Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijan koulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja(ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
-osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
-osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
-osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
-osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
-osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
-osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
-kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
-osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
-osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
-osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
-osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
-osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
-kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
-osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
-osaa johtaa projekteja
-osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
-osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
-kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
-osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP (SKY23S)
Tunnus
(SKY23S)
KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP (SKY21S)
Tunnus
(SKY21S)
KLIINISEN ASIANTUNTIJAN KOULUTUS 90 OP ( SKY20S)
Tunnus
(SKY20S)
fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
·perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
·kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
-kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen
·tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
·soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
·laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
·edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

·Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
·Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
·Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
- potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen, tukeminen palliatiivisessa hoidossa
·Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
·Kuolema mediassa
·Kuoleman kulttuuri
·Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Oppimateriaalit

Täsmentyy myöhemmin
Alan ajankohtainen kirjallisuus

Anttonen M. 2016. Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Hakola O., Kivistö S. ja Mäkinen V. 2014. Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojaksonsisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
·soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa.
·työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä.
·tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
·konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville.
·toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille.

Sisältö

·Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
·Potilaan oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (total pain, yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
·Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
·Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
·Farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa
·Konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
Kuvaa potilasnäyttö tehtävässä monipuolisesti anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy potilaan nykytila ja potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu monipuoliseen taustakirjallisuuteen. Tehtävässä tuodaan esille hoitotyön suunnitelma ja perustellaan erittäin hyvin sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin ja selkeästi jäsenneltyyn kliiniseen päätöksentekoon. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu ja omaa toimintaa on tavoitteellisesti kehitetty valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymykset on perusteltu ja käsitteitä käytetty johdonmukaisesti ja asiantuntevasti. Kielellinen ilmaisu on virheetöntä ja tehtävä muodostaa täsmällisen ja selkeän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on noudatettu ja lähdeviitteet merkitty asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
Kuvaa potilasnäyttö tehtävässä anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy potilaan nykytila ja potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät melko selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu taustakirjallisuuteen. Tehtävässä tuodaan esille hoitotyön suunnitelma ja sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin. Kliininen päätöksenteko näyttäytyy mutta jäsentelyssä voi olla puutteita. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu ja omaa toimintaa on pyritty kehittää valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymykset on perusteltu ja käsitteitä on tuotu esille Kielellisessä ilmaisussa voi olla joitain kirjoitusvirheitä tehtävä. Potilasnäyttötehtävä muodostaa selkeän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on noudatettu ja lähdeviitteet merkitty asianmukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskleija
Kuvaa potilasnäyttö tehtävässä anamneesin (potilaan tulosyy, esitiedot) tekijöitä mutta kuvaus jää suppeaksi ja tai pinnalliseksi. Oman asiantuntijuuden osaamisesta ja hyödyntämisestä välittyy niukka kuvaus potilaan nykytilasta. Potilaan tutkimisen kautta havainnot, tutkimustulokset välittävät melko selkeän kokonaisuuden. Lääkehoidon tarkistus perustuu taustakirjallisuuteen. Tehtävän toteutuksessa pyritään tuomaan esille hoitotyön suunnitelma ja sekä oman toiminnan vahvuuksia, että kehittymiskohteita. Hoidon suunnittelu perustuu lähteisiin. Kliininen päätöksenteko näyttäytyy mutta jäsentelyssä voi olla puutteita. Potilaan ja omaisten ohjausprofiili on kuvattu, mutta se jää paikoin pinnalliseksi. Omaa toimintaa on pyritty kehittää valittujen näkökulmien avulla. Eettiset kysymyksiä on pyritty perustelemaan. Kielellisessä ilmaisussa voi olla joitain kirjoitusvirheitä. Potilasnäyttötehtävä muodostaa ymmärrettävän kokonaisuuden, jossa tehtävänantoa on pääsääntöisesti noudatettu ja lähdeviitteet on merkitty asianmukaisesti tosin joitain puutteita voi näkyä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Annettua lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty. Potilasnäyttötehtävästä puuttuu teoriaperusta, eikä se vastaa tehtävänantoon. Työ on ulkoasultaan epäsiisti ja viimeistelemätön, eikä annettuja ohjeita myöskään lähdeviitteiden merkinnästä ole noudatettu.

