IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2017)
Päivätoteutus ...

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2017)

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Tekniikan viestintä 3
     
             
                           
Engineering English 3
       
               
                       
Svenska för byggingenjörer 3  
         
                   
               
6300330300001.51.51.51.5001.51.500000000
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Todennäköisyys ja tilastot 3  
       
                 
                   
9300633000001.54.5301.51.50000000000
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 4
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                   
930045300000222.52.51.51.50000000000
KEMIA
                                                       
Kemian perusteet 3
     
             
                   
1.51.50001.51.500000000.80.80.80.80000000000
ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ
                                                       
Intercultural Communication 3    
         
                     
           
003000003000000000001.51.5000000
LAITETEKNIIKKA
                                                       
Automaatiojärjestelmät 3  
       
                 
                   
Talotekniikka 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
TALONRAKENNUS
                                                       
Rakennusmateriaalit 3
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 4
     
               
                           
Rakennuspiirustus 4
       
               
                       
Rakennusfysiikka 5  
         
                   
               
Piirustusmerkinnät 2
     
             
                           
13500940500002.56.522002.52.500000000
RAKENTAMISTALOUS
                                                       
Rakennuttaminen 4
       
               
                       
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka 4  
       
                 
                   
Rakentamistalouden projektityö 5  
       
               
               
Liiketoimintaosaaminen 3  
         
                   
               
41200046.55.5000000223.33.32.82.800000000
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Rakennuskoneet ja -laitteet 3
     
             
                           
Rakennustyömaan valvojan ja vastaavan mestarin tehtävät 4    
         
                     
           
Johtaminen ja vuorovaikutustaidot 3      
           
                         
   
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
               
                       
Mittaustekniikka 4    
         
                     
           
6083330080301.51.51.51.5000044001.51.500
RAKENNETEKNIIKKA
                                                       
Statiikka 1 3
       
               
                       
Statiikka 2 2  
       
                 
                   
Lujuusoppi 1 3
       
               
                       
Lujuusoppi 2 2  
       
                 
                   
Teräs- ja puurakenteet 6  
       
                 
                   
Betonirakenteet 5  
         
                   
               
Betonilaboraatiot 3  
       
                 
                   
Pohjarakentaminen 3  
         
                   
               
6210006138000000336.56.54400000000
KORJAUSRAKENTAMINEN
                                                       
Kiinteistönpidon perusteet 2
     
             
                           
Kosteus- ja mikrobivauriot 3
       
                 
                       
Korjausrakentamisen perusteet 3  
         
                   
               
Kuntoarvioinnin projektityö 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen suunnittelu 3      
           
                         
   
Korjausrakentamisen suunnittelun projektityö 5      
           
                         
   
Ympäristölainsäädäntö 3      
           
                         
   
Kuntoarviot ja -tutkimukset 3  
         
                   
               
56511230650110110300332.52.5005.55.500
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
ISÄNNÖINTI
                                                       
Sopimusoikeus ja As. Oy-lainsäädäntö 3    
         
                     
           
Asunto-oy:n laskentatoimi 3    
         
                     
           
Kiinteistöyhteisön talous ja hallinto 3    
         
                     
           
Poikkialainen työelämäprojekti 6                                                        
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                       
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen perusteet 3    
         
                     
           
Rakennustyömaan hankinnat ja logistiikka 3    
         
                     
           
Työmaatekniikka 3    
         
                     
           
Tietokoneavusteinen projektinhallinta 3    
         
                     
           
Työturvallisuus rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa 3    
         
                     
           
PUURAKENTAMINEN
                                                       
Puurakentamista säätelevät määräykset 3    
         
                     
           
Puurakentamisen työmaatekniikka 3    
         
                     
           
Puu raaka-aineena 3    
         
                     
           
Poikkialainen työelämäprojekti 6      
           
                         
   
YRITTÄJYYSOPINNOT
                                                       
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                        
Myyntiosaaminen ja asiakassuhteet 5                                                        
003360000330600000000016.516.5003300
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Build up Your English 3
       
               
                       
Bygg upp din svenska 3  
       
                 
                   
Työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus 1                                                        
Vapaasti valittava projektityö 6                                                        
Rakennusautomaatio ja kunnossapidon tietojärjestelmät 3      
             
                           
Rakennesuunnittelun projektityö 4                                                        
Rakennuksen tuotemallinnus ArchiCADilla 4                                                        
Esteetön asuinrakentaminen 3      
           
                         
   
Pintakäsittelytekniikan perusteet 3      
           
                         
   
Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen 3                                                        
Kiinteistöliiketoiminnan perusteet 2                                                        
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                             
Kaivos- ja louhintatekniikka 4  
         
                   
                 
Pohjarakentamisen jatkokurssi 5                                                        
Kaivosalueen talotekniset alueverkostot 3                                                        
Rakennuksen tuotemallinnus Tekla Structures –ohjelmalla osa 1 3                                                        
570923340063201.51.51.51.5400000331.51.5
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
           
                       
000150000007.57.50000000000003.83.83.83.8
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ( 2x 15 op)
Opiskelija valitsee alla olevista vaihtoehdoista kaksi kokonaisuutta.

Tuotantotekniikka ( 15 op)
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinti ( 15 op)
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentaminen ( 15 op)
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamiseen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

Yrittäjyysopinnot ( 15 op)