Siirry suoraan sisältöön

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
-osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
-osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
-osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
-osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
-osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
-osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
-kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
-osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
-osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
-osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
-osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
-osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
-kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
-osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
-osaa johtaa projekteja
-osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
-osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
-kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
-osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS 60 OP (TTY25S)
Tunnus
(TTY25S)
TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS 60 OP (TTY24S)
Tunnus
(TTY24S)
TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS 60 OP (TTY23S)
Tunnus
(TTY23S)
TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (TTY22S)
Tunnus
(TTY22S)
TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMISEN KOULUTUS (TTY21S)
Tunnus
(TTY21S)
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YAMK 2020)
Tunnus
(TTY20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Ope_TTY_CENTRIA
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Pekka Vaarala
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
• osaa analysoida omaa toimintaan
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.)
* saa edellytykset johtaa työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset
• tuntee henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön liittyvän lainsäädännön (oikeudelliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut) ja osaa soveltaa niitä päivittäisessä esimies- ja johtamistyössään

Sisältö

• itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
• oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
• rakentavan ajattelun strategiat
* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen/Aktiivisen tuen malli
o Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
o Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen
o Lähijohtajan/johtajan asemaan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvä normisto
• esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työlainsäädäntö ja työturvallisuuslainsäädäntö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi innovatiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* hallitsee henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* hallitsee perustellusti oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* osaa oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa arvioida henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa
* pyrkii oikeudenmukaiseen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Ope_TTY_CENTRIA
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Centrian tarjoama opintojakso

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Anas Al Natsheh
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY22S
  TTY22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen ja innovaatiotoiminnan menetelmät sekä osaa johtaa innovaatiotoimintaa ja kehittää innovaatioprosessia omissa työtehtävissään.

Opiskelija tuntee teknologiakehityksen periaatteet, osaa suunnitella ja johtaa tuotekehitysprojekteja sekä tuntee teknologiaosaamisen hallinnan ja hyödyntämisen menetelmät.

Sisältö

Innovaatiotoiminnan haasteet ja merkitys
Innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet
Innovaatioprosessi
Innovaatiojohtaminen
Innovaatioympäristö ja innovaatiotoiminnan rahoitus

Teknologiakehityksen seuranta ja ennakointi (teknologiatiekartat)
Tuotekehitysprojektien johtaminen
Teknologiaosaamisen hallinta
Teknologiaosaamisen siirto
Teknologioiden kaupallistaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteiden käytön. Opiskelija pystyy syvällisesti analysoimaan organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilaa. Opiskelija pystyy laatimaan selvän ja hyvin muotoilun suunnitelman organisaation innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämiseksi käyttäen laajasti ja monipuolisesti yhdistelemällä eri menetelmiä sekä hyödyntäen laajasti alan lähdekirjallisuutta mukaan lukien kansainvälistä alan kirjallisuutta ja opintojakson materiaaleissa esittelemätöntä kirjallisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

4: Opiskelija tuntee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan käyttäen em. käsitteitä. Opiskelija tunnistaa innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä osaa laatia jäsennellyn ja perustellun kehittämissuunnitelman käyttäen hyväksi useita eri menetelmiä sekä hyödyntäen alan kansainvälistä ja kotimaista lähdekirjallisuutta.

3: Opiskelija tuntee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan käyttäen em. käsitteitä. Opiskelija tunnistaa innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä osaa laatia jäsennellyn kehittämissuunnitelman käyttäen hyväksi useita eri menetelmiä sekä hyödyntäen alan lähdekirjallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2: Opiskelija tuntee innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa yksittäisiä innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä kykenee laatimaan kehittämissuunnitelman hyödyntäen alan lähdekirjallisuutta.

1: Opiskelija tuntee innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan osittain ja pääpiirteissään. Opiskelija kykenee tunnistamaan yksittäisen innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeen sekä laatimaan suppean kehittämissuunnitelman hyödyntäen osittain alan lähdekirjallisuutta.