Lisätiedot

Opintojakson arviointi koostuu seuraavista:

Tentti Hylätty – Hyväksytty (70% maksimipisteistä)

Potilasnäyttö, jossa ydin on terveydentilan kokonaisarvio, näyttöön perustuva kliininen päätöksenteko, hoidon suunnittelu ja arviointi HYL(0)-K5,

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

· arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
· varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
· arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
· tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
· konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset, moninaiset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
· arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja kommunikointiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

· Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
· Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset auttamismenetelmät)
· Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
· Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
· Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
· Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

seessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti.

Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua.

Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi.

Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.

Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

· arvioi, kehittää ja johtaa ihmislähtöistä, tasavertaiseen ja vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa erityistason osaamista vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
· varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
· arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
· tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä elämän loppuvaiheen eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
· konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset, moninaiset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
· arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja kommunikointiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Sisältö

· Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, uskonnolliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/-asiantuntijat)
· Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset auttamismenetelmät)
· Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
· Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
· Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
· Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

seessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti.

Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua.

Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa.

Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi.

Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä.

Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
- analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä 
- reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
- laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
- arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
- on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
- selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Sisältö

·Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
·Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden ja osaamisen arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
·Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
·Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
·Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä.

Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa.

Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita arviontikriteereiden hyväksytyllä tasolla.

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Liisa Kemppainen
 • Minna Hökkä
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
·hallitsee asiakkaan terveydentilan kokonaisarvioinnin, oireenmukaisen hoidon tarpeen määrittelyn, oireiden vaikeusasteen arvioinnin, kliinisen hoidon ja terveyden edistämisen menetelmät.
- soveltaa erityistason osaaamista potilaan ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteeseen perustuvan palliatiivisen ja saattohoidon asiakaslähtöisessä suunnittelussa
- arvioi kriittisesti ja hyödyntää potilas- ja lääkitysturvallisuuden edistämiseen kehitettyjä interventioita sekä osaa selittää riskien hallinnan merkityksen palliatiivisen hoidon kontekstissa
·hallitsee potilaan vaativan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkimisen (sisältäen terveyteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, etnisen ja kulttuurisen näkökulman huomioimisen)

Sisältö

·Hoitoprosessi ja systemaattinen hoidon suunnittelu palliatiivisessa hoitotyössä
·Potilas- ja lääkitysturvallisuus ja riskien hallinta
·Kliininen päätöksenteko näyttöön perustuvassa palliatiivisessa ja saattohoidossa
-Holistinen terveydentilan kokonaisarviointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, spirituaalinen, kulttuurinen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 185h
Lähiopetukseen osallistuminen 19 h
Itsenäinen opiskelu 166 h

Sisällön jaksotus

10.11.2023 Taitopaja ja OSCE-näytöt lukujärjestyksen mukaisesti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tehtävien 1 ja 2 hyväksytty suorittaminen (tehtävien arviointikriteerit on ilmoitettu opintojakson verkkoalustalla tehtävien yhteydessä) sekä verkkokeskusteluun osallistuminen.

OSCE näytön hyväksytty suorittaminen.

Potilaan kliinisen tutkimuksen taitopajoihin osallistuminen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy oman organisaation RAI-vertailutietokantoihin tai selvittää, mitä tietoa tietokannoista on saatavilla (huom. tutkimukset)
- osaa kriittisesti analysoida ja tulkita RAI-arvioinnin avulla saatua tietoa
- osaa määritellä RAI-vertailutiedon perusteella työyhteisön ja organisaation muutos- ja kehittämistarpeita
- osaa edistää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista
- osaa vakiinnuttaa, argumentoida ja arvioida RAI-arviointeihin perustuvaa tki-työtä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ja-alaisessa toiminnassa
- osaa johtaa näyttöön perustuvaa RAI-toimintaa organisaatiossa ja työyhteisössä

Sisältö

- RAI-tieto ja RAI-vertailutiedolla johtaminen
- RAI-arvioinnin mittarit ja niillä saadun tiedon tulkinta
- RAI-mittaritietojen ja laadusta kertovien indikaattoritietojen hyödyntäminen
- RAI-arvioinnin nykytila työyhteisössä ja organisaatiossa
- Muutos- ja kehittämisinterventiot
- Moniammatillinen ja -alainen sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
- Implementointimallit
- RAI-toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja niistä saatavan tiedon tulkinnan

analysoi ja tulkitsee kriittisesti RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää perustellen organisaation tai työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen ja yhdistäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön innovatiivisesti myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa innovatiivisesti näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja osaa hyödyntää niistä saatavaa tietoa

