IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS > LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK (2019S)

LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS YAMK (2019S)

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 1 2 3 4
JOHTAMISOSAAMINEN
                           
Hallittu johtajuus ja esimiestyö 5
 
     
           
Osaamisen johtaminen 5
   
       
       
Strateginen johtaminen 5
 
     
           
15010500552.52.50000
KEHITTÄMISOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                           
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5
 
     
           
Ennakointi ja strategiatyö 5
   
       
       
Innovaatiotoiminta 5
   
       
       
Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 5
   
       
       
Palvelumuotoilu 5  
   
         
   
Data-analytiikka ja tekoäly 5  
   
         
   
20105151002.52.57.57.55500
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                           
Liiketoimintatiedon hallinta ja päätöksenteko 5
   
       
       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
   
       
       
Palveluliiketoiminta ja palvelujen tuotteistaminen 5  
   
         
   
Aktiviteettimatkailupalvelujen kehittäminen 5  
   
         
   
Place Marketing 5  
   
         
   
Aluevaikuttava tapahtuma 5
   
       
       
1515015150007.57.57.57.500
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 10 op)
                           
Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen 5  
   
         
   
Cultural and Diversity Management 5
   
       
       
Diversity Management 5
   
       
       
Lean Start-Up and Innovations 5
   
       
       
Studying and Working in International Environment 5  
   
         
   
Kehittävä työote 5  
   
         
   
Strateginen markkinointi 5
   
       
       
Esimiesviestintä 5
 
     
           
25155201502.52.510107.57.500
OPINNÄYTETYÖ
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
1020010101000555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan noin 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Työelämän toimintaympäristöjen muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme rakennemuutokset edellyttävät työyhteisöjen ja yritysten jäseniltä kykyä vastata kasvaviin ja laajeneviin asiantuntijuusvaatimuksiin. Käytännön kehittämistehtäviin profiloituneet ja ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen suuntautuvat osaajat ovat työelämän menestyjiä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen tarkoituksena on työelämän kehittämisen asettamien vaatimusten pohjalta antaa riittävä tieto- ja taitoperusta ja valmiudet toimia työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä.

YHTEISET TYÖELÄMÄVALMIUDET ELI KOMPETENSSIT

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Osaamisen kuvaus, ylempi ammattikorkeakoulututkinto:

Oppimisen taidot
•osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja
kehittää asiantuntijuuttaan
•osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa
kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
•kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta
oppimisesta
Eettinen osaaminen
•kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen
seurauksista
•osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita
asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
•osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja
yhteisön näkökulmat
•osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista
työyhteisössä
•osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja
yhteiskuntavastuun toteutumista
•kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa
toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
Työyhteisöosaaminen
•osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
•osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja
vuorovaikutusta
•osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
•osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
•osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
•kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä,
johtamistehtävissä tai yrittäjänä
Innovaatio-osaaminen
•osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja
yhdistäen eri alojen osaamista
•osaa johtaa projekteja
•osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja
kehitystoiminnan menetelmiä
•osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja
taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälisyysosaaminen
•kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja
toiminnan kehittämisessä
•osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
•osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja
mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

KOULUTUSALAKOHTAISET KOMPETENSSIT
Liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaaminen
•osaa analysoida, arvioida ja kehittää
palvelujärjestelmiä ja -prosesseja
•osaa ennakoida palvelukulttuurin muutostarpeita uusimman
tutkimustiedon perusteella ja kehittää sitä
proaktiivisesti
•osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja
käyttäjälähtöisyyttä
•osaa tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta
tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
•kykenee ottamaan vastuuta oman alansa ja alueensa
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä
•kykenee kehittämään alansa ohjausosaamista

OPINTOJEN RAKENNE

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sisältyy kaikille yhteisiä ammattiopintoja, valinnaisia ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Kaikille yhteisten ammattiopintojen tavoitteena on syventää ja tutkimus- ja kehitystyön taitoja sekä vahvistaa opiskelijan analyyttisiä, projektin johtamisen ja sosiaalisia taitoja. Valinnaisten ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää liikunta-alaa tukevan teoriaosaamisen soveltamista käytäntöön. Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on laajentaa liikunta-alan osaamistaan. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.