IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2015 KUUSAMO

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2015 Kuusamo

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TEKEVÄ AMK
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                       
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
         
                   
Projektitoiminta 3
     
           
                   
Liiketoimintaosaaminen 3
       
             
                   
1000046000001.52.5330000000000
TYÖELÄMÄN VIESTINTÄ
(Valitaan opintoja 11 op)
                                                 
Oppijana ammattikorkeakoulussa 1      
           
                       
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
           
                       
Suomen kieli ja viestintä 2
     
           
                       
Build up Your English 3
     
           
                       
English for Nursing and Health Care 3  
         
                 
           
Bygg upp din svenska 3  
         
                 
           
Vårdsvenska 3    
           
                     
   
763170060313.53.5000033001.51.50.50.5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5  
         
                 
           
Hoitotyön laatu, työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 3    
           
                     
   
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
         
                   
       
054000051300000002.52.50.50.51.51.500
POTILASTURVALLISEN HOITOTYÖN PERUSTEET
                                                 
Potilasturvallinen hoitotyö 5
     
           
                       
Gerontologinen hoitotyö (osa 1) 2
     
             
                       
Orientoiva harjoittelu 6
     
           
                     
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 3
     
           
                       
160001330000049300000000000
KLIINISET HOITOTAIDOT
(Valitaan opintoja 23 op)
                                                 
Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5
     
           
                       
Mikrobiologia, tarttuvat taudit ja infektioiden torjunta 3
     
           
                       
Matematiikan orientoivat opinnot 2
     
           
                         
Ensiapu ja turvallisuus 3
 
 
       
   
               
   
Potilaan tutkiminen 5
       
             
                   
Lääkehoito ja farmakologia 7
     
         
                   
2302014.58.5000207.86.84.34.30000001100
TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET
                                                 
Terveyden edistämisen sisältöalueet ja ohjaaminen 6  
     
   
         
       
   
Ravitsemuksen perusteet 3  
       
               
               
Terveysliikunnan perusteet 3  
       
               
               
0930009003000004.54.500001.51.500
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ, POTILASTURVALLINEN HOITOTYÖ
                                                 
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyö 16
       
             
                   
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
       
               
               
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 9  
       
               
               
16180001618000000889900000000
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ, POTILASTURVALLINEN PERHEHOITOTYÖ
                                                 
Perhehoitotyö 9  
         
                 
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö (osa 2) 6  
         
                 
           
Perhehoitotyön harjoittelu 9    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 9    
         
                   
       
Kotihoidon harjoittelu 5    
         
                   
       
022230000222300000000111111.511.50000
SISÄTAUTI- JA KIRURGINEN HOITOTYÖ
                                                 
Sisätauti- ja kirurginen hoitotyö 15    
           
                     
   
Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu 15      
           
                       
00151500000151500000000007.57.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Kriisityö 5                                                  
Aivoterveyden edistäminen 5                                                  
Kansansairauksien omahoito 5                                                  
Palliatiivinen- ja saattohoitotyö 5                                                  
Lasten ja nuorten mielenterveyshoitotyö 5                                                  
Neurologisen potilaan selviytyminen ja kuntoutuminen 5                                                  
Ergonomiset ja kuntouttavat potilassiirrot 5                                                  
Haavanhoito 5                                                  
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 5                                                  
Seksuaaliterveyden edistäminen 5                                                  
Liikunta ja terveysongelmat 3                                                  
International Module
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Orientation Week 1                                                  
Social and Health Policy 3                                                  
Introduction to E-health 3                                                  
Multicultural Nursing 3                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15  
       
               
 
   
03.7511.2500003.753.757.5000000003.753.7503.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tavoite
Sairaanhoitaja tekee työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita, osaat tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja ja otat vastuuta omasta toiminnastasi. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut. Sairaanhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.

Koulutuksen sisältö
Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen.

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu yhdeksästä erilaisesta osaamisalueesta.

Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Syventävä opintokokonaisuus syksyllä 2015 alkavassa sairaanhoitajakoulutuksessa on sisätauti- ja kirurginen hoitotyö.

Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 75 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt, ikääntyvien ja vammaisten kotona selviytymistä edistäviä palveluja esittelevä Kätevä-koti, terveys- ja liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tuottava Myötätuuli sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Opintojen rakenne
Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op), ammattiopinnoista ( 165 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Ammattitaitoa tukeva harjoittelu 60 op sisältyy ammattiopintoihin.

Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka on koottu isommiksi opintokokonaisuuksiksi eli moduuleiksi. Sairaanhoitajakoulutuksen alussa opiskelet yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa tekevä amk- moduulissa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista, kokous- ja neuvottelutaitoja. Kliiniset hoitotaidot- moduulissa perehdyt anatomiaan, fysiologiaan, mikrobiologiaan, lääkehoitoon, kliiniseen farmakologiaan ja ensiapuun. Myöhemmin opiskelujen aikana opiskelet sisätauti-kirurgisen potilaan, perheen, ikäihmisen, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyötä omassa moduulissa. Opintojen loppuvaiheessa syvennät sairaanhoitajan osaamista sisätauti- ja kirurgisen hoitotyön moduulissa.