Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS (LYL24S)
Tunnus
(LYL24S)
Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen asiakassuhteen kehittämisessä ja arvon luomisessa. Opiskelija tuntee asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja osaa hyödyntää asiakaskokemuksen kehittämisessä tarvittavia työkaluja. Lisäksi hän osaa johtaa asiakaskokemuksen kehittämistä yrityksessä.
Opiskelija perehtyy uusien teknologien hyödyntämiseen asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Sisältö

Monimuotoinen asiakaskokemus ja sen kehittäminen
Asiakasarvon johtaminen
Asiakaskokemuksen johtaminen
Asiakaskokemusstrategia
Asiakassuhteen hallinta
Asiakasdatan ja uusien teknologioiden hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä

Arviointiasteikko

0 - 5

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Perttu Huusko
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää innovaatioiden merkityksen ja tuntee innovaatioprosessin vaiheet, keskeisimmät käsitteet ja innovaatiotoiminnan rahoitusmallit sekä osaa soveltaa innovaatioprosessia omissa työtehtävissään. Hän saa valmiuksia soveltaa
innovaatiojohtamisen menetelmiä osana oman alan kehittämistä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työyhteisön toimintaa kehittävän tutkimus- ja
kehittämishankkeen suunnitteluun.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät antavat työkaluja tunnistaa toimialan tulevaisuuden
vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Opiskelija saa valmiudet soveltaa tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä osana oman alansa ja liiketoiminnan kehittämistä.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää yrityksen liiketoimintaa joustavan strategiaprosessin mukaisesti

Sisältö

Innovaatiotoiminnan merkitys
Innovaatiotoiminnan keskeiset käsitteet
Innovaatioprosessi ja sen johtaminen
Esimerkkejä innovaatiotoiminnasta
Innovaatioympäristö ja innovaatiotoiminnan rahoitus
Skenaarioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
Ennakoinnin työkalut ja toimintaympäristön analysointi
Tulevaisuuden tutkiminen
Ennakointi strategisessa päätöksenteossa

Arviointiasteikko

0 - 5

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.03.2025 - 30.09.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
 • Risto Oikari
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
• osaa hyödyntää hankkeita organisaation strategian ja vision mukaisessa kehittämisessä
• tuntee alueelliset, kansalliset ja kansainväliset hankkeiden rahoitusmahdollisuudet sekä eri rahoittajien tavoitteet ja erityisvaatimukset
• osaa laatia hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen
• osaa suunnitella ja arvioida hankkeen toteutuksen ja johtamisen toimintamalleja

Sisältö

• Hankkeiden merkitys kehittämisessä
• Hankkeen rahoitusmahdollisuudet
• Hankkeen kokonaissuunnittelu
• Hankkeen toteutus ja vaikuttavuuden arviointi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla ilmoitettu materiaali ja oma hankesuunnitelmaan liittyvä materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- hallitsee perusteellisesti hanketoiminnan käsitteiden loogisen käytön
- ymmärtää erinomaisesti perustellen hanketoiminnan mahdollisuudet valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen tutkimustietoon perustuen
- tuntee laajasti vaihtoehtoisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia sekä osaa kriittisesti perustella valitsemansa oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia hyvin kirjoitetun, rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät asiakokonaisuudet perustellen niitä kriittisesti kirjallisuutta hyödyntäen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H4
Opiskelija
- hallitsee perusteellisesti hanketoiminnan käsitteiden käytön
- ymmärtää laaja-alaisesti ja kattavasti hanketoiminnan mahdollisuudet valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen tutkimustietoon perustuen
- tuntee vaihtoehtoisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia sekä osaa perustella valitsemansa oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia ja kirjoittaa selkeän, rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät asiakokonaisuudet perustellen niitä kirjallisuudella avulla

H3
Opiskelija
- hallitsee pääosin hanketoiminnan käsitteiden käytön
- osaa kuvata hanketoiminnan mahdollisuuksia valitsemansa organisaation toiminnan kehittämisessä
- osaa perustella kehittämistarpeen ja hankkeen merkityksen kirjallisuutta hyödyntäen
- pystyy perustellen valitsemaan oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia selkeän, pääosin rahoittajan ehtojen mukaisen ja toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asiat perustellen niitä kirjallisuudella avulla

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T2
Opiskelija
- hallitsee osittain hanketoiminnan käsitteiden käytön
- perustelee osittain hankkeen kehittämistarvetta ja sen merkitystä myös tietoperustan avulla
- osaa valita oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia ymmärrettävän ja vähintäänkin keskeisiltä osiltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asiat

T1
Opiskelija
- kuvailee osittain hanketoiminnan käsitteiden käyttöä
- perustelee osittain hankkeen kehittämistarvetta
- osaa valita oman organisaation kehittämiseen soveltuvan hankerahoittajan
- osaa laatia vähintäänkin keskeisiltä osiltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman, ja sitä tukevan rahoitushakemuksen
- osaa osittain suunnitella hankkeen toteutukseen, johtamiseen, viestintään ja arviointiin liittyvät keskeiset asia

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.02.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Jaana Lappalainen
 • Päivi Karhu
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • MGB24S
  MGB24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • MGBE24S
  MGBE24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • LBY24S
  LBY24S

Arviointiasteikko

0 - 5

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Jaana Lappalainen
 • Kirsi Meriläinen
 • Pasi Korhonen
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Outi Lundahl
 • Eija Heikkinen
 • Perttu Huusko
 • Mervi Väisänen
 • Tommi Kyllönen
 • Maarit Vuorinen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn. Opinnäytetyön tehtyään opiskelija omaa syvällisen kuvan asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, valmiudet itsenäiseen tiedon hakuun ja asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen, erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä pystyy itsenäisesti tuottamaan ja soveltamaan tietoa.

Opinnäytetyön tulee osoittaa opiskelijan
• kykyä rajata ja käsitellä valittua kehittämiskohdetta
• valmiutta kehittämisorientoituneeseen ajattelutapaan
• työssään tarvitsemien teorioiden ja tutkimusmenetelmien hallintaa
• perehtyneisyyttä opinnäytetyön aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen
• kykyä ammatilliseen viestintään
• valmiutta työskennellä pitkäjänteisesti ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Sisältö

Opinnäytetyö voi olla kehittämishanke tai kehittämistutkimus, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Kehittämistehtävän luonteisen opinnäytetyön tuotos voi olla uusi tai entistä parempi työtapa tai- prosessi, tuote, menetelmä, malli, tapahtuma tai taiteellinen työ tms.

Opinnäytetyö saattaa olla myös kehittämissuunnitelma tai muu suunnitelma tai alaa eteenpäin vievä selvitys kehittämisehdotuksineen. Opinnäytetyö voi kohdistua yksittäiseen yritykseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen, jonka lisäksi opinnäytetyöllä tulee olla yleistettävissä oleva alaa edistävä kontribuutio.

Opinnäytetyön tekeminen kestää koko opintojen ajan ja sen tekeminen aloitetaan jo ensimmäisenä lukuvuonna niin, että työelämän kehittämisen menetelmien opintojaksot tukevat opinnäytetyön tekemistä. Seminaarityöskentely tapahtuu pienryhmissä, joissa syvennetään tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhankinnan osaamista, tutkimusmenetelmiin liittyvää tietämystä ja kykyä analysoida ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa. Opinnäytetyöprosessi etenee työn tekijän, toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan yhteistyönä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2025

Ajoitus

16.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Moisanen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
* ymmärtää osaamisen johtamisen taustalla olevat keskeiset teoriat
* ymmärtää osaamisen johtamisen merkityksen henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä sekä osaa ennakoivasti suunnitella ja arvioida osaamisen kehittämisen suuntaa ja visiota
* osaa laatia organisaation henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelman (tavoitteet, menetelmät, arviointi ja vastuut)
* osaa analyyttisesti ja kriittisesti arvioida henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä organisaation menestystekijänä

Sisältö

* Osaamisen johtamisen teoriaperusta
* Yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaaminen
* Osaamisen ennakointi, toimintaympäristön muutosten ja megatrendien merkitys osaamisen kehittämiselle
* Organisaation strateginen osaaminen
* Organisaation ydinosaaminen
* Osaamisen arviointi ja arviointimenetelmät
* Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelmat
* Osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen vaikuttavuuden arviointi
* Johtajan rooli osaamisen kehittämisessä, valmentava johtajuus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Repussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
* osaa tarkastella tulevaisuuden osaamisen tarpeita innovatiivisesti strategisia suunnitelmia, yhteiskunnallisia ja globaalisia tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
* osaa laatia tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin pohjautuvan suunnitelmallisen ja jäsennellyn osaamisen kehittämisen suunnitelman
* osaa arvioida kriittisesti osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja kehittää sitä vastuualueen/yrityksen/organisaation tarpeita palvelevaksi
* osaa motivoida ja ohjeistaa työyhteisöä ja johtoa hyödyntämään osaamisen kehittämisen suunnitelmaa henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
* osaa käyttää monipuolisesti lähteitä ja lähdemerkinnät ovat ohjeiden mukaisia. Lähteissä hyödynnetään tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia.
* osaa tuottaa virheetöntä, tiivistä, analysoitua ja synteesin omaista tekstiä. Teksti muodostaa monipuolisen, eheän ja aihetta prosesseineen kuvaavan kokonaisuuden

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija
* osaa kartoittaa vastuualueen/yrityksen/organisaation tulevaisuuden osaamisen tarpeita strategisia suunnitelmia ja toimintaympäristön muutoksia hyödyntäen
* osaa laatia osaamisen kehittymisen suunnitelman
* osaa hyödyntää keskeisiä osaamisen kehittämisen ja johtamisen menetelmiä
* osaa arvioida osaamisen kehittämisen suunnitelmaa
* osaa esitellä ja markkinoida osaamisen kehittämisen suunnitelman ja sen käytön työyhteisön henkilökunnalle
* osaa käyttää hyvin lähteitä ja lähdemerkinnät ovat ohjeiden mukaisia. Lähteissä on hyödynnetty muutamia tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia.
* osaa tuottaa lähes virheetöntä, tiivistä ja analysoitua tekstiä. Teksti muodostaa eheän ja aihetta prosesseineen kuvaavan kokonaisuuden

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija
* osaa kartoittaa organisaation/vastuualueen/yrityksen tulevaisuuden osaamista
* osaa laatia osaamisen kehittämisen suunnitelman
* osaa hyödyntää joitakin osaamisen kehittämisen ja johtamisen menetelmiä
* käyttää suppeasti lähteitä ja lähdemerkinnät ovat pääosin ohjeiden mukaisia
* oikeakielisyydessä on puutteita ja kieli on hajanaista

Esitietovaatimukset

Strateginen johtaminen

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.08.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 15.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
 • Hannele Siipola
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee rekrytointiprosessin eri vaiheet ja ymmärtää rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan merkityksen yrityksen menestystekijänä. Hän ymmärtää työnantajamielikuvan aktiivisen rakentamisen tärkeyden osana strategista johtamista ja erityisesti osana strategista henkilöstöjohtamista. Hän ymmärtää ja osaa analysoida ja arvioida työnantajamielikuvan merkitystä nykyisten ja tulevien työntekijöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnin tukena. Opiskelija osaa kehittää organisaation rekrytointiosaamista ja työnantajamielikuvaa. Opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia organisaation tavoitteiden mukaisia työntekijöiden sitouttamis-, kannustus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Hän osaa hyödyntää viestintää, verkostoja ja yhteistyötä eri sidoryhmien kanssa sekä rekrytoinnin että työnantajamielikuvan rakentamisen tukena.

Sisältö

Rekrytointiosaamisen merkitys ja rekrytoinnin haasteet
Rekrytointiosaaminen
Psykologinen sopimus
Työnantajamielikuvan muodostumisen osatekijät
Työntekokulttuuri (arvot, strategia, työympäristö, toimintatavat, rakenteet ja käytännön toiminta)
Työntekijäkokemus ja hakijakokemus
Työnantajamielikuvan rakentaminen
Työntekijöiden sitouttaminen
Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät
Viestintä rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan rakentamisen tukena
Verkostojen ja sidosryhmäyhteistyö rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan kehittämisessä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia aiheen erittäin hyvää hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia aiheen hyvää hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia aiheen hallintaa osoittavan oman työyhteisön rekrytointiosaamisen ja työnantajamielikuvan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu analyysiin, teorioihin ja aiempiin tutkimuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun merkityksen osana yrityksen
liiketoimintastrategian kehittämistä. Hänellä on kokonaiskuva markkinoinnin tehtävistä ja
prosesseista yrityksen liiketoimintamallin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen
markkinoinnin käsitteistön ja osaa analysoida asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnin strategisia
kehittämismahdollisuuksia ja –tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä.

Sisältö

Strateginen markkinointi osana strategista johtamista
Markkinoinnin perusprosessit liiketoimintastrategiassa
Yrityksen markkinointiympäristön strateginen analysointi
Muuttuvat asiakastarpeet ja trendit, asiakassuhteen arvo
Asiakaslähtöinen toimintojen sekä tuotteiden kehittäminen
Brändin ja mielikuvien merkitys liiketoimintastrategiassa
Strategisen markkinoinnin toteutus yrityksissä

Oppimateriaalit

Devmoodlessa olevat materiaalit ja ilmoitettu kirjallisuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa näkyy keskeisten käsitteiden ja mallien erinomainen hyödyntäminen ja ymmärrys
- tehtävänannon mukaiset ohjeet huomioitu hyvin
- tehtäväpalautukset ovat selkeitä ja loogisia, esitetyt ratkaisut erinomaisesti perusteltuja
- tehtäväpalautuksissa näkyy opiskelijan oma kriittinen ajattelu ja teoriatiedon oivaltava soveltaminen esitettyihin ratkaisuihin
- analyysissa ja case-sovelluksissa näkyy kriittinen ajattelu, systemaattisuus ja kyky ratkaista monimutkaisia käytännön haasteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa näkyy keskeisten käsitteiden ja mallien hyvä hyödyntäminen, niiden käytössä ei epätarkkuutta tai virheellisyyttä
- tehtävänannon mukaiset ohjeet huomioitu kattavasti
- tehtäväpalautukset ovat selkeitä ja loogisia
- tehtäväpalautuksissa näkyy opiskelijan oma ajattelu ja teoriatiedon soveltaminen esitettyihin ratkaisuihin
- analyysissa ja sovelluksessa näkyy kriittisyys ja kyky ratkaista käytännön haasteita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palautetut tehtävät:
- tehtäväpalautuksissa on hyödynnetty keskeisiä käsitteitä ja malleja, mahdollisesti kuitenkin myös jonkin verran epätarkkuutta ja virheellisyyttä
- tehtävänannon mukaiset ohjeet pääpiirteissään huomioitu
- soveltavat tehtävät täyttävät annetut minimivaatimukset
- perustelut voivat olla puutteellisia, kehittämisnäkökulma huomioitu jossain määrin

Esitietovaatimukset

Markkinoinnin käsitteiden ja perusprosessien ymmärtäminen

Ilmoittautumisaika

01.01.2025 - 30.04.2025

Ajoitus

01.05.2025 - 15.12.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
 • Tommi Kyllönen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät ja osaa soveltaa niitä liiketoiminnan ohjauksessa ja sen kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Opiskelija ymmärtää talousjohtamisen kytkennät strategiseen johtamiseen. Hän osaa laatia taloudellisia analyysejä yrityksestä/organisaatiosta sekä tulkita, arvioida ja soveltaa analyysien avulla saatuja tietoja päätöksenteossa ja johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella, laatia ja kehittää talouden raportteja ja toimintaa ohjaavia laskelmia ja suunnitelmia. Hän osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Opiskelija osaa kehittää oman organisaation talouden johtamista ja kehittää talousviestintää sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.

Sisältö

Talouden johtaminen osana johtamisjärjestelmää
Erilaiset talouden raportit, laskelmat ja suunnitelmat päätöksenteon tukena
Talouden analyysit, tunnusluvut ja niiden tulkinta ja hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa
Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja pääomarakenteen hallinta
Talousviestintä osana talouden johtamisjärjestelmää

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ReppuMoodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita yrityksen taloutta ja talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamista ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia erittäin hyvän oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida, tulkita, ennakoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia hyvän ja johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen hallintaa osoittavan kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutikimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita talouden suunnittelun ja johtamisen nykytilaa sekä osaa perustella talouden johtamisen kehittämistarpeita. Hän osaa soveltaa suunittelussa, päätöksenteossa raportoinnissa talouden johtamisen teoreettista taustaa sekä lainsäädännön että sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita. Hän osaa analysoida ja kehittää talousjohtamisesta ja talouden raportteja päätöksenteon tueksi.
Opiskelija osaa laatia johdonmukaisen oman työyhteisön talouden johtamisen kehittämissuunnitelman, joka pohjautuu teorioihin ja tutkimuksiin ja se sisältää luotettavia ja perusteltuja johtopäätöksiä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Arja Oikarinen
 • Saija Huhtala
 • Kirsi Meriläinen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
• vahvistaa metodologisia lähestymistapoja koskevaa osaamistaan tki-toiminnassa
• osaa johtaa ja uudistaa tki-toimintaa organisaation strategian mukaisesti
• hallitsee tki-toimintaa tukevia tieteellisen tiedon hankintamenetelmiä ja kehittämismenetelmiä, sekä niiden soveltamisen ja tulosten arvioinnin
• osaa kehittää ja johtaa (projekteja) alueellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tki-toimintaa eettisiin arvot huomioiden
• osaa toimia yhteistyöverkostojen rajapinnoilla, joissa korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus
• hallitsee tutkivan, kriittisen ja reflektoivan kehittämisotteen muutosprosessien hallinnassa
• osaa arvioida kriittisesti tk-toiminnan hyödynnettävyyttä

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteet ja muutostekijät
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallisuus/toimijuus tki-toiminnassa
Kehittämistoimintaa tukevat metodologiset lähestymistavat
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat aineiston hankintamenetelmät
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevat kehittämismenetelmät ja -interventiot
Tki-toiminnan arviointi
Tki-toimintaa tukeva arviointi

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Repussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti, innovatiivisesti ja suunnitelmallisesti arvioiden. Hän hallitsee tk-prosessin kokonaisuuden ja kehittää sitä systemaattisesti ja hallitusti perustellen ratkaisut kriittisesti ja monipuolisesti. Opiskelija hallitsee tk-prosessia tukevat metodologiat ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kriittisesti ja monipuolisesti. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan. Opiskelija osaa analysoida ja perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon. Opiskelija osaa uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja luo uusia käsitteellisiä ajattelutapoja käytäntöön ja käytännöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti arvioiden. Hän tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden ja osaa perustella ratkaisut. Opiskelija osaa arvioida tk-prosessia tukevan metodologian soveltuvuutta aiheen mukaisesti perustellen. Hän osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation osallistaen sen toimijat tk-toimintaan.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoon
-osaa toimia verkostojen rajapinnoilla
-uudistaa työelämän käytäntöjä näyttöön perustuen ja kykenee osoittamaan hyödyn (muutoksen)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa johtaa tk-prosessia tavoitteellisesti ja tunnistaa tk-prosessin kokonaisuuden. Hän osaa valita tk-prosessia tukevan metodologian aiheen mukaisesti heikosti perustellen. Opiskelija osaa perustaa tk-prosessia tukevan projektiorganisaation.
-osaa perustella alan kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä työyhteisön toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
-osaa hyödyntää olemassa olevia verkostoja
- osaa tuottaa työelämän käytäntöjä hyödyttävää tietoa

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.02.2025 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Katri Takala
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston käsittelyä ja analyysimenetelmiä sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- osaa analysoida ja tulkita laadullisen ja määrällisen aineistoa
- osaa tulkita ja hyödyntää tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti
- osaa arvioida kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia
- hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tutkimusmenetelmät

Sisältö

Laadullisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Laadullisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta sekä kvantifiointi
Erilaiset sisällön analyysit
Määrällisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Määrällisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta
Laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston yhdistäminen (mixed methods)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija hallitsee erilaisiin aineistoihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija hallitsee laadullisen ja määrällisen aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa kriittisesti. Opiskelija osaa tehdä tilastollisia ajoja suunnitellusti ja oikein sekä analysoida ja tulkita analyysien tuloksia.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 15.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 15.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

KAMK Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus
Opettaja
 • Master Opex Virtuaali Master Opex Virtuaali
 • Tanja Korhonen
Ryhmät
 • AYM24S
  AYM24S
 • TTY24S
  TTY24S
 • TLY24S
  TLY24S
 • LYL24SV
  LYL24SV
 • SJY24S
  SJY24S
 • LYL24S
  LYL24S
 • ALY24S
  ALY24S
 • SYT24S
  SYT24S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ja/tai yrityksen tarpeista lähtien oman alansa huipputeknologioihin sekä tulevaisuuden teknologioihin. Opiskelija osaa tuottaa teknologiaraportin ja esitellä sen.

Sisältö

Tausta-aineiston hankkiminen, ennakkotehtävä
Aihe, jonka vastuuopettaja hyväksyy.
Raportointi (essee)
Esitys
Opponointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia aiheen erittäin hyvää hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut kaikki tehtävät (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Erittäin hyvä esitys.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia aiheen hyvää hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut lähes kaikki tehtävät (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Hyvä esitys.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia aiheen hallintaa osoittavan esseen ja on toimittanut osan tehtävistä (ennakkotehtävä, aihe, essee, opponointi ja esitys) määräajassa. Esitys pidetty.
Vertaisarvioinnin arvosana vaikuttaa arvosanaan.

Mikäli kaikki tehtävät ovat myöhässä, arvosana on 1.