Lisätiedot

Opetusjaksoon osallistuu Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskeljat yhdessä.

fi
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

02.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Marita Karjalainen
 • Mervi Ruotsalainen
Ryhmät
 • TESTI_Mervi_2020
  TESTI_Mervi_2020

Tavoitteet

Tavoite Suoni

Sisältö

Sisältö Suomi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi KIITETTÄVÄ

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi HYVÄ

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ARVIOINTI TYYDYTTÄVÄ

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ARVIOINTI HYV/HYL

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Ope_TTY_CENTRIA
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeiset laatustandardit ja laatujohtamisen periaatteet. Opiskelija kykenee kuvaamaan ja mallintamaan organisaationsa laatutoimintaa. Opiskelija osaa esimerkiksi Six Sigman ja/tai Lean-ajattelun keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa näitä käytäntöön.

Opiskelija tuntee prosessijohtaminen ja myös muita oleellisia teollisuuden johtamismalleja.

Opintojakso Centrian toteuttama. Tarkempi kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Sisältö

Laatuajattelu, laatustandardit, six sigma, lean-ajattelu. Prosessijohtaminen ja muut teollisuuden johtamismallit.

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Opetusmuoto: Luennot, ryhmätyöt, etätehtävät
Suoritustapa: Kurssiraportti

Lisätiedot

Opetusjakson järjestää ammattikorkeakoulu Centria.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Ope_TTY_CENTRIA
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Ope_TTY_CENTRIA
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Kantola
 • Petri Koponen
 • Tanja Korhonen
 • Risto Oikari
 • Anas Al Natsheh
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta aiheesta ja sen laajemmasta merkityksestä. Opiskelija omaa myös valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa. Opinnäytetyötyöskentely kehittää opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja. Opinnäytetyö palvelee työelämän ja laajempien kehittämishankkeiden tarpeita, sillä tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista.

Sisältö

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettavista opinnoista, aiheen aiemmasta teoriasta ja tutkimuskirjallisuudesta ja työelämästä hankittuihin tietoihin. Opinnäytetyö tehdään yksilötyönä. Opinnäytetyö voi olla erillinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa työelämässä toteutettavaa tutkimus- ja kehittämishanketta. Opinnäytetyö sisältää sekä tutkimuksellisen että kehittämistoiminnan osuuden sekä suullisen ja kirjallisen raportoinnin. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa teoriaan, aiempiin tutkimuksiin ja omaan tutkimukseen pohjaavan kehittämistoiminnan tulokset ja kokemustieto dokumentoidaan.

Opinnäytetyön sisältö määritellään yhdessä prosessi-, substanssi- ja työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa.

Opinnäytetyöprosessi etenee seuraavan aikataulun mukaisesti:

1) opinnäytetyöprosessin esittely ja tieteellisen kirjoittamisen koulutus: koulutuksen aloituspäivät syyskuussa
2) opinnäytetyön aiheen määrittely ensimmäisen opiskelusyksyn aikana
3) opinnäytetöiden aiheiden esittely, opinnäytetyön rakenteen kuvaus ja opinnäytetyöprosessin ohjauksen kuvaus: ensimmäisen syyslukukauden lopussa pidettävässä koulutuspäivässä
4) tutkimusmenetelmäkoulutus: ensimmäinen kevätlukukausi
5) tutkimussuunnitelmien laatiminen: ensimmäinen kevätlukukausi
6) tutkimussuunnitelmien esittely: ensimmäisen kevätlukukauden lopussa
7) opinnäytetyön toteuttaminen: toinen opiskeluvuosi
8) valmiiden opinnäytetöiden esittelyt: toisen opiskeluvuoden syksystä alkaen jatkuen kevään loppuun saakka.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Perttu Huusko
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY22S
  TTY22S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta
* tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä
* hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia
* kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä
* kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi
* tunnistaa teknologioiden merkityksen oman organisaationsa strategiatyössä
• hallitsee teknologiastrategioiden laadinnassa käytettävät periaatteet ja toimintamallit

Sisältö

* Strategisen johtamisen peruskäsitteet
* Strategiaprosessi
* Strategisen johtamisen analyysit ja työkalut
* Strategian implementointi ja toimenpiteistäminen
* Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
* Strategian seuranta, arviointi ja päivitys
* Teknologiat toimintaympäristön muutostekijöinä
• Teknologiastrategian suunnittelun ja johtamisen työkalut

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti
* hallitsee strategisen johtamisen kokonaisuuden ja hyödyntää sitä koko organisaation toiminnan kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.09.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Pekka Vaarala
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S

Tavoitteet

Opiskelija
• tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
• osaa analysoida omaa toimintaan
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.)
* saa edellytykset johtaa työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset
• tuntee henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyöhön liittyvän lainsäädännön (oikeudelliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut) ja osaa soveltaa niitä päivittäisessä esimies- ja johtamistyössään

Sisältö

• itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
• oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
• rakentavan ajattelun strategiat
* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen/Aktiivisen tuen malli
o Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
o Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen
o Lähijohtajan/johtajan asemaan ja työntekijän työsuhteeseen liittyvä normisto
• esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työlainsäädäntö ja työturvallisuuslainsäädäntö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi innovatiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* hallitsee henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* hallitsee perustellusti oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* osaa oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa arvioida henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa
* pyrkii oikeudenmukaiseen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

fi
Ilmoittautumisaika

01.09.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Centrian tarjoama opintojakso

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Anas Al Natsheh
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen ja innovaatiotoiminnan menetelmät sekä osaa johtaa innovaatiotoimintaa ja kehittää innovaatioprosessia omissa työtehtävissään.

Opiskelija tuntee teknologiakehityksen periaatteet, osaa suunnitella ja johtaa tuotekehitysprojekteja sekä tuntee teknologiaosaamisen hallinnan ja hyödyntämisen menetelmät.

Sisältö

Innovaatiotoiminnan haasteet ja merkitys
Innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet
Innovaatioprosessi
Innovaatiojohtaminen
Innovaatioympäristö ja innovaatiotoiminnan rahoitus

Teknologiakehityksen seuranta ja ennakointi (teknologiatiekartat)
Tuotekehitysprojektien johtaminen
Teknologiaosaamisen hallinta
Teknologiaosaamisen siirto
Teknologioiden kaupallistaminen

Oppimateriaalit

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteiden käytön. Opiskelija pystyy syvällisesti analysoimaan organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilaa. Opiskelija pystyy laatimaan selvän ja hyvin muotoilun suunnitelman organisaation innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämiseksi käyttäen laajasti ja monipuolisesti yhdistelemällä eri menetelmiä sekä hyödyntäen laajasti alan lähdekirjallisuutta mukaan lukien kansainvälistä alan kirjallisuutta ja opintojakson materiaaleissa esittelemätöntä kirjallisuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

4: Opiskelija tuntee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan käyttäen em. käsitteitä. Opiskelija tunnistaa innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä osaa laatia jäsennellyn ja perustellun kehittämissuunnitelman käyttäen hyväksi useita eri menetelmiä sekä hyödyntäen alan kansainvälistä ja kotimaista lähdekirjallisuutta.

3: Opiskelija tuntee laajasti innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan käyttäen em. käsitteitä. Opiskelija tunnistaa innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä osaa laatia jäsennellyn kehittämissuunnitelman käyttäen hyväksi useita eri menetelmiä sekä hyödyntäen alan lähdekirjallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

2: Opiskelija tuntee innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan pääpiirteissään. Opiskelija tunnistaa yksittäisiä innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeita sekä kykenee laatimaan kehittämissuunnitelman hyödyntäen alan lähdekirjallisuutta.

1: Opiskelija tuntee innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektitoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa kuvata organisaation (esim. oman työpaikan) innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien toteuttamisen nykytilan osittain ja pääpiirteissään. Opiskelija kykenee tunnistamaan yksittäisen innovaatiotoiminnan ja teknologiaprojektien johtamisen kehittämistarpeen sekä laatimaan suppean kehittämissuunnitelman hyödyntäen osittain alan lähdekirjallisuutta.

Lisätiedot

Opetusjaksoon osallistuu Centrian ja Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskeljat yhdessä.

fi
Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Marita Karjalainen
 • Mervi Ruotsalainen
Ryhmät
 • TESTI_Mervi_2020
  TESTI_Mervi_2020

Tavoitteet

Tavoite Suoni

Sisältö

Sisältö Suomi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi KIITETTÄVÄ

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi HYVÄ

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ARVIOINTI TYYDYTTÄVÄ

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

ARVIOINTI HYV/HYL

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.09.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S

Tavoitteet

Opintojakso Centrian toteuttama. Opintojakson kuvaus Centrian opinto-oppaassa: https://centria.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=31773&planId=36000

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Pekka Kantola
 • Jaana Lappalainen
 • Tanja Korhonen
 • Anas Al Natsheh
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta aiheesta ja sen laajemmasta merkityksestä. Opiskelija omaa myös valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa. Opinnäytetyötyöskentely kehittää opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja. Opinnäytetyö palvelee työelämän ja laajempien kehittämishankkeiden tarpeita, sillä tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista.

Sisältö

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka perustuu suoritettavista opinnoista, aiheen aiemmasta teoriasta ja tutkimuskirjallisuudesta ja työelämästä hankittuihin tietoihin. Opinnäytetyö tehdään yksilötyönä. Opinnäytetyö voi olla erillinen kehittämistehtävä tai osa laajempaa työelämässä toteutettavaa tutkimus- ja kehittämishanketta. Opinnäytetyö sisältää sekä tutkimuksellisen että kehittämistoiminnan osuuden sekä suullisen ja kirjallisen raportoinnin. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa teoriaan, aiempiin tutkimuksiin ja omaan tutkimukseen pohjaavan kehittämistoiminnan tulokset ja kokemustieto dokumentoidaan.

Opinnäytetyön sisältö määritellään yhdessä prosessi-, substanssi- ja työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa.

Opinnäytetyöprosessi etenee seuraavan aikataulun mukaisesti:

1) opinnäytetyöprosessin esittely ja tieteellisen kirjoittamisen koulutus: koulutuksen aloituspäivät syyskuussa
2) opinnäytetyön aiheen määrittely ensimmäisen opiskelusyksyn aikana
3) opinnäytetöiden aiheiden esittely, opinnäytetyön rakenteen kuvaus ja opinnäytetyöprosessin ohjauksen kuvaus: ensimmäisen syyslukukauden lopussa pidettävässä koulutuspäivässä
4) tutkimusmenetelmäkoulutus: ensimmäinen kevätlukukausi
5) tutkimussuunnitelmien laatiminen: ensimmäinen kevätlukukausi
6) tutkimussuunnitelmien esittely: ensimmäisen kevätlukukauden lopussa
7) opinnäytetyön toteuttaminen: toinen opiskeluvuosi
8) valmiiden opinnäytetöiden esittelyt: toisen opiskeluvuoden syksystä alkaen jatkuen kevään loppuun saakka.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus
Opettaja
 • Perttu Huusko
 • Risto Oikari
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta
* tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä
* hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia
* kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä
* kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi
* tunnistaa teknologioiden merkityksen oman organisaationsa strategiatyössä
• hallitsee teknologiastrategioiden laadinnassa käytettävät periaatteet ja toimintamallit

Sisältö

* Strategisen johtamisen peruskäsitteet
* Strategiaprosessi
* Strategisen johtamisen analyysit ja työkalut
* Strategian implementointi ja toimenpiteistäminen
* Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
* Strategian seuranta, arviointi ja päivitys
* Teknologiat toimintaympäristön muutostekijöinä
• Teknologiastrategian suunnittelun ja johtamisen työkalut

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Devmoodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti
* hallitsee strategisen johtamisen kokonaisuuden ja hyödyntää sitä koko organisaation toiminnan kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista.