Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja(ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
-osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
-osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta

EETTINEN OSAAMINEN
-kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
-osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
-osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
-osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
-osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
-kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
-osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
-osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
-osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
-osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
-osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
-kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

INNOVAATIO-OSAAMINEN
-osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
-osaa johtaa projekteja
-osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
-osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

KANSAINVÄLISTYMIS-OSAAMINEN
-kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
-osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY25S)
Tunnus
(SJY25S)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY24S)
Tunnus
(SJY24S)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY23S)
Tunnus
(SJY23S)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY22S)
Tunnus
(SJY22S)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY21S)
Tunnus
(SJY21S)
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS 90 OP (SJY20S)
Tunnus
(SJY20S)
fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Kirsi Meriläinen
 • Pekka Vaarala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT22S
  SYT22S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.) näyttöön perustuen
*pyrkii johtamaan työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset

Sisältö

* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen
* Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
* Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi innovatiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* hallitsee henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* hallitsee perustellusti oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* osaa oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa arvioida henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa
* pyrkii oikeudenmukaiseen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää hoito- ja sosiaalityöstä sekä organisaation strategiasta esille tulevia ongelmia/kehittämistarpeita ja määritellä ne järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen lähtökohdaksi
-hallitsee järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tekemisen hyödyntäen näyttöön perustuvia tietokantoja, kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia
-osaa hyödyntää näyttöä ja arvioida sen soveltuvuutta hoito- ja sosiaalityön kehittämistarpeen/ongelman ratkaisemisessa
-osaa soveltaa ja kriittisesti arvioida näyttöön perustuvaa hoito- ja sosiaalityötä tukevia implementointimalleja sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä yksilö- ja yhteisötasoilla
-osaa vakiinnuttaa ja argumentoida näyttöön perustuvaa toimintaa hoito- ja sosiaalityössä
-osaa johtaa ja kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa
-arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana sosiaali- ja terveysalan ammatillista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta

Sisältö

Ihmisten terveys ja hyvinvointi
-Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat moninaiset muutostekijät
-Näyttöön perustuvan toiminnan nykytila
Näytön tuottaminen
-Työntekijän ja lähijohtajan vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
-Tieto ja tiedonhankinta
Näytön tiivistäminen
-Kirjallisuuskatsaus, tutkimusnäytön ja sen vahvuuden arviointi
-Hoitosuositukset
Näytön levittäminen ja käyttöönotto
-Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat implementointimallit ja muut menetelmät
-Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
laaja-alaisen hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee erinomaisesti tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja
kehittämisen työelämässä
- hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
- osoittaa hallitsevansa erinomaisesti työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien
raportoinnissa ja esittämisessä sekä käyttää vieraskielistä aineistoa kriittisesti
- osaa dokumentoida tehtävistä kansainvälisesti
- osaa analysoida ja perustella npt:n kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä
työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin,
yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan tietoperustaan
- uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja digitaalisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja kehittämisen
työelämässä
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia
- osoittaa hallitsevansa työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien raportoinnissa ja
esittämisessä sekä pykii käyttämään vieraskielistä aineistoa
- osaa perustella npt:n kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden
ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja
koulutusalan tietoperustaan
- uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja digitaalisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- pyrkii tutkimustiedon kriittiseen etsimiseen, tarkasteluun ja kansainvälisten tutkimusten lukemiseen
- hallitsee perusteita tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisesta ja arvioinnista
- tuntee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
- osaa perustella npt: kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja
alan asiantuntijoiden kanssa
- pyrkii tuottamaan työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Mikko Saari
 • Katri Takala
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Meriläinen
 • Pasi Korhonen
 • Perttu Huusko
 • Teija Ravelin
 • Sari Yli-Kauhaluoma
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa.

Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan
• kykyä rajata ja käsitellä valittua kehittämiskohdetta
• valmiutta kehittämisorientoituneeseen ajattelutapaan
• työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa
• perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
• kykyä ammatilliseen viestintään
• valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla kehittämishanke tai kehittämistutkimus, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteisen opinnäytetyön tuotos voi olla uusi tai entistä parempi työtapa tai- prosessi, tuote, menetelmä, malli, tapahtuma tai taiteellinen työ tms.

Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Opinnäytetyö voi kohdistua yksittäiseen yritykseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, jonka lisäksi opinnäytetyöllä tulee olla yleistettävissä oleva alaa edistävä kontribuutio.

Opinnäytetyön tekeminen kestää koko opintojen ajan ja sen tekeminen aloitetaan jo ensimmäisenä lukuvuonna niin, että työelämän kehittämisen menetelmien opintojaksot tukevat opinnäytetyön tekemistä. Seminaarityöskentely tapahtuu pienryhmissä, joissa syvennetään tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan osaamista, tutkimusmenetelmiin liittyvää tietämystä ja kykyä analysoida ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa. Opinnäytetyöprosessi etenee työn tekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy oman organisaation RAI-vertailutietokantoihin tai selvittää, mitä tietoa tietokannoista on saatavilla (huom. tutkimukset)
- osaa kriittisesti analysoida ja tulkita RAI-arvioinnin avulla saatua tietoa
- osaa määritellä RAI-vertailutiedon perusteella työyhteisön ja organisaation muutos- ja kehittämistarpeita
- osaa edistää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista
- osaa vakiinnuttaa, argumentoida ja arvioida RAI-arviointeihin perustuvaa tki-työtä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ja-alaisessa toiminnassa
- osaa johtaa näyttöön perustuvaa RAI-toimintaa organisaatiossa ja työyhteisössä

Sisältö

- RAI-tieto ja RAI-vertailutiedolla johtaminen
- RAI-arvioinnin mittarit ja niillä saadun tiedon tulkinta
- RAI-mittaritietojen ja laadusta kertovien indikaattoritietojen hyödyntäminen
- RAI-arvioinnin nykytila työyhteisössä ja organisaatiossa
- Muutos- ja kehittämisinterventiot
- Moniammatillinen ja -alainen sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
- Implementointimallit
- RAI-toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja niistä saatavan tiedon tulkinnan

analysoi ja tulkitsee kriittisesti RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää perustellen organisaation tai työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen ja yhdistäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön innovatiivisesti myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa innovatiivisesti näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija

hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja osaa hyödyntää niistä saatavaa tietoa

analysoi ja tulkitsee RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää organisaation tai työyhteisön muutos- tai kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija

tuntee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja ymmärtää, mitä tietoa niistä on saatavilla

pyrkii arvioimaan ja tulkitsemaan RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

kartoittaa RAI-vertailutietoa ja pyrkii määrittelemään työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

osaa hyödyntää näyttöä ja RAI-vertailutietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön osittain myös eri toimijoita

pyrkii uudistamaan organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 2. Avoin AMK: 2.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy oman organisaation RAI-vertailutietokantoihin tai selvittää, mitä tietoa tietokannoista on saatavilla (huom. tutkimukset)
- osaa kriittisesti analysoida ja tulkita RAI-arvioinnin avulla saatua tietoa
- osaa määritellä RAI-vertailutiedon perusteella työyhteisön ja organisaation muutos- ja kehittämistarpeita
- osaa edistää laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista
- osaa vakiinnuttaa, argumentoida ja arvioida RAI-arviointeihin perustuvaa tki-työtä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa ja-alaisessa toiminnassa
- osaa johtaa näyttöön perustuvaa RAI-toimintaa organisaatiossa ja työyhteisössä

Sisältö

- RAI-tieto ja RAI-vertailutiedolla johtaminen
- RAI-arvioinnin mittarit ja niillä saadun tiedon tulkinta
- RAI-mittaritietojen ja laadusta kertovien indikaattoritietojen hyödyntäminen
- RAI-arvioinnin nykytila työyhteisössä ja organisaatiossa
- Muutos- ja kehittämisinterventiot
- Moniammatillinen ja -alainen sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäminen
- Implementointimallit
- RAI-toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Aika ja paikka

