IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK ) > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS (YLEMPI AMK) 2015

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
SYVENTÄVÄT PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
                           
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Hallittu johtajuus 5
 
     
           
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
Development of Clinical Practice and Social and Healthcare Management in International Contexts 5
 
 
   
   
 
Moninaisuusosaamisen johtaminen 5
 
     
           
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen 5
 
     
           
Lean prosessi- ja hoitoketjuissa 5
 
     
   
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön talous 5                            
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖOSAAMINEN
                           
Aineiston käsittely, analyysi ja tulkinta 5  
   
         
   
Tutkimus- ja kehittämistyön metodologia ja menetelmät 5
 
   
       
Hankekirjoittaminen 5
   
       
       
33.89.220.513.37.51.710.310.36.76.73.83.81.70
SYVENTÄVÄT VALINNAISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka 5
 
     
           
Potilaan kliininen tutkiminen 5
   
       
       
Opetus- ja ohjausosaaminen 5                            
Ikäjohtaminen (verkosto) 5                            
Arvojohtaminen 5                            
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
   
       
       
Diversity Management 5
 
 
   
   
Esimiesviestintä 5
 
 
   
   
20510105055552.52.500
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 30
 
12.8571317.142844.285718.571428.571428.5714204.285714.285714.285714.285714.285714.285714.28571
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon avulla opiskelija kehittää asiantuntijuutta työelämässä hankitun kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK). Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä (op). Tutkinto vastaa eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF) tasoa seitsemän.
Tutkinnon yleisenä tavoitteena on tuottaa asiantuntijoita hyvinvointipalveluihin ja erityisesti terveysalalle. Asiantuntijuuden kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja rajapinnat ylittävään tietoperustaan, opiskelun yhteisöllisyyttä korostavaan luonteeseen ja osaamisen kehittämiseen moniammatillisissa verkostoissa. Koulutus valmentaa osaajaksi, jotka osaavat vahvistaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita (vaikuttavia) palveluprosessien sekä -ketjujen hallintaa. Jatkuva muutos edellyttää yamk-tutkinnon suorittaneelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Koulutuksen aikana opiskelija oppii ottamaan vastuuta työyhteisöjen johtamisesta sekä kehittää osaamistaan toimia työyhteisöjen kehittäjänä ja muutosjohtajana.

VUOSITEEMAT

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon koulutusta ei ole vuositeemoitettu (90 op). Yamk:n koulutuksessa opinnot suuntautuvat johtamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Johtamisosaamista tukevissa syventävissä, valinnaisissa, opinnoissa opiskelija valitsee 10 op tarjolla olevista johtamisopinnoista. Johtamisopintoja voi syventää oman urakehityksen suuntaisesti valitsemalla esimerkiksi opetus- ja ohjausosaamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaan, potilaan kliiniseen tutkimiseen tai kustannustietoisuuteen liittyviä opintoja. Johtamisosaamista voi syventää suuntaamalla opintoja vaihtoehtoisesti myös ikä-, arvo-, ryhmä- ja verkostojohtamiseen, Diversity Management:iin tai esimiesviestintään. Lisäksi opinnäytetyö suunnataan tukemaan työelämän ja oman urakehityksen kannalta mielekästä johtamisosaamisen kehittymistä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun profiilin mukaisesti koulutuksella vastataan ensisijaisesti aluekehitykseen ottaen huomioon tulevaisuuden työelämän erilaiset johtamis-, tutkimus- ja kehittämistarpeet. Koulutuksen aikana opiskelija hankkii osaamista verkostomaiseen työskentelyyn sen moninaisuutta hyödyntäen ja oppii asiantuntijuuden yhteisöllisen kehittämisen merkityksen. Opiskelijalla on vahva rooli yamk:n sekä alan perustutkinnon koulutusten ja työelämän välisellä rajapinnalla toimimisessa.

YLEISET TAVOITTEET

Opiskelija saa valmiudet toimia asiantuntijana ja esimiehenä moniammatillisissa verkostoissa sekä kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asiakkaille ja potilaille. Opiskelija oppii kehittämään ja johtamaan hoitotyön työmenetelmiä ja muutosprosesseja näyttöön perustuen/uudistaen ja Lean ajatteluun perustuen. Opiskelija oppii asiakaskeskeisen toimintamallin ja palvelumuotoilua soveltavan ohjaustyön. Lisäksi hän hallitsee hoitotyön kehittämisessä vaadittavan johtamis- ja projektiosaamisen sekä osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämistyön metodologioita. Hän kykenee monimutkaiseen ja vaativaan päätöksentekoon hoitotyössä, hallitsee verkostoitumisen ja edistää työyhteisön toimijoiden osaamisen kehittymistä. Asiantuntijuus edellyttää myös kustannustehokkaiden asiakas- ja palveluprosessien, palveluketjujen sekä laadunhallinnan johtamisosaamista.

Valmistuttuaan opiskelija voi toimia erilaisissa hoitotyön suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja esimiestehtävissä. Työpaikka voi olla julkisella sektorilla, kuntien, valtion tai kolmannen sektorin (esim. järjestöt) palveluksessa, yksityisellä sektorilla yrityksissä, alan kehittämishankkeissa tai projekteissa.

KOULUTUSKOHTAISET OSAAMISTAVOITTEET (KOMPETENSSIT)

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaosaaminen
-Osaa toimia erilaisissa työympäristöissä itsenäisenä asiantuntijana perustaen päätökset näyttöön ja hyödyntäen hoitotieteen tietoperustan lisäksi monitieteistä tietoa
-Tunnistaa ja ennakoi sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, asiakaslähtöisten palveluprosessien ja -ketjujen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
-Kehittää ja johtaa hoitotyötä yhteistyössä työryhmien ja kumppanuusverkostossa toimivien kanssa
-Arvioi kriittisesti alansa arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita sekä kohtaa työyhteisön/organisaation kehittymistä näiden mukaisesti tulevaisuuteen suuntautuvaksi yhteisöksi

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisosaaminen
-Johtaa moniammatillisia kehittämishankkeita yhteisöllisesti ja verkostomaisesti erilaisten asiakas-, sidos- ja potilasryhmien sekä tiimien kanssa
-Kehittää työyhteisössään ja vastuualuettaan strategian suuntaisesti yhteistyössä asiantuntijoiden (henkilöstön ja asiakasryhmien) kanssa
-Hyödyntää monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä ja uudistaa käytännön toimintaa näyttöön perustuen
-Johtaa tutkimuksellista kehittämistoimintaa ja uudistaa koulutusalansa tietoperustaa
-Hyödyntää hankekirjoittamista laaja-alaisesti
-Arvioi kriittisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan hyödynnettävyyttä ja vaikuttavuutta

Sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen
-Hallitsee palvelu- ja hoitoketjujen kehittämisen ja johtamisen Lean ajatteluun perustuen omalla vastuualueellaan
-Johtaa moniammatillisia työyhteisöjä moniäänisesti kehittämällä toimijoiden osaamista eettisesi vastuullisesti jaetun asiantuntijuuden mukaisesti
-Johtaa hallitusti työelämän erilaisia muutosprosesseja
-Kehittää, arvioi ja johtaa taloudellisia ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluprosesseja ja -ketjuja
-Kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, vaikuttavuutta, osallisuutta ja ennakointia
-Kehittää johtamisen asiantuntijuuttaan elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti