Siirry suoraan sisältöön

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Tutkinto:
Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen alati muuttuvassa työelämässä. Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja- ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

Koulutusalakohtaiset kompetenssit
Liikunta- ja palveluliiketoiminnan osaaminen
• osaa analysoida, arvioida ja kehittää palvelujärjestelmiä ja -prosesseja
• osaa ennakoida palvelukulttuurin muutostarpeita uusimman tutkimustiedon perusteella ja kehittää sitä proaktiivisesti
• osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä
• osaa tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
• kykenee ottamaan vastuuta oman alansa ja alueensa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä
• kykenee kehittämään alansa ohjausosaamista

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
-osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
-osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
-osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
-osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
-osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
-osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
-kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
-osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
-osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
-osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
-osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
-osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
-kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
-osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
-osaa johtaa projekteja
-osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
-osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
-kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
-osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY25S)
Tunnus
(ALY25S)
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY24S)
Tunnus
(ALY24S)
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY23S)
Tunnus
(ALY23S)
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY22S)
Tunnus
(ALY22S)
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY21S)
Tunnus
(ALY21S)
LIIKUNTA-ALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (ALY20S)
Tunnus
(ALY20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- arvioida hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa
- arvioida käyttäjälähtöisesti teknologisia ratkaisuja ja teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden
konteksteissa.
- arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja monialaisessa ryhmässä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja
asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä
- soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa

Sisältö

- Terveys- ja hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovellusalueet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Käyttäjälähtöinen suunnittelu
- Liikunta- ja hyvinvointidata
- Eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kansainvälinen ja kansallinen kirjallisuus (artikkelit).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käytössä olevien hyvinvointiteknologioita käyttäjälähtöisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ei ole esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa liikuntajohtamisen kontekstit – erot ja yhtäläisyydet
- osaa analysoida liikunta-alan johtamista palvelujen johtamisen näkökulmasta
- osaa soveltaa liikunta-alan eri konteksteihin johtamisprosessin vaiheita

Sisältö

Liikunta-alan rakenne ja johtaminen eri konteksteissa: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori
Kunnallisen liikuntasektorin erityispiirteet
Kolmannen sektorin rakenne, päätöksenteko ja erityispiirteet: huippu-urheilun johtaminen ja liikunnan johtaminen, seuratoiminta ja lajiliitot
Yksityisen sektorin liikuntapalveluiden johtaminen
Liikuntapalvelujen johtaminen – palvelut ja palveluiden erityispiirteet, palvelujen johtamisprosessi
Liikunta-alan johtamisprosessi

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Perttu Huusko
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija osaa liikuntajohtamisen kontekstit – erot ja yhtäläisyydet
Opiskelija osaa analysoida liikunta-alan johtamista palvelujen johtamisen näkökulmasta
Opiskelija osaa soveltaa liikunta-alan eri konteksteihin johtamisprosessin vaiheita

Sisältö

Liikunta-alan rakenne ja johtaminen eri konteksteissa: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori
• Kunnallisen liikuntasektorin erityispiirteet
• Kolmannen sektorin rakenne, päätöksenteko ja erityispiirteet: huippu-urheilun johtaminen ja liikunnan
johtaminen, seuratoiminta ja lajiliitot
• Yksityisen sektorin liikuntapalveluiden johtaminen
Liikuntapalvelujen johtaminen – palvelut ja palveluiden erityispiirteet, palvelujen johtamisprosessi
Liikunta-alan johtamisprosessi

Aika ja paikka

Opintojaksossa on opetusta verkossa:
8.-9.2.204 klo 8.30-16.00

Muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

02.09.2024 - 30.09.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 21.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pasi Korhonen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Tapahtumat nähdään yhä useammin aluekehityksen välineinä. Tapahtumatuotanto- ja -kysyntä muodostavat verkostomaisesti toimivan, aluetaloudellisesti vaikuttavan rakenteen. Tapahtumien taloudellinen merkitys korostuu tarkasteltaessa tapahtumiin liittyvän matkailu- ja paikalliskysynnän kasvua, kun taas tapahtuvien aluetaloudellista vaikutusta voidaan tarkastella alueellisen vetovoimaisuuden tai imagon näkökulmasta, mutta samalla myös kriittisesti.
Opiskelija osaa luokitella tapahtumat tyypeittäin. Hän osaa soveltaa omaksumaansa tietoa tapahtumien strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden ohella hän osaa tunnistaa ja arvioida myös niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Opiskelija saa työvälineitä ja valmiudet tapahtumien taloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Opiskelija osaa proaktiivisesti rakentaa ja kehittää alueellisen tapahtuman eri toimijaverkostoja.

Sisältö

• tapahtumien luokittelu ja määrittely
• vastuullinen tapahtuma
• taloudelliset vaikutukset
• ympäristövaikutukset
• sosio-kulttuuriset vaikutukset
• tapahtuman aluevaikuttavuuden arviointi

Oppimateriaalit

DevMoodlessa kurssin sivuilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti tapahtumien strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Hän osaa hankkia tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta sekä soveltaa ja kehittää tapahtumaa ja siihen liittyviä verkostoja tuotetun tiedon pohjalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja operationalisoida teoriatietoa tapahtuman kehittämiseksi. Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida taloudellisen näkökulman ohella tapahtumia myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Hän osaa (teoriassa) mitata tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tärkeimmät tapahtumatyypit. Hän osaa soveltaa teoriatietoa tapahtuman analysoinnin ja suunnittelun tukena. Hän osaa tunnistaa ja kartoittaa tapahtuman alueellisia vaikutuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arto Heikkinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • AAMK
  Avoin AMK
 • ALY23S
  ALY23S
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson pääteemana on matkailupalveluiden laadukas ja vastuullinen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään matkailualan ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelletaan tietoa asiakaslähtöisen tuotteistamisen viitekehykseen matkailupalvelun erityispiirteet huomioiden. Lisäksi opintojaksolla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuutta.

Sisältö

Matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelun kehittämisen prosessit.
Asiakaslähtöisen kehittämisen eri osa-alueet osana palvelun kehittämisen prosessia.
Palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Annetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida ja arvioida matkailupalvelujen kehittämisprosesseja asiakaslähtöisyyden ja prosessin toimivuuden näkökulmasta. Hän osaa kehittää organisaation strategiaan pohjautuvia asiakaslähtöisiä ja vastuullisia matkailupalveluja analyysin perusteella. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakaslähtöisiä matkailupalveluita. Hän osaa löytää malleja palveluiden kehittämiseksi ja esittää niistä pohjalta suunnitelmia matkailupalveluja tuottaville yrityksille tai organisaatioille. Hän ymmärtää ja osaa arvioida omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa matkailupalvelujen asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita. Hän osaa esittää niihin ratkaisuja. Hän tunnistaa omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • TTY22S
  TTY22S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa liikuntajohtamisen kontekstit – erot ja yhtäläisyydet
- osaa analysoida liikunta-alan johtamista palvelujen johtamisen näkökulmasta
- osaa soveltaa liikunta-alan eri konteksteihin johtamisprosessin vaiheita

Sisältö

Liikunta-alan rakenne ja johtaminen eri konteksteissa: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori
Kunnallisen liikuntasektorin erityispiirteet
Kolmannen sektorin rakenne, päätöksenteko ja erityispiirteet: huippu-urheilun johtaminen ja liikunnan johtaminen, seuratoiminta ja lajiliitot
Yksityisen sektorin liikuntapalveluiden johtaminen
Liikuntapalvelujen johtaminen – palvelut ja palveluiden erityispiirteet, palvelujen johtamisprosessi
Liikunta-alan johtamisprosessi

Arviointiasteikko

0 - 5