SUOMEKSI STUDY GUIDE
CURRICULA > HIGHER/MASTER’S DEGREE, AMK > MASTER’S DEGREE IN SPORTS LEADERSHIP AND DEVELOPMENT > LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK (2019S)

LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK (2019S)

2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
LEADERSHIP AND MANAGEMENT COMPETENCE
                           
Leadership 5
 
     
           
Competence Management 5
   
       
       
Strategic Management 5
 
     
           
15010500552.52.50000
DEVELOPMENT COMPETENCE
(Select 0 ECTS)
                           
Research and Development Methodology 5
 
     
           
Forecasting and Strategy 5
   
       
       
Innovation Activities 5
   
       
       
Data Analyses and Interpretation 5
   
       
       
Service Design 5  
   
         
   
Data Analytics and Artificial Intelligence 5  
   
         
   
20105151002.52.57.57.55500
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN FIELD OF THE SPORT
(Select 0 ECTS)
                           
Business Intelligence and Decision Making 5
   
       
       
Customer Experience Management 5
   
       
       
Service Business and Productisation 5  
   
         
   
Activity Tourism Services Development 5  
   
         
   
Place Marketing 5  
   
         
   
Regionally influential event 5
   
       
       
1515015150007.57.57.57.500
FREE-CHOICE STUDIES
(Select 0 ECTS)
                           
Deleveloping Board and Management Team Working Practices 5  
   
         
   
Cultural and Diversity Management 5
   
       
       
Diversity Management 5
   
       
       
Lean Start-Up and Innovations 5
   
       
       
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Developmental Work Practices 5  
   
         
   
Strategic Marketing 5
   
       
       
Leadership Communication 5
 
     
           
25155201502.52.510107.57.500
MASTER THESIS
                           
Master Thesis 30
 
   
1020010101000555555
ECTS credits per period / semester / academic year 6060606060606060606060606060

Studies of syllabus is planned so that about 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Työelämän toimintaympäristöjen muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme rakennemuutokset edellyttävät työyhteisöjen ja yritysten jäseniltä kykyä vastata kasvaviin ja laajeneviin asiantuntijuusvaatimuksiin. Käytännön kehittämistehtäviin profiloituneet ja ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen suuntautuvat osaajat ovat työelämän menestyjiä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen tarkoituksena on työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta ja valmiudet toimia työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä.

YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET ELI KOMPETENSSIT

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Osaamisen kuvaus, ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

Oppimisen taidot
•osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja
kehittää asiantuntijuuttaan
•osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa
kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
•kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta
oppimisesta
Eettinen osaaminen
•kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen
seurauksista
•osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita
asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
•osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja
yhteisön näkökulmat
•osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista
työyhteisössä
•osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja
yhteiskuntavastuun toteutumista
•kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
Työyhteisöosaaminen
•osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
•osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja
vuorovaikutusta
•osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
•osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
•osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
•kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä,
johtamistehtävissä tai yrittäjänä
Innovaatio-osaaminen
•osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja
yhdistäen eri alojen osaamista
•osaa johtaa projekteja
•osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja
kehitystoiminnan menetelmiä
•osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja
taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälisyysosaaminen
•kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja
toiminnan kehittämisessä
•osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
•osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

KOULUTUSALAKOHTAISET KOMPETENSSIT
Liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaaminen
•osaa analysoida, arvioida ja kehittää
palvelujärjestelmiä ja -prosesseja
•osaa ennakoida palvelukulttuurin muutostarpeita uusimman
tutkimustiedon perusteella ja kehittää sitä
proaktiivisesti
•osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja
käyttäjälähtöisyyttä
•osaa tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta
tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
•kykenee ottamaan vastuuta oman alansa ja alueensa
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä
•kykenee kehittämään alansa ohjausosaamista

OPINTOJEN RAKENNE

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä ammattiopintoja, valinnaisia ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Kaikille yhteisten ammattiopintojen tavoitteena on syventää ja tutkimus- ja kehitystyön taitoja sekä vahvistaa opiskelijan analyyttisiä, projektin johtamisen ja sosiaalisia taitoja. Valinnaisten ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää liikunta-alaa tukevan teoriaosaamisen soveltamista käytäntöön. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on laajentaa liikunta-alan osaamistaan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. (not translated)