Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (LYL23S)
Tunnus
(LYL23S)
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (LYL22S)
Tunnus
(LYL22S)
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (LYL21S)
Tunnus
(LYL21S)
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (2020S)
Tunnus
(LYL20S)

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (LYL20SKuu)
Tunnus
(LYL20SKUU)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pasi Korhonen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Tapahtumat nähdään yhä useammin aluekehityksen välineinä. Tapahtumatuotanto- ja -kysyntä muodostavat verkostomaisesti toimivan, aluetaloudellisesti vaikuttavan rakenteen. Tapahtumien taloudellinen merkitys korostuu tarkasteltaessa tapahtumiin liittyvän matkailu- ja paikalliskysynnän kasvua, kun taas tapahtuvien aluetaloudellista vaikutusta voidaan tarkastella alueellisen vetovoimaisuuden tai imagon näkökulmasta, mutta samalla myös kriittisesti.
Opiskelija osaa luokitella tapahtumat tyypeittäin. Hän osaa soveltaa omaksumaansa tietoa tapahtumien strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun ja johtamiseen. Tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden ohella hän osaa tunnistaa ja arvioida myös niiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Opiskelija saa työvälineitä ja valmiudet tapahtumien taloudellisten vaikutusten mittaamiseen. Opiskelija osaa proaktiivisesti rakentaa ja kehittää alueellisen tapahtuman eri toimijaverkostoja.

Sisältö

• tapahtumien luokittelu ja määrittely
• vastuullinen tapahtuma
• taloudelliset vaikutukset
• ympäristövaikutukset
• sosio-kulttuuriset vaikutukset
• tapahtuman aluevaikuttavuuden arviointi

Oppimateriaalit

DevMoodlessa kurssin sivuilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti tapahtumien strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Hän osaa hankkia tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta sekä soveltaa ja kehittää tapahtumaa ja siihen liittyviä verkostoja tuotetun tiedon pohjalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa, analysoida ja operationalisoida teoriatietoa tapahtuman kehittämiseksi. Opiskelija osaa tarkastella ja arvioida taloudellisen näkökulman ohella tapahtumia myös yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. Hän osaa (teoriassa) mitata tapahtumien taloudellisia vaikutuksia tarkoituksenmukaisilla työvälineillä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla tärkeimmät tapahtumatyypit. Hän osaa soveltaa teoriatietoa tapahtuman analysoinnin ja suunnittelun tukena. Hän osaa tunnistaa ja kartoittaa tapahtuman alueellisia vaikutuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen asiakassuhteen kehittämisessä ja arvon luomisessa. Opiskelija tuntee asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää asiakaskokemuksen kehittämisessä tarvittavia työkaluja. Lisäksi hän osaa johtaa asiakaskokemuksen kehittämistä yrityksessä.
Opiskelija perehtyy uusien teknologien hyödyntämiseen asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Sisältö

Monimuotoinen asiakaskokemus ja sen kehittäminen
Asiakasarvon johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemusstrategia
Asiakassuhteen hallinta
Asiakasdatan ja uusien teknologioiden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arto Heikkinen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S

Tavoitteet

Opintojakson pääteemana on matkailupalveluiden laadukas ja vastuullinen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään matkailualan ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelletaan tietoa asiakaslähtöisen tuotteistamisen viitekehykseen matkailupalvelun erityispiirteet huomioiden. Lisäksi opintojaksolla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuutta.

Sisältö

Matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelun kehittämisen prosessit.
Asiakaslähtöisen kehittämisen eri osa-alueet osana palvelun kehittämisen prosessia.
Palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida ja arvioida matkailupalvelujen kehittämisprosesseja asiakaslähtöisyyden ja prosessin toimivuuden näkökulmasta. Hän osaa kehittää organisaation strategiaan pohjautuvia asiakaslähtöisiä ja vastuullisia matkailupalveluja analyysin perusteella. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakaslähtöisiä matkailupalveluita. Hän osaa löytää malleja palveluiden kehittämiseksi ja esittää niistä pohjalta suunnitelmia matkailupalveluja tuottaville yrityksille tai organisaatioille. Hän ymmärtää ja osaa arvioida omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa matkailupalvelujen asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita. Hän osaa esittää niihin ratkaisuja. Hän tunnistaa omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
 • Outi Lundahl
 • Kawtar Ghafel
Ryhmät
 • GBMY23K
  GBMY23K
 • GBMY23S
  GBMY23S
 • DGBMY23K
  DGBMY23K

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • TTY22S
  TTY22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa tiedolla johtamisen merkityksen sekä osaa soveltaa tiedolla johtamista liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija tuntee tekoälyn ja data-analytiikan perusteet. Opiskelija ymmärtää, millaisiin haasteisiin data-analytiikka voi tuoda lisäarvoa tai ratkaisuja, ja miten data-analytiikan avulla voidaan parantaa liiketoiminnan ja organisaation toiminnan ennustettavuutta sekä lisätä tuottavuutta. Opiskelija tietää yrityksen datastrategian laatimisen vaiheet.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kahdesta osasta: Tekoälyn perusteet (2 op) sekä Data-analytiikka ja Business Intelligence (3 op). Opintojakso on täysin itsenäisesti verkossa suoritettava, eikä se sisällä aikaan sidottua kontaktiopetusta.

Opintojakson keskeiset sisältöalueet ovat
-Tiedolla johtaminen
-Tekoälyn perusteet
-Data-analytiikan perusteet
-Tekoälyn, data-analytiikan ja Business intelligencen hyödyntäminen liiketoiminnassa
-Datastrategian osa-alueet ja laatiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla sovelletaan joko numeerista arviointia (0-5) tai kaksiportaista arviointia (hyväksytty/Hylätty). Arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa. Opintojakson suorittaminen edellyttää molempien osien, tekoälyn perusteet (2 op) ja data-analytiikka ja BI (3 op), suorittamista hyväksytysti.

Tekoälyn perusteet (2 op) osio on suoritettu hyväksytysti, kun vähintään 90 % tehtävistä on suoritettu ja saavutettu pistemäärä on vähintään 50 % osion kokonaispistemäärästä.

Data-analytiikka ja BI (3 op) osion suorittaminen edellyttää kaikkien välitenttien ja harjoitustyön läpäisemistä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakson arviointiasteikko on joko numeerinen (0-5) tai kaksiportainen (Hyväksytty/Hylätty). Arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S

Tavoitteet

Opiskelija
- Tunnistaa oman liiketoiminnan kannalta merkittävät digitalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset.
- Osaa kehittää liiketoimintastrategiaa digitalisaation tuomat mahdollisuudet huomioiden.
- Osaa analysoida ja kehittää digitaalista liiketoimintaa, analysoida ja tulkita olemassa olevaa dataa ja toiminnan vaikutuksia sekä sen pohjalta iteroida toimintaa.
- Osaa arvioida monikanavaisuuden mahdollisuuksia osana yrityksen liiketoimintaa sekä osaa suunnitella myynnin kasvua tukevia digitaalisia kanavia sekä soveltaa digitaalisen markkinoinnin keinoja ja laatia digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.

Sisältö

Verkkokaupan alustat
Verkkokauppastrategia
Verkkokauppa osana kivijalkakauppaa
Asiakkuuksien hallinta ja asiakkaiden sitouttaminen
Logistisen prosessin optimointi
Digitaalinen markkinointi
Monikanavaisuus myynnissä, viestinnässä ja asiakaspalvelussa
Verkkopalvelu

Aika ja paikka

1.2.2024-31.12.2024

Oppimateriaalit

Jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi
Tallennetut luentomateriaalit
Moodlessa jaetut oppimistehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatiotehtävä 1op
Oppimistehtävä verkkokauppa 1op
Oppimistehtävä digitaalinen asiakaspolku 1op
Lopputehtävä 2op

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija
- käyttää ja analysoi digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- arvioi uskottavasti erilaisia digitaalisia työkaluja ja kanavia sekä osaa hyödyntää niitä oman liiketoiminnan kehittämisessä
- laatii monipuolisen, uskottavan ja kattavan digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- analysoi ja soveltaa uutta tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

Sisällön jaksotus

Orientaatiotehtävä
Oppimistehtävä verkkokauppa
Oppimistehtävä digitaalinen asiakaspolku
Lopputehtävä

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- käyttää ja analysoi digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- arvioi uskottavasti erilaisia digitaalisia työkaluja ja kanavia sekä osaa hyödyntää niitä oman liiketoiminnan kehittämisessä
- laatii monipuolisen, uskottavan ja kattavan digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- analysoi ja soveltaa uutta tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
- käyttää ja hyödyntää digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä melko johdonmukaisesti
- arvioi digitaalisia työkaluja ja kanavia melko kattavasti sekä soveltaa niitä oman liiketoiminnan kehittämisessä
- laatii melko monipuolisen ja kattavan digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- analysoi ja soveltaa annettua tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
- hyödyntää digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä jokseenkin johdonmukaisesti
- ymmärtää erilaisten digitaalisten työkalujen ja kanavien käytön sekä soveltaa niitä oman liiketoiminnan kehittämisessä jossain määrin
- laatii suppean digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- soveltaa annettua tietoa ja perustelee eri tietolähteiden käyttöä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Perttu Huusko
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ennakoinnin merkityksen ja roolin osana innovaatiotoimintaa sekä osaa käyttää keskeisiä ennakoinnin menetelmiä. Opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen sekä tuntee innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet, innovaatiotoiminnan osa-alueet ja innovaatiojohtamisen erityispiirteet. Opiskelija osaa soveltaa innovaatiotoiminnan periaatteita omissa työtehtävissään, osaa kehittää työyhteisön innovaatiotoimintaa ja osaa soveltaa innovaatiojohtamisen menetelmiä osana oman alan kehittämistä.

Sisältö

Tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi osana innovaatiotoimintaa
Ennakoinnin työkalut ja toimintaympäristön analysointi
Skenaarioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
Innovaatiotoiminnan merkitys
Innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet
Innovaatioprosessi ja sen kehittäminen
Innovaatiojohtamisen erityispiirteet
Innovaatiotoiminnan rahoitus
Innovaatioympäristö

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 150

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa hyödyntää hankkeita organisaation strategian ja vision mukaisessa kehittämisessä
• tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeiden rahoitusmahdollisuudet sekä eri rahoittajien tavoitteet ja erityisvaatimukset
• osaa laatia hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen
• osaa suunnitella ja arvioida hankkeen toteutuksen ja johtamisen toimintamalleja

Sisältö

• Hankkeiden merkitys kehittämisessä
• Hankkeen rahoitusmahdollisuudet
• Hankkeen kokonaissuunnittelu
• Hankkeen toteutus ja vaikuttavuuden arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso aukeaa 15.4.2024
Koulutuspäivät 3.5.2024, 6.6.2024 ja 30.8.2024
Koulutus etänä Teamsilla

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettu materiaali ja oma hankesuunnitelmaan liittyvä materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee perusteellisesti hanketoiminnan käsitteiden loogisen käytön
- ymmärtää erinomaisesti perustellen hanketoiminnan mahdollisuudet valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen tutkimustietoon perustuen
- tuntee laajasti vaihtoehtoisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia sekä osaa kriittisesti perustella valitsemansa oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia hyvin kirjoitetun, rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät asiakokonaisuudet perustellen niitä kriittisesti kirjallisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H4
Opiskelija
- hallitsee perusteellisesti hanketoiminnan käsitteiden käytön
- ymmärtää laaja-alaisesti ja kattavasti hanketoiminnan mahdollisuudet valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen tutkimustietoon perustuen
- tuntee vaihtoehtoisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia sekä osaa perustella valitsemansa oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia ja kirjoittaa selkeän, rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät asiakokonaisuudet perustellen niitä kirjallisuudella avulla

H3
Opiskelija
- hallitsee pääosin hanketoiminnan käsitteiden käytön
- osaa kuvata hanketoiminnan mahdollisuuksia valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen kirjallisuutta hyödyntäen
- pystyy perustellen valitsemaan oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia selkeän, pääosin rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asiat perustellen niitä kirjallisuudella avulla

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T2
Opiskelija
- hallitsee osittain hanketoiminnan käsitteiden käytön
- perustelee osittain hankkeen kehittämistarvetta ja sen merkitystä myös tietoperustan avulla
- osaa valita oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia ymmärrettävän ja vähintäänkin keskeisiltä osiltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asiat

T1
Opiskelija
- kuvailee osittain hanketoiminnan käsitteiden käyttöä
- perustelee osittain hankkeen kehittämistarvetta
- osaa valita oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia vähintäänkin keskeisiltä osiltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa osittain suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asia

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Vaarala
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee henkilöstöjohtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa niitä päivittäisessä esihenkilö- ja johtamistyössään.
Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan oikeudellisia tietoja käytännön esihenkilötyössä. Hän tuntee esihenkilötyöhön liittyvät oikeudelliset oikeudet, velvoitteet ja vastuut sekä osaa soveltaa ja syventää niitä käytännön henkilöstöjohtamistilanteissa. Hän tuntee esihenkilötyöhön liittyvän tietosuojalainsäädännön ja työturvallisuuslain periaatteet.

Sisältö

Sopimusjuridiikkan erityiskysymykset
Työlainsäädäntö ja työturvallisuuslainsäädäntö
Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
Sopimuksen ulkoinen vahingonkorvausvastuu
Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvastuu
Tietosuoja
Työturvallisuuden erityiskysymykset

Oppimateriaalit

1. Bruun, N. - Koskull, A. 2013 tai uudempi. Työoikeuden perusteet. Helsinki: Alma Talent
2. Hietala, H – Kaivanto, K – Valvisto, E. 2016. Esimiehen työoikeus. Alma Talent
3. Markus Äimälä, M - Åström, J - Nyyssölä, M. Käytännön työoikeutta esimiehille. Alma Talent 4. Koskinen, S - Kulla, H. 2013. Virkamiesoikeuden perusteet. Helsinki: Alma Talent.
5. Hietala, H - Hurmalainen, M - Kaivanto, K. Työsuojeluvastuuopas. 2015. Alma Talent
(Kirjat löytyvät Kajaanin amk:n kirjasto, E-aineistoista.)
6. Muu opettajan osoittama aineisto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävien ratkaisut ovat hyvin perusteltuja ja eri ratkaisuvaihtoehtoja punnitsevia. Opiskelija osoittaa käytännön kykyä soveltaa oikeudellista osaamista käytännön henlilöstöjohtamiseen. Tehtävien kieli ja rakenne on oltava moitteeton.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tehtävissä on perustellusti punnittu eri tulkintavaihtoehtoja. Kannanotot eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti erityisen oivaltavia, mutta opiskelija osoittaa kuitenkin pääpiirteissään hallitsevansa aihealueen. Tehtävien kieli ja rakenne on oltava moitteeton.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ratkaisujen kuvailuksi jäävä argumentaatio voi tuottaa maksimissaan arvosanan tyydyttävä, vaikka esitetyt asiat olisivatkin paikkansapitäviä ja tehtävien ulkoasu ja kieli olisi moitteetonta. Esitetyt argumentit eivät ole punnitsevia eikä opiskelija osaa esittää omia juridisesti perusteltuja tulkintavaihtoehtoja, vaan pitäytyy kuvailemaan aikaisemmin esitettyjä kannanottoja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Perttu Huusko
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
- arvioida hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa
- arvioida käyttäjälähtöisesti teknologisia ratkaisuja ja teknologisia sovelluksia erilaisissa hyvinvointipalveluiden
konteksteissa.
- arvioida ja kehittää palveluita ja toimintoja monialaisessa ryhmässä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta ja
asiakkaiden hyvinvointiin vaikuttaen.
- arvioida terveys- ja hyvinvointiteknologian eettisiä kysymyksiä
- soveltaa hyvinvointipalveluissa käytettäviä teknologisia ratkaisuja ja innovaatioita ennalta ehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa

Sisältö

- Terveys- ja hyvinvointiteknologian näkökulma ja sovellukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
Terveys- ja hyvinvointiteknologian sovellusalueet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Käyttäjälähtöinen suunnittelu
- Liikunta- ja hyvinvointidata
- Eettiset kysymykset

Oppimateriaalit

Ajankohtainen kansainvälinen ja kansallinen kirjallisuus (artikkelit).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa opintojaksolla käytössä olevien hyvinvointiteknologioita käyttäjälähtöisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kontekstissa.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ei ole esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 150

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Jaana Lappalainen
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • TTY22S
  TTY22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia laskentamenetelmiä investointien kannattavuuden arvioinnissa, analysoida laskelmien tuottamaa informaatiota ja käyttää laskelmien tuottamaa informaatiota investointipäätösten tekemisessä.
Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida erilaisia investointien rahoitusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa analysoida erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen yrityksen rahoitusrakenteeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Sisältö

Investointipäätöksiä avustavat laskelmat
Investointien rahoitus
Investoinnit ja vastuullisuus (yritysvastuu)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin erittäin hyvää hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin hyvää hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

fi
Ilmoittautumisaika

18.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Jaana Lappalainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa erilaisia laskentamenetelmiä investointien kannattavuuden arvioinnissa, analysoida laskelmien tuottamaa informaatiota ja käyttää laskelmien tuottamaa informaatiota investointipäätösten tekemisessä.
Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida erilaisia investointien rahoitusvaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Opiskelija osaa analysoida erilaisten rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen yrityksen rahoitusrakenteeseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Sisältö

Investointipäätöksiä avustavat laskelmat
Investointien rahoitus

Aika ja paikka

Opintojaksossa on opetusta verkossa:
9.2.2024 klo 8.30-16.00
12.4.2024 klo 8.30-11.30

Muutoin opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita investointilaskelmien hyödyntämisen nykytilaa sekä osaa perustella kehittämistarpeita laskelmien hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Opiskelija osaa laatia aihepiirin erittäin hyvää hallintaa osoittavan investointi- ja rahoituslaskelmien hyödyntämisen kehittämisen suunnitelman omaan työyhteisöön.

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Päivi Karhu
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
- osaa analysoida omaa toimintaansa
- tunnistaa rakentavan ajattelun vaikutukset itseensä ja toisiin
- tunnistaa omien tunteiden säätelyn merkityksen itsensä johtamisessa sekä myötätunnon merkityksen itseä kohtaan

Sisältö

Itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
Oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
Rakentavan ajattelun strategiat ja oman ajattelun muuttaminen (ajattelun metataidot)
Tunteiden säätely itsensä johtamisessa
Kriisit ja niistä selviytyminen
Myötätunto itseä kohtaan

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää ja soveltaa itsensä johtamisen teorioita sekä työkaluja työhönsä ja omaan toimintaansa. Opiskelija osaa käsitellä aihetta monipuolisesti ja analyyttisesti soveltaessaan teoreettista tietoa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa itsensä johtamisen keskeiset sisällöt ja osaa arvioida toimintaansa ja sen vaikutuksia toisiin. Hän tunnistaa itsensä johtamisen kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Ilmoitetaan Repussa

fi
Ilmoittautumisaika

11.12.2023 - 30.11.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S

Tavoitteet

Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esihenkilöasemassa olevan henkilön viestintävalmiuksien kehittämiseen sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen esihenkilötehtävissä.

Opiskelija
• Hallitsee johtamisviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat.
• Osaa analysoida hyviä johtamisviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.
• Osaa analysoida ja kehittää yrityksen viestintästrategiaa sekä tunnistaa ja osaa soveltaa poikkeustilanteiden viestintäkäytänteitä ja toimintamalleja

Sisältö

Viestinnän merkitys johtamistyössä
Johtamisviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä ja viestintä poikkeustilanteissa
Viestintästrategia ja straginen viestintä
Viestintä digitaalisessa ympäristössä

Aika ja paikka

1.2.2024-31.12.2024
ONLINE

Oppimateriaalit

Kirjallisuuslista päivitetty ReppuMoodlessa

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus
Tallennetut orientaatioluennot
Kirjallisuuslähteet
Teemojen mukaiset materiaalit
Tallennetut videohaastattelut
Videomateriaalit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Kansainväliset materiaalit (videot ja artikkelit)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lopputehtävän kokonaisuus
Kirjallisuusessee 2op
Teemat Moodle-kurssin mukaisesti (jokainen teema omassa osuudessa Moodlessa) 3op

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa omaan tahtiin.

Kirjallisuustehtävä
Teema 1. Orientaatio johtamisviestintään
Teema 2. Viestinnän keinot ja kanavat
Teema 3. Strateginen viestintä
Teema 4. Viestintä poikkeusoloissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso aukeaa 1.2.2024 ReppuMoodlessa

Opintojakso vastaa ydinkompetensseihin Työelämässä toimiminen ja eettisyys.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää johtamisviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja erilaisia toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelija kehittää ja analysoi omia esimiestaitojaan ja johtajuuttaan yksilöviestinnän ja ryhmäviestinnän näkökulmista portfolion eri teemoissa.
Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan valmiutta käydä laadukasta vuoropuhelua kirjallisuuden kanssa ja soveltaa sitä käytäntöön.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, myös kansainvälisiä lähteitä on hyödynnetty laajasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin johtamisviestinnässä käytettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida esimiestyötä, palauteenantoa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä aiheeseen.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osoittaa tietävänsä johtamisviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä esimiestyön näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta eri näkökulmista.
Kirjallisuusesseen teema on perusteltu suppeasti ja teorian hyödyntäminen on osin puutteellista.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksinpuolista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssitehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuuten Moodlessa mainittujen kriteerien mukaisesti:
Kirjallisuusessee 30p.
Oppimisteemat 60p.
Reflektointi ja yhteenveto 10p.

Hylätty (0)

Tehtävää ei ole palautettu, eikä se täytä YAMK-tasoa kirjallisuuden, lähteiden käytön tai reflektoinnin osalta tai vastaa opintojakson tavoitteisiin.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää johtamisviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja erilaisia toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Opiskelija kehittää ja analysoi omia esimiestaitojaan ja johtajuuttaan yksilöviestinnän ja ryhmäviestinnän näkökulmista portfolion eri teemoissa.
Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan valmiutta käydä laadukasta vuoropuhelua kirjallisuuden kanssa ja soveltaa sitä käytäntöön.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, myös kansainvälisiä lähteitä on hyödynnetty laajasti.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin johtamisviestinnän hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa esimiestyön työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida esimiestyötä, palauteenantoa ja tunnistaa kehittämiskohteita. Opiskelija tunnistaa ja pohtii johtamiskäyttäytymisen vaikutuksia yksilön ja ryhmän työssä, sekä tunnistaa ja soveltaa poikkeustilanteiden viestintämalleja.
Kirjallisuusesseen teema ja teorian hyödyntäminen on perustellusti valittu ja osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä aiheeseen.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää johtamisviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä esimiestyön näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta eri näkökulmista.
Kirjallisuusesseen teema on perusteltu suppeasti ja teorian hyödyntäminen on osin puutteellista.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksipuolista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Tuula Rajander
 • Jaana Lappalainen
 • Kirsi Meriläinen
 • Outi Lundahl
 • Eija Heikkinen
 • Sari Yli-Kauhaluoma
 • Päivi Auno
 • Pekka Kantola
 • Petri Koponen
 • Perttu Huusko
 • Mervi Väisänen
 • Tanja Korhonen
 • Risto Oikari
 • Maarit Vuorinen
Ryhmät
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa.

Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan
• kykyä rajata ja käsitellä valittua kehittämiskohdetta
• valmiutta kehittämisorientoituneeseen ajattelutapaan
• työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa
• perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
• kykyä ammatilliseen viestintään
• valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla kehittämishanke tai kehittämistutkimus, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteisen opinnäytetyön tuotos voi olla uusi tai entistä parempi työtapa tai- prosessi, tuote, menetelmä, malli, tapahtuma tai taiteellinen työ tms.

Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Opinnäytetyö voi kohdistua yksittäiseen yritykseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, jonka lisäksi opinnäytetyöllä tulee olla yleistettävissä oleva alaa edistävä kontribuutio.

Opinnäytetyön tekeminen kestää koko opintojen ajan ja sen tekeminen aloitetaan jo ensimmäisenä lukuvuonna niin, että työelämän kehittämisen menetelmien opintojaksot tukevat opinnäytetyön tekemistä. Seminaarityöskentely tapahtuu pienryhmissä, joissa syvennetään tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan osaamista, tutkimusmenetelmiin liittyvää tietämystä ja kykyä analysoida ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa. Opinnäytetyöprosessi etenee työn tekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 150

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää osaamisen johtamisen taustalla olevat keskeiset teoriat
* ymmärtää osaamisen johtamisen merkityksen henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä sekä osaa ennakoivasti suunnitella ja arvioida osaamisen kehittämisen suuntaa ja visiota
* osaa laatia organisaation henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelman (tavoitteet, menetelmät, arviointi ja vastuut)
* osaa analyyttisesti ja kriittisesti arvioida henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä organisaation menestystekijänä

Sisältö

* Osaamisen johtamisen teoriaperusta
* Yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaaminen
* Osaamisen ennakointi, toimintaympäristön muutosten ja megatrendien merkitys osaamisen kehittämiselle
* Organisaation strateginen osaaminen
* Organisaation ydinosaaminen
* Osaamisen arviointi ja arviointimenetelmät
* Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelmat
* Osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen vaikuttavuuden arviointi
* Johtajan rooli osaamisen kehittämisessä, valmentava johtajuus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Devmoodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa tarkastella tulevaisuuden osaamisen tarpeita innovatiivisesti strategisia suunnitelmia, yhteiskunnallisia ja globaalisia tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
* osaa laatia tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin pohjautuvan suunnitelmallisen ja jäsennellyn osaamisen kehittämisen suunnitelman
* osaa arvioida kriittisesti osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja kehittää sitä vastuualueen/yrityksen/organisaation tarpeita palvelevaksi
* osaa motivoida ja ohjeistaa työyhteisöä ja johtoa hyödyntämään osaamisen kehittämisen suunnitelmaa henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
* osaa käyttää monipuolisesti lähteitä ja lähdemerkinnät ovat ohjeiden mukaisia. Lähteissä hyödynnetään tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia.
* osaa tuottaa virheetöntä, tiivistä, analysoitua ja synteesin omaista tekstiä. Teksti muodostaa monipuolisen, eheän ja aihetta prosesseineen kuvaavan kokonaisuuden

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa kartoittaa vastuualueen/yrityksen/organisaation tulevaisuuden osaamisen tarpeita strategisia suunnitelmia ja toimintaympäristön muutoksia hyödyntäen
* osaa laatia osaamisen kehittymisen suunnitelman
* osaa hyödyntää keskeisiä osaamisen kehittämisen ja johtamisen menetelmiä
* osaa arvioida osaamisen kehittämisen suunnitelmaa
* osaa esitellä ja markkinoida osaamisen kehittämisen suunnitelman ja sen käytön työyhteisön henkilökunnalle
* osaa käyttää hyvin lähteitä ja lähdemerkinnät ovat ohjeiden mukaisia. Lähteissä on hyödynnetty muutamia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia.
* osaa tuottaa lähes virheetöntä, tiivistä ja analysoitua tekstiä. Teksti muodostaa eheän ja aihetta prosesseineen kuvaavan kokonaisuuden

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa kartoittaa organisaation/vastuualueen/yrityksen tulevaisuuden osaamista
* osaa laatia osaamisen kehittämisen suunnitelman
* osaa hyödyntää joitakin osaamisen kehittämisen ja johtamisen menetelmiä
* käyttää suppeasti lähteitä ja lähdemerkinnät ovat pääosin ohjeiden mukaisia
* oikeakielisyydessä on puutteita ja kieli on hajanaista

Esitietovaatimukset

Strateginen johtaminen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen johtamisen erityispiirteet, periaatteet ja osaa kehittää palveluita sekä johtaa organisaation palveluympäristöä. Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen mahdollisuudet sekä omaa valmiudet tuotteistaa ja modularisoida palveluita.
Opiskelija tunnistaa monikanavaisen asiakaskohtaamisen vaatimukset ja osaa hyödyntää laajasti erilaisia viestintäkanavia asiakaspalvelussa ja palvelujen johtamisessa.

Sisältö

Keskeiset käsitteet
Palvelujen tuotteistaminen, modularisointi ja hinnoittelu
Palveluprosessit monikanavaisissa ympäristöissä
Uudet palveluliiketoimintamallit
Palvelun laadun johtaminen
Palvelukulttuurin rakentaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Maarit Vuorinen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opiskelija kykenee kuvaaman keskeisimmät palvelumuotoilun käsitteet, painotukset ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää muotoiluajattelun perusperiaatteet liiketoiminnan kehittämistyössä ja osaa tavoitella ja tulkita käyttäjän ja asiakkaan tarpeita oman osaamisalansa erityispiirteiden valossa. Opiskelija osaa kehittää olemassa olevia palveluprosesseja muotoilu- ja innovaatiolähtöisesti. Uudet innovatiiviset ratkaisumallit suunnitellaan toteutettavaksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Opiskelija tuntee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa hyödyntää tätä osaamista luovasti käytännössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja soveltamaan palvelumuotoilussa hyödynnettäviä luovia työkaluja ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi hän vahvistaa työpajatyöskentelyosaamistaan ja hänen fasilitaattorin taitonsa paranevat.

Sisältö

Muotoiluajattelun perusperiaatteet
Palvelumuotoiluprosessin vaiheet (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)
Palvelumuotoilussa hyödynnettävä luovat työkalut ja tutkimusmenetelmät
Muotoilulähtöisen innovaatioprosessin vaiheet
Palvelumuotoilulähtöinen työpajatyöskentely ja fasilitointitaidot
Palvelumuotoilu-case valitusta aiheesta: suunnittelu, organisointi, fasilitointi

Aika ja paikka

Etäopiskeluna.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali ilmoitetaan kurssin oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, verkko-opetus, ryhmätehtävät, yksilötehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tavoitteena saada aito toimeksianto lopputehtävälle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

22.9. online lähiopetus (4 h), 10.11. online lähiopetus (4 h) sekä 8.12. (4 h) sekä nauhoitettuja luentoja kurssin aikana.

Sisällön jaksotus

22.9. online lähiopetus (4 h), 10.11. online lähiopetus (4 h) sekä 8.12. (4 h) sekä nauhoitettuja luentoja kurssin aikana.

KURSSITEHTÄVÄT:
1_a Muotoiluajattelu vs. Palvelumuotoilu - konseptin kuvaus, hyv/hyl ( 4 tuntia)
1_b Asiakkaan tehtävä työ + Experience Economy -koonti (videot) (osa online-luentoa)
2. Vargo_Lusch_Reflektointi, hyv/hyl (3 tuntia)
3. Kirjareferaatti, hyv/hyl (20 tuntia)
4. Itsenäinen lukutehtävä, akateeminen artikkeli: hyv/hyl (8 tuntia)
5. Käytännön palvelumuotoilu -case 1 - 5, ryhmätyö 4-5 opiskelijaa, (70 tuntia)

Online-lähipäivät 12 h + nauhoitetut luennot 8 h

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kts. arviointikriteerit alla

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointiasteikko 1-5
Erinomainen (5) - Kaikki kurssitehtävät on suoritettu erittäin korkeatasoisesti: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu omintakeisesti. Arvioitavan tehtävän ohjeistusta on noudatettu tarkasti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely on korkealaatuista. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja tehokasta. Ratkaisujen perustelut ovat tarkkoja ja monipuolisia sekä vastaavat tehtävänantoon. Kurssityöt on suoritettu laajalla ja luovalla otteella. Opiskelijalla on erinomainen kyky tehdä realistisia ratkaisuja vaikeankin aineiston perusteella. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on erittäin monipuolista. Opiskelija osoittaa luovuutta ja systemaattisuutta sekä tarjoaa myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4) - Kurssitehtävien suorittaminen on ollut hyvällä tasolla:
Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Tehtävissä ei havaittavia merkittäviä väärinkäsityksiä tai virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja rakentavaa. Argumentointi on osittain jäsenneltyä ja / tai selkeää. Tehtävissä on hyödynnetty jossakin määrin omaperäisyyttä. Tehtävissä on päädytty asianmukaisiin johtopäätöksiin vaikeankin aineiston kohdalla. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on kohtuullista. Opiskelija osoittaa riittävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) – Kurssitehtävien suorittaminen on täyttänyt arviointiperusteet: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on tarkasteltu, mutta niissä on epätarkkuuksia ja / tai pieniä väärinkäsitykset, ei kuitenkaan merkittäviä virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu osittain tai suurin piirtein tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet osittain tai hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely onnistuu hyvin tai tuottaa hieman hankaluuksia. Oppimistehtävät on ratkaistu / suoritettu tavanmukaisella tavalla. Tehtävissä on päädytty yksinkertaisiin johtopäätöksiin ja teoria-aineiston hyödyntäminen on suppeaa tai vajaata. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi sekä kriittinen reflektointi on rajallista tai sitä ei ole lainkaan. Opiskelija osoittaa tyydyttävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

Lisätiedot

Arviointiasteikko 1-5
Erinomainen (5) - Kaikki kurssitehtävät on suoritettu erittäin korkeatasoisesti: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu omintakeisesti. Arvioitavan tehtävän ohjeistusta on noudatettu tarkasti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely on korkealaatuista. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja tehokasta. Ratkaisujen perustelut ovat tarkkoja ja monipuolisia sekä vastaavat tehtävänantoon. Kurssityöt on suoritettu laajalla ja luovalla otteella. Opiskelijalla on erinomainen kyky tehdä realistisia ratkaisuja vaikeankin aineiston perusteella. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on erittäin monipuolista. Opiskelija osoittaa luovuutta ja systemaattisuutta sekä tarjoaa myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja.

Hyvä (3-4) - Kurssitehtävien suorittaminen on ollut hyvällä tasolla:
Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Tehtävissä ei havaittavia merkittäviä väärinkäsityksiä tai virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja rakentavaa. Argumentointi on osittain jäsenneltyä ja / tai selkeää. Tehtävissä on hyödynnetty jossakin määrin omaperäisyyttä. Tehtävissä on päädytty asianmukaisiin johtopäätöksiin vaikeankin aineiston kohdalla. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on kohtuullista. Opiskelija osoittaa riittävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

Tyydyttävä (1-2) – Kurssitehtävien suorittaminen on täyttänyt arviointiperusteet: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on tarkasteltu, mutta niissä on epätarkkuuksia ja / tai pieniä väärinkäsitykset, ei kuitenkaan merkittäviä virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu osittain tai suurin piirtein tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet osittain tai hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely onnistuu hyvin tai tuottaa hieman hankaluuksia. Oppimistehtävät on ratkaistu / suoritettu tavanmukaisella tavalla. Tehtävissä on päädytty yksinkertaisiin johtopäätöksiin ja teoria-aineiston hyödyntäminen on suppeaa tai vajaata. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi sekä kriittinen reflektointi on rajallista tai sitä ei ole lainkaan. Opiskelija osoittaa tyydyttävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
 • Kirsi Meriläinen
Ryhmät
 • GBMY23S
  GBMY23S
 • GBMY24K
  GBMY24K

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
 • Hannele Siipola
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee rekrytointiprosessin eri vaiheet ja ymmärtää rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän ymmärtää työnantajamielikuvan aktiivisen rakentamisen tärkeyden osana strategista johtamista ja erityisesti osana strategista henkilöstöjohtamista. Hän ymmärtää ja osaa analysoida ja arvioida työnantajamielikuvan merkitystä nykyisten ja tulevien työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnin tukena. Opiskelija osaa kehittää organisaation rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia organisaation tavoitteiden mukaisia työntekijöiden sitouttamis-, kannustus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Hän osaa hyödyntää viestintää, verkostoja ja yhteistyötä eri sidoryhmien kanssa sekä rekrytoinnin että työnantajamielikuvan rakentamisen tukena.

Sisältö

Rekrytointiosaamisen merkitys ja rekrytoinnin haasteet
Rekrytointiosaaminen
Psykologinen sopimus
Työnantajamielikuvan muodostumisen osatekijät
Työntekokulttuuri (arvot, strategia, työympäristö, toimintatavat, rakenteet ja käytännön toiminta)
Työntekijäkokemus ja hakijakokemus
Työnantajamielikuvan rakentaminen
Työntekijöiden sitouttaminen
Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät
Viestintä rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan rakentamisen tukena
Verkostojen ja sidosryhmäyhteistyö rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisessä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia aiheen erittäin hyvää hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia aiheen hyvää hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia aiheen hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Vaarala
 • Perttu Huusko
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta
* tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä
* hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia
* kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä
* kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi

Sisältö

* Strategisen johtamisen peruskäsitteet
* Strategiaprosessi
* Strategisen johtamisen analyysit ja työkalut
* Strategian implementointi ja toimenpiteistäminen
* Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
* Strategian seuranta, arviointi ja päivitys

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti
* hallitsee strategisen johtamisen kokonaisuuden ja hyödyntää sitä koko organisaation toiminnan kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen
liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja
prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen
markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia
kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö

Strateginen markkinointi osana strategista johtamista
Markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
Yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
Muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
Asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
Brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
Strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä

Oppimateriaalit

Devmoodlessa olevat materiaalit ja ilmoitettu kirjallisuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa näkyy keskeisten käsitteiden ja mallien erinomainen hyödyntäminen ja ymmärrys
- tehtävänannon mukaiset ohjeet huomioitu hyvin
- tehtäväpalautukset ovat selkeitä ja loogisia, esitetyt ratkaisut erinomaisesti perusteltuja
- tehtäväpalautuksissa näkyy opiskelijan oma kriittinen ajattelu ja teoriatiedon oivaltava soveltaminen esitettyihin ratkaisuihin
- analyysissa ja case-sovelluksissa näkyy kriittinen ajattelu, systemaattisuus ja kyky ratkaista monimutkaisia käytännön haasteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa näkyy keskeisten käsitteiden ja mallien hyvä hyödyntäminen, niiden käytössä ei epätarkkuutta tai virheellisyyttä
- tehtävänannon mukaiset ohjeet huomioitu kattavasti
- tehtäväpalautukset ovat selkeitä ja loogisia
- tehtäväpalautuksissa näkyy opiskelijan oma ajattelu ja teoriatiedon soveltaminen esitettyihin ratkaisuihin
- analyysissa ja sovelluksessa näkyy kriittisyys ja kyky ratkaista käytännön haasteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa on hyödynnetty keskeisiä käsitteitä ja malleja, mahdollisesti kuitenkin myös jonkin verran epätarkkuutta ja virheellisyyttä
- tehtävänannon mukaiset ohjeet pääpiirteissään huomioitu
- soveltavat tehtävät täyttävät annetut minimivaatimukset
- perustelut voivat olla puutteellisia, kehittämisnäkökulma huomioitu jossain määrin

Esitietovaatimukset

Markkinoinnin käsitteiden ja perusprosessien ymmärtäminen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
 • Tommi Kyllönen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • TTY22S
  TTY22S
 • SYT22S
  SYT22S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • LYL22S
  LYL22S
 • LYL21SV
  LYL21SV
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä liiketoiminnan ohjauksessa ja sen kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Opiskelija ymmärtää talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen. Hän osaa laatia taloudellisia analyysejä yrityksestä/organisaatiosta sekä tulkita, arvioida ja soveltaa analyysien avulla saatuja tietoja päätöksenteossa ja johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella, laatia ja kehittää talouden raportteja ja toimintaa ohjaavia laskelmia ja suunnitelmia. Hän osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Opiskelija osaa kehittää oman organisaation talouden johtamista ja kehittää talousviestintää sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.

Sisältö

Talouden johtaminen osana johtamisjärjestelmää
Erilaiset talouden raportit, laskelmat ja suunnitelmat päätöksenteon tukena
Talouden analyysit, tunnusluvut ja niiden tulkinta ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen hallinta
Talousviestintä osana talouden johtamisjärjestelmää

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita yrityksen taloutta ja talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamista ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia erittäin hyvän oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia hyvän ja johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutikimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
 • Tommi Kyllönen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä liiketoiminnan ohjauksessa ja sen kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Opiskelija ymmärtää talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen. Hän osaa laatia taloudellisia analyysejä yrityksestä/organisaatiosta sekä tulkita, arvioida ja soveltaa analyysien avulla saatuja tietoja päätöksenteossa ja johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella, laatia ja kehittää talouden raportteja ja toimintaa ohjaavia laskelmia ja suunnitelmia. Hän osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Opiskelija osaa kehittää oman organisaation talouden johtamista ja kehittää talousviestintää sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.

Sisältö

Talouden johtaminen osana johtamisjärjestelmää
Erilaiset talouden raportit, laskelmat ja suunnitelmat päätöksenteon tukena
Talouden analyysit, tunnusluvut ja niiden tulkinta ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen hallinta
Talousviestintä osana talouden johtamisjärjestelmää

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan DevMoodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita yrityksen taloutta ja talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamista ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia erittäin hyvän oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia hyvän ja johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutikimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Katri Takala
 • Jaana Lappalainen
 • Kirsi Meriläinen
 • Eija Heikkinen
 • Tommi Kyllönen
Ryhmät
 • AYM22S
  AYM22S
 • TTY22S
  TTY22S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY22S
  TLY22S
 • LYL22S
  LYL22S
 • ALY22S
  ALY22S
 • SJY22S
  SJY22S

Tavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää eri tasoisen tiedon hyödyntämisen merkityksen (tiedon kerääminen ja tunnistaminen, tiedon yhdistäminen ja visualisointi, tiedon saattaminen osaksi toimintaa)
• Ymmärtää tietojohtamisen (arvonluontia aineettomista voimavaroista) ja tiedolla johtamisen (tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa) merkityksen toiminnassa
• Tunnistaa tietojohtamisen hyödyt: (miten tietojohtamisella voidaan saavuttaa) mm. tehokkaammat prosessit, kilpailuetu ja uudistumiskyky (resilienssi)
• osaa hyödyntää tietoa ja analytiikkaa ennakoinnissa ja päätöksenteossa
• osaa soveltaa tiedolla johtamisen käytänteitä omaan työyhteisöön

Sisältö

- Tiedolla johtaminen strategiana
- Dataperustainen toimintakulttuuri
- Tietoon pohjautuva toiminnan ohjaus ja päätöksenteko
- Analytiikka ja tiedolla johtaminen liiketoiminnassa
- Datalähtöinen ja asiantuntijalähtöinen analytiikka
- Ulkoinen ja sisäinen liiketoimintatieto
- Datan relevanttius ja laatu
- Käytännön esimerkkejä tietojohtamisesta ja analytiikan sovellusalueista
- Datateknologiat analytiikan apuna
- Oman organisaation nykytilan analysointi ja tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi


Taidot:
analysoi, vertailee, yhdistelee ja valitsee tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
analysoi, reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
toimii itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
valitsee ja arvioi kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan

Asenteet:
toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
nimeää, kuvailee ja perustelee ammattialansa perustiedot

Taidot:
valitsee tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja
Asenteet:
toimii ammatillisesti asiakastilanteissa
toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
nimeää ja kuvailee ammattialansa perustiedot

Taidot:
toimii tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
toimii ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja


Asenteet:
ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon
toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Rauni Leinonen
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.03.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston käsittelyä ja analyysimenetelmiä sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- osaa analysoida ja tulkita laadullisen ja määrällisen aineistoa
- osaa tulkita ja hyödyntää tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti
- osaa arvioida kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia
- hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tutkimusmenetelmät

Sisältö

Laadullisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Laadullisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta sekä kvantifiointi
Erilaiset sisällön analyysit
Määrällisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Määrällisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta
Laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston yhdistäminen (mixed methods)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee erilaisiin aineistoihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija hallitsee laadullisen ja määrällisen aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa kriittisesti. Opiskelija osaa tehdä tilastollisia ajoja suunnitellusti ja oikein sekä analysoida ja tulkita analyysien tuloksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 150

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Tanja Korhonen
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ja/tai yrityksen tarpeista lähtien oman alansa huipputeknologioihin sekä tulevaisuuden teknologioihin. Opiskelija osaa tuottaa teknologiaraportin ja esitellä sen.

Sisältö

Tausta-aineiston hankkiminen, ennakkotehtävä
Aihe, jonka vastuuopettaja hyväksyy.
Raportointi (essee)
Esitys
Opponointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia aiheen erittäin hyvää hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut kaikki tehtävät (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Erittäin hyvä esitys.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia aiheen hyvää hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut lähes kaikki tehtävät (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Hyvä esitys.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia aiheen hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut osan tehtävistä (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Esitys pidetty.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Mikäli kaikki tehtävät ovat myöhässä, arvosana on 1.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Matkailualan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arto Heikkinen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opintojakson pääteemana on matkailupalveluiden laadukas ja vastuullinen asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojakson aikana perehdytään matkailualan ajankohtaisiin ilmiöihin ja sovelletaan tietoa asiakaslähtöisen tuotteistamisen viitekehykseen matkailupalvelun erityispiirteet huomioiden. Lisäksi opintojaksolla opitaan arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuutta.

Sisältö

Matkailupalvelujen kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelun kehittämisen prosessit.
Asiakaslähtöisen kehittämisen eri osa-alueet osana palvelun kehittämisen prosessia.
Palveluosaamisen arvioiminen ja kehittäminen.

Oppimateriaalit

Annetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kriittisesti analysoida ja arvioida matkailupalvelujen kehittämisprosesseja asiakaslähtöisyyden ja prosessin toimivuuden näkökulmasta. Hän osaa kehittää organisaation strategiaan pohjautuvia asiakaslähtöisiä ja vastuullisia matkailupalveluja analyysin perusteella. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida asiakaslähtöisiä matkailupalveluita. Hän osaa löytää malleja palveluiden kehittämiseksi ja esittää niistä pohjalta suunnitelmia matkailupalveluja tuottaville yrityksille tai organisaatioille. Hän ymmärtää ja osaa arvioida omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa matkailupalvelujen asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita. Hän osaa esittää niihin ratkaisuja. Hän tunnistaa omat asiantuntijuuden kehittämistarpeensa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
 • Kawtar Ghafel
Ryhmät
 • GBMY24K
  GBMY24K

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

26.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
 • Kawtar Ghafel
Ryhmät
 • GBMY24S
  GBMY24S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 22.09.2024

Ajoitus

01.10.2024 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Taneli Rantaharju
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa tiedolla johtamisen merkityksen sekä osaa soveltaa tiedolla johtamista liiketoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija tuntee tekoälyn ja data-analytiikan perusteet. Opiskelija ymmärtää, millaisiin haasteisiin data-analytiikka voi tuoda lisäarvoa tai ratkaisuja, ja miten data-analytiikan avulla voidaan parantaa liiketoiminnan ja organisaation toiminnan ennustettavuutta sekä lisätä tuottavuutta. Opiskelija tietää yrityksen datastrategian laatimisen vaiheet.

Sisältö

Opintojakso muodostuu kahdesta osasta: Tekoälyn perusteet (2 op) sekä Data-analytiikka ja Business Intelligence (3 op). Opintojakso on täysin itsenäisesti verkossa suoritettava, eikä se sisällä aikaan sidottua kontaktiopetusta.

Opintojakson keskeiset sisältöalueet ovat
-Tiedolla johtaminen
-Tekoälyn perusteet
-Data-analytiikan perusteet
-Tekoälyn, data-analytiikan ja Business intelligencen hyödyntäminen liiketoiminnassa
-Datastrategian osa-alueet ja laatiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla sovelletaan joko numeerista arviointia (0-5) tai kaksiportaista arviointia (hyväksytty/Hylätty). Arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa. Opintojakson suorittaminen edellyttää molempien osien, tekoälyn perusteet (2 op) ja data-analytiikka ja BI (3 op), suorittamista hyväksytysti.

Tekoälyn perusteet (2 op) osio on suoritettu hyväksytysti, kun vähintään 90 % tehtävistä on suoritettu ja saavutettu pistemäärä on vähintään 50 % osion kokonaispistemäärästä.

Data-analytiikka ja BI (3 op) osion suorittaminen edellyttää kaikkien välitenttien ja harjoitustyön läpäisemistä.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Lisätiedot

Opintojakson arviointiasteikko on joko numeerinen (0-5) tai kaksiportainen (Hyväksytty/Hylätty). Arviointiasteikko ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

20.05.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Päivi Karhu
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
- osaa analysoida omaa toimintaansa
- tunnistaa rakentavan ajattelun vaikutukset itseensä ja toisiin
- tunnistaa omien tunteiden säätelyn merkityksen itsensä johtamisessa sekä myötätunnon merkityksen itseä kohtaan

Sisältö

Itsensä johtamisen keskeiset teoriat ja määritelmät
Oman toiminnan havainnointi ja itsensä johtamisen mittarit
Rakentavan ajattelun strategiat ja oman ajattelun muuttaminen (ajattelun metataidot)
Tunteiden säätely itsensä johtamisessa
Kriisit ja niistä selviytyminen
Myötätunto itseä kohtaan

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää ja soveltaa itsensä johtamisen teorioita sekä työkaluja työhönsä ja omaan toimintaansa. Opiskelija osaa käsitellä aihetta monipuolisesti ja analyyttisesti soveltaessaan teoreettista tietoa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa itsensä johtamisen keskeiset sisällöt ja osaa arvioida toimintaansa ja sen vaikutuksia toisiin. Hän tunnistaa itsensä johtamisen kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Ilmoitetaan Repussa

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • LYL22SV
  LYL22SV
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen johtamisen erityispiirteet, periaatteet ja osaa kehittää palveluita sekä johtaa organisaation palveluympäristöä. Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen mahdollisuudet sekä omaa valmiudet tuotteistaa ja modularisoida palveluita.
Opiskelija tunnistaa monikanavaisen asiakaskohtaamisen vaatimukset ja osaa hyödyntää laajasti erilaisia viestintäkanavia asiakaspalvelussa ja palvelujen johtamisessa.

Sisältö

Keskeiset käsitteet
Palvelujen tuotteistaminen, modularisointi ja hinnoittelu
Palveluprosessit monikanavaisissa ympäristöissä
Uudet palveluliiketoimintamallit
Palvelun laadun johtaminen
Palvelukulttuurin rakentaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Maarit Vuorinen
Ryhmät
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • LYL23SV
  LYL23SV
 • SYT23S
  SYT23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija kykenee kuvaaman keskeisimmät palvelumuotoilun käsitteet, painotukset ja tavoitteet. Opiskelija ymmärtää muotoiluajattelun perusperiaatteet liiketoiminnan kehittämistyössä ja osaa tavoitella ja tulkita käyttäjän ja asiakkaan tarpeita oman osaamisalansa erityispiirteiden valossa. Opiskelija osaa kehittää olemassa olevia palveluprosesseja muotoilu- ja innovaatiolähtöisesti. Uudet innovatiiviset ratkaisumallit suunnitellaan toteutettavaksi niin tehokkaasti kuin mahdollista. Opiskelija tuntee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa hyödyntää tätä osaamista luovasti käytännössä. Opiskelija oppii tuntemaan ja soveltamaan palvelumuotoilussa hyödynnettäviä luovia työkaluja ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi hän vahvistaa työpajatyöskentelyosaamistaan ja hänen fasilitaattorin taitonsa paranevat.

Sisältö

Muotoiluajattelun perusperiaatteet
Palvelumuotoiluprosessin vaiheet (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)
Palvelumuotoilussa hyödynnettävä luovat työkalut ja tutkimusmenetelmät
Muotoilulähtöisen innovaatioprosessin vaiheet
Palvelumuotoilulähtöinen työpajatyöskentely ja fasilitointitaidot
Palvelumuotoilu-case valitusta aiheesta: suunnittelu, organisointi, fasilitointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Arviointiasteikko 1-5
Erinomainen (5) - Kaikki kurssitehtävät on suoritettu erittäin korkeatasoisesti: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu omintakeisesti. Arvioitavan tehtävän ohjeistusta on noudatettu tarkasti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely on korkealaatuista. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja tehokasta. Ratkaisujen perustelut ovat tarkkoja ja monipuolisia sekä vastaavat tehtävänantoon. Kurssityöt on suoritettu laajalla ja luovalla otteella. Opiskelijalla on erinomainen kyky tehdä realistisia ratkaisuja vaikeankin aineiston perusteella. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on erittäin monipuolista. Opiskelija osoittaa luovuutta ja systemaattisuutta sekä tarjoaa myös vaihtoehtoisia lähestymistapoja.

Hyvä (3-4) - Kurssitehtävien suorittaminen on ollut hyvällä tasolla:
Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on hyödynnetty ja sovellettu hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. Tehtävissä ei havaittavia merkittäviä väärinkäsityksiä tai virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely on ollut dialogiin perustuvaa ja rakentavaa. Argumentointi on osittain jäsenneltyä ja / tai selkeää. Tehtävissä on hyödynnetty jossakin määrin omaperäisyyttä. Tehtävissä on päädytty asianmukaisiin johtopäätöksiin vaikeankin aineiston kohdalla. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi ja kriittinen reflektointi on kohtuullista. Opiskelija osoittaa riittävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

Tyydyttävä (1-2) – Kurssitehtävien suorittaminen on täyttänyt arviointiperusteet: Teorioita, käsitteitä, prosesseja ja luovia työkaluja on tarkasteltu, mutta niissä on epätarkkuuksia ja / tai pieniä väärinkäsitykset, ei kuitenkaan merkittäviä virheitä. Arvioitavien tehtävien ohjeistuksia on noudatettu osittain tai suurin piirtein tavoitteiden mukaisesti. Työn rakenne ja esitystapa sekä työpajatyöskentely saavuttanut tavoitteet osittain tai hyvin. Viestintä ja tiimityöskentely onnistuu hyvin tai tuottaa hieman hankaluuksia. Oppimistehtävät on ratkaistu / suoritettu tavanmukaisella tavalla. Tehtävissä on päädytty yksinkertaisiin johtopäätöksiin ja teoria-aineiston hyödyntäminen on suppeaa tai vajaata. Sisällön analyysi, synteesi, arviointi sekä kriittinen reflektointi on rajallista tai sitä ei ole lainkaan. Opiskelija osoittaa tyydyttävää ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta ja systemaattisuutta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Vaarala
 • Perttu Huusko
 • Olli Jääskeläinen
Ryhmät
 • SKY23S
  SKY23S
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen merkityksen yrityksen/organisaation kokonaisohjauksen näkökulmasta
* tunnistaa toimintaympäristöjen kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja niiden vaikutuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja omaan työhönsä
* hallitsee strategisen suunnitteluprosessin ja kykenee analysoimaan yrityksen/organisaation strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimintoja sekä arvioimaan niiden vaikutuksia
* kehittyy analysoimaan organisaation käyttämiä strategisia mittareita toiminnan arvioinnin välineenä
* kehittyy analysoimaan, käyttämään ja arvioimaan yrityksen/organisaation toimintaympäristön muutoksia suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi

Sisältö

* Strategisen johtamisen peruskäsitteet
* Strategiaprosessi
* Strategisen johtamisen analyysit ja työkalut
* Strategian implementointi ja toimenpiteistäminen
* Strateginen mittaaminen ja mittareiden arviointi
* Strategian seuranta, arviointi ja päivitys

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Devmoodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti
* hallitsee strategisen johtamisen kokonaisuuden ja hyödyntää sitä koko organisaation toiminnan kehittämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista ja luo uusia käytäntöjä innovatiivisesti sekä arvioi niiden vaikutuksia vastuullisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työympäristöissä
* ottaa vastuuta työkäytäntöjen kehittämisestä ja/tai toiminnan strategisesta arvioinnista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Tommi Kauppinen
 • Katri Takala
 • Jaana Lappalainen
 • Kirsi Meriläinen
 • Tommi Kyllönen
Ryhmät
 • TTY23S
  TTY23S
 • SJY23S
  SJY23S
 • LYL23S
  LYL23S
 • TLY23S
  TLY23S
 • AYM23S
  AYM23S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SYT24S
  SYT24S
 • ALY23S
  ALY23S

Tavoitteet

Opiskelija
• Ymmärtää eri tasoisen tiedon hyödyntämisen merkityksen (tiedon kerääminen ja tunnistaminen, tiedon yhdistäminen ja visualisointi, tiedon saattaminen osaksi toimintaa)
• Ymmärtää tietojohtamisen (arvonluontia aineettomista voimavaroista) ja tiedolla johtamisen (tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa) merkityksen toiminnassa
• Tunnistaa tietojohtamisen hyödyt: (miten tietojohtamisella voidaan saavuttaa) mm. tehokkaammat prosessit, kilpailuetu ja uudistumiskyky (resilienssi)
• osaa hyödyntää tietoa ja analytiikkaa ennakoinnissa ja päätöksenteossa
• osaa soveltaa tiedolla johtamisen käytänteitä omaan työyhteisöön

Sisältö

- Tiedolla johtaminen strategiana
- Dataperustainen toimintakulttuuri
- Tietoon pohjautuva toiminnan ohjaus ja päätöksenteko
- Analytiikka ja tiedolla johtaminen liiketoiminnassa
- Datalähtöinen ja asiantuntijalähtöinen analytiikka
- Ulkoinen ja sisäinen liiketoimintatieto
- Datan relevanttius ja laatu
- Käytännön esimerkkejä tietojohtamisesta ja analytiikan sovellusalueista
- Datateknologiat analytiikan apuna
- Oman organisaation nykytilan analysointi ja tiedolla johtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi


Taidot:
analysoi, vertailee, yhdistelee ja valitsee tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
analysoi, reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
toimii itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
valitsee ja arvioi kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan

Asenteet:
toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
nimeää, kuvailee ja perustelee ammattialansa perustiedot

Taidot:
valitsee tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
toimii itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja
Asenteet:
toimii ammatillisesti asiakastilanteissa
toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
nimeää ja kuvailee ammattialansa perustiedot

Taidot:
toimii tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
toimii ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja


Asenteet:
ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon
toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
 • Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä
Opettaja
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija:
• osaa kuvata vaikutus ja vaikuttavuus tematiikkaan liittyvän käsitteistön
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia, joita voidaan tarkastella ja ratkaista vaikuttavuuden näkökulmasta
• osaa laatia vaikutusmallin ja tätä tukevan mittariston sekä tiedon keräämisen
• hallitsee työhönsä soveltuvia vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä
• osaa soveltaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimus- ja arviointitietoa organisaation palveluiden kehittämisessä
• osaa kehittää organisaation palveluiden vaikuttavuutta edistäviä menetelmiä
• hallitsee perusteet vaikutusten ja vaikuttavuuden viestinnästä
• osaa tarkastella vaikuttavuuden arviointia organisaation johtamisen näkökulmasta

Sisältö

* Keskeiset käsitteet (mm. vaikutukset, vaikuttavuus, vaikuttavuusinvestointi jne.)
* Vaikuttavuus organisaation toiminnan tarkastelussa – vaikutusten arvioinnin perustan kartoitus
* Vaikuttavuuden portaat
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden mallintaminen
* Vaikutusten mittaaminen ja tiedon kerääminen
* Vaikuttavuuden arvioinnin perusteet ja arvioinnin kokonaisprosessi
* Vaikuttavuuden arviointiin vaikuttavia asioita (riskit, sidosryhmätyöskentely, mittarit jne.)
* Vaikutusten ja vaikuttavuuden viestintä ja viestintämuodot
* Vaikuttavuuden arviointi ja sen johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• hallitsee vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistön
• analysoi organisaation ongelmia ja ratkaisee niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• laatii sovellettavissa olevan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää innovatiivisia menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
• osaa soveltaa vaikutus ja vaikuttavuus käsitteistöä oikein
• osaa kartoittaa organisaation ongelmia ja ratkaista niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• osaa laatia vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• hyödyntää joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja soveltaa sitä osittain kehittäessään organisaation palveluita
• kehittää menetelmiä, jotka edistävät organisaation palveluiden vaikuttavuutta
• hyödyntää osittain viestinnässään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• osaa hyödyntää vaikuttavuuden arvioinnin osaamistaan organisaation johtamisessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
• tuntee vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen liittyvän käsitteistön
• pyrkii tunnistamaan organisaation ongelmia ja ratkaisemaan niitä vaikuttavuuden näkökulmat huomioon ottaen
• pyrkii laatimaan vaikutusmallin ja sitä tukevan mittariston
• pyrkii hyödyntämään joitakin vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä työssään
• kartoittaa vaikuttavuutta kuvaavaa tutkimustietoa ja pyrkii soveltamaan sitä kehittäessään organisaation palveluita
• pyrkii kehittämään menetelmiä, joiden avulla voidaan kehittää organisaatioin palveluiden vaikuttavuutta
• pyrkii viestinnässään hyödyntämään vaikutusten ja vaikuttavuuden tematiikkaa
• tiedostaa vaikuttavuuden arvioinnin osaamisen merkityksen organisaation johtamisessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 30.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Pekka Kantola
 • Jaana Lappalainen
Ryhmät
 • LYL24S
  LYL24S

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennytään vastuullisuuden keskeisiin käsitteisiin ja toimintatapoihin, jotka auttavat soveltamaan kestävän kehityksen sekä eettisen ja vastuullisen toiminnan periaatteita yrityksen/organisaation toiminnassa.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
- osaa tunnistaa, analysoida ja arvioida yrityksen/organisaation toiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia
- ymmärtää yritysvastuun osana tuloksellista liiketoimintaa
- tunnistaa ja osaa soveltaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden perusperiaatteita yrityksen/organisaation toiminnan johtamisessa
- osaa kehittää yrityksen toimintaa kaikista vastuullisuuden näkökulmista eri sidosryhmät ja heidän tavoitteet huomioon ottaen ja esittää kehittämistoimenpiteitä vastuullisen toiminnan edistämiseksi

Sisältö

Kestävä kehitys ja eettisyys - YK:n Agenda 2030
Global Compact
Vastuullisuussääntely
Yritysten yhteiskuntavastuun ulottuvuudet: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu
Ympäristövastuu: hiilijalanjälki ja kädenjälki
Corporate Governance
Toimitusketjun vastuullisuus
Taloudellinen vastuu ja riskienhallinta
Code of conduct / menettelysäännöt ja toimintaohjeet organisaatiossa
Compliance / toiminnan määräystenmukaisuus ja vaatimustenmukaisuus
Vastuullisuuden raportointi osana vastuullisuusviestintää - kestävyysraportointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen/organisaation vastuullisen toiminnan nykytilaa ja toiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Hän osaa soveltaa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteita yrityksen/organisaation toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa.
Hän osaa analysoida, ennakoida ja kehittää vastuullista toimintaa kestävä kehitys huomioiden.
Opiskelija osaa laatia erinomaisen oman työyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteiden hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen/organisaation vastuullisen toiminnan nykytilaa ja toiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Hän osaa soveltaa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteita yrityksen/organisaation toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa.
Hän osaa analysoida, ennakoida ja kehittää vastuullista toimintaa kestävä kehitys huomioiden.
Opiskelija osaa laatia hyvän oman työyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteiden hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida yrityksen/organisaation vastuullisen toiminnan nykytilaa ja toiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia.
Hän osaa soveltaa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteita yrityksen/organisaation toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa.
Hän osaa analysoida, ennakoida ja kehittää vastuullista toimintaa kestävä kehitys huomioiden.
Opiskelija osaa laatia oman työyhteisön kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan periaatteiden hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.