analysoi ja tulkitsee RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää organisaation tai työyhteisön muutos- tai kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

tuntee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja ymmärtää, mitä tietoa niistä on saatavilla

pyrkii arvioimaan ja tulkitsemaan RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

kartoittaa RAI-vertailutietoa ja pyrkii määrittelemään työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

osaa hyödyntää näyttöä ja RAI-vertailutietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön osittain myös eri toimijoita

pyrkii uudistamaan organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 2. Avoin AMK: 2.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy oman organisaation RAI-vertailutietokantoihin tai selvittää, mitä tietoa tietokannoista on saatavilla (huom. tutkimukset)
- osaa kriittisesti analysoida ja tulkita RAI-arvioinnin avulla saatua tietoa
- osaa määritellä RAI-vertailutiedon perusteella työyhteisön ja organisaation muutos- ja kehittämistarpeita
- osaa edistää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista
- osaa vakiinnuttaa, argumentoida ja arvioida RAI-arviointeihin perustuvaa tki-työtä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ja-alaisessa toiminnassa
- osaa johtaa näyttöön perustuvaa RAI-toimintaa organisaatiossa ja työyhteisössä

Sisältö

- RAI-tieto ja RAI-vertailutiedolla johtaminen
- RAI-arvioinnin mittarit ja niillä saadun tiedon tulkinta
- RAI-mittaritietojen ja laadusta kertovien indikaattoritietojen hyödyntäminen
- RAI-arvioinnin nykytila työyhteisössä ja organisaatiossa
- Muutos- ja kehittämisinterventiot
- Moniammatillinen ja -alainen sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
- Implementointimallit
- RAI-toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Aika ja paikka

Opintojaksossa on opetusta verkossa:
1.2.2024 klo 14-15-30
13.3.2024 klo 14-15.30
25.4. klo 13-16.30

Muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja niistä saatavan tiedon tulkinnan

analysoi ja tulkitsee kriittisesti RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää perustellen organisaation tai työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen ja yhdistäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön innovatiivisesti myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa innovatiivisesti näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja osaa hyödyntää niistä saatavaa tietoa

analysoi ja tulkitsee RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää organisaation tai työyhteisön muutos- tai kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

tuntee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja ymmärtää, mitä tietoa niistä on saatavilla

pyrkii arvioimaan ja tulkitsemaan RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

kartoittaa RAI-vertailutietoa ja pyrkii määrittelemään työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

osaa hyödyntää näyttöä ja RAI-vertailutietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön osittain myös eri toimijoita

pyrkii uudistamaan organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SYT22S
  SYT22S
 • SYT23S
  SYT23S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opiskelija
- Perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä ohjaukseen ja valvontaan Suomessa
- Osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä työhönsä
- Ennakoi ja analysoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan
- Hallitsee oman toimialansa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut
- Analysoi ja kehittää työtä ja tarjottavia sote-palveluita osana organisaation strategiaa
- Vastaa monitoimijaisten sote- palvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- Osaa hyödyntää kansalaisten ja organisaatioiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (ajankohtaiset lainsäädäntö uudistukset, vireillä olevat lainsäädännön uudistukset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Organisaation strategia, megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset
Monitoimijuus ja yhteiskehittäminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja kontekstit
Tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen väliset yhteydet sosiaali- ja terveysalalla

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimateriaali saatavilla Reppu-oppimisympäristössä: https://reppu.kamk.fi/.

Syötä kurssiavain Easy Enrollment -kohtaan Repun etusivulla kirjautumisen jälkeen ja klikkaa kurssille painiketta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava vähintään tyydyttävä arvosana erikseen arvioitavista tehtävistä, jotta opintojakso on suoritettu.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opikelija hahmottaa ja ymmärtää:
- sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
- lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
- Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
- lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
- lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö

1. Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
2. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
3. Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
4. Lapset ja lastensuojelu
5. Mielenterveys- ja päihdetyön lait
6. Ikääntynyt väestö
7. Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
8. Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 16.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
·osallistuu eettiseen keskusteluun monialaisissa ja-tieteellisissä verkostoissa.
·toimii eettisesti korkeatasoisesti palliatiivisessa hoidossa varmistaen potilaan ja hänen läheistensä edun.
·analysoi monitieteistä ja -ammatillista lähestymistapaa palliatiivisessa hoidossa
-ymmärtää oman tieteenalansa ja palliatiivisen hoidon arvoperustan osallistuessaan monialaiseen ja -ammatilliseen kehittämistoimintaan.
·arvioi moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja määrittelee menetelmiä yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä tukevia menetelmiä.
·kehittää, organisoi ja koordinoi organisaatiossaan hyödyntäen toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä, henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä.
·ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijaverkostoissa toimimisen merkityksen ja on sitoutunut verkostojen koordinoimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen
-edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa moniammatillisissa sosiaali- ja terveysalan verkostoissa

Sisältö

·Elämänlaatu ja hyvä elämä
·Verkostotoiminta työelämäyhteistyön muotona
·Tiimityömalli, ryhmädynamiikka ja johtaminen asiantuntijatoiminnassa
·Moniammatillisen työn kehittäminen, organisointi ja koordinointi palliatiivisessa hoidossa
·Konsultaatiokäytänteet, neuvottelutaidot ja tuki tiimin konfliktitilanteissa
·Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
·Potilas ja hänen läheisensä osana asiantuntijatoimintaa

Oppimateriaalit

Kuorilehto, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja Oulun yliopisto.
Palliatiivinen hoito ja saattohoito. 2018. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Saarto, T., Hänninen, J., Antikainen, R. & Vainio, A. 2018. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Muu opintojaksolla ilmoitettava kirjallisuus.
Izumi, S. 2019. Advance Care Planning. Teoksessa BR. Ferrel & JA. Paice (eds.) Oxford Textbook of palliative Nursing. Fifth edition. Oxford university press, 79-86.
Mazanec, P., Reimer, R., Bullington, J., Coyne, PJ., Harris, H., Dubois, MC., Rogers, C. & Aron, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa BR. Ferrel & JA. Paice (eds.) Oxford Textbook of palliative Nursing. Fifth edition. Oxford university press. 89-97.
Wittenberg, E. & Sun, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa C., Dahlin, PJ. Coyne & BR. Ferrell (eds.) Advanced Practice Palliative Nursing. Oxford University Press. 454- 460

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

-osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa näyttöön perustuen. Osaa arvioida kriittisesti ja monialaisesti toisten tiimi toimijoiden ja asiakkaan/potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.

-osaa laatia näyttöön perustuvan suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-ymmärtää laaja-alisesti konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa ja perustella taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.

-osaa arvioida kriittisesti oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin toimijana.

-Osaa perustella näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa sosiaali- ja terveysalan verkostoissa monipuolisesti ja kriittisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

-osaa tarkastella ja perustella moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.

-osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.

-osaa arvioida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.

-osaa perustella näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa ja kansallisissa sosiaali- ja terveysalan verkostoissa monipuolisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-tietää moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkityksen palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Pyrkii tunnistamaan toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.

-osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.

-tietää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.

-pyrkii arvioimaan oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.

- tunnistaa ja raportoi näyttöön perustuvan tiedon levittämisen merkityksen sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S

Tavoitteet

Opiskelija
·kuvaa potilaan palliatiivisen hoitotyön palveluketjun hyvinvointialueellaan ja tunnistaa hoitohenkilöstön osaamisvaatimukset palveluketjun eri tasoilla  

-soveltaa palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittämisen ja johtamisen taustalla olevaa keskeistä tietoperustaa  

-kehittää ja johtaa ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä organisaation strategiaan liittyviä arvoja ja periaatteita soveltaen. 

-arvioi ja kehittää ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä näyttöön perustuen.  

-tunnistaa palliatiivisen hoitotyön tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä rajoituksia ja erityskysymyksiä.   

