Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Yleistä

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.


Erityistietoja
Kaikissa tekniikan alan koulutuksissa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään matematiikassa, fysiikassa ja englannissa aiemman opintomenestyksen perusteella eriytettyä opetusta. Opetuksessa kerrataan opiskelussa välttämättömien matemaattisten työkalujen teoriaa sekä käydään läpi fysiikan ja matematiikan käytännön harjoituksia. Englannin kielessä hankitaan perusta tekniikan alan kirjallisuuden ym. seuraamiseksi.

Puolustusvoimien antama erikoiskoulutus hyväksytään soveltuvin osin vapaasti valittaviin opintoihin.

Vuositeemat

1. vuosi: Tutustuminen
Insinöörin opinnoissa ja työssä tarvittavien perustietojen, matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja kommunikointi- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen.

2. vuosi: Perehtyminen
Perustietojen ja taitojen täydentäminen. Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen ja projektimaisiin työskentelytapoihin tutustuminen.

3. vuosi: Syventäminen ja harjoittelu
Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien perustietojen hankinta. Tietojen ja taitojen soveltaminen sekä kartuttaminen työelämään tutustumisen avulla.

4. vuosi: Erikoituminen ja soveltaminen
Tietojen ja taitojen syventäminen työelämän tarpeita ja työelämään siirtymistä varten. Oppiminen itsenäiseen työskentelyyn insinööreille tyypillisissä työtehtävissä.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

YLEISET TAVOITTEET
Insinöörikoulutuksen yleisenä tavoitteena on:

1) antaa perustiedot kyseessä olevan suuntautumisvaihtoehdon mukaisella alalla käytettävien laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimintaperiaatteista ja rakenteista sekä suunnittelun, toteutuksen ja kunnossa¬pidon menetelmistä.

2) kehittää taitoa soveltaa opintoja siten, että henkilö pystyy lyhyen työkokemuksen jälkeen itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti hoitamaan alan tehtäviä.

3) antaa markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden, henkilöstöasiain, kansain-välisen yhteistyön ja ympäristönsuojelun perustiedot.

4) luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle.

Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan käyttö- ja ylläpitosuunnittelu-, johtamis- ja asian-tuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutuksen tulee lisäksi luoda teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Tietojärjestelmät osaamisalue
Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tieto-ja viestintätekniikan (insinööri) ja Tietojenkäsittelyn (tradenomi) koulutuksista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tieto- ja viestintätekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusten välisinä yhteisinä opintoina. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen tavoitteen mukainen osaaminen sisältää seuraavat ydinosaamisalueet:

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
•kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisus-sa
•osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
•tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet
•kykenee jakamaan edelleen oppimaansa työyhteisössä

Laitetekninen osaaminen
•hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet
•tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit, niiden toiminnan ja peruskytkennät
•hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
•ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
•tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
•ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
•omaa tietotekniikan perustaidot
•osaa käyttää simulointi- ja suunnitteluohjelmistoja
•ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitel-la, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja

Ohjelmistotekninen osaaminen
•hallitsee ohjelmointitekniikan; ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algo-ritmit ja tietorakenteet
•osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
•tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
•osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet
•osaa laiteläheisen ohjelmoinnin perusteet
•tuntee tietoliikennesovellusten suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteet

Tietotekninen suunnittelutaito
•tuntee oman sovellusalansa (l. suuntautumisvaihtoehto tms. suunnittelutaito painopistealue) teoreettiseen perustan
•osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyy-pillisiä suunnittelumenetelmiä ja käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
•kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä

Mittausjärjestelmäosaaminen
•ymmärtää mittausjärjestelmän yleisen rakenteen
•tuntee sähköisten perussuureiden mittausmenetelmät
•ymmärtää mittausten tilastollisen luonteen ja niiden luotettavuuskysymykset
•tuntee mittauksiin liittyvät häiriötekijät
•tuntee yleisimpien suureiden mittauksessa käytetyt anturit ja osaa toteuttaa niissä tarvittavia elektroniikkaratkaisuja
•osaa toteuttaa mittausjärjestelmiä käyttäen hyväksi graafisia ohjelmointiympäristöjä

Signaalinkäsittelyosaaminen
•tuntee signaaleihin liittyvät peruskäsitteet
•tuntee signaaleille suoritettavia muunnoksia
•osaa signaalin perusmuokkausmenetelmät
•osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisten suodattimien toteuttamisessa

Sovelletun elektroniikan osaaminen
•osaa suunnitella, toteuttaa ja testata sekä dokumentoida mikrokontrolleripohjaisia elektroniik-kasovelluksia vaativiin olosuhteisiin (ajoneuvo- ja teollisuusympäristö)
•tuntee elektroniikkatuotteen piiri-, yksikkö- ja laitetason testaus- ja vikadiagnostiikkamene-telmät ja osaa soveltaa niitä
•tuntee ajoneuvo- ja teollisuussovellusten yleisimmät tiedonsiirtoväylät

Tuotekehitysosaaminen (Omatuote-projekti)
•ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen pääperiaatteet
•tuntee tuotekehitysprosessin vaiheistuksen ja ymmärtää projektisuunnittelun ja -dokumentoinnin merkityksen projektin edetessä
•osaa toimia tuotekehitysprojektissa eri rooleissa ja ymmärtää niiden erilaiset vaatimukset
•tuntee sekä tuotteen että tuotekehitysprojektin laadunvarmistusmenetelmät ja pystyy sovel-tamaan niitä
•kykenee pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn tuotekehitysprojektissa
•hallitsee perusteet tuotekehitykseen liittyvästä lainsäädännöstä ja immateriaalioikeuksista

Tietojärjestelmäosaaminen
•ymmärtää tietojärjestelmät kokonaisuutena ja niiden tuottamis-, hankinta- ja käyttöönottopro-sessin sekä tiedonhallinnan periaatteet toiminnan kehittämisen näkökulmasta

ICT-projektiosaaminen
•ymmärtää erilaisten ict-projektien luonteen ja projektitoiminnan kokonaisuuden organisaa-tiossa
•ymmärtää systemaattisen toimintatavan merkityksen projektityössä ja osaa toimia ict-projektissa vastuullisesti
•osaa käyttää ja soveltaa ict-projektien suunnittelun ja hallinnan menetelmiä
•osaa tunnistaa ict-projektitoiminnan riskejä ja varautua niihin

Liiketoimintaosaaminen
•ymmärtää liiketoiminnan keskeiset prosessit ja toiminnot
•ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja sen roolin toiminnan kehittämisessä
•osaa kehittää liiketoiminnan prosesseja ja etsiä tukea ratkaisuihin tietotekniikasta
•ymmärtää sopimusten, tarjousten, lisenssien ja tekijänoikeuksien merkityksen omassa työs-sään
•osaa palvella asiakasta

ICT- erikoisosaaminen
•osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ict:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja ke-hittää toimintaa tällä alueella

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2025
Tunnus
(TTV25SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2025
Tunnus
(TTV25SA)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2024
Tunnus
(TTV24SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2024
Tunnus
(TTV24SA)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2023
Tunnus
(TTV23SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2023
Tunnus
(TTV23SA)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA: OHJELMISTOKEHITYS JA KYBERTURVALLISUUS (S2023) RAAHE
Tunnus
(TTV23SRAA)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2022
Tunnus
(TTV22SAI)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2022
Tunnus
(TTV22SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2022
Tunnus
(TTV22SA)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2021
Tunnus
(TTV21SAI)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2021
Tunnus
(TTV21SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2021
Tunnus
(TTV21SA)
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS DATASTA TEKOÄLYYN 2020
Tunnus
(TTV20SAI)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2020
Tunnus
(TTV20SP)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS ÄLYKKÄÄT JÄRJESTELMÄT 2020
Tunnus
(TTV20SA)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen. Opiskelija hallitsee ammattiaineissa tarvittavan eksponentti- ja logaritmilaskennan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen. Opiskelija hallitsee ammattiaineissa tarvittavan eksponentti- ja logaritmilaskennan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen. Opiskelija hallitsee ammattiaineissa tarvittavan eksponentti- ja logaritmilaskennan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen. Opiskelija hallitsee ammattiaineissa tarvittavan eksponentti- ja logaritmilaskennan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee analogiaelektroniikan peruskomponentit ja -kytkennät. Opiskelija osaa soveltaa
sähköopin peruslakeja pienimuotoisiin kytkentöihin. Teorian soveltaminen käytäntöön toteutetaan kurssissa Projektiopinnot 1.

Sisältö

Sähköopin peruslait
Passiiviset komponentit, RC-piiri ja RC-suodattimien perusteet
Diodit ja sen peruskytkennät

Oppimateriaalit

Oppimateriaali REPPU:ssa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, palautettavat harjoitustyöt, Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputenttti Joulukuussa, Uusinnat seuraavassa jaksossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: 27 h
Itsenäinen opiskelu: 27 h

Sisällön jaksotus

Sähköopin peruslait
Passiiviset komponentit
Elektroniikan mittalaitteet
RC-piiri ja RC-suodattimien perusteet
Puolijohteet, diodit ja sen peruskytkennät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, mitoittaa ja analysoida elektroniikan peruskytkentöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tavanomaisten elektronisten kytkentöjen toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa laskea ja mitoittaa ko. kytkentöjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee elektroniikan piirrosmerkit ja osaa piirtää/analysoida yksinkertaisia piirikaavioita.
Opiskelija hallitsee sähköopin peruslait ja suureet yksiköineen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavien harjoitustehtävien osuus arvioinnista: 30%
Tentin osuus arvioinnista: 70%

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, mitoittaa ja analysoida elektroniikan peruskytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tavanomaisten elektronisten kytkentöjen toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa laskea ja mitoittaa ko. kytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee elektroniikan piirrosmerkit ja osaa piirtää/analysoida yksinkertaisia piirikaavioita.
Opiskelija hallitsee sähköopin peruslait ja suureet yksiköineen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee analogiaelektroniikan peruskomponentit ja -kytkennät. Opiskelija osaa soveltaa
sähköopin peruslakeja pienimuotoisiin kytkentöihin. Teorian soveltaminen käytäntöön toteutetaan kurssissa Projektiopinnot 1.

Sisältö

Sähköopin peruslait
Passiiviset komponentit, RC-piiri ja RC-suodattimien perusteet
Diodit ja sen peruskytkennät

Oppimateriaalit

Oppimateriaali REPPU:ssa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, palautettavat harjoitustyöt, Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputenttti Joulukuussa, Uusinnat seuraavassa jaksossa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: 27 h
Itsenäinen opiskelu: 27 h

Sisällön jaksotus

Sähköopin peruslait
Passiiviset komponentit
Elektroniikan mittalaitteet
RC-piiri ja RC-suodattimien perusteet
Puolijohteet, diodit ja sen peruskytkennät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, mitoittaa ja analysoida elektroniikan peruskytkentöjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tavanomaisten elektronisten kytkentöjen toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa laskea ja mitoittaa ko. kytkentöjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee elektroniikan piirrosmerkit ja osaa piirtää/analysoida yksinkertaisia piirikaavioita.
Opiskelija hallitsee sähköopin peruslait ja suureet yksiköineen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavien harjoitustehtävien osuus arvioinnista: 30%
Tentin osuus arvioinnista: 70%

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella, mitoittaa ja analysoida elektroniikan peruskytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tavanomaisten elektronisten kytkentöjen toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa laskea ja mitoittaa ko. kytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee elektroniikan piirrosmerkit ja osaa piirtää/analysoida yksinkertaisia piirikaavioita.
Opiskelija hallitsee sähköopin peruslait ja suureet yksiköineen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, mitä ovat arvoketjut, miten asiakasarvo muodostuu ja miten toimia asiakaslähtöisesti. Kurssilla aluksi muodostetaan käsitys mitä on liiketoiminta ja erityisesti datalähtöinen liiketoiminta. Tämän jälkeen käydään tarkemmin läpi liiketoimintaan liittyviä työkaluja ja käytäntöjä ja mietitään, miten näitä käytetään asiakaslähtöisesti. Kurssiin kuuluu laaja harjoitustyö. Kurssin käytyäsi osaat muodostaa asiakaslähtöisen liiketoimintasuunnitelman.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kurssin arviointi perustuu liiketoimintasuunnitelman esittelyyn ja lopputoimitukseen. Arvosanaan 5 vaaditaan kaikkien liiketoimintasuunnitelman osakokonaisuuksien toteuttaminen kiitettävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kurssin arviointi perustuu liiketoimintasuunnitelman esittelyyn ja lopputoimitukseen. Arvosanaan 1 vaaditaan että palauttamistasi kurssin harjoituksista käy ilmi, että osaat muodostaa asiakaslähtöisen liiketoimintasuunnitelman.

Esitietovaatimukset

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

22.02.2024 - 23.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, kuka on käyttäjä ja kuka asiakas, miten suunnitellaan tuotteita käyttäjälähtöisesti sekä mitä menetelmiä ja työkaluja siihen voi käyttää. Kurssilla opitaan mm. mitä tarkoittavat termit MVP, Fail Fast ja UML. Kurssin käytyäsi ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja osaat lähestyä tuotteen suunnittelua myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan kaikkien kurssin harjoitusten suorittaminen ja palauttaminen sekä kiitettävästi tehty pohdinta harjoituksista. Lisäksi tähän arvosanaan odotetaan myös aktiivista osallistumista luennoilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan että palauttamistasi kurssin harjoituksista käy ilmi, että muodostaa tuotteelle MVP mallin ja määrittää sen vaatimukset.

Esitietovaatimukset

-

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, kuka on käyttäjä ja kuka asiakas, miten suunnitellaan tuotteita käyttäjälähtöisesti sekä mitä menetelmiä ja työkaluja siihen voi käyttää. Kurssilla opitaan mm. mitä tarkoittavat termit MVP, Fail Fast ja UML. Kurssin käytyäsi ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja osaat lähestyä tuotteen suunnittelua myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan kaikkien kurssin harjoitusten suorittaminen ja palauttaminen sekä kiitettävästi tehty pohdinta harjoituksista. Lisäksi tähän arvosanaan odotetaan myös aktiivista osallistumista luennoilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan että palauttamistasi kurssin harjoituksista käy ilmi, että muodostaa tuotteelle MVP mallin ja määrittää sen vaatimukset.

Esitietovaatimukset

-

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Neljännessä AI projektikurssissa jatketaan asiakasprojekteja. Tässäkin kurssissa tavoitteena on ottaa vastaan yritykseltä data-aineisto ja tutkimuskysymys, johon pyritään löytää vastaus käyttäen tekoälyä. Projektissa käytetään lähtökohtaisesti Tensorflow -ympäristöä ja lähestytään tehtävää UML-kaavioiden kautta,

Sisältö

1. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan 200h dokumentoitua työpanosta.
2. Kurssin kaikki dokumentaatio tehdään englanniksi (Kurssin työskentely tapahtuu kuitenkin suomeksi)
3. Kurssin aikana pitää tehdä seuraavat dokumentit:
- Vaatimukset projektille (sis. vaaditun aikataulun ja vaaditun työmäärän)
- Käyttötapauskaavio
- Sekvenssikaaviot (min. 4kpl)
- Loppuraportti
- Lessons Learned -dokumentti
4. Kurssin pitää sisältää seuraavat elementit:
- Asiakastarve, jota on avattu dokumentaatiossa
- Tekoälyn käyttöönotto ongelmassa (Ei ole pakko kouluttaa itse, mutta täytyy perustella, miksi ottaa jonkun valmiin tekoälyratkaisun, jos sellainen löytyy.)
- Web -ympäristön käyttöönotto tekoälyn käytössä (Esim. Datan syöttäminen tekoälylle, tulosten raportointi tai datana kerääminen.)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaryhmältä odotetaan kiitettävää suoritusta seuraavilla osa-alueilla:
- SCRUM-menetelmän käyttö, kommunikaatio ja yhteishenki
- Projektin toimitukset on tehty ajallaan
- Projektin raporttien laatu
- Projektissa saadut tulokset ja niiden ansiokas pohdinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaryhmältä odotetaan projektin suorittamista loppuun saakka.
- Ryhmä on tehnyt palautukset kaikkiin projektin osatehtäviin viimeistään kurssin viimeisenä palautuspäivänä tyydyttävällä tasolla.
- Lisäksi opiskelijaryhmä pystyy osoittamaan projektiin käytetyn riittävän työajan ja että pystyvät työskentelemään yhtenä tiiminä.

Esitietovaatimukset

Projektiopinnot 3 - Tekoälyn soveltaminen
Käyttäjälähtöinen suunnittelu
Tekoälyn modernit menetelmät

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
 • Jani Sourander
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Viimeisessä AI projektikurssissa jatketaan asiakasprojekteja. Tässäkin kurssissa tavoitteena on ottaa vastaan yritykseltä data-aineisto ja tutkimuskysymys, johon pyritään löytää vastaus käyttäen tekoälyä. Projektissa keskitytään projektin tuottamaan asiakasarvoon ja asiakaslähtöiseen toimintaan.

Sisältö

1. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan 200h dokumentoitua työpanosta.
2. Kurssin aikana pitää tehdä seuraavat dokumentit:
- Asiakasvaatimusmäärittely (taulukko)
- Projektisuunnitelma
- Arkkitehtuurisuunnitelma
- Loppuraportti
- Testaussuunnitelma ja -raportti (ei pakollinen)
- Asiakasarvon arviointidokumentti
- Itsearviointi-lomake
3. Kurssin pitää sisältää seuraavat elementit:
- Asiakastarve, joka on avattu asiakasvaatimuksilla
- Tekoälyn käyttöönotto ongelmassa (Ei ole pakko kouluttaa itse, mutta täytyy perustella, miksi ottaa jonkun valmiin tekoälyratkaisun, jos sellainen löytyy.)
- Asiakasarvon arvioiminen (sis. asiakastyytyväisyyden, asiakasvaatimusten täyttymisen, arvion paljonko asiakas voisi olla valmis maksamaan ko. projektista ja mikä voisi olla jatkoprojekti, jonka asiakas voisi ostaa)
- Testaussuunnitelma laatiminen ja tulosten raportointi (ei pakollinen)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaryhmältä odotetaan kiitettävää suoritusta seuraavilla osa-alueilla:
- SCRUM-menetelmän käyttö, kommunikaatio ja yhteishenki
- Projektin toimitukset on tehty ajallaan
- Projektin raporttien laatu
- Projektissa saadut tulokset ja niiden ansiokas pohdinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaryhmältä odotetaan projektin suorittamista loppuun saakka.
- Ryhmä on tehnyt palautukset kaikkiin projektin osatehtäviin viimeistään kurssin viimeisenä palautuspäivänä tyydyttävällä tasolla.
- Lisäksi opiskelijaryhmä pystyy osoittamaan projektiin käytetyn riittävän työajan ja että pystyvät työskentelemään yhtenä tiiminä.

