SUOMEKSI STUDY GUIDE
CURRICULA > PART-TIME STUDIES > BACHELOR’S DEGREE IN NURSING > BACHELOR’S DEGREE IN NURSING (BACHELOR OF HEALTHCARE) 2023S

BACHELOR’S DEGREE IN NURSING (BACHELOR OF HEALTHCARE) 2023S

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PROFESSIONALISM AND ETHICS IN THE SERVICE SYSTEM OF HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE SERVICES
     
           
                       
Keys to professionalism 5
 
   
 
 
       
   
   
Basic of nursing care 5
     
           
                       
System of health care and social welfare services 5
     
           
                       
Patient safety 5
 
 
       
 
               
   
371203700102018.518.500000.50.5001100
CLINICAL NURSING PART ONE
                                                 
Anatomy and physiology 5
     
           
                       
Medical care and pharmacology 8
     
         
                   
The most common diagnostics in clinical nursing 3
     
           
                       
Basics of clinical nursing 4
     
           
                       
Basic clinical practice training 10
       
             
                   
300001713000008.58.56.56.50000000000
CLIENT CENTRED HEALTH PROMOTION AND SUPPORTING SELFCARE
                                                 
Client centred health promotion 5
       
             
                   
Guidance and education competence and supporting selfcare 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
CLINICAL NURSING PART TWO
                                                 
Care of client with special needs 3    
           
                     
   
Palliative care 2    
           
                     
   
Internal medicine 5
       
             
                   
Surgical and perioperative nursing 5
       
             
                   
Children, young people and family nursing 5  
         
                 
           
Mental health and substance abuse care 5  
         
                 
           
Gerontological nursing 5  
         
                 
           
Internal disease nursing practical training 10  
       
               
               
Surgical and perioperative nursing practical training 10  
       
               
               
Children, young people and family nursing practical training 10    
         
                   
       
Mental health and substance abuse work practical training 10    
         
                   
       
Gerontological nursing practical training 10    
         
                   
       
103535001020153050005510107.57.515152.52.500
CLINICAL COMPETENCE TRAINING
                                                 
Clinical competence training 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
EVIDENCE BASED PRACTICE AND DEVELOPMENT EXPERTISE
                                                 
Leadership and entreprise competence 5    
           
                     
   
Research and development 5  
         
                 
           
055000050500000002.52.5002.52.500
STUDIES IN NURSING EXPERTISE
                                                 
As an expert in nursing in the social and health field 10    
           
                     
   
Studies in nursing expertise 5    
           
                     
   
001500000015000000000007.57.500
COMMUNICATION
                                                 
Professional communication 4
 
 
       
 
               
   
English for Healthcare 3  
         
                 
           
Vårdsvenska 3  
       
               
               
361030330101.51.5001.51.51.51.5000.50.500
FREE- CHOICE STUDIES
(Select 5 ECTS)
   
           
                     
   
Foundations of Mathematics 2                                                  
0050000005000000000002.52.500
THESIS
                                                 
Thesis 15  
       
             
   
0510000055500000002.52.52.52.52.52.500
ECTS credits per period / semester / academic year 60606060606060606060606060606060606060606060606060

The curriculum has been planned so that the student completes about 60 ECTS credits per academic year and about 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Sairaanhoitajakoulutus johtaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon. Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset. Direktiivin mukaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään kolme vuotta ja sisältää vähintään 4600 tuntia (180 op) teoreettista ja kliinistä opetusta, josta teoreettisen opetuksen osuuden on oltava vähintään kolmasosa ja kliinisen opetuksen osuuden vähintään puolet koulutuksen vähimmäiskestosta.

Suomalainen sairaanhoitajakoulutus (210 op) sisältää lisäksi 30 op hoitotyön opintoja, joilla syvennetään ja laajennetaan osaamista työelämälähtöisesti alueen tarpeen ja ammattikorkeakoulun profiilin mukaisesti.

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (Arene ry) sekä valtakunnallisesti yhtenäisiin koulutuskohtaisiin kompetensseihin (Eriksson ym. 2015, yleSharviointi 2019).

Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisiä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.

Sairaanhoitajakoulutuksen alakohtaiset kompetenssit pohjautuvat Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen tuloksiin (Eriksson ym. 2015). Alakohtaiset kompetenssit on päivitetty yleSHarviointi -hankkeessa vuonna 2019 (Liite).

Kompetenssit ovat:
1. Ammatillisuus ja eettisyys, 2. Asiakaslähtöisyys, 3. Kommunikointi ja moniammatillisuus, 4. Terveyden edistäminen, 5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen, 6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen, 7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, 8. Kliininen hoitotyö, 9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko, 10. Yrittäjyys ja kehittäminen, 11. Laadun varmistus, 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja 13. Potilas- ja asiakasturvallisuus.

Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Englanninkielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi opiskelijat osallistuvat kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja ja opiskelijalla on mahdollisuus vähintään kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla.

Sairaanhoitajakoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 115 op sisältäen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 90 op sisältäen opinnäytetyön 15 op ja kypsyysnäytteen

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä sairaanhoitotyön asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä saa edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Sairaanhoitajan koulutuksessa opiskelija voi suunnata osaamistaan jollakin hoitotyön alalla viimeisen lukukauden aikana.
Opintojen tavoitteena on myös, että opiskelija hallitsee ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 7§) vaadittavan kielitaidon, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15§-19§ :ssä säädetään. Englannin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa kahdella opintojaksolla, joissa kielen oppimista arvioidaan. Ruotsin kieliopinnot toteutetaan yhdellä opintojaksolla. Suomen kielen viestintäosaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa (kompetenssimatriisi).

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavia opintoja voi toteutua hankkeissa, projektiopinnoissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää muiden koulutuksien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu sairaanhoitajan tutkinnossa 90 opintopisteen laajuisena.

Opintojensa aikana opiskelija tekee työelämän toimeksiantaman opinnäytetyön. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön.

Opetussuunnitelmassa opiskelijan oppimisprosessi kuvataan opiskelijan ammatillisena kasvuna perehtyjästä kehittäjäksi. Opetussuunnitelma rakentuu lukukausien mukaisista opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

1. vuosikurssi Hoitotyöhön perehtyjä
Opiskelija perehtyy hoitotyön perusteisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä ymmärtää eettisyyden ja monitieteellisen tiedon merkityksen ammatillisen osaamisen lähtökohtana.

2. vuosikurssi Kliinisen hoitotyön osaaja
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa yhdessä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotyön arvojen ja periaatteiden ohjaamana. Opiskelija laajentaa hoitotyössä tarvittavaa monitieteellistä tietoperustaa.

3. vuosikurssi Hoitotyön soveltaja
Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti kehittävän työotteen mukaisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja terveydenedistämisessä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

4. vuosikurssi Hoitotyön kehittäjä
Opiskelijan ammatillista päätöksentekoa ohjaa monitieteinen tietoperusta ja hän kykenee kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Opiskelija ymmärtää vastuunsa itsensä ja alan kehittämisessä sekä moniammatillisissa ja – alaisissa yhteisöissä. Opiskelija käyttää paikallisen päätöksenteon vaikuttamiskanavia väestön terveydenedistämisessä. (not translated)