Siirry suoraan sisältöön

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja(ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT25S)
Tunnus
(SYT25S)
TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT24S)
Tunnus
(SYT24S)
TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT23S)
Tunnus
(SYT23S)
TIEDOLLA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISESSÄ 90 OP (SYT22S)
Tunnus
(SYT22S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 16.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

15.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
Opettaja
 • Pekka Kantola
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia laskentamenetelmiä investointien kannattavuuden arvioinnissa, analysoida laskelmien tuottamaa informaatiota ja käyttää laskelmien tuottamaa informaatiota investointipäätösten tekemisessä.
Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida erilaisia investointien rahoitusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa analysoida erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen yrityksen rahoitusrakenteeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Sisältö

Investointipäätöksiä avustavat laskelmat
Investointien rahoitus
Investoinnit ja vastuullisuus (yritysvastuu)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin erittäin hyvää hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin hyvää hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Eija Heikkinen
 • Teija Ravelin
 • Sari Yli-Kauhaluoma
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SJY24S
  SJY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa.

Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan
• kykyä rajata ja käsitellä valittua kehittämiskohdetta
• valmiutta kehittämisorientoituneeseen ajattelutapaan
• työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa
• perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
• kykyä ammatilliseen viestintään
• valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla kehittämishanke tai kehittämistutkimus, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteisen opinnäytetyön tuotos voi olla uusi tai entistä parempi työtapa tai- prosessi, tuote, menetelmä, malli, tapahtuma tai taiteellinen työ tms.

Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Opinnäytetyö voi kohdistua yksittäiseen yritykseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, jonka lisäksi opinnäytetyöllä tulee olla yleistettävissä oleva alaa edistävä kontribuutio.

Opinnäytetyön tekeminen kestää koko opintojen ajan ja sen tekeminen aloitetaan jo ensimmäisenä lukuvuonna niin, että työelämän kehittämisen menetelmien opintojaksot tukevat opinnäytetyön tekemistä. Seminaarityöskentely tapahtuu pienryhmissä, joissa syvennetään tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan osaamista, tutkimusmenetelmiin liittyvää tietämystä ja kykyä analysoida ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa. Opinnäytetyöprosessi etenee työn tekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa kuvata vaikutus ja vaikuttavuus tematiikkaan liittyvän käsitteistön
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia, joita voidaan tarkastella ja ratkaista vaikuttavuuden näkökulmasta
• osaa laatia vaikutusmallin ja tätä tukevan mittariston sekä tiedon keräämisen
• hallitsee työhönsä soveltuvia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä
• osaa soveltaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimus- ja arviointitietoa organisaation palveluiden kehittämisessä
• osaa kehittää organisaation palveluiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä
• hallitsee perusteet vaikutusten ja vaikuttavuuden viestinnästä
• osaa tarkastella vaikuttavuuden arviointia organisaation johtamisen näkökulmasta

Sisältö

* Keskeiset käsitteet (mm. vaikutukset, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestointi jne.)
* Vaikuttavuus organisaation toiminnan tarkastelussa – vaikutusten arvioinnin perustan kartoitus
* Vaikuttavuuden portaat
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden mallintaminen
* Vaikutusten mittaaminen ja tiedon kerääminen
* Vaikuttavuuden arvioinnin perusteet ja arvioinnin kokonaisprosessi
* Vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavia asioita (riskit, sidosryhmätyöskentely, mittarit jne.)
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden viestintä ja viestintämuodot
* Vaikuttavuuden arviointi ja sen johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• hallitsee vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistön
• analysoi organisaation ongelmia ja ratkaisee niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• laatii sovellettavissa olevan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää innovatiivisia menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
• osaa soveltaa vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistöä oikein
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia ja ratkaista niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• osaa laatia vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä osittain kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää osittain viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• osaa hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
• tuntee vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvän käsitteistön
• pyrkii tunnistamaan organisaation ongelmia ja ratkaisemaan niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• pyrkii laatimaan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• pyrkii hyödyntämään joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja pyrkii soveltamaan sitä kehittäessään organisaation palveluita
• pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioin palveluiden vaikuttavuutta
• pyrkii viestinnässään hyödyntämään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• tiedostaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen merkityksen organisaation johtamisessa