IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT

OPETUSSUUNNITELMA - opiskelijan työväline

Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutuksensa opetussuunnitelmaan?

Opetussuunnitelma on työväline, jonka avulla opiskelija suunnittelee oman opiskelunsa etenemisen yhdessä opettajatuutorin kanssa.

Opiskelijan tulee

Opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: perusopinnot, ammattiopinnot, syventävät ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö. Opintokokonaisuudet koostuvat moduuleista, jotka muodostuvat opintojaksoista. Opintojen rakenteesta selviää mille vuosikurssille opintojaksot ajoittuvat.

KAMK Opetussuunnitelman yhteinen osa

Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan KAMKin kaikkia koulutuksia ohjaavat opetuksen ja ohjauksen toteuttamisen periaatteet. Opetussuunnitelman yhteinen osa kuvaa opiskelijalle, kuinka KAMKissa edistetään sujuvaa opiskelua ja oppimista. Opettajalle opetussuunnitelman yhteinen osa tarjoaa työkaluja ja mahdollistaa toteuttaa opiskelun sujuvuutta edistävää opetusta ja ohjausta.

» Avaa opetussuunnitelman yhteinen osa tästä

Ammattikorkeakouluopintojen suunnittelussa ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF)

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7. Tasot 6 ja 7 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa.

» Tutkintojen tasokuvauksiin voit tutustua täällä

Yhteiset työelämävalmiudet eli kompetenssit

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutuskohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.