Siirry suoraan sisältöön

Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Tutkinto:
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Restonomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM25S)
Tunnus
(AYM25S)
MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM24S)
Tunnus
(AYM24S)
MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM23S)
Tunnus
(AYM23S)
MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM22S)
Tunnus
(AYM22S)
MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (AYM21S)
Tunnus
(AYM21S)
MATKAILUALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 2020 YAMK
Tunnus
(AYM20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- arvioida hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa
- arvioida käyttäjälähtöisesti teknologisia ratkaisuja ja teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden
konteksteissa.
- arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja monialaisessa ryhmässä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja
asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä
- soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa

Sisältö

- Terveys- ja hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovellusalueet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Käyttäjälähtöinen suunnittelu
- Liikunta- ja hyvinvointidata
- Eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kansainvälinen ja kansallinen kirjallisuus (artikkelit).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käytössä olevien hyvinvointiteknologioita käyttäjälähtöisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ei ole esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arto Heikkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • AAMK
  Avoin AMK
 • ALY23S
  ALY23S
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson pääteemana on matkailupalveluiden laadukas ja vastuullinen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään matkailualan ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelletaan tietoa asiakaslähtöisen tuotteistamisen viitekehykseen matkailupalvelun erityispiirteet huomioiden. Lisäksi opintojaksolla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuutta.

Sisältö

Matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelun kehittämisen prosessit.
Asiakaslähtöisen kehittämisen eri osa-alueet osana palvelun kehittämisen prosessia.
Palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Annetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida ja arvioida matkailupalvelujen kehittämisprosesseja asiakaslähtöisyyden ja prosessin toimivuuden näkökulmasta. Hän osaa kehittää organisaation strategiaan pohjautuvia asiakaslähtöisiä ja vastuullisia matkailupalveluja analyysin perusteella. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakaslähtöisiä matkailupalveluita. Hän osaa löytää malleja palveluiden kehittämiseksi ja esittää niistä pohjalta suunnitelmia matkailupalveluja tuottaville yrityksille tai organisaatioille. Hän ymmärtää ja osaa arvioida omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa matkailupalvelujen asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita. Hän osaa esittää niihin ratkaisuja. Hän tunnistaa omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

fi
Ilmoittautumisaika

02.09.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

17.03.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • SJY24S
  SJY24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää liikunta- ja hyvinvointidatan keräämisen, soveltamisen ja hyödyntämisen mahdollisuudet
- osaa arvioida käyttäjälähtöisiä ja terveyttä edistäviä teknologisia ratkaisuja liikunta- ja hyvinvointipalvelujen erilaisissa konteksteissa
- osaa määritellä erilaisia palvelutarpeita
- osaa arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja monialaisessa ryhmässä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja asiakkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta
- osaa arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä

Sisältö

Liikunta- ja hyvinvointidata ja sen hyödyntäminen (kerääminen ja analysointi)
Liikunta- ja hyvinvointiteknologian erilaiset ratkaisut hyvinvoinnin tukena
Liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät palvelutarpeet
Dataan perustuvat liikunta- ja hyvinvointipalvelut
Eettiset kysymykset

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Ilmotetaan Repussa