IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2015)
Päivätoteutus ...

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2015)

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 2
     
             
                             
Engineering English 3  
       
                 
                   
Svenska för byggingenjörer 3    
         
                     
           
23302030300020001.51.5001.51.5000000
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
               
                           
Projektitoiminta 3
     
             
                         
Liiketoimintaosaaminen 3
       
               
                       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
               
                           
100005.54.500000005.531.5000000000000
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                             
Geometria 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Todennäköisyys ja tilastot 3  
       
                 
                   
93006330000033301.51.50000000000
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 4
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
930045300000222.52.51.51.50000000000
KEMIA
                                                       
Kemian perusteet 3
     
               
                   
1200012000000001110000000000
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ
                                                       
Intercultural and Business Skills in Engineering 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
LAITETEKNIIKKA
                                                       
Automaatiojärjestelmät 3  
       
                 
                   
Talotekniikka 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
TALONRAKENNUS
                                                       
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                           
Rakennusfysiikka 5    
           
                       
       
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                         
Rakennuspiirustus 4
       
               
                       
120505.56.50005001.544.520000002.52.50000
RAKENTAMISTALOUS
                                                       
Rakennuttaminen 4    
           
                       
       
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka 4  
       
                 
                   
Rakentamistalouden projektityö 6  
       
                 
               
01040006404000000242200220000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Rakennuskoneet ja -laitteet 3
     
             
                           
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa 3    
           
                       
       
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät 4    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen projektinhallinta 2
       
                 
                       
Mittaustekniikka 4    
         
                     
           
Johtamisoppi ja vuorovaikutustaidot 3      
           
                       
501133200831.51.51.51.5020000441.51.50.80.80.80.8
RAKENNETEKNIIKKA
                                                       
Statiikka 3
       
               
                         
Lujuusoppi 3
       
                 
                       
Teräs- ja puurakenteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteet 5  
         
                   
               
Betonilaboraatiot 3  
       
                 
                   
Pohjarakentaminen 3  
         
                   
               
61600068800000033444400000000
KORJAUSRAKENTAMINEN
                                                       
Kosteus- ja mikrobivauriot 3
       
                 
                       
Korjausrakentamisen perusteet 3  
       
                 
                   
Kuntoarviot ja -tutkimukset 3  
         
                   
               
Kuntoarvioinnin projektityö 6    
         
                     
           
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö 6      
             
                           
36690333603600031.51.51.51.533001.51.533
KIINTEISTÖN YLLÄPITO
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 2
     
             
                           
Kiinteistön ylläpidon projektityö 4      
           
                       
2004200000221100000000001111
KAIVOSRAKENTAMINEN
                                                       
Kaivos- ja louhintatekniikka 4                                                        
Ympäristölainsäädäntö 3      
             
                           
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5                                                        
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot 3                                                        
000300000003000000000000001.51.5
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                       
ISÄNNÖINTI
                                                       
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö 3    
         
                     
           
Asunto-oy:n laskentatoimi 3    
         
                     
           
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto 3    
         
                     
           
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet 3    
         
                     
           
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                     
           
Työmaatekniikka 3    
       
   
               
       
PUURAKENTAMINEN
                                                       
Puurakentamista säätelevät määräykset 3    
         
                     
           
Puurakentamisen työmaatekniikka 3    
         
                     
           
0022.51.5000022.5001.50000000011.311.300000.80.8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Build up Your English 3
       
               
                       
Bygg upp din svenska 3  
         
                   
               
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus 1                                                        
Vapaasti valittava projektityö 6                                                        
Rakennusautomaatio ja kunnossapidon tietojärjestelmät 3      
             
                           
Rakennesuunnittelun projektityö 4                                                        
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla 4      
           
                         
   
Esteetön asuinrakentaminen 3                                                        
Pintakäsittelytekniikan perusteet 3                                                        
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen 3                                                        
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet 2                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                             
Puu raaka-aineena 3                                                        
Rakennuksen tuotemallinnus Tekla Structures –ohjelmalla osa 1 3                                                        
530723030043201.51.5001.51.50000221.51.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 9 op)
Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinti
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentaminen
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.