Esitietovaatimukset

Asiakasprojekti 1 - websovellukset ja tekoäly
Arvoketjut, asiakastarpeet ja asiakaslähtöinen suunnittelu

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija kasvattaa osaamistaan ja ymmärrystään koulutusalansa ajankohtaisista aiheista osallistumalla asiantuntijaluennoille, webinaareihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Opintojasolla opiskelija saa itse valita kiinnostavat aihepiirit ja vahvistaa asiantuntijuuttaan valitsemillaan osa-alueilla. Opintojaksosta tehdään raportti sekä laaditaan lyhyt esitys.

Sisältö

Opintojaksolle voi sisällyttää
-Kaikki opintojen teemaan sopivat luennot, seminaarit, tapahtumat ja webinaarit hyväksytään
-Mukaan lasketaan myös tapahtumajärjestelyihin osallistuminen, koulutuksen esittelyt, seminaarien järjestelyt, avoimet ovet, tms.
-Asiantuntijaluennoiksi lasketaan esim. YouTubesta tai muilta alustoilta löytyvät relevantit videot/luennot/esitykset
-Opintojaksolle voi myös sisällyttää "mini-/lyhytkursseja", joiden kesto on esim. 1-20 tuntia
-Teemojen ei tarvitse välttämättä liittyä suoraan datan hallintaan, data-analytiikkaan tai tekoälyyn, vaan aiheet voivat liittyä välillisesti koulutusalaan: IoT, kyberturvallisuus, liiketoiminta, lohkoketjut, uudet teknologiat, AI:n sovelluskohteet, jne.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoeitettu raportointi ja loppuesitys.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija kasvattaa osaamistaan ja ymmärrystään koulutusalansa ajankohtaisista aiheista osallistumalla asiantuntijaluennoille, webinaareihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Opintojasolla opiskelija saa itse valita kiinnostavat aihepiirit ja vahvistaa asiantuntijuuttaan valitsemillaan osa-alueilla. Opintojaksosta tehdään raportti sekä laaditaan lyhyt esitys.

Sisältö

Opintojaksolle voi sisällyttää
-Kaikki opintojen teemaan sopivat luennot, seminaarit, tapahtumat ja webinaarit hyväksytään
-Mukaan lasketaan myös tapahtumajärjestelyihin osallistuminen, koulutuksen esittelyt, seminaarien järjestelyt, avoimet ovet, tms.
-Asiantuntijaluennoiksi lasketaan esim. YouTubesta tai muilta alustoilta löytyvät relevantit videot/luennot/esitykset
-Opintojaksolle voi myös sisällyttää "mini-/lyhytkursseja", joiden kesto on esim. 1-20 tuntia
-Teemojen ei tarvitse välttämättä liittyä suoraan datan hallintaan, data-analytiikkaan tai tekoälyyn, vaan aiheet voivat liittyä välillisesti koulutusalaan: IoT, kyberturvallisuus, liiketoiminta, lohkoketjut, uudet teknologiat, AI:n sovelluskohteet, jne.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoeitettu raportointi ja loppuesitys.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva C++ -ohjelmointikielestä ja sen käytöstä ammattimaisessa olio- ja järjestelmäohjelmoinnissa.

Sisältö

Opiskelija hallitsee C++-kielen perusteet ja erityisesti luokkien käytön. Opiskelija osaa toteuttaa C++-kielellä laajoja oliopohjaisia ohjelmia.
Sisältöä:
STL-standardikirjastot
Operaattoreiden kuormitus
Funktorit ja lambdat

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

Kaikki opetusmateriaalit saatavilla DevMoodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kurssin viimeisellä viikolla lukujärjestyksen mukaisesti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti, jos opiskelijalla on perustiedot C++-ohjelmoinnista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 54 h, itsenäinen opiskelu 54 h.

Sisällön jaksotus

Kertausta osoittimista ja luokista
STL-luokkakirjasto
Binääritiedostojen käsittely
Operaattoreiden ylikuormittaminen, funktorit ja lambdat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa C++-kieltä monipuolisesti erilaisissa ohjelmointitehtävissä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää C++-kieltä erilaisissa ohjelmointitehtävissä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää C++-kielellä toteutettuja ohjelmia ja osaa toteuttaa oliopohjaisia yksinkertaisia ohjelmia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, tuntiaktiivisuus ja vapaaehtoiset palautettavat tehtävät.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää kurssin aiheita monipuolisesti ja innovatiivisesti erilaisissa ohjelmointitehtävissä

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää kurssin aiheita erilaisissa ohjelmointitehtävissä

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijalla on perustiedot kurssin aiheista

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet ja olio-ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Kurssiin kuuluuvat viikkoharjoitukset, harjoitustyö ja konetentti

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään C++-kielen edistyneempiä tekniikoita.

Sisältö

Aliohjelmamallit
Luokkamallit
Poikkeuskäsittely, moniperintä
Älykkäät osoittimet

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Kaikki materiaali löytyy Moodlesta, kurssiavaimen saa opettajalta

Opetusmenetelmät

Luennot ja tehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

26 h lähiopetusta, 26 h itseopiskelua

Sisällön jaksotus

Kertausta C++:sta: luokkien määrittely, konstruktorit, periminen ja koostaminen
Aliohjelmamallit
Luokkamallit
Älykkäät osoittimet
Moniperintä, nimiavaruudet, poikkeuskäsittely ja komentoriviparametrit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa C++-kieltä laajasti erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista ohjelmointitehtäviä C++-kieltä ja sen olio-ominaisuuksia käyttäen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää C++-kielellä kirjoitettua ohjelmakoodia ja osaa rakentaa yksinkertaisia olio-ohjelmoinnin periaatteita hyödyntäviä ohjelmia.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmoinnin perusteet
C++ ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää data-alustojen tarpeen liiketoiminnan menestyksen lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää nykyaikaisia data-alustoja ja automatisoida datan käsittelyn ja data-analyysin työnkulkuja (MLOps, DataOps) tehostaakseen työvaiheita ja parantaakseen analyysin laatua.

Sisältö

Data-alustojen kehittämisen parhaita käytäntöjä, datan käsittelyn työvaiheiden automatisointia ja data-alustojen arkkitehtuurin suunnittelua.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen liiketoiminnalle ja osaa toteuttaa liiketoimintaa tukevan data-alustan. Opiskelija osaa automatisoida datan käsittelyn työvaiheita ja jalostaa raakadatasta monipuolisen data-alustan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen, työvaiheiden automatisoinnin ja osaa kehittää yrityksen tarpeisiin soveltuvan data-alustan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen liiketoiminnalle ja osaa avustettuna kehittää yksinkertaisen data-alustan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää data-alustojen tarpeen liiketoiminnan menestyksen lähtökohdista. Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää nykyaikaisia data-alustoja ja automatisoida datan käsittelyn ja data-analyysin työnkulkuja (MLOps, DataOps) tehostaakseen työvaiheita ja parantaakseen analyysin laatua.

Sisältö

Data-alustojen kehittämisen parhaita käytäntöjä, datan käsittelyn työvaiheiden automatisointia ja data-alustojen arkkitehtuurin suunnittelua.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen liiketoiminnalle ja osaa toteuttaa liiketoimintaa tukevan data-alustan. Opiskelija osaa automatisoida datan käsittelyn työvaiheita ja jalostaa raakadatasta monipuolisen data-alustan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen, työvaiheiden automatisoinnin ja osaa kehittää yrityksen tarpeisiin soveltuvan data-alustan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää data-alustan merkityksen liiketoiminnalle ja osaa avustettuna kehittää yksinkertaisen data-alustan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 03.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista datalähteistä. Opiskelija ymmärtää rakenteisen ja ei-rakenteisen datan erot ja merkityksen. Opiskelija hallitsee eri tyyppisten tietokantojen peruskäytön. Opiskelija osaa hallinnoida sujuvasti erilaisia data-alustoja Docker-säiliöteknologian avulla.

Sisältö

Avoin data ja datalähteet
SQL-kieli
Relaatiotietokannat
Dokumenttitietokannat (NoSQL)
Aikasarjainen data
Docker-säiliöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti erilaisia datalähteitä datan taltionnissa. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti Docker-säiliöitä data-alustojen hallinnoinnissa. Opiskelija tuntee relaatiotietokantojen periaatteet ja osaa muodostaa monipuolisia SQL-kyselyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää eri tyyppisiä tietokantoja ja datalähteitä. Opiskelija osaa tehdä SQL-kyselyjä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää datalähteiden merkityksen ja keskeiset erot eri tyyppisissä tietokannoissa. Opiskelija osaa muodostaa relaatiotietokannan ja luoda yksinkertaisia kyselyjä SQL-kielen avulla.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yritys- ja liiketoiminnan perusteisiin, datalähtöiseen liiketoimintaan ja Business Intelligence -ajatteluun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen ja osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti
- ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin
- osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet
- ymmärtää myös, miten moderni organisaatio hyödyntää dataa ja analytiikkaa datalähtöisessä päätöksenteossa ja liiketoiminnassa

Sisältö

• Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
• Yrittäjyys ja yritystoiminta
• Liikeidea, liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma
• Yritysrahoitus ja yritystalouden perusteet
• Tilinpäätös ja tilinpäätösanalyysi
• Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen perusteet
• Myynti ja markkinointi
• Johtaminen ja organisaatiorakenteet
• Data, analytiikka, BI ja tekoäly liiketoiminnassa
• Datastrategia ja datan käyttötapauksen määrittely
• Data- ja AI-perustaiset liiketoimintamallit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa sujuvasti ja perustellusti soveltaa teoriatietoa yrityksen toiminnan analysoimiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija kykenee soveltamaan teoriatietoa yrityksen toiminnan analysoimiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritystalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ja kykenee analysoimaan yritysten toimintaa pintapuolisesti.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 08.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua datan käsittelyn kehittyneisiin menetelmiin, käyttäen python-kirjastoja NumPy, Pandas, ja Matplotlib. Kurssilla käydään läpi datan ominaisuuksien (characteristic) laskemista, data-jakaumia, datana visualisointia ja säännöllisten lausekkeiden (regular expression, regex) käyttöä. Kurssilla tutustutaan myös datan klusterointiin.

Näitä menetelmiä käyttäen kurssilla luodaan datankäsittelyketju (pipeline), jolla tehdään datasta ominaisuussuunnittelua (feature engineering).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kurssi muodostuu useista harjoitustehtävistä. Arvosanaan 5 kurssin harjoituspisteistä täytyy kertyä vähintään 92%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kurssi muodostuu useista harjoitustehtävistä. Arvosanaan 1 kurssin harjoituspisteistä täytyy kertyä vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Python-ohjelmointi, Nykyaikainen ohjelmistokehitys, Algebra

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännön ongelmiin.
Opiskelija hallitsee tilastotieteen peruskäsitteet ja -menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä aineistojen analysoinnissa.

Sisältö

- todennäköisyyslaskennan perusteet
- satunnaismuuttujat
- Bayesin verkot
- tilastotieteen perusteet

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee lineaarialgebran perusteet (vektorit ja matriisit) ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.
Opiskelija hallitsee derivaatan käsitteen ja osaa soveltaa derivointia mm. ääriarvo-ongelmissa

Sisältö

- vektorit ja matriisit sovelluksineen
- derivaatta ja sen sovelluksia

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee lineaarialgebran perusteet (vektorit ja matriisit) ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.
Opiskelija hallitsee derivaatan käsitteen ja osaa soveltaa derivointia mm. ääriarvo-ongelmissa

Sisältö

- vektorit ja matriisit sovelluksineen
- derivaatta ja sen sovelluksia

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee integraalin käsitteen ja pystyy soveltamaan sitä mm. satunnaismuuttujien jakaumille
Opiskelija hallitsee usean muuttujan funktioiden peruskäsitteet, kuten osittaisderivaatan ja gradientin, ja pystyy soveltamaan niitä esimerkiksi optimointi-ongelmissa.

Sisältö

- integraali ja sen sovelluksia
- usean muuttujan funktiot
- optimointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1 ja 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee integraalin käsitteen ja pystyy soveltamaan sitä mm. satunnaismuuttujien jakaumille
Opiskelija hallitsee usean muuttujan funktioiden peruskäsitteet, kuten osittaisderivaatan ja gradientin, ja pystyy soveltamaan niitä esimerkiksi optimointi-ongelmissa.

Sisältö

- integraali ja sen sovelluksia
- usean muuttujan funktiot
- optimointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1 ja 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tärkeimmät numeeriset menetelmät esim. yhtälöiden ratkaisussa, interpoloinnissa ja integroinnissa
Opiskelija hallitsee differentiaaliyhtälöiden perusteet, osaa muodostaa ja ratkaista yksinkertaisia käytännön ongelmiin liittyviä yhtälöitä sekä osaa käyttää tärkeimpiä numeerisia differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmiä.

Sisältö

- numeeriset menetelmät
- differentiaaliyhtälöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1,2 ja 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tärkeimmät numeeriset menetelmät esim. yhtälöiden ratkaisussa, interpoloinnissa ja integroinnissa
Opiskelija hallitsee differentiaaliyhtälöiden perusteet, osaa muodostaa ja ratkaista yksinkertaisia käytännön ongelmiin liittyviä yhtälöitä sekä osaa käyttää tärkeimpiä numeerisia differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmiä.

Sisältö

- numeeriset menetelmät
- differentiaaliyhtälöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1,2 ja 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Laskuteknisten taitojen ohella opiskelija ymmärtää differentiaali- ja integraalilaskennan lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä tekniikassa esiintyviin tehtäviin.

Sisältö

Perusalgebran laskutaitojen kertaamista
Derivaatta ja funktion kasvunopeus
Funktion kuvaajan tutkiminen
Ääriarvot ja virheenarviointi
Määräämätön ja määrätty integraali
Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
Sovelluksia tekniikan alalta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti derivaatan, differentiaalin ja integraalin käsitteet. Opiskelija osaa käyttää aihealueen matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee tekniikassa esiintyvien perusfunktioiden derivointi- ja integrointisäännöt sujuvasti. Opiskelija osaa muotoilla sanallisia tehtäviä aihealueen matematiikan kielelle, soveltaa ko. matematiikkaa niihin ja tarkastella tuloksia kriittisesti. Opiskelija ymmärtää virheenarvioinnin perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee derivaatan, differentiaalin ja integraalin käsitteet, perusfunktioiden derivointi- ja integrointisäännöt ja niiden soveltamisen perustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Algebra
Geometria

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Laskuteknisten taitojen ohella opiskelija ymmärtää differentiaali- ja integraalilaskennan lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä tekniikassa esiintyviin tehtäviin.

Sisältö

Perusalgebran laskutaitojen kertaamista
Derivaatta ja funktion kasvunopeus
Funktion kuvaajan tutkiminen
Ääriarvot ja virheenarviointi
Määräämätön ja määrätty integraali
Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
Sovelluksia tekniikan alalta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti derivaatan, differentiaalin ja integraalin käsitteet. Opiskelija osaa käyttää aihealueen matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee tekniikassa esiintyvien perusfunktioiden derivointi- ja integrointisäännöt sujuvasti. Opiskelija osaa muotoilla sanallisia tehtäviä aihealueen matematiikan kielelle, soveltaa ko. matematiikkaa niihin ja tarkastella tuloksia kriittisesti. Opiskelija ymmärtää virheenarvioinnin perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee derivaatan, differentiaalin ja integraalin käsitteet, perusfunktioiden derivointi- ja integrointisäännöt ja niiden soveltamisen perustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Algebra
Geometria

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • TTV20SA
  TTV20SA

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten signaalien yleiset ominaisuudet ja digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmät, sekä hallitsee diskreettiaikaisten systeemien perusteet . Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään signaalinkäsittelyä käytännössä. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee 1) tarkastelemaan digitaalisia signaaleja aika- ja taajuustasossa, 2) luomaan ja tulkitsemaan spektriesityksiä, 3) sekä soveltamaan opittuja menetelmiä yksinkertaisten digitaalisten suodattimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

- Signaalien kuvaaminen ja ominaisuudet
- Diskreetti Fourier-muunnos
- Signaalien spektri
- Diskreettiaikaiset systeemit
- Diskreetti konvoluutio
- Digitaaliset suodattimet
- PID-säädin

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sujuvasti hyödyntää signaalinkäsittelyä käytännön signaalien analysoinnissa ja
kykenee suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia digitaalisia suodattimia. Lisäksi opiskelija hallitsee systeemien kuvauksen ja tuntee systeemien teorian.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee Fourier-analyysin ja systeemien teoriaa sekä osaa muodostaa signaalin spektrin ja toteuttaa yksinkertaisia digitaalisia suodattimia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee signaalinkäsittelyn perusteet ja systeemien teoriaa sekä hallitsee signaalin spektrin muodostamisen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten signaalien yleiset ominaisuudet ja digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmät, sekä hallitsee diskreettiaikaisten systeemien perusteet . Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään signaalinkäsittelyä käytännössä. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee 1) tarkastelemaan digitaalisia signaaleja aika- ja taajuustasossa, 2) luomaan ja tulkitsemaan spektriesityksiä, 3) sekä soveltamaan opittuja menetelmiä yksinkertaisten digitaalisten suodattimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

- Signaalien kuvaaminen ja ominaisuudet
- Yleiset tilastolliset tunnusluvut
- Diskreetti Fourier-muunnos
- Signaalin spektri
- Diskreettiaikaiset systeemit
- Diskreetti konvoluutio
- Digitaaliset suodattimet
- Digitaalisen signaalinkäsittelyn soveltaminen käytäntöön
-Octave-ohjelman hyödyntäminen signaalinkäsittelyssä

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama oppimateriaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sujuvasti hyödyntää digitaalista signaalinkäsittelyä käytännön signaalien analysoinnissa ja
kykenee suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia digitaalisia suodattimia. Lisäksi opiskelija hallitsee systeemien kuvauksen ja teorian.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmät ja systeemien teoriaa sekä osaa muodostaa signaalin spektrin ja toteuttaa yksinkertaisia digitaalisia suodattimia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet ja hallitsee signaalin spektrin muodostamisen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten signaalien yleiset ominaisuudet ja digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmät, sekä hallitsee diskreettiaikaisten systeemien perusteet . Lisäksi opiskelija oppii hyödyntämään signaalinkäsittelyä käytännössä. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee 1) tarkastelemaan digitaalisia signaaleja aika- ja taajuustasossa, 2) luomaan ja tulkitsemaan spektriesityksiä, 3) sekä soveltamaan opittuja menetelmiä yksinkertaisten digitaalisten suodattimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Sisältö

- Signaalien kuvaaminen ja ominaisuudet
- Yleiset tilastolliset tunnusluvut
- Diskreetti Fourier-muunnos
- Signaalin spektri
- Diskreettiaikaiset systeemit
- Diskreetti konvoluutio
- Digitaaliset suodattimet
- Digitaalisen signaalinkäsittelyn soveltaminen käytäntöön
-Octave-ohjelman hyödyntäminen signaalinkäsittelyssä

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama oppimateriaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sujuvasti hyödyntää digitaalista signaalinkäsittelyä käytännön signaalien analysoinnissa ja
kykenee suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia digitaalisia suodattimia. Lisäksi opiskelija hallitsee systeemien kuvauksen ja teorian.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee digitaalisen signaalinkäsittelyn perusmenetelmät ja systeemien teoriaa sekä osaa muodostaa signaalin spektrin ja toteuttaa yksinkertaisia digitaalisia suodattimia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee digitaalisen signaalinkäsittelyn perusteet ja hallitsee signaalin spektrin muodostamisen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee digitaalitekniikan perusteet ja komponentit sekä osaa
suunnitella ja analysoida digitaalisia kytkentöjä. Teorian soveltaminen käytäntöön toteutetaan Digitaalitekniikka laboraatiot -kurssissa.

Sisältö

Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Kellotetun logiikan periaatteet

Aika ja paikka

Luennot KAMK:lla, kurssirunko ja tehtävät verkossa, REPPU:ssa

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali REPPU:ssa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit lokakuussa ja joulukuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( Luennot ja ohjatut harjoitustyöt ) : 36 h
Tentit : 4 h
Itsenäinen opiskelu : 40 h

Sisällön jaksotus

Kurssin esittely
Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Sekvenssilogiikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiarviointi:

Palautettavat harjoitustyöt: 20% painoarvo

Tentit : 80 % painoarvo

Läpäisyraja: 50 % kokonaispisteistä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee digitaalitekniikan perusteet ja komponentit sekä osaa
suunnitella ja analysoida digitaalisia kytkentöjä. Teorian soveltaminen käytäntöön toteutetaan Digitaalitekniikka laboraatiot -kurssissa.

Sisältö

Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Kellotetun logiikan periaatteet

Aika ja paikka

Luennot KAMK:lla, kurssirunko ja tehtävät verkossa, REPPU:ssa

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali REPPU:ssa

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit lokakuussa ja joulukuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( Luennot ja ohjatut harjoitustyöt ) : 36 h
Tentit : 4 h
Itsenäinen opiskelu : 40 h

Sisällön jaksotus

Kurssin esittely
Lukujärjestelmät
Boolean algebra
Digitaalielektroniikka
Kombinaatiologiikka
Sekvenssilogiikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiarviointi:

Palautettavat harjoitustyöt: 20% painoarvo

Tentit : 80 % painoarvo

Läpäisyraja: 50 % kokonaispisteistä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti tietoa ja soveltaa niitä digitaalitekniikan kytkentöihin.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suunnitella ja analysoida digitaalitekniikan peruskytkentöjä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa digitaalitekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään perusmittalaitteita ja kykenee rakentamaan yksinkertaisia digitaalitekniikan kytkentöjä.

Sisältö

Mittalaitteisiin tutustuminen ja perusmittausten tekeminen
Kombinaatiologiikan ja sekvenssilogiikan peruskytkentöjen rakentaminen ja testaus
Piirisuunnitteluohjelmien perusteet (Micro-Cap)

Oppimateriaalit

Digitaalitekniikka, P. Rantala, osa A ja B
Kurssin MOODLE -materiaali
Valmistajien datalehdet

Opetusmenetelmät

Laboratoriossa suoritettavat laboraatiotyöt, työselostus ja laboraatiokoe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Laboraatiokoe Joulukuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboratoriotyöskentely: 24 h
Laboraatiokoe: 2 h
Itsenäinen työskentely ( mm. työselosten laatiminen ) : 27 h

Sisällön jaksotus

Laboraatiotyöt ( 5 ...6 kpl )
Laboraatiokoe

Lisätietoja opiskelijoille

Työohjeet Moodlessa, Digitaalitekniikan kurssimateriaalissa
Työt suoritetaan pääsääntöisesti ryhmätöinä, ensimmäinen työ poikkeuksellisesti henkilökohtaisesti
Hyväksytyn arvosanan saamiseksi kurssin kaikki työt on suoritettava

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti teoriassa opittuja asioita annettuihin töihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa annetut työt. Opiskelija palauttaa ajallaan työhön liittyvät selostukset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittalaitteita ja raportoida tekemänsä työt.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin suorittamiseksi kaikkien kurssin töiden tulee olla hyväksytysti suoritetut.
Opintojakson arviointikriteeri, kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti teoriassa opittuja asioita annettuihin töihin.
Opintojakson arviointikriteeri, hyvä (3-4)
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa annetut työt. Opiskelija palauttaa ajallaan työhön liittyvät selostukset.
Opintojakson arviointikriteeri, tyydyttävä (1-2)
Opiskelija osaa käyttää perusmittalaitteita ja raportoida tekemänsä työt.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti teoriassa opittuja asioita annettuihin töihin.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa annetut työt. Opiskelija palauttaa ajallaan työhön liittyvät selostukset.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää perusmittalaitteita ja raportoida tekemänsä työt.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätiedot

TKI opintopisteet: 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu fysiikan ilmiöihin kokeellisesti, oppii mittaustekniikan alkeita ja kirjallista raportointia.

Sisältö

Laboraatiotöitä liittyen fysiikan aiheisiin, jota on opiskeltu kursseilla Fysiikka 1 ja 2.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ko.ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä ko. ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Mittaukset tehdään ohjeiden mukaan.Opiskelija löytää ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1 ja 2

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamiseen liittyvät valmiudet.

Sisältö

Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuotaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamiseen liittyvät valmiudet.

Sisältö

Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuotaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamiseen liittyvät valmiudet.

Sisältö

Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuotaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 11.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamiseen liittyvät valmiudet.

Sisältö

Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä

Oppimateriaalit

Momentti 1, Inkinen, Tuohi, Otava

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuotaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysikaalisen taustan
antaminen.

Sisältö

Ympyräliike ja pyörimisliike
Staattinen tasapaino
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
Lämpöoppi

Oppimateriaalit

Momentti 1 Insinöörifysiikka, Inkinen, Tuohi,Otava
Kurssilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat lineaariset yhtälöt.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysikaalisen taustan
antaminen.

Sisältö

Ympyräliike ja pyörimisliike
Staattinen tasapaino
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
Lämpöoppi

Oppimateriaalit

Momentti 1 Insinöörifysiikka, Inkinen, Tuohi,Otava
Kurssilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat lineaariset yhtälöt.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysikaalisen taustan
antaminen.

Sisältö

Ympyräliike ja pyörimisliike
Staattinen tasapaino
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
Lämpöoppi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat lineaariset yhtälöt.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysikaalisen taustan
antaminen.

Sisältö

Ympyräliike ja pyörimisliike
Staattinen tasapaino
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
Lämpöoppi

Oppimateriaalit

Momentti 1 Insinöörifysiikka, Inkinen, Tuohi,Otava
Kurssilla jaettava materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat lineaariset yhtälöt.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

10.02.2024 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Generatiiviset kilpailevat verkostot (Generative Adversarial Networks, GAN) ovat kaiken nykyisen ”deep fake”-nimityksen mukaisen kuva- ja videomanipulaation taustalla. Tällä kurssilla opiskelijat pääsevät tutustumaan GAN-tekoälyyn sekä käytännön että teorian näkökulmasta. Kurssi on Moodlessa itsenäisesti tai ryhmässä suoritettava kurssi, ja se sisältää sekä koodausta että kirjallisia töitä. Alun aiheeseen tutustumisen jälkeen kurssilla koodataan kuvamanipulaattori, jolla voi tuottaa keinotekoisen kuvan, joka muistuttaa täysin aitoa. Lisäksi kurssilla analysoidaan manipuloituja kuvia ja pyritään erottamaan ne aidoista. Kurssin aikana tehdyistä löydöksistä kirjoitetaan loppuraportti. Kurssi arvioidaan arvosanalla 1-5.

Sisältö

Kurssilla tehdään alkuessee ja tutustutaan opetusmateriaaliin ja GAN-verkkoja käsitteleviin tieteellisiin julkaisuihin. Kurssilla ohjelmoidaan kaksi GAN-koodia, joista toinen on täydennettävä itse ja toinen tehdään alusta saakka. Lopuksi kirjoitetaan loppuraportti kurssin aikana tehdyistä havainnoista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Loppuraportti on selkeä ja osoittaa erinomaista ymmärrystä sekä GAN-verkkojen teoriasta että koodaamisesta. Deep fake -tunnistamisesta tehdyt havainnot ovat oikeat ja täsmällisesti selitetty.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Loppuraportti on kohtuullisen selkeä ja osoittaa hyvää ymmärrystä sekä GAN-verkkojen teoriasta että koodaamisesta. Deep fake -tunnistamisesta tehdyt havainnot ovat jossain määrin oikeita ja ymmärrettävästi selitetty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Loppuraportti on ymmärrettävä ja osoittaa riittävää ymmärrystä sekä GAN-verkkojen teoriasta että koodaamisesta. Deep fake -tunnistamisesta tehdyt havainnot ovat välillä oikeita ja jossain määrin selitetty.

Esitietovaatimukset

Kurssilla tarvitaan riittävä ymmärrys tekoälystä, joten se on sopiva 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijoille.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.

Esitietovaatimukset

Algebra

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.

Esitietovaatimukset

Algebra

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten geometrian perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Tavallisimpien tasokuvioiden geometriaa
Trigonometriaa
Vektorilaskentaa
Determinantit ja matriisit
Kompleksiluvut

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka, Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa trigonometriaa, vektorialgebraa ja kompleksilukuja vaativimpiin tehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä.
Opiskelija hallitsee vektorien piste-, risti- ja kolmoistulon ja niiden merkityksen.
Opiskelija ymmärtää kompleksilukujen perusteet ja determinantin ja matriisin perusasiat.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet.
Opiskelija ymmärtää vektorin käsitteen.

Esitietovaatimukset

Algebra

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen 2D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL 2 -grafiikkarajapintaa.

Sisältö

Eri grafiikkarajapinnat
Ikkunan luominen
Verteksi- ja fragmenttivarjostin
Primitiivien piirtäminen
Teksturointi
Syvyyspuskurointi
Pelimoottorin testisovelluksen tekeminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata itsenäisesti kompleksisen 2D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa. Opiskelija osoittaa hyvää ongelmanratkaisukykyä ja osaa itsenäisesti soveltaa taitojaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata itsenäisesti yksinkertaisen 2D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa.
Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti annetuissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata ohjatusti yksinkertaisen 2D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa.

Esitietovaatimukset

Johdanto pelimoottoriohjelmointiin

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Karppinen
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTV20SAI
  TTV20SAI

Tavoitteet

Työharjoittelun myötä saadaan hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen työelämään. Oman ammattialan tyypilliset käytänteet tulevat tutuiksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

800 työtunnin, kestoltaan noin viiden kuukauden jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
 • Markku Karppinen
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • TTV20SP
  TTV20SP

Tavoitteet

Työharjoittelun myötä saadaan hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen työelämään. Oman ammattialan tyypilliset käytänteet tulevat tutuiksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

800 työtunnin, kestoltaan noin viiden kuukauden jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • OPE_Tietojärjestelmät OPE_Tietojärjestelmä
 • Jussi Ala-Hiiro
 • Markku Karppinen
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV21SA
  TTV21SA

Tavoitteet

Työharjoittelun myötä saadaan hyvät valmiudet siirtyä valmistumisen jälkeen työelämään. Oman ammattialan tyypilliset käytänteet tulevat tutuiksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

800 työtunnin, kestoltaan noin viiden kuukauden jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija tietää hyötypeleissä tarvittavia laitteistoja, tekniikoita ja työkaluja. Opiskelija osaa soveltaa jotakin peliteknologiaa hyötyohjelmissa tai toteuttaa hyötypelin.

Sisältö

Saatavilla olevat laitteistot ja tekniikat.
Hyötypeliprojektin määrittely, suunnittelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää syvällisesti hyötypeleissä tarvittavia laitteistoja, tekniikoita ja työkaluja.
Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja toteuttaa hyötypelin itsenäisesti osoittaen erinomaista osaamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää syvällisesti hyötypeleissä tarvittavia laitteistoja, tekniikoita ja työkaluja.
Opiskelija osaa soveltaen toteuttaa hyötypelin itsenäisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää hyötypeleissä tarvittavia laitteistoja, tekniikoita ja työkaluja.
Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti hyötypelin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • roo.sv
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.

Sisältö

Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet, oman tekniikan alan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti ja Bygg Upp Din Svenska -kurssi tarvittaessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • roo.sv
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.

Sisältö

Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet, oman tekniikan alan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti ja Bygg Upp Din Svenska -kurssi tarvittaessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • roo.sv
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.

Sisältö

Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet, oman tekniikan alan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti ja Bygg Upp Din Svenska -kurssi tarvittaessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • roo.sv
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.

Sisältö

Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet, oman tekniikan alan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti ja Bygg Upp Din Svenska -kurssi tarvittaessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • roo.sv
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa oman ammattialansa näkökulmasta.

Sisältö

Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet, oman tekniikan alan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti ja Bygg Upp Din Svenska -kurssi tarvittaessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelijan kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteitä
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen
Suullista ja kirjallista viestintää monikulttuurisessa ympäristössä, esim. yrityksen, tuotannon/ tuotteiden esittely, kokous- ja neuvottelutilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vertailla kulttuureja ja kuvailla kulttuurienvälisiä eroja yleisesti. Opiskelija ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen viestinnässään ja osaa arvioida oman kulttuurienvälisen viestintäkompetenssinsa kehitystä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelijan kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteitä
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen
Suullista ja kirjallista viestintää monikulttuurisessa ympäristössä, esim. yrityksen, tuotannon/ tuotteiden esittely, kokous- ja neuvottelutilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vertailla kulttuureja ja kuvailla kulttuurienvälisiä eroja yleisesti. Opiskelija ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen viestinnässään ja osaa arvioida oman kulttuurienvälisen viestintäkompetenssinsa kehitystä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelijan kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteitä
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen
Suullista ja kirjallista viestintää monikulttuurisessa ympäristössä, esim. yrityksen, tuotannon/ tuotteiden esittely, kokous- ja neuvottelutilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vertailla kulttuureja ja kuvailla kulttuurienvälisiä eroja yleisesti. Opiskelija ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen viestinnässään ja osaa arvioida oman kulttuurienvälisen viestintäkompetenssinsa kehitystä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelijan kulttuurienvälinen viestintäkompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteitä
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen
Suullista ja kirjallista viestintää monikulttuurisessa ympäristössä, esim. yrityksen, tuotannon/ tuotteiden esittely, kokous- ja neuvottelutilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa vertailla kulttuureja ja kuvailla kulttuurienvälisiä eroja yleisesti. Opiskelija ymmärtää oman kulttuuritaustansa vaikutuksen viestinnässään ja osaa arvioida oman kulttuurienvälisen viestintäkompetenssinsa kehitystä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

05.01.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 75. Avoin AMK: 75.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Johdanto lohkoketjuihin -opintojakson tavoitteena tutustuttaa opiskelija lohkoketjuteknologiaan ja esitellä samalla lohkoketjujen käyttöä finanssialalla, hallinnossa, lainsäädännössä ja liiketaloudessa. Opintojakson sisällöt on jaksotettu siten, että tekniset osiot vuorottelevat soveltavien aiheiden kanssa. Kurssin ensisijainen tarkoitus on tarjota opiskelijalle yleishyödyllinen johdatus lohkoketjujen toimintaan ja soveltamiseen.

Sisältö

Opintojakso käsittelee lohkoketjujen keskeisiä toimintaperiaatteita sekä lohkoketjujen eri sovellusalueita.

Opintojakson aihepiirit:

Lohkoketjujen tekninen toiminta (ei-teknisenä esityksenä)
salausmenetelmät (esim. ECDSA)
älysopimukset
lohkoketjujen koodaamisen perusteet
lohkoketjujen sovelluksia, kuten
finanssiala
logistiikka
turismi
hallinto
lainsäädäntö
liiketoiminta, ja
lohkoketjujen tulevaisuus

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan omien aikataulujen mukaan 1.4.2024 mennessä.

Oppimateriaalit

Verkkokurssilla määritellyt oppimateriaalit.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkkokurssi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopistettä laajudeltaan. 5 opintopistettä vastaa noin 135 työtuntia (27 h x 5 op).

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu opintojakson lopuksi verkossa tehtävään, koneellisesti tarkastettavaan tenttiin, jonka kysymykset käsittelevät opintojakson keskeisiä asioita.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu opintojakson lopuksi verkossa tehtävään, koneellisesti tarkastettavaan tenttiin, jonka kysymykset käsittelevät opintojakson keskeisiä asioita. Kurssin läpäiseminen edellyttää vähintään 50 prosenttia oikeita vastauksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson lopuksi verkossa tehtävään, koneellisesti tarkastettavaan tenttiin, jonka kysymykset käsittelevät opintojakson keskeisiä asioita. Opintojakso arvioidaan huhtikuun 2024 alussa.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaiset peli- ja välikerrosmoottoreiden tyypit ja arkkitehtuurit. Opiskelija osaa käyttää yhtä tai useampaa pelimoottoria yksinkertaisen pelisovelluksen tekemiseen.

Sisältö

Pelimoottorityypit
Pelimoottorien arkkitehtuurit
Pelimoottoreihin tutustuminen ohjelmoimalla.
Oman tuotoksen esittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin erilaiset peli- ja välikerrosmoottoreiden tyypit ja arkkitehtuurit.
Opiskelija osaa käyttää useampaa pelimoottoria kompleksisen pelisovelluksen tekemiseen itsenäisesti ja kehittäen toimintaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin erilaiset peli- ja välikerrosmoottoreiden tyypit ja arkkitehtuurit.
Opiskelija osaa käyttää useampaa pelimoottoria yksinkertaisen pelisovelluksen tekemiseen itsenäisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää erilaiset peli-ja välikerrosmoottoreiden tyypit ja arkkitehtuurit.
Opiskelija osaa käyttää yhtä pelimoottoria yksinkertaisen pelisovelluksen tekemiseen ohjatusti.

Esitietovaatimukset

C++ -ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Ala-Hiiro
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Hauhia
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmistotuotannon pääperiaatteet, määritellä avainkäsitteet sekä käyttää opinoissaan ammattiterminologiaa. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon käytäntöjä ja työkaluja, toimia SCRUM-prosessimallin mukaisesti sekä valita soveltuvat suunnittelutyökalut ohjelmistoprosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa keskeisiä ohjelmistotuotannon suunnittelumalleja (Design Patterns) ja niihin liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää kurssin käytyään jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla.

