Siirry suoraan sisältöön

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Yleistä

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Erityistietoja
Kaikissa tekniikan alan koulutuksissa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään matematiikassa, fysiikassa ja englannissa aiemman opintomenestyksen perusteella eriytettyä opetusta. Opetuksessa kerrataan opiskelussa välttämättömien matemaattisten työkalujen teoriaa sekä käydään läpi fysiikan ja matematiikan käytännön harjoituksia. Englannin kielessä hankitaan perusta tekniikan alan kirjallisuuden ym. seuraamiseksi.
Puolustusvoimien antama erikoiskoulutus hyväksytään soveltuvin osin vapaasti valittaviin.
Koulutuksessa perehdytään erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saadaan laaja perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Suuntaavissa opinnoissa syvennetään tuotantotekniikkaan, isännöintiin tai puurakentamiseen liittyvää osaamista.

Vuositeemat

1.vuosi. Tekniikkaan perehtyminen
Opiskelija hahmottaa rakennustuotannon ja kiinteistöjen ylläpidon kannalta olennaisia tekijöitä sekä hankkii tietoja ja taitoja, joilla näitä perustekijöitä hallitaan.

2.vuosi. Tietojen syventäminen
Opitaan soveltamaan teknistaloudellista ajattelua todellisiin kohteisiin sekä kehitytään kommunikointi- ja ryhmätyötaidoissa.

3.vuosi. Erikoistuminen
Hankitaan tietyn aihealueen erikoisosaaminen sekä opitaan soveltamaan opittuja asioita käytännössä.

4.vuosi. Osaamisen viimeistely
Itsenäisen, vastuullisen ja laaja-alaisen ajattelutavan syventäminen ja soveltaminen käytännön ongelmaan sekä esimies- ja asiantuntijatyöskentelyyn perehtyminen.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Koulutuksien yleisenä tavoitteena on:

1) antaa perustiedot kyseessä olevan suuntautumisvaihtoehdon mukaisella alalla käytettävien laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimintaperiaatteista ja rakenteista sekä suunnittelun, toteutuksen ja kunnossa-pidon menetelmistä.

2) kehittää taitoa soveltaa opintoja siten, että henkilö pystyy lyhyen työkokemuksen jälkeen itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti hoitamaan alan tehtäviä.

3) antaa markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden, henkilöstöasiain, kansain-välisen yhteistyön ja ympäristönsuojelun perustiedot.

4) luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle.

Opiskelijat saavat koulutuksissa valmiudet alan käyttö- ja ylläpitosuunnittelu-, johtamis- ja asian-tuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutuksen tulee lisäksi luoda teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Ympäristövastuu- ja elinkaariosaaminen rakentamisessa •Elinkaaritekniikan hallinta
•Rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutusten hallinta
•Käyttöikämitoituksen hallinta
•Kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden hallinta

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
•Talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun hallinta eri materiaalien osalta
•Rakenteiden staattisen toiminnan hallinta
•Rakennusfysikaalisten ja -kemiallisten ilmiöiden hallinta ja kyky niiden huomioonottamiseen suunnittelussa
•Muiden suunnittelualojen (ARK, GEO, talotekniikka) vaikutusten ymmärtäminen

Rakentamisprosessiosaaminen
•Talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttaminen ja urakointi ja johtaminen
•Asiakastarpeen tunnistaminen ja huomioonottaminen
•Tuotannonohjauksen hallinta
•Lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutusten huomioon ottaminen
•Rakentamisen laadun ja turvallisuuden hallinta

Rakennusalan talousosaaminen
•Rakennushankkeen kustannushallinta
•Investointilaskelmien ja käyttökustannusten hallinta
•Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
•Yritystalouden rakennusyrittäjyyden tuntemus

Esimiestaidot ja johtaminen
•Johtamisjärjestelmien hallinta •laatujohtaminen
•turvallisuus- ja työhyvinvointijohtaminen
•organisaatiojohtaminen
•Työsuhdeosaaminen
•Ihmissuhdetaitojen osaaminen

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
•Korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden hallinta
•Ymmärrys rakennusten käyttöarvoista, historiallisista arvoista ja eri aikakausien esteettisistä arvoista
•Ymmärrys rakennussuojelun mahdollisuuksista
•Tietämys eri aikakausien rakennusten materiaaleista,rakenteista ja rakentamistavoista
•Ymmärrys rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavoista

Kiinteistöjen ylläpito-osaaminen
•Kiinteistön kunnossapidon ymmärtäminen kiinteistön elinkaaren mittaisena suunnitelmallisena prosessina

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2024)
Tunnus
(KRM24S)
RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2022)
Tunnus
(KRM22S)
RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS, INSINÖÖRI (2020)
Tunnus
(KRM20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Nissilä
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee käytettävän mallinnusohjelman yleisimmät mallinnustoiminnot ja osaa perustaa tietomallin.

Sisältö

Tietomallin luonti ja mallintaminen. Piirustusten tuottaminen tietomallista. Harjoitustyönä laaditaan rakennuksen tietomalli ja piirustuksia.

Aika ja paikka

Lähiopetus 2x2h/viikko

Oppimateriaalit

Opiskelija asentaa sovelluksen omalle tietokoneelle tai käyttää koulun koneille asennettuja sovelluksia.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmiston käytännön harjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Arviointi perustuu palautettavaan mallinnusharjoitukseen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja ja määritellä materiaalit oikein
Opiskelija osaa laatia taso- ja leikkauspiirustuksia, sekä elementtipiirustuksia tietomallista ja osaa hyödyntää piirustusasetuksia.
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista
Opiskelija osaa laatia ifc-mallin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja.
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin keskiössä harjoitustyö, mikä arvostellaan.

Hylätty (0)

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja ja määritellä materiaalit oikein
Opiskelija osaa laatia taso- ja leikkauspiirustuksia, sekä elementtipiirustuksia tietomallista ja osaa hyödyntää piirustusasetuksia.
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista
Opiskelija osaa laatia ifc-mallin.

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja.
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Esitietovaatimukset

- Talonrakennuksen perusteet
- Piirustusmerkinnät
- Rakennuspiirustus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Nissilä
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee käytettävän mallinnusohjelman yleisimmät mallinnustoiminnot ja osaa perustaa tietomallin.

Sisältö

Tietomallin luonti ja mallintaminen. Piirustusten tuottaminen tietomallista. Harjoitustyönä laaditaan rakennuksen tietomalli ja piirustuksia.

Aika ja paikka

Etäopetus

Oppimateriaalit

Opiskelija asentaa sovelluksen omalle tietokoneelle tai käyttää koulun koneille asennettuja sovelluksia.

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmiston käytännön harjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Arviointi perustuu palautettavaan mallinnusharjoitukseen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja ja määritellä materiaalit oikein
Opiskelija osaa laatia taso- ja leikkauspiirustuksia, sekä elementtipiirustuksia tietomallista ja osaa hyödyntää piirustusasetuksia.
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista
Opiskelija osaa laatia ifc-mallin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja.
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin keskiössä harjoitustyö, mikä arvostellaan.

Hylätty (0)

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja ja määritellä materiaalit oikein
Opiskelija osaa laatia taso- ja leikkauspiirustuksia, sekä elementtipiirustuksia tietomallista ja osaa hyödyntää piirustusasetuksia.
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista
Opiskelija osaa laatia ifc-mallin.

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin oikeaan sijaintiin ja korkoon.
Opiskelija osaa käyttää mallintamisessa oikeita työkaluja.
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista
Opiskelija osaa tehdä pdf ja dwg tiedostot piirustuksista

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää valittua mallinnusohjelmaa.
Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin
Opiskelija osaa laatia piirustuksia tietomallista

Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi luennolla.

Esitietovaatimukset

- Talonrakennuksen perusteet
- Piirustusmerkinnät
- Rakennuspiirustus

fi
Ilmoittautumisaika

19.08.2024 - 22.09.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon periaatteet ja menetelmät sekä osaa asunto-osakeyhtiön sisäisen laskentatoimen tehtävät.

Sisältö

Talousarvio ja talousarviovertailu
Lainaosuuslaskelmat
Reskontra
Vastikelaskelmat
Tilinpäätös
Tuloverotus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ok 29.5. sm

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon periaatteet ja menetelmät sekä osaa asunto-osakeyhtiön sisäisen laskentatoimen tehtävät.

Sisältö

Talousarvio ja talousarviovertailu
Lainaosuuslaskelmat
Reskontra
Vastikelaskelmat
Tilinpäätös
Tuloverotus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ok 29.5. sm

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot betonitekniikasta, betonitöistä ja betonirakenteiden valmistuksesta sekä betonissa käytettävistä osa-aineista, betonimassasta ja kovettuneesta betonista sekä niiden ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija oppii suhteittamaan betonin, valitsemaan osa-aineet betonin valmistukseen, valmistamaan betonimassan ja tekemään sille tarvittavat massakokeet sekä koestamaan betonin.

Sisältö

Kurssi koostuu laboratorioharjoituksista, laskuharjoituksista sekä luennoista. Kurssin laboratorioharjoitukset koostuvat käytännön harjoituksista sekä laboratoriotyöselostuksista. Laboratoriossa tehdään runkoainekokeet, valut ja siihen liittyvät laadunvalvontakokeet sekä koekappaleiden koestukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää betonin osa-aineiden vaikutuksen betonin ominaisuuksiin ja osaa soveltaa saamaansa tietoa käytännössä. Opikselija on valmistautunut laboratorioihin ja työskentelee itsenäisesti. Opiskelija osaa tulkita tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää betonin osa-aineiden vaikutuksen betonin ominaisuuksiin. Opikselija työskentelee aktiivisesti laboratorioharjoituksissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää betonimassan perusteet. Osallistuu laboratorioihin, mutta vaatii ohjausta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei osallistu laboratorioharjoituksiin.

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot teräsbetonirakenteiden ominaisuuksista sekä hallitsee tavanomaisten teräsbetonirakenteiden mitoituksen.

Sisältö

Teräsbetonirakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet.
Teräsbetonisten palkki- ja laattarakenteiden mitoitus.
Teräsbetonisten pilari- ja seinärakenteiden mitoitus.
Perustusrakenteiden mitoitus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti teräsbetonirakenteiden rakennesuunnittelun laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa määritellä ongelmanratkaisun keskeiset kohdat ja kykenee soveltamaan oppimaansa päättelyä vastaavien ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakennukseen ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat ja kuormitusyhdistelmät.
Opiskelija osaa selittää rakennuksen jäykistysperiaatteen vaikutuksen mitoitusmalliin.
Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa murtorajatilassa useampiaukkoisen palkki- ja laattarakenteen veto- ja leikkausraudoituksen,puristetun ja taivutetun pilarin raudoituksen sekä seinä- ja perustusrakenteiden raudoitukset. Opiskelija tietää käyttörajatilamitoituksen periaatteet.
Opiskelija osaa valita betonielementtirakenteet hallirakennukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakenteisiin kohdistuvat kuormat.
Opiskelija osaa mitoittaa murtorajatilassa yksiaukkoisen palkin veto- ja leikkausraudoituksen sekä osaa mitoittaa murtorajatilassa puristetun pilarin raudoituksen.

Esitietovaatimukset

Statiikka ja lujuusoppi

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Vattula
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, PowerPoint-, ja Teams-ohjelmistojen perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Sisältö

Kahden opintopisteen laajuus kattaa Office-ohjelmistojen Perusteet- sekä Edistynyt-tasot.

Perusteet:
- Tekstinkäsittelyn perusteet
- Taulukkolaskennan perusteet
- Diaesitysten perusteet
- Teams ja kokoukseen osallistuminen

Edistynyt:
- Pitkät asiakirjat
- Excelin edistynyt käyttö
- Hyvän esityksen avaimet

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali on saatavilla kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset verkko-opinnot Edukamu-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinta (tehtävien suoritus loppuun) on mahdollista myöhemmillä kurssitoteutuksilla. Ohjaava opettaja ohjaa opiskelijan sopivalle toteutukselle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Office-ohjelmien AHOT on mahdollista työelämäprojektien tai ohjaavan opettajan tehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtäviin on hyvä varata aikaa noin 2-4h per tehtävä. Materiaali on kattavaa ja helppolukuista mutta sitä on runsaasti. Office-ohjelmien aikaisempi osaaminen nopeuttaa opintojakson suorittamista mutta aloittelijan on hyvä varautua käyttämään enemmän aikaa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Sisällön jaksotus

Alkuinfo yhteisesti koko ryhmälle jonka jälkeen itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitaan Office-yhteensopiva tietokone (ei puhelin tai tabletti). Opiskelijoilla on käytössään korkeakoulun Microsoft-lisenssi jolla ohjelmat saa asennettua ja aktivoitua omille laitteille.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Lisätiedot

Opiskelija saa rekisteröitymisohjeet verkkokurssille sähköpostitse.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakennustekniikan globaalin ympäristön vaatimukset ja vaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennusalan keskeisiä käsitteitä ja terminologiaa. Opiskelija kykenee kommunikoimaan englanniksi kansainvälisessä työympäristössä.

Sisältö

Tekniikan kieli työvälineenä
Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet
Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen (rakennustekniikka, Euro Codes)
Puhelimessa ja kokouksessa toimiminen
Oman alan yrityksen / tuotteen / palvelun esittely (PowerPoint videointi-toiminto)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5
Opiskelija
-osaa sujuvasti ja lähes virheittä suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita
- hallitsee alan perusterminologian
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3-4
Opiskelija
- pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1-2
Opiskelija
- pystyy tuottamaan valmisteluajan puitteissa arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2024

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakennustekniikan globaalin ympäristön vaatimukset ja vaikutukset. Opiskelija ymmärtää rakennusalan keskeisiä käsitteitä ja terminologiaa. Opiskelija kykenee kommunikoimaan englanniksi kansainvälisessä työympäristössä.

Sisältö

Tekniikan kieli työvälineenä
Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet
Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen (rakennustekniikka, Euro Codes)
Puhelimessa ja kokouksessa toimiminen
Oman alan yrityksen / tuotteen / palvelun esittely (PowerPoint videointi-toiminto)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5
Opiskelija
-osaa sujuvasti ja lähes virheittä suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita
- hallitsee alan perusterminologian
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosana 3-4
Opiskelija
- pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvosana 1-2
Opiskelija
- pystyy tuottamaan valmisteluajan puitteissa arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2024

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Tutustuttaa opiskelija eräisiin fysiikan ilmiöihin kokeellisesti. Samalla tutustutaan
mittaustekniikan alkeisiin ja perehdytään kirjalliseen raportointiin.

Sisältö

Fysiikan opintojaksoissa esiteltyjen ilmiöiden käytännön sovellukset sisältäen n. 10 ryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Tutustuttaa opiskelija eräisiin fysiikan ilmiöihin kokeellisesti. Samalla tutustutaan
mittaustekniikan alkeisiin ja perehdytään kirjalliseen raportointiin.

Sisältö

Fysiikan opintojaksoissa esiteltyjen ilmiöiden käytännön sovellukset sisältäen n. 10 ryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Tutustuttaa opiskelija eräisiin fysiikan ilmiöihin kokeellisesti. Samalla tutustutaan
mittaustekniikan alkeisiin ja perehdytään kirjalliseen raportointiin.

Sisältö

Fysiikan opintojaksoissa esiteltyjen ilmiöiden käytännön sovellukset sisältäen n. 10 ryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamisen fysiikan perusteiden ja mekaniikan osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Johdatus fysiikkaan
Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Statiikan perusteet
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä
Ympyrä- ja pyörimisliike
Kimmoisuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida mekaniikan ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä mekaniikan ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista yleisimpiä yhtälöitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa mekaniikan suureet ja yksiköt. Opiskelija löytää mekaniikan ongelmien ratkaisussa tarvittavat yhtälöt ja osaa niiden ratkaisemiseen tarvittavat lineaariset yhtälöt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu tenttiin/tentteihin. Tyydyttävä taso edellyttää että tentin pisteistä saadaan noin 50 - 70 %, hyvä taso 70 - 90 % ja kiitettävät yli 90 %.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysiikan osaamisen nesteiden ja kaasujen mekaniikan, lämpöopin sekä värähtely- ja aaltoliikkeen osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
Lämpöoppi
Sähköoppi
Aaltoliike- ja äänioppi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen (lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeoppi) suureet ja yksiköt. Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat yksinkertaiset yhtälöt.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu tenttiin/tentteihin. Tyydyttävä taso edellyttää että tentin pisteistä saadaan noin 50 - 70 %, hyvä taso 70 - 90 % ja kiitettävät yli 90 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
 • Jorma Jurmu
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja tehdä työelämän pelisäännöt opiskelijalle tutuksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

Kestoltaan noin viiden kuukauden mittainen (800 työtuntia), pääsääntöisesti yhtenäisen jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

29.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
 • Veera Kilpeläinen
 • Tuomas Komulainen
 • Jorma Jurmu
 • Tarmo Lähdesmäki
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja tehdä työelämän pelisäännöt opiskelijalle tutuksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

Kestoltaan noin viiden kuukauden mittainen (800 työtuntia), pääsääntöisesti yhtenäisen jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

31.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
 • Veera Kilpeläinen
 • Tuomas Komulainen
 • Jorma Jurmu
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja tehdä työelämän pelisäännöt opiskelijalle tutuksi. Opiskelija tutustuu ohjatusti suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisen alan työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan todellisessa työympäristössä.

Sisältö

Kestoltaan noin viiden kuukauden mittainen (800 työtuntia), pääsääntöisesti yhtenäisen jakson harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 112 op.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Silja Keränen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö

Ilmastonmuutos ilmiönä
Kasvihuonekaasut ja niiden pitoisuudet
Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset
Päästövähennystarve ja -tavoitteet
Ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Edukamu -oppimisalustalla.

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Silja Keränen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista erilaisista päästöjä vähentävistä ratkaisuista tekniikan alalla.

Sisältö

Tässä kurssissa syvennytään erilaisiin ilmastonmuutosta hillitseviin ratkaisuihin, joita tekniikan puolella voidaan toteuttaa. Ratkaisuja käydään läpi rakentamis-, energia- ja prosessitekniikan puolelta. Opiskelija valitsee näistä itselleen sopivimmat.

Kurssin sisältöinä:
- Ekologisen kestävyyden periaatteet (pakollinen)
- Puurakentaminen
- Energiatehokkaat rakennukset
- Hiilikädenjälki rakennusalalla
- Vähäpäästöinen betoni
- Sähköinen liikenne
- Nestemäiset biopolttoaineet
- Tuulivoiman tuotanto
- Aurinkoenergia
- Energiavarastot
- Hukkalämpöjen hyödyntäminen
- Biokaasun tuotanto
- Hiilidioksidin talteenotto

Oppimateriaalit

Verkko-opintojakson yhteydessä tutustuttavaksi tuleva materiaali.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saa, kun opiskelija on opiskellut kurssin pakollisen osa ja kahdeksan muuta ratkaisua.

Esitietovaatimukset

Ilmastonmuutoksen perusteet 1 op (TK00BY96) opintojakson hyväksytty suorittaminen

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa linkin opintojakson suorittamiseksi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Rakennustekniikan opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Rakennustekniikan opiskelija soveltaa kulttuurienvälistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteet
Muuttujia, joiden avulla kulttuureita vertaillaan
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina / työskentely ulkomailla
Kirjallista likeviestintää
Kokous- ja neuvottelutilanteet
Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely tai kokous- tai neuvottelutilanteen suunnittelu sekä läpikäyminen arviointia varten.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi
- tunnistaa pääteoriat ja periaatteet kulttuurinvälisessä viestinnässä
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät vaaditusti
- tunnistaa joitakin pääteorioita ja periaatteita kulttuurinvälisessä viestinnässä
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin
- osaa suunnitella ja toteuttaa jollain tavalla suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät minimivaatimuksen mukaisesti
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä
- osaa välttävästi kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti kulttuurinvälisestä viestinnästä
- ääntäminen ja artikulointi heikkoa
- pystyy apuneuvoja käyttäen pitämään vaaditun mittaisen suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Rakennustekniikan opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Rakennustekniikan opiskelija soveltaa kulttuurienvälistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteet
Muuttujia, joiden avulla kulttuureita vertaillaan
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina / työskentely ulkomailla
Kirjallista likeviestintää
Kokous- ja neuvottelutilanteet
Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely tai kokous- tai neuvottelutilanteen suunnittelu sekä läpikäyminen arviointia varten.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi
- tunnistaa pääteoriat ja periaatteet kulttuurinvälisessä viestinnässä
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät vaaditusti
- tunnistaa joitakin pääteorioita ja periaatteita kulttuurinvälisessä viestinnässä
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin
- osaa suunnitella ja toteuttaa jollain tavalla suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät minimivaatimuksen mukaisesti
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä
- osaa välttävästi kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti kulttuurinvälisestä viestinnästä
- ääntäminen ja artikulointi heikkoa
- pystyy apuneuvoja käyttäen pitämään vaaditun mittaisen suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Rakennustekniikan opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Rakennustekniikan opiskelija soveltaa kulttuurienvälistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteet
Muuttujia, joiden avulla kulttuureita vertaillaan
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina / työskentely ulkomailla
Kirjallista likeviestintää
Kokous- ja neuvottelutilanteet
Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely tai kokous- tai neuvottelutilanteen suunnittelu sekä läpikäyminen arviointia varten.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi
- tunnistaa pääteoriat ja periaatteet kulttuurinvälisessä viestinnässä
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät vaaditusti
- tunnistaa joitakin pääteorioita ja periaatteita kulttuurinvälisessä viestinnässä
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin
- osaa suunnitella ja toteuttaa jollain tavalla suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät minimivaatimuksen mukaisesti
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä
- osaa välttävästi kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti kulttuurinvälisestä viestinnästä
- ääntäminen ja artikulointi heikkoa
- pystyy apuneuvoja käyttäen pitämään vaaditun mittaisen suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Rakennustekniikan opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Rakennustekniikan opiskelija soveltaa kulttuurienvälistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteet
Muuttujia, joiden avulla kulttuureita vertaillaan
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina / työskentely ulkomailla
Kirjallista likeviestintää
Kokous- ja neuvottelutilanteet
Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely tai kokous- tai neuvottelutilanteen suunnittelu sekä läpikäyminen arviointia varten.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi
- tunnistaa pääteoriat ja periaatteet kulttuurinvälisessä viestinnässä
- osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen
- ääntää ja artikuloi selvästi
- osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät vaaditusti
- tunnistaa joitakin pääteorioita ja periaatteita kulttuurinvälisessä viestinnässä
- tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa
- ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin
- osaa suunnitella ja toteuttaa jollain tavalla suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osallistuu opintojakson harjoitteisiin sekä suorittaa tehtävät minimivaatimuksen mukaisesti
- tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä
- osaa välttävästi kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti kulttuurinvälisestä viestinnästä
- ääntäminen ja artikulointi heikkoa
- pystyy apuneuvoja käyttäen pitämään vaaditun mittaisen suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

09.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija oppii johtamisen keskeiset käsitteet, ja hahmottaa johtamisen merkityksen kiinteistö- ja rakennusalalla. Opiskelija oppii erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niiden osuvan käytön erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii mitä tarkoittaa itsensä johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja asiajohtaminen sekä myös, mikä merkitys näillä kullakin on johtamisessa.

Sisältö

Johtaminen yleisesti, ja erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalla
Työelämän vuorovaikutustilanteet
Itsensä johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asioiden johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti, analyyttisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin aktiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sitoutuu opintojakson tavoitteisiin ja suorittaa tehtävät määräajassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin aktiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sitoutuu opintojakson tavoitteisiin ja suorittaa tehtävät määräajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti ja käytännön esimerkkien kautta, kokonaisuuden hahmottamisessa sallitaan puutteita. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin yksilönä ja/tai ryhmän jäsenenä vähintäänkin satunnaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suositellaan suoritettavan tämän opintojakson opintojen loppuvaiheessa. Erillisiä esitietovaatimuksia ei ole.

Lisätiedot

Opiskelijan toivotaan osallistuvan aktiivisesti kontaktiopetuskerroille niin yksilötehtäviin kuin ryhmätyötehtäviin.

fi
Ilmoittautumisaika

09.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija oppii johtamisen keskeiset käsitteet, ja hahmottaa johtamisen merkityksen kiinteistö- ja rakennusalalla. Opiskelija oppii erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niiden osuvan käytön erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii mitä tarkoittaa itsensä johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja asiajohtaminen sekä myös, mikä merkitys näillä kullakin on johtamisessa.

Sisältö

Johtaminen yleisesti, ja erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalla
Työelämän vuorovaikutustilanteet
Itsensä johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Asioiden johtaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti, analyyttisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin aktiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sitoutuu opintojakson tavoitteisiin ja suorittaa tehtävät määräajassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti ja käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin aktiivisesti yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sitoutuu opintojakson tavoitteisiin ja suorittaa tehtävät määräajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja vuorovaikutuksen kokonaisuuden itsensä johtamisen, henkilöstöjohtamisen ja asiajohtamisen näkökulmasta, osaa käsitellä ja pohtia kokonaisuutta monipuolisesti ja käytännön esimerkkien kautta, kokonaisuuden hahmottamisessa sallitaan puutteita. Opiskelija osallistuu kontaktiopetuksiin yksilönä ja/tai ryhmän jäsenenä vähintäänkin satunnaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan suositellaan suoritettavan tämän opintojakson opintojen loppuvaiheessa. Erillisiä esitietovaatimuksia ei ole.

Lisätiedot

Opiskelijan toivotaan osallistuvan aktiivisesti kontaktiopetuskerroille niin yksilötehtäviin kuin ryhmätyötehtäviin.

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Tolonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

KAMKstart rakennus- ja yhdyskuntatekniikan -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööritutkinto-opintoja.

Suorittamalla KAMKstart rakennus- ja yhdyskuntatekniikan -opinnot 15 op, saat oikeuden hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun erillishaussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutukseen.

Sisältö

Tämä KAMKstart opintokokonaisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita saamaan paremman käsityksen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin ammatista sekä antaa valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. KAMKstart opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden oman kiinnostuksen syventämiseen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alasta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

KAMKstart opinnot on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille. Ennen KAMKstart opintoihin ilmoittautumista, keskustelethan suoritettavista opinnoista toisen asteen opinto-ohjaajasi kanssa.

Huomiothan myös, sinun tulee liittää toisen asteen opiskelutodistus ilmoittautumislomakkeelle.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Kerrata lukion kemian oppimäärää ja lisätä ympäristökemian tietoutta. Lisäksi
tutustutaan betonin ja teräksen kemiallisiin ominaisuuksiin ja
korroosioilmiöihin sekä teräsbetonirakenteiden käyttöikäsuunnitteluun.

Sisältö

Jaksollinen järjestelmä, mooli ja reaktiot.
Konsentraatio ja pH-käsite. Kemiallinen tasapaino.
Hapot ja emäkset.
Hapettuminen ja pelkistyminen.
Sementin kemialliset ominaisuudet
Betonin ja teräksen korroosioilmiöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen perussuureet. Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista ne.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu tenttiin/tentteihin. Tyydyttävä taso edellyttää että tentin pisteistä saadaan noin 50 - 70 %, hyvä taso 70 - 90 % ja kiitettävät yli 90 %.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kiertotalouden ja vähähiilisyyden keskeisimmät käsitteet. Tunnistaa kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintamalleja sekä miten aihealue näkyy erilaisissa prosesseissa esim. hankinnoissa. Tietää mitä tavoitteita ja toimenpiteitä rakennusalalla on jo tehty ja mitä pitää vielä tehdä. Ymmärtää aihealueen merkityksen useasta näkökulmasta.

Sisältö

Perehdytään kiertotalouden ja vähähiilisyyden keskeisiin käsitteisiin. Pohdimme myös aihetta mitä on Kiertotalous? Tutustumme yritysesimerkkeihin.
Syvennytään kiertotalouden ja vähähiilisyyden mahdollisuuksiin rakennusalalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kiertotalouden ja vähähiilisyyden keskeiset käsitteet. Tunnistaa erilaisia kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistäviä
liiketoimintamalleja sekä prosesseja. Tietää, minkälaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin rakennusala on sitoutunut vähähiilisyyden osalta sekä mitä se tarkoittaa eri toimijoiden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kiertotalouden ja vähähiilisyyden keskeiset käsitteet. Tunnistaa erilaisia kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä edistäviä
prosesseja. Ymmärtää minkälaisilla tavoitteilla rakennusala pyrkii kohti vähähiilisyyttä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää kiertotalouden ja vähähiilisyyden keskeisiä käsitteitä. Osaa nimetä esimerkkejä kiertotaloudesta ja vähähiilisyydestä
Ymmärtää ,että rakennusala pyrkii kohti vähähiilisyyttä ja/tai kiertotaloutta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen kiinteistönpidon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Opiskelija saa yleiskäsityksen ja perustiedot kiinteistö- ja rakennusalasta. Opiskelija oppii kiinteistöpidon keskeiset käsitteet, sekä kiinteistönpidon ja kiinteistön elinkaaren keskeiset vaiheet. Opiskelija ymmärtää kiinteistöalalla tapahtuvat muutokset, ja huomioi ne kiinteistönpidossa. Opiskelija oppii isännöinnin tehtävät ja roolin kiinteistönpidossa.

Sisältö

Kiinteistökannan jakauma
Kiinteistönpidon eri osapuolet ja niiden tehtävät rakennuksen elinkaaren aikana.
Kiinteistöalan käsitteet
Kiinteistöalalla tapahtuvat muutokset
Kiinteistönpidon eri tehtävät ja vaiheet
Isännöinti osana kiinteistönpitoa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laaja-alaisesti määritellä kiinteistöjen ylläpidon merkityksen yksittäisen kotitalouden, yhtiön, kunnan, kiinteistöalan organisaation ja Suomen kansantalouden tasolla sekä osaa analyyttisesti eritellä kiinteistönpitoon liittyviä syitä ja toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa vertailla hyvin erilaisten kiinteistöjen ylläpitoon liittyvien tekijöiden merkitystä kiinteistöjen talouden ja elinkaaren näkökulmasta, ja osaa tyydyttävästi eritellä kiinteistönpitoon liittyviä syitä ja toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä käsitteitä. Hän tunnistaa keskeiset kiinteistöjen ylläpidon onnistuneeseen toteutukseen liittyvät tekijät.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Lisätiedot

-

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa kiinteistöyhteisön rahoitus- ja vakuusasiat, pitkän tähtäimen taloussuunnittelun,henkilöstöhallinnon ja sopimuskäytännön sekä vastuukysymykset.

Sisältö

Velkasuhde
Vakuudet
Taloussuunnitelu
Henkilöstöhallinto
Vastuu ja vahingonkorvaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavanomaisimmat rakennustyössä käytettävät koneet ja laitteet. Opiskelija osaa koneiden turvallisen ja tehokkaan käytön sekä pystyy ennakoimaan vaaratilanteita. Opiskelija oppii tiedostamaan koneisiin ja laitteisiin liittyvät tarkastukset ja viranomaismääräykset.
Opiskelijalle muodostuu näkemys rakennuskone/laitetyypin vaikutuksesta kokonaistaloudelliseen, laadukkaaseen ja työturvalliseen rakentamiseen.

Sisältö

Keskeisimmät rakennuskoneet ja kalustotyypit sekä niiden oikea käyttö ja huolto.
Turvallisuustekijöiden ja tarkastusten huomioiminen rakennuskoneiden käytössä.
Koneiden ja laitteiden vaikutus kustannustehokkuuteen ja laatuun.
Koneiden ja laitteiden hankintaan ja käyttöönottoon liittyvät tarkastukset ja määräykset. Työnjohdon vastuut koneitten ja laitteiden käytössä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee keskeisimmät rakennustöissä käytettävät koneet ja laitteet. Opiskelijaa tiedostaa koneitten ja laitteitten turvallisen käytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita ja hankkia kuhunkin työvaiheeseen kokonaistaloudellisen ja turvallisen koneen tai laitteen. Opiskelija osaa hankkia koneet ja laitteet rakentamisrytmityksen mukaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeisimmät rakennustöissä käytettävät koneet ja laitteet. Opiskelijaa tiedostaa koneitten ja laitteitten turvallisen käytön.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot korjausrakentamisen historiasta, sen merkityksestä korjausrakennushankkeista sekä haitallisten aineiden vaikutuksesta rakentamiseen. Opiskelija oppii tunnistamaan rakenteiden keskeiset vauriot ja vauriomekanismit sekä rakenneosien tyypillisimmät korjaustavat korjattavan vaurion laajuuden mukaan. Opiskelija oppii ymmärtään energiatehokkuuden merkityksen osana korjausrakentamista.

Sisältö

Korjausrakentamisen kansantaloudellinen merkitys
Rakentamisen historia
Korjausrakentamisen käsitteet
Rakenteiden tyypilliset korjaustavat rakenteittain
Rakenteiden eritasoiset korjauksen vaurion laajuuden mukaan.
Energiatehokkuus korjausrakentamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa laaja-alaisesti erilaisia vaurioitumismekanismeja, ja eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa suppeasti erilaisia vaurioitumismekanismeja, ja eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Esitietovaatimukset

Kiinteistönpidon perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot korjausrakentamisen historiasta, sen merkityksestä korjausrakennushankkeista sekä haitallisten aineiden vaikutuksesta rakentamiseen. Opiskelija oppii tunnistamaan rakenteiden keskeiset vauriot ja vauriomekanismit sekä rakenneosien tyypillisimmät korjaustavat korjattavan vaurion laajuuden mukaan. Opiskelija oppii ymmärtään energiatehokkuuden merkityksen osana korjausrakentamista.

Sisältö

Korjausrakentamisen kansantaloudellinen merkitys
Rakentamisen historia
Korjausrakentamisen käsitteet
Rakenteiden tyypilliset korjaustavat rakenteittain
Rakenteiden eritasoiset korjauksen vaurion laajuuden mukaan.
Energiatehokkuus korjausrakentamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa laaja-alaisesti erilaisia vaurioitumismekanismeja, ja eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa suppeasti erilaisia vaurioitumismekanismeja, ja eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sisäistää korjaushankkeen sisällön ja ymmärtää korjausprosessin läpiviennin. Opiskelija ymmärtää korjaushistorian tuntemuksen merkityksen korjausrakentamisessa ja osaa huomioida aiemmin rakentamisessa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden merkityksen korjausrakentamisessa. Opiskelija tunnistaa eri tasoisia korjaustapoja rakenneosittain.

Esitietovaatimukset

Kiinteistönpidon perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojensa jälkeen tuottaa vaihtoehtoisia korjaussuunnitelmia ja materiaali valintoja raskaan julkisivun korjauksissa.
Opiskelija tuntee erillaisia julkisivun korjausmenetelmiä ja osaa laatia kuntoarvioon perustuvia korjaussuunnitelmia sekä rakennuttamisasiakirjoja.

Sisältö

Betonijulkisivujen korjausmenetelmät ja korjaussuunnittelu
Elinkaarilaskelmat
Korjaustyön energialaskelmat
Korjaustyöselostus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja korjausvalintoja sandwich julkisivukorjauksen yhteydessä käytettävistä korjausmenetelmistä ja materiaalivalinnoista. Opiskelija hallitsee korjaushankkeen kohteen investointi ja elinkaari tarkastelun ja osaa perustella tilaajalle eri vaihtoehtoisten julkisivukorjaustapojen investointi- ja elinkaaritaloudellista kannattavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimmät sandwich julkisivukorjauksessa käytettävät korjaustavat työmenetelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa asuinkerrostaloissa käytetyt ja käytettävät eri julkisivumateriaalit ja tuntee betonijulkisivurakenteiden yleiset vauriot ja vauriomekanismit.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet
Kuntoarviot ja -tutkimukset

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa opintojensa jälkeen tuottaa vaihtoehtoisia korjaussuunnitelmia ja materiaali valintoja raskaan julkisivun korjauksissa.
Opiskelija tuntee erillaisia julkisivun korjausmenetelmiä ja osaa laatia kuntoarvioon perustuvia korjaussuunnitelmia sekä rakennuttamisasiakirjoja.

Sisältö

Betonijulkisivujen korjausmenetelmät ja korjaussuunnittelu
Elinkaarilaskelmat
Korjaustyön energialaskelmat
Korjaustyöselostus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja korjausvalintoja sandwich julkisivukorjauksen yhteydessä käytettävistä korjausmenetelmistä ja materiaalivalinnoista. Opiskelija hallitsee korjaushankkeen kohteen investointi ja elinkaari tarkastelun ja osaa perustella tilaajalle eri vaihtoehtoisten julkisivukorjaustapojen investointi- ja elinkaaritaloudellista kannattavuutta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimmät sandwich julkisivukorjauksessa käytettävät korjaustavat työmenetelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa asuinkerrostaloissa käytetyt ja käytettävät eri julkisivumateriaalit ja tuntee betonijulkisivurakenteiden yleiset vauriot ja vauriomekanismit.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet
Kuntoarviot ja -tutkimukset

fi
Ilmoittautumisaika

08.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.11.2023 - 16.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia rakennusteknisen korjausrakentamisen suunnitelman julkisivukorjauksesta ja hallitsee julkisivuhankkeen vaihtoehtoisten korjaustapojen investointi ja elinkaarilaskelmisen teon nykyarvomenetelmällä.

Sisältö

Rakennustekninen korjaussuunnitelma todelliseen rakennuskohteeseen joka sisältää kustannusarvion ja elinkaarilaskelmiin perustuvan investoinnin kannattavuuslaskelmat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa laatia julkisivukorjauksen työselostuksen ja osaa verrata korjausrakentamisen eri vaihtoehtoja investointi- ja elinkaarilaskelmineen raskaan julkisivun korjauksissa.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet ja korjausrakentamisen suunnittelu. Home- ja kosteusvauriot. Kuntoarviot ja tutkimukset.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

08.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.11.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia rakennusteknisen korjausrakentamisen suunnitelman julkisivukorjauksesta ja hallitsee julkisivuhankkeen vaihtoehtoisten korjaustapojen investointi ja elinkaarilaskelmisen teon nykyarvomenetelmällä.

Sisältö

Rakennustekninen korjaussuunnitelma todelliseen rakennuskohteeseen joka sisältää kustannusarvion ja elinkaarilaskelmiin perustuvan investoinnin kannattavuuslaskelmat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa laatia julkisivukorjauksen työselostuksen ja osaa verrata korjausrakentamisen eri vaihtoehtoja investointi- ja elinkaarilaskelmineen raskaan julkisivun korjauksissa.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet ja korjausrakentamisen suunnittelu. Home- ja kosteusvauriot. Kuntoarviot ja tutkimukset.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kiinteistön rakenneteknisen kuntoarvion laatimisen, osaa laatia energiaselvityksen sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ongelman ratkaisussa itsenäisesti sekä osaa työskennellä projktiryhmässä.

Sisältö

Opiskelijat muodastavat projektiryhmiä, jotka laativat todelliseen kohteeseen asuinkiinteistön rakenneteknisen kuntoarvion.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia asunto-osakeyhtiön rakenneteknisen peruskuntoarvioraportin ja osaa selittää sen merkityksen kiinteistön ylläpidossa.
Opiskelija osaa laatia kiinteistön kuntoarvioon liittyvän energiataloudellisen selvityksen.
Opiskelija osaa soveltaa tuloksia tarkoituksenmukaisesti kunnossapitosuunnitelman laadinnassa.
Opiskelijan ryhmätyötaidot ovat hyvät.
Opiskelija on motivoitunut ja sitoutunut ryhmän tavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet 5 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee kiinteistön rakenneteknisen kuntoarvion laatimisen, osaa laatia energiaselvityksen sekä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa tietoja ongelman ratkaisussa itsenäisesti sekä osaa työskennellä projktiryhmässä.

Sisältö

Opiskelijat muodastavat projektiryhmiä, jotka laativat todelliseen kohteeseen asuinkiinteistön rakenneteknisen kuntoarvion.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa laatia asunto-osakeyhtiön rakenneteknisen peruskuntoarvioraportin ja osaa selittää sen merkityksen kiinteistön ylläpidossa.
Opiskelija osaa laatia kiinteistön kuntoarvioon liittyvän energiataloudellisen selvityksen.
Opiskelija osaa soveltaa tuloksia tarkoituksenmukaisesti kunnossapitosuunnitelman laadinnassa.
Opiskelijan ryhmätyötaidot ovat hyvät.
Opiskelija on motivoitunut ja sitoutunut ryhmän tavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Korjausrakentamisen perusteet 5 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija oppii korjaushankkeen keskeiset esiselvitykset, kuten kuntoarvion ja kuntotutkimuksen merkityksen ennen korjausuunnittelua. Opiskelija oppii myös asuntokaupan kuntotarkastuksen merkityksen sekä siihen liittyvät keskeiset menettelytavat.

Sisältö

Asuntokaupan kuntotarkastus
Asuinkiinteistön peruskuntoarvio
Asuinkiinteistön peruskuntoarvioon liittyvä energiatalouden selvitys
Rakenteiden kuntotutkimukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kuntoarvion ja kuntotutkimuksen eron, sekä merkityksen korjausrakennushankkeissa, ja osaa soveltaa niistä saatuja tietoja. Opiskelija hallitsee asuntokaupan kuntotarkastuksen menettelyn vaiheet kiitettävästi ja osaa laatia asuntokaupan kuntotarkastusraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää kuntoarvion ja kuntotutkimuksen eron, sekä merkityksen korjausrakennushankkeissa, ja osaa soveltaa niistä saatuja tietoja. Opiskelija hallitsee asuntokaupan kuntotarkastuksen menettelyn vaiheet tyydyttävästi ja osaa laatia pääpiirteittäin asuntokaupan kuntotarkastusraportin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käsitteet kuntoarvio ja kuntotutkimus, ja ymmärtää niiden välisen eron. Opiskelija hallitsee asuntokaupan kuntotarkastuksen menettelyn vaiheet ja saa laadittua jonkintasoisen asuntokaupan kuntotarkastusraportin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija sisäistää yrittäjämäisen asenteen, oppii ymmärtämään yritystoiminnan peruskäsitteet ja prosessit sekä yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Sisältö

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli ja prosessit
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa
Liiketoiminnan kannattavuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyö hyväksytty/hylätty
Tentti 1-5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten rasitusten ja poikkileikkauksen muodon vaikutuksen
rakenteiden jännityksiin ja muodonmuutoksiin.

Sisältö

Jännitysten ja muodonmuutosten välinen yhteys
Veto, puristus, leikkaus
Suoran palkin taivutusjännitykset
Rakenteiden muodonmuutokset
Nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahdus -käsitteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1

Lisätiedot

TKI 0 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten rasitusten ja poikkileikkauksen muodon vaikutuksen
rakenteiden jännityksiin ja muodonmuutoksiin.

Sisältö

Jännitysten ja muodonmuutosten välinen yhteys
Veto, puristus, leikkaus
Suoran palkin taivutusjännitykset
Rakenteiden muodonmuutokset
Nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahdus -käsitteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1

Lisätiedot

TKI 0 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Syventää Lujuusoppi 1- opintojaksossa opittujen asioiden osaamista ja soveltaa niitä myös staattisesti määräämättömien rakenteiden analyyseihin.

Sisältö

Jännitysten yhdistäminen
Staattisesti määräämättömien rakenteiden ratkaisuperiaatteita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määräämättömien rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määräämättömien rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia sekä yhdistäessään eri rasituksista syntyviä jännityksiä. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määräämättömien rakenteiden tukireaktioiden, jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1, Statiikka 2 ja Lujuusoppi 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Syventää Lujuusoppi 1- opintojaksossa opittujen asioiden osaamista ja soveltaa niitä myös staattisesti määräämättömien rakenteiden analyyseihin.

Sisältö

Jännitysten yhdistäminen
Staattisesti määräämättömien rakenteiden ratkaisuperiaatteita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määräämättömien rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määräämättömien rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia sekä yhdistäessään eri rasituksista syntyviä jännityksiä. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määräämättömien rakenteiden tukireaktioiden, jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1, Statiikka 2 ja Lujuusoppi 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja kaivostekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija oppii suorittamaan erilaisia rakennusmittaukseen ja rakennustyön mittaukseen liittyviä toimenpiteitä. Opiskelija ymmärtää mittaustekniikan vaikutuksen rakentamisen laatuun ja rakennustyön mittauksen vaikutuksen projektin talouteen

Sisältö

Rakennustyömaan yleiset analogiset- ja digitaaliset mittalaitteet sekä niiden käyttö. Rakennus- ja maastomittaus. Sallitut toleranssit ja liittymismitat. Käytännön jonomittaus maastossa kiintopisteisiin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti erilaisia rakennusmittalaitteita. Osaa valita käyttöön mittauksessa tarvittavat sopivimmat saatavilla olevat mittalaitteet ja pystyy arvioimaa niiden soveltuvuutta eri mittaustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea piirustuksissa olevia mittatietoja. Hallitsee rakennusmittauksen mitta ja koordinaattijärjestelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää rakentamisessa käytettäviä perusrakennusmittalaitteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija oppii suorittamaan erilaisia rakennusmittaukseen ja rakennustyön mittaukseen liittyviä toimenpiteitä. Opiskelija ymmärtää mittaustekniikan vaikutuksen rakentamisen laatuun ja rakennustyön mittauksen vaikutuksen projektin talouteen

Sisältö

Rakennustyömaan yleiset analogiset- ja digitaaliset mittalaitteet sekä niiden käyttö. Rakennus- ja maastomittaus. Sallitut toleranssit ja liittymismitat. Käytännön jonomittaus maastossa kiintopisteisiin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti erilaisia rakennusmittalaitteita. Osaa valita käyttöön mittauksessa tarvittavat sopivimmat saatavilla olevat mittalaitteet ja pystyy arvioimaa niiden soveltuvuutta eri mittaustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lukea piirustuksissa olevia mittatietoja. Hallitsee rakennusmittauksen mitta ja koordinaattijärjestelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää rakentamisessa käytettäviä perusrakennusmittalaitteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
 • Veera Kilpeläinen
 • Tuomas Komulainen
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojen ja oman osaamisalansa mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti työelämän tarpeisiin ja se tukee opiskelijan kasvamista oman alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä alan mukaisesta osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku yrityselämästä
Tarvittavien dokumenttien tekeminen päättötyöohjeen mukaisesti
Aiheen hyväksyminen
Ohjaajien valinta
Opinnäytetyön tekeminen
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
 • Veera Kilpeläinen
 • Tuomas Komulainen
 • Tarmo Lähdesmäki
 • Jorma Jurmu
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojen ja oman osaamisalansa mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti työelämän tarpeisiin ja se tukee opiskelijan kasvamista oman alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä alan mukaisesta osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku yrityselämästä
Tarvittavien dokumenttien tekeminen päättötyöohjeen mukaisesti
Aiheen hyväksyminen
Ohjaajien valinta
Opinnäytetyön tekeminen
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kirjoittaa eheän tieteellisen raportin.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riittävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kirjoittaa eheän tieteellisen raportin.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riittävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset rakennus-, asema-, ja LVIS piirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit.

Sisältö

• Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tulkita ja tuottaa itse rakentamiseen tarvittavia piirustuksia.
• Kurssin jälkeen opiskelija tuntee yleisimmät rakennuspiirustuksissa käytetyt symbolit, viivalajit, lyhenteet yms.
• Opiskelijalla on jakson jälkeen käsitys myös asemakaavamerkinnoista sekä pääpiirustusten laatimisesta

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on maksullinen myös Campusonline-opiskelijoille.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kattavasti rakennus-, asema-, ja LVIS piirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee kaikki rakennuspiirustuslajit.
Opiskelija tuntee mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee pääosin rakennuspiirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee pääosin rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit.
Opiskelija tuntee hyvin rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset.
Opiskelija tuntee mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit.
Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset.
Opiskelija tuntee keskeiset mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot Suomen maaperän synnystä, maakerrostumien ominaisuuksista sekä rakennuksien ja piha-alueiden perustamistavoista, routasuojauksesta sekä kuivatuksesta

Sisältö

Maalajit ja niiden geotekniset ominaisuudet
Pohjatutkimukset
Rakennuksien ja piha-alueiden perustamistavat
Perustusten vauriot ja vanhojen perustuksien korjaus
Radonsuojaus
Routasuojaus
Rakennuspohjan kuivatus
Rakennuspaikan pohjanvahvistus
Rakennuspaikan raivaus, suojaus ja kaivutyöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella perustusten kosteuseristyksen ja kuivatuksen talonrakennuskohteessa. Osaa mitoittaa tarvittavat routaeristykset rakennustapakohtaisesti. Ymmärtää pohjatutkimuksen merkityksen pohjarakentamisen suunnittelussa. Osaa ottaa huomioon maaperässä olevat haitalliset aineet pohjarakentamisen yhteydessä, sekä hallitsee laadunvarmistustoimenpiteet pohjarakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimmät pohjarakentamisen työmenetelmät. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennuspohjan routasuojauksen sekä rakennuspohjan kuivatuksen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee maaperän syntyhistorian. Opiskelija tunnistaa talonrakentamisessa käytettävät perustustavat ja pystyy arvioimaan eri maalajien soveltuvuutta rakennuspohjana.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot Suomen maaperän synnystä, maakerrostumien ominaisuuksista sekä rakennuksien ja piha-alueiden perustamistavoista, routasuojauksesta sekä kuivatuksesta

Sisältö

Maalajit ja niiden geotekniset ominaisuudet
Pohjatutkimukset
Rakennuksien ja piha-alueiden perustamistavat
Perustusten vauriot ja vanhojen perustuksien korjaus
Radonsuojaus
Routasuojaus
Rakennuspohjan kuivatus
Rakennuspaikan pohjanvahvistus
Rakennuspaikan raivaus, suojaus ja kaivutyöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella perustusten kosteuseristyksen ja kuivatuksen talonrakennuskohteessa. Osaa mitoittaa tarvittavat routaeristykset rakennustapakohtaisesti. Ymmärtää pohjatutkimuksen merkityksen pohjarakentamisen suunnittelussa. Osaa ottaa huomioon maaperässä olevat haitalliset aineet pohjarakentamisen yhteydessä, sekä hallitsee laadunvarmistustoimenpiteet pohjarakentamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee tärkeimmät pohjarakentamisen työmenetelmät. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa rakennuspohjan routasuojauksen sekä rakennuspohjan kuivatuksen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee maaperän syntyhistorian. Opiskelija tunnistaa talonrakentamisessa käytettävät perustustavat ja pystyy arvioimaan eri maalajien soveltuvuutta rakennuspohjana.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija syventää työelämässä tarvittavia käytännön valmiuksiaan niin oman alan kompetenssin kuin poikkialaisessa tiimissä toimimisen näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy projketityössä johonkin vaihtoehtoisten opintojen piiristä tai muulta aihealueelta valittuun todellisessa kohteessa olevaan ongelmaan ja laatii suunnitelman, miten ongelma voidaan ratkaista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Projektityön aihealueesta riippuen kyseiseen aiheeseen liittyvien opintojaksojen tiedot.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija syventää työelämässä tarvittavia käytännön valmiuksiaan niin oman alan kompetenssin kuin poikkialaisessa tiimissä toimimisen näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy projketityössä johonkin vaihtoehtoisten opintojen piiristä tai muulta aihealueelta valittuun todellisessa kohteessa olevaan ongelmaan ja laatii suunnitelman, miten ongelma voidaan ratkaista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Projektityön aihealueesta riippuen kyseiseen aiheeseen liittyvien opintojaksojen tiedot.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija syventää työelämässä tarvittavia käytännön valmiuksiaan niin oman alan kompetenssin kuin poikkialaisessa tiimissä toimimisen näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy projketityössä johonkin vaihtoehtoisten opintojen piiristä tai muulta aihealueelta valittuun todellisessa kohteessa olevaan ongelmaan ja laatii suunnitelman, miten ongelma voidaan ratkaista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Projektityön aihealueesta riippuen kyseiseen aiheeseen liittyvien opintojaksojen tiedot.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännössä projektimuotoiseen työskentelyyn. Hän ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä

Sisältö

Suomeksi
Projektin:
- Käsite
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelijat perehtyvät puun ominaisuuksiin, tuntevat puutuotteet ja puurakentamisen suunnittelun perusteet

Sisältö

Puun käyttö rakentamisessa. Puuntekniset ominaisuudet. Puutavaran lajittelu ja laatuluokat. Puun fysikaaliset ominaisuudet. Puun lahontorjunta. Puutuotteet.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntee puun säilyvyyden kannalta eri käsittelymahdollisuudet ja puumateriaalin valintaan liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä rakennuksenelinkaaren ja ekologisuuden kannalta perusteltuja puumateriaalivalintoja. Hallitsee puumateriaalin eri soveltuvuusmahdollisuudet käyttökohteittain. Osaa hahmottaa rakentamisessa käytettävän puumateriaalin elinkaaren ja ylläpidon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa eri saha- ja höylätynpuutavaran kosteuskäyttäytymisen ja osaa ottaa sen huomioon lopputuotteen kannalta. Osaa valita taloudellisimman puumateriaalin käyttökohteen mukaan. Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee Suomessa rakentamisessa käytettävät puulajit ja niiden ominaisuudet. Tietää sahatavaran- ja höylättyjen puutuotteiden laatu ja mittaluokitukset sekä käsittelymahdollisuudet.

Esitietovaatimukset

Rakennusmateriaalit

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelijat perehtyvät puun ominaisuuksiin, tuntevat puutuotteet ja puurakentamisen suunnittelun perusteet

Sisältö

Puun käyttö rakentamisessa. Puuntekniset ominaisuudet. Puutavaran lajittelu ja laatuluokat. Puun fysikaaliset ominaisuudet. Puun lahontorjunta. Puutuotteet.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntee puun säilyvyyden kannalta eri käsittelymahdollisuudet ja puumateriaalin valintaan liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä rakennuksenelinkaaren ja ekologisuuden kannalta perusteltuja puumateriaalivalintoja. Hallitsee puumateriaalin eri soveltuvuusmahdollisuudet käyttökohteittain. Osaa hahmottaa rakentamisessa käytettävän puumateriaalin elinkaaren ja ylläpidon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa eri saha- ja höylätynpuutavaran kosteuskäyttäytymisen ja osaa ottaa sen huomioon lopputuotteen kannalta. Osaa valita taloudellisimman puumateriaalin käyttökohteen mukaan. Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee Suomessa rakentamisessa käytettävät puulajit ja niiden ominaisuudet. Tietää sahatavaran- ja höylättyjen puutuotteiden laatu ja mittaluokitukset sekä käsittelymahdollisuudet.

Esitietovaatimukset

Rakennusmateriaalit

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 22.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa suunnitelma-asiakirjojen perusteella rakentamisen kokonaisuuden ja pystyy soveltamaan taitojaan työelämässä

Sisältö

Rankorakenteisen puutalon rakenteet ja rakentaminen. Puurakenteiden ja niissä käytettävien materiaalien toiminnallisuus, terveellisyys ja pitkäaikaiskestävyys. Hirsirakentamisen perusteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee työmaanperustamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja työmaateknisiä ratkaisuja. Hallitsee rakennustyömaan läpivientiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja tuotannonohjauksen perusteet ja tietolähteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puurakentamisen työmaan perustamiseen liittyvät erityispiirteet. Osaa hahmottaa piirustusten perusteella rakentamisjärjestyksen ja pystyy tekemään rakentamisen etenemisen mukaisia materiaalihankintoja.

Esitietovaatimukset

Runkorakenteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa suunnitelma-asiakirjojen perusteella rakentamisen kokonaisuuden ja pystyy soveltamaan taitojaan työelämässä

Sisältö

Rankorakenteisen puutalon rakenteet ja rakentaminen. Puurakenteiden ja niissä käytettävien materiaalien toiminnallisuus, terveellisyys ja pitkäaikaiskestävyys. Hirsirakentamisen perusteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee työmaanperustamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja työmaateknisiä ratkaisuja. Hallitsee rakennustyömaan läpivientiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja tuotannonohjauksen perusteet ja tietolähteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puurakentamisen työmaan perustamiseen liittyvät erityispiirteet. Osaa hahmottaa piirustusten perusteella rakentamisjärjestyksen ja pystyy tekemään rakentamisen etenemisen mukaisia materiaalihankintoja.

Esitietovaatimukset

Runkorakenteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 22.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä toiminnassaan

Sisältö

Puun palonkestävyys ja ääneneristys. Energiatehokkuus puurakentamisessa. Sisäilma matalaenergiarakentamisessa. Laadunvalvonta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyvien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden merkityksen sekä osaa soveltaa niitä toiminnassaan

Sisältö

Puun palonkestävyys ja ääneneristys. Energiatehokkuus puurakentamisessa. Sisäilma matalaenergiarakentamisessa. Laadunvalvonta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Antaa opiskelijalle perustiedot rakenteiden lämpö-, kosteus- ja ilmavirtausten
teknisestä käyttäytymisestä sekä antaa valmiudet rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen suunnitteluun.

Sisältö

Rakentamismääräykset
Rakennusfysikaalisen suunnittelun perusteet
Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
Rakennuksen virtaustekninen käyttäytyminen
Atk-sovellutukset
Mittauslaitteistot: lämpökameran käyttö, rakennuksen ilmatiiveyden mittaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti rakennusfysikaalisia laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa määritellä ongelmanratkaisun keskeiset kohdat ja kykenee soveltamaan oppimaansa päättelyä vastaavien ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää epätasa-aineisten rakenteiden u-arvon.
Opiskelija Osaa laskea rakenteen lämpötilat eri kohdissa.
Opiskelija osaa soveltaa määräyksiä eri tapauksissa.
Opiskelija osaa määrittää rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavat tekijät.
Opiskelija osaa laskea säteilyllä ja konvektiolla tapahtuvan lämmönsiirtymisen.
Opiskelija hallitsee diffuusiolaskelmat ja osaa määritellä kosteuden siirtymiseen liittyvät riskitekijät.
Opiskelija tietää rakennuksen ilmavirtauksien riskit sekä osaa laskennallisesti määritellä esille tulevia tapauksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää tasa-aineisten rakenteiden u-arvon.
Opiskelija osaa laskea rakenteen pintalämpötilat.
Opiskelija tietää määräysten sisällön.
Opiskelija osaa selittää lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia diffuusiolaskelmia.
Opiskelija tunnistaa rakennuksen ilmavirtauksiin liittyvät riskit.
Opiskelija ymmartää materiaalin kosteuskäyttäytymisen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Antaa opiskelijalle perustiedot rakenteiden lämpö-, kosteus- ja ilmavirtausten
teknisestä käyttäytymisestä sekä antaa valmiudet rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen suunnitteluun.

Sisältö

Rakentamismääräykset
Rakennusfysikaalisen suunnittelun perusteet
Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakenteissa
Rakennuksen virtaustekninen käyttäytyminen
Atk-sovellutukset
Mittauslaitteistot: lämpökameran käyttö, rakennuksen ilmatiiveyden mittaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti rakennusfysikaalisia laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa määritellä ongelmanratkaisun keskeiset kohdat ja kykenee soveltamaan oppimaansa päättelyä vastaavien ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määrittää epätasa-aineisten rakenteiden u-arvon.
Opiskelija Osaa laskea rakenteen lämpötilat eri kohdissa.
Opiskelija osaa soveltaa määräyksiä eri tapauksissa.
Opiskelija osaa määrittää rakennuksen energiakulutukseen vaikuttavat tekijät.
Opiskelija osaa laskea säteilyllä ja konvektiolla tapahtuvan lämmönsiirtymisen.
Opiskelija hallitsee diffuusiolaskelmat ja osaa määritellä kosteuden siirtymiseen liittyvät riskitekijät.
Opiskelija tietää rakennuksen ilmavirtauksien riskit sekä osaa laskennallisesti määritellä esille tulevia tapauksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää tasa-aineisten rakenteiden u-arvon.
Opiskelija osaa laskea rakenteen pintalämpötilat.
Opiskelija tietää määräysten sisällön.
Opiskelija osaa selittää lämmönsiirtymistavat.
Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia diffuusiolaskelmia.
Opiskelija tunnistaa rakennuksen ilmavirtauksiin liittyvät riskit.
Opiskelija ymmartää materiaalin kosteuskäyttäytymisen.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy rakennusprojektin taloudelliseen ohjaukseen ja valvontaan sekä kiinteistön elinkaaren huomioivaan laatutekniikkaan. Opiskelija oppii tunnistamaan kustannusten muodostumisen rakennushankkeessa. Opiskelija osaa verrata kustannuksia rakennuksen elinkaareen. Opiskelija tuntee laadunvarmistuksen, rakentamista ohjaavat laatuvaatimukset ja muut keskeiset laatutekijät rakentamisessa.

Sisältö

Rakennusprojektin taloudellisen ohjauksen periaatteet.
Kustannussuunnittelu, määrälaskenta ja kustannusseuranta.
Kiinteistön elinkaaren huomioiva asiakas- ja tuotantolaatu. Laadun tekijät.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita erilaisista kustannus- ja määrälaskentatavoista soveltuvimman tavan eri hankkeisiin.
Opiskelija osaa verrata laadun ja kustannusten keskinäistä suhdetta.
Opiskelija osaa arvioida laadun vaikutuksen rakennuksen elinkaareen.
Opiskelija selviytyy itsenäisesti haasteelisistakin rakennusten kustannus- ja määrälaskentatehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suorittaa kustannus- ja määrälaskentaa.
Opiskelija tuntee laatuun liittyvät tekijät ja määräykset, sekä niiden vaikutuksen rakennuksen elinkaareen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erilaisten kustannus- ja laatutekijöiden merkityksen rakennuksen elinkaareen.
Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia kustannus- ja määrälaskentatehtäviä.

Esitietovaatimukset

Rakennuttamisen perusteiden tuntemus.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy rakennusprojektin taloudelliseen ohjaukseen ja valvontaan sekä kiinteistön elinkaaren huomioivaan laatutekniikkaan. Opiskelija oppii tunnistamaan kustannusten muodostumisen rakennushankkeessa. Opiskelija osaa verrata kustannuksia rakennuksen elinkaareen. Opiskelija tuntee laadunvarmistuksen, rakentamista ohjaavat laatuvaatimukset ja muut keskeiset laatutekijät rakentamisessa.

Sisältö

Rakennusprojektin taloudellisen ohjauksen periaatteet.
Kustannussuunnittelu, määrälaskenta ja kustannusseuranta.
Kiinteistön elinkaaren huomioiva asiakas- ja tuotantolaatu. Laadun tekijät.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa valita erilaisista kustannus- ja määrälaskentatavoista soveltuvimman tavan eri hankkeisiin.
Opiskelija osaa verrata laadun ja kustannusten keskinäistä suhdetta.
Opiskelija osaa arvioida laadun vaikutuksen rakennuksen elinkaareen.
Opiskelija selviytyy itsenäisesti haasteelisistakin rakennusten kustannus- ja määrälaskentatehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suorittaa kustannus- ja määrälaskentaa.
Opiskelija tuntee laatuun liittyvät tekijät ja määräykset, sekä niiden vaikutuksen rakennuksen elinkaareen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee erilaisten kustannus- ja laatutekijöiden merkityksen rakennuksen elinkaareen.
Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia kustannus- ja määrälaskentatehtäviä.

Esitietovaatimukset

Rakennuttamisen perusteiden tuntemus.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Rakennuspiirustuksissa käytettävät viiva- ja symbolimerkinnät, käytettävät kirjain- ja numeroyhdistelmät.
Yleisimmät kaava-, asema- ja LVIS-piirustusmerkinnät.
Yleisimmät mittakaavat ja esitystapaohjeet, sekä rakennuspiirustuslajit.

Opiskelija hallitsee AutoCad:in perusteet ja osaa laatia sillä rakennus- ja rakennepiirustuksia.

Sisältö

Keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät.
Rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit.
Rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset.
Mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
AutoCad ohjelmistojen käyttö piirustusten laadinnassa.

Harjoitustyönä laaditaan omakotitalon rakennuslupapiirustukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee kattavasti rakennus-, asema-, ja LVIS piirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee kaikki rakennuspiirustuslajit.
Opiskelija tuntee mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti AutoCad-ohjelmistoja.
Opiskelija osaa laatia virheettömät taso-, detalji- ja leikkauspiirustukset sekä osaa määritellä tulostusasetukset oikein.
Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti hyödyksi verkkomateriaalia.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti piirustusharjoituksiin sekä palauttaa harjoitustyön sovittuun aikatauluun mennessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee pääosin rakennuspiirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee pääosin rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit.
Opiskelija tuntee hyvin rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset.
Opiskelija tuntee mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Opiskelija osaa käyttää sujuvasti AutoCad-ohjelmistoa.
Opiskelija osaa laatia ohjelmistolla pientalon rakennuslupapiirustukset ja osaa suunnitella erilaisia detalji- ja leikkauspiirustuksia.
Opiskelija osaa käyttää hyödyksi verkkomateriaalia.
Opiskelija osaa luoda suunnitelmia plt- ja pdf-tulostustiedostot paperitulosteiden tuottamiseksi.

Opiskelija osallistuu piirustusharjoituksiin. Palauttaa harjoitustyön myöhässä, mutta virheettömänä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustusmerkinnät.
Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuksessa käytettävät viivalajit.
Opiskelija tuntee keskeiset rakennuspiirustuslajit ja erikoispiirustukset.
Opiskelija tuntee keskeiset mitoitus- ja asemakaavamerkinnät.
Opiskelija osaa käyttää AutoCAD-ohjelmistoaja osaa laatia ohjelmistolla pientalon rakennuslupapiirustukset. Opiskelija osaa luoda suunnitelmista tulostustiedostot paperitulosteiden tuottamiseksi.

Palauttaa harjoitustyön puutteellisena ja myöhässä annetusta aikataulusta.

Esitietovaatimukset

Talonrakennuksen perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

Sisältö

Hankintatoimen merkitys ja käytännöt
Hankintaperiaatteet ja hankintasuunnitelmat
Hankinta- ja urakkasopimusten ehdot ja niiden keskeiset tavoitteet
Reklamaatiot
Työmaalogistiikan suunnittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia eri rakennus - ja korjausrakentamisen, sekä kiinteistönhoidon pitkän aikavälin hankintaohjelmia. Opiskelija osaa vertailla kokonaistaloudellisia hankintamenetelmiä ja tuntee hankintasopimuskäytännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia erilaisia vaihtoehtoisia hankintasuunnitelmia ja ajoittaa hankinnat rakentamisaikataulun mukaisesti. Opiskelija tuntee erilaiset hankintamenetelmät ja määräykset yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää hankintatoimen merkityksen ja tiedostaa erilaiset hankintamenetelmät.Opiskelija osaa laatia erilaisia hankintasuunnitelmia.

Esitietovaatimukset

Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa.

Sisältö

Hankintatoimen merkitys ja käytännöt
Hankintaperiaatteet ja hankintasuunnitelmat
Hankinta- ja urakkasopimusten ehdot ja niiden keskeiset tavoitteet
Reklamaatiot
Työmaalogistiikan suunnittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia eri rakennus - ja korjausrakentamisen, sekä kiinteistönhoidon pitkän aikavälin hankintaohjelmia. Opiskelija osaa vertailla kokonaistaloudellisia hankintamenetelmiä ja tuntee hankintasopimuskäytännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia erilaisia vaihtoehtoisia hankintasuunnitelmia ja ajoittaa hankinnat rakentamisaikataulun mukaisesti. Opiskelija tuntee erilaiset hankintamenetelmät ja määräykset yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää hankintatoimen merkityksen ja tiedostaa erilaiset hankintamenetelmät.Opiskelija osaa laatia erilaisia hankintasuunnitelmia.

Esitietovaatimukset

Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija oppii tietämään mitkä tehtävät rakennusprojektissa kuuluvat suunnittelijoiden vastuualueeseen, mitkä rakennustöiden valvojan tehtäviin ja mitkä vastaavan mestarin toimialueisiin. Opiskelija oppii hahmottamaan työmaa- ja viranomaisvalvonnan erot ja vastuualueet. Opiskelija osaa hahmottaa rakennusprojektin eri intressiryhmien yhteistyömahdollisuudet ja vastuut. Opiskelija oppii ymmärtämään johtamisen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen rakennusprojektin johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakentamisen asiakirjoja.

Sisältö

Viranomaisvalvonta ja rakennuttajan valvonta. Rakennuskohteen koko ja vaativuus sekä Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämä toiminta ko. kohteissa. Vastaavan mestarin toiminta ja yhteistyö rakennuttajan, valvojan, urakoitsijoiden, viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Rakennusprojektin johtamisen erityispiirteet. Vastaavan mestarin vastuut ja velvollisuudet. Rakennustyömaan kokoukset, viranomaisohjaus ja niiden dokumentointi. Työn johtaminen ja sen erityspiirteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia vastaavana työnjohtajana rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia yhteistyössä rakentamisen eri intressiryhmien kanssa.
Opiskelija osaa tulkita itsenäisesti, mitä viranomaislupia ja määräyksiä kussakin rakennusprojektissa tulee noudattaa. Opiskelija osaa tehdä tarvittavat ilmoitukset ja hakea tarvittavat luvat erilaisiin rakennusprojekteihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mitkä tehtävät rakennusprojektissa kuuluvat suunnittelijoiden vastuualueeseen, mitkä rakennustöiden valvojan tehtäviin ja mitkä vastaavan mestarin toimialueisiin. Opiskelija osaa hahmottamaa työmaa- ja visranomaisvalvonnan erot ja vastuualueet.Opiskelija osaa hahmottaa rakennusprojektin eri intressiryhmien yhteistyömahdollisuudet ja vastuut. Opiskelija ymmärtää johtamisen, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen rakennusprojektin johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakentamisen asiakirjoja.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija oppii tietämään mitkä tehtävät rakennusprojektissa kuuluvat suunnittelijoiden vastuualueeseen, mitkä rakennustöiden valvojan tehtäviin ja mitkä vastaavan mestarin toimialueisiin. Opiskelija oppii hahmottamaan työmaa- ja viranomaisvalvonnan erot ja vastuualueet. Opiskelija osaa hahmottaa rakennusprojektin eri intressiryhmien yhteistyömahdollisuudet ja vastuut. Opiskelija oppii ymmärtämään johtamisen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen rakennusprojektin johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakentamisen asiakirjoja.

Sisältö

Viranomaisvalvonta ja rakennuttajan valvonta. Rakennuskohteen koko ja vaativuus sekä Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämä toiminta ko. kohteissa. Vastaavan mestarin toiminta ja yhteistyö rakennuttajan, valvojan, urakoitsijoiden, viranomaisten ja suunnittelijoiden kanssa. Rakennusprojektin johtamisen erityispiirteet. Vastaavan mestarin vastuut ja velvollisuudet. Rakennustyömaan kokoukset, viranomaisohjaus ja niiden dokumentointi. Työn johtaminen ja sen erityspiirteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia vastaavana työnjohtajana rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia yhteistyössä rakentamisen eri intressiryhmien kanssa.
Opiskelija osaa tulkita itsenäisesti, mitä viranomaislupia ja määräyksiä kussakin rakennusprojektissa tulee noudattaa. Opiskelija osaa tehdä tarvittavat ilmoitukset ja hakea tarvittavat luvat erilaisiin rakennusprojekteihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mitkä tehtävät rakennusprojektissa kuuluvat suunnittelijoiden vastuualueeseen, mitkä rakennustöiden valvojan tehtäviin ja mitkä vastaavan mestarin toimialueisiin. Opiskelija osaa hahmottamaa työmaa- ja visranomaisvalvonnan erot ja vastuualueet.Opiskelija osaa hahmottaa rakennusprojektin eri intressiryhmien yhteistyömahdollisuudet ja vastuut. Opiskelija ymmärtää johtamisen, viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen rakennusprojektin johtamisessa. Opiskelija osaa tulkita erilaisia rakentamisen asiakirjoja.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot projektitoteutuksen lähtökohdista, suunnittelusta ja projektin hallinnasta. Opiskelija hallitsee rakennuttamisen keskeiset tehtävät ja menettelyt, urakkamuodot sekä sopimustekniikan.

Sisältö

Projektitoiminta
Rakennuttamisen vaiheet
Hankkeen läpivienti rakennuttajan näkökulmasta
Urakkamuodot
Sopimustekniikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri urakka- ja toteutusmuotoja yhdistellen optimaalisen rakennuttamisen hanketoteutuksen. Opiskelija osaa arvioida eri tilanteisiin sopivan sopimusmuodon ja suhtautua kriittisesti niiden sisältöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää erilaisiin rakennushankkeisiin soveltuvaa toteutusmuotoa ja vertailla niiden soveltuvuutta. Opiskelija hallitsee sopimustekniikan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa rakentamisen eri urakka- ja toteutusmuodot.Opiskelija hallitsee keskeisen sopimustekniikan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot projektitoteutuksen lähtökohdista, suunnittelusta ja projektin hallinnasta. Opiskelija hallitsee rakennuttamisen keskeiset tehtävät ja menettelyt, urakkamuodot sekä sopimustekniikan.

Sisältö

Projektitoiminta
Rakennuttamisen vaiheet
Hankkeen läpivienti rakennuttajan näkökulmasta
Urakkamuodot
Sopimustekniikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri urakka- ja toteutusmuotoja yhdistellen optimaalisen rakennuttamisen hanketoteutuksen. Opiskelija osaa arvioida eri tilanteisiin sopivan sopimusmuodon ja suhtautua kriittisesti niiden sisältöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää erilaisiin rakennushankkeisiin soveltuvaa toteutusmuotoa ja vertailla niiden soveltuvuutta. Opiskelija hallitsee sopimustekniikan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa rakentamisen eri urakka- ja toteutusmuodot.Opiskelija hallitsee keskeisen sopimustekniikan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Rakentamistaloudellisen ajattelutavan omaksuminen.

Sisältö

Opiskelija laatii todellisen rakennuskohteen määrälaskennan ja hinnoittelee työt ja tarvikkeet
sekä laatii kohteelle työsaavutuksiin perustuvan aikataulun.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan nimikkeiden, hinnoittelun ja määrälaskennan osalta 90%:sti oikein suoritettu projektityö.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Rakentamistaloudellisen ajattelutavan omaksuminen.

Sisältö

Opiskelija laatii todellisen rakennuskohteen määrälaskennan ja hinnoittelee työt ja tarvikkeet
sekä laatii kohteelle työsaavutuksiin perustuvan aikataulun.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan nimikkeiden, hinnoittelun ja määrälaskennan osalta 90%:sti oikein suoritettu projektityö.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa sopimusoikeuden yleiset peeriaatteet, osaa keskeiset sopimustyypit ja osaa asunto-osakeyhtiön toimintaperiaatteet.

Sisältö

Oikeusjärjestys
Sopimukset ja niiden tekeminen sekä edustus
Työsopimus, vuosiloma, työaika
Yritystoiminta
Asunto-osakeyhtiön perustaminen, hallinto, vastikesäännökset, kunnossapitovastuu ja muutostyöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

Lisätiedot

ok 29.5. sm

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yksinkertaisten rakenneosien staattisen toiminnan ja osaa
arvioida kuormien vaikutuksia eri tavoin tuettuihin pysty- ja vaakarakenteisiin.

Sisältö

Massapisteen tasostatiikka
Jäykän kappaleen tasostatiikka
Rasitukset ja rasituskuviot
Ristikon sauvavoimien laskenta ideaaliristikossa tasapainomenetelmää soveltaen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasituksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti statiikan laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1, Algebra, Geometria

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Laajentaa ja syventää Statiikka 1-opintojaksossa esitettyjä asioita

Sisältö

Nivelpalkit
Ristikon sauvavoimien laskenta ideaaliristikossa leikkausmenetelmää soveltaen
Erilaiset kuormitustapaukset
Staattisesti määrätyt kehät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasituksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti statiikan laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1, Algebra, Geometria, Statiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Laajentaa ja syventää Statiikka 1-opintojaksossa esitettyjä asioita

Sisältö

Nivelpalkit
Ristikon sauvavoimien laskenta ideaaliristikossa leikkausmenetelmää soveltaen
Erilaiset kuormitustapaukset
Staattisesti määrätyt kehät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasituksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti statiikan laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1, Algebra, Geometria, Statiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoaan oman ammattialansa näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen jokapäiväisiä kommunikaatiotilanteita sekä työelämän tilanteita. Opiskelijat pystyvät etsimään ja käyttämään ruotsinkielistä oman erikoistumisalansa tietoa eri medioista.

Sisältö

- Ruotsin kielen sanaston, kieliopin ja rakenteen kertaaminen ja uusien asioiden opiskelu sisältyen opintojakson aiheisiin. Harjoitteleminen on kirjallista ja suullista.
- Tutustuminen uusiin ihmisiin sekä omasta elämästä kertominen
- Opiskeluasioista kertominen
- Puhelinfraasit kirjallisesti ja suullisesti
- Oman alan yrityksen / tuotteen / palvelun esittely
- Rakennustekniikan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys (CEFR) - taso B1

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoaan oman ammattialansa näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen jokapäiväisiä kommunikaatiotilanteita sekä työelämän tilanteita. Opiskelijat pystyvät etsimään ja käyttämään ruotsinkielistä oman erikoistumisalansa tietoa eri medioista.

Sisältö

- Ruotsin kielen sanaston, kieliopin ja rakenteen kertaaminen ja uusien asioiden opiskelu sisältyen opintojakson aiheisiin. Harjoitteleminen on kirjallista ja suullista.
- Tutustuminen uusiin ihmisiin sekä omasta elämästä kertominen
- Opiskeluasioista kertominen
- Puhelinfraasit kirjallisesti ja suullisesti
- Oman alan yrityksen / tuotteen / palvelun esittely
- Rakennustekniikan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys (CEFR) - taso B1

Lisätiedot

BÄJA 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Antaa perustiedot rakennuksen rakennusosista, kantavasta rungosta sekä täydentävistä rakennusosista, niiden toiminnallisista ominaisuuksista ja rakentamismenetelmistä. Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tärkeimmät rakennusrungon rakennusmateriaalit sekä tuntee rakennusmateriaalin koostumuksen ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön ja käytön kannalta.

Sisältö

Rakennusrungon eri osat rakennusosien mukaan ryhmiteltynä.
Eri runkotyypit, niiden toimintaperiaatteet ja materiaalit.
Kuormitukset rakennusrungolle
Rakennusten paloturvallisuus ja ääneneristys
Väestönsuojat
Yleisimmät rakennusrungon ja täydentävien rakennusosien materiaalit
Rakentamisen ohjaus Suomessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää rakennuksen rakennusosat ja täydentävät rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet. Tietää miten erisuuntaiset voimat vaikuttavat rakennusosiin ja niiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Opiskelija tuntee käytetyimpien rakennusmateriaalien tärkeimmät ominaisuudet ja käyttökohteet rakentamisen ja rakennuksen elinkaarin näkökulmasta. Osaa hahmottaa mistä rakennusmateriaaleista muodostuu energiatehokas ja ympäristöystävällinen rakennus.
Opiskelija tuntee paloluokitukset ja -määräykset ja tietää miten rakentamista ohjataan Suomessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hahmottaa rakennuksen rakennusosat ja osaa tehdä perusteltuja materiaali valintoja rakennusosiin. Tietää miten erisuuntaiset voimat vaikuttavat rakennukseen.
Ymmärtää miten rakentamista ohjataan Suomessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennusrungon osat ja siihen liittyvät rakenteet. Opiskelija tuntee eri rakennusmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia, joita käytetään talonrakentamisessa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot rakennusten teknisistä laitteista ja älykkäistä järjestelmistä sekä niiden toiminnasta.

Sisältö

LVI- ja sähköjärjestelmät
Automaatiojärjestelmät
Älykkäät ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmät

Oppimateriaalit

Rakennusten sähkötekniset järjestelmät -osio: Kurssimateriaali DevMoodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: 30 h , itsenäinen opiskelu:50 h

Sisällön jaksotus

Rakennusten sähkötekniset järjestelmät:
Antenni- ja monipalveluverkot
Tietoverkot
Rikos- ja kameravalvonta
Kiinteistöautomaation perusteet
Valaistustekniikka
Poistumisvalaistus
Turvalliset sähköasennukset ja sähköasennustekniset määräykset
Sähköpiirustukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät, kykenee tekemään putkistomitoitukset ja valitsemaan kanavakoot taulukkomitoituksella, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja valitsemaan laitteet käyttötarkoituksen ja energiataloudellisuus periaatteen mukaan eri LVI-järjestelmiin.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän rakenteen, hallitsee älykkäät mittaus- ja valvontajärjestelmät sekä sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät, kykenee tekemään putkistomitoitukset ja valitsemaan kanavakoot taulukkomitoituksella.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet, tuntee älykkäät mittaus- ja valvontajärjestelmät ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttisuoritukset ja palautettavat harjoitustyöt

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän rakenteen, hallitsee varaavan lämmitysjärjestelmän mitoituksen ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet, tuntee varaavan lämmitysjärjestelmän mitoituksen periaatteet ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Hälinen
 • Harri Honkanen
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot rakennusten teknisistä laitteista ja älykkäistä järjestelmistä sekä niiden toiminnasta.

Sisältö

LVI- ja sähköjärjestelmät
Automaatiojärjestelmät
Älykkäät ohjaus-, mittaus- ja valvontajärjestelmät

Oppimateriaalit

Rakennusten sähkötekniset järjestelmät -osio: Kurssimateriaali DevMoodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus: 39h , itsenäinen opiskelu: 42h

Sisällön jaksotus

Rakennusten sähkötekniset järjestelmät:
Antenni- ja monipalveluverkot
Tietoverkot
Rikos- ja kameravalvonta
Kiinteistöautomaation perusteet
Valaistustekniikka
Poistumisvalaistus
Turvalliset sähköasennukset ja sähköasennustekniset määräykset
Sähköpiirustukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät, kykenee tekemään putkistomitoitukset ja valitsemaan kanavakoot taulukkomitoituksella, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja valitsemaan laitteet käyttötarkoituksen ja energiataloudellisuus periaatteen mukaan eri LVI-järjestelmiin.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän rakenteen, hallitsee älykkäät mittaus- ja valvontajärjestelmät sekä sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät, kykenee tekemään putkistomitoitukset ja valitsemaan kanavakoot taulukkomitoituksella.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet, tuntee älykkäät mittaus- ja valvontajärjestelmät ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti Srmk osia D1 (vesi- ja viemäri), D2+E7 (ilmanvaihto), C3 ja D5 (energiatalous-lämmitys) olemassa olevien piirustusten ja laskelmien tulkinnassa sekä tuntee yleisimmät talotekniikan LVI-järjestelmät.
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttisuoritukset ja palautettavat harjoitustyöt

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän rakenteen, hallitsee varaavan lämmitysjärjestelmän mitoituksen ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet, tuntee varaavan lämmitysjärjestelmän mitoituksen periaatteet ja sähköenergian hinnoittelun rakenteen.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

LVI osio:

Sähkötekniikan osio:
Opiskelija tuntee sähköturvallisen sähkönjakelujärjestelmän periaatteet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

29.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Mika Pietarinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen kehittäminen tekniikan alan työtehtäviin

Sisältö

Viestinnän yleiset perusteet
Tekniikan alan asiakirjoittamisen muotoja
Puhetilanteiden valmistelu, toteutus ja analysointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen oman ammatillisen identiteettinsä luojana ja vahvistajana ja hyödyntää kieltä osana ammatillisuuttaan.
Opiskelija hakeutuu palautetilanteisiin aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivimmalla tavalla ja viestintävälineellä ja laatii asiantuntijuutta osoittavan tavoitteellisen esityksen.
Opiskelija argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija osaa myös kyseenalaistaa yhteisön omaksumia kielellisiä käytänteitä ja pyrkii perustellusti muokkaamaan niitä.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan asiantuntijatyötä eettisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta ja luomaan kannustavan ilmapiirin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä.
Opiskelija arvioi oman toimintansa merkitystä osana viestintäprosessia ja ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija ottaa huomioon esitystilanteissa kohderyhmän ja hyödyntää eri viestintävälineitä.
Opiskelija osaa laatia oman alansa tekstejä tiiviillä, yksiselitteisellä, havainnollisella ja selkokielisellä tavalla ja ottaa huomioon lukijan.
Opiskelija tuntee organisaation tavat tuottaa tekstejä ja noudattaa tapaa.
Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija osaa laatia työelämän tekstin annetulle kohderyhmälle.
Opiskelija pystyy esittelemään oman alansa aiheita ja havainnollistamaan esitystä.
Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja.
Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta.
Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ehjän, ongelmaperustaisen tekstin, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija osaa kuvata kulttuurin vaikutusta viestintätilanteessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tavanomaisiin teräs- ja puurakenteiden ominaisuuksiin, suunnitteluun, mitoitukseen sekä valmistustekniikkaan.

Sisältö

Tavanomaiset teräs- ja puutuotteet sekä niiden käyttökohteet
Viranomaismääräykset
Palkki- ja pilarirakenteiden mitoitus
Teräs- ja puurakenteiden liitokset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti teräs- ja puurakenteiden rakennesuunnittelun laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa määritellä ongelmanratkaisun keskeiset kohdat ja kykenee soveltamaan oppimaansa päättelyä vastaavien ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakennukseen ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat ja kuormitusyhdistelmät.
Opiskelija osaa selittää rakennuksen jäykistysperiaatteen vaikutuksen mitoitusmalliin.
Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa murto- ja käyttörajatilassa teräs- ja puupalkin sekä taivutetun ja puristetun teräs- ja puupilarin.
Opiskelija osaa mitoittaa puisen välipohjapalkiston värähtelylle.
Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa yksinkertaisia liitosrakenteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puu- ja teräsmateriaalien ominaisuudet ja käytön rakentamisessa.
Opiskelija osaa kuvailla kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakenteisiin kohdistuvat kuormat.
Opiskelija osaa mitoittaa murto- ja käyttörajatilassa yksiaukkoisen teräs- ja puupalkin sekä puristetun teräs- ja puupilarin.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1 ja Lujuusoppi 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tavanomaisiin teräs- ja puurakenteiden ominaisuuksiin, suunnitteluun, mitoitukseen sekä valmistustekniikkaan.

Sisältö

Tavanomaiset teräs- ja puutuotteet sekä niiden käyttökohteet
Viranomaismääräykset
Palkki- ja pilarirakenteiden mitoitus
Teräs- ja puurakenteiden liitokset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti teräs- ja puurakenteiden rakennesuunnittelun laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa määritellä ongelmanratkaisun keskeiset kohdat ja kykenee soveltamaan oppimaansa päättelyä vastaavien ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakennukseen ja rakenteisiin kohdistuvat kuormat ja kuormitusyhdistelmät.
Opiskelija osaa selittää rakennuksen jäykistysperiaatteen vaikutuksen mitoitusmalliin.
Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa murto- ja käyttörajatilassa teräs- ja puupalkin sekä taivutetun ja puristetun teräs- ja puupilarin.
Opiskelija osaa mitoittaa puisen välipohjapalkiston värähtelylle.
Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa yksinkertaisia liitosrakenteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee puu- ja teräsmateriaalien ominaisuudet ja käytön rakentamisessa.
Opiskelija osaa kuvailla kantavien rakenteiden suunnitteluperiaatteet ja osaa määrittää rakenteisiin kohdistuvat kuormat.
Opiskelija osaa mitoittaa murto- ja käyttörajatilassa yksiaukkoisen teräs- ja puupalkin sekä puristetun teräs- ja puupilarin.

Esitietovaatimukset

Statiikka 1 ja Lujuusoppi 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Nissilä
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään projektinhallinnan tietokone-ohjelmaa. Opiskelija osaa laatia rakennusprojektin aikatauluja, määrittää niihin oikeat työntekijäresurssit ja resurssien tasauksen sekä hallita työvoimakustannuksia.

Sisältö

Projektihallinnan tietokone-ohjelman käyttö.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Miia Rönkkö
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään projektinhallinnan tietokone-ohjelmaa. Opiskelija osaa laatia rakennusprojektin aikatauluja, määrittää niihin oikeat työntekijäresurssit ja resurssien tasauksen sekä hallita työvoimakustannuksia.

Sisältö

Projektihallinnan tietokone-ohjelman käyttö.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Nissilä
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään projektinhallinnan tietokone-ohjelmaa. Opiskelija osaa laatia rakennusprojektin aikatauluja, määrittää niihin oikeat työntekijäresurssit ja resurssien tasauksen sekä hallita työvoimakustannuksia.

Sisältö

Projektihallinnan tietokone-ohjelman käyttö.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot rakennushankkeen toteutusvaiheen tuotannonsuunnittelusta ja tuotannon ohjausmenetelmistä.

Sisältö

Työn ajallinen ohjaus
Aikataulut (muodot ja tasot)
Aikataulujen, työsuoritusten ja urakkarajojen yhteensovittaminen
Töiden tahdistus ja rytmitys
Aikatauluvalvonta ja ohjaus
Viranomaisohjaus rakennustuotannossa.
Tuotannon tietolähteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa verrata eri tutantomenetelmien tehokkuutta. Opiskelija tuntee rakennushankkeen ohjausmenetelmät ja viranomaismääräysten vaikutuksen hankkeeseen.Opiskelija osaa laatia itsenäisesti eri aikataulumuotoisia rakennushankkeen toteusvaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti laatia eri tyyppisiä rakentamisen aikatauluja ja yhdistellä niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa lohkoa suuret rakennushankkeet osakokonisuuksiksi ja valita tarkoituksenmukaiset tuotantomenetelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa laatia rakentamisen eri vaiheitten aikatauluja ja tuntee rakennustuotantoon vaikuttavat tekijät.

Esitietovaatimukset

Projektihallinnan perusteet.
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Komulainen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot rakennushankkeen toteutusvaiheen tuotannonsuunnittelusta ja tuotannon ohjausmenetelmistä.

Sisältö

Työn ajallinen ohjaus
Aikataulut (muodot ja tasot)
Aikataulujen, työsuoritusten ja urakkarajojen yhteensovittaminen
Töiden tahdistus ja rytmitys
Aikatauluvalvonta ja ohjaus
Viranomaisohjaus rakennustuotannossa.
Tuotannon tietolähteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa verrata eri tutantomenetelmien tehokkuutta. Opiskelija tuntee rakennushankkeen ohjausmenetelmät ja viranomaismääräysten vaikutuksen hankkeeseen.Opiskelija osaa laatia itsenäisesti eri aikataulumuotoisia rakennushankkeen toteusvaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti laatia eri tyyppisiä rakentamisen aikatauluja ja yhdistellä niitä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa lohkoa suuret rakennushankkeet osakokonisuuksiksi ja valita tarkoituksenmukaiset tuotantomenetelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja osaa laatia rakentamisen eri vaiheitten aikatauluja ja tuntee rakennustuotantoon vaikuttavat tekijät.

Esitietovaatimukset

Projektihallinnan perusteet.
Rakennuskohteen kustannushallinta ja laatutekniikka.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua työelämän peruspelisääntöihin jo opintojensa alkuvaiheessa, ennen varsinaista harjoittelua.

Sisältö

Työelämän toimintatavat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kirjallinen loppuraportti harjoittelujaksosta.

Esitietovaatimukset

Vähintään 1. vuoden opinnot.
Voi suorittaa vain kerran opintojen aikana.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Syventää opiskelijan tietoja työmaatekniikasta ja erilaisista rakentamismenetelmistä. Antaa opiskelijalle valmiuksia verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

Rakentamisen työvaiheistus ja työmaa-alue suunittelu. Työvaiheistuksen vaikutus rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja muihin osatekijöihin. Erilaiset/vaihtoehtoiset rakentamismenetelmät. Rakentamisvaiheitten valmistelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee työmaanperustamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja työmaateknisiä ratkaisuja. Hallitsee rakennustyömaan läpivientiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja tuotannonohjauksen perusteet ja tietolähteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee työmaan perustamiseen liittyvät peruskäytänteet. Osaa hahmottaa piirustusten perusteella rakentamisjärjestyksen ja pystyy tekemään rakentamisen etenemisen mukaisia materiaalihankintoja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Syventää opiskelijan tietoja työmaatekniikasta ja erilaisista rakentamismenetelmistä. Antaa opiskelijalle valmiuksia verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Sisältö

Rakentamisen työvaiheistus ja työmaa-alue suunittelu. Työvaiheistuksen vaikutus rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ja muihin osatekijöihin. Erilaiset/vaihtoehtoiset rakentamismenetelmät. Rakentamisvaiheitten valmistelu ja toteutus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee työmaanperustamiseen liittyvät asiakokonaisuudet. Osaa tehdä taloudellisesti ja teknisesti perusteltuja työmaateknisiä ratkaisuja. Hallitsee rakennustyömaan läpivientiin tarvittavat perustiedot ja -taidot. Opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen ja tuotannonohjauksen perusteet ja tietolähteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa taloudellisesti perusteltuja resurssi ja materiaalihankintoja. Hallitsee kesä- ja talvirakentamiseen liittyvät erikoispiirteet ja osaa ottaa ne huomioon rakentamisen edetessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee työmaan perustamiseen liittyvät peruskäytänteet. Osaa hahmottaa piirustusten perusteella rakentamisjärjestyksen ja pystyy tekemään rakentamisen etenemisen mukaisia materiaalihankintoja.

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen kiinteistöpidossa ja rakennustuotannossa. Opiskelija hallitsee rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset sekä viranomaismääräykset. Opiskelija tiedostaa työnjohdon vastuut ja merkityksen työturvallisen rakentamisen edistämisessä.

Sisältö

- Kurssilla perehdytään rakentamisen ja kiinteistönhoidon työturvallisuuteen, käytänteisiin, lakeihin ja asetuksiin.
- Kurssin aikana opiskelija saa käsityksen työturvallisuusjohtamisesta ja velvoitteista mitä rakennustyömaalla eri sidosryhmille kuuluu turvallisuuteen liittyen
- Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm:
työturvallisuus yleisesti
työturvallisuuden lainsäädäntö yleisesti sekä rakennustyömaan näkökulmasta
työsuojeluvastuut työmaalla
maanrakentamisen erityispiirteet
riskiarviointi
työturvallisuussuunnittelu
viikoittaiset tarkastukset:
TR
MVR

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Riitta Sievänen
Ryhmät
 • KRY21SRaa
  KRY21SRaa

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen kiinteistöpidossa ja rakennustuotannossa. Opiskelija hallitsee rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset sekä viranomaismääräykset. opiskelija tiedostaa työnjohdon vastuut ja merkityksen työturvallisen rakentamisen edistämisessä.

Sisältö

Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa. Rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset. Viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt. Työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liitttyvissä asioissa. Toimiminen hätätilanteessa. Ensiapu I-kurssin suorittaminen SPR:n EA1:n mukaisesti (EA1-kortin suorittaminen).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tiedostaa työturvallisuusriskit, osaa kartoitta ja tehdä työturvallisuustarkastuksen itsenäisesti rakennustyömaalle. Opiskelija osaa tehdä laitekohtaisia työturvallisuustarkastuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tiedostaa eri tahojen työturvallisuusvastuut ja viranomaismenettelyt. Opiskelija osaa soveltaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeitä käytännön työtilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennustyötä ja kiinteistönpitoa koskevat työturvallisuuslait ja määräykset. Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisen työskentelyn kokonaistaloudellisen merkityksen.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimusta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Riitta Sievänen
Ryhmät
 • KRY21S
  KRY21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen kiinteistöpidossa ja rakennustuotannossa. Opiskelija hallitsee rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja työturvallisuuteen liittyvät ilmoitukset sekä viranomaismääräykset. opiskelija tiedostaa työnjohdon vastuut ja merkityksen työturvallisen rakentamisen edistämisessä.

Sisältö

Työturvallisuuden huomioiminen kiinteistönhoitotöissä ja rakentamisen eri vaiheissa. Rakennustyömaan työturvallisuustarkastukset ja -ilmoitukset. Viranomaismääräykset ja luvanvaraiset työt. Työnantajan velvoitteet ja vastuut työturvallisuuteen liitttyvissä asioissa. Toimiminen hätätilanteessa. Ensiapu I-kurssin suorittaminen SPR:n EA1:n mukaisesti (EA1-kortin suorittaminen).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tiedostaa työturvallisuusriskit, osaa kartoitta ja tehdä työturvallisuustarkastuksen itsenäisesti rakennustyömaalle. Opiskelija osaa tehdä laitekohtaisia työturvallisuustarkastuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tiedostaa eri tahojen työturvallisuusvastuut ja viranomaismenettelyt. Opiskelija osaa soveltaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeitä käytännön työtilanteisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennustyötä ja kiinteistönpitoa koskevat työturvallisuuslait ja määräykset. Opiskelija osaa ottaa huomioon turvallisen työskentelyn kokonaistaloudellisen merkityksen.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysvaatimusta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.02.2024 - 28.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.08.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Lähdesmäki
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija syventää rakennus- tai kiinteistöalaan liittyviä käytännön valmiuksiaan.

Sisältö

Opiskelija perehtyy työssä todellisessa kohteessa olevaan ongelmaan ja laatii suunnitelman, miten ongelma voidaan ratkaista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Malm
Ryhmät
 • KRY20S
  KRY20S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy Suomen ympäristölainsäädäntöön, siihen liittyvään lupajärjestelmään sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija tutustuu kaavoitusprosesseihin ja niiden merkitykseen kiinteistöjen käytön kannalta.

Sisältö

Ympäristönsuojelulaki
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista
Luonnonsuojelulaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus
Vesilaki
Jätelaki
Kaivoslaki ja –asetus
Kaavoitusjärjestelmä: maakuntakaava, asemakaava, yleiskaava

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja osaa perustella lainkohdat ja määräykset, jotka ohjaavat rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa. Opiskelija osaa itsenäisesti ottaa huomioon eri lakien ja määräysten yhteisvaikutuksen rakennettuun ympäristöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa perustella lainkohdat ja määräykset, jotka ohjaavat rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee lainsäädännön, joka keskeiseti ohjaa rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Malm
Ryhmät
 • KRM20S
  KRM20S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy Suomen ympäristölainsäädäntöön, siihen liittyvään lupajärjestelmään sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön käytännön esimerkkien kautta. Opiskelija tutustuu kaavoitusprosesseihin ja niiden merkitykseen kiinteistöjen käytön kannalta.

Sisältö

Ympäristönsuojelulaki
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista
Luonnonsuojelulaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus
Vesilaki
Jätelaki
Kaivoslaki ja –asetus
Kaavoitusjärjestelmä: maakuntakaava, asemakaava, yleiskaava

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ja osaa perustella lainkohdat ja määräykset, jotka ohjaavat rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa. Opiskelija osaa itsenäisesti ottaa huomioon eri lakien ja määräysten yhteisvaikutuksen rakennettuun ympäristöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa perustella lainkohdat ja määräykset, jotka ohjaavat rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee lainsäädännön, joka keskeiseti ohjaa rakentamista ja ympäristön suojelua Suomessa.