-arvioi ja kehittää analyyttisesti ja kriittisesti henkilöstön työhyvinvoinnin merkitystä palliatiivisen hoitotyön laatutekijänä

Sisältö

·Palliatiivisen hoidon järjestämisen yleinen malli
-Palliatiivisen potilaan palveluketju hyvinvointialueella ja hoiohenkilöstön osaamisvaatimukset
·Ihmis/asiakaslähtöisen osaamisen ja johtamisen tietoperusta palliatiivisessa hoitotyössä
·Organisaation strategia ja sen taustalla olevat arvot ja niiden merkitys palliatiivisen ihmis/asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja johtamisessa
·Hoitohenkilöstön osaamisen kompetenssit ihmis-/asiakaslähtöisen ja eettisen palliatiivisen hoitotyön perustana
-Näyttöön perustuvan palliatiivisen hoidon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sitä tukevat menetelmät
·Henkilöstön työhyvinvointi, sen kehittäminen ja johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- osaa kriittisesti tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

- osaa laatia palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja henkilöstön osaamistarpeita tukevaksi

-osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

- osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- osaa tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä pyrkii integroimaan ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita hyödyntäen

- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

-osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, osittain näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-tietää palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

-pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa

fi
Ilmoittautumisaika

23.04.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

07.10.2024 - 13.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija
·kuvaa potilaan palliatiivisen hoitotyön palveluketjun hyvinvointialueellaan ja tunnistaa hoitohenkilöstön osaamisvaatimukset palveluketjun eri tasoilla  

-soveltaa palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittämisen ja johtamisen taustalla olevaa keskeistä tietoperustaa  

-kehittää ja johtaa ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä organisaation strategiaan liittyviä arvoja ja periaatteita soveltaen. 

-arvioi ja kehittää ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä näyttöön perustuen.  

-tunnistaa palliatiivisen hoitotyön tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä rajoituksia ja erityskysymyksiä.   

-arvioi ja kehittää analyyttisesti ja kriittisesti henkilöstön työhyvinvoinnin merkitystä palliatiivisen hoitotyön laatutekijänä

Sisältö

Palliatiivisen hoidon järjestämisen yleinen malli
Palliatiivisen potilaan palveluketju hyvinvointialueella ja hoitohenkilöstön osaamisvaatimukset
Ihmis/asiakaslähtöisen osaamisen ja johtamisen tietoperusta palliatiivisessa hoitotyössä
Organisaation strategia ja sen taustalla olevat arvot ja niiden merkitys palliatiivisen ihmis/asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja johtamisessa
Hoitohenkilöstön osaamisen kompetenssit ihmis-/asiakaslähtöisen ja eettisen palliatiivisen hoitotyön perustana
Näyttöön perustuvan palliatiivisen hoidon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sitä tukevat menetelmät
Henkilöstön työhyvinvointi, sen kehittäminen ja johtaminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu syksyn 2024 aikana

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- osaa kriittisesti tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

- osaa laatia palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja henkilöstön osaamistarpeita tukevaksi

-osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

- osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

- osaa tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä pyrkii integroimaan ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita hyödyntäen

- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

-osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, osittain näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

-tietää palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

-pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija

- osaa kriittisesti tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

- osaa laatia palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja henkilöstön osaamistarpeita tukevaksi

-osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

- osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

- osaa tarkastella palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasoja peilaten niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä pyrkii integroimaan ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja näyttöön perustuvaan tietoon

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita hyödyntäen

- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoitotyön kontekstin erityispiirteet

-osaa kehittää ja johtaa palliatiivisen hoitotyön laatutekijää, hoitohenkilökunnan työhyvinvointia, osittain näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

-tietää palliatiivisen hoitotyön järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin

- osaa perustella palliatiivisen hoitotyön kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa

-osaa kartoittaa palliatiivisen hoitotyön tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman

-pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
- Perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä ohjaukseen ja valvontaan Suomessa
- Osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä työhönsä
- Ennakoi ja analysoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan
- Hallitsee oman toimialansa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut
- Analysoi ja kehittää työtä ja tarjottavia sote-palveluita osana organisaation strategiaa
- Vastaa monitoimijaisten sote- palvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- Osaa hyödyntää kansalaisten ja organisaatioiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (ajankohtaiset lainsäädäntö uudistukset, vireillä olevat lainsäädännön uudistukset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Organisaation strategia, megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset
Monitoimijuus ja yhteiskehittäminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja kontekstit
Tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen väliset yhteydet sosiaali- ja terveysalalla

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimateriaali saatavilla Reppu-oppimisympäristössä: https://reppu.kamk.fi/.

Syötä kurssiavain Easy Enrollment -kohtaan Repun etusivulla kirjautumisen jälkeen ja klikkaa kurssille painiketta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava vähintään tyydyttävä arvosana erikseen arvioitavista tehtävistä, jotta opintojakso on suoritettu.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja