IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK )

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK ), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja(ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Tiedot
  • Opetussuunnitelmat

Yleistä

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon avulla opiskelija kehittää asiantuntijuutta työelämässä hankitun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op). Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän.
Tutkinnon yleisenä tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita hyvinvointipalveluihin ja erityisesti terveysalalle. Asiantuntijuuden kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja rajapinnat ylittävään tietoperustaan, opiskelun yhteisöllisyyttä korostavaan luonteeseen ja osaamisen kehittämiseen moniammatillisissa verkostoissa. Koulutus valmentaa osaajaksi, jotka osaavat vahvistaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita (vaikuttavia) palveluprosessien sekä -ketjujen hallintaa. Jatkuva muutos edellyttää yamk-tutkinnon suorittaneelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Koulutuksen aikana opiskelija oppii ottamaan vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittää osaamistaan toimia työyhteisöjen kehittäjänä ja muutosjohtajana.

Vuositeemat

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon koulutusta ei ole vuositeemoitettu (90 op). Yamk:n koulutuksessa opinnot suuntautuvat johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Johtamisosaamista tukevissa syventävissä, valinnaisissa, opinnoissa opiskelija valitsee 10 op tarjolla olevista johtamisopinnoista. Johtamisopintoja voi syventää oman urakehityksen suuntaisesti valitsemalla esimerkiksi opetus- ja ohjausosaamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaan, potilaan kliiniseen tutkimiseen tai kustannustietoisuuteen liittyviä opintoja. Johtamisosaamista voi syventää suuntaamalla opintoja vaihtoehtoisesti myös ikä-, arvo-, ryhmä- ja verkostojohtamiseen, Diversity Management:iin tai esimiesviestintään. Lisäksi opinnäytetyö suunnataan tukemaan työelämän ja oman urakehityksen kannalta mielekästä johtamisosaamisen kehittymistä.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Kajaanin ammattikorkeakoulun profiilin mukaisesti koulutuksella vastataan ensisijaisesti aluekehitykseen ottaen huomioon tulevaisuuden työelämän erilaiset johtamis-, tutkimus- ja kehittämistarpeet. Koulutuksen aikana opiskelija hankkii osaamista verkostomaiseen työskentelyyn sen moninaisuutta hyödyntäen ja oppii asiantuntijuuden yhteisöllisen kehittämisen merkityksen. Opiskelijalla on vahva rooli yamk:n sekä alan perustutkinnon koulutusten ja työelämän välisellä rajapinnalla toimimisessa.

Opiskelija saa valmiudet toimia asiantuntijana ja esimiehenä moniammatillisissa verkostoissa sekä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakkaille ja potilaille. Opiskelija oppii kehittämään ja johtamaan hoitotyön työmenetelmiä ja muutosprosesseja näyttöön perustuen/uudistaen ja Lean ajatteluun perustuen. Opiskelija oppii asiakaskeskeisen toimintamallin ja palvelumuotoilua soveltavan ohjaustyön. Lisäksi hän hallitsee hoitotyön kehittämisessä vaadittavan johtamis- ja projektiosaamisen sekä osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön metodologioita. Hän kykenee monimutkaiseen ja vaativaan päätöksentekoon hoitotyössä, hallitsee verkostoitumisen ja edistää työyhteisön toimijoiden osaamisen kehittymistä. Asiantuntijuus edellyttää myös kustannustehokkaiden asiakas- ja palveluprosessien, palveluketjujen sekä laadunhallinnan johtamisosaamista.

Valmistuttuaan opiskelija voi toimia erilaisissa hoitotyön suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja esimiestehtävissä. Työpaikka voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa, yksityisellä sektorilla yrityksissä, alan kehittämishankkeissa tai projekteissa.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Oppimisen taidot
-Osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
-Osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
-Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

Eettinen osaaminen
-Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
-Osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
-Osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
-Osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
-Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
-Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

Työyhteisöosaaminen
-Osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
-Osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
-Osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
-Osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
-Osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
-Kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Innovaatio-osaaminen
-Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
-Osaa johtaa projekteja
-Osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
-Osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Kansainvälistymisosaaminen
-Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
-Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-Osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen
-Osaa toimia erilaisissa työympäristöissä itsenäisenä asiantuntijana perustaen päätökset näyttöön ja hyödyntäen hoitotieteen tietoperustan lisäksi monitieteistä tietoa
-Tunnistaa ja ennakoi sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, asiakaslähtöisten palveluprosessien ja -ketjujen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
-Kehittää ja johtaa hoitotyötä yhteistyössä työryhmien ja kumppanuusverkostossa (kansallisesti, kansainvälisesti) toimivien kanssa
-Kehittää ja osaa hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaalisuutta
-Arvioi kriittisesti alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita sekä kehittää työyhteisöä/organisaatiota näiden mukaisesti tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteisöksi

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen
-Johtaa moniammatillisia kehittämishankkeita yhteisöllisesti ja verkostomaisesti erilaisten asiakas-, sidos- ja potilasryhmien sekä tiimien kanssa
-Kehittää työyhteisössään ja vastuualuettaan strategian suuntaisesti yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
-Hyödyntää monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja uudistaa käytännön toimintaa näyttöön perustuen
-Johtaa tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja uudistaa koulutusalansa tietoperustaa
-Hyödyntää hankekirjoittamista laaja-alaisesti
-Arvioi kriittisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta

Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen
-Hallitsee palvelu- ja hoitoketjujen kehittämisen ja johtamisen Lean ajatteluun perustuen omalla vastuualueellaan
-Johtaa moniammatillisia työyhteisöjä moniäänisesti kehittämällä toimijoiden osaamista eettisesi vastuullisesti jaetun asiantuntijuuden mukaisesti
-Johtaa hallitusti työelämän erilaisia muutosprosesseja yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
-Kehittää, arvioi ja johtaa taloudellisia ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluprosesseja ja -ketjuja
-Kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, vaikuttavuutta, osallisuutta ja ennakointia
-Kehittää johtamisen asiantuntijuuttaan elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti