Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

TIETOJENKÄSITTELY, TIETOTYÖN JOHTAMINEN (TLY25S)
Tunnus
(TLY25S)
TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY24S)
Tunnus
(TLY24S)
TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY23S)
Tunnus
(TLY23S)
TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY22S)
Tunnus
(TLY22S)
TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY21S)
Tunnus
(TLY21S)
TIETOJENKÄSITTELYN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS (TLY20S)
Tunnus
(TLY20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Jonna Kalermo-Poranen
 • Niko Kinnunen
 • Eero Huusko
 • Harri Honkanen
 • Mikko Romppainen
 • Markku Karppinen
 • Mika Sorsa
 • Jani Sourander
 • Miika Knuutinen
Ryhmät
 • TTK23SD
  TTK23SD
 • TTK23SP
  TTK23SP
 • TTV23SP
  TTV23SP
 • TTV23SA
  TTV23SA

Tavoitteet

Ryhmäytyminen, tutustuminen alaan ja oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelija rakentaa toteuttaa projektiryhmässä oma valinnaisen laite tai ohjelmisto projektin . Työskentely tapahtuu opiskelijoista muodostettavissa projektiryhmissä ja ryhmät saavat itse keksiä sovelluskohteen teknologialle.

Sisältö

Pienryhmissä toteutettuja harjoituksia ja projektityö (ryhmässä).

Kurssilla tutustutaa Kamk:n tietojärjestelmien opetuksen sisältöön pajatyyppisessä toteutuksessa. Järjestelmän osat ovat:
* Älykkäät Järjestelmät.
* Eletroniikka
* Peli Teknologia AR / VR.
* DataCenter.
* PeliOhjelmionti.
* YrittäjyysPolku

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen paja ryhmiin ja projektiryhmän toimintaan

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen johtamisen erityispiirteet, periaatteet ja osaa kehittää palveluita sekä johtaa organisaation palveluympäristöä. Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen mahdollisuudet sekä omaa valmiudet tuotteistaa ja modularisoida palveluita.
Opiskelija tunnistaa monikanavaisen asiakaskohtaamisen vaatimukset ja osaa hyödyntää laajasti erilaisia viestintäkanavia asiakaspalvelussa ja palvelujen johtamisessa.

Sisältö

Keskeiset käsitteet
Palvelujen tuotteistaminen, modularisointi ja hinnoittelu
Palveluprosessit monikanavaisissa ympäristöissä
Uudet palveluliiketoimintamallit
Palvelun laadun johtaminen
Palvelukulttuurin rakentaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • OPE_Tietojärjestelmät OPE_Tietojärjestelmä
Ryhmät
 • TTK24SD
  TTK24SD

Tavoitteet

Ryhmäytyminen, tutustuminen alaan ja oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelija rakentaa toteuttaa projektiryhmässä oma valinnaisen laite tai ohjelmisto projektin . Työskentely tapahtuu opiskelijoista muodostettavissa projektiryhmissä ja ryhmät saavat itse keksiä sovelluskohteen teknologialle.

Sisältö

Pienryhmissä toteutettuja harjoituksia ja projektityö (ryhmässä).

Kurssilla tutustutaa Kamk:n tietojärjestelmien opetuksen sisältöön pajatyyppisessä toteutuksessa. Järjestelmän osat ovat:
* Älykkäät Järjestelmät.
* Eletroniikka
* Peli Teknologia AR / VR.
* DataCenter.
* PeliOhjelmionti.
* YrittäjyysPolku

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen paja ryhmiin ja projektiryhmän toimintaan

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
 • Mika Keränen
 • Markku Karppinen
 • Mika Sorsa
 • Jani Sourander
 • Miika Knuutinen
Ryhmät
 • TTV24SP
  TTV24SP
 • TTV24SA
  TTV24SA

Tavoitteet

Ryhmäytyminen, tutustuminen alaan ja oppilaitoksen toimintaan.

Opiskelija rakentaa toteuttaa projektiryhmässä oma valinnaisen laite tai ohjelmisto projektin . Työskentely tapahtuu opiskelijoista muodostettavissa projektiryhmissä ja ryhmät saavat itse keksiä sovelluskohteen teknologialle.

Sisältö

Pienryhmissä toteutettuja harjoituksia ja projektityö (ryhmässä).

Kurssilla tutustutaa Kamk:n tietojärjestelmien opetuksen sisältöön pajatyyppisessä toteutuksessa. Järjestelmän osat ovat:
* Älykkäät Järjestelmät.
* Eletroniikka
* Peli Teknologia AR / VR.
* DataCenter.
* PeliOhjelmionti.
* YrittäjyysPolku

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osallistuminen paja ryhmiin ja projektiryhmän toimintaan