Siirry suoraan sisältöön

Bachelor's Degree in Business Information Technology

Tutkinto:
Bachelor of Business Administration

Tutkintonimike:
Bachelor of Business Administration

Laajuus:
210 op

Bachelor’s Degree in Business Information Technology (2024), Game Development
Tunnus
(TBIT24S)
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Vesa Vaihoja
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi
Johonkin matematiikkaohjelmaan tutustuminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.
Opiskelija osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.
Opiskelija osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
Opiskelija osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu tenttiin/tentteihin. Tyydyttävä taso edellyttää että tentin pisteistä saadaan noin 50 - 70 %, hyvä taso 70 - 90 % ja kiitettävät yli 90 %.

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Johanna Puirava
 • Marika Mustalahti
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

The students will adopt an entrepreneurial attitude, learn to understand fundamental business concepts and processes and the significance of business operations in society. The students will also be able to describe the basic functions of a company and understand the basics of running a profitable business.

Sisältö

The significance of business operations in society
External and internal entrepreneurship
Business concept and idea
Basic business model and processes
Stakeholders and networking
Company forms
Marketing and customer oriented working methods
Business profitability

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent (5)
The students are able to use business concepts extensively and combine them.
The students are able to analyse, compare, and critically assess their own business competence and business practices using acquired knowledge. They can work as a group advancing and developing the group's activities.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The students are able to describe and give reasons for business and entrepreneurial practices. They are able to work independently according to existing knowledge and guidelines and can apply business methods and models in business operations. The students are able to work as group to achieve common goals and to justify their activities according to professional ethical principles.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

The students are able to define and use fundamental business concepts in accordance with professional ethical principles.

Esitietovaatimukset

The course assumes no prior knowledge of business.

Lisätiedot

0k sm

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Students will be able to communicate on a day to day basic in Finnish and will get to know Finland: the country, its society, people, language and culture.

Sisältö

Pronunciation, reading and conversation practice.
Basic vocabulary and phrases used in simple everyday communication.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The student can speak satisfactory Finnish in short conversations about everyday life. The Student is able to identify necessary information in short texts and in spoken language.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

The Student understands topics of conversations he/she is involved in. He/she can answer questions in short phrases. The Student can read short Texts, F.e. signs or advertisements of his/her interest.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Students can form comprehensible sentences using standard Finnish and recognize numerals in their basic form and can converse using simple questions and answers.

Ilmoittautumisaika

28.09.2024 - 27.10.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Marika Mustalahti
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee pelisuunnittelun teorian ja ymmärtää pelisuunnittelun perusperiaatteet. Osaa analysoida pelejä, tuottaa peli-ideoita, tuottaa pelikonseptin ja alustavan pelisuunnitelman. Hallitsee prototypoinnin ja pitchauksen perusteet.

Sisältö

Vuorovaikutus ja pelimekaniikka
Pelianalyysit
Alustava konseptikuvaus
Ominaisuuksien luokittelu
Alustava kenttä ja hahmosuunnittelu
Prototypointi
Pitchaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija hallitsee pelisuunnittelun eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työtilanteissa, osaa toimia itsenäisesti ja ryhmässä sekä pystyy osoittamaan perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja selviää annetuissa tehtävissä asianmukaisesti.

Lisätiedot

Voidaan käyttää 10 Polkua -verkkokurssia "Pelisuunnittelun perusteet" osana kurssia

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää peruskäsitteet tietoverkoista, erityisesti lähiverkoista.

Sisältö

Tietoliikenteen perusteet
TCP/IP -verkon perusteet
Lähiverkon perusteet
Internet-perusteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa työtilanteissa, organisoida ja ohjata ryhmän toimintaa ja toimia vastuullisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri työtehtävissä, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja toimii ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan, toimii annetuissa tehtävissä asianmukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan omalla osaamisellaan.

Lisätiedot

Virtuaaliopintopisteet 1

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 27.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • OPE_Tietojärjestelmät OPE_Tietojärjestelmä
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot tietokoneohjelman laatimisessa ja ohjelmointitekniikassa.

Sisältö

Ohjelmointi ja tietokoneohjelman suunnittelu. C#-kielen perustietotyypit, muuttujat ja kontrollirakenteet. Visual Studio-ohjelmointiympäristön perusteet.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointitehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Ilmoittautumisaika

28.09.2024 - 27.10.2024

Ajoitus

28.10.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Ali Hosseini
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ohjelmistojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusteet, luokat ja oliot, perintä ja luokkakaaviot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa monipuolisesti oppimaansa erilaisissa ohjelmointi- ja suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää olio-ohjelmoinnin menetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee ja hallitsee olio-ohjelmointiin liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Bachelor's Degree in Business Information Technology
Opettaja
 • Juha Hauhia
Ryhmät
 • TBIT24S
  TBIT24S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin tietoturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Opiskelija tuntee tietoturvan merkityksen työelämässä ja tutustuu tietoturvakäytäntöihin organisaatiossa.

Sisältö

Tietoturvan lähtökohdat ja käsitteet
Tietoturvan kohteet
Tietoturvan lainsäädäntöä
Tietoturvasuunnittelu
Johtaminen ja sen kehittäminen
Salauksen merkitys tietoturvassa

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali saatavilla Repussa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee lainsäädäntöä sekä tietoturvan kohteet ja ymmärtää riskien hallinnan merkityksen.
Opiskelija osaa riskianalyysin pohjalta tehdä tietoturvasuunnittelua. 90 – 100% kokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tyydyttävän osaamisen lisäksi opiskelija osaa tunnistaa tietoturvan tarpeet ja kohteet. Hallitsee tietoturvan menetelmiä ja osaa käyttää niitä tarvittaessa. 65 – 90% kokeen pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee tietoturvan lähtökohdat, käsitteet ja vaatimukset ja osaa hyödyntää niitä omassa toiminnassaan, 50 – 65% kokeen pistemäärästä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Reppu-tentti: arvointi 0-5
Tietoturva-aiheinen esitys: hyväksytty/hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tenttiä hyväksytysti ja/tai opiskelija ei ole pitänyt tietoturva-aiheista esitystä.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee lainsäädäntöä sekä tietoturvan kohteet ja ymmärtää riskien hallinnan merkityksen.
Opiskelija osaa riskianalyysin pohjalta tehdä tietoturvasuunnittelua. 90 – 100% kokeen pistemäärästä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tyydyttävän osaamisen lisäksi opiskelija osaa tunnistaa tietoturvan tarpeet ja kohteet. Hallitsee tietoturvan menetelmiä ja osaa käyttää niitä tarvittaessa. 65 – 90% kokeen pistemäärästä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee tietoturvan lähtökohdat, käsitteet ja vaatimukset ja osaa hyödyntää niitä omassa toiminnassaan, 50 – 65% kokeen pistemäärästä.

Lisätiedot

Virtuaaliopintopisteet 1