Opintojaksossa on opetusta verkossa:
1.2.2024 klo 14-15-30
13.3.2024 klo 14-15.30
25.4. klo 13-16.30

Muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja niistä saatavan tiedon tulkinnan

analysoi ja tulkitsee kriittisesti RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää perustellen organisaation tai työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen ja yhdistäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön innovatiivisesti myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa innovatiivisesti näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija

hallitsee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja osaa hyödyntää niistä saatavaa tietoa

analysoi ja tulkitsee RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

analysoi RAI-vertailutietoa ja määrittää organisaation tai työyhteisön muutos- tai kehittämistarpeita

edistää näyttöön perustuen ja RAI-vertailutietoa hyödyntäen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä ja johtamista

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön myös eri toimijoita

uudistaa organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

tuntee omassa organisaatiossa käytössä olevat RAI-vertailutietokannat ja ymmärtää, mitä tietoa niistä on saatavilla

pyrkii arvioimaan ja tulkitsemaan RAI-arvioinnin avulla saatavaa tietoa

kartoittaa RAI-vertailutietoa ja pyrkii määrittelemään työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita

osaa hyödyntää näyttöä ja RAI-vertailutietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

osaa integroida työyhteisössä valitut RAI-vertailutiedon kehittämisprosessit toimintakontekstiin sitouttaen yhteistyöhön osittain myös eri toimijoita

pyrkii uudistamaan organisaation ja työyhteisön RAI-toimintaa näyttöön perustuen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SYT22S
  SYT22S
 • SYT23S
  SYT23S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opiskelija
- Perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä ohjaukseen ja valvontaan Suomessa
- Osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä työhönsä
- Ennakoi ja analysoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan
- Hallitsee oman toimialansa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut
- Analysoi ja kehittää työtä ja tarjottavia sote-palveluita osana organisaation strategiaa
- Vastaa monitoimijaisten sote- palvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- Osaa hyödyntää kansalaisten ja organisaatioiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (ajankohtaiset lainsäädäntö uudistukset, vireillä olevat lainsäädännön uudistukset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Organisaation strategia, megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset
Monitoimijuus ja yhteiskehittäminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja kontekstit
Tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen väliset yhteydet sosiaali- ja terveysalalla

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimateriaali saatavilla Reppu-oppimisympäristössä: https://reppu.kamk.fi/.

Syötä kurssiavain Easy Enrollment -kohtaan Repun etusivulla kirjautumisen jälkeen ja klikkaa kurssille painiketta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava vähintään tyydyttävä arvosana erikseen arvioitavista tehtävistä, jotta opintojakso on suoritettu.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ryhmät
 • SYT22S
  SYT22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opikelija hahmottaa ja ymmärtää:
- sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
- lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
- Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
- lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
- lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö

1. Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
2. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
3. Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
4. Lapset ja lastensuojelu
5. Mielenterveys- ja päihdetyön lait
6. Ikääntynyt väestö
7. Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
8. Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Aika ja paikka

1.9.-15.12.2023

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kiitettävästI
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hyvin
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija jokseenkin tai hieman
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opikelija hahmottaa ja ymmärtää:
- sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
- lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
- Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
- lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
- lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö

1. Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
2. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
3. Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
4. Lapset ja lastensuojelu
5. Mielenterveys- ja päihdetyön lait
6. Ikääntynyt väestö
7. Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
8. Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kiitettävästI
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hyvin
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija jokseenkin tai hieman
- ratkaisee oppimistehtävät hyvin ja monipuolisesti perustellen ja arvioiden asiaa useasta eri näkökulmasta
- ymmärtää lainsäädännön systematiikkaa ja hahmottaa kokonaisuutta
- hahmottaa käytännön työtilanteiden moninaisuutta ja siihen vaikuttavia asioita - sekä suoraan havaittavia että taustalla vaikuttavia
- ymmärtää ammattilaisten yhteistyön merkityksen asiakkaan kannalta
- ymmärtää miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön työhön ja ohjaa sitä
- käytetty kieli ja tehtävän rakenne ovat sujuvia

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opikelija hahmottaa ja ymmärtää:
- sosiaalihuollon ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön ja miten ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden käytännön työn kannalta (mm. Sosiaalihuoltolaki, Terveydenhuoltolaki, Kansanterveyslaki, Erikoissairaanhoitolaki, Lastensuojelulaki, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja eräitä erityislakeja)
- lainsäädännön soveltamista velvoittavasti ohjaavat ihmisoikeudet ja Suomen perustuslain
- Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteet ja rakenteen, jotta opiskelija osaa käyttää ja tulkita lainsäädäntöä ja muita oikeuslähteitä
- lainsäädännöllä määrätyn vastuun käytännön työn toteuttamisesta
- lainsäädännön ja niistä johdettujen toimintamallien kehittämistä

Sisältö

1. Johdatus oikeusjärjestykseen, perustuslaki ja ihmisoikeudet
2. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäminen
3. Sosiaalihuoltolain käytännön toteuttaminen
4. Lapset ja lastensuojelu
5. Mielenterveys- ja päihdetyön lait
6. Ikääntynyt väestö
7. Erityisryhmät ja muu erityislainsäädäntö
8. Asiakkaan ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja tietoturva

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

The goal of the Professional Exchange is to strengthen the student´s communicative skills and
professional expertise in an international learning environment.
This course will be arranged abroad by partner university.

Sisältö

Developing international networks
Widening the perspectives in international management
Applying new ideas in different working environments
Strengthen multicultural knowledge and skills and awareness of diversity issues

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa kuvata vaikutus ja vaikuttavuus tematiikkaan liittyvän käsitteistön
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia, joita voidaan tarkastella ja ratkaista vaikuttavuuden näkökulmasta
• osaa laatia vaikutusmallin ja tätä tukevan mittariston sekä tiedon keräämisen
• hallitsee työhönsä soveltuvia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä
• osaa soveltaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimus- ja arviointitietoa organisaation palveluiden kehittämisessä
• osaa kehittää organisaation palveluiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä
• hallitsee perusteet vaikutusten ja vaikuttavuuden viestinnästä
• osaa tarkastella vaikuttavuuden arviointia organisaation johtamisen näkökulmasta

Sisältö

* Keskeiset käsitteet (mm. vaikutukset, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestointi jne.)
* Vaikuttavuus organisaation toiminnan tarkastelussa – vaikutusten arvioinnin perustan kartoitus
* Vaikuttavuuden portaat
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden mallintaminen
* Vaikutusten mittaaminen ja tiedon kerääminen
* Vaikuttavuuden arvioinnin perusteet ja arvioinnin kokonaisprosessi
* Vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavia asioita (riskit, sidosryhmätyöskentely, mittarit jne.)
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden viestintä ja viestintämuodot
* Vaikuttavuuden arviointi ja sen johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• hallitsee vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistön
• analysoi organisaation ongelmia ja ratkaisee niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• laatii sovellettavissa olevan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää innovatiivisia menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
• osaa soveltaa vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistöä oikein
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia ja ratkaista niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• osaa laatia vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä osittain kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää osittain viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• osaa hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
• tuntee vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvän käsitteistön
• pyrkii tunnistamaan organisaation ongelmia ja ratkaisemaan niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• pyrkii laatimaan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• pyrkii hyödyntämään joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja pyrkii soveltamaan sitä kehittäessään organisaation palveluita
• pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioin palveluiden vaikuttavuutta
• pyrkii viestinnässään hyödyntämään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• tiedostaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen merkityksen organisaation johtamisessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 2. Avoin AMK: 2.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa kuvata vaikutus ja vaikuttavuus tematiikkaan liittyvän käsitteistön
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia, joita voidaan tarkastella ja ratkaista vaikuttavuuden näkökulmasta
• osaa laatia vaikutusmallin ja tätä tukevan mittariston sekä tiedon keräämisen
• hallitsee työhönsä soveltuvia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä
• osaa soveltaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimus- ja arviointitietoa organisaation palveluiden kehittämisessä
• osaa kehittää organisaation palveluiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä
• hallitsee perusteet vaikutusten ja vaikuttavuuden viestinnästä
• osaa tarkastella vaikuttavuuden arviointia organisaation johtamisen näkökulmasta

Sisältö

* Keskeiset käsitteet (mm. vaikutukset, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestointi jne.)
* Vaikuttavuus organisaation toiminnan tarkastelussa – vaikutusten arvioinnin perustan kartoitus
* Vaikuttavuuden portaat
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden mallintaminen
* Vaikutusten mittaaminen ja tiedon kerääminen
* Vaikuttavuuden arvioinnin perusteet ja arvioinnin kokonaisprosessi
* Vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavia asioita (riskit, sidosryhmätyöskentely, mittarit jne.)
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden viestintä ja viestintämuodot
* Vaikuttavuuden arviointi ja sen johtaminen

Aika ja paikka

Opintojaksossa on opetusta verkossa:
22.2.2024 klo 16-17.00
27.3.2024 klo 16-17.00
3.6.2024 klo 12-15.00
Muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• hallitsee vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistön
• analysoi organisaation ongelmia ja ratkaisee niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• laatii sovellettavissa olevan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää innovatiivisia menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
• osaa soveltaa vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistöä oikein
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia ja ratkaista niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• osaa laatia vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä osittain kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää osittain viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• osaa hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• tuntee vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvän käsitteistön
• pyrkii tunnistamaan organisaation ongelmia ja ratkaisemaan niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• pyrkii laatimaan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• pyrkii hyödyntämään joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja pyrkii soveltamaan sitä kehittäessään organisaation palveluita
• pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioin palveluiden vaikuttavuutta
• pyrkii viestinnässään hyödyntämään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• tiedostaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen merkityksen organisaation johtamisessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Vaarala
 • Olli Jääskeläinen
 • Sari Yli-Kauhaluoma
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
* tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.) näyttöön perustuen
*pyrkii johtamaan työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset

Sisältö

* Henkilöstöjohtamisen teoreettinen perusta
* Strateginen henkilöstöjohtaminen (henkilöstöstrategia ja henkilöstökertomus)
* Henkilöstöjohtaminen käytännössä
o Työn organisointi ja työnmuotoilun menetelmät
o Henkilöstön rekrytointi ja rekrytointiprosessi
o Henkilöstön perehdyttäminen
o Henkilöstön suorituksen arviointi
o Henkilöstön palkitseminen
o Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus
o Henkilöstön tukeminen
* Monimuotoisten työntekijöiden johtaminen
* Henkilöstöjohtamisen prosessien kehittäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi innovatiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* hallitsee henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* hallitsee perustellusti oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* analysoi henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita sekä ennakoi toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa henkilöstöjohtamisen prosessien kehittämisen yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa näyttöön perustuen
* osaa oikeudenmukaisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa arvioida henkilöstöjohtamisen nykytilaa ja tulevaisuuden muutostarpeita ja pyrkii ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia työyhteisöönsä
* osaa kehittää henkilöstöjohtamisen prosesseja yhteistyössä työyhteisöjen toimijoiden kanssa
* pyrkii oikeudenmukaiseen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen monimuotoisten ihmisten johtamisessa
* osaa soveltaa työsuhteen ehtoja johtamistyössään

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 16.03.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää eettisyyden ja arvojen merkityksen globalisoituvassa maailmassa
* ymmärtää YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman pääpiirteet ja sen oikeudenmukaisen soveltamisen haasteita
* osaa soveltaa ekososiaalisuuteen liittyvää keskeistä käsitteistöä
* osaa lisätä tietoisuutta ympäristöihin vaikuttavista syrjivistä ja kestämättömistä rakenteista
* osaa tarkastella tai arvioida ja kehittää organisaationsa kestävyyden eri ulottuvuuksia

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään eettisyyden ja arvojen merkitykseen globalisoituvassa maailmassa sekä YK:n Agenda 2030 -tavoiteohjelman mukaiseen oikeudenmukaisen kehityksen rooliin ja teknis-taloudellisen globalisaation vastapainona inhimilliseen kehitykseen. Kestävän kehityksen teemoja tarkastellaan kestävyyden eri ulottuvuuksien (inhimillinen, sosiaalinen ja ekologinen) näkökulmista sekä ekososiaalisuuteen liittyvän keskeisen käsitteistön avulla. Kurssi antaa opiskelijoille sekä teoreettisia että käytännöllisiä välineitä toteuttaa kestävyysajattelua perehtymällä erilaisten organisaatioiden ja hankkeiden sisältöihin sekä lähiyhteisöjä havainnoimalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
Ryhmät
 • SJY24S
  SJY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa analysoida kriittisesti ja käsitteellistää hoito- ja sosiaalityöstä sekä organisaation strategiasta esille tulevia ongelmia/kehittämistarpeita ja määritellä ne järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen lähtökohdaksi
-hallitsee järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen tekemisen hyödyntäen näyttöön perustuvia tietokantoja, kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia
-osaa hyödyntää näyttöä ja arvioida sen soveltuvuutta hoito- ja sosiaalityön kehittämistarpeen/ongelman ratkaisemisessa
-osaa soveltaa ja kriittisesti arvioida näyttöön perustuvaa hoito- ja sosiaalityötä tukevia implementointimalleja sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä yksilö- ja yhteisötasoilla
-osaa vakiinnuttaa ja argumentoida näyttöön perustuvaa toimintaa hoito- ja sosiaalityössä
-osaa johtaa ja kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa
-arvostaa näyttöön perustuvaa toimintaa osana sosiaali- ja terveysalan ammatillista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöllistä asiantuntijuutta

Sisältö

Ihmisten terveys ja hyvinvointi
-Näyttöön perustuva toiminta ja sen taustalla olevat moninaiset muutostekijät
-Näyttöön perustuvan toiminnan nykytila
Näytön tuottaminen
-Työntekijän ja lähijohtajan vastuu näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
-Tieto ja tiedonhankinta
Näytön tiivistäminen
-Kirjallisuuskatsaus, tutkimusnäytön ja sen vahvuuden arviointi
-Hoitosuositukset
Näytön levittäminen ja käyttöönotto
-Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevat implementointimallit ja muut menetelmät
-Näyttöön perustuvan toiminnan muutoksen vakiinnuttaminen, seuraaminen ja arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan DevMoodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
laaja-alaisen hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee erinomaisesti tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja
kehittämisen työelämässä
- hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
- osoittaa hallitsevansa erinomaisesti työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien
raportoinnissa ja esittämisessä sekä käyttää vieraskielistä aineistoa kriittisesti
- osaa dokumentoida tehtävistä kansainvälisesti
- osaa analysoida ja perustella npt:n kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä
työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin,
yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan tietoperustaan
- uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja digitaalisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hallitsee tutkimustiedon kriittiseen etsimisen, analysoinnin, arvioinnin ja kansainvälisten tutkimusten
hyödyntämisen työelämässä
- hallitsee tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisen, arvioinnin ja kehittämisen
työelämässä
- osaa soveltaa näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessia
- osoittaa hallitsevansa työelämässä vaadittavaa viestintä- ja kielitaitoa tehtävien raportoinnissa ja
esittämisessä sekä pykii käyttämään vieraskielistä aineistoa
- osaa perustella npt:n kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden
ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja
koulutusalan tietoperustaan
- uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja digitaalisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- pyrkii tutkimustiedon kriittiseen etsimiseen, tarkasteluun ja kansainvälisten tutkimusten lukemiseen
- hallitsee perusteita tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan hoitotyön seuraamisesta ja arvioinnista
- tuntee näyttöön perustuvan toiminnan kokonaisprosessin
- osaa perustella npt: kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja
alan asiantuntijoiden kanssa
- pyrkii tuottamaan työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Kliinisen asiantuntijan koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • SYT23S
  SYT23S

Tavoitteet

Opiskelija
- Perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon organisointiin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoihin sekä ohjaukseen ja valvontaan Suomessa
- Osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistumista ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti niiden merkitystä työhönsä
- Ennakoi ja analysoi yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia työhön ja työyhteisön toimintaan
- Hallitsee oman toimialansa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat sote-palvelut
- Analysoi ja kehittää työtä ja tarjottavia sote-palveluita osana organisaation strategiaa
- Vastaa monitoimijaisten sote- palvelujen kehittämisestä yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- Osaa hyödyntää kansalaisten ja organisaatioiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- Osaa soveltaa vaikuttamisen menetelmiä käytännön työssä

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (ajankohtaiset lainsäädäntö uudistukset, vireillä olevat lainsäädännön uudistukset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat)
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, ohjaus, rahoitus ja valvonta
Organisaation strategia, megatrendit ja yhteiskunnalliset muutokset
Monitoimijuus ja yhteiskehittäminen
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja kontekstit
Tiedon, tutkimuksen ja vaikuttamisen väliset yhteydet sosiaali- ja terveysalalla

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään kansallista ja kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimateriaali saatavilla Reppu-oppimisympäristössä: https://reppu.kamk.fi/.

Syötä kurssiavain Easy Enrollment -kohtaan Repun etusivulla kirjautumisen jälkeen ja klikkaa kurssille painiketta.

Kurssiavain syksyn 2024 opiskelijoille: zcsm82

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä ja verkkokeskusteluihin osallistumista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava vähintään tyydyttävä arvosana erikseen arvioitavista tehtävistä, jotta opintojakso on suoritettu.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hyödyntää kriittisesti perustellen kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi kriittisesi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja kehittää yhteiskunnallisten muutosvaikutusten perusteella toimialan työtä ja toimintaa
- hyödyntää perustellusti työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää kriittisesti työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- kehittää monitoimijaisuutta hyödyntäen sote-palveluja yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää perustellen kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää perustellen vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- hyödyntää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen tapoja sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteita
- hyödyntää soten keskeisimpiä toimenpideohjelmia ja arvioi niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän kannalta
- arvioi ja hyödyntää yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- hyödyntää työssään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- kehittää työtään ja sote-palveluita erityisesti Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- hyödyntää monitoimijaisuutta sote-palveluissa yhteistyössä eri toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa
- hyödyntää kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- hyödyntää vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tietää kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) organisoinnin, sote-palvelujen tuottamisen ja
järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan periaatteet
- tietää soten keskeisimmät toimenpideohjelmat ja pyrkii arvioimaan niiden merkitystä sote-palvelujärjestelmän
kannalta
- tuntee yhteiskunnallisia muutosvaikutuksia toimialan työhön ja toimintaan
- pyrkii hyödyntämään työssään toimialan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia sote-palveluja
- pyrkii kehittämään työtään ja sote-palveluita Leaniä hyödyntäen organisaation strategian mukaisesti
- ymmärtää monitoimijaisuuden merkityksen sote-palvelujen yhteistyön kehittämisen tukena
- pyrkii hyödyntämään kansalaisten ja organisaatiotoimijoiden yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia
- tietää muutamia vaikuttamisen menetelmiä kehittäessään käytännön sote-työtä ja -palveluja

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SJY24S
  SJY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

The goal of the Professional Exchange is to strengthen the student´s communicative skills and
professional expertise in an international learning environment.
This course will be arranged abroad by partner university.

Sisältö

Developing international networks
Widening the perspectives in international management
Applying new ideas in different working environments
Strengthen multicultural knowledge and skills and awareness of diversity issues

Arviointiasteikko

0 - 5