Sisältö

Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
Ohjelmistoprosessit
Ketterä ohjelmistokehitys (Scrum), Gitlab (Scrumban-taulu, Issue, Scrum-tiimin roolit, vastuut ja työtavat)
Vaatimusmäärittely ja se jäsentäminen Scrum-projektin tuotevaatimuksiksi
Järjestelmän mallintaminen (UML-notaatio), Luokkakaavio, Tilakaavio, Sekvenssikaavio
Arkkitehtuurisuunnittelun periaatteet, Arkkitehtuurimallien pääpiirteittäinen läpikäynti
Suunnittelu ja toteutus
Ohjelmistoprojekti lähtien vaatimusmäärittelystä testaukseen
Ohjelmistotestauksen periaatteet (CI/CD)
Ohjelmiston evoluutio ja elinkaariajattelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti.
Opiskelija osaa itsenäisesti hakea työtehtävien vaatimaa tietoa ja noudattaa ohjeistusta.
Opiskelija osaa raportoida työnsä raportointiohjeen mukaisesti.
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja toimii ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Opiskelija osaa raportoida työnsä pääosin raportointiohjeen mukaisesti.
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan, toimii annetuissa tehtävissä asianmukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan omalla osaamisellaan.
Opiskelija osaa raportoida työnsä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Hauhia
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ohjelmistotuotannon pääperiaatteet, määritellä avainkäsitteet sekä käyttää opinoissaan ammattiterminologiaa. Opiskelija osaa hyödyntää ohjelmistotuotannon käytäntöjä ja työkaluja, toimia SCRUM-prosessimallin mukaisesti sekä valita soveltuvat suunnittelutyökalut ohjelmistoprosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa keskeisiä ohjelmistotuotannon suunnittelumalleja (Design Patterns) ja niihin liittyviä menetelmiä ja työkaluja. Opiskelija ymmärtää kurssin käytyään jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla.

Sisältö

Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
Ohjelmistoprosessit
Ketterä ohjelmistokehitys (Scrum), Gitlab (Scrumban-taulu, Issue, Scrum-tiimin roolit, vastuut ja työtavat)
Vaatimusmäärittely ja se jäsentäminen Scrum-projektin tuotevaatimuksiksi
Järjestelmän mallintaminen (UML-notaatio), Luokkakaavio, Tilakaavio, Sekvenssikaavio
Arkkitehtuurisuunnittelun periaatteet, Arkkitehtuurimallien pääpiirteittäinen läpikäynti
Suunnittelu ja toteutus
Ohjelmistoprojekti lähtien vaatimusmäärittelystä testaukseen
Ohjelmistotestauksen periaatteet (CI/CD)
Ohjelmiston evoluutio ja elinkaariajattelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti.
Opiskelija osaa itsenäisesti hakea työtehtävien vaatimaa tietoa ja noudattaa ohjeistusta.
Opiskelija osaa raportoida työnsä raportointiohjeen mukaisesti.
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja toimii ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Opiskelija osaa raportoida työnsä pääosin raportointiohjeen mukaisesti.
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan, toimii annetuissa tehtävissä asianmukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan omalla osaamisellaan.
Opiskelija osaa raportoida työnsä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 27.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, mihin järjestelmäsuunnittelua tarvitaan ja ymmärtää järjestelmäsuunnittelussa käytettyjä menetelmiä sekä työkaluja. Kurssin käytyäsi osaat luoda järjestelmän vaatimusmäärittely ja arkkitehtuurikuvaus dokumentit sekä toiminnallisen kuvauksen käyttäen UML-kuvausta. Lisäksi osaat järjestää arkkitehtuurikatselmointeja ja jakaa järjestelmäsuunnittelutehtäviä SCRUM/projektinhallinta -menetelmiä käyttäen.

Sisältö

1. Järjestelmäsuunnitteluprosessi ja työkalut
2. Tuotteen elinkaari
3. Järjestelmän vaatimusmäärittely
4. Järjestelmän arkkitehtuurimäärittely -dokumentti
- Arkkitehtuurisuunnittelu ja rajapinnat
5. Toiminnallinen kuvaus ja UML-kaaviot
6. Testaussuunnittelu ja testaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan n. 95% kurssin harjoitusten pisteistä. Tämä tarkoittaa, että vastaukset ovat selkeitä ja harjoitusten pohdinta-osiot on tehty kiitettävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan kaikkien tehtävien palautus ja 50% kurssin pisteistä. Lisäksi palauttamistasi kurssin harjoituksista on käytävä ilmi, että osaat muodostaa järjestelmälle vaatimusmäärittely dokumentin ja järjestelmäkuvaus dokumentin.

Esitietovaatimukset

-

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, mihin järjestelmäsuunnittelua tarvitaan ja ymmärtää järjestelmäsuunnittelussa käytettyjä menetelmiä sekä työkaluja. Kurssin käytyäsi osaat luoda järjestelmän vaatimusmäärittely ja arkkitehtuurikuvaus dokumentit sekä toiminnallisen kuvauksen käyttäen UML-kuvausta. Lisäksi osaat järjestää arkkitehtuurikatselmointeja ja jakaa järjestelmäsuunnittelutehtäviä SCRUM/projektinhallinta -menetelmiä käyttäen.

Sisältö

1. Järjestelmäsuunnitteluprosessi ja työkalut
2. Tuotteen elinkaari
3. Järjestelmän vaatimusmäärittely
4. Järjestelmän arkkitehtuurimäärittely -dokumentti
- Arkkitehtuurisuunnittelu ja rajapinnat
5. Toiminnallinen kuvaus ja UML-kaaviot
6. Testaussuunnittelu ja testaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan n. 95% kurssin harjoitusten pisteistä. Tämä tarkoittaa, että vastaukset ovat selkeitä ja harjoitusten pohdinta-osiot on tehty kiitettävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan kaikkien tehtävien palautus ja 50% kurssin pisteistä. Lisäksi palauttamistasi kurssin harjoituksista on käytävä ilmi, että osaat muodostaa järjestelmälle vaatimusmäärittely dokumentin ja järjestelmäkuvaus dokumentin.

Esitietovaatimukset

-

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Tolonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

KAMKstart tieto- ja viestintätekniikan -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinto-opintoja.

Suorittamalla KAMKstart tieto- ja viestintätekniikan -opinnot 15 op, saat oikeuden hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun erillishaussa tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkintokoulutukseen.

Sisältö

Tämä KAMKstart opintokokonaisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita saamaan paremman käsityksen tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ammatista sekä antaa valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. KAMKstart opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden oman kiinnostuksen syventämiseen tieto- ja viestintätekniikan insinöörin uralla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

KAMKstart opinnot on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille. Ennen KAMKstart opintoihin ilmoittautumista, keskustelethan suoritettavista opinnoista toisen asteen opinto-ohjaajasi kanssa.

Huomiothan myös, sinun tulee liittää toisen asteen opiskelutodistus ilmoittautumislomakkeelle.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Ala-Hiiro
 • Markku Karppinen
Ryhmät
 • TTV20SA
  TTV20SA

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee IoT-laitesuunnittelun pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään ohjelmistotyökaluja suunnitteluprosessin eri vaiheissa.
Opiskelija ymmärtää standardien mukaisten testausten suunnittelun ja toteutuksen laboratoriossa sekä tuntee ongelmatilanteet EMC-häiriöiden osalta ja niiden ratkaiseminen.

Sisältö

- IoT-Järjestelmän suunnittelu, dokumentointi, hankinta ja testaaminen
- Piirikaavio, simulointi, piirilevysuunnittelu, hankintadokumentaatio, kokoonpano ja testaus
- Luotettavuuden arvioiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia sekä tuottaa niihin ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä ja ohjelmistotyökaluilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuottaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on ymmärtää, miten suunnitellaan tuotteita käyttäjälähtöisesti sekä mitä menetelmiä ja työkaluja siihen voi käyttää. Kurssilla opitaan mm. mitä tarkoittavat termit MVP, Fail Fast ja UML. Kurssin käytyäsi ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun perusteet ja osaat lähestyä tuotteen suunnittelua myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan kaikkien kurssin harjoitusten suorittaminen ja palauttaminen sekä kiitettävästi tehty pohdinta harjoituksista. Lisäksi tähän arvosanaan odotetaan myös aktiivista osallistumista luennoilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan että palauttamistasi kurssin harjoituksista käy ilmi, että muodostaa tuotteelle MVP mallin ja määrittää sen vaatimukset.

Esitietovaatimukset

-

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opintojen jälkeen opiskelija osaa luokitella, soveltaa ja vertailla langattomia protokollia ja IoT arkkitehtuureja eri sovellusalueiden tarpeisiin perustuen ja osaa myös suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen, langattomaan teknologiaan perustuvan mittaussovelluksen tietylle sovellusalueelle. Opiskelija osaa myös selittää ja perustella langattomien teknologioiden tulevaisuuden kehitystrendejä.
Osaa selittää sensoriverkkojen synkronoinnin ja paikannuksen tavoitteet ja perusratkaisut sekä osaa valita sovelluksen tarpeisiin soveltuvan ratkaisun. Osaa selittää sensoriverkkojen käyttöjärjestelmän ja ohjelmoinnin erityispiirteet sekä osaa suunnitella ja ohjelmoida yksinkertaisia sensoriverkkosovelluksia.

Sisältö

Kurssi antaa yleiskuvan nykyisistä langattomista teknologioista. Luennoilla
käsitellään mm. radiosignaalin etenemiseen vaikuttavia tekijöitä,
modulaatiotekniikoita, kanavanvarausmekanismeja sekä
matkapuhelinverkon perusteita. Lisäksi luennoilla luodaan
katsaus lyhyen kantaman langattomiin sensoriverkkoihin ja niiden ominaisuuksiin.

Johdanto sensorinoodin arkkitehtuurimalleihin, sensoriverkon reititysprotokollat.
Sensoriverkon aikasynkronointi ja paikannus.
Sensoriverkon ohjelmistokehitys.
Käyttöjärjestelmät ja sensoriverkkojen ohjelmistokehityksestä.

Aika ja paikka

Luentotallenteet ja luokkaopetus

Oppimateriaalit

Luentokalvot ja luentovideot sekä oppimistehtäviin liittyvät tieteelliset artikkelit.

Opetusmenetelmät

Luentovideot, luokkaopetus, ohjatut harjoituket, itsenöisesti tehtävät harjoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin kuormitus:
Kurssin laajuus 5 op
Laskennallinen opiskelijan työaika 135 h

Kurssiin sisältyy
– lähiopetusta 40h
– 9-10 kpl harjoituksia

Sisällön jaksotus

Sensoriverkkojen perusteet:
Johdanto, sensorinoodin arkkitehtuuri, sensoriverkon protokollat (linkkien ja antureiden kattavuus, mac-protokollat, reititysprotokollat).
Sensoriverkon palvelut: Aikasynkronointi ja paikannus.
Sensoriverkon ohjelmistokehitys: Käyttöjärjestelmät ja sensoriverkkojen ohjelmistokehityksestä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen, langatomaan teknologiaan perustuvan mittaussovelluksen tietylle sovellusalueelle. Opiskelija osaa selittää ja perustella langattomien teknologioiden tulevaisuuden kehitystrendejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa luokitella ja vertailla langattomia protokollia ja IoT arkkitehtuureja eri sovellusalueiden tarpeisiin perustuen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa selittää aihealueeseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, osaa selittää langattomien teknologioiden suorituskykyominaisuuksia ja rajoituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien kirjallisten oppimistehtävien ja vertaisarviointien palauttamista sekä hyväksyttyä suorittamista. Vertaisarvioinnit arvioidaan joko hylätty tai hyväksytty. Oppimistehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen, langatomaan teknologiaan perustuvan mittaussovelluksen tietylle sovellusalueelle. Opiskelija osaa selittää ja perustella langattomien teknologioiden tulevaisuuden kehitystrendejä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa luokitella ja vertailla langattomia protokollia ja IoT arkkitehtuureja eri sovellusalueiden tarpeisiin perustuen.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa selittää aihealueeseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, osaa selittää langattomien teknologioiden suorituskykyominaisuuksia ja rajoituksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Sisältö

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli ja älykkäät prosessit
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Liiketoiminnan kannattavuus
Liiketoimintapotentiaalit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Lisätiedot

PA 25.4.2016
AH/MS 3.5.2016

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Sisältö

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli ja älykkäät prosessit
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Liiketoiminnan kannattavuus
Liiketoimintapotentiaalit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Lisätiedot

PA 25.4.2016
AH/MS 3.5.2016

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Linux-käyttöjärjestelmän toimintaperiaatteen ja sen perusteet. Opiskelija osaa asentaa Linux-käyttöjärjestelmän, konfiguroimaan sen ja tekemään siihen perus ylläpitotehtäviä. Opiskelija ymmärtää myös käyttöjärjestelmään liittyvän ekosysteemin ja osaa tarvittaessa hyödyntää sitä.

Sisältö

Käyttöönotto: Terminologia, eri jakelut ja käyttöjärjestelmän asentaminen
Graafinen käyttöympäristö: eri käyttöympäristöt, ohjelmistojen asentaminen, toimistosovellukset ja päivitykset
Hakemistorakenne: FHS, Hakemistorakenteessa liikkuminen ja tiedostojen muokkaaminen
Tekstipohjainen käyttöliittymä: Komentotulkki, bash, komennot, ohjelmistojen asentaminen ja edistyneempi käyttö
Käyttäjien hallinta: Käyttäjät, ryhmät, root käyttäjä ja sudo-komento
Ohjelmistojen jakelu
Prosessit: Käsite, käytäntö ja hallinta
Edistyneempi käyttö: IO ja putkittaminen, Skriptaus ja ohjelmointi

Oppimateriaalit

Moodle-kurssi ja erillinen opetusmateriaali.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi kurssilla aihealueeseen liittyvät tekniset asiat ja pystyy kertomaan osaamisestaan sujuvasti ja kattavasti oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kurssin aihealueeseen liittyvät tekniset asiat hyvin ja pystyy kertomaan osaamisestaan sujuvasti oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija saa yli puolet aihealueen teknistä osaamista mittaavasta tentistä ja pystyy kertomaan osaamisestaan oppimispäiväkirjassa.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Kurssi voidaan toteuttaa myös lähiopetuksessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Linux-käyttöjärjestelmän toimintaperiaatteen ja sen perusteet. Opiskelija osaa asentaa Linux-käyttöjärjestelmän, konfiguroimaan sen ja tekemään siihen perus ylläpitotehtäviä. Opiskelija ymmärtää myös käyttöjärjestelmään liittyvän ekosysteemin ja osaa tarvittaessa hyödyntää sitä.

Sisältö

Käyttöönotto: Terminologia, eri jakelut ja käyttöjärjestelmän asentaminen
Graafinen käyttöympäristö: eri käyttöympäristöt, ohjelmistojen asentaminen, toimistosovellukset ja päivitykset
Hakemistorakenne: FHS, Hakemistorakenteessa liikkuminen ja tiedostojen muokkaaminen
Tekstipohjainen käyttöliittymä: Komentotulkki, bash, komennot, ohjelmistojen asentaminen ja edistyneempi käyttö
Käyttäjien hallinta: Käyttäjät, ryhmät, root käyttäjä ja sudo-komento
Ohjelmistojen jakelu
Prosessit: Käsite, käytäntö ja hallinta
Edistyneempi käyttö: IO ja putkittaminen, Skriptaus ja ohjelmointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kiitettävästi kurssilla aihealueeseen liittyvät tekniset asiat ja pystyy kertomaan osaamisestaan sujuvasti ja kattavasti oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kurssin aihealueeseen liittyvät tekniset asiat hyvin ja pystyy kertomaan osaamisestaan sujuvasti oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija saa yli puolet aihealueen teknistä osaamista mittaavasta tentistä ja pystyy kertomaan osaamisestaan oppimispäiväkirjassa.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Kurssi voidaan toteuttaa myös lähiopetuksessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa differentiaaliyhtälöiden ratkaisumenetelmiä ja 3d-grafiikassa tarvittavan laskennan matemaattiset perusteet sekä niiden hyödyntämisen pelialan sovelluksissa.

Sisältö

Differentiaaliyhtälöt
Numeeriset menetelmät
Vektorit ja matriisit
Lineaarikuvaukset
Kvaterniot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa pelialan laskennan matemaattiset perusteet ja niiden hyödyntämisen sovellusten toteuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee pelialan laskennan matemaattiset perusteet ja osaa niiden soveltamismenetelmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee pelialan laskennan matemaattiset perusteet ja niiden soveltamismenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Karppinen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa mikrokontrollerin sisäiset toimintalohkot ja osaa suunnitella ulkoiset kytkennät ja ottaa ne käyttöön.
Laiteläheinen ohjelmointi (rekisteriperustainen) C-kielellä. Opiskelija osaa ja ymmärtää sulauttettujen järjestelmien keskeiset mittalaitteet.

Sisältö

Sulautettujenjärjestelmien keskeiset mittalaitteet.
Mikrokontrollerin sisäiset toimintalohkot, käyttöönotto ja soveltaminen
Laskurit / Ajastimet (Counter / Timer)
Pulssinleveysmodulaatio (PWM)
Tiedonsiirtoväylät
- 1-johdin väylä (1-wire), 2 johdin väylä (TWI, I2C) ja SPI
- sarjaliikenne (sarjaportti RS232)
Virransäästötilat, keskeytykset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuottaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Mikrokontrolleritekniikka 1 tai vastaan opintojakson tiedot ja taidot.
C-ohjelmointikielen perusteet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot sähköisistä mittauksista ja niihin liittyvistä virhe- ja häiriötekijöistä sekä mittausten automatisoinnista

Sisältö

Mitta-asteikot, mittausvirheet
SI-järjestelmä, mittanormaalit, kalibrointi
Digitaalinen yleismittari, oskilloskoopit
Mittauksiin liittyvät häiriöt
Yleisimmät anturit
Mittausten automatisointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää yleisimpiä sähköisiä mittausmenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee yleisimmät sähköiset mittausmenetelmät ja niiden soveltamisessa huomioitavat tekijät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät sähköiset mittausmenetelmät ja -laitteet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Hauhia
Ryhmät
 • TTV21SA
  TTV21SA

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa Android-ohjelmoinnin perusteet. Opiskelija hallitsee kehitysympäristön käytön ja osaa tehdä yksinkertaisen sovelluksen, joka tallentaa ja näyttää tietoa. Kurssilla toteutetaan Android-sovellus, joka kommunikoi ulkoisen rajapinnan kanssa.

Sisältö

Kurssiin kuuluu itsenäisesti toteutettava harjoitustyö (Android-sovelluskehitys projekti)

Johdanto Android-ohjelmointiin ja sovelluskehitysympäristön asennus
Java-ohjelmoinnin kertaus
Aktiviteetit/Fragmentit
Aktiviteettien/Fragmenttien välillä siirtyminen
Toast-notifikaatiot
Widgetit
Tallentaminen paikallisesti SharedPreferences
Datan tuominen ulkoisesta rajapinnasta Android-sovellukseen
Android-puhelimen HW- ja Software sensorit ja niiden käyttö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää joko oman realistisen ideansa tai opettajan antaman idean sovellukseksi. Sovellus ei saa olla liian yksinkertainen. Sovelluksen tulee käyttää puhelimen sensoreita ja/tai hakea/tallentaa dataa ulkoisesta rajapinnasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee edellisten lisäksi tallentamisen paikallisesti puhelimen muistiin ja osaa tuoda sovellukseen dataa ulkoisesta rajapinnasta. Opiskelija osaa luoda interaktiivisen käyttöliittymän mobiilisovellukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee Android Studio -kehitysalustan perustoiminnot ja osaa käynnistää yksinkertaisen sovelluksen mobiililaitteessa ja emulaattorissa.
Hallitsee käyttöliittymäelementtien käytön ainakin jollakin tasolla. Pystyy toistamaan aktiviteetti-sovellusesimerkin itsenäisesti. Osaa Java-ohjelmoinnin perusteet.
Opiskelijan pitää korkeampiin arvosanoihin kuin 1 osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn Android -sovelluskehitys projektissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Students will understand the limitations and constraints of mobile platforms in game programming. They will be able to identify the differences between different mobile platforms and understand the requirements of code portability. Students will be able to implement game or other real time graphics applications in a mobile device.

Sisältö

Different mobile platforms and differences between them.
Code portability and constraints.
Use of different SDKs

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The students are able to apply their learning in variety of ways to different types of tasks.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students are able to use methods they have learnt during the course as required.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students are familiar with and proficient in the basic concepts of the course.

Esitietovaatimukset

C++ programming

Lisätiedot

Opetuskielenä voi olla suomi tai englanti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen. Opiskelija osaa käyttää tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja, joita tyypillisesti tarvitaan ketterässä projektityöskentelyssä. Opiskelija hallitsee UML-kielen luokka-, käyttötapaus- ja aktiviteettikaavion käytön. Opiskelija tutustuu Linux-käyttöjärjestelmään ja komentorivityöskentelyyn (bash). Opiskelija perehtyy ajanseurantaan, projektinhallintaan, versionhallintaan ja dokumentointiin soveltuvien työkalujen avulla. Opiskelija oppii ohjelmistokehittäjän arkeen soveltuvia työnkulkuja.

Sisältö

- Ketterä ohjelmistokehitys
- Vaatimusmäärittely ja testaus
- Dokumenttien ja koodin katselmointi
- Versionhallinnan tarkoitus ja perusperiaatteet
- Versionhallintaohjelmistot
- Projektin versionhallinta ja moduulien versiointi
- Projektin muutosten hallinta
- Yksikkötestaus ja testauksen automatisointi
- Linuxin komentorivin hallinta
- Ajanhallinta ja -seuranta
- Dokumentointi ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen Markdown-kielen avulla
- UML-kielen luokka-, käyttötapaus ja aktiviteettikaaviot
- Docker-kontit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelman ratkaisussa.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet ja osaa soveltaa taitoja käytännössä.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön erinomaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa järjestelmän toimintaa käyttötapaus- ja aktiviteettikaavion avulla.
Opiskelija osaa käyttää Linuxin komentoriviä ohjelmistokehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ohjelmistoprojektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja ja työkaluja ohjeistuksen perusteella.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja sekä versionhallintaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen. Opiskelija osaa käyttää tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja, joita tyypillisesti tarvitaan ketterässä projektityöskentelyssä. Opiskelija hallitsee UML-kielen luokka-, käyttötapaus- ja aktiviteettikaavion käytön. Opiskelija tutustuu Linux-käyttöjärjestelmään ja komentorivityöskentelyyn (bash). Opiskelija perehtyy ajanseurantaan, projektinhallintaan, versionhallintaan ja dokumentointiin soveltuvien työkalujen avulla. Opiskelija oppii ohjelmistokehittäjän arkeen soveltuvia työnkulkuja.

Sisältö

- Ketterä ohjelmistokehitys
- Vaatimusmäärittely ja testaus
- Dokumenttien ja koodin katselmointi
- Versionhallinnan tarkoitus ja perusperiaatteet
- Versionhallintaohjelmistot
- Projektin versionhallinta ja moduulien versiointi
- Projektin muutosten hallinta
- Yksikkötestaus ja testauksen automatisointi
- Linuxin komentorivin hallinta
- Ajanhallinta ja -seuranta
- Dokumentointi ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen Markdown-kielen avulla
- UML-kielen luokka-, käyttötapaus ja aktiviteettikaaviot
- Docker-kontit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelman ratkaisussa.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet ja osaa soveltaa taitoja käytännössä.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön erinomaisesti.
Opiskelija osaa mallintaa järjestelmän toimintaa käyttötapaus- ja aktiviteettikaavion avulla.
Opiskelija osaa käyttää Linuxin komentoriviä ohjelmistokehitystyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ohjelmistoprojektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja ja työkaluja ohjeistuksen perusteella.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja sekä versionhallintaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen. Opiskelija osaa käyttää tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja, joita tyypillisesti tarvitaan ketterässä projektityöskentelyssä.

Sisältö

Ketterät ohjelmistonkehitysmenetelmät
Vaatimusmäärittely ja testaus
Dokumenttien ja koodin katselmointi
Versionhallinnan tarkoitus ja perusperiaatteet
Versionhallintaohjelmistot
Projektin versionhallinta ja moduulien versiointi
Projektin muutosten hallinta
Testauksen automatisointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelman ratkaisussa.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoiprojektin eri vaiheet ja osaa soveltaa taitoja käytännössä.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön erinomaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ohjelmistoprojektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja ja työkaluja ohjeistuksen perusteella.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja sekä versionhallintaa.

Lisätiedot

Kurssi arvoidaan verkkotentin ja harjoitustyön perusteella.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmistoprojektin eri vaiheet vaatimusmäärittelystä testaukseen. Opiskelija osaa käyttää tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja, joita tyypillisesti tarvitaan ketterässä projektityöskentelyssä.

Sisältö

Ketterät ohjelmistonkehitysmenetelmät
Vaatimusmäärittely ja testaus
Dokumenttien ja koodin katselmointi
Versionhallinnan tarkoitus ja perusperiaatteet
Versionhallintaohjelmistot
Projektin versionhallinta ja moduulien versiointi
Projektin muutosten hallinta
Testauksen automatisointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelman ratkaisussa.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoiprojektin eri vaiheet ja osaa soveltaa taitoja käytännössä.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön erinomaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ohjelmistoprojektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja ja työkaluja ohjeistuksen perusteella.
Opiskelija hallitsee versionhallinnan käytön.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti tarvittavia ohjelmistoja ja työkaluja sekä versionhallintaa.

Lisätiedot

Kurssi arvoidaan verkkotentin ja harjoitustyön perusteella.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ali Hosseini
 • Vesa Vaihoja
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot C/C++ -kielisen tietokoneohjelman laatimisessa ja ohjelmointitekniikassa.

Sisältö

Ohjelmointi ja tietokoneohjelman suunnittelu.
C/C++-kielen ja VisualStudio-ohjelmointiympäristön perusteet
C/C++-kielen perustietotyypit, kontrollirakenteet ja taulukot
aliohjelmat, tietueet ja osoittimet.

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali saatavilla Moodlessa. Kurssiavain:

Opetusmenetelmät

Verkkomateriaali, lähiopetus sekä ohjelmointiharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaisesti kurssin viimeisellä viikolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetukseen ei ole välttämätöntä osallistua. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskellen, jos ohjelmointi on tuttua. Loppukokeesen on joka tapauksessa osallistuttava.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja harjoitukset 40 h. Itsenäinen opiskelu 40 h.

Sisällön jaksotus

C++-kielen perusteet, ohjelman kääntäminen ja ajaminen.
Perustietotyypit ja muuttujat.
Kontrollirakenteet.
Taulukot ja osoittimet.
Aliohjelmat ja tietueet.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi edellyttää aktiivista verkkomateriaalin itseopiskelua.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Lisätiedot

Kurssi arvioidaan konetentin, palautettavan harjoitustyön ja läsnäolon perusteella.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina tekemällä harjoitustyön ja osallistumalla tentiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot C/C++ -kielisen tietokoneohjelman laatimisessa ja ohjelmointitekniikassa.

Sisältö

Ohjelmointi ja tietokoneohjelman suunnittelu.
C/C++-kielen ja VisualStudio-ohjelmointiympäristön perusteet
C/C++-kielen perustietotyypit, kontrollirakenteet ja taulukot
aliohjelmat, tietueet ja osoittimet.

Oppimateriaalit

Kurssin materiaali saatavilla Moodlessa. Kurssiavain:

Opetusmenetelmät

Verkkomateriaali, lähiopetus sekä ohjelmointiharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lukujärjestyksen mukaisesti kurssin viimeisellä viikolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetukseen ei ole välttämätöntä osallistua. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskellen, jos ohjelmointi on tuttua. Loppukokeesen on joka tapauksessa osallistuttava.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja harjoitukset 40 h. Itsenäinen opiskelu 40 h.

Sisällön jaksotus

C++-kielen perusteet, ohjelman kääntäminen ja ajaminen.
Perustietotyypit ja muuttujat.
Kontrollirakenteet.
Taulukot ja osoittimet.
Aliohjelmat ja tietueet.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi edellyttää aktiivista verkkomateriaalin itseopiskelua.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti

Lisätiedot

Kurssi arvioidaan konetentin, palautettavan harjoitustyön ja läsnäolon perusteella.
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kurssin voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina tekemällä harjoitustyön ja osallistumalla tentiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee monipuolisesti Python-kielen käytön erilaisten ohjelmointitehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee keskeiset kehitystyökalut (koodieditori, debuggeri, Python-tulkki) ja osaa kirjoittaa omia ohjelmamoduleja.

Sisältö

Tunnet keskeistä ohjelmoinnin termistöä
Tunnistat tyypillisiä poikkeuksia Pythonissa
Tiedät mitä tarkoitetaan totuusarvoilla
Tiedät mitä lista tarkoittaa ohjelmoinnissa
Tiedät mitä tarkoitetaan iteroinnilla
Tiedät miten for-silmukka toimii
Tiedät miten print-komennon tulostusta saa muokattua parametrien avulla
Tiedät mitä tarkoittaa merkkijonon muuttumattomuus
Tiedät miten listoja voi käyttää tiedon ryhmittelyyn
Tiedät mitä tarkoitetaan viittaustyyppisellä muuttujalla
Tiedät että samaan olioon voi olla useampia viittauksia
Tiedät mitä tarkoitetaan funktion sivuvaikutuksella
Tiedät millainen tietorakenne on sanakirja
Tunnet joitakin sanakirjan käyttötarkoituksia ohjelmoinnissa
Tiedät millainen tietorakenne on tuple
Tiedät mitä eroa on tuplella ja listalla
Tiedät esimerkkejä tyypillisistä tavoista käyttää tuplea
Tiedät miten tiedoston sisällön voi lukea Pythonissa
Tiedät mitä ovat tekstitiedosto ja CSV-tiedosto
Tiedät miten virheellisiä syötteitä voidaan käsitellä
Tiedät mitä tarkoitetaan poikkeuksella ohjelmoinnissa
Tiedät mitä tarkoitetaan paikallisella muuttujalla
Tiedät miten muuttujan näkyvyysalue vaikuttaa sen käyttöön
Tiedät mitä Pythonissa tekee avainsana global
Tiedät mikä on moduuli
Tiedät tavan käsitellä päivämääriä ja kellonaikoja Pythonissa
Tiedät mitä Pythonin muuttuja __name__ ja sen arvo __main__ merkitsevät
Tiedät lauseen ja lausekkeen eron
Tiedät mitä silmukka tarkoittaa ohjelmoinnissa
Tiedät miten toisto voidaan katkaista break-komennolla
Tiedät mitä tarkoittaa merkkijonon indeksointi
Tiedät milloin break-komentoa tarvitaan silmukan keskeyttämiseen
Tiedät sisäkkäisen silmukan toiminnan
Tiedät mikä on funktion parametri

Osaat kirjoittaa ohjelman joka lukee tietoa käyttäjältä
Osaat etsiä virheitä debuggauksen avulla
Osaat käyttää muuttujaa syötteen lukemisessa ja tulostamisessa
Osaat yhdistää merkkijonoja toisiinsa
Osaat käyttää muuttujia laskutoimitusten kanssa
Osaat käsitellä käyttäjän antamia lukuarvoja
Osaat muuntaa arvoja eri perustyyppien välillä
Osaat käyttää yksinkertaista ehtorakennetta ohjelmoinnissa
Osaat palauttaa arvon funktiosta ja käyttää sitä kutsukohdassa
Osaat merkitä tyyppivihjeet parametreille ja paluuarvolle
Osaat viitata listan yksittäisiin alkioihin
Osaat lisätä ja poistaa listan alkioita
Osaat hyödyntää valmiita funktioita ja metodeita listojen käsittelyyn
Osaat käyttää for-silmukkaa listojen ja merkkijonojen läpikäyntiin
Osaat käyttää f-merkkijonoja tulosteen muotoilussa
Osaat käyttää metodeita count ja replace
Osaat luoda listoja joissa on erityyppistä tietoa
Osaat tallentaa matriisin kaksiulotteisena listana
Osaat käyttää listoja funktioiden parametreina
Osaat käyttää sanakirjaa erityyppisten avainten ja arvojen kanssa
Osaat käydä läpi sanakirjan sisällön
Osaat muodostaa tuplen erityyppisistä arvoista
Osaat purkaa ja käsitellä CSV-tiedoston sisällön ohjelmassa
Osaat luoda itse tiedoston Pythonilla
Osaat kirjoittaa tekstimuotoista tietoa tiedostoon
Osaat kirjoittaa CSV-muotoisen tiedoston omasta datastasi
Osaat käsitellä poikkeuksia omissa ohjelmissa
Osaat käyttää paikallisia ja globaaleja muuttujia oikein
Osaat ottaa käyttöön moduulin import-lauseella
Osaat hyödyntää satunnaisuutta omissa ohjelmissasi
Osaat muodostaa ja käyttää datetime-olioita
Osaat vertailla päivämääriä ja kellonaikoja toisiinsa ja laskea niiden erotuksia
Osaat käyttää moduulia CSV-tiedoston käsittelyyn
Osaat käyttää moduulia JSON-tiedoston käsittelyyn
Osaat hakea netissä olevan tiedoston sisällön
Osaat luoda oman moduulin
Osaat muodostaa ehtoja vertailuoperaattoreiden avulla
Osaat selvittää lausekkeen arvon tyypin
Osaat käyttää and- or- ja not-operaattoreita ehdoissa
Osaat kirjoittaa sisäkkäisiä ehtolauseita
Osaat käyttää while True -silmukkaa osana ohjelmaasi
Osaat käyttää operaattoreita + ja * merkkijonojen kanssa
Osaat laskea merkkijonon pituuden
Osaat etsiä osajonoja merkkijonosta
Osaat siirtyä silmukan seuraavalle kierrokselle continue-komennolla
Osaat luoda oman funktion ja kutsua sitä
Osaat käyttää parametreja omissa funktioissa
Osaat käyttää Visual studio Code -editoria kurssin tehtävien tekemiseen
Osaat suorittaa koodia interaktiivisen Python-tulkin avulla

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien määrä ja pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät. Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien määrä ja pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Vaihoja
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Ohjelmoinnin perusteet kurssilla opitaan perusteet ohjelmoinnista. Ohjelmointikielenä käytetään C#-ohjelmointikieltä.

Sisältö

1. Yleistä ohjelmoinnista
2. Työkalut
2.1 Kääntäjä ja tulkki
2.2 Tekstinkäsittelijä
2.3 Virheenjäljitin
2.4 Versionhallinta
3. Muuttujat, osa 1
3.1 Muuttujan käsite
3.2 Perustietotyypit
4. Kontrollirakenteet
4.1 If
4.2 Switch-case
4.3 While / Do-while
4.4 For
4.5 Exceptions / Poikkeukset
5. Aliohjelmat / funktiot / metodit
5.1 Metodit
6. Muuttujat, osa 2
6.1 Arrays / taulukot
6.2 Tietueet
6.3 Pointer / references
7. Dokumentaatio
7.1 Koodin dokumentointi
7.2 Kehitysympäristöt, kirjastot ja API:t

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

yli 95% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

65% - 95% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

50% - 65% kokonaispistemäärästä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen ei vaadi edeltävää ohjelmointiosaamista.

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee monipuolisesti Python-kielen käytön erilaisten ohjelmointitehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee keskeiset kehitystyökalut (koodieditori, debuggeri, Python-tulkki) ja osaa kirjoittaa omia ohjelmamoduleja.

Sisältö

unnet keskeistä ohjelmoinnin termistöä
Tunnistat tyypillisiä poikkeuksia Pythonissa
Tiedät mitä tarkoitetaan totuusarvoilla
Tiedät mitä lista tarkoittaa ohjelmoinnissa
Tiedät mitä tarkoitetaan iteroinnilla
Tiedät miten for-silmukka toimii
Tiedät miten print-komennon tulostusta saa muokattua parametrien avulla
Tiedät mitä tarkoittaa merkkijonon muuttumattomuus
Tiedät miten listoja voi käyttää tiedon ryhmittelyyn
Tiedät mitä tarkoitetaan viittaustyyppisellä muuttujalla
Tiedät että samaan olioon voi olla useampia viittauksia
Tiedät mitä tarkoitetaan funktion sivuvaikutuksella
Tiedät millainen tietorakenne on sanakirja
Tunnet joitakin sanakirjan käyttötarkoituksia ohjelmoinnissa
Tiedät millainen tietorakenne on tuple
Tiedät mitä eroa on tuplella ja listalla
Tiedät esimerkkejä tyypillisistä tavoista käyttää tuplea
Tiedät miten tiedoston sisällön voi lukea Pythonissa
Tiedät mitä ovat tekstitiedosto ja CSV-tiedosto
Tiedät miten virheellisiä syötteitä voidaan käsitellä
Tiedät mitä tarkoitetaan poikkeuksella ohjelmoinnissa
Tiedät mitä tarkoitetaan paikallisella muuttujalla
Tiedät miten muuttujan näkyvyysalue vaikuttaa sen käyttöön
Tiedät mitä Pythonissa tekee avainsana global
Tiedät mikä on moduuli
Tiedät tavan käsitellä päivämääriä ja kellonaikoja Pythonissa
Tiedät mitä Pythonin muuttuja __name__ ja sen arvo __main__ merkitsevät
Tiedät lauseen ja lausekkeen eron
Tiedät mitä silmukka tarkoittaa ohjelmoinnissa
Tiedät miten toisto voidaan katkaista break-komennolla
Tiedät mitä tarkoittaa merkkijonon indeksointi
Tiedät milloin break-komentoa tarvitaan silmukan keskeyttämiseen
Tiedät sisäkkäisen silmukan toiminnan
Tiedät mikä on funktion parametri

Osaat kirjoittaa ohjelman joka lukee tietoa käyttäjältä
Osaat etsiä virheitä debuggauksen avulla
Osaat käyttää muuttujaa syötteen lukemisessa ja tulostamisessa
Osaat yhdistää merkkijonoja toisiinsa
Osaat käyttää muuttujia laskutoimitusten kanssa
Osaat käsitellä käyttäjän antamia lukuarvoja
Osaat muuntaa arvoja eri perustyyppien välillä
Osaat käyttää yksinkertaista ehtorakennetta ohjelmoinnissa
Osaat palauttaa arvon funktiosta ja käyttää sitä kutsukohdassa
Osaat merkitä tyyppivihjeet parametreille ja paluuarvolle
Osaat viitata listan yksittäisiin alkioihin
Osaat lisätä ja poistaa listan alkioita
Osaat hyödyntää valmiita funktioita ja metodeita listojen käsittelyyn
Osaat käyttää for-silmukkaa listojen ja merkkijonojen läpikäyntiin
Osaat käyttää f-merkkijonoja tulosteen muotoilussa
Osaat käyttää metodeita count ja replace
Osaat luoda listoja joissa on erityyppistä tietoa
Osaat tallentaa matriisin kaksiulotteisena listana
Osaat käyttää listoja funktioiden parametreina
Osaat käyttää sanakirjaa erityyppisten avainten ja arvojen kanssa
Osaat käydä läpi sanakirjan sisällön
Osaat muodostaa tuplen erityyppisistä arvoista
Osaat purkaa ja käsitellä CSV-tiedoston sisällön ohjelmassa
Osaat luoda itse tiedoston Pythonilla
Osaat kirjoittaa tekstimuotoista tietoa tiedostoon
Osaat kirjoittaa CSV-muotoisen tiedoston omasta datastasi
Osaat käsitellä poikkeuksia omissa ohjelmissa
Osaat käyttää paikallisia ja globaaleja muuttujia oikein
Osaat ottaa käyttöön moduulin import-lauseella
Osaat hyödyntää satunnaisuutta omissa ohjelmissasi
Osaat muodostaa ja käyttää datetime-olioita
Osaat vertailla päivämääriä ja kellonaikoja toisiinsa ja laskea niiden erotuksia
Osaat käyttää moduulia CSV-tiedoston käsittelyyn
Osaat käyttää moduulia JSON-tiedoston käsittelyyn
Osaat hakea netissä olevan tiedoston sisällön
Osaat luoda oman moduulin
Osaat muodostaa ehtoja vertailuoperaattoreiden avulla
Osaat selvittää lausekkeen arvon tyypin
Osaat käyttää and- or- ja not-operaattoreita ehdoissa
Osaat kirjoittaa sisäkkäisiä ehtolauseita
Osaat käyttää while True -silmukkaa osana ohjelmaasi
Osaat käyttää operaattoreita + ja * merkkijonojen kanssa
Osaat laskea merkkijonon pituuden
Osaat etsiä osajonoja merkkijonosta
Osaat siirtyä silmukan seuraavalle kierrokselle continue-komennolla
Osaat luoda oman funktion ja kutsua sitä
Osaat käyttää parametreja omissa funktioissa
Osaat käyttää Visual studio Code -editoria kurssin tehtävien tekemiseen
Osaat suorittaa koodia interaktiivisen Python-tulkin avulla

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien määrä ja pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät. Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien määrä ja pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet, terminologian ja osaa soveltaa tekemällä oppimisen taitoja ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusteet, luokat ja oliot, luokkien väliset yhteydet sekä luokkakaaviot. Ohjelmointikielenä C++.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointi- ja suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää olio-ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee olio-ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Kurssi arvioidaan tentin (konetentti), palautettavan harjoitustyön ja tunneilla läsnäolon perusteella.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Vidqvist
Ryhmät
 • TTV23SP
  TTV23SP

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet, terminologian ja osaa soveltaa tekemällä oppimisen taitoja ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusteet, luokat ja oliot, luokkien väliset yhteydet sekä luokkakaaviot. Ohjelmointikielenä C++.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointi- ja suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää olio-ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee olio-ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet

Lisätiedot

Kurssi arvioidaan tentin (konetentti), palautettavan harjoitustyön ja tunneilla läsnäolon perusteella.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Eero Huusko
 • Jussi Ala-Hiiro
 • Taneli Rantaharju
 • Markku Karppinen
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV20SA
  TTV20SA

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojen ja oman osaamisalan mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän tarpeisiin toimeksiantajan kanssa sovitusta aiheesta, ja se osaltaan tukee opiskelijan kasvamista oman alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku yrityselämästä
Tarvittavien dokumenttien tekeminen
Hyväksymisvaiheen prosessit
Ohjaajien valinta
Työn toteutus
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1 - 5, erillinen arviointikriteeristö

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Pekka Huttunen
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTV20SAI
  TTV20SAI

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojen ja oman osaamisalan mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän tarpeisiin toimeksiantajan kanssa sovitusta aiheesta, ja se osaltaan tukee opiskelijan kasvamista oman alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku yrityselämästä
Tarvittavien dokumenttien tekeminen
Hyväksymisvaiheen prosessit
Ohjaajien valinta
Työn toteutus
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1 - 5, erillinen arviointikriteeristö

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Niko Kinnunen
 • Eero Huusko
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV20SP
  TTV20SP

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojen ja oman osaamisalan mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän tarpeisiin toimeksiantajan kanssa sovitusta aiheesta, ja se osaltaan tukee opiskelijan kasvamista oman alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku yrityselämästä
Tarvittavien dokumenttien tekeminen
Hyväksymisvaiheen prosessit
Ohjaajien valinta
Työn toteutus
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1 - 5, erillinen arviointikriteeristö

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • TTV20SA
  TTV20SA

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riitävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riitävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • TTV21SAI
  TTV21SAI

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kirjoittaa eheän tieteellisen raportin.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riitävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Vaihoja
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa peleissä hyödynnettävän fysiikan perusteet ja osaa soveltaa niitä pelimoottoreissa

Sisältö

Kinematiikka
Hiukkasen dynamiikka
Pyörimisliike
Törmäykset
Numeeristen menetelmien soveltaminen fysiikassa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja numeerisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuotaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa aihealueeseen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä ja tuntee numeeristen menetelmien perusteet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää pelien tekoälyssä yleisesti käytetyt tekniikat ja osaa soveltaa oppimaansa pelien kehityksessä.

Sisältö

Johdatus pelien tekoälyyn
Äärelliset tilakoneet
Polunetsintä
Hajautettu tekoäly ja parvitekniikat
Tilanneanalyysi ja päätöksentekoarkkitehtuurit
Oppiva tekoäly

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kurssilla opeteltuja menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kurssiin liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Tietorakenteet ja algoritmit

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää pelien tekoälyssä yleisesti käytetyt tekniikat ja osaa soveltaa oppimaansa pelien kehityksessä.

Sisältö

Johdatus pelien tekoälyyn
Äärelliset tilakoneet
Polunetsintä
Hajautettu tekoäly ja parvitekniikat
Tilanneanalyysi ja päätöksentekoarkkitehtuurit
Oppiva tekoäly

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää kurssilla opeteltuja menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee kurssiin liittyvät peruskäsitteet.

Esitietovaatimukset

Tietorakenteet ja algoritmit

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Kurssi syventää opiskelijan ymmärrystä pelialan toimintatavoista ja kulttuurista. Opiskelija osaa toimia aktiivisesti erilaisissa pelialan tapahtumissa ja pelijameissa. Opiskelija syventää ajankohtaista osaamistaan seminaarien tai konferenssien kautta.

Sisältö

Osallistuminen pelialan tapahtumiin/konferensseihin/seminaareihin Suomessa ja kansainvälisesti
Osallistuminen pelijameihin tai hackathoniin
Toimeksiannot
Yritysvierailut/-luennot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on osallistunut pelialan tapahtumiin/konferensseihin/seminaareihin ja pelijameihin tai toiminut aktiivisesti toimeksiannoissa vähintään 81 tunnin ajan. Opiskelija on todentanut osallistumisensa ja toimittanut vaaditun dokumentaation riittävässä laajuudessa.

Lisätiedot

Opintojaksoa voi suorittaa koko opintojen ajan.
OPINTOJAKSON SUORITUSOHJEET tarkennetaan Johdatus tietojenkäsittelyn opintoihin - kurssin aikana.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Students will understand and know how to design and implement high level gameplay components into a game engine. They will be able to use these components to develop a simple game.

Sisältö

Game loop and timing
Game object models
Scripting
Artificial intelligence basics

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Students will demonstrate a deep knowledge of how to design high level gameplay components for a game engine. They will be able to implement the components into a game engine independently and use them efficiently in game development.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Students will understand and know how to design high level gameplay components for a game engine. They will be able to implement the components into a game engine independently and use them in game development.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students will be able to implement high level gameplay components for a game engine. They will be able to implement the components into a game engine and use them in game development.

Lisätiedot

Ei vastaa KAT- ja TTK-ryhmän Game Programming II -kurssia.

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Säteenseurantatekniikat.

Opiskelija tietää säteenjäljityksen (ray trace) teorian perusteet. Opiskelija osaa tehdä grafiikkaohjelmointia hyödyntäen jotakin säteenjäljitystekniikkaa.

Sisältö

Image order algoritmit ja säteenjäljityksen matematiikkaa
Ray tracing/casting
Volume ray casting
Valaisun/varjojen laskeminen
Image Effects

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa ja dokumentoida säteenjäljitystä käyttävän sovelluksen, jossa on joko hyödynnetty monimutkaisempia tapoja määrittää primitiivejä tai työssä on käytetty monipuolisesti eri renderöintitekniikoita tai tehosteita. Opiskelija osaa dokumentoida työnsä erinomaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ja dokumentoida säteenjäljitystä käyttävän sovelluksen, jossa on yksinkertaisten primitiivien piirron lisäksi hyödynnetty jotakin monimutkaisempaa renderöintitekniikkaa. Opiskelija osaa dokumentoida työnsä hyvin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa ja dokumentoida yksinkertaisen säteenjäljitystä käyttävän sovelluksen yksinkertaisilla primitiiveillä. Opiskelija osaa dokumentoida työnsä auttavasti.

Esitietovaatimukset

Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Ohjelmointitaide.

Opiskelija osaa ohjelmoida ja dokumentoida grafiikkademon tai vastaavan sovelluksen, jonka toteuttamisessa on pitänyt ottaa huomioon keinotekoiset taiteelliset rajoitteet.

Sisältö

Harjoitustyön määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus, dokumentointi ja julkaisu. Harjoitustyössa pitää määrittää tehtävälle projektille keinotekoinen rajoite, jonka rajoissa ohjelmiston pitää toimia. Hyviä rajoitteita on esimerkiksi:
- Joku vanha laite, esim Commodore 64, Amiga 500, Sulautettu käyttöjärjestelmä tai vastaava
- Suoritettavan binäärin kokorajoitus (esim. 2K, 4K, 64K)
- Software renderöijän tekeminen (käytössä vain pikselin piirtäminen ruudulle)
- Pelikonsolille, esim PS4 tehty demo
- Muuten teknisesti haastava demo, esim Grafiikkademo käyttäen oskilloskooppia
- Jonkin laitteiston emulaattorin toteutus
- Jollakin harvinaisella ohjelmointikielellä toteutettu demo

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on onnistunut tekemään julkaisukelpoisen demon, joka on toteutettu ennalta määriteltyjen rajojen puitteissa. Rajoitteet ovat olleet erittäin haastavia tai julkaistu tuotos on erittäin laadukas. Opiekelija osaa dokumentoida tekemänsä tuotoksen erinomaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on onnistunut tekemään julkaisukelpoisen demon, joka on toteutettu ennalta määriteltyjen rajojen puitteissa. Opiekelija osaa dokumentoida tekemänsä tuotoksen hyvin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on yrittänyt tehdä sovellusta jonkin rajoitteen puitteissa. Työstä ei kuitenkaan ole saatu tehtyä mitään julkaisukelpoista, mutta opiskelija on saanut kokemusta ja osaa analysoida epäonnistumisen syyt. Opiekelija osaa dokumentoida tekemänsä tuotoksen välttävästi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Remes
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää pelituottajan työtoimenkuvan ja roolin
- Opiskelija osaa peliprojektin elinkaaren eri vaiheineen
- Opiskelija osaa prototypoinnin perusteet
- Opiskelija osaa projektinhallinan metodeja:
- Scrum
- Kanban
- Scrumban

Sisältö

Pelituottajan roolin ja työtoimenkuvan esittely
Peliprojektin elinkaaren esittely (pre-production, production, post-production jne.)
Projektinhallinnan metodit
- Miksi ja miten käytetään
- Miten ne eroavat
Prototypoinnin perusteet (miksi tehdään, millä tavalla)
- Harjoitustehtävä: Lautapeli

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee pelituotannon eri vaiheet ja osaa soveltaa oppimaansa käytännössä.
Opiskelija osaa toimia vastuullisesti sekä esimerkillisesti ja soveltaa KAMK:in pelituotannon käytänteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyvin pelituotannon eri vaiheet.
Opiskelija hallitsee KAMK:in pelituotannossa käytettävän projektinhallinnan käytänteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pelituotannon eri vaiheet.
Opiskelija tuntee KAMK:in pelituotannossa käytettävän projektinhallinnan perusteet.

Lisätiedot

Kurssissa voidaan hyödyntää 10 Polkua verkko-opetusmateriaalia "Pelituotannon perusteet"

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Sourander
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Ryhmäytyminen, tutustuminen alaan ja oppilaitoksen toimintaan. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektiryhmässä oma valinnaisen laite- tai ohjelmistoprojektin. Työskentely tapahtuu opiskelijoista muodostettavissa projektiryhmissä ja ryhmät saavat itse keksiä sovelluskohteen teknologialle.

Sisältö

Harjoituksia ja projektityö.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen projektiryhmän toimintaan ja projektin dokumentaatio.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 10.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Vesa Vaihoja
Ryhmät
 • TTV23SRAA
  TTV23SRAA

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- suunnitella ja toteuttaa ohjelman
- suunnitella ja toteuttaa ohjelman testauksen
- projektinhallinan perusteet käytännössä
- käyttää versionhallintaa tarkoituksenmukaisesti
- osaa dokumentoida ohjelman

Sisältö

Harjoituksia ja projektityö.
- Suunnittelu
- Testaus
- Projektinhallinta
- Versionhallinta
- Dokumentointi

Oppimateriaalit

Kurssilla jaettava materiaali, verkkolähteet, ja verkko-opetusjärjestelmä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen projektiryhmän toimintaan ja projektin dokumentaatio.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida järjestelmän, joka taltioi määrämuotoista dataa tietokantaan. Opiskelija ymmärtää datan sisällön ja osaa visualisoida siihen liittyviä keskeisiä piirteitä ja ominaisuuksia eri tavoin. Kurssi toteutetaan projektimuotoisena hyödyntäen nykyaikaisia ketteriä työskentelytapoja ja työkaluja.

Sisältö

- Ketterä projektinhallinta
- SCRUM-menetelmä
- Datan rakenteen kuvaus
- Data-alustan muodostaminen ja hyödyntäminen
- Rajapinta dataan (esimerkiksi websocket, REST tai GraphQL)
- Käyttöliittymä tai Dashboard datan visualisointiin

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija työskentelee omassa roolissaan aktiivisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Opiskelija raportoi tekemänsä työn sovitulla tapaa.
Opiskelijan työpanos on riittävä suhteessa muihin projektin jäseniin.
Opiskelija suorittaa itse- ja vertaisarvioinnin sovitun mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Karppinen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija oppii IoT-laitekehityksen keskeiset vaiheet ja periaatteet. Opiskelija ymmärtää sulautetunlaitteen tuotekehityksessä ohjelmisto- ja elektroniikkasuunnittelu merkityksen sekä käytettävät työkalut (ohjelmistot).
Opiskelija osaa toteuttaa rajapinnan mikrokontrolleri pohjaiseen järjestelmään.
Dokumentaatio Git_lab alustalle
Innovaatio ja innovointi on osa projektitoimintaa.

Sisältö

Projekti liittyy IoT teemaan ja se totutetaan pienryhmissä. Ryhmän sisäinen roolitys

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arviointikriteeristö muodostuu opiskelijan osaamisesta ja tavasta työskennellä ryhmässa.
Innovaatio ja innovointi on osa projektitoimintaa, missä korostuvat seuraavat asiat
- Kriittinen ajattelu (critical thinking)
- Aloitteellisuus (Initiative)
- Luovuus (Creativity)
- Ryhmätyötaidot (Team work)
- Verkostoituminen (Networking)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ryhmän tuottama dokumentaatio ja alustan ylläpito vastaavat yleisiä vaatimuksia.
Projektityön dokumentointi
* Suunnitelma
* Työskentely
* Seminaariesitys
Ryhmän sisäinen roolitus on selkeä ja toimiva.
Läsnäolo ja tasapuolinen työnjako.

Esitietovaatimukset

Projektiopinnot 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa tiimin jäsenenä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen grafiikkamoottorin

Sisältö

Grafiikkamoottorin suunnittelu ja toteutus tiimeissä.
Liittyy kurssiiin "Grafiikkamoottorin ohjelmointi".

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelmanratkaisussa. Opiskelija toimii kehitystiimin jäsenenä edistäen ja kehittäen tiimin toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita projektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella. Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti pelialan tekniikoita ja malleja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelija ei osallistu aktiivisesti tiimin toimintaan.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet
Olio-ohjelmoinnin perusteet
C++
Projektiopinnot 1

Lisätiedot

TKI-pisteet 6 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Ala-Hiiro
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
 • Jussi Ala-Hiiro
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Asko Kinnunen
Ryhmät
 • TTV21SA
  TTV21SA

Tavoitteet

Projektiopinnoissa sovelletaan tässä samassa moduulissa olevien teoriapainotteisten opintojaksojen tietoja. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisia, osittain valmiisiin hw- ja sw-ratkaisuihin perustuvia älykkäiden antureiden ja toimilaitteiden älykkäitä toimintoja.
Projektiopinnoissa opetellaan myös työelämätaitoja.

Sisältö

- älykkään anturin ominaisuuksien suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi suoritetaan ryhmäarviointimenetelmällä. Arvioinnissa arvioidaan projektiopintojen tuloksia ja
saavutuksia ja verrataan niitä projektiopintojen tavoitteisiin. Arviointiin osallistuvat projektiopiontoihin
osallistuneet opettajat, opiskelijat ja mahdolliset muut osapuolet (esim. yritysten edustajat). Myös
työelämävalmiuksia arvioidaan.
Arvosana 5
Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on mukana 100 % opintojakson opetuksesta ja toteutuksesta.
Saavuttaa kiitettävällä tavalla kaikki oppimistavoitteet. Osaa toimia itsenäisesti. Omaa kiitettävät
työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Saavuttaa hyvin kaikki oppimistavoitteet. Osaa toimia melko
itsenäisesti. Omaa melko hyvät työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Saavuttaa tyydyttävällä tavalla kaikki oppimistavoitteet.
Vähäinen itsenäinen toiminta. Omaa kohtalaiset työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Luvattomat poissaolot ovat peruste opintojakson suorituksen hylkämiselle.

Lisätiedot

Opintojaksolla on läsnäolopakko. Pelisäännöt sovitaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kehitystehtävän toteutuksen projektina. Opiskelija osaa suunnitella, laatia, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija tunnistaa projektin asiantuntijaroolin ja osaa toimia asiantuntijana. Opiskelija hallitsee edistyneet ohjelmointitaidot. Opiskelija hahmottaa sopimusten ja sopimusoikeuden sekä immaterialististen oikeuksien merkityksen liiketoiminnassa.

Sisältö

Projektinhallintataidot
Vaatimusmäärittely
Suunnittelu
Pelimoottorin, pelin tai muun peliteknologian toimeksiannon toteuttaminen
Testaus
Julkaisu

Projektin asiantuntijuus
Ohjelmointitaidot
Omaan erikoistumisalaan liittyvä projektityö (esim. tekoäly, 3D grafiikkaohjelmointi tms.)
Lakiasiat ja IP

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja toimii ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

piskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan, toimii annetuissa tehtävissä asianmukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan omalla osaamisellaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Kolmannessa AI projektikurssissa jatketaan asiakasprojekteja. Tässä kurssissa tavoitteena on ottaa vastaan yritykseltä data-aineisto ja tutkimuskysymys, johon pyritään löytää vastaus käyttäen tekoälyä.

Lisäksi kurssissa lisätään suunnittelun osuutta tekemällä projektin aluksi projektisuunnitelma ja arkkitehtuuriosuunnitelma.

Sisältö

1. Suunnittelu
- Projektista tehdään projektisuunnitelma
- Projektin datankäsittelyarkkitehtuurin suunnitelma
2. Datan esikäsittely
- Data tallennetaan tietokantaan/versionhallintaan
- Data esikäsitellään sellaiseen muotoon, että sen voi syötää tekoälyalgoritmeille
3. Ennustaminen käyttäen tekoälyä
- Valitaan ennustamiseen kokeiltavat algoritmit
- Testataan valittujen algoritmien toiminta
- Raportoidaan tulokset
4. Mahdollinen säätö, jos ennustaminen onnistuu
- Valitaan säätämiseen kokeiltavat algoritmit
- Testataan valittujen algoritmien toiminta
- Raportoidaan tulokset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaryhmältä odotetaan kiitettävää suoritusta seuraavilla osa-alueilla:
- SCRUM-menetelmän käyttö, kommunikaatio ja yhteishenki
- Projektin toimitukset on tehty ajallaan
- Projektin raporttien laatu
- Projektissa saadut tulokset ja niiden ansiokas pohdinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaryhmältä odotetaan projektin suorittamista loppuun saakka.
- Ryhmä on tehnyt palautukset kaikkiin projektin osatehtäviin viimeistään kurssin viimeisenä palautuspäivänä tyydyttävällä tasolla.
- Lisäksi opiskelijaryhmä pystyy osoittamaan projektiin käytetyn riittävän työajan ja että pystyvät työskentelemään yhtenä tiiminä.

Esitietovaatimukset

Project studies 2 - Machine learning applications
Syväoppiminen 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Kolmannessa AI projektikurssissa jatketaan asiakasprojekteja. Tässä kurssissa tavoitteena on ottaa vastaan yritykseltä data-aineisto ja tutkimuskysymys, johon pyritään löytää vastaus käyttäen tekoälyä.

Lisäksi kurssissa lisätään suunnittelun osuutta tekemällä projektin aluksi projektisuunnitelma ja arkkitehtuuriosuunnitelma.

Sisältö

1. Suunnittelu
- Projektista tehdään projektisuunnitelma
- Projektin datankäsittelyarkkitehtuurin suunnitelma
2. Datan esikäsittely
- Data tallennetaan tietokantaan/versionhallintaan
- Data esikäsitellään sellaiseen muotoon, että sen voi syötää tekoälyalgoritmeille
3. Ennustaminen käyttäen tekoälyä
- Valitaan ennustamiseen kokeiltavat algoritmit
- Testataan valittujen algoritmien toiminta
- Raportoidaan tulokset
4. Mahdollinen säätö, jos ennustaminen onnistuu
- Valitaan säätämiseen kokeiltavat algoritmit
- Testataan valittujen algoritmien toiminta
- Raportoidaan tulokset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijaryhmältä odotetaan kiitettävää suoritusta seuraavilla osa-alueilla:
- SCRUM-menetelmän käyttö, kommunikaatio ja yhteishenki
- Projektin toimitukset on tehty ajallaan
- Projektin raporttien laatu
- Projektissa saadut tulokset ja niiden ansiokas pohdinta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijaryhmältä odotetaan projektin suorittamista loppuun saakka.
- Ryhmä on tehnyt palautukset kaikkiin projektin osatehtäviin viimeistään kurssin viimeisenä palautuspäivänä tyydyttävällä tasolla.
- Lisäksi opiskelijaryhmä pystyy osoittamaan projektiin käytetyn riittävän työajan ja että pystyvät työskentelemään yhtenä tiiminä.

Esitietovaatimukset

Project studies 2 - Machine learning applications
Syväoppiminen 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
 • Markku Karppinen
Ryhmät
 • TTV20SA
  TTV20SA

Tavoitteet

Projektiopinnot hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja spesifioida, suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen älykkään langattomaan anturiverkkoon perustuvan mittaussovelluksen ja osaa ottaa huomioon suunnittelussa sovellusalueen vaativat käyttöympäristöt ja niiden aiheuttamat häiriöt. Lisäksi opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa edeltävissä opintojaksoissa niitä omaksumiaan asioita, joita tarvitaan mittaussovelluksen suunnittelussa.
Projektiopintojen tavoitteena on myös opiskella työelämävalmiuksia, kuten aloitteellisuutta, yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, innovatiivisuutta sekä täsmällisyyttä ja luotettavuutta.

Projektiopinnot 4 on mahdollista suorittaa myös yrityksille tehtävillä toimeksiannoilla.

Sisältö

• langattoman ohjausjärjestelmän määrittely ja spesifiointi
• järjestelmän toteutus ja testaus
• työelämävalmiudet
• projektinhallinta ja dokumentointi
• IoT

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi suoritetaan ryhmäarviointimenetelmällä. Arvioinnissa arvioidaan projektiopintojen tuloksia ja saavutuksia ja verrataan niitä projektiopintojen tavoitteisiin. Arviointiin osallistuvat projektiopiontoihin osallistuneet opettajat, opiskelijat ja mahdolliset muut osapuolet (esim. yritysten edustajat). Myös työelämävalmiuksia arvioidaan.

Arvosana 5
Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on mukana 100 % opintojakson opetuksesta. Saavuttaa kiitettävällä tavalla kaikki oppimistavoitteet. Osaa toimia itsenäisesti. Omaa kiitettävät työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla..

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan. Saavuttaa hyvin kaikki oppimistavoitteet. Osaa toimia melko itsenäisesti. Omaa melko hyvät työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan. Saavuttaa tyydyttävällä tavalla kaikki oppimistavoitteet. Vähäinen itsenäinen toiminta. Omaa kohtalaiset työelämävalmiudet kaikilla osa-alueilla.

Lisätiedot

TKI 4 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia asiakasrajapinnassa.

Sisältö

Opiskelijat jatkokehittävät Projektiopinnot 3 -kurssilla tehtyä pelimoottoria ja auttavat pelinkehitystiimiä pelin kehittämisessä. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi toteuttaa peliteknologiaan liittyvän toimeksiannon.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa taitoja ja hyödyntää monipuolisesti tietoa ongelman ratkaisussa. Opiskelija toimii kehitystiimin jäsenenä edistäen ja kehittäen tiimin toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita peliprojektiin sopivia, tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella. Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti, noudattaen annettuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti pelialan tekniikoita ja malleja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelija ei osallistu aktiivisesti kehitystiimin toimintaan.

Esitietovaatimukset

Projektiopinnot 1-3.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia. Opiskelija ymmärtää Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet sekä selainpohjaisten että sulautettujen laitteiden ohjelmien ohjelmointikielenä.
Kurssiin sisältyy useita eri tasoisia ohjelmointiharjoituksia.

Sisältö

Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja tietorakenteet, olio-ohjelmointi Pythonilla, tietovarastoihin tapahtuva tiedon tallennus, laiteläheisen Python-ohjelmoinnin perusteet.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali Moodlessa, tunneilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, koodausharjoitukset, tentti ja harjoitustyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on avoinna 11.3.2024 12:30 - 15:30. Tenttiaikaa 2h.
Uusinta konekoeuusintana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan ja tehtäviä voi myös palauttaa oman aikataulun mukaan. Huomioi, että tehtävien määräaika on viikolla vuoden 2024 toteutuksessa viikolla 12.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 3 op.

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö 3 op:
• Opetellaan Pythonin-ohjelmoinnin perusteita.
• Opetellaan käyttämään olio-ohjelmointia osana Python ohjelmointia
• Perehdytään suunnittelumallien mukaiseen ohjelmointiin, esim decoraattorit.
• Opetellaan käyttämään Jupyter-notebook ympäristöä ja docker-kontteja Python ohjelmoinnissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin oppimistulokset:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää Pythonia ammattimaisesti. Tämä kurssi sisältää tietokilpailuja, testejä ja kotitehtäviä sekä projekteja Python-projektiportfolion luomiseksi. Tällä kurssilla opetetaan Pythonia käytännönläheisesti.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi:
Harjoitustyö (koodausharjoitus). Arviointi asteikolla 0 - 5. Painoarvo 50%
Tentti Moodlessa. Arviointi asteikolla 0-5, Tentin painoarvo 50 %

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi:
Harjoitustyö (koodausharjoitus). Arviointi asteikolla 0 - 5. Painoarvo 50%
Tentti Moodlessa. Arviointi asteikolla 0-5, Tentin painoarvo 50 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Harjoitustyö (koodausharjoitus). Arviointi asteikolla 0 - 5. Painoarvo 50%
Tentti Moodlessa. Arviointi asteikolla 0-5, Tentin painoarvo 50 %

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö (koodausharjoitus). Arviointi asteikolla 0 - 5. Painoarvo 50%
Tentti Moodlessa. Arviointi asteikolla 0-5, Tentin painoarvo 50 %
Tenttiin tulee ohjelmointi- ja monivalintatehtäviä Python-perusteet osiosta.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Kurssille tulee ilmoittautua ennakkoon. Kurssi toteutetaan syys- ja kevätlukausilla sekä vapaasti valittavana kesäopintoina.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 28.10.2023

Ajoitus

29.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaakko Vanhala
Ryhmät
 • TTM23SAI
  TTM23SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee monipuolisen Python-ohjelmoinnin, valinta- ja toistorakenteen, tiedostojen käsittelyn, funktiot, luokkarakenteen, modulit, sekä virheiden ja tietokantojen käsittelyn. Opiskelija tutustuu myös monipuolisesti erilaisten ohjelmakirjastojen käyttöön ja kykenee ratkaisemaan laajojakin ohjelmointitehtäviä Python-kielen avulla.

Sisältö

Python-kielisen ohjelman rakenne
Toisto- ja ehtorakenteet
Valmiit ja itse määritellyt tietotyypit
Funktiot ja luokat
Säännölliset lausekkeet
Tietokantojen käsittely
Ohjelmakirjastojen käyttö
- Numpy
- Pandas
- Matplotlib

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana määräytyy kurssin harjoitustehtävistä ja harjoitustyöstä saavutettujen pisteiden mukaan. Tehtävien pisteytys ilmoitetaan kurssin toteutuskerran alussa.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet
Nykyaikainen ohjelmistokehitys

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Sorsa
Ryhmät
 • TTV21SA
  TTV21SA

Tavoitteet

Qt on monialustainen sovelluskehityskehys. Qt:tä voidaan käyttää graafisten käyttöliittymien rakentamiseen, joita voidaan käyttää Windows-, MacOS-, Linux-, mobiilialustoilla, kuten Android ja IoS. Qt käyttöliittymät yleistyvät myös sulautetuissa laitteissa.

Tämä kurssi keskittyy Qt-widgettien käyttöön luomaan vankkoja monialustaisia ??työpöytäsovelluksia, jotka pystyvät toimimaan hyvin suurissa työpöytäkäyttöjärjestelmissä, kuten Windowsissa, Macissa ja Linuxissa.

Qt-widget -ohjelmoinnin lisäksi kurssilla tutustutaan QML-käyttöliittymäkehitykseen.

Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta graafisen käyttöliittymän kehittämisestä. Kurssi antaa valmiuksia ammattimaiseen C++ -ohjelmistokehitykseen Qt-ympäristössä.

Kurssin materiaali on englanniksi, mutta opetus suomeksi.

Sisältö

Course content:
* Installation of the Qt application development environment for different operating systems.
* Running first Qt console application and understanding the main function
* Qt Streams that help write and read data from C++ applications
* Qt styles variables and data yypes
* Basic C++ Operators and Control flow where among other things you learn about if clauses and loops
* Building your first Qt C++ GUI Application
* Building a GUI Version of your Number guessing game
* Qt concept signals and slots and lambda functions and how to use these function singal-slot syntax
* Different ways to connect signals to slots in Qt
* Qt Widgets and some of the most important widget classes in Qt
* QDialog and how to build own custom dialog class from scratch
* Qt Resource System , Styling Qt applications with QStyle, QPalette and Style Sheets
* Working with Files and Directories using QFile and QDir
* Model View Architecture of the Qt framework
* QML Basics

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

C++ - ja Olio-ohjelmointikurssien hyväksytty suoritus.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Sorsa
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Qt on monialustainen sovelluskehityskehys. Qt:tä voidaan käyttää graafisten käyttöliittymien rakentamiseen, joita voidaan käyttää Windows-, MacOS-, Linux-, mobiilialustoilla, kuten Android ja IoS. Qt käyttöliittymät yleistyvät myös sulautetuissa laitteissa.

Tämä kurssi keskittyy Qt-widgettien käyttöön luomaan vankkoja monialustaisia ??työpöytäsovelluksia, jotka pystyvät toimimaan hyvin suurissa työpöytäkäyttöjärjestelmissä, kuten Windowsissa, Macissa ja Linuxissa.

Qt-widget -ohjelmoinnin lisäksi kurssilla tutustutaan QML-käyttöliittymäkehitykseen.

Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta graafisen käyttöliittymän kehittämisestä. Kurssi antaa valmiuksia ammattimaiseen C++ -ohjelmistokehitykseen Qt-ympäristössä.

Kurssin materiaali on englanniksi, mutta opetus suomeksi.

Sisältö

Course content:
* Installation of the Qt application development environment for different operating systems.
* Running first Qt console application and understanding the main function
* Qt Streams that help write and read data from C++ applications
* Qt styles variables and data yypes
* Basic C++ Operators and Control flow where among other things you learn about if clauses and loops
* Building your first Qt C++ GUI Application
* Building a GUI Version of your Number guessing game
* Qt concept signals and slots and lambda functions and how to use these function singal-slot syntax
* Different ways to connect signals to slots in Qt
* Qt Widgets and some of the most important widget classes in Qt
* QDialog and how to build own custom dialog class from scratch
* Qt Resource System , Styling Qt applications with QStyle, QPalette and Style Sheets
* Working with Files and Directories using QFile and QDir
* Model View Architecture of the Qt framework
* QML Basics

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

C++ - ja Olio-ohjelmointikurssien hyväksytty suoritus.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Romppainen
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen 3D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa

Sisältö

3D-pipeline
Koordinaattimuunnokset
3D-objektit
Mallien lataaminen tiedostosta
Materiaalit
Pelimoottorin testisovelluksen tekeminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata itsenäisesti kompleksisen 3D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa.
Opiskelija osoittaa asiantuntijuutta ja pystyy soveltamaan oppimaansa sekä kehittämään uutta tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata itsenäisesti yksinkertaisen 3D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa.
Opiskelija toimii aloitteellisesti ja tavoitteellisesti annetuissa tehtävissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja testata ohjatusti yksinkertaisen 3D-grafiikkamoottorin käyttäen OpenGL-grafiikkarajapintaa.

Esitietovaatimukset

Grafiikkamoottorin ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
Ryhmät
 • TTV21SA
  TTV21SA

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa reaaliaikaohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tekniikat ja ohjelmistoteollisuudessa käytettävät ohjelmistotyökalut. Opiskelija pystyy myös ohjelmistokehitystyöhön ympäristössä, jossa systeemi muodostuu useista rinnakkain toimivista ja keskenään kommunikoivista prosesseista tai säikeistä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa reaaliaikasovelluksia, jotka toimivat luotettavasti ja joissa on varauduttu erilaisten asynkronisten tapausten aiheuttamiin ongelmatilanteisiin.
Kurssin käytyään opiskelija hallitsee reaaliaikajärjestelmän ominaispiirteet sekä osaa suunnitella ja ohjelmoida mittaussovelluksen ja tarvittavat laiteajurit Linux-käyttöjärjestelmää hyödyntäen osaksi teollisuuden tietojärjestelmää. Ohjelmistoprojekti antaa valmiudet käyttää em. tyyppisessä projektissa tarvittavia ohjelmointityökaluja.

Sisältö

Kurssin sisältö koostuu reaaliaikaisen ohjelman kehityksestä Linux-ympäristössä, reaaliaikaisuuden toteutuksesta linux-ympäristössä. Ohjatuilla harjoitustöillä opetellaan prosessit ja niiden vuorovaikutus, prosessien synkronointitarve ja -välineet, reaaliaikasignalointi, putket ja FIFOt, synkroninen ja multipleksattu I/O, ajoitukset, timerit ja timeoutit. Lisäksi kurssilla käydään harjoitustehtävien avulla läpi semaforit, jaetun muistin käyttö, viestijonot, säikeet ja niiden synkronointi, soketit ja erilaiset skedulointipolitiikat reaaliaikajärjestelmissä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kurssiin kuuluvan harjoitustyön avulla arvioidaan osaako opiskelija arvioida erilaisten toteutustekniikoiden sopivuutta eri tilanteisiin ja valita kulloinkin tilanteeseen parhaiten sopivan sekä osaako opiskelija toteuttaa sovelluksen kaikilla POSIX-rajapinnan tarjoamilla tekniikoilla. Kiitettävään arvosana edellyttää myös opiskelijalta laaja-alaista ymmärrystä reaaliaikasovellusten luotettavuuden ja toimintavarmuuden analysoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kurssiin kuuluvan harjoitustyön avulla arvioidaan osaako opiskelija välittää tietoa prosessien ja säikeiden välillä ja ymmärtääkö opiskelija tiedon välittämiseen liittyvät synkronointiongelmat. Opiskelijan tulee osata myös välttää synkronointiongelmat jollakin menelmällä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kurssiin kuuluvan harjoitustyön avulla arvioidaan ymmärtääkö opiskelija miksi ja millä periaatteella tietokone vuorontaa tehtäviä sekä ymmärtääkö opiskelija prosessin ja säikeen ominaisuudet ja erot. Harjoitustyössä arvioidaan myös osaako opiskelija kirjoittaa sovelluksen, jossa käytetään prosesseja tai säikeitä.

Esitietovaatimukset

C-ohjelmointi ja Systeemiohjelmointikurssin suoritus.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu simulaatioympäristöissä käytettävien erityisefektien toteuttamiseen.

Sisältö

Ihmisen aistit
Kiihtyvään liikkeeseen liittyvän tunnetilan luominen
Audiovisuaaliset efektit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on teoreettiset valmiudet simulaatioefektien tuottamiseen liikelaitteistoympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa liikelaitteistoympäristössä toteutettavien simulaatioefektien periaatteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee simulaatioefektien tuottamisen liikelaitteistoympäristössä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Niko Kinnunen
Ryhmät
 • TTV21SP
  TTV21SP

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu simulaatioympäristöjen toteuttamisessa tarvittaviin laitteistoratkaisuihin.

Sisältö

Liiketiedon hyödyntämisessä tavittava matematiikka
Liikelaitteistot
Liiketiedon anturointi
Liiketiedon ohjaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on teoreettiset valmiudet hyödyntää liikelaitteistoja simulaatioiden toteuttamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa liiketiedon perusteet ja tuntee liikelaitteistojen toteutuksessa käytettävät rakenteet ja komponentit.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee liiketiedon perusteet ja liikelaitteistojen rakenteen ja rajoitukset.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Asko Kinnunen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija osaa operaatiovahvistimien perustopologiat ja niiden perusominaisuudet sekä osaa käyttää niitä analogisen anturin sovittamiseen mikrokontrollerille ja analogisen signaalin muokkaamiseen älykkäissä mittaussovelluksissa (esim. esineiden internetsovellukset, älykkäiden järjestelmien sovellukset). Opiskelija osaa spesifioida, suunnitella ja toteuttaa analogisen anturin sovituskytkennän ja osaa myös käyttää tarvittavia simulointi- ja web-työkaluja. Opiskelija osaa hyödyntää matematiikkaa (mm.lineaarisia funktioita) sovellusten mallintamisessa, analogisten antureiden sovituksissa sekä mitattavan fysikaalisen suureen ohjelmistollisessa käsittelyssä. Opiskelija osaa myös suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen mittausohjelmiston, esim. Arduino-alustalla.

Sisältö

Elektroniikkasuunnitteluun liittyvät perusasiat, elektroniikansuunnitteluprosessi ja sen keskeiset vaiheet. Operaatiovahvistimet ja niiden soveltaminen mittaussovelluksissa. Analogisen anturin sovittaminen mikrokontrollerille/analogia-digitaalimuuntimelle ja tähän liittyviä eritasoisia itsenäisesti/pienryhmissä toteutettavia harjoitus- ja suunnittelutehtäviä. Kytkentöjen simulointi. Tarvittavien mittausohjelmistojen suunnittelu, toteutus ja testaus esim. Arduino-alustalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa kiitettävällä tavalla spesifioida, suunnitella, toteuttaa ja testata aiheeseen liittyviä vaativia suunnittelutehtäviä, jotka sisältävät myös ohjelmistosuunnittelua. Osaa kiitettävällä tavalla käyttää matemaattisia työkaluja ja simulointityökaluja suunnittelun apuvälineinä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa kohtalaisen hyvin spesifioida, suunnitella, toteuttaa ja testata aiheeseen liittyviä vaativia suunnittelutehtäviä, jotka sisältävät myös ohjelmistosuunnittelua. Osaa kohtalaisen hyvin käyttää matemaattisia työkaluja ja simulointityökaluja suunnittelun apuvälineinä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa tyydyttävästi spesifioida, suunnitella, toteuttaa ja testata aiheeseen liittyviä vaativia suunnittelutehtäviä, jotka sisältävät myös ohjelmistosuunnittelua. Osaa tyydyttävästi käyttää matemaattisia työkaluja ja simulointityökaluja suunnittelun apuvälineinä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Sulautettu C-ohjelmointikurssilla käydään läpi sulautettujen laitteiden C-kielisen ohjelman perusteet. Ohjelmoinissa keskitytään ohjelman siirrettävyyteen eri laitealustoille ja ohjelman jäsenneltyyn suunnitteluun. Kurssi koostuu tärkeimmistä C -kielen elementeistä, mukaan lukien perustietoyypit, aliohjelmien käyttö ja standardi- ja ohjelman suorituksen aikaisten kirjastojen hyödyntäminen sulautetujen laitteiden ohjelmoinnissa.
Kurssilla opetellaan myös dynaamisen muistin allokointi, syöttö- ja luku operaatiot ( I / O), makrojen määrittely ja käyttö. Lisäksi kurssilla opetellaan osoittimien ja viittausten käyttö, bittioperaatiot ja sulautettujen laitteiden rekistereiden perusteet.

Sisältö

Sulautetun ohjelmoinnin C-kielen syntaksi ja rakenteisen ohjelman semantiikka.
Sulautettujen ohjelmistojen ja reaaliaikaisen ohjelman rakenne ja ohjelmointiperiaatteet.
Sulautetun mikrokontrollerin ohjelmointi C -kielellä.
C-ohjelman debuggaus kohdelaitteessa.
Sulautteujen laitteiden mikrokontrollerin rekisterit.
Keskeytyskäsitelyt sulautetussa ohjelmassa.
Johdanto pienitehoiseen ohjelmistojen suunnitteluun.
Sulautetun ohjelmoinnin parhaat käytännöt.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä. Ohjelmoinnin tentistä kiitettävä arvosana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Osaaminen perustuu malliratkaisujen mukaiseen suoritukseen. Ohjelmoinnin tentistä hyvä arvosana.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa toistaa malliratkaisujen mukaiset harjoitukset. Ohjelmoinnin tentistä välttävä arvosana.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, C++ -ohjelmointikurssien suorittaminen tai vastaava osaaminen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 06.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Linux-käyttöjärjestelmä ja sen sulautettu versio, mukaan lukien palvelinohjelmat, ovat kriittisiä komponentteja nykypäivän avainasemassa olevassa hajautetussa ja verkottuneessa esineiden internetissä (Internet of Things).
Alan ammattitaitoisten Linux-kehittäjien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kaksi oleellista osaamista:
1.Hyvä teoreettinen perusta ja käytännöllinen, teollisuuden kannalta merkityksellinen tieto, joka kattaa Linux-järjestelmän ohjelmointialueen.
2. Sulautetun linux-järjestelmän (Embedded Linux) ohjelmointiosaamisen, mukaan lukien järjestelmäarkkitehtuurin, virtuaalimuistin, prosessien luomisen ja hallinnan, prosessien välisen signaloinnin, timerien käytön, monisäikeisen ohjelmoinnin, prosessien scheduloinnin ja tiedostojen I / O- ja socket-ohjelmointiin liittyvän osaamisen.

Sanaa sulautettu Linux (Embedded Linux)ei ole määritelty hyvin. Mutta sitä voidaan käyttää käyttöjärjestelmänä monenlaisissa laitteissa termostaateista tukiasemiin, Wi-Fi-reitittimiin ja teollisiin ohjausyksiköihin. Kurssilla opitaan, että sulautetulla Linuxilla on tärkeä tehtävä esineiden Internetissä (Internet of Things).

Sulautetun Linux ohjelmointi -kurssin opiskelija oppii Linux-arkkitehtuurin, Linux-ytimen rakenteen ja tehokkaiden sovellusten toteuttamisen C-kielellä sulautettuihin laitteisiin, joissa on PSoC piiri. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee myös moniajojärjestelmään toteutettavien sovellusten suunnittelun ja toteutuksen sekä asiakas-palvelin ohjelmien toteutuksen.

Sisältö

Sulautetun Linux ohjelmointi -kurssin sisältö painottuu UNIX / POSIX-ympäristössä tapahtuvaan ohjelmointiin käyttäen ANSI C:tä. Erityinen painopiste on Linux / Posix-järjestelmän vaatimissa systeemikutsuissa, prosessinohjauksessa, säikeistyksessä ja prosessien välisessä kommunikoinnissa. Eri I / O-tekniikkoiden läpikäynti, standardi-C-kirjaston I / O-toiminnot ja Unix/Linux systeemikutsut esitellään yksityiskohtaisesti.

Program Development Review
Multiprocessing & Multithreading
Posix Signal Handling
Linux Memory Management
UNIX/POSIX Files and File System
- File I/O

Local Interprocess Communication
- Using Signals for Interprocess Communication
- Kernel IPC Facilities
- Shared Memory
- Semaphores
- Mutex
- Message Queues
- Managing Kernel IPC Resources
- Pipes
- System calls

Socket programming
Timers
Boot to Qt (Raspberry pi)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kurssi arvioidaan sekä tentin että palauttettujen harjoitusten perusteella.
Arvosana 5 edellyttää yli 90 % tehtävien palautusta ja kiitettävää arvosanaa tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kurssi arvioidaan sekä tentin että palauttettujen harjoitusten perusteella.
Arvosanat 3 tai 4 edellyttävää yli 70-80 % tehtävien palautusta ja arvosanaa hyvä tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kurssi arvioidaan sekä tentin että palauttettujen harjoitusten perusteella.
Arvosanat 1 tai 2 edellyttävää yli 50 - 60 % tehtävien palautusta ja arvosanaa välttävä tentistä.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan Linuxin perusosaaminen ja C-ohjelmointikurssin suoritus.

Lisätiedot

Kurssimateriaali on englanninkielinen. Kurssiin kuuluu itsenäisesti tehtävät harjoitukset.
TKI pisteet 2.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Eero Huusko
 • Markku Karppinen
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee sulautetun laitteen ohjelmoinnin ja ohjelman suunnittelun perustiedot. Opiskelija osaa kirjoittaa pieniä ohjelmia mikro-ohjaimiin rekisteriperustaista C-ohjelmointia käyttämällä.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on oppia C-ohjelmointia sulautetulla C-kielellä sekä laiteläheisen ohjelman suunnittelua tietokoneavusteisella suunnitteluohjelmalla. Kurssin opetusympäristönä käytetään mikrokontrollerilla varustettua piirikorttia.
Opetuskortin avulla käydään läpi mm. mikrokontrollerin tyypillisimmät rekisterit ja rekistereiden alustukset, keskeytyskäsittely, ohjelman rakenne, sulautetun C-kielen muuttujat, ohjelman debuggaaminen, ohjelman kääntäminen ja asennus mikrokontrollerille ja oheislaitteiden liittäminen piirikortille. Kurssin kuluessa käydään läpi myös yleisimmän väyläratkaisut.
Kurssi sisältää ohjattuja harjoituksia, harjoitustyön ja soveltavaa osaamista vaativan tentin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa harjoitustyön ja osaa soveltaa oppimaansa lisäominaisuuksien lisäämisessä harjoitustyöhön. Opiskelija on palauttanut vaadittavat ohjelmointiharjoitukset.
Opiskelja saa tentistä kiitettävän arvosanan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa harjoitustyön ja on palauttanut vaadittavat ohjelmointiharjoitukset.
Opiskelja saa tentistä arvosanan hyvä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana edellyttää tunneilla tehtävien harjoitustehtävien ja malliratkaisun pohjalta tehdyn harjoitustyön palautusta. Opiskelja saa tentistä arvosanan välttävä.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteiden hallinta, C-ohjelmoinnin osaaminen.

Lisätiedot

Kurssi suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 16.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää syväoppimisen ja neuroverkkojen perusteet ja niiden opettamiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa syväoppimisessa käytettäviä menetelmiä Pytorch ympäristössä.

Sisältö

- Keinotekoiset neuronit ja neuroverkot
- Syväoppiminen neuroverkoilla
- Neuroverkkojen opettaminen
- Opetettujen neuroverkkojen käyttö
- Neuroverkkojen hyperparametrit
- Pytorch ympäristön käyttö
- CNN neuroverkot (Convolutional Neural Networks)
- RNN neuroverkot (Recurrent Neural Networks)
- Transformer neuroverkot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan n. 95% kurssin harjoitusten pisteistä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki palautettu koodi toimii ja harjoitusten pohdinta-osiot on tehty kiitettävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan kaikkien tehtävien palautus ja 50% kurssin pisteistä. Lisäksi palautetuista kurssin harjoituksista on käytävä ilmi, että opiskelija osaa ottaa käyttöön Pytorch -ympäristön, ladata siihen valmiiksi opetetun mallin ja ajaa sitä.

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1 (tilastotieteen peruskäsitteet)
Datatieteen matematiikka 2 (matriisialgebra)
Python-ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Huttunen
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää syväoppimisen ja neuroverkkojen perusteet ja niiden opettamiseen liittyvät rajoitukset ja mahdollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa syväoppimisessa käytettäviä menetelmiä Pytorch ympäristössä.

Sisältö

- Keinotekoiset neuronit ja neuroverkot
- Syväoppiminen neuroverkoilla
- Neuroverkkojen opettaminen
- Opetettujen neuroverkkojen käyttö
- Neuroverkkojen hyperparametrit
- Pytorch ympäristön käyttö
- CNN neuroverkot (Convolutional Neural Networks)
- RNN neuroverkot (Recurrent Neural Networks)
- Transformer neuroverkot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 vaaditaan n. 95% kurssin harjoitusten pisteistä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikki palautettu koodi toimii ja harjoitusten pohdinta-osiot on tehty kiitettävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosanaan 1 vaaditaan kaikkien tehtävien palautus ja 50% kurssin pisteistä. Lisäksi palautetuista kurssin harjoituksista on käytävä ilmi, että opiskelija osaa ottaa käyttöön Pytorch -ympäristön, ladata siihen valmiiksi opetetun mallin ja ajaa sitä.

Esitietovaatimukset

Datatieteen matematiikka 1 (tilastotieteen peruskäsitteet)
Datatieteen matematiikka 2 (matriisialgebra)
Python-ohjelmointi

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

29.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Mika Pietarinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTV22SP
  TTV22SP

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee alansa keskeisimpien aihe-alueiden sanaston ja osaa soveltaa sitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa raportoida esim. projektityön suullisesti ja kirjallisesti asiatyyliä käyttäen.

Sisältö

Asiatyyli
Oman alan keskeinen sanastotyö
Oman alan ajankohtaiset aihealueet ja niiden materiaalien analysointi
Dokumentaatio ja raportointi
Suullinen esittäminen erilaisissa alaan liittyvissä tilanteissa
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia omaan alaan liittyen
Kurssin tehtävät integroidaan soveltuvin osin substanssiaineisiin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja muokata sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suullisen esityksen muokkaamastaan tekstistä. Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

Mahdollinen aiemman vastaavan opintojakson hyväksiluku, AHOT tai opinnollistaminen, yhteyshenkilö on lehtori Marjaana Seppi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTV22SA
  TTV22SA

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee alansa keskeisimpien aihe-alueiden sanaston ja osaa soveltaa sitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa raportoida esim. projektityön suullisesti ja kirjallisesti asiatyyliä käyttäen.

Sisältö

Asiatyyli
Oman alan keskeinen sanastotyö
Oman alan ajankohtaiset aihealueet ja niiden materiaalien analysointi
Dokumentaatio ja raportointi
Suullinen esittäminen erilaisissa alaan liittyvissä tilanteissa
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia omaan alaan liittyen
Kurssin tehtävät integroidaan soveltuvin osin substanssiaineisiin.

Oppimateriaalit

verkkomateriaali Moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja muokata sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suullisen esityksen muokkaamastaan tekstistä. Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

Mahdollinen aiemman vastaavan opintojakson hyväksiluku, AHOT tai opinnollistaminen, yhteyshenkilö on lehtori Marjaana Seppi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTM22SAI
  TTM22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee alansa keskeisimpien aihe-alueiden sanaston ja osaa soveltaa sitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa raportoida esim. projektityön suullisesti ja kirjallisesti asiatyyliä käyttäen.

Sisältö

Asiatyyli
Oman alan keskeinen sanastotyö
Oman alan ajankohtaiset aihealueet ja niiden materiaalien analysointi
Dokumentaatio ja raportointi
Suullinen esittäminen erilaisissa alaan liittyvissä tilanteissa
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia omaan alaan liittyen
Kurssin tehtävät integroidaan soveltuvin osin substanssiaineisiin.

Oppimateriaalit

verkkomateriaali Moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja muokata sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suullisen esityksen muokkaamastaan tekstistä. Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa taitavasti mukauttaa viestintätyyliään tilanteen ja viestintäkumppanin kulttuurin mukaan. Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita. Opiskelija hallitsee alan perusterminologian. Opiskelija osaa hakea alaansa kuuluvaa ajankohtaista kirjallisuutta ja prosessoida sitä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen prosessoimastaan tekstistä ja alaansa liittyvästä asiasta. Opiskelija osaa ääntää ja artikuloida selvästi.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

Mahdollinen aiemman vastaavan opintojakson hyväksiluku, AHOT tai opinnollistaminen, yhteyshenkilö on lehtori Marjaana Seppi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • TTV22SAI
  TTV22SAI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee alansa keskeisimpien aihe-alueiden sanaston ja osaa soveltaa sitä sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa raportoida esim. projektityön suullisesti ja kirjallisesti asiatyyliä käyttäen.

Sisältö

Asiatyyli
Oman alan keskeinen sanastotyö
Oman alan ajankohtaiset aihealueet ja niiden materiaalien analysointi
Dokumentaatio ja raportointi
Suullinen esittäminen erilaisissa alaan liittyvissä tilanteissa
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia omaan alaan liittyen
Kurs