IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2020K

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2020K

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
ALOITA SAIRAANHOITAJAN TARINASI
()
                                                 
OSAAJANA KEHITTYMINEN
                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
           
                       
Sairaanhoitajan tietoperusta 1
     
           
                       
Digitaaliset valmiudet 2
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                       
500050000002.52.5000000000000
ASIAKASLÄHTÖINEN OSAAMINEN
                                                 
Etiikka hoitotyössä 2
     
           
                       
Asiakkaan osallisuuden tukeminen 2
     
           
                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                       
Vårdsvenska 3
       
             
                   
1000073000003.53.51.51.50000000000
KLIININEN OSAAMINEN
                                                 
Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5
     
           
                       
Mikrobiologia, tarttuvat taudit ja infektioiden torjunta 3
     
           
                       
Lääkehoito ja farmakologia 2
     
           
                       
100001000000055000000000000
OTA ASIAKKAAN HOITAMINEN HALTUUN
                                                 
Projektiopinnot 1
       
             
                   
Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot 2
       
             
                   
Lääkehoito ja farmakologia 5
       
             
                   
Potilasturvallisuus ja hoitotyön dokumentointi 2
       
             
                   
Harjoittelu asiakastyössä 5
       
             
                   
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyö 15
       
             
                   
30000030000000015150000000000
EDISTÄ ASIAKKAIDEN TERVEYTTÄ
                                                 
Terveyden edistämisen osaaminen 12  
       
             
           
Ensiapu ja turvallisuus 3
 
   
 
 
       
   
   
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 10  
       
               
               
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 10  
       
               
               
13310102670100.50.50013133.53.5000.50.500
VAHVISTA HOITOTYÖN OSAAMISTASI
                                                 
Perheen hoitotyö 10  
         
                 
           
Voimavaralähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
                 
           
Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 7  
         
                 
           
Tutkimus-, ja kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5  
         
                 
           
English for Nursing and Health Care 3  
         
                 
           
03000000300000000001515000000
SOVELLA ASIAKASLÄHTÖISTÄ OSAAMISTASI
                                                 
Perheen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                   
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
         
                   
       
Ikääntyneen hoitotyön ja kotihoidon harjoittelu 10    
         
                   
       
00300000030000000000015150000
SYVENNÄ KEHITTÄMISOSAAMISTASI
                                                 
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                     
   
0050000005000000000002.52.500
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN 30 op
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
                                                 
Akuutti hoitotyö 9    
           
                     
   
Intercultural Communication 3    
           
                     
   
Näytön käyttö hoitotyössä 3    
           
                     
   
Akuutti hoitotyö, syventävä harjoittelu 15      
           
                       
00151500000151500000000007.57.57.57.5
MIELENTERVEYSTYÖ
()
                                                 
Mielenterveystyö 9    
           
                     
   
Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu (mielenterveystyö) 15      
           
                       
Intercultural Communication 3    
           
                     
   
Näytön käyttö hoitotyössä 3    
           
                     
   
00151500000151500000000007.57.57.57.5
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
()
                                                 
Liiketoimintaosaaminen 15    
           
                     
   
Liiketoimintaosaaminen, syventävä harjoittelu 15      
           
                       
00151500000151500000000007.57.57.57.5
PALLIATIIVINEN HOITOTYÖ
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 5    
           
                     
   
Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat ja eri potilasryhmät 5    
           
                     
   
Palliatiivisen potilaan oire- ja kivunhoito 5    
           
                     
   
Palliatiivinen, syventävä harjoittelu 15      
           
                       
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                                  
00151500000151500000000007.57.57.57.5
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                 
Matematiikan orientoivat opinnot 2
     
           
                       
2000200000011000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sairaanhoitajakoulutus johtaa sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon. Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset. Direktiivin mukaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään kolme vuotta ja sisältää vähintään 4600 tuntia (180 op) opetusta. Suomalainen sairaanhoitajakoulutus (210 op) sisältää lisäksi 30 op hoitotyön opintoja, joilla syvennetään ja laajennetaan osaamista työelämälähtöisesti alueen tarpeen ja ammattikorkeakoulun profiilin mukaisesti.

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajalla on myös valmiudet kehittää hoitotyötä.

Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Sairaanhoitaja voi toimia myös tiimin vastuuhenkilönä. Sairaanhoitajalla on valmiudet hyödyntää työssään terveydenhuollon teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan toimintaympäristöt kansainvälistyvät ja sairaanhoitaja osaa toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.
Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat näyttöön perustuvat hoitotyön palvelut. Sairaanhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.

Sairaanhoitajan hankittava osaaminen
Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (Arene ry) sekä valtakunnallisesti yhtenäisiin koulutuskohtaisiin kompetensseihin (Eriksson ym. 2015). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisiä kompetensseja ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.

Sairaanhoitajakoulutuksen alakohtaiset kompetenssit pohjautuvat Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen (2014) tuloksiin (Eriksson ym. 2015).
Kompetenssit ovat:
1. Oppimisen taidot
2. Työyhteisöosaaminen
3. Innovaatio-osaaminen
4. Kansainvälistymisosaaminen
5. Asiakaslähtöisyys
6. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus (yhdistetty yhteinen kompetenssi "eettinen osaaminen ja vastuullisuus")
7. Johtaminen ja yrittäjyys
8. Kliininen hoitotyö
9. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
10. Ohjaus- ja opetusosaaminen
11. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
12. Sosiaali - ja terveydenhuollon toimintaympäristö
13. Sosiaali - ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Englanninkielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi opiskelijat osallistuvat kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja ja opiskelijalla on mahdollisuus vähintään kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla.

Sairaanhoitajakoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 115 op sisältäen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 90 op sisältäen opinnäytetyön 15 op ja kypsyysnäytteen

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä sairaanhoitotyön asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä saa edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Sairaanhoitajan koulutuksessa opiskelija voi syventää osaamista jollakin hoitotyön alalla (30 op) viimeisen lukukauden aikana.
Opintojen tavoitteena on myös, että opiskelija hallitsee ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 7§) vaadittavan kielitaidon, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15§-19§ :ssä säädetään. Englannin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa integroitu kahteen opintojaksoon, joissa kielen oppimista arvioidaan. Ruotsin kieliopinnot toteutetaan yhteen opintojaksoon integroituna kokonaisuutena. Suomen kielen viestintäosaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa (kompetenssimatriisi).

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavia opintoja voi toteutua hankkeissa, projektiopinnoissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää muiden koulutuksien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu sairaanhoitajan tutkinnossa 90 opintopisteen laajuisena, josta 15 op toteutuu työelämän toimeksiantamana opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehittää valmiuksia soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön. Opetussuunnitelmassa on tehty opiskelijan oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu opiskelijan ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi. Opetussuunnitelma rakentuu lukukausien mukaisista opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

1. vuosikurssi Hoitotyöhön perehtyjä
Opiskelija perehtyy hoitotyön perusteisiin sekä ymmärtää monitieteellisen tiedon merkityksen ammatillisen osaamisen lähtökohtana.

2. vuosikurssi Kliinisen hoitotyön osaaja
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa yhdessä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotyön arvojen ja periaatteiden ohjaamana. Opiskelija laajentaa hoitotyössä tarvittavaa monitieteistä tietoperustaa.

3. vuosikurssi Hoitotyön soveltaja
Opiskelija toimii kehittävän työotteen mukaisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

4. vuosikurssi Hoitotyön kehittäjä
Opiskelijan ammatillista päätöksentekoa ohjaa monitieteinen tietoperusta ja hän kykenee kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Opiskelija ymmärtää vastuunsa itsensä ja alan kehittämisessä sekä moniammatillisissa ja – alaisissa yhteisöissä. Opiskelija käyttää paikallisen päätöksenteon vaikuttamiskanavia väestön terveydenedistämisessä.