Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Yleistä

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto. Sairaanhoitajatutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja terveydenhoitajatutkinnon 240 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 – 4 vuotta. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät ammattikorkeakouluopintoja koskeva laki (932/2014) ja asetus (1129/2014). Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi koulutus täyttää Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 3 §:ssä mainittujen säädösten lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) ja asetuksen (564/94) 2005/36/EY ja 2013/55/EU mukaiset vaatimukset.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyy sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle heidän suoritettuaan ammattiin johtavan koulutuksen, hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä oikeuden käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä sairaanhoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä valvontatehtäviensä hoitamiseksi.

Vuositeemat

1. vuosikurssi Hoitotyöhön perehtyjä
Opiskelija perehtyy hoitotyön perusteisiin sekä ymmärtää monitieteellisen tiedon merkityksen ammatillisen osaamisen lähtökohtana.

2. vuosikurssi Kliinisen hoitotyön osaaja
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa yhdessä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotyön arvojen ja periaatteiden ohjaamana. Opiskelija laajentaa hoitotyössä tarvittavaa monitieteistä tietoperustaa.

3. vuosikurssi Hoitotyön / terveydenhoitotyön soveltaja
Opiskelija toimii kehittävän työotteen mukaisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja terveydenhoitotyössä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

4. vuosikurssi Hoitotyön /terveydenhoitotyön kehittäjä
Opiskelijan ammatillista päätöksentekoa ohjaa monitieteinen tietoperusta ja hän kykenee kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja terveydenhoitotyötä. Opiskelija ymmärtää vastuunsa itsensä ja alan kehittämisessä sekä moniammatillisissa ja – alaisissa yhteisöissä. Opiskelija käyttää paikallisen päätöksenteon vaikuttamiskanavia väestön terveydenedistämisessä.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Ne on määritelty sekä ammattikorkeakoulututkintojen yhteisinä kompetensseina (Arene ry.) että sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintokohtaisina kompetensseina. Kompetenssit, osaamisen tavoitteet ja osaamisen keskeiset sisällöt on kuvattu seuraavissa taulukoissa.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMAAN OPPIMINEN
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa
kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa
työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

EETTISYYS
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

KESTÄVÄ KEHITYS
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.

- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien
etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja
ongelmien monia näkökulmia.

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää
monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään

ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja
kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman
alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Sairaanhoitajan kompetenssit.

1. Ammatillisuus ja eettisyys,
2. Asiakaslähtöisyys,
3. Kommunikointi ja moniammatillisuus,
4. Terveyden edistäminen,
5. Johtaminen ja työntekijyysosaaminen,
6. Informaatioteknologia ja kirjaaminen,
7. Ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen,
8. Kliininen hoitotyö,
9. Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko,
10. Yrittäjyys ja kehittäminen,
11. Laadun varmistus,
12. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja
13. Potilas- ja asiakasturvallisuus.

Sairaanhoitajakoulutus 2025S
Tunnus
(SMM25S)
Sairaanhoitajakoulutus 2024S
Tunnus
(SMM24S)

Sairaanhoitajakoulutus 2025K
Tunnus
(SMM25K)
Sairaanhoitajakoulutus 2024K
Tunnus
(SMM24K)
Sairaanhoitajakoulutus 2022S, SMM22SPy
Tunnus
(SMM22SPY)

Sairaanhoitajakoulutus 2023K
Tunnus
(SMM23K)
SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2021S Raahe
Tunnus
(SMM21SRAA)

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2022K
Tunnus
(SMM22K)

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2022KKuu Kuusamo
Tunnus
(SMM22KKUU)
SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2020S TEC
Tunnus
(SMM20STEC)

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 2021K
Tunnus
(SMM21K)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taina Romppanen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • SMM21K2
  SMM21K2
 • SMM21K1
  SMM21K1

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Aika ja paikka

Syksy -23, harjoittelut pääasiassa kevät -24.

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus:
Akuuttihoito-opas. www.-julkaisu: Terveysportti.
Käypä hoito-suositukset.
Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. Uusin painos.
Teho- ja valvontahoitotyön opas. Ritmala-Castrén, Lönn, Lundgrén-Laine, Meriläinen & Peltomaa (toim.). Uusin painos.
Repusta löytyvät materiaalit
Muut aiheeseen liittyvät relevantit lähteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: ohjatut keskustelut, ohjatut harjoitukset
Verkko-/digiopiskelu: mm. Repun tehtävät ja oppitunneille valmistavat tentit, etäopetus Teamsissa
Simulaatio-opetus
Pelit
Oppimispäiväkirja
Muut mahdolliset opetusmenetelmät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Akuuttihoidon yksiköt (syventävä harjoittelu)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppitunneille valmistavat tentit
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö (kts. erillinen ohje), uusinnat kotitentillä (aika sovitaan näyttöjen jälkeen)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppitunnit toteutuvat lähi-, etä- ja hybridiopetuksena. Jos opiskelija on perustellusta syystä estynyt osallistumaan lähiopetustunneille, hän voi sopia etäosallistumisesta opettajan kanssa. Edellytyksenä tälle on toimiva kuva- ja ääniyhteys Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op: 5x27 h= 135 h
Oppitunnit: 40 h
Itsenäinen opiskelu: 95 h

Sisällön jaksotus

13.11.23 4 h Heikki: lähiopetus
Orientaatio opintojaksolle, Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen: (c)ABCDEF, potilaan tutkiminen, triage, hoidon tarpeen arviointi, raportointi ja kirjaaminen
I
14.11.23 4 h Heikki: etä-/hybridiopetus (sovitaan yhdessä 13.11.23)
Hengitys
I
20.11. 4 h +4 h Heikki ja Taina: lähiopetus
Sydän ja hoitoelvytys (sis. i.o. ja postresuscitaatiohoito)
Nestehoito ja verensiirto, elektrolyytit, CVK ja invasiivinen paineenmittaus
I
27.11. 8 h Taina: lähiopetus
Happoemästasapaino, DKA, rhabdomyolyysi, AKI
I
4.12. 8 h Taina: lähiopetus
Sepsis, akuutti vatsa (sis. delirium)
I
11.12. 4 h Heikki: etäopetus (Teams)
Neurologia
I
12.12. 4 h Taina: etäopetus (Teams)
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetustunneille hoitopuvut
I
HUOM! Opintojaksolla voidaan tehdä ns. ketteriä kokeiluja eli esim. kokeilla uusia opiskelumenetelmiä

Arviointiasteikko

0 - 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tason osaamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

Taidot:
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti akuuttihoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan

Asenne:
* toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää johdonmukaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

Asenne:
* toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja

Asenne:
* ottaa toiminnassaan asiakkaan huomioon
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanni Vuorinen
 • Taina Romppanen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • SHS21S
  SHS21S

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Aika ja paikka

Kevät -24

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus:
Akuuttihoito-opas. www.-julkaisu: Terveysportti.
Käypä hoito-suositukset.
Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. Uusin painos.
Teho- ja valvontahoitotyön opas. Ritmala-Castrén, Lönn, Lundgrén-Laine, Meriläinen & Peltomaa (toim.). Uusin painos.
Repusta löytyvät materiaalit
Muut aiheeseen liittyvät relevantit lähteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: ohjatut keskustelut, ohjatut harjoitukset
Verkko-/digiopiskelu: mm. Repun tehtävät ja oppitunneille valmistavat tentit
Simulaatio-opetus
Työpajat
Oppimispäiväkirja
Muut mahdolliset opetusmenetelmät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Akuuttihoidon yksiköt (syventävä harjoittelu)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppitunneille valmistavat tentit
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö (kts. erillinen ohje), uusinnat kotitentillä (aika sovitaan näyttöjen jälkeen)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppitunnit toteutuvat lähiopetuksena. Jos opiskelija on perustellusta syystä estynyt osallistumaan lähiopetustunneille, hän voi sopia etäosallistumisesta opettajan kanssa. Edellytyksenä tälle on toimiva kuva- ja ääniyhteys Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op: 5x27 h= 135 h
Oppitunnit: 40 h
Itsenäinen opiskelu: 95 h

Sisällön jaksotus

27.3.2024 8h Heikki: lähiopetus

Orientaatio opintojaksolle, Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen: (c)ABCDEF, potilaan tutkiminen, triage, hoidon tarpeen arviointi, raportointi ja kirjaaminen


2.4.2024 8h Heikki: lähiopetus

Hengitys


12.4.2024 4 h +4 h Heikki ja Sanni: lähiopetus

Sydän ja hoitoelvytys (sis. i.o. ja postresuscitaatiohoito)

Nestehoito ja verensiirto, elektrolyytit, CVK ja invasiivinen paineenmittaus


15.4.2024 4h Heikki: lähiopetus

Happoemästasapaino, DKA, rhabdomyolyysi, AKI


17.4.2024 4h Heikki: lähiopetus

Sepsis, akuutti vatsa (sis. delirium)


23.4.2024 4 h Heikki: lähiopetus

Neurologia


24.4.2024 4 h Heikki: lähiopetus

Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Sovituille lähiopetustunneille hoitopuvut
I
HUOM! Opintojaksolla voidaan tehdä ns. ketteriä kokeiluja eli esim. kokeilla uusia opiskelumenetelmiä

Arviointiasteikko

0 - 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tason osaamista

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

Taidot:
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti akuuttihoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan

Asenne:
* toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää johdonmukaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

Asenne:
* toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja

Asenne:
* ottaa toiminnassaan asiakkaan huomioon
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanni Vuorinen
 • Taina Romppanen
 • Maarit Leinonen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Aika ja paikka

Kevät -24

Oppimateriaalit

Suositeltava kirjallisuus:
Akuuttihoito-opas. www.-julkaisu: Terveysportti.
Käypä hoito-suositukset.
Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi. Alanen, Jormakka, Kosonen & Saikko. Uusin painos.
Teho- ja valvontahoitotyön opas. Ritmala-Castrén, Lönn, Lundgrén-Laine, Meriläinen & Peltomaa (toim.). Uusin painos.
Repusta löytyvät materiaalit
Muut aiheeseen liittyvät relevantit lähteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: ohjatut keskustelut, ohjatut harjoitukset
Verkko-/digiopiskelu: mm. Repun tehtävät ja oppitunneille valmistavat tentit, etäopetus Teamsissa
Simulaatio-opetus
Pelit
Oppimispäiväkirja
Muut mahdolliset opetusmenetelmä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Akuuttihoidon yksiköt (syventävä harjoittelu)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppitunnit toteutuvat lähi- ja etäopetuksena, jossa on 100% läsnäolovelvoite. Jos opiskelija on perustellusta syystä estynyt osallistumaan lähiopetustunneille, hän voi sopia etäosallistumisesta opettajan kanssa. Edellytyksenä tälle on toimiva kuva- ja ääniyhteys Teamsissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op: 5x27 h= 135 h
Oppitunnit: 36 h
Itsenäinen opiskelu: 99 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö

21.3.2024 8 h Heikki: etäopetus (Teams)

Orientaatio opintojaksolle, Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen: (c)ABCDEF, potilaan tutkiminen, triage, hoidon tarpeen arviointi, raportointi ja kirjaaminen22.3.2024 8 h Heikki: etäopetus (Teams)

Neurologia

Happoemästasapaino, DKA, rhabdomyolyysi, AKI4.4.2024 8 h Heikki: lähiopetus

Hengitys ja hengityksen tukeminen

Sepsis

Akuuttivatsa5.4.2024 8 h Heikki ja Sanni: lähiopetus

Sydän ja hoitoelvytys (sis. i.o. ja postresuscitaatiohoito)

Nestehoito ja verensiirto, elektrolyytit, CVK ja invasiivinen paineenmittaus3.5.2024 4 h Heikki, Sanni: etäopetus (Teams)

Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Opintojaksolla voidaan tehdä ns. ketteriä kokeiluja eli esim. kokeilla uusia opiskelumenetelmiä

Arviointiasteikko

0 - 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tason osaamista

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi

Taidot:
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti akuuttihoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan

Asenne:
* toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää johdonmukaisesti akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja akuuttihoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

Asenne:
* toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa...
Tiedot:
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä akuuttihoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla akuuttihoitotyön perustiedot

Taidot:
* toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti akuuttihoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti akuuttihoitotyön tekniikoita ja malleja

Asenne:
* ottaa toiminnassaan asiakkaan huomioon
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Elina Kiviaho
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Sanni Vuorinen
 • Taina Romppanen
 • Jukka Seppänen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • SMM20STEC
  SMM20STEC
 • SH20ST_OKM
  SH20ST_OKM
 • SHS20S
  SHS20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia sairaanhoitajana muuttuvassa yhteiskunnassa, erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteisöissä. Opiskelija työskentelee asiakkaan/potilaan/perheen terveyttä ja hyvinvointia edistäen hyödyntämällä näyttöön perustuvaa tietoa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden/potilaiden/perheiden hoitotyötä käyttämällä hoitotyön tietoperustaa ja menetelmiä. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sairaanhoitajan työssä ja moniammatillisissa työryhmissä.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työpaikoissa tai kehittämisprojekteissa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjatun harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Harjoittelu - Sairaan- ja terveydenhoitaja kotisivuilta ( Sharepoint)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Jani Vattula
 • Riitta-Liisa Karjalainen
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Eeva Mutanen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia.
Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan.
Tunnistaa jaksamisensa rajat, osaa hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Omaksuu sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutuu palveluammatin periaatteisiin.
Ymmärtää sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet.
Osaa käyttää oman opiskelunsa tukena mikrotietokonetta sekä digitaalisia sovellusohjelmia ja työvälineitä.
Perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin.
Osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Osaa viestiä ammatillisesti.
Perehtyy ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (3op)
Informaatiolukutaito (1 op)
Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus (1op)

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (3op)

Opiskelun taidot, tuutorointi, starttipaketti, opiskelu amk:ssa, e-Hops, tulo-, kehitys- ja päättökeskustelut
Digitaidot, tietotekniikan merkitys ja peruskäsitteet. Suoritetaan verkossa Digitaidot kunnolla vauhtiin verkkokurssin valituista kokonaisuuksista.
Windows-ympäristö ja työvälineohjelmat
Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, internetin, kuvankäsittelyn ja julkaisuohjelman käytön perusteet
Tietoverkkojen hyödyntäminen

Informaatiolukutaito (1 op)
Informaatiolukutaidon osa-alueet
Tiedonhaku
Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
Tiedonkäytön eettiset perusteet
Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Harjoitusosio sisältyy opintojakson Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä yhteyteen. Opintojakso sovitaan kirjaston kanssa.

Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus (1op)

Tavoitteellinen ja tilanteenmukainen viestintä
Viestintä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
Assertiivisuus viestinnässä
Asiakasta kunnioittava vuorovaikutus
Asiakaslähtöinen vuorovaikutus
Asiakastyötaidot ja viestintätaidot
Palveluammatin periaatteet
Kognitiiviset ja emotionaaliset viestintätaidot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija hallitsee amk-opiskelussa vaadittavat taidot ja suoriutuu opinnoista tavoitteellisesti.
Opiskelijan ammatillinen kasvu etenee opiskelun myötä ja hän sisäistää hoitotyön ammattieettisen ajattelun.
Opiskelija tuntee tiedonhaun prosessin, ymmärtää tiedonhaun kriittisen arvioinnin tärkeyden ja tiedonhakuun liittyvät eettiset ja lailliset kysymykset.
Opiskelija tunnistaa oman alansa keskeiset tietokannat.
Opiskelija osallistuu opettajatuutorin kanssa käytäviin keskusteluihin.
Opiskelija kykenee osoittamaan hallitsevansa tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla.
Opiskelija omaa valmiudet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija tuntee palveluammatin periaatteet.

Hylätty:
Opiskelija ei hallitse amk-opiskelussa vaadittavia taitoja eikä suoriudu opinnoista tavoitteellisesti.
Opiskelijan ammatillinen kasvu ei etene opiskelun myötä ja hän ei sisäistä hoitotyön ammattieettistä ajattelua.
Opiskelija ei ymmärrä tiedonhaun, tiedon käytön ja lähteiden arvioinnin merkitystä omassa opiskelussaan.
Opiskelija ei kykene omatoimiseen tietokantojen käyttöön.
Opiskelija ei osallistu opettajatuutorin kanssa käytäviin keskusteluihin.
Opiskelija ei hallitse tietoteknisiä perustaitoja opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla.
Opiskelija ei kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija ei tunnista palveluammatin periaatteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija-Liisa Punta-Saastamoinen
 • Jani Vattula
 • Sirpa Parviainen
 • Riitta-Liisa Karjalainen
 • Katja Räisänen
 • OPE_Sote OPE_Sote
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia.
Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan.
Tunnistaa jaksamisensa rajat, osaa hakea tukea ja käyttää saatavilla olevia tukimuotoja.
Omaksuu sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutuu palveluammatin periaatteisiin.
Ymmärtää sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet.
Osaa käyttää oman opiskelunsa tukena mikrotietokonetta sekä digitaalisia sovellusohjelmia ja työvälineitä.
Perehtyy informaatiolukutaidon osa-alueisiin ja keskeisiin tiedonhaun menetelmiin.
Osaa käyttää terveydenhuollon sähköisiä tietokantoja.
Osaa viestiä ammatillisesti.
Perehtyy ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (3op)
Informaatiolukutaito (1 op)
Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus (1op)

Opiskelu ammattikorkeakoulussa (3op)

Opiskelun taidot, tuutorointi, starttipaketti, opiskelu amk:ssa, e-Hops, tulo-, kehitys- ja päättökeskustelut
Digitaidot, tietotekniikan merkitys ja peruskäsitteet. Suoritetaan verkossa Digitaidot kunnolla vauhtiin verkkokurssin valituista kokonaisuuksista.
Windows-ympäristö ja työvälineohjelmat
Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, internetin, kuvankäsittelyn ja julkaisuohjelman käytön perusteet
Tietoverkkojen hyödyntäminen

Informaatiolukutaito (1 op)
Informaatiolukutaidon osa-alueet
Tiedonhaku
Sähköisten aineistojen hyödyntäminen tiedon haussa
Tiedonkäytön eettiset perusteet
Tietosuoja ja tietoturva, perusteet
Harjoitusosio sisältyy opintojakson Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä yhteyteen. Opintojakso sovitaan kirjaston kanssa.

Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus (1op)

Tavoitteellinen ja tilanteenmukainen viestintä
Viestintä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
Assertiivisuus viestinnässä
Asiakasta kunnioittava vuorovaikutus
Asiakaslähtöinen vuorovaikutus
Asiakastyötaidot ja viestintätaidot
Palveluammatin periaatteet
Kognitiiviset ja emotionaaliset viestintätaidot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija hallitsee amk-opiskelussa vaadittavat taidot ja suoriutuu opinnoista tavoitteellisesti.
Opiskelijan ammatillinen kasvu etenee opiskelun myötä ja hän sisäistää hoitotyön ammattieettisen ajattelun.
Opiskelija tuntee tiedonhaun prosessin, ymmärtää tiedonhaun kriittisen arvioinnin tärkeyden ja tiedonhakuun liittyvät eettiset ja lailliset kysymykset.
Opiskelija tunnistaa oman alansa keskeiset tietokannat.
Opiskelija osallistuu opettajatuutorin kanssa käytäviin keskusteluihin.
Opiskelija kykenee osoittamaan hallitsevansa tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla.
Opiskelija omaa valmiudet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija tuntee palveluammatin periaatteet.

Hylätty:
Opiskelija ei hallitse amk-opiskelussa vaadittavia taitoja eikä suoriudu opinnoista tavoitteellisesti.
Opiskelijan ammatillinen kasvu ei etene opiskelun myötä ja hän ei sisäistä hoitotyön ammattieettistä ajattelua.
Opiskelija ei ymmärrä tiedonhaun, tiedon käytön ja lähteiden arvioinnin merkitystä omassa opiskelussaan.
Opiskelija ei kykene omatoimiseen tietokantojen käyttöön.
Opiskelija ei osallistu opettajatuutorin kanssa käytäviin keskusteluihin.
Opiskelija ei hallitse tietoteknisiä perustaitoja opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla.
Opiskelija ei kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa.
Opiskelija ei tunnista palveluammatin periaatteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Kirsi Lokkila
 • Heidi Hölttä
Vastuuopettaja

Heidi Hölttä

Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen.
Osaa selittää elinjärjestelmien toiminnan.
Osaa rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.
Ymmärtää solu- ja kudostasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä rakenteellisia muutoksia sekä ymmärtää perimän ja ympäristön mahdollisia vaikutuksia tautitilojen synnyssä.

Osasuoritukset:
Tietotestit 2 op
Tentti 2 op
Tautioppi 1 op

Sisältö

Anatomia ja fysiologia 4 op

Sisältö:
Ihmiselimistö – toimiva kokonaisuus
Solu
Kudokset ja iho
Luusto
Lihakset
Veri
Happo-emästasapaino
Osasuoritus yllä oleviin aiheisiin: Tietotestit 2 op

Ruuansulatus
Virtsaneritys
Elimistön nestetilat ja nestetasapaino
Lämmönsäätely
Verenkierto
Hengitys
Hermoston rakenne ja toiminta
Hormonieritys
Osasuoritus yllä oleviin aiheisiin: Tentti 2 op

Elimistön puolustusjärjestelmä
Lisääntyminen ja ihmisen elinkaari
Aistit

Tautioppi 1 op
Sisältö:
Tautien synty ja mekanismit yleisellä tasolla
Perimän ja ympäristön aiheuttamat muutokset erilaisissa tautitiloissa ja kudosvaurioissa
Osasuoritus yllä oleviin: Tautioppi 1 op (luennot ja tautiopin koe Skholessa)

Oppimateriaalit

Opiskelijan tulee hankkia opintojakson aloitustunteihin mennessä kirja:
Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2017)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Raimo Kettunen, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Sole Lätti.
tai
Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2019)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri.

Nidottu tai e-kirja.

Verkko-oppimisympäristö Skhole: Tautiopin kurssi

+ muu opintojaksolla osoitettu materiaali (Repussa)

Opetusmenetelmät

Anatomia ja fysiologia 4op:
Opetuskeskustelut, yksilö- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu sekä verkkoympäristössä että opintojakson kirjan avulla.

Tautioppi 1 op:
Skholen verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TIETOTESTIT (7 KPL)
Testeistä on kolme yrityskertaa.
Arviointiasteikko T1-K5, läpimenoraja 50%.

Testit tehdään kotona sen viikon aikana, jolloin ne ovat auki.
Niitä ei avata millään perusteella uudelleen ilmoitettujen aikojen ulkopuolella.
Testien aukioloaika:
ma 23.10. klo 8 - ma 30.10. klo 8.

Testit ovat devmoodlen kurssilla: ANATOMIA JA FYSIOLOGIA TENTIT JA TESTIT
Kurssiavain: ihminen

Suoritukset kirjataan Pakkiin viimeistään 4 vk testien sulkeutumisesta.

Mikäli opiskelija ei läpäise testejä kolmella yrityskerralla, seuraava mahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksessa.

Ohje puuttuvan suorituksen tekemiseen seuraavassa toteutuksessa:
Kirjaudu devmoodlen kurssille anatomia ja fysiologia tentit ja testit (kurssiavain: ihminen)
puuttuvan testin aukioloaikana. Teet puuttuva(t) testit.
Suoritukset kirjataan Pakkiin viimeistään 4 vk testien sulkeutumisesta.

HUOM! Ennen syksyä 2022 aloittaneiden ryhmien opiskelija:
Testien määrä on vaihtunut edellisistä toteutuksista -> Luusto ja lihakset testi on eriytetty 2 eri testiin.


ANATOMIAN JA FYSIOLOGIAN TENTTI:
Tentistä järjestetään opintojakson aikana varsinainen tenttikerta ja 2 uusintaa eli yhteensä kolme yrityskertaa.
Arviointiasteikko T1-K5 (läpimenoraja 50 % oikein).

Varsinainen tentti 23.11.2023
1. uusintatentti 5.12.2023 (viim. ilm.pvä. 28.11.2023)
2. uusintatentti 11.1.2024 (viim. ilm.pvä. 4.1.2024)

Suoritukset kirjataan Pakkiin uusintatentin ilmoittautumispäivään mennessä.

Tentit tehdään valvotusti koululla omalla tietokoneella.
Tenttiaika on 3 x 45 min. = 2 h 15 min.
Lisäaika siihen oikeuttavalla todistuksella on 30 min.

Tentit ovat devmoodlen kurssilla: ANATOMIA JA FYSIOLOGIA TENTIT JA TESTIT
Kurssiavain: ihminen
Kirjaudu kurssille ajoissa ja lue siellä olevat ohjeet ennen tenttiä.

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (myöhässä tulleita lomakkeita ei hyväksytä).
- Kirjoita lomakkeen kohtaan "Materiaali, joka saa olla tentissä":
Oma tietokone.
Lue tarvittaessa yleisten uusintojen tarkemmat ohjeet: KAMK:n intra -> Opiskelijoille -> tenttikäytännöt.

Mikäli tenttiä ei ole läpäisty em. kolmella yrityskerralla, seuraava yritysmahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksen uusintatenteissä yleisinä tenttipäivinä.
Ilmoittaudu seuraavan ryhmän uusintatenttipäivälle em. ohjeiden mukaisesti.
Ohje koskee myös edellisten ryhmien opiskelijoita!

Tentin aiheet:
Verenkierto / Hengitys / Ruoansulatus / Virtsaneritys / Elimistön nestetilat ja nestetasapaino / Lämmönsäätely / Hormonieritys / Hermoston rakenne ja autonominen hermosto.

Huom! Edellisten ryhmien opiskelijat:
Tenttien määrä ja aiheet ovat mahdollisesti vaihtuneet ryhmäsi toteutuksesta.

TAUTIOPIN KOE:
Kokeesta on kolme yrityskertaa.
Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty (läpimenoraja 70% oikein).

Koe tehdään kotona sen viikon aikana, jolloin se on auki.
Sitä ei avata millään perusteella uudelleen ilmoitetun ajankohdan ulkopuolella.

Aukioloaika:
Ma 11.12.2023 klo 8 - ma 18.12.2023 klo 8.
Koekoodi: KEHP72

Koe on Skholen verkko-oppimisalustalla.
Suoritus näkyy automaattisesti opettajalle, joten suorituksesta ei tarvitse tallentaa/tulostaa todistusta eikä laittaa opettajalle sähköpostia.
Suoritukset kirjataan Pakkiin viimeistään 4 vk testien sulkeutumisesta.

Mikäli opiskelija ei läpäise koetta kolmella yrityskerralla, seuraava mahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksessa.
Ohje puuttuvan suorituksen tekemiseen seuraavassa toteutuksessa.
Ohje koskee myös edellisten ryhmien opiskelijoita!
Opiskelija kirjautuu itsenäisesti Skholen tautiopin kokeeseen ko. ryhmän koekoodilla kokeen aukioloaikana ja tekee kokeen.
Suoritukset kirjataan Pakkiin viimeistään 4 vk testien sulkeutumisesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kolme suoritusvaihtoehtoa:

a) Opiskelija osallistuu kaikille opetustunneille.
Huom! Opetustunneille valmistavat ennakkotehtävät löytyvät Repusta.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

b) Opiskelija ei osallistu opetustunneille.
Huom! Pakollisia ovat kuitenkin opintojakson aloitustunnit.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

c) Opiskelija osallistuu tarpeen mukaan valitsemilleen opetustunneille.
Huom! Pakollisia ovat kuitenkin opintojakson aloitustunnit.
Huom! Opetustunneille valmistavat ennakkotehtävät löytyvät Repusta.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia opiskelijan kokonaistyöskentelyaika 4 op (4 x 27h= 108h)
Opetusta (sis. tentti 3 h) 47h
Itsenäistä opiskelua 61h

Tautioppi 1 op (27h): itsenäinen opiskelu ja tautiopin koe verkko-oppimisympäristössä 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

VK 39 Opintojakson aloitustunnit / Johdanto ihmiselimistöön (2h)
VK 39 Solu / Kudokset ja iho (2h)
VK 40 Luusto ja lihakset (2h)
VK 40 Veri (2h)
VK 41 Happo-emästasapaino (2h)
VK 42 Itsenäisen opiskelun viikko
VK 43 TIETOTESTIT (1-7) Itsenäisesti
VK 44 Verenkierto (4h)
VK 44 Hengitys (4h)
VK 45 Ruoansulatus / Virtsaneritys
VK 46 Elimistön nestetilat ja nestetsp. / Lämmönsäätely (3h)
VK 46 Hormonieritys (4 h)
VK 47 Hermoston rakenne ja autonominen hermosto (4h)
VK 47 Tenttiin kertaaminen (4h)
VK 47 TENTTI (3 x 45 min.)
VK 49 TENTTI 1. uusinta (yleisessä iltauusinnassa)
VK 50 TAUTIOPIN KOE Itsenäisesti
VK 50 Opintojakson lopetustunnit (1h)
VK 2 TENTTI 2. uusinta (yleisessä iltauusinnassa)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kokonaisarvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija on:
- ilmoittautunut opintojaksolle Pakissa,
- paikalla opintojakson aloitustunneilla (Vain pätevästä syystä johtunut poissaolo korvataan opettajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla -> Laita sähköposti edeltävästi opettajalle.),
- suorittanut hyväksytysti tietotestit (7 kpl) vähintään T1 tasoisesti,
- suorittanut anatomian ja fysiologian tentin vähintään T1 tasoisesti ja
- suorittanut hyväksytysti tautiopin kokeen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy anatomian ja fysiologian tentin arvosanan ja tietotestien yhteispisteistä muodostetun arvosanan keskiarvosta normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.

Lisätiedot

Täysin digitaalisesti suoritettava osasuoritus: Tautioppi 1 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen.
Osaa selittää elinjärjestelmien toiminnan.
Osaa rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.
Ymmärtää solu- ja kudostasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä rakenteellisia muutoksia sekä ymmärtää perimän ja ympäristön mahdollisia vaikutuksia tautitilojen synnyssä.

Osasuoritukset:
Tietotestit 2 op
Tentti 2 op
Tautioppi 1 op

Sisältö

Anatomia ja fysiologia 4 op

Sisältö:
Ihmiselimistö – toimiva kokonaisuus
Solu
Kudokset ja iho
Luusto
Lihakset
Veri
Happo-emästasapaino
Osasuoritus yllä oleviin aiheisiin: Tietotestit 2 op

Ruuansulatus
Virtsaneritys
Elimistön nestetilat ja nestetasapaino
Lämmönsäätely
Verenkierto
Hengitys
Hermoston rakenne ja toiminta
Hormonieritys
Osasuoritus yllä oleviin aiheisiin: Tentti 2 op

Elimistön puolustusjärjestelmä
Lisääntyminen ja ihmisen elinkaari
Aistit

Tautioppi 1 op
Sisältö:
Tautien synty ja mekanismit yleisellä tasolla
Perimän ja ympäristön aiheuttamat muutokset erilaisissa tautitiloissa ja kudosvaurioissa
Osasuoritus yllä oleviin: Tautioppi 1 op (luennot ja tautiopin koe Skholessa)

Oppimateriaalit

Opiskelijan tulee hankkia opintojakson aloitustunteihin mennessä kirja:
Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2017)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Raimo Kettunen, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Sole Lätti.
tai
Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2019)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri.

Nidottu tai e-kirja.

Verkko-oppimisympäristö Skhole: Tautiopin kurssi

+ muu opintojaksolla osoitettu materiaali (Repussa)

Opetusmenetelmät

Anatomia ja fysiologia 4op:
Opetuskeskustelut, yksilö- ja pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu sekä verkkoympäristössä että opintojakson kirjan avulla.

Tautioppi 1 op:
Skholen verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TIETOTESTIT (7 KPL)
Testeistä on kolme yrityskertaa.
Arviointiasteikko T1-K5 (läpimenoraja 50%)

Testit tehdään kotona sen viikon aikana, jolloin ne ovat auki.
Niitä ei avata millään perusteella uudelleen ilmoitettujen aikojen ulkopuolella.
Testien aukioloaika:
Ma 12.2. klo 8 – ma 19.2. klo 8.

Testit ovat Repun kurssilla: Anatomia ja fysiologia, tentit ja testit.
Kurssiavain: xctf7w

Suoritukset kirjataan Pakkiin neljän viikon kuluessa testien sulkeutumisesta.

Mikäli opiskelija ei läpäise testejä kolmella yrityskerralla, seuraava mahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksessa.

Ohje puuttuvan suorituksen tekemiseen seuraavassa toteutuksessa:
Kirjaudu Repun kurssille anatomia ja fysiologia, tentit ja testit (kurssiavain: xctf7w) puuttuvan testin aukioloaikana. Tee testit.
Suoritukset kirjataan Pakkiin neljän viikon kuluessa testien sulkeutumisesta.

HUOM! Ennen syksyä 2022 aloittaneiden ryhmien opiskelija:
Testien määrä on vaihtunut edellisistä toteutuksista -> Luusto ja lihakset testi on eriytetty kahteen eri testiin.


ANATOMIAN JA FYSIOLOGIAN TENTTI
Tentistä järjestetään opintojakson aikana varsinainen tenttikerta ja kaksi uusintaa eli yhteensä kolme yrityskertaa.

Arviointiasteikko T1-K5 (läpimenoraja 50 % oikein).

Tentit tehdään valvotusti koululla omalla tietokoneella.
Tenttiaika on 3 x 45 min. = 2 h 15 min.
Lisäaika siihen oikeuttavalla todistuksella on 30 min.

Tentit ovat Repun kurssilla: Anatomia ja fysiologia, tentit ja testit.
Kurssiavain: xctf7w
Kirjaudu kurssille ajoissa ja lue siellä olevat ohjeet ennen tenttiä.

Tentin aiheet:
Verenkierto / Hengitys / Ruoansulatus / Virtsaneritys / Elimistön nestetilat ja nestetasapaino / Lämmönsäätely / Hormonieritys / Hermoston rakenne ja toiminta.

Varsinainen tentti 11.3.2024
1. uusintatentti 4.4. (viim. ilm. pvä. 28.3.)
2. uusintatentti 18.4. (viim. ilm. pvä.11.4.)

Suoritukset kirjataan Pakkiin uusintatentin ilmoittautumispäivään mennessä.

Ohje uusintatenttiin ilmoittautumiseen:
Uusintatentteihin ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (myöhässä tulleita lomakkeita ei hyväksytä).
- Kirjoita lomakkeen kohtaan "Materiaali, joka saa olla tentissä":
Oma tietokone.
Lue tarvittaessa yleisten uusintojen tarkemmat ohjeet: KAMK:n intra -> Opiskelijoille -> tenttikäytännöt.

Mikäli tenttiä ei ole läpäisty em. kolmella yrityskerralla, seuraava yritysmahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksen uusintatenteissä yleisinä uusintatenttipäivinä.
Ilmoittaudu seuraavan ryhmän uusintatenttipäivälle em. ohjeiden mukaisesti.
Ohje koskee myös edellisten ryhmien opiskelijoita!

Huom! Edellisten ryhmien opiskelijat:
Tenttien määrä ja aiheet ovat mahdollisesti vaihtuneet ryhmäsi toteutuksesta.


TAUTIOPIN KOE
Kokeesta on kolme yrityskertaa.
Arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty (läpimenoraja 70% oikein).

Koe tehdään kotona sen viikon aikana, jolloin se on auki.
Sitä ei avata millään perusteella uudelleen ilmoitetun ajankohdan ulkopuolella.

Aukioloaika:
Ma 18.3. klo 8 – ma 25.3. klo 8.
Koekoodi: CXTMWU

Koe on Skholen verkko-oppimisalustalla.
Suoritus näkyy automaattisesti opettajalle, joten suorituksesta ei tarvitse tallentaa/tulostaa todistusta eikä laittaa opettajalle sähköpostia.
Suoritukset kirjataan Pakkiin neljän viikon kuluessa testien sulkeutumisesta.

Mikäli opiskelija ei läpäise koetta kolmella yrityskerralla, seuraava mahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksessa.

Ohje puuttuvan suorituksen tekemiseen seuraavassa toteutuksessa:
Ohje koskee myös edellisten ryhmien opiskelijoita!
Opiskelija kirjautuu itsenäisesti Skholen tautiopin kokeeseen ko. ryhmän koekoodilla kokeen aukioloaikana ja tekee kokeen.
Suoritukset kirjataan Pakkiin neljän viikon kuluessa testien sulkeutumisesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kolme suoritusvaihtoehtoa:

a) Opiskelija osallistuu kaikille opetustunneille.
Huom! Opetustunneille valmistavat ennakkotehtävät löytyvät Repusta.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

b) Opiskelija ei osallistu opetustunneille.
Huom! Pakollisia ovat kuitenkin opintojakson aloitustunnit.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

c) Opiskelija osallistuu tarpeen mukaan valitsemilleen opetustunneille.
Huom! Pakollisia ovat kuitenkin opintojakson aloitustunnit.
Huom! Opetustunneille valmistavat ennakkotehtävät löytyvät Repusta.
+ tietotestit 7 kpl
+ tentti
+ tautiopin kurssi ja koe Skholen verkko-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anatomia ja fysiologia opiskelijan kokonaistyöskentelyaika 4 op (4 x 27h= 108h)
Opetusta (sis. tentti 3 h) 29h
Itsenäistä opiskelua 79h

Tautioppi 1 op (27h): itsenäinen opiskelu ja tautiopin koe verkko-oppimisympäristössä 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

VK 2 Opintojakson aloitustunnit / Johdanto ihmiselimistöön (2h)
VK 6 Solu / Kudokset ja iho / Luusto / Lihakset (4h)
VK 6 Veri / Happo-emästasapaino (4h)
VK 7 TIETOTESTIT (aiheet 1-7) Itsenäisesti

VK 8 Verenkierto / Hengitys (4h)
VK 8 Ruoansulatus / Virtsaneritys (4h)
VK 9 Elimistön nestetilat ja nestetasap. / Lämmönsäätely (4h)
VK 9 Hormonieritys / Hermoston rakenne ja toiminta (4h)
VK 10 Itsenäisen opiskelun viikko
VK 11 TENTTI (3 x 45 min.) (aiheet 8-15)
VK 12 TAUTIOPIN KOE Itsenäisesti

VK 14 TENTTI 1. uusinta (yleisenä uusintatenttipäivänä)
VK 16 TENTTI 2. uusinta (yleisenä uusintatenttipäivänä)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson kokonaisarvosanan saaminen edellyttää, että opiskelija on:
- ilmoittautunut opintojaksolle Pakissa
- paikalla opintojakson aloitustunneilla (Vain pätevästä syystä johtunut poissaolo korvataan opettajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla -> Laita sähköposti edeltävästi opettajalle.)
- suorittanut hyväksytysti tietotestit (7 kpl) vähintään T1 tasoisesti
- suorittanut anatomian ja fysiologian tentin vähintään T1 tasoisesti
- suorittanut hyväksytysti tautiopin kokeen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.
Tautiopin koe Skholessa (hyväksytyn suorituksen läpäisyraja 70 %).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy anatomian ja fysiologian tentin arvosanan ja tietotestien yhteispisteistä muodostetun arvosanan keskiarvosta normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.

Lisätiedot

Täysin digitaalisesti suoritettava osasuoritus: Tautioppi 1 op

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson sisältöön:

– Nimetä ja kuvata ihmisen elinjärjestelmien rakenteen.

– Selittää elinjärjestelmien toiminnan.

– Rakentaa kuvan ihmisestä fyysisenä toiminnallisena kokonaisuutena.

Sisältö

1 Ihmiselimistö — Toimiva kokonaisuus
2 Solu
3 Kudokset ja iho
4 Luusto
5 Lihakset
6 Veri
7 Happo-emästasapaino

Aika ja paikka

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso Reppu-oppimisympäristössä. Opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.
Opintojakso aukeaa 1.2.2024 ja päättyy kevätlukukaudella 26.5.2024. Opintojakso toteutuu joka lukukausi. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin OPS:ssa.

Oppimateriaalit

Oppimisen tueksi suositellaan hankittavaksi toinen alla olevista kirjoista perinteisenä tai e-kirjana:

- Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2017)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Raimo Kettunen, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Sole Lätti.
TAI
- Anatomia ja fysiologia Rakenteesta toimintaan (2019)
Kirjailijat: Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri.

Vuosien 2017 ja 2019 kirjojen sivunumerot voivat poiketa toisistaan, mutta muutoin kirjojen sisällöt vastaavat toisiaan pienin poikkeavuuksin.

Repusta löytyy opintojaksolla käytettävä materiaali, joten kirjan hankkiminen ei ole ehdoton edellytys opintojakson suorittamiseksi.

Opetusmenetelmät

Ajasta ja paikasta riippumaton itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä.
Oppimista aktivoivat videoluennot, materiaalit ja ohjatut tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson sisältöalueiden (7 kpl) osaaminen varmistetaan osaamisen testeillä, joista on 3 yrityskertaa.
Osaamisen testit avautuvat viimeisen aiheen (aihe 7) opiskelun jälkeen.
Osaamisen testien läpimenoraja on 50 % vastauksista oikein.

Mikäli opiskelija ei saavuta kaikista testeistä 50 % läpimenorajaa kolmella yrityskerralla, opintojaksoa ei voida hyväksyä suoritetuksi ja opintopisteet jäävät saamatta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op 27 h opiskelijan työtä.
Kokonaistyöskentelyaika 2 op = 54h.
Mikäli opiskelija läpäisee osaamisen testit ensimmäisellä yrityskerralla, niihin kuluu aikaa alle 3 h.
Loput 51 h on käytettävissä itsenäiseen opiskeluun.

Sisällön jaksotus

Sisältö
1 Ihmiselimistö — Toimiva kokonaisuus
2 Solu
3 Kudokset ja iho
4 Luusto
5 Lihakset
6 Veri
7 Happo-emästasapaino

Seuraavan aiheen sisältö on käytettävissä edellisen aiheen opiskelun jälkeen numerojärjestyksessä.
Kaikkien edellä mainittujen sisältöalueiden osaaminen varmistetaan lopuksi osaamisen testeillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytettävä oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä, jonne kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla, jonka jälkeen syötetään kurssiavain Repun etusivulla.

Oppimisalustalla on pakopeli opintojakson sisällöstä itsenäistä opiskelua varten.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana määräytyy osaamisen testien yhteispisteistä alla olevan taulukon mukaan:

T1 50 % 70 – 83 pistettä

T2 60 % 84 – 97 pistettä

H3 70 % 98 – 111 pistettä

H4 80 % 112 – 125 pistettä

K5 90 % 126 – 140 pistettä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön elinjärjestelmien toiminnan loogisesti ja syvällisesti osoittaen kokonaisuuksien hallinnan.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan ja osaa kuvata toimintojen suhdetta toisiinsa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa ihmisen elimistön rakenteita ja toimintoja osittain.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempia korkeakouluopintoja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa selittää terveyden edistämisen, prevention ja promootion käsitteet.
Ymmärtää terveyden edistämisen strategisten ohjelmien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan asiakaslähtöisessä terveyden edistämisessä.
Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöön perustuvaa tietoa asiakas-/potilastyössä.
Tunnistaa olemassaolevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.
Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärtää seksuaaliterveyden edistämisen osana terveyden edistämistä.
Ymmärtää yleisvaarallisten tartuntatautien torjunnan osana terveyden edistämistä.
Tietää rokotuksilla ehkäistävät taudit, ymmärtää rokotusten hyödyt ja tietää, mistä löytää luotettavaa tietoa rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista.
Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta rokotuspäätöksen teossa tutkitun tiedon perusteella.

Sisältö

Terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö
Kansanterveys ja terveyden edistäminen
Preventio ja promootio
Terveyden edistämisen etiikka
Terveyden edistämisen strategiset ohjelmat
Hyvinvointianalytiikka kuntien hyvinvointikertomustyössä
Elintapojen yhteydet terveyteen (esim. liikunta, liikkumattomuus, ravitsemus, päihteet)
Seksuaaliterveys
Rokotusosaamisen perusteet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäisiä verkkotehtäviä, essee, verkkokurssi
ja lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan osoittama materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27h, 5op=135h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty–hylätty. Hyväksytty–hylätty-arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 %

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

INFO, 28.9.2023 klo 10.00-1130 TA21L149

TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET 2 OP
Tämä tehdään repussa olevalla verkkotehtävillä

TERVEYDEN EDSISTÄMISEN ESSEE 1 op
Itsenäisesti suoritettava essee. .Arviointi hyväksytty /hylätty. Tähän ohjeistus info tunnilla

ROKOTUSOSAAMISEN PERUSTEET 2 OP
Itsenäisesti suoritettava Metropolian amk hallinoima verkkokurssi. Kurssilla 2 arvioitavaa tehtävää. Arviointi hyväksytty /hylätty.

SEKSUAALITERVEYS 1 op, yhteiset tunnit molemmille ryhmille
28.9 klo 12.30-1400 - Aiheena seksuaalisuuden käsitteet ja monimuotoisuus
6.10 klo 8.00-9.30 ja 13.10 klo 8.00-9.30
Näillä tunneilla aiheena seksuaalisuuden kohtaaminen ja puheeksiotto hoitotyössä (pienryhmätehtävät).
Lisäksi itsenäisiä tehtäviä Reppu-ympäristössä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 22.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa selittää terveyden edistämisen, prevention ja promootion käsitteet.
Ymmärtää terveyden edistämisen strategisten ohjelmien merkityksen ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan asiakaslähtöisessä terveyden edistämisessä.
Osaa soveltaa ajankohtaista terveyden edistämisen tutkimustietoa ja muuta näyttöön perustuvaa tietoa asiakas-/potilastyössä.
Tunnistaa olemassaolevia ja uusia terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden/ potilaiden terveyden edistämistä.
Tunnistaa asiakkaidensa/ potilaidensa terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
Ymmärtää seksuaaliterveyden edistämisen osana terveyden edistämistä.
Ymmärtää yleisvaarallisten tartuntatautien torjunnan osana terveyden edistämistä.
Tietää rokotuksilla ehkäistävät taudit, ymmärtää rokotusten hyödyt ja tietää, mistä löytää luotettavaa tietoa rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista.
Opiskelija osaa ohjata ja tukea asiakasta rokotuspäätöksen teossa tutkitun tiedon perusteella.

Sisältö

Terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö
Kansanterveys ja terveyden edistäminen
Preventio ja promootio
Terveyden edistämisen etiikka
Terveyden edistämisen strategiset ohjelmat
Hyvinvointianalytiikka kuntien hyvinvointikertomustyössä
Elintapojen yhteydet terveyteen (esim. liikunta, liikkumattomuus, ravitsemus, päihteet)
Seksuaaliterveys
Rokotusosaamisen perusteet

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäisiä verkkotehtäviä, essee, verkkokurssi
ja lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan osoittama materiaali

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27h, 5op=135h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty–hylätty. Hyväksytty–hylätty-arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 %

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

INFO- TEAMS, 09.02.2024 klo 08.00 - 09.30

TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERUSTEET JA ESSEE 2 OP
Tämä tehdään repussa olevilla verkkotehtävillä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN ESSEE
Itsenäisesti suoritettava essee. .Arviointi hyväksytty /hylätty. Tähän ohjeistus info tunnilla.Palautus 12.5.24 mennessä

ROKOTUSOSAAMISEN PERUSTEET 2 OP
Itsenäisesti suoritettava Metropolian amk hallinoima verkkokurssi. Kurssilla 2 arvioitavaa tehtävää. Arviointi hyväksytty /hylätty.Palautus 12.5.24 mennessä

SEKSUAALITERVEYS 1 op, syksy 2024
- Aiheena seksuaalisuuden käsitteet ja monimuotoisuus
- Näillä tunneilla aiheena seksuaalisuuden kohtaaminen ja puheeksiotto hoitotyössä (pienryhmätehtävät).
Lisäksi itsenäisiä tehtäviä Reppu-ympäristössä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija-Liisa Punta-Saastamoinen
 • Salla Janhunen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaiset viestintätilanteet ja kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.

Sisältö

Puhetilanteeseen valmistautuminen, esityksen toteutus ja analysointi
Asiatekstien laadinta
Kokous- ja neuvottelukäytännöt
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista
Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) toteutuu opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa, Kokoustaito omana kokonaisuutenaan (1 op). 2 op Asiantuntijaviestintä omana kokonaisuutenaan heti opintojen alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija-Liisa Punta-Saastamoinen
 • Päivi Dahl
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaiset viestintätilanteet ja kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.

Sisältö

Puhetilanteeseen valmistautuminen, esityksen toteutus ja analysointi
Asiatekstien laadinta
Kokous- ja neuvottelukäytännöt
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista
Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) toteutuu opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa, Kokoustaito omana kokonaisuutenaan (1 op). 2 op Asiantuntijaviestintä omana kokonaisuutenaan heti opintojen alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Kemppainen
Ryhmät
 • SHS21S
  SHS21S
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä englanniksi ammattialansa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.

Sisältö

Hoitotyön keskeinen sanasto, suullinen ja kirjallinen viestintä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali on saatavilla Repussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti 21.5.2024 (lähitentti)
1. uusinta syyskuussa 2024 (lähitentti)
2. uusinta tammikuussa 2025 (lähitentti)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: Eurooppalainen viitekehys taso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM22SPy
  SMM22SPy

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä englanniksi ammattialansa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.

Sisältö

Hoitotyön keskeinen sanasto, suullinen ja kirjallinen viestintä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali on saatavilla Repussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti 10.4.2024 (lähitentti Pyhäjärvellä)
1. uusinta syyskuussa 2024 (lähi- tai verkkotentti)
2. uusinta marraskuussa 2024 (lähi- tai verkkotentti)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: Eurooppalainen viitekehys taso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä englanniksi ammattialansa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.

Sisältö

Hoitotyön keskeinen sanasto, suullinen ja kirjallinen viestintä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: Eurooppalainen viitekehys taso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee hoitotyön keskeisen ammattikielen sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti hoitotyön monikulttuurisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Hoitotyön keskeinen sanasto
Suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus
Asiakkaan/potilaan kohtaaminen ja kulttuurienvälinen viestintä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti 1.11.2023
1. uusinta 5.12.2023
2. uusinta 11.1.2024

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti.
Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti alan sanastoa.
Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. asiakastilanteet, raportointi, palautekeskustelut).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin.
Opiskelija ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti.
Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä moniammatillisissa ja –kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. tulohaastattelut, puhelinkeskustelut, ohjaustilanteet).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy.
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely).

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitehehys B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee hoitotyön keskeisen ammattikielen sanaston ja osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti hoitotyön monikulttuurisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Hoitotyön keskeinen sanasto
Suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus
Asiakkaan/potilaan kohtaaminen ja kulttuurienvälinen viestintä

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus (Teams)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssitentti 12.10.2023 (lähitentti Kuusamon lukiolla)
1. uusinta marraskuussa 2023 (lähitentti Kuusamon lukiolla) - sovitaan opiskelijoiden ja opettajatuutorin kanssa
2. uusinta joulukuussa 2023 (lähitentti Kuusamon lukiolla) - sovitaan opiskelijoiden ja opettajatuutorin kanssa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti.
Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti alan sanastoa.
Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin moniammatillisissa ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. asiakastilanteet, raportointi, palautekeskustelut).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin.
Opiskelija ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti.
Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä moniammatillisissa ja –kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. tulohaastattelut, puhelinkeskustelut, ohjaustilanteet).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy.
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. sähköposti, lomakkeiden täyttö, CV, työyksikön esittely).

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitehehys B2

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Vastuuopettaja

Riitta Sievänen

Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Ensiapupäivystyksessä toimiminen koulun tilaisuuksissa.
Opiskelija tekee päivystyksestä riskikartoituksen ja kertaa ensiapuohjeet sekä kompetensseihin pohjautuvan itsearvioinnin päivystyksen jälkeen.

Aika ja paikka

Erikseen sovittavana ajankohtana

Oppimateriaalit

Korte, H. & Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy.
SPR Ensiapuohjeet. https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet
Terveyskirjasto: Ensiapuopas. https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=spr
SPR Uudet ensiapu- ja elvytysohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/n

Opetusmenetelmät

Ensiapupäivystyksessä toimiminen koulun tilaisuuksissa.
Ensiapupäivystys, sen suunnittelu ja valmistautuminen, riskikartoitus, päivystäminen, kompetensseihin pohjautuva itsearviointi opitusta päivystyksen jälkeen.

Tavoitteena: Opiskelija osaa toimia ensiavun ja ensihoidon auttamistilanteissa sekä terveydenhuollon erityistilanteissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivystys erikseen sovittavana ajankohtana 4-8 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Suorittaa päivystyksen ja palauttaa opettajalle kompetensseihin pohjautuvan itsearvioinnin.

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa paikkasi DevMoodlen kurssilta "Ensiapupäivystykset"
salasana: ea-paivystys
Ilmoittaudu päivystämään opettajalle.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päivystyksen tekeminen.
Kompetensseihin perustuva itsearvioiti omasta oppimisesta.

Hylätty (0)

Ei suorita päivystystä.
Ei palauta kompetensseihin pohjautuvaa itsearviointia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.03.2024

Ajoitus

22.03.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anu Piirainen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

Sisältö

Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Aika ja paikka

Opintojakso avautuu opiskelijoille 22.3.2024
Opintojen aloitusinfo ke 27.3.2024 klo 15-16
Opintojakson kontaktipäivä to 25.4.2024 (etänä, mutta voidaan toteuttaa opiskelijaryhmän mukaan myös lähiopetuksena)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus ja verkko-opiskelu, ryhmätyöskentely ja itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot tallenteina ja kirjalliset aineistot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op / 135h (1op=27h). 1 lähipäivä, 1 webinaari, verkko-opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistuu webinaariin ja lähipäivään.
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevansa vaikuttavuuden taustateorioita. Opiskelija havainnollistaa osaamistaan esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisessa omaan toimintaansa.

Opiskelija tuo esiin havainnoimiaan asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtävänsä ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Opiskelija osaa analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty
Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä eikä osallistu webinaariin tai lähipäivään.
Opiskelija ei ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, ei tunne vaikuttavuuden taustateorioita eikä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija ei tunne erilaisia luontosuhteita eikä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa.

Opiskelija ei tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä eikä alan laatukriteereitä. Opiskelija ei osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä eikä erota sitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija ei tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi perustuu tuotettavien dokumenttien lisäksi aktiivisuuteen webinaarissa ja lähipäivässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu seuraavista osa-alueista:
- Opiskelijoiden vertaisarviointi toimijaesittelystä ja verkkokeskustelusta
- Opettajan kirjallinen arviointi toimijan kuvaamisesta
- Opettajan antama suullinen palaute webinaarissa
- Opettajan antama suullinen palaute Luontosuhde-tehtävästä lähipäivässä
- Opettajan kirjallinen arviointi Luontosuhde-tehtävän kirjallisesta analyysistä

Arviointi perustuu tuotettavien dokumenttien lisäksi aktiivisuuteen webinaarissa ja lähipäivässä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Liisa Kemppainen
 • Kirsi Lokkila
 • Teija Ravelin
 • Taina Romppanen
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM21K2
  SMM21K2
 • SMM21K1
  SMM21K1

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön kliinisiä tietoja ja taitoja huomioiden kestävän kehityksen periaatteita.
Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisyyttä kliinisessä hoitotyössä, ohjauksessa ja palveluohjauksessa.
Opiskelija kykenee toimimaan monialaisissa ja monikulttuurisissa työryhmissä, toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia kehittämistoimenpiteitä.
Opiskelija omaksuu jatkuvan oppimisen merkityksen työelämässä omaa osaamistaan arvioiden.

Sisältö

Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
- Lääkelaskut, lääkehoito, elintoimintojen häiriöiden tunnistaminen, hoitoelvytys, dialoginen vuorovaikutus ja kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen.
Hoitotyön asiantuntijuuden suuntaaminen valitulla hoitotyön alueella 3 op
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, yleissairaanhoito (opiskelija valitsee näistä yhden suuntaavan hoitotyön alueen)

Näyttöön perustuvan tiedon kriittinen arviointi ja toiminnan kehittäminen 2 op

Communication across cultures 3 op (hyväksytty – hylätty)
- ICC 2 op: Culture, communication, and impact of culture on communication
- International perspectives 1 op: evidence-based practice
- Pass: The student can discuss the concepts of culture and communication and reflect on the
impact of culture on communication. The student participates actively in course activities.
- Fail: The student knows the concepts of culture and communication and can observe the
impact of culture on communication. The student does not participate in course activities.

Opetusmenetelmät:
Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet:
Läsnäolovelvollisille tunneille osallistuminen
- 80% läsnäolovelvollisuus/ active participation ICC-opintojaksolla
- 100% läsnäolovelvollisuus / active participation in international perspectives
- 100% läsnäolovelvollisuus/ active participation pajoissa
- Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Opintojaksolle suoritettavat tehtävät hyväksytysti suoritettuna

Aika ja paikka

Kaikille yhteiset työpajat
4.9.2023 Lääkehoito ja kliininen farmakologia, lääkelaskennan koe
5.9.2023 Kriittisesti sairaan tunnistaminen
11.9.2023 Vuorovaikutus, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen

Eriävät työpajat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:
12.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10.2023 (teemat Repussa)

Communication across cultures: tunnit ryhmäjaon mukaisesti lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.
Mini-KV-viikko 30.-31.10.

Kehittämissuunnitelmien esitys 30.10.2023.
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö 7.11.2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Reppu -ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

4.9.2023 lääkelaskennan koe. Ensimmäinen uusinta 12.9.työpajojen jälkeen klo 11.30 Ta20-L160. Tämän jälkeen lääkelaskennan uusinnat yleisissä lääkelaskennan uusintatenteissä.

7.11.2023 yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö.
Uusinta yksilötenttinä yleisessä uusinnassa 5.12.2023 tai 11.1.2024. Uusintatenttiin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella Teija Ravelinille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähiopetus 60 h
- itsenäinen opiskelu 210 h (valmistautuminen työpajoihin ja tunneille sekä opintojakson tehtävät)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa työpajoissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja hoitotyön päätöksentekoa vaativissa tilanteissa
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti erilaissa hoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja sekä hyödyntää niitä toiminnassaan
* kehittää työelämää asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa…
* käyttää johdonmukaisesti hoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella hoitotyön perustiedot
* valita tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* osaa soveltaa asiakaslähtöisiä ja tavoitteellisia työelämän kehittämismenetelmiä
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa…
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä hoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla hoitotyön perustiedot
* toimia tarkoituksenmukaisesti hoitotyössä, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti hoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* tunnistaa työelämän kehittämiskohteita ja tekee asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Jaana Kemppainen
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Minna Alatalo
 • Taina Romppanen
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SHS21S
  SHS21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön kliinisiä tietoja ja taitoja huomioiden kestävän kehityksen periaatteita.
Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisyyttä kliinisessä hoitotyössä, ohjauksessa ja palveluohjauksessa.
Opiskelija kykenee toimimaan monialaisissa ja monikulttuurisissa työryhmissä, toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia kehittämistoimenpiteitä.
Opiskelija omaksuu jatkuvan oppimisen merkityksen työelämässä omaa osaamistaan arvioiden.

Sisältö

Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
- Lääkelaskut, lääkehoito, elintoimintojen häiriöiden tunnistaminen, hoitoelvytys, dialoginen vuorovaikutus ja kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen.
Hoitotyön asiantuntijuuden suuntaaminen valitulla hoitotyön alueella 3 op
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, yleissairaanhoito (opiskelija valitsee näistä yhden suuntaavan hoitotyön alueen)

Näyttöön perustuvan tiedon kriittinen arviointi ja toiminnan kehittäminen 2 op

Communication across cultures 3 op (hyväksytty – hylätty)
- ICC 2 op: Culture, communication, and impact of culture on communication
- International perspectives 1 op: evidence-based practice
- Pass: The student can discuss the concepts of culture and communication and reflect on the
impact of culture on communication. The student participates actively in course activities.
- Fail: The student knows the concepts of culture and communication and can observe the
impact of culture on communication. The student does not participate in course activities.

Opetusmenetelmät:
Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet:
Läsnäolovelvollisille tunneille osallistuminen
- 80% läsnäolovelvollisuus/ active participation ICC-opintojaksolla
- 100% läsnäolovelvollisuus / active participation in international perspectives
- 100% läsnäolovelvollisuus/ active participation pajoissa
- Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Opintojaksolle suoritettavat tehtävät hyväksytysti suoritettuna

Aika ja paikka

Kevätlukukausi -24, harjoittelut pääasiassa syyslukukausi -24

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Reppu -ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

10.1.2024 lääkelaskennan koe. Ensimmäinen uusinta 22.1.2024 työpajojen jälkeen. Tämän jälkeen lääkelaskennan uusinnat yleisissä lääkelaskennan uusintatenteissä.

29.2.2024 yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö (Teams).
Uusinta yksilötenttinä yleisessä uusinnassa 4.4.2024 tai 7.5.2024. Uusintatenttiin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella Taina Romppaselle.

Kansainvälisyys

Kv-viikko

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus YleSh 74 h + kv-viikko, mt 54 h + kv-viikko
- itsenäinen opiskelu YleSh 196 h , mt 216 h (valmistautuminen työpajoihin ja tunneille sekä opintojakson tehtävät)

Sisällön jaksotus

9.1. 12.30–16 Opintojakson aloitus ja orientaatio Taina, Anna-Leena, Minna
I
Harjoittelun infot
10.1. 10–11.30
28.2. 10–11.30
I
Kaikille yhteiset työpajat
I
10.1. 12.30–16 Lääkehoito ja kliininen farmakologia, lääkelaskennan koe (hybridimahdollisuus, huom! laskut vain lähiosallistujille) Anna-Leena & Taina
I
17.1. 12.30–16 Dialogisuus ja kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen (Teams) Minna
I
22.1. 8–11.30 Kriittisesti sairaan tunnistaminen ja hoitoelvytys, lääkelaskut 1.uusinta (lähiopetus) Taina & Anna-Leena
I
28.2. 12.30–16 Rästipäivä: aiheena yhteiset kertauspajat ja YleSh (lähiopetus) Taina & Anna-Leena
I
Suuntaavat työpajat
YleSh: 18.1., 24.1., 30.1., 31.1., 7.2., 19.2., 22.2., 26.2., 27.2. (teemat Repussa)
I
Mt: 18.1., 24.1., 2.2., 19.2. (teemat Repussa)
I
Näyttöön perustuvan tiedon kriittinen arviointi ja toiminnan kehittäminen verkko-opintoina (Reppu)
I
Kv-viikko 12.–16.2.24 (lisäksi edeltävä info ja etäopetukset)
I
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö 29.2.24.
I
Kehittämissuunnitelmien esitys 18.3.24.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa työpajoissa.
Kertauspajassa 22.1., rästipäivässä 28.2. ja YleSh:n suuntaavissa työpajoissa hoitopuku.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja hoitotyön päätöksentekoa vaativissa tilanteissa
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti erilaissa hoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja sekä hyödyntää niitä toiminnassaan
* kehittää työelämää asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa…
* käyttää johdonmukaisesti hoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella hoitotyön perustiedot
* valita tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* osaa soveltaa asiakaslähtöisiä ja tavoitteellisia työelämän kehittämismenetelmiä
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa…
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä hoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla hoitotyön perustiedot
* toimia tarkoituksenmukaisesti hoitotyössä, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti hoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* tunnistaa työelämän kehittämiskohteita ja tekee asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu yhteistoiminnallisen osaamisen näytön perusteella (1-5).
I
Kiitettävän tasoisesti (vrt. opintojakson arviointikriteerit) tehty oppimispäiväkirja voi nostaa arvosanaa yhdellä numerolla.
I
Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osioissa määriteltyjen tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja läsnäolovelvollisuuden 100% täyttymistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Jaana Kemppainen
 • Minna Alatalo
 • Taina Romppanen
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön kliinisiä tietoja ja taitoja huomioiden kestävän kehityksen periaatteita.
Opiskelija osaa soveltaa asiakaslähtöisyyttä kliinisessä hoitotyössä, ohjauksessa ja palveluohjauksessa.
Opiskelija kykenee toimimaan monialaisissa ja monikulttuurisissa työryhmissä, toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
Opiskelija osaa suunnitella näyttöön perustuvia kehittämistoimenpiteitä.
Opiskelija omaksuu jatkuvan oppimisen merkityksen työelämässä omaa osaamistaan arvioiden.

Sisältö

Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
- Lääkelaskut, lääkehoito, elintoimintojen häiriöiden tunnistaminen, hoitoelvytys, dialoginen vuorovaikutus ja kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen.
Hoitotyön asiantuntijuuden suuntaaminen valitulla hoitotyön alueella 3 op
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, yleissairaanhoito (opiskelija valitsee näistä yhden suuntaavan hoitotyön alueen)

Näyttöön perustuvan tiedon kriittinen arviointi ja toiminnan kehittäminen 2 op

Communication across cultures 3 op (hyväksytty – hylätty)
- ICC 2 op: Culture, communication, and impact of culture on communication
- International perspectives 1 op: evidence-based practice
- Pass: The student can discuss the concepts of culture and communication and reflect on the
impact of culture on communication. The student participates actively in course activities.
- Fail: The student knows the concepts of culture and communication and can observe the
impact of culture on communication. The student does not participate in course activities.

Opetusmenetelmät:
Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Arviointimenetelmät ja arviointiperusteet:
Läsnäolovelvollisille tunneille osallistuminen
- 80% läsnäolovelvollisuus/ active participation ICC-opintojaksolla
- 100% läsnäolovelvollisuus / active participation in international perspectives
- 100% läsnäolovelvollisuus/ active participation pajoissa
- Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö

Opintojaksolle suoritettavat tehtävät hyväksytysti suoritettuna

Aika ja paikka

Kaikille yhteiset työpajat
I
12.1.2024 Lähiopetus Raahen sairaala.
klo 10-14 Lääkehoito ja kliininen farmakologia, lääkelaskennan koe.
klo 14-18 Kriittisesti sairaan tunnistaminen, hoitoelvytys.
I
19.1.2024 klo 8-11.30 Teams. Vuorovaikutus, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen.

Eriävät työpajat suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti:
13.1. (8 h Raahe), 2.2. (8 h Kajaani), 16.2. (4 h Teams).
Communication across cultures: tunnit ryhmäjaon mukaisesti lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.

Mini-KV-viikko 15.3. klo 8-15.45 (Teams)

Kehittämissuunnitelmien esitys 16.3.2024.
Yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö 24.2.2024.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Reppu -ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelut, käänteinen luokkaopetus, pedagogiset pelit, teknologiatuetut oppimismenetelmät, verkko-opiskelu, simulaatiot, taitopajat, tutkimusklubi, kehittämissuunnitelma, oppimispäiväkirja, testit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

12.1.2024 lääkelaskennan koe. Ensimmäinen uusinta 13.1.2024 työpajojen jälkeen. Tämän jälkeen lääkelaskennan uusinnat yleisissä lääkelaskennan uusintatenteissä.

24.2.2024 yhteistoiminnallinen osaamisen näyttö (Teams).
Uusinta yksilötenttinä yleisessä uusinnassa 4.4.2024 tai 7.5.2024. Uusintatenttiin ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella Taina Romppaselle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- kontaktiopetus 40 h + ICC
- itsenäinen opiskelu 210 h (valmistautuminen työpajoihin ja tunneille sekä opintojakson tehtävät)

Sisällön jaksotus

Raahe SMM21SRAA

13.1 8 h SMM21SRaa MT RAAHESSA (8h MT-paja)

(lääkelaskujen uusinta + vastinparina muut suunt. työpajat)

Eettiset kysymykset mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Riippuvuusongelmat (+asenne)

Psykiatria ja päihdelääketiede.

19.1 4 h koko SMM21SRaa ryhmä kertauspaja teams

Dialoginen vuorovaikutus ja kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen

2.2. 8 h SHS21S + SMM21SRaa MT KAJAANISSA (mt-paja)

Harjoituksia. Hoitosuhdetyöskentely! Vuorovaikutuksellisuus…

Verkostotyöskentely ja perhekeskeisyys, Lapset puheeksi, puheeksiotto. Mini-interventio?

Sukupuu, verkostokartta, elämänjana, roolikartat ja hyötypelit auttamismenetelminä.

Mielenterveystalon omahoitoihin ohjaamiseen liittyen

16.2. 4 h SMM21SRaa (mt-paja) teams

Vierailija/hanke-esittely/ työelämä/kokemusasiantuntija??

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa työpajoissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa
* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
* analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja hoitotyön päätöksentekoa vaativissa tilanteissa
* analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
* toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti erilaissa hoitotyön ympäristössä
* valita ja arvioida kriittisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja sekä hyödyntää niitä toiminnassaan
* kehittää työelämää asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti
* toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
* soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa…
* käyttää johdonmukaisesti hoitotyön käsitteitä
* nimetä, kuvailla ja perustella hoitotyön perustiedot
* valita tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja hoitotyön toimintatapoja
* toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
* soveltaa tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* osaa soveltaa asiakaslähtöisiä ja tavoitteellisia työelämän kehittämismenetelmiä
* toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
* perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa…
* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä hoitotyön käsitteitä
* nimetä ja kuvailla hoitotyön perustiedot
* toimia tarkoituksenmukaisesti hoitotyössä, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
* osaa arvioida omaa osaamistaan
* toimia asianmukaisesti hoitotyön ympäristössä
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti hoitotyön auttamismenetelmiä ja malleja
* tunnistaa työelämän kehittämiskohteita ja tekee asiakaslähtöisen kehittämissuunnitelman
* toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
* toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu yhteistoiminnallisen osaamisen näytön perusteella (1-5).
I
Kiitettävän tasoisesti (vrt. opintojakson arviointikriteerit) tehty oppimispäiväkirja voi nostaa arvosanaa yhdellä numerolla.
I
Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osioissa määriteltyjen tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja läsnäolovelvollisuuden 100% täyttymistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.06.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Virpi Neuvonen
 • Sari Pyykkönen
 • Anna-Leena Eklund
 • Liisa Kemppainen
 • Jaana Kemppainen
 • Sanni Vuorinen
 • Katja Räisänen
 • Maarit Leinonen
 • Heikki Kattainen
 • Minna Alatalo
 • Teija Ravelin
 • Taina Romppanen
 • Jukka Seppänen
Ryhmät
 • SMM21K2
  SMM21K2
 • SMM21K1
  SMM21K1

Tavoitteet

Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakkaan/potilaan hyvinvointia edistäen ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Opiskelija työskentelee kustannustietoisesti sekä ympäristövastuisen hoitotyön periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sairaanhoitajan työssä, monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön kanssa reflektoiden oman työn kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kehittää omaa työtään hyödyntäen sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksia.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu. Työnohjaus mielenterveys- ja päihdehoitotyön yksiköissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Akuutti ht harjoittelun esimerkkitavoitteet löytyvät teoriaopintojakson Reppualustalta.

MT suuntaavien tavoitteet
Kehitä sairaanhoitajan asiantuntijuuttasi
Hoitotyön asiantuntijuutta suuntaava harjoittelu 15 op.
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakkaan/potilaan hyvinvointia edistäen ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Opiskelija työskentelee kustannustietoisesti sekä ympäristövastuisen hoitotyön periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sairaanhoitajan työssä, monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön kanssa reflektoiden oman työn kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kehittää omaa työtään hyödyntäen sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksia.

Tässä valmiit tavoitteet harjoitteluun kompetensseittain. Perehdy tavoitteisiin ja valitse työyksikköön soveltuvat tavoitteet näistä. Lihavoidulla tekstillä on nostettu esille jokaisen kompetenssin keskeinen sisältö valmiina keinona tavoitteen saavuttamiseen.

1. Asiakaslähtöisyys sekä hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus:

Tavoite: Osaan tukea asiakasta tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa (Hoitosuhdetyöskentely).
Keino tavoitteen saavuttamiseen: Hyödynnän oman potilaani hoidossa yhtä työmenetelmää (esim. elämänjana, roolikartta, verkostokartta, aarrekartta, sukupuu, esy tms). Hyödynnän tarvittaessa erilaisia kyselylomakkeita (BDI, Audit, tms). Mahdollisesti pyrin tapaamaan omaa hoitosuhdepotilastani myös vehto 2. harjoittelusta käsin.
Tavoite: Osaan kuvata toimintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä (esim. Lastensuojelulaki, Mt-laki, Päihdehuoltolaki) ja toimia lainsäädännön sekä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
2. Johtaminen, yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä ko. palvelujen laatu ja turvallisuus:

Tavoite: Tiedän alueen julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdehoitotyön palveluja. Tiedän digitaalisia sovelluksia/palveluja ja niiden merkityksiä hoitotyöhön
Keino tavoitteen saavuttamiseen: Tutustun mahdollisesti mielenterveystyön eri kentille opintokäynneillä. Tutustun digitaalisiin palveluihin.

Tavoite: Tunnen yksikön potilasturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja osaan toimia potilasturvallisuutta edistäen. Osaan hyödyntää työnohjausta osaamiseni kehittämisessä.
Keino tavoitteen saavuttamiseen: Käyn oman työnohjaajani luona säännöllisesti (huom! sama työnohjaaja molemmilla harjoittelukerroilla). Työnohjauksen voi järjestää myös etänä.

3. Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Tavoite: Asiakkaan /potillaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, ohjausosaaminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseen: Suunnittelen, toteutan ja arvioin oman ryhmäprosessin potilaille/kuntoutujille (3 – 4 kertaa). Ryhmäohjauksen voi myös toteuttaa opiskelijakaverin kanssa yhteistyössä.

Tavoite: Toteutan turvallista lääkehoitoa (osaan kuvata psyykelääkeryhmät ja tunnistan psyykelääkkeiden yleisimmät pää- ja sivuvaikutukset. Hallitsen turvalliset lääkkeenantotavat.

Tavoite: Ohjaan asiakkaita tarpeenmukaisesti. Jos harjoitteluyksikössä on perusjaksoa suorittavia opiskelijoita, ohjaan heitä opiskeluun liittyen.

4. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko:
Tavoite: Osaan dokumentoida kansallisen kirjaamisen mallin mukaisesti.
Tavoite: Osaan hyödyntää lääketieteen Käypä hoitosuunnitelmia ja hoitotyön suosituksia
Keino tavoitteen saavuttamiseen: Käyn läpi psykiatrian/päihdelääketieteen alueen eri Käypä hoito -suosituksia ja hoitotyön suosituksia. Tutustun tarkemmin niistä yhteen valitsemaani (liittyen esim. omaan hoitosuhdepotilaaseen).
Tavoite: Osaan hyödyntää Mielenterveystalon sisältöjä hoitotyössä (Omahoito-ohjelmat, oppaat ym.)
Keino tavoitteiden saavuttamiseen: Kehitän työyksikköä pienimuotoiseti. (kehittämissuunnitelma Hoitotyön asiantuntijana 10 op opintojaksolta)
Lisäksi opiskelijan mahdolliset muut tavoitteet (esim. edelliseen harjoitteluun liittyen).

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Virpi Neuvonen
 • Sari Pyykkönen
 • Anna-Leena Eklund
 • Terhi Kukkonen
 • Liisa Kemppainen
 • Jaana Kemppainen
 • Sanni Vuorinen
 • Katja Räisänen
 • Maarit Leinonen
 • Heikki Kattainen
 • Teija Ravelin
 • Minna Alatalo
 • Taina Romppanen
Ryhmät
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija työskentelee asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakkaan/potilaan hyvinvointia edistäen ja näyttöön perustuvaa tietoa hyödyntäen. Opiskelija työskentelee kustannustietoisesti sekä ympäristövastuisen hoitotyön periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sairaanhoitajan työssä, monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Opiskelija tunnistaa työyhteisön kanssa reflektoiden oman työn kehittämistarpeita. Opiskelija osaa kehittää omaa työtään hyödyntäen sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksia.

Sisältö

Ohjattu harjoittelu. Työnohjaus mielenterveys- ja päihdehoitotyön yksiköissä.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Jaana Kemppainen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Omaksuu hoitotyön arvoperustan ja eettiset ohjeet sekä potilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön.
Perehtyy sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksiin ja osaamisen keskeisiin sisältöihin.
Osaa kuvata näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ymmärtää sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja sitoutuu toteuttamaan sitä.
Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessinmukaisesti FinnCC-luokitusta hyödyntäen.
Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.
Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa ja raportointityökaluja.

Sisältö

Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
Sairaanhoitajan osaamisvaatimuskuvaukset
Näyttöön perustuva toiminta
Terveydenhuoltoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
Hoitotyön arvot, periaatteet sekä ammattieettiset ohjeet ja Hoitotyön filosofiset perusteet Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
Asiantuntijuustoimintamalli
Asiakaslähtöisyys ja osallisuus
Kollegiaalisuus hoitotyössä
Hoitoprosessi ja hoitotyön prosessi FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL) ja sen hyödyntäminen
Tietosuoja ja -turva ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Omatietovaranto

Aika ja paikka

30.8.-9.10.2023 lähiopetus kampuksella + itsenäinen opiskelu verkossa

Oppimateriaalit

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2022. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. (soveltuvin osin)
Repusta löytyvät materiaalit
Skhole -kurssit: Hoitotyön etiikka, Näyttöön perustuva toiminta ja Hoitotyön kirjaaminen.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti 9.10.2023
I uusinta 7.11.2023
II uusinta 5.12.2023

Uusintatentit yksilötentteinä, yleisinä tenttipäivinä. Ilmoittautuminen niihin viimeistään viikkoa ennen yleisten uusintatenttikäytäntöjen mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Lähiopetuskerta: Opintojakson aloitus R1: 30.8.2023 klo 12.30-14, R2: 29.8.2023 klo 8-9.30

Lähiopetuskerta "Minä tuleva sairaanhoitaja" R1 ja R2: 7.9.2023 klo 12.30-15.45

Itsenäinen opiskelu: ”Mitä arvostan, siten käyttäydyn” - Omien arvojen pohdinta suhteessa terveydenhuollon yleisiin arvoihin, yhteisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin, kirjallinen yhteenveto tästä, palautus Reppuun viimeistään 10.9.2023.

Lähiopetuskerta: Arvot ja etiikka hoitotyössä,R1 ja R2: 12.9.2023 klo 10-14

Itsenäinen opiskelu: Lainsäädäntö ohjaa toimintaani, Repusta löytyvän tietotestin tekeminen viimeistään 16.9.2023

Itsenäinen opiskelu: Skholen kurssi ”Näyttöön perustuva toiminta” suoritus ja kirjallinen yhteenveto tästä viimeistään 16.9.2023 mennessä

Lähiopetuskerta: Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä, R1 ja R2: 18.9.2023 klo 8-11.30

Itsenäinen opiskelu: Skholen kurssi ”Hoitotyön kirjaaminen”, suoritus viimeistään 26.9.2023 mennessä

Lähiopetuskerta: Hoitotyön kirjaaminen R1: 27.9.2023 klo 12.30-15.45, R2: 28.9.2023 klo 12.30-15.45

Itsenäinen opiskelu: Hoitosuunnitelman laatiminen ja palautus Reppuun viimeistään 8.10.2023 mennessä

Itsenäinen opiskelu: Opintokäynti omavalintaisena ajankohtana, viimeistään 30.9.2023 mennessä

Lähiopetuskerta: Yhteenveto opitusta – opintokäynti ja sen reflektointi R1: 3.10.2023 klo 10-14, R2: 6.10.2023 klo 8-11.30

Ryhmätentti: R1 ja R2: 9.10.2023 klo 10-11.30

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson itsenäiset tehtävät hyväksytysti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Jaana Kemppainen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Omaksuu hoitotyön arvoperustan ja eettiset ohjeet sekä potilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön.
Perehtyy sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kuvauksiin ja osaamisen keskeisiin sisältöihin.
Osaa kuvata näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ymmärtää sairaanhoitajan työskentelyn perustuvan näyttöön ja sitoutuu toteuttamaan sitä.
Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessinmukaisesti FinnCC-luokitusta hyödyntäen.
Osaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.
Osaa käyttää terveydenhuollon informaatioteknologiaa ja raportointityökaluja.

Sisältö

Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
Sairaanhoitajan osaamisvaatimuskuvaukset
Näyttöön perustuva toiminta
Terveydenhuoltoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
Hoitotyön arvot, periaatteet sekä ammattieettiset ohjeet ja Hoitotyön filosofiset perusteet Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
Asiantuntijuustoimintamalli
Asiakaslähtöisyys ja osallisuus
Kollegiaalisuus hoitotyössä
Hoitoprosessi ja hoitotyön prosessi FinCC-luokituskokonaisuus (SHTaL, SHToL, SHTuL) ja sen hyödyntäminen
Tietosuoja ja -turva ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Omatietovaranto

Aika ja paikka

9.1.-25.2.2024

9.1.2024 yhteinen aloitus Kajaanin kampuksella.
23.1.2024 Teams-opetuskerta
6.2.2024 Teams-opetuskerta
27.2.2024 ryhmätentti Teamsissä

Lähi-/Teams-opetuskertojen välissä viikottain itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkossa Repusta löytyvän tarkemman ohjeistuksen ja palautusaikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2022. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro. (soveltuvin osin)
Repusta löytyvät materiaalit.
Skhole -kurssit: Sairaanhoitajan ammatti, Hoitotyön etiikka, Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen, Näyttöön perustuva toiminta ja Hoitotyön kirjaaminen.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, itsenäiset tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintokäynti opiskelijan itse valitsemaan terveydenhuollon toimintayksikköön.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti 27.2.2024
Uusintatentit yksilötenttejä yleisinä uusintatenttipäivinä, I uusinta 18.4.2024 ja II uusinta 21.5.2024.
Ilmoittautuminen uusintatentteihin yleisten uusintatenttikäytäntöjen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen uusintatenttiä opintojakson opettajalle sähköisellä tenttiin ilmoittautumislomakkeella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan tarvittaessa erikseen opiskelijakohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op= n. 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

9.1.2024 yhteinen aloitus Kajaanin kampuksella (opintojakson pelisäännöistä sopiminen)

9.-14.1.2024 "Minä tuleva sairaanhoitaja": itsenäinen opiskelu verkossa, aiheeseen liittyvien tehtävien palautus (esittäytyminen ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset sekä Skhole-kurssi "Sairaanhoitajan ammatti") Reppuun viimeistään 14.1.2024 mennessä

14.1.-21.1.2024 "Arvot ja etiikka hoitotyössä": pohdintatehtävän palautus Reppuun 17.1.2024 mennessä, Skhole-kurssit "Hoitotyön etiikka" ja "Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen" suoritukset viimeistään 21.1.2024 mennessä

23.1.2024 Teams-opetus: "Arvot ja etiikka hoitotyössä"

24.1.-28.1.2024 "Lainsäädöntö ohjaa toimintaani": itsenäinen opiskelu Repussa, lainsäädäntöön liittyvän tietotestin tekeminen ja Reppu-keskustelu lainsäädännöstä, viimeistään 28.1.2024

28.1.-31.1.2024 "Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä": Skhole-kurssi "Näyttöön perustuva toiminta" ja sen pohjalta käsitekartan laatiminen, palautus Reppuun viimeistään 31.1.2024

31.1.- 4.2.2024 "Hoitotyön kirjaaminen": Skhole-kurssi, suoritus viimeistään 4.2.2024 mennessä

6.2.2024 Teams-opetuskerta: "Hoitotyön kirjaaminen, aiheeseen liittyvän hoitosuunnitelmatehtävän palautus viimeistään 18.2.2024

Opintokäynti opiskelijan omavalintaiseen terveydenhuollon toimintayksikköön omavalintaisena ajankohtana, viimeistään 20.2.2024. Opintokäynnin voi toteuttaa jo yksin tai pienryhmässä. Videokooste opintokäynnistä ja reflektio omasta oppimisesta, palautus Reppuun viimeistään 25.2.2024.

27.2.2024 ryhmätentti Teamsissä, uusintatentit yleisinä tenttipäivinä, I uusinta 18.4.2024 ja II uusinta 21.5.2024

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija on suorittanut kaikki opintojakson itsenäiset tehtävät hyväksytysti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Taina Romppanen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija:
On selvillä ikääntyneen palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista, suosituksista ja osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen.
Osaa arvioida ikääntyneen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä sekä toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä.
Ymmärtää RAI-järjestelmän merkityksen ikääntyneen palvelutarpeiden selvittämisessä.
Osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja osaa toteuttaa ikääntyneen kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Ymmärtää ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikääntyneen lääkehoitoa.
Osaa edistää ikääntyneen terveyttä ja toteuttaa ikääntyneen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien.
Osaa hyödyntää ikä- ja terveysteknologiaa osana ikääntyneen hoitotyötä.

Sisältö

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ikääntyneen palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset.
Ikääntyneen hoitotyön eettiset kysymykset ja arvoperusta.
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
Asiakas- ja palveluohjausmalli. Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Toimintakyky ja sen arviointi. RAI-järjestelmä.
Ikääntyminen, ikääntymismuutokset.
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ja voimavarojen tukeminen.
Turvallinen lääkehoidon toteutus, lääkelaskut.
Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö.
Akuutit tilanteet ikääntyneiden hoitotyössä.
Esteettömyys, älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Sähköiset palvelut.

Opetusmenetelmät

Itsenäisnen opiskelu
Yhteistoiminnalliset tunnit
Case opetus
Simulaatiot
Läsnäoolotunneille on mahdollisuus saada Teams linkki, ole opettajaan yhtydessä.

Sisällön jaksotus

8.1 Orientaatio

11.1 Ikääntyneen toimintakyky ja palvelujärjestelmä LÄÄKELASKUT

16.1 TEAMS Ikääntyneen turvallinen lääkehoito (Farmaseutit)

23.1 Muistisairaanhoitotyö LÄÄKELASKUT 1. uusinta

31.1 RAI ja teknologia

20.2 Simulaatiot 8.00-11.30 koko ryhmä

12.30-15.45 Ryhmä A

21.2 8.00-11.30 Ryhmä B

21.2 12.30-15.45 Ryhmä C

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:
Tulkitsee RAI-järjestelmän avulla asiakkaiden palvelutarpeita.
Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa geriatrisista sairauksista ihmislähtöisessä ikääntyneen hoitotyössä.
Osaa arvioida ikäihmisen terveyttä edistäviä menetelmiä ja soveltaa niitä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
Osaa kehittää menetelmiä, joilla edistetään ikäihmisen asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvän teknologian sekä terveydentilan seurantaan ja palveluja tukevan teknologian käyttöönottoa.
Osaa arvioida ikäihmisen lääkehoidon kokonaisuutta ja osoittaa hallitsevansa sairaanhoitajan toimenkuvan lääkehoitoprosessissa.
Osaa kehittää ratkaisuja ikääntyneen perushoidon erityishaasteisiin esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Osaa soveltaa ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia arvioidessaan palvelurakenteen ikäystävällisyyttä.
Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ikäihmisen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta toimintakyvystä ja toimintakyvyn riskitekijöistä suunnitellessaan kuntouttavaa hoitotyötä monialaisesti

Asenteet:
Osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedot:
Osaa käyttää RAI-järjestelmää asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisessä.
Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa geriatrisista sairauksista ihmislähtöisessä ikääntyneen hoitotyössä.
Osaa kuvata ikäihmisen terveyttä edistäviä menetelmiä ja käyttää niitä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
On selvillä asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvästä sekä terveydentilan seurantaan ja palvelujen tuottamiseen käytettävästä teknologista.
Osaa selittää ikäihmisen lääkehoidon kokonaisuutta ja osaa kuvata sairaanhoitajan toimenkuvan lääkehoitoprosessissa.
Osaa vastata ikääntyneen perushoidon erityishaasteisiin esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Osaa kuvata ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia ja osaa selittää ikäystävällisen palvelurakenteen ja ikääntyneen palvelujärjestelmän.
Osaa selittää ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ja toimintakyvyn riskitekijöitä ja suunnitella kuntouttavaa hoitotyötä monialaisessa yhteistyössä.

Asenteet:
Osaa reflektoida ja arvioida omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedot:
Osaa listata RAI-järjestelmän perusteella asiakkaiden palvelutarpeita.
Osaa noudattaa keskeisten geriatristen sairauksien hoito-ohjeita ikääntyneen ihmislähtöisessä hoitotyössä.
On selvillä ikäihmisen terveyttä edistävistä menetelmistä ja tietää niiden käytöstä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
Osaa listata asumisen ja yhteydenpidon teknologiaa sekä terveydentilan seurantaan ja palvelujen tuottamiseen käytettävää teknologiaa.
Tuntee ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteitä ja osaa kuvata sairaanhoitajan tehtävät lääkehoitoprosessissa.
Osaa tunnistaa ikääntyneen perushoidon erityishaasteita esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Hahmottaa ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia. Osaa listata ikäystävälliseen palvelurakenteeseen ja ikääntyneen palvelujärjestelmään kuuluvia piirteitä.
Tietää ikäihmisen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta toimintakyvystä ja luettelee toimintakyvyn riskitekijöitä sekä osallistuu kuntouttavan hoitotyön suunnitteluun monialaisessa yhteistyössä.

Asenteet:
Osaa kuvata omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkelaskut Hyväksytty/Hylätty
Skhole tentti: Geriatria Hyväksytty/Hylätty
Näyttöön perustuva lopputehtävä pienryhmissä (numeraalinen 1-5)
Reppu tehtävät
Simulaatioon osallistuminen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op kokonaisuuden, joka opiskellaan Skhole verkkoympäristössä, Geriatria: Ikääntyneiden yleisimmät sairaudet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Taina Romppanen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM22SPy
  SMM22SPy

Tavoitteet

Opiskelija:
On selvillä ikääntyneen palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista, suosituksista ja osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen.
Osaa arvioida ikääntyneen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä sekä toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä moniammatillisessa yhteistyössä.
Ymmärtää RAI-järjestelmän merkityksen ikääntyneen palvelutarpeiden selvittämisessä.
Osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja osaa toteuttaa ikääntyneen kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Ymmärtää ikääntyneen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikääntyneen lääkehoitoa.
Osaa edistää ikääntyneen terveyttä ja toteuttaa ikääntyneen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien.
Osaa hyödyntää ikä- ja terveysteknologiaa osana ikääntyneen hoitotyötä.

Sisältö

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ikääntyneen palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset.
Ikääntyneen hoitotyön eettiset kysymykset ja arvoperusta.
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
Asiakas- ja palveluohjausmalli. Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Toimintakyky ja sen arviointi. RAI-järjestelmä.
Ikääntyminen, ikääntymismuutokset.
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ja voimavarojen tukeminen.
Turvallinen lääkehoidon toteutus, lääkelaskut.
Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö.
Akuutit tilanteet ikääntyneiden hoitotyössä.
Esteettömyys, älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Sähköiset palvelut.

Aika ja paikka

Teams opetus
9.4 8.00-11.30 Orientaatio
16.4 8.00-11.30
8.5 8.00-11.30

Simulaatiopäivä:
14.5 8.00-16.00

Oppimateriaalit

Reppu ympäristöstä löytyy kaikki tarvittava materiaalit ja linkit

Opetusmenetelmät

Itsenäisen opiskelu
Yhteistoiminnalliset tunnit
Case opetus
Simulaatiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

lääketentti
1. uusinta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 t opiskelua

Lähiopetusta vähän 20 t , joten itsenäistä opiskelua paljon 105 t

Opintojakson tehtävät

Ennakkotehtävät tunneille
Ikäihmisen palvelujärjestelmää ohjaava lainsäädäntö (monivalinta)
Ikääntyneiden hoitoon liittyvät eettiset kysymykset: (keskustele ja kommentoi)
THL Rai verkkokoulu
Geriatria tentti (Skhole oppimisympäristössä)
Pohdintatehtävät opintojakson aiheista: itsenäisiä ja oppimispäiväkirjamainen
Näyttöön perustuva lopputehtävä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:
Tulkitsee RAI-järjestelmän avulla asiakkaiden palvelutarpeita.
Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa geriatrisista sairauksista ihmislähtöisessä ikääntyneen hoitotyössä.
Osaa arvioida ikäihmisen terveyttä edistäviä menetelmiä ja soveltaa niitä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
Osaa kehittää menetelmiä, joilla edistetään ikäihmisen asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvän teknologian sekä terveydentilan seurantaan ja palveluja tukevan teknologian käyttöönottoa.
Osaa arvioida ikäihmisen lääkehoidon kokonaisuutta ja osoittaa hallitsevansa sairaanhoitajan toimenkuvan lääkehoitoprosessissa.
Osaa kehittää ratkaisuja ikääntyneen perushoidon erityishaasteisiin esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Osaa soveltaa ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia arvioidessaan palvelurakenteen ikäystävällisyyttä.
Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ikäihmisen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta toimintakyvystä ja toimintakyvyn riskitekijöistä suunnitellessaan kuntouttavaa hoitotyötä monialaisesti

Asenteet:
Osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedot:
Osaa käyttää RAI-järjestelmää asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämisessä.
Osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa geriatrisista sairauksista ihmislähtöisessä ikääntyneen hoitotyössä.
Osaa kuvata ikäihmisen terveyttä edistäviä menetelmiä ja käyttää niitä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
On selvillä asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvästä sekä terveydentilan seurantaan ja palvelujen tuottamiseen käytettävästä teknologista.
Osaa selittää ikäihmisen lääkehoidon kokonaisuutta ja osaa kuvata sairaanhoitajan toimenkuvan lääkehoitoprosessissa.
Osaa vastata ikääntyneen perushoidon erityishaasteisiin esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Osaa kuvata ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia ja osaa selittää ikäystävällisen palvelurakenteen ja ikääntyneen palvelujärjestelmän.
Osaa selittää ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ja toimintakyvyn riskitekijöitä ja suunnitella kuntouttavaa hoitotyötä monialaisessa yhteistyössä.

Asenteet:
Osaa reflektoida ja arvioida omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedot:
Osaa listata RAI-järjestelmän perusteella asiakkaiden palvelutarpeita.
Osaa noudattaa keskeisten geriatristen sairauksien hoito-ohjeita ikääntyneen ihmislähtöisessä hoitotyössä.
On selvillä ikäihmisen terveyttä edistävistä menetelmistä ja tietää niiden käytöstä hoitotyössä ikäihmisen itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukien eri toimintaympäristöissä.
Osaa listata asumisen ja yhteydenpidon teknologiaa sekä terveydentilan seurantaan ja palvelujen tuottamiseen käytettävää teknologiaa.
Tuntee ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteitä ja osaa kuvata sairaanhoitajan tehtävät lääkehoitoprosessissa.
Osaa tunnistaa ikääntyneen perushoidon erityishaasteita esim. suun- ja jalkojen hoito.

Taidot:
Hahmottaa ikäihmisten palveluja ohjaavaa lainsäädäntöä, strategioita ja suosituksia. Osaa listata ikäystävälliseen palvelurakenteeseen ja ikääntyneen palvelujärjestelmään kuuluvia piirteitä.
Tietää ikäihmisen fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta toimintakyvystä ja luettelee toimintakyvyn riskitekijöitä sekä osallistuu kuntouttavan hoitotyön suunnitteluun monialaisessa yhteistyössä.

Asenteet:
Osaa kuvata omaa ikääntyneen hoitotyön osaamistaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkelaskut Hyväksytty/Hylätty
Skhole tentti: Geriatria Hyväksytty/Hylätty
Näyttöön perustuva lopputehtävä pienryhmissä (numeraalinen 1-5)
Reppu tehtävät
Simulaatioon osallistuminen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää 1 op kokonaisuuden, joka opiskellaan Skhole verkkoympäristössä, Geriatria: Ikääntyneiden yleisimmät sairaudet.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Sari Pyykkönen
 • Terhi Kukkonen
 • Elina Kiviaho
 • Sannamari Kortelainen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Sisältö

Gerontologisen hoitotyön ja kotihoidon harjoittelu 5op + 5 op projektissa > sisältää simulaatiot.

Harjoittelusta voi suorittaa 5op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjatun harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Harjoittelu - Sairaan- ja terveydenhoitaja kotisivuilta (Sharepoint)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Katja Räisänen
 • OPE_Sote OPE_Sote
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Sisältö

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ikäihmisten palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset. Asiakas- ja palveluohjaus. Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Ikäihmisten hoitotyön eettiset kysymykset ja arvoperusta.
Ikääntyminen, ikääntymismuutokset sekä toimintakyky ja sen arviointi. Toimintakyvyn muutosten ennakointi.
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ja ikäihmisen voimavarojen tukeminen.
Turvallinen lääkehoidon toteutus, lääkelaskut.
Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö.
Haavahoito
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
Esteettömyys, älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Sähköiset palvelut
Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Aika ja paikka

Orientaatio
Toimintakyky
Ikääntyneen palvelujärjestelmä
Eettisyys
Muistisairaanhoitotyö
Ikääntyneen lääkehoito
Teknologia
Toimintakyvyn mittaaminen (RAI) Näyttöön perustuva hoitotyö
SimulaatiotTunneille osallistuminen 80% läsnäolo
Simulaatioissa 100 % läsnäolo.

Oppimateriaalit

Gerontologia- kirja Duodecim
Geriatria- kirja Duodecim
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö -kirja Sanoma Pro
Muu opettajan osoittama materiaali
Verkkomateriaali mm. devmoodlessa

Opetusmenetelmät

Opiskelijoita aktivoivat luennot, caset ja ryhmätehtävät
Skhole verkko-opiskeluympäristö
Simulaatiot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskut
Geriatrian monivalintatentti Shkolessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkelaskut Hyväksytty/Hylätty
Skhole tentti: Geriatria Hyväksytty/Hylätty
Näyttöön perustuva lopputehtävä pienryhmissä (numeraalinen 1-5)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Sisältö

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ikäihmisten palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset. Asiakas- ja palveluohjaus. Hoito- ja palvelusuunnitelma.
Ikäihmisten hoitotyön eettiset kysymykset ja arvoperusta.
Ikääntyminen, ikääntymismuutokset sekä toimintakyky ja sen arviointi. Toimintakyvyn muutosten ennakointi.
Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistäminen ja ikäihmisen voimavarojen tukeminen.
Turvallinen lääkehoidon toteutus, lääkelaskut.
Keskeiset geriatriset sairaudet ja niiden hoitotyö.
Haavahoito
Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
Esteettömyys, älykäs talotekniikka, kotiapurobotit ja erilaiset teknologiasovellukset. Yhteydenpitoteknologia. Sähköiset palvelut
Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi.

Aika ja paikka

31.8 Orientaatio TEAMS
1.9 Lääkelaskut Kuusamo
7.9 Toimintakyky ja RAI TEAMS
22.9 Eettisyys ja palvelujärjestelmä TEAMS
28.9 Ikääntyneen turvallinen lääkehoito TEAMS
5.10 Muistisairaanhoitotyö TEAMS
27.10 Teknologia TEAMS
2.11 Simulaatiot Kajaani

Teams tunneille 80% läsnäolo
Simulaatiot 100% läsnäolo

Oppimateriaalit

Gerontologia- kirja Duodecim
Geriatria- kirja Duodecim
Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö -kirja Sanoma Pro
Muu opettajan osoittama materiaali
Verkkomateriaali mm. devmoodlessa

Opetusmenetelmät

Aktivoivat teams-tunnit
Skhole verkko-opiskeluympäristö
Simulaatiot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskut: 1.9 Kuusamossa
Lääkelaskujen 1. uusinta:

Geriatrian tentti Skholessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

6 op = 162 h opiskelijan työtä, joka koostuu:

32 h teams/simulaatio tunneista
133 h itsenäisen opiskelun tunneista

Lisätietoja opiskelijoille

Simulaatioihin pukeudutaan hoitotyön suojavaatteisiin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkelaskut hyv/hyl
Geriatrian tentti hyv/hyl
Lopputehtävä 1-5

Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy lopputehtävän perusteella.

Opiskelija osaa asiat kriteerien perusteella suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja tehtävän antoon.

Hylätty (0)

Tiedot:

* ei käytä asianmukaisesti ikääntyneen hoitotyön käsitteitä
* ei osaa nimetä ja kuvailla ikääntyneen hoitotyön perustietoja

Taidot:

* ei toimi tarkoituksen- mukaisesti
* ei osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti tuotoksen tekemisessä
* lähteiden merkintään ei ole käytetty asianmukaisesti koulun APA 6 ohjeistusta

Asenteet:
* ei ota tuotoksessa asiakkaita huomioon
* ei toimi vastuullisesti ryhmässä eikä ota toiminnassaan muita ryhmän jäseniä huomioon

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:

* käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti näyttöön perustuvia ikääntyneen hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
*soveltaa monipuolisesti ikääntyneen hoitotyön näyttöön perustuvaa tietoa

Taidot:

* analysoi, vertailee, yhdistelee ja valitsee näyttöön perustuvaa tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia ongelman-ratkaisu keinoja
* analysoi, reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa osaamistaan ja ikääntyneen hoitotyön ongelmanratkaisukeinoja näyttöön perustuvan tiedon avulla

Asenteet:

* toimii tuotoksissa asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
* toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedot:

*käyttää johdonmukaisesti näyttöön perustuvia ikääntyneen hoitotyön käsitteitä
* soveltaa ikääntyneen hoitotyön perustietoja ja näyttöön perustuvaa tietoa

Taidot:

* valitsee tarkoituksen-mukaisia ongelman-ratkaisukeinoja näyttöön perustuvan tiedon ja ohjeistuksen perusteella
* osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ikääntyneen hoitotyön ongelmanratkaisu-keinoja

Asenteet:

* toimii tuotoksissa ammatillisesti suhteessa asiakkaisiin
* toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tiedot:

* käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä hoitotyön perustietoja

Taidot:

* kuvaa tarkoituksen-mukaisesti ratkaisujaan, mutta perustelee niitä niukasti
* käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ikääntyneen hoitotyön ongelmanratkaisukeinoja

Asenteet:

* huomioi asiakkaat tuotoksissa
* toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Terhi Kukkonen
 • Riitta Sievänen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Sisältö

Ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon harjoittelu 5 op + 5 op projektissa.

Harjoittelusta voi suorittaa 5 op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija on selvillä ikäihmisten palveluja ohjaavasta lainsäädännöstä, strategioista ja suosituksista.
Opiskelija osaa kuvata ikäystävällisen palvelurakenteen ja selittää kotona asumisen merkityksen.
Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä.
Opiskelija osaa kuvata asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin.
Opiskelija osaa selittää näyttöön perustuen keskeiset geriatriset sairaudet ja hallitsee niiden kokonaisvaltaisen hoitotyön.
Opiskelija osaa edistää ikäihmisen terveyttä eri ja toteuttaa ikäihmisen hoitotyötä hänen itsemääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan tukien eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa hyödyntää asumiseen ja yhteydenpitoon liittyvää sekä terveydentilan seurantaa ja palveluja tukevaa teknologiaa.
Opiskelija ymmärtää ikäihmisen lääkehoidon erityispiirteet ja osaa toteuttaa ja arvioida ikäihmisen lääkehoitoa.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hoitotyötä ja tukea potilaan omaisia.

Sisältö

Ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon harjoittelu 5 op + 5 op projektissa.

Harjoittelusta voi suorittaa 5 op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leena Lerssi
 • Gitta Palomäki
Ryhmät
 • SMM21K2
  SMM21K2
 • SMM21K1
  SMM21K1

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa johtamisen teorioita ja hyödyntää tutkittua tietoa ja kehittämisen työkaluja hoitotyön kehittämisessä ja johtamisessa. 
Opiskelija osaa soveltaa viestinnän ja markkinoinnin periaatteita ja asiakaslähtöistä toimintatapaa sosiaali- ja terveysalalla.
Opiskelija ymmärtää sote-johtamisen ydinkysymykset ja rekrytoinnin periaatteet.
Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveysalalla.
Opiskelija ymmärtää yrittäjän strategisen toiminnan periaatteet ja ymmärtää vetovoimaisen yrityskuvan keskeiset käsitteet ja elementit.
Opiskelija osaa soveltaa yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää liiketoimintasuunnitelman periaatteet.

Sisältö

Johtaminen
1)    Johtamisen käsitteet: itsensä johtaminen, strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen, tiedolla johtaminen ja etäjohtaminen.
2)    Henkilöstön veto- ja pitovoima, rekrytointi ja työhyvinvoinnin elementit
3)    Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa
4)    Mahdollisuuksien maailma ja megatrendit
5)    Palvelumuotoilu kehittämisen työkaluina
6)    KVTES
Yrittäjyysosaaminen
1)    Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjämäinen asenne
2)    Yritysmuodot ja Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
3)    Vetovoimainen yrityskuva, käsitteet brändi, visio ja missio
Työsuojelu osana johtamista

Aika ja paikka

Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen teams- luentoja on neljä kertaa. Kolme ensimmäistä kertaa on kaikille yhteiset. Viimeinen eli neljäs kerta on päätöswebinaari ja osallistut vain toiselle kerralle.

1. Orientaatio opintojaksolle 10.10. 2023 klo 10:00 - 16:00. Orientaatio jakautuu seuraavasti: Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen info klo 10:00 - 14:30/ Gitta Palomäki ja Johtaminen osana työsuojelua klo 14:30- 16:00 / Leena Lerssi.
2. kerta 31.10.2023 klo 9:00 - 11:30 Ryhmätöiden edistäminen.
3. kerta 14.11. 2023 12:30 - 15:45 Yrityskehittäjä vierailee opintojaksolla.

4. Päätöswebinaarit 28.11.2023 klo 8:00 - 15:45 tai 29.11.2023 klo 8:00 - 15:45. Huom! Osallistut vain toiseen päätöswebinaariin. Orientaatiokerralla valitset itse ryhmäsi ja aiheesi, oman aikataulusi mukaisesti ja tätä kautta määräytyy päätöswebinaarin ajankohta.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaetaan oppimateriaali ja kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Reppu - verkkokurssi; löytyy nimellä Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sotealla 2024
Teams-verkkoluennot. Niihin tulee teams- kutsu kalenteriisi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yrittäjä vierailee opintojaksolla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso päättyy webinaariin, missä ryhmätyöt esitellään.
Opintojaksolla verkkotentti moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Johtaminen ja Yrittäjyysosaaminen 4 op. Opettajana Gitta Palomäki
Työsuojelu 1 op. Lehtori Leena Lerssi.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa suoriteen omatoimisesti Repussa edeten. Lisäksi yhteinen orientaatioluento.
Johtaminen ja yrittäjyysosaamisen 4 op sisältö jakautuu seuraavasti:
Johtamisen käsitteet: itsensä johtaminen, strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen, tiedolla johtaminen ja etäjohtaminen.
Henkilöstön veto- ja pitovoima, rekrytointi ja työhyvinvoinnin elementit
Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa
Mahdollisuuksien maailma ja megatrendit
Palvelumuotoilu kehittämisen työkaluina
KVTES/Sotesopimus
Yrittäjyysosaaminen
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjämäinen asenne
Yritysmuodot ja Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
Vetovoimainen yrityskuva, käsitteet brändi, visio ja missio

Työsuojelu osana johtamista kokonaisuus 1 op suoritetaan Leena Lerssille.

Lisätietoja opiskelijoille

Sopii myös sosionomiopiskelijoille korvaamaan johtaminen ja yrittäjäosaaminen sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakso muodostuu kahdesta osiosta:
Työsuojelu 1(op) Leena Lerssi.
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen 4(op) Gitta Palomäki.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi työyhteisön toimintaa ja kehittää sitä näyttöön perustuen.
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää laadunhallintaa työyhteisön toiminnassa.
Opiskelija osaa soveltaa organisaation strategiaa kehittämistyössään.
Opiskelija osaa arvioida työyhteisön työhyvinvointia ja kehittää sitä.
Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija arvioi työyhteisön toimintaa ja pyrkii kehittämään sitä näyttöön perustuen.
Opiskelija hallitsee osan laadunhallinnan työkaluista ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Opiskelija pyrkii kehittämään työyhteisön toimintaa organisaation strategian mukaisesti.
Opiskelija toimii työhyvinvointia edistäen.
Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hoitotyön johtamisen merkityksen ja osaa käyttää siihen liittyviä käsitteitä.
Opiskelija ymmärtää laadunhallinnan perusteet.
Opiskelija ymmärtää kehittämisen perustuvan organisaation strategiaan.
Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita.
Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritystalouden perustiedot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointikriteerit:

Hyväksytty/ Hylätty

Välitehtävät hyväksytysti suoritettavia.

Ryhmätyö kirjallinen ja suullinen osuus.

Verkkotentti 70% oikein.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa peruskäsitteitä johtamisesta.
Opiskelija ei ole ymmärtänyt viestinnän ja markkinoinnin eikä asiakaslähtöisen toimintatavan merkitystä.
Opiskelija ei ole sisäistänyt yrittäjyyden peruskäsitteitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on sisäistänyt johtamisen keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä käytännön esimerkkien avulla.

Opiskelija on sisäistänyt viestinnän ja markkinoinnin sekä asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen ja osaa soveltaa ja pohtia niiden merkitystä käytännön kehittämisessä.

Opiskelija osaa soveltaa yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä yrittäjän toiminnassa ja osaa laatia liiketoimintasuunnitelman.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja osaa kuvata peruskäsitteitä johtamisen kokonaisuudesta.

Opiskelija tietää viestinnän ja markkinoinnin periaatteet ja osaa soveltaa asiakaslähtöistä toimintaa kehittämisessä.

Opiskelija tietää keskeiset käsitteet yritystoiminnassa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää peruskäsitteitä johtamisesta.

Opiskelija tietää peruskäsitteistä viestinnästä, markkinoinnista, kehittämisestä ja asiakaslähtöisestä tavasta toimia.

Opiskelija tietää peruskäsitteitä yritystoiminnasta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Leena Lerssi
 • Gitta Palomäki
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa johtamisen teorioita ja hyödyntää tutkittua tietoa ja kehittämisen työkaluja hoitotyön kehittämisessä ja johtamisessa. 
Opiskelija osaa soveltaa viestinnän ja markkinoinnin periaatteita ja asiakaslähtöistä toimintatapaa sosiaali- ja terveysalalla.
Opiskelija ymmärtää sote-johtamisen ydinkysymykset ja rekrytoinnin periaatteet.
Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveysalalla.
Opiskelija ymmärtää yrittäjän strategisen toiminnan periaatteet ja ymmärtää vetovoimaisen yrityskuvan keskeiset käsitteet ja elementit.
Opiskelija osaa soveltaa yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää liiketoimintasuunnitelman periaatteet.

Sisältö

Johtaminen
1)    Johtamisen käsitteet: itsensä johtaminen, strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen, tiedolla johtaminen ja etäjohtaminen.
2)    Henkilöstön veto- ja pitovoima, rekrytointi ja työhyvinvoinnin elementit
3)    Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa
4)    Mahdollisuuksien maailma ja megatrendit
5)    Palvelumuotoilu kehittämisen työkaluina
6)    KVTES
Yrittäjyysosaaminen
1)    Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjämäinen asenne
2)    Yritysmuodot ja Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
3)    Vetovoimainen yrityskuva, käsitteet brändi, visio ja missio
Työsuojelu osana johtamista

Opetusmenetelmät

Reppu - verkkokurssi; löytyy nimellä Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sotealla.
Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa.
Orientaatioluennot ovat 19.1.2024 klo 12:30 -15:45. Siihen saat teams-linkin viimeistään viikkoa ennen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Johtaminen ja Yrittäjyysosaaminen 4 op. Opettajana Gitta Palomäki
Työsuojelu 1 op. Lehtori Leena Lerssi.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa suoriteen omatoimisesti Repussa edeten. Lisäksi yhteinen orientaatioluento.
Johtaminen ja yrittäjyysosaamisen 4 op sisältö jakautuu seuraavasti:
Johtamisen käsitteet: itsensä johtaminen, strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen, tiedolla johtaminen ja etäjohtaminen.
Henkilöstön veto- ja pitovoima, rekrytointi ja työhyvinvoinnin elementit
Terveyspalveluiden markkinointi sosiaalisessa mediassa
Mahdollisuuksien maailma ja megatrendit
Palvelumuotoilu kehittämisen työkaluina
KVTES/Sotesopimus
Yrittäjyysosaaminen
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjämäinen asenne
Yritysmuodot ja Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
Vetovoimainen yrityskuva, käsitteet brändi, visio ja missio

Työsuojelu osana johtamista kokonaisuus 1 op suoritetaan Leena Lerssille. Suoritus kokonaan verkon kautta, Orientointitunnit tulevat lukujärjestykseen..

Tavoitteet:
Opiskelija:Tunnistaa työhyvinvointia ylläpitäviä ja heikentäviä tekijöitä sekä osaa toimia työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Tunnistaa työsuojelun keskeisen lainsäädännön ja perehdyttämisen merkityksen työhyvinvoinnin tukemisessa.
• Sisältö

1 op:Työsuojelu osana johtamista: Työsuojelun keskeinen lainsäädäntö ja sen tuomat velvoitteet. Toimijat ja heidän roolinsa työhyvinvoinnin tukemisessa. Perehdyttäminen osana työhyvinvointia. Haasteita työhyvinvoinnille 2000 -luvulla.

Toteutus
Nauhoitetut luennot ja tentti. Vaarojen arviointi harjoitus ja työhyvinvointisuunnitelman tekeminen. Oman saadun perehdyttämisen arviointi harjoittelussa tai työpaikalla. Oman oppimisen arviointi.

.

Lisätietoja opiskelijoille

Saat tammikuun alussa 2024 teams-kutsun orientaatiokerralla. Orientaatiokerta on 19.1.2023 klo 12:30 - 15:45.
Orientaatiokerralla saat kurssiavaimen Reppuun.

SMM21SRaa1 ja SMM21SRaa2 ryhmien kurssiavain on zr8bpp.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija arvioi työyhteisön toimintaa ja kehittää sitä näyttöön perustuen.
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää laadunhallintaa työyhteisön toiminnassa.
Opiskelija osaa soveltaa organisaation strategiaa kehittämistyössään.
Opiskelija osaa arvioida työyhteisön työhyvinvointia ja kehittää sitä.
Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija arvioi työyhteisön toimintaa ja pyrkii kehittämään sitä näyttöön perustuen.
Opiskelija hallitsee osan laadunhallinnan työkaluista ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
Opiskelija pyrkii kehittämään työyhteisön toimintaa organisaation strategian mukaisesti.
Opiskelija toimii työhyvinvointia edistäen.
Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa hoitotyön johtamisen merkityksen ja osaa käyttää siihen liittyviä käsitteitä.
Opiskelija ymmärtää laadunhallinnan perusteet.
Opiskelija ymmärtää kehittämisen perustuvan organisaation strategiaan.
Opiskelija tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia asioita.
Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritystalouden perustiedot.

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maarit Leinonen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opintojakson kokonaistavoite on, että tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa sekä osaat kohdata heitä sekä heidän perheitänsä erilaisissa sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöissä.
Osatavoitteita opintojaksolle ovat, että opintojakson suoritettuasi:
Osaat kuvata kehitysvammaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät, millaisia eettisiä kysymyksiä voi liittyä kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyyn.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua.
Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiakaslähtöisesti kohdatessasi eri-ikäisiä kehitysvammaisia ihmisiä asiakas- ja potilastyössä erilaisissa kehitysvammaisten asumis-, kuntoutus- ja hoitoyksiköissä.
Osaat tukea ja soveltaa ohjauksen ja opetuksen filosofisia, eettisiä ja pedagogisia lähtökohtia toteuttaessasi asiakaslähtöistä opetus-ohjaus- ja auttamismenetelmiä eri-ikäisten kehitysvammaisten hoitotyössä.
Osaat ohjata eri-ikäisten kehitysvammaisten toimintakykyä ja osallisuutta heidän hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisessa ja säilyttämisessä.

Sisältö

- Kuka on kehitysvammainen? Perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi: missä-kenessä vika vai onko se kenenkään syy?
- Onko kehitysvammaisen lapsen syntymä sattumaa vai seurausta jostakin? Voidaanko sitä mitenkään ehkäistä ja onko sitä tarpeellista ehkäistä?
- Kehitysvammainen ja hänen perheensä: - Selviytyminen moniammatillisessa yhteistyön viidakossa... apua, tukea, ohjausta, hoitoa, kuntoutusta... millioin, mistä, missä ja keneltä ?
- Miten tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ? Selkokieli, symbolit, AAC-menetelmät... haasteita vuorovaikutukseen vai voiko olla vaan hiljaa ?
- Onko kehitysvammainen sairas vai terve ? Vaikuttaako kehitysvammaisuus terveyteen ja hyvinvointiin ?
- Tuoko kehitysvammaisuus haasteita kehitysvammaiselle itselleen mielenterveyden, käyttäytymisen, seksuaaliterveyden, ravitsemuksen, liikkumisen jne. näkökulmasta vai tuovatko erilaiset haasteet rikkautta kehitysvammaisten kohtaamiseen ja hoitotyöhön ?

Oppimateriaalit

Arvio, A & Aaltonen, S: Kehitysvammainen potilaana. 2012. Duodecim.
Kaski, M ( toim ): Kehitysvammaisuus. 2012. Sanomapro
Seppälä: Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta.2017 Kehitysvammaliitto

Moodlessa luettelo nettilähteistä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu hyväksytty/ täydennettävä / hylätty-periaatteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan oppimisen ja oman työskentelyn reflektointiin. Millä tasolla opiskelija on pystynyt arvioimaan omaa oppimistaan suhteessa käyttämiinsä teorialähteisiin ?

HYVÄKSYTTY:
Oppimispäiväkirjassaan opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen ajatteluun, tiedon analysointiin ja integrointiin. Opiskelija kykenee osoittamaan oman osaamisensa kehittymisen kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten kohtaamisesta hoitotyössä. Opiskelijalla on kokonaisnäkemys kehitysvammaishuollon palvelujärjestelmästä.

Opiskelija on saavuttanut itse itselleen asettamansa tavoitteet.

Oppimispäiväkirjan ulkoasu vastaa annettuja ohjeita ja lähdemerkinnät on merkitty oikein.

HYLÄTTY:

Oppimispäiväkirjassa opiskelija tarkastelee keskeisiä opintojakson sisältöalueita: kehitysvammaisuutta, ennaltaehkäisyä, vuorovaikutustilanteita, ohjaamista, opettamista ja palvelujärjestelmää pinnallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen ja kuvailu on yksinomaan referointia, reflektointi ja perustelut puuttuvat kokonaan tai jäävät toteavalle tasolle.

Opiskelija ei kuvaa arvioinnissa itselleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamista.

Oppimispäiväkirjan ulkoasu ei vastaa annettuja ohjeita ja lähdemerkinnät ovat puutteelliset.

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maarit Leinonen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Opintojakson kokonaistavoite on, että tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa sekä osaat kohdata heitä sekä heidän perheitänsä erilaisissa sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöissä.
Osatavoitteita opintojaksolle ovat, että opintojakson suoritettuasi:
Osaat kuvata kehitysvammaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät, millaisia eettisiä kysymyksiä voi liittyä kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyyn.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua.
Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiakaslähtöisesti kohdatessasi eri-ikäisiä kehitysvammaisia ihmisiä asiakas- ja potilastyössä erilaisissa kehitysvammaisten asumis-, kuntoutus- ja hoitoyksiköissä.
Osaat tukea ja soveltaa ohjauksen ja opetuksen filosofisia, eettisiä ja pedagogisia lähtökohtia toteuttaessasi asiakaslähtöistä opetus-ohjaus- ja auttamismenetelmiä eri-ikäisten kehitysvammaisten hoitotyössä.
Osaat ohjata eri-ikäisten kehitysvammaisten toimintakykyä ja osallisuutta heidän hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisessa ja säilyttämisessä.

Sisältö

- Kuka on kehitysvammainen? Perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi: missä-kenessä vika vai onko se kenenkään syy?
- Onko kehitysvammaisen lapsen syntymä sattumaa vai seurausta jostakin? Voidaanko sitä mitenkään ehkäistä ja onko sitä tarpeellista ehkäistä?
- Kehitysvammainen ja hänen perheensä: - Selviytyminen moniammatillisessa yhteistyön viidakossa... apua, tukea, ohjausta, hoitoa, kuntoutusta... millioin, mistä, missä ja keneltä ?
- Miten tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ? Selkokieli, symbolit, AAC-menetelmät... haasteita vuorovaikutukseen vai voiko olla vaan hiljaa ?
- Onko kehitysvammainen sairas vai terve ? Vaikuttaako kehitysvammaisuus terveyteen ja hyvinvointiin ?
- Tuoko kehitysvammaisuus haasteita kehitysvammaiselle itselleen mielenterveyden, käyttäytymisen, seksuaaliterveyden, ravitsemuksen, liikkumisen jne. näkökulmasta vai tuovatko erilaiset haasteet rikkautta kehitysvammaisten kohtaamiseen ja hoitotyöhön ?

Aika ja paikka

Verkko-opintoja voi suorittaa itsenäisesti, kun opintojakso avoinna.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitettu moodlessa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimispäiväkirjan voi laatia tekstinä, äänitallenteena.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työskentelyä. 5 op = 135 h

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointi tapahtuu hyväksytty/ täydennettävä / hylätty-periaatteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan oppimisen ja oman työskentelyn reflektointiin. Millä tasolla opiskelija on pystynyt arvioimaan omaa oppimistaan suhteessa käyttämiinsä teorialähteisiin ?

HYVÄKSYTTY:
Oppimispäiväkirjassaan opiskelija osoittaa kykyä itsenäiseen ajatteluun, tiedon analysointiin ja integrointiin. Opiskelija kykenee osoittamaan oman osaamisensa kehittymisen kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten kohtaamisesta hoitotyössä. Opiskelijalla on kokonaisnäkemys kehitysvammaishuollon palvelujärjestelmästä.

Opiskelija on saavuttanut itse itselleen asettamansa tavoitteet.

Oppimispäiväkirjan ulkoasu vastaa annettuja ohjeita ja lähdemerkinnät on merkitty oikein.

HYLÄTTY:

Oppimispäiväkirjassa opiskelija tarkastelee keskeisiä opintojakson sisältöalueita: kehitysvammaisuutta, ennaltaehkäisyä, vuorovaikutustilanteita, ohjaamista, opettamista ja palvelujärjestelmää pinnallisesti. Tavoitteiden saavuttaminen ja kuvailu on yksinomaan referointia, reflektointi ja perustelut puuttuvat kokonaan tai jäävät toteavalle tasolle.

Opiskelija ei kuvaa arvioinnissa itselleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamista.

Oppimispäiväkirjan ulkoasu ei vastaa annettuja ohjeita ja lähdemerkinnät ovat puutteelliset.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Gitta Palomäki
 • OPE_Sote OPE_Sote
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa soveltaa hoitotyössä lääketieteellistä tietoa anestesiologiasta ja yleisimmistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista.
Ymmärtää kirurgisen potilaan hoitopolun ja perioperatiivisen hoitoprosessin vaiheet.
Tietää ja käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä kirurgisen potilaan hoitoympäristöissä.
Osaa soveltaa kivun hoidon periaatteita kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa.
Osaa toteuttaa potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron.
Osaa ohjata kirurgista potilasta ja hänen läheisiään potilaan toipumisen, kuntoutumisen sekä omahoitoon sitoutumisen näkökulmista.

Sisältö

Kirurgian ja anestesiologian keskeisin lääketieteellinen perusta
Kirurgisen potilaan hoitopolku ja perioperatiivinen hoitoprosessi
Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot eri hoitoympäristöissä
Kirurgisen potilaan kivun mekanismit, tunnistaminen ja arviointi
Kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoito sekä verensiirto
Kirurgisen potilaan ja hänen läheistensä ohjaaminen ja tukeminen

Aika ja paikka

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
26.10.2023 klo 8:00 - 9:30 Orientaatio opintojaksolle Teamsilla. (linkki orientaatioon lähetetään automaattisesti ryhmille SMM23K2 ja SMM23K1)
27.10.2023 klo 12:30 - 13:30 Lääkelaskutentti 1. kerta. (tarkista luokka pakista.)

Taitopajat toteutetaan Kajaanin kampuksella seuraavasti (tarkista luokat pakista):
3.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Preoperatiivinen hoitotyö. Huom! tässä lääkelaskujen 1. uusinta klo 9:00 - 10:00. Yhteinen osuus alkaa klo 10:00.
17.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Intraoperatiivinen hoitotyö
30.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Postoperatiivinen hoitotyö
7.12. 2023 klo 9:00 - 15:15 Case- ja tenttipäivä

Repussa opintojakso on auki 26.10. - 8.12.2023

Oppimateriaalit

Repussa jaetaan pääosin oppimateriaali.

Skolen kurssit: Kirurgiset sairaudet ja vammat.

Suositellaan lainattavaksi, vanhemmatkin painokset käyvät.
Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Buure, T., Ekola S., Partamies, S. & Sulosaari, V. (2020). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Jos olet kiinnostunut leikkaussalityöstä, voit lisäksi hankkia: Aura, S & Kinnunen, T. (2022) Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Opetusmenetelmät

Orientaatio opintojaksolle teamsilla.
Opintojakso suoritetaan Repussa itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson löydät nimellä Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö.
Lisäksi opintojaksoon sisältyvät taitopajat.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelet kirurgista ja perioperatiivista hoitotyötä kirurgisen potilaan hoitoympäristöissä.

Voit esittää toiveesi harjoittelupaikasta excel-tiedostoon (Tiina Porasen jakama).
Saatuasi tiedon harjoittelupaikastasi (harjoittelupaikkainfo 6.10.2023) varaat sen Jobiilista varausjärjestelmän avauduttua (pieni osa harjoittelupaikoista ei ole Jobiilissa).

Harjoittelun aloittamisen ehtona on, että kuukautta ennen harjoittelun alkua olet suorittanut hyväksytysti:
- opintojakson lääkelaskut
- peruslaskut ja
- lääkehoidon teoriatentin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyvät seuraavat osaamisen osoittamiset. Seuraavat tehtävät suoritetaan itsenäisesti repussa olevan aikataulun mukaisesti, viimeistään kuitenkin 30.11.2023 mennessä.
Repusta löytyvät seuraavat tehtävät, joita tehdään kunnes pääset niistä läpi.
1) Tietotestit suoritetaan aihekohtaisesti viimeistään taitopajaa edeltävään iltaan mennessä klo 23:59.
2) Lääketieteelliset tehtävät ovat auki 1.11. klo 08:00 - 30.11. klo 08:00.
...
HUOM!
Ryhmien 21K, 21S, 21SRaa, 22K tai 22KKuu rästisuoritukset lääketieteen tehtävistä sisätaudit ja/tai kirurgia suoritetaan näin:
Lääketieteen tehtävät ovat auki ryhmäsi alkuperäisellä kurssilla Devmoodlessa 1.11. klo 8–30.11. klo 8.
Jos ryhmäsi on 21K ryhmää edeltävä, laita sähköpostia Kirsi Lokkilalle.
Varmista, että sinulla on toimivat Skhole-tunnukset. Pyydä tarvittaessa tunnusten aktivointia Tiina Poraselta. Opiskele/kertaa ensin puuttuva kurssi/kurssit Skholesta.
Laita hyväksytystä suorituksesta kuvakaappaus ja saateviesti sähköpostilla Kirsi Lokkilalle suoritusmerkinnän saamiseksi.

3) ABO- verkkokurssi
Suorita ABO-verkkokurssi valmiiksi 30.11.klo 23:59 mennessä.

Casepäivä & siihen liittyvä vertaisarviointi 7.12.2023 klo 9:00 - 15:15.

Lääkelaskutentti 27.10. klo 12:30 -13:30. Tämä ensimmäinen kerta. Uusintapäivä on 3.11.klo 9:00 -10:00 (lähipäivän yhteydessä.) Tämän jälkeen siirryt yleisiin uusintapäiviin: 23.11., 30.11. ja 5.12. ovat tämän vuoden viimeiset uusintapäivät. Harjoittelupaikat varataan Jobiilin kautta syksyllä 30.10. alkaen. Eli toive olisi, että laskut olisivat mahdollisimman pian tuon ajankohdan jälkeen, jotta harjoittelupaikat voidaan vahvistaa niille, joilla edeltävyysehdot harjoittelulle täyttyvät.


Uusintamahdollisuudet ovat kamkin yleisenä uusintatenttipäivänä:
1. uusintakerta 11.1. 2024 (ilmoittautuminen viimeistään 4.1.2024)
2. uusintakerta 23.1.2024 (ilmoittautuminen viimeistään16.1.2024)
Ilmoittaudu uusintatenttiin. Tentaattorina on Gitta Palomäki.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Jos sinulla on jäänyt opintojakso kesken ja haluat suorittaa sen loppuun syksyllä 2023. Ota yhteyttä heidi.holtta@kamk.fi , 15.10.2023 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
Kokonaistyöskentelyaika 5 op = 135h.
Lähiopetusta (sis. opintojakson aloitustunnit, lääkelaskut, lääkelaskujen kertaamisen ja lääkelaskujen 1. uusinnan) on 32 h.
Itsenäistä opiskelua (sis. harjoitustuntien ennakkotehtävät, itsenäisesti opiskeltavat aiheet, lääketieteen osuuden: kirurgiset sairaudet ja vammat -kurssi (Skhole) + lääketieteelliset tehtävät ja casetehtävä) 103 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
26.10.2023 klo 8:00 - 9:30 Orientaatio opintojaksolle Teamsilla. (linkki orientaatioon lähetetään automaattisesti ryhmille SMM23K2 ja SMM23K1)
27.10.2023 klo 12:30 - 13:30 Lääkelaskutentti 1. kerta. (tarkista luokka pakista.)

Taitopajat toteutetaan Kajaanin kampuksella seuraavasti (tarkista luokat pakista):
3.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Preoperatiivinen hoitotyö. Huom! tässä lääkelaskujen 1. uusinta klo 9:00 - 10:00. Yhteinen osuus alkaa klo 10:00.
17.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Intraoperatiivinen hoitotyö
30.11.2023 klo 9:00 - 15:45 Postoperatiivinen hoitotyö
7.12. 2023 klo 9:00 - 15:15 Case- ja tenttipäivä

Repussa opintojakso on auki 26.10. - 8.12.2023


Edellisten ryhmien opiskelijat, joilta puuttuu suoritus kirurgisen potilaan hoitoon liittyvistä harjoitustunneista/simulaatioista/taitopajoista ota yhteyttä Heidi Hölttään, heidi.holtta@kamk.fi.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan hoitotyöhön soveltuviin työvaatteisiin ja työkenkiin.
Tunneille tullaan ilman käsikoruja, kelloja, älyrannekkeita, sormuksia ja kynsilakkaa.
Ota kaikille harjoitustunneille mukaan kirja Kliininen hoitotyö ja kannettava tietokone.
Puhelinta ei tunneilla tarvita.

Opintojakson kokonaisarvosanan saaminen (=opintojakso suoritettu) edellyttää, että opiskelija on:

- Ilmoittautunut opintojaksolle Pakissa.

- Paikalla opintojakson aloitustunneilla. Vain pätevästä syystä johtunut poissaolo korvataan opettajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla. -> Laita tarvittaessa sähköposti edeltävästi Heidi Höltälle sähköposti: heidi.holtta@kamk.fi

- Osallistunut kaikille harjoitustunneille.

- Suorittanut hyväksytysti kaikki seuraavat: lääkelaskut, tietotestit, ABO -verkkokurssin ja lääketieteelliset tehtävät.

- Suorittanut case -tehtävän vähintään T1 tasoisesti.Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy tietotestien ja case- tehtävän arvosanan mukaan.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi.
• analysoida, yhdistellä ja valita kriittisesti tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
• nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä.
• nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.
• käyttää tarkoituksenmukaisesti ammattialansa hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ei saavuta arviointikriteeristön tasoa tyydyttävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi opintojaksosta on numeraalinen 1-5.
Kaikki opintojaksolla olevat tehtävät arvioidaan.

Lisätiedot

Täysin digitaalisesti suoritettava osasuoritus: Kirurgiset sairaudet ja vammat 1 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Heikki Kattainen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa soveltaa hoitotyössä lääketieteellistä tietoa anestesiologiasta ja yleisimmistä kirurgista hoitoa vaativista sairauksista.
Ymmärtää kirurgisen potilaan hoitopolun ja perioperatiivisen hoitoprosessin vaiheet.
Tietää ja käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä kirurgisen potilaan hoitoympäristöissä.
Osaa soveltaa kivun hoidon periaatteita kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa.
Osaa toteuttaa potilaan turvallisen lääkehoidon, nestehoidon ja verensiirron.
Osaa ohjata kirurgista potilasta ja hänen läheisiään potilaan toipumisen, kuntoutumisen sekä omahoitoon sitoutumisen näkökulmista.

Sisältö

Kirurgian ja anestesiologian keskeisin lääketieteellinen perusta
Kirurgisen potilaan hoitopolku ja perioperatiivinen hoitoprosessi
Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot eri hoitoympäristöissä
Kirurgisen potilaan kivun mekanismit, tunnistaminen ja arviointi
Kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoito sekä verensiirto
Kirurgisen potilaan ja hänen läheistensä ohjaaminen ja tukeminen

Aika ja paikka

Opintojakso aloitetaan Kajaanin kampuksella 11.4.2024.

Oppimateriaalit

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Buure, T., Ekola S., Partamies, S. & Sulosaari, V. (2020). Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (Vanhemmatkin painokset käyvät).

Aura, S & Kinnunen, T. (2022) Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
(Vanhemmatkin painokset käyvät ja opiskelu ilman tätä kirjaa onnistuu hyvin).

Repussa jaettu oppimateriaali.

Skolen kurssi: Kirurgiset sairaudet ja vammat.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu sekä Repun verkko-oppimisympäristössä että opintojakson kirjan avulla.
Opetuskeskustelut.
Harjoitustunnit kädentaitojen harjoittelemiseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelet kirurgista ja perioperatiivista hoitotyötä kirurgisen potilaan hoitoympäristöissä.

Voit esittää toiveesi harjoittelupaikasta excel-tiedostoon (Tiina Porasen jakama).
Saatuasi tiedon harjoittelupaikastasi harjoittelupaikkainfossa varaat sen Jobiilista varausjärjestelmän avauduttua (pieni osa harjoittelupaikoista ei ole Jobiilissa).

Harjoittelun aloittamisen ehtona on, että kuukautta ennen harjoittelun alkua olet suorittanut hyväksytysti:
- opintojakson lääkelaskut
- peruslaskut ja
- lääkehoidon teoriatentin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyvät seuraavat osaamisen osoittamiset.

LÄÄKELASKUT
11.4. 2024 lääkelaskut
2.5.2024 lääkelaskut 1. uusinta
Lääkelaskujen tentaattorina on Anna-Kaisa Korpinen.

2.5. jälkeen lääkelaskujen seuraavat uusinnat tehdään Repun kurssilla: Lääkelaskutentit kevät 2024. Lääkelaskujen yleisiä uusintoja koordinoi Liisa Kemppainen. Uusinnoissa kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön lääkelaskujen tentaattorina on Heidi Hölttä.

TIETOTESTIT
Suoritetaan kotona Repussa ennen harjoitustunteja ko. harjoitustuntien sisällöistä.

ABO- VERKKOKURSSI
Suoritetaan intraoperatiivisen hoitotyön harjoitustunneilla.

LÄÄKETIETEELLISET TEHTÄVÄT
Opiskele ensin Skholesta kurssi: Kirurgiset sairaudet ja vammat.
Skholen tunnuksiin liittyvissä asioissa ota tarvittaessa yhteyttä Tiina Poraseen.
Tee sitten lääketieteelliset tehtävät Repussa niiden aukioloaikana.
Tehtävät ovat auki 11.4.2024 – 16.5.2024.
Lääketieteellisten tehtävien vastuuopettaja on Anna-Kaisa Korpinen.

Seuraava mahdollisuus tietotestien, ABO -verkkokurssin ja lääketieteellisten tehtävien suorittamiselle on seuraavan ryhmän toteutuksen aikana.


TENTTI
Case- ja tenttipäivä 20.5.2024 klo 9.00–15.00.
Ennen case- / tenttipäivää, kertaa koko opintojakson materiaali ja lue yllä mainitusta Kliinisen hoitotyön kirjasta kappale Kirurgisen hoitotyön perusteet.

1. uusintatentti 30.5. (viim. ilm. pv. 23.5)
2. uusintatentti syksyllä, päivä ei ole vielä tiedossa.

Ohje uusintatenttiin ilmoittautumiseen:
Uusintatentteihin ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön uusintojen tentaattorina on Heikki Kattainen.

Lue tarvittaessa yleisten uusintojen tarkemmat ohjeet: KAMK:n intra -> Opiskelijoille -> tenttikäytännöt.

Mikäli tenttiä ei ole läpäisty em. kolmella yrityskerralla, seuraava yritysmahdollisuus on seuraavan ryhmän toteutuksen uusintatenteissä yleisinä uusintatenttipäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
Kokonaistyöskentelyaika 5 op = 135h.
Lähiopetusta (sis. opintojakson aloitustunnit, lääkelaskut, lääkelaskujen kertaamisen ja lääkelaskujen 1. uusinnan) on 34 h.
Itsenäistä opiskelua (sis. tietotestit, itsenäisesti opiskeltavat aiheet, lääketieteen osuuden: kirurgiset sairaudet ja vammat -kurssi (Skhole) + lääketieteelliset tehtävät) 101 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitus:
11.4.2024 klo 9.45–11.30 Orientaatio opintojaksolle. Lääkelaskutentti 1. kerta.

Harjoitustunnit toteutetaan Kajaanin kampuksella seuraavasti (tarkista luokat pakista):
26.4.2024 klo 12.30–15.45 Preoperatiivinen hoitotyö.
2.5.2024 klo 8.00–11.30 Preoperatiivinen hoitotyö.
10.5.2024 klo 9.00–15.45 Intraoperatiivinen hoitotyö
16.5.2024 klo 9.00–15.45 Postoperatiivinen hoitotyö
20.5. 2024 klo 9.00–15.00 Case- ja tenttipäivä


Edellisten ryhmien opiskelijat, joilta puuttuu kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön suoritus esim. harjoitustunneille osallistuminen, ota yhteyttä opintojakson vastuuopettaja Heidi Hölttään, heidi.holtta@kamk.fi.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan hoitotyöhön soveltuviin työvaatteisiin ja työkenkiin.
Tunneille tullaan ilman käsikoruja, kelloja, älyrannekkeita, sormuksia ja kynsilakkaa.
Ota kaikille harjoitustunneille mukaan kirja Kliininen hoitotyö ja kannettava tietokone.
Puhelinta ei tunneilla tarvita.

Opintojakson kokonaisarvosanan saaminen (=opintojakso suoritettu) edellyttää, että opiskelija on:

- Ilmoittautunut opintojaksolle Pakissa.

- Paikalla opintojakson aloitustunneilla. Vain pätevästä syystä johtunut poissaolo korvataan opettajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla. -> Laita tarvittaessa sähköposti edeltävästi Heidi Höltälle, heidi.holtta@kamk.fi

- Osallistunut kaikille harjoitustunneille.

- Suorittanut hyväksytysti kaikki seuraavat: lääkelaskut, tietotestit, ABO-verkkokurssin ja lääketieteelliset tehtävät.

- Suorittanut case- tehtävän vähintään T1 tasoisesti.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi.
• analysoida, yhdistellä ja valita kriittisesti tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
• nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
• käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä.
• nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.
• käyttää tarkoituksenmukaisesti ammattialansa hoitotyön toimintamalleja.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ei saavuta arviointikriteeristön tasoa tyydyttävä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki opintojaksolla olevat tehtävät arvioidaan.

Opintojakson kokonaisarvosana T1-K5 määräytyy tietotestien ja case- tehtävän arvosanan mukaan.

Lisätiedot

Täysin digitaalisesti suoritettava osasuoritus: Kirurgiset sairaudet ja vammat 1 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Liisa Kemppainen
 • Riitta Sievänen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys:
• Osaa ohjata ja tukea kirurgista potilasta eettisten periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti huomioiden potilaan erityispiirteet ja avuntarpeen.
• Osaa kohdata ja kohdella kirurgista potilasta ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti.
• Osaa arvioida ja reflektoida omaa oppimistaan ja kehittymistä suhteessa henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiinsa.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen:
• Osaa raportoida ja kirjata asianmukaisesti kirurgisen potilaan hoitotyötä huomioiden hoidon turvallisuuden ja jatkuvuuden.
• Osaa toimia potilasturvallisesti ja ehkäistä komplikaatioita ja vaaratapahtumia kirurgisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
• Tietää potilaan tarpeen mukaisen moniammatillisen verkoston.
• Osaa kommunikoida asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä työyhteisössä potilasturvallisuutta edistäen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen:
• Tietää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjua.
• Osaa toimia työyhteisön jäsenenä aloitteellisesti ja kollegiaalisesti muuttuvissa tilanteissa.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöistä kirurgisen potilaan hoitotyötä ja ohjausta.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko:
• Osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön päätöksenteossa.

Sisältö

Harjoittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys:

Hyväksytty
• Hoitotyön arvot ja periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa ja hän osaa kuvata niiden mukaista toimintaansa esimerkein.
• Opiskelijan toiminnassa on nähtävissä hoitotyön lakiperustan mukainen toiminta.
• Asiakaslähtöisyys ohjaa opiskelijan toimintaa hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
• Opiskelija on valinnut ja muokannut henkilökohtaiset oppimistavoitteensa kyseessä olevaan toimintayksikköön ja potilasryhmään sopiviksi.
• Opiskelija reflektoi osaamisensa kehittymistä suhteessa henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
• Opiskelijan reflektiivinen itsearviointi pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon.

Hylätty
• Opiskelijan toiminta on päämäärätöntä ja epäasiallista.
• Toiminnassaan opiskelija toistuvasti rikkoo harjoittelupaikan arvoja, periaatteita ja lainsäädäntöä.
• Opiskelija kohtelee potilaita epäammatillisesti.
• Kirjalliset henkilökohtaiset tavoitteet puuttuvat tai ne jäävät huomioimatta opiskelijan toiminnassa.
• Opiskelijan kirjallinen ja/tai suullinen itsearviointi on suppea, toteava tai epärealistinen ja opiskelija ei täydennä itsearviointia pyydettäessä.


Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen:

Hyväksytty
• Opiskelija raportoi ja kirjaa työyksikön ohjeiden mukaisesti huomioiden hoidon turvallisuuden ja jatkuvuuden.
• Opiskelijan toiminta on potilasturvallisuutta edistävää potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
• Kuvailee potilaan tarpeen mukaista moniammatillista verkostoa esimerkein.
• Opiskelija kommunikoi asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä työyhteisössä potilasturvallisesti.

Hylätty
• Opiskelija laiminlyö toistuvasti työyksikön hoitotyön kirjaamiseen ja raportointiin liittyvää ohjeistusta.
• Opiskelija vaarantaa toistuvasti potilasturvallisuuden, läheltä piti –tilanteita on useita.
• Ei tunnista potilaan tarpeen mukaista moniammatillista verkostoa.
• Opiskelijan kommunikointi on jatkuvasti puutteellista ja se vaarantaa potilasturvallisuuden.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen:

Hyväksytty
• Antaa esimerkkejä toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävistä kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjussa.
• Opiskelijan työskentely on kollegiaalista työyhteisössä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Hylätty
• Opiskelijan tiedot kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjusta ovat täysin puutteelliset.
• Opiskelija ei noudata ohjeita, käyttäytyy työyhteisössä epäasiallisesti ja laiminlyö toistuvasti sovittuja tehtäviä.


Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Hyväksytty
• Opiskelija toimii ohjattuna hoitotyön prosessin mukaisesti.
• Infektioiden torjunnan periaatteet näkyvät opiskelijan toiminnassa.
• Toimii ohjattuna kirurgisen potilaan lääke- ja nestehoidossa tiedostaen opiskelijan vastuut ja velvollisuudet.
• Arvioi kirurgisen potilaan kipua, hoitaa sitä ja arvioi kivun hoidon vaikuttavuutta ohjattuna.
• Opiskelija tarkkailee ja arvioi elintoimintoja ja reagoi mahdollisiin muutoksiin.

Hylätty
• Hoitotyön prosessin vaiheet jäävät toistuvasti palautteesta huolimatta huomioimatta.
• Opiskelija ei noudata toiminnassaan infektioiden torjunnan periaatteita ml. tavanomaiset varotoimet ja käsihygienia.
• Vaarantaa tietoisesti tai toistuvasti potilaan turvallisen lääkehoidon.
• Opiskelija jättää toistuvasti potilaan kivun täysin huomiotta.
• Opiskelija ei osaa arvioida ja tarkkailla keskeisiä vitaalielintoimintoja eikä tunnista elintoimintoja vaarantavia muutoksia.


Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko:

Hyväksytty
• Opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoitotyön prosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa.

Hylätty
• Näyttöön perustuva tieto jää hyödyntämättä täysin sekä hoitotyössä että itsearvioinnissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Riitta Sievänen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa arvioida asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Osaa toimia aseptisesti oikein.
Osaa tunnistaa asiakkaan/ potilaan ravitsemustilan ja soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia sekä toteuttaa enteraalisen ravitsemuksen potilasturvallisesti.
Osaa toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Osaa tunnistaa ensiapua tarvitsevan henkilön ja toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Teema 1
Asiakkaan/ potilaan yksilöllinen ja kokonaishoidon periaatteen mukainen päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
Ihon perushoito
Hygienia, suun ja hampaiden hoito sekä jalkojen hoito
Kuolevan potilaan ja hänen läheisten kohtaaminen
Kuolevan ihmisen hyvä hoito,arvokas kuolema ja vainajasta huolehtimine
Psykososiaalinen tuki

Teema 2
Erittämisen tarkkailu
Aseptinen ja potilasturvallinen toiminta erittämisen apuvälineitä käytettäessä
Kerta- ja kestokatetrointi ja katetroidun potilaan hoito

Teema 3
Ravitsemussuositukset ja erilaiset ruokavaliot
Ravitsemustilaa mittaavat testit
Ravitsemushoidon tarpeen tunnistaminen ja suunnitelmallinen toteutus osana asiakkaan/ potilaan hoitoa
Nenämahaletkun asettaminen ja letkuravitsemus

Teema 4
Ensiapu

Oppimateriaalit

Rautava-Nurmi, H. ym. ( 2016 ) Hoitotyön taidot ja toiminnot. Tai SanomaPro., osittain
- Päivittäiset toiminnot, osat: Ihon perushoito. Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen. Suun ja hampaiden hoito. Jalkojen hoito.
Ravitsemus, osat: Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta. Ravitseminen mahalaukkuavanteen kautta.
Erittäminen, osat: Ulostaminen, ummetuspotilaan hoito
Virtsaaminen, virtsateiden kerta- ja kestokatetroinnit sekä virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito (pois kappaleet: Virtsan tarkkailu ja virtsan kemialliset perustutkimukset)
- Lisäksi itsenäisesti opiskeltavaksi:
Aktiviteetti, osat: Uni- valvetilan seuranta, uneen ja lepoon liittyvät ongelmat ja unta edistävä toiminta
Ravitsemus, osa Ruokailun järjestäminen
Erittäminen, osa Ripuloivan potilaan hoito
Kuoleman kohtaaminen

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitustunnit koululla 100% läsnäolo, korvaus seuraavan ryhmän mukana
Tietotesti tehdään hyväksytysti ennen ensimmäisten harjoitustuntien alkua Repussa.
Läpimeno 70% (14/20).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tietotesti ennen ensimmäsiä harjoitustunteja itsenäisesti Repussa.
100% osallistuminen harjoitustunneille.

Sisällön jaksotus

Opettajat: Riitta Sievänen, Sari Pyykkönen. Katja Räisänen
Kaikille yhteiset tunnit:
10.4. 2024 12.30-14 Info_Kliinisen hoitotyön perusteet info

23.4.2024 8-12 EA teoria Riitta kaikille Teams
24.4.2024 8-12 EA teoria Riitta kaikille Teams


K1_V K1_X K2_Y K2_Z
Ti 7.5. klo 8-12 Sari Katja Riitta EA
klo 12.30 - 16 Katja Sari Riitta EA

Ma 13.5. klo 8-12 Sari Riitta EA Katja
Klo 12-16 Katja Riitta EA Sari
Ti 14.5. klo 8-12 Riitta EA
Klo 12-16 Riitta EA
Ke 22.5 klo 8-11.30 Katja Riitta EA
Klo 12-16 Katja Riitta EA

To 23.5 klo 8-12 Katja
klo 12.30 – 16 Katja

Ryhmäjako niin että V on alku SMM24K1, X loppu SMM24K1, Y alku SMM24K2, Z on loppu SMM24K2Ryhmäjako DevMoodlessa.


Suun hoito, Miia Torvinen Ti 23.4.klo 12.30-14 Teams

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneille Suojavaatteet (ei ensiapu)

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Arvioi asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Toimii aseptisesti oikein.
Tunnistaa asiakkaan/ potilaan ravitsemustilan ja soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia sekä toteuttaa enteraalisen ravitsemuksen potilasturvallisesti.
Toimii hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistaa ensiapua tarvitsevan henkilön ja toimii tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Hylätty
Opiskelija:
Ei tunnista asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita, eikä käytä tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Ei osaa toimia aseptisesti.
Ei tunnista asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaam, eikä soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia. Ei osaa toteuttaa enteraalista ravitsemusta potilasturvallisesti.
Ei osaa toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Ei tunnista ensiapua tarvitsevaa henkilöä, eikä toimi tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietotesti: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty raja 70 %.
Tunneilla läsnäolo 100%.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Riitta Sievänen
 • Katja Räisänen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa arvioida asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Osaa toimia aseptisesti oikein.
Osaa tunnistaa asiakkaan/ potilaan ravitsemustilan ja soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia sekä toteuttaa enteraalisen ravitsemuksen potilasturvallisesti.
Osaa toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Osaa tunnistaa ensiapua tarvitsevan henkilön ja toimia tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Sisältö

Teema 1
Asiakkaan/ potilaan yksilöllinen ja kokonaishoidon periaatteen mukainen päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
Ihon perushoito
Hygienia, suun ja hampaiden hoito sekä jalkojen hoito
Kuolevan potilaan ja hänen läheisten kohtaaminen
Kuolevan ihmisen hyvä hoito,arvokas kuolema ja vainajasta huolehtimine
Psykososiaalinen tuki

Teema 2
Erittämisen tarkkailu
Aseptinen ja potilasturvallinen toiminta erittämisen apuvälineitä käytettäessä
Kerta- ja kestokatetrointi ja katetroidun potilaan hoito

Teema 3
Ravitsemussuositukset ja erilaiset ruokavaliot
Ravitsemustilaa mittaavat testit
Ravitsemushoidon tarpeen tunnistaminen ja suunnitelmallinen toteutus osana asiakkaan/ potilaan hoitoa
Nenämahaletkun asettaminen ja letkuravitsemus

Teema 4
Ensiapu

Oppimateriaalit

Rautava-Nurmi, H. ym. ( 2016 ) Hoitotyön taidot ja toiminnot. Tai SanomaPro., osittain
- Päivittäiset toiminnot, osat: Ihon perushoito. Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen. Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen. Suun ja hampaiden hoito. Jalkojen hoito.
Ravitsemus, osat: Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta. Ravitseminen mahalaukkuavanteen kautta.
Erittäminen, osat: Ulostaminen, ummetuspotilaan hoito
Virtsaaminen, virtsateiden kerta- ja kestokatetroinnit sekä virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito (pois kappaleet: Virtsan tarkkailu ja virtsan kemialliset perustutkimukset)
- Lisäksi itsenäisesti opiskeltavaksi:
Aktiviteetti, osat: Uni- valvetilan seuranta, uneen ja lepoon liittyvät ongelmat ja unta edistävä toiminta
Ravitsemus, osa Ruokailun järjestäminen
Erittäminen, osa Ripuloivan potilaan hoito
Kuoleman kohtaaminen

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitustunnit koululla 100% läsnäolo, korvaus seuraavan ryhmän mukana
Tietotesti on saatava hyväksytysti suoritettua ennen ensimmäisten harjoitustun alkua.
Tietotesti löytyy Repusta.
Läpimeno 70% (14/20)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tietotesti suoritettava Repussa ennen ensimmäsiä harjoitustunteja.
100% osallistuminen harjoitustunneille.

Sisällön jaksotus

Opettajat: Riitta Sievänen, Sari Pyykkönen. Katja Räisänen
Kaikille yhteiset tunnit:
9.1. 2024 10-11.30 Info_Kliinisen hoitotyön perusteet info

16.1.2024 10-14 EA teoria Riitta kaikille
17.1.2024 8-11.30 EA teoria Riitta kaikille
Suunhoito: Miia TorvinenA
(STH23S) B (STH23S+SHS23S) C
(SHS23S)
Pe 19.1 klo 8-12 Sari Katja
klo 12.30 - 16 Sari Katja

Ke 24.1. klo 8-12 Katja Sari
To 25.1.klo 8-12 Katja Riitta EA
Klo 12.30-16 Katja Riitta EA
Ti 30.1. klo 8-12
Ke 31.1.klo 8-12 Riitta EA
Klo 12.30-16 Riitta EA
Ma 5.2. klo 8-12
Ke 7.2. klo 8- 12 Riitta EA
klo 12.30-16 Riitta EA Katja


Ryhmäjako:
A STH23S alku
B STHS23S loppu ja SHS23S alku
C SHS23S loppu


Ryhmäjako DevMoodlessa.


Suun hoito, Miia Torvinen
PVM Luokka Ryhmä

Lisätietoja opiskelijoille

Tunneille Suojavaatteet (ei ensiapu)

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Arvioi asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Toimii aseptisesti oikein.
Tunnistaa asiakkaan/ potilaan ravitsemustilan ja soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia sekä toteuttaa enteraalisen ravitsemuksen potilasturvallisesti.
Toimii hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistaa ensiapua tarvitsevan henkilön ja toimii tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Hylätty
Opiskelija:
Ei tunnista asiakkaan /potilaan hoitotyön tarpeita, eikä käytä tarkoituksenmukaisia hoitotyön menetelmiä tarpeisiin vastaamisessa.
Ei osaa toimia aseptisesti.
Ei tunnista asiakkaan/ potilaan ravitsemustilaam, eikä soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja ravitsemus- ja hoitosuosituksia. Ei osaa toteuttaa enteraalista ravitsemusta potilasturvallisesti.
Ei osaa toimia hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti kohdatessaan kuolevan potilaan ja hänen läheisensä.
Ei tunnista ensiapua tarvitsevaa henkilöä, eikä toimi tarkoituksenmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tietotesti: Hyväksytty / hylätty. Hyväksytty raja 70 %.
Tunneilla läsnäolo 100%.

fi
Ilmoittautumisaika

08.03.2024 - 07.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tiedot ja taidot keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.

Sisältö

Keskeiset laboratoriotutkimukset ja näytteiden ottaminen
Keskeiset radiologiset tutkimukset
Säteilyturvallisuus

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali DevMoodlessa


Suositeltavaa valinnaista kirjallisuutta:

Friman,T. ym. Laboratoriotutkimusten näytteenotto (2021).

Karhumäki, E. ym. Mikrobit hoitotyön haasteena (2021).

Huovinen, A. ym. Kliininen hoitotyö (2023).

Matikainen, A-M., Miettinen, M. & Wasström, K. Näytteenottajan käsikirja (2010 tai uudempi painos).

Riski, H-M. EKG -rekisteröinti (2019).

Opetusmenetelmät

Ohjatut harjoitukset, verkko-opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 h

Lähiopetus 17 h, itsenäinen opiskelu 63 h: Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle 1 op - verkkokurssi (27 h), Reppu-tehtävät, harjoitustunneille valmistautuminen (36 h)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoitustunneilla 100% läsnäolo.
Reppu-tehtävät, hyväksytty kun 70% vastauksista on oikein.
Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle -verkkokurssin arviointikriteerit.

Sisällön jaksotus

10.4. klo 14.45-15.00 Opintojakson sisältö ja eteneminen


HARJOITUSTUNNIT

Luokat TA20L163/ls ja TA20L160/TA20L164

6.5. klo 8-15.45
klo 8.00-11.15 Ryhmä 1 Verenpaineen kliininen tutkiminen, Ryhmä 2 Verinäytteiden ottaminen

klo 12.30-15.45 Ryhmä 2 Verenpaineen kliininen tutkiminen, Ryhmä 1 Verinäytteiden ottaminen


21.5. klo 8-15.45
klo 8.00-11.15 Ryhmä 1 Näytetutkimukset, Ryhmä 2 Ekg:n rekisteröinti

klo 12.30-15.45 Ryhmä 2 Näytetutkimukset, Ryhmä 1 Ekg:n rekisteröinti

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneilla pukeutuminen kuten potilastyössä sairaalassa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia sekä analysoida ja arvioida niiden tuottamaa tietoa. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja potilasturvallisesti työryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa. Opiskelija analysoi, reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti osana työryhmää omaa toimintaansa reflektoiden.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja potilasturvallisesti työryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti osana työryhmää omaa toimintaansa reflektoiden.

Hylätty
Opiskelija ei osaa nimetä eikä toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia. Opiskelija ei huomioi toiminnassaan asiakas- eikä potilasturvallisuutta eikä osaa toimia työryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tiedot ja taidot keskeisistä diagnostisista tutkimuksista.

Sisältö

Keskeiset laboratoriotutkimukset ja näytteiden ottaminen
Keskeiset radiologiset tutkimukset
Säteilyturvallisuus

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Repussa.


Suositeltavaa valinnaista kirjallisuutta:

Friman,T. ym. Laboratoriotutkimusten näytteenotto (2021).

Karhumäki, E. ym. Mikrobit hoitotyön haasteena (2021).

Huovinen, A. ym. Kliininen hoitotyö (2023).

Matikainen, A-M., Miettinen, M. & Wasström, K. Näytteenottajan käsikirja (2010 tai uudempi painos).

Riski, H-M. EKG -rekisteröinti (2019).

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 h

Lähiopetus 22 h: teoriaopetus (6 h), ohjatut harjoitukset (16 h)

Itsenäinen opiskelu 58 h: Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle 1 op - verkkokurssi (27 h), Moodle-tehtävät, harjoitustunneille valmistautuminen (31 h)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoitustunneilla 100% läsnäolo.
Reppu-tehtävät, hyväksytty kun 70% vastauksista on oikein.
Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle -verkkokurssin arviointikriteerit.

Sisällön jaksotus

10.1. klo 9-9.45 Opintojakson sisältö ja eteneminen

16.1. klo 8.00-9.30 Kliiniset laboratoriotutkimukset (A-LE)

18.1. klo 12.30-14.00 Kliiniset laboratoriotutkimukset (A-LE)


HARJOITUSTUNNIT

Luokat TA20L163/ls ja TA20L160/TA20L164

26.1. klo 8-15.45
klo 8-11.15 Ryhmä 1 Verenpaineen kliininen tutkiminen, Ryhmä 2 Verinäytteiden ottaminen
klo 12.30-15.45 Ryhmä 2 Verenpaineen kliininen tutkiminen, Ryhmä 1 Verinäytteiden ottaminen

6.2. klo 8-15.45
klo 8.00-11.15 Ryhmä 1 Näytetutkimukset, Ryhmä 2 Ekg:n rekisteröinti
klo 12.30-15.45 Ryhmä 2 Näytetutkimukset, Ryhmä 1 Ekg:n rekisteröinti

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneilla pukeutuminen kuten potilastyössä sairaalassa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia sekä analysoida ja arvioida niiden tuottamaa tietoa. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja potilasturvallisesti työryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa. Opiskelija analysoi, reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa osaamistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti osana työryhmää omaa toimintaansa reflektoiden.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja potilasturvallisesti työryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia ja perustella niiden tarpeen. Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti osana työryhmää omaa toimintaansa reflektoiden.

Hylätty
Opiskelija ei osaa nimetä eikä toteuttaa kliinisiä perustutkimuksia. Opiskelija ei huomioi toiminnassaan asiakas- eikä potilasturvallisuutta eikä osaa toimia työryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Eeva Kähkönen
 • Virpi Neuvonen
 • Sari Pyykkönen
 • Sirpa Parviainen
 • Anna-Leena Eklund
 • Terhi Kukkonen
 • Liisa Kemppainen
 • Anu Piirainen
 • Jaana Kemppainen
 • Sanni Vuorinen
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Jutta Keränen
 • Katja Räisänen
 • Maarit Leinonen
 • Heikki Kattainen
 • Teija Ravelin
 • Minna Alatalo
 • Riitta Sievänen
 • Taina Romppanen
 • OPE_SOTE_Jukk2 OPE_SOTE_Jukk2
 • Raila Arpala
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä tunnistaa niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
• On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin.
• Arvostaa asiakasta/potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana elämänkaaren eri vaiheissa

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen
• Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri ikäisten ja eri taustaisten asukkaiden/potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osaa työskennellä potilas- ja asiakasturvallisuuden huomioiden sekä tunnistaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/potilaan hoitoprosessin hoitokertomukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
• Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat.
• Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä kehittää omaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• Osaa huomioida asiakkaan/potilaan yksilölliset hoidontarpeet sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sopivan ja yksilöllisen hoidon.
• Osaa käyttää hoitotyössä tarvittavia hoitotyönmenetelmiä osana asiakkaan/potilaan kokonaishoitoa.
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
• Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja näyttöön perustuvia hoitosuosituksia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
- Hoitotyön arvot ja periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa ja hän osaa kuvata niiden mukaista toimintaa esimerkein.
- Opiskelijan toiminnassa on nähtävissä hoitotyön lakiperustan mukainen toiminta.
- Asiakaslähtöisyys ohjaa opiskelijan toimintaa hoitotyön prosessin eri vaiheissa.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen 
- Opiskelija on aidosti kiinnostunut potilaastaan ja vuorovaikutus on vastavuoroista.
- Opiskelija osaa työskennellä potilasturvallisesti ja kuvata potilasturvallista toimintaansa esimerkein.
- Dokumentointi asiakas- tai potilaskertomuksiin on kansallisen kirjaamisen mallin mukaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
- Ohjaussuhde oma ohjaajan kanssa on vastavuoroinen ja opiskelija osaa tarkastella asioita suhteessa oma tieto- , taito- ja hoitotyön arvoperusta.
- Opiskelija toimii kollegiaalisesti.
- Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta suhteessa omaan tieto-taitoon ja arvoperustaansa.
- Opiskelijan harjoittelun tavoitteet ohjaavat harjoittelua.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Opiskelija kykenee arvioimaan oman toimintansa aseptisuutta.
- Opiskelija osaa valita ja käyttää hoitotyössä tarvittavia hoitotoimintoja osana potilaan kokonaishoitoa yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoitotyönprosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa.Hylätty

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
- Opiskelijan toiminta on päämäärätöntä ja opiskelija ei ymmärrä hoitotyön arvojen ja periaatteiden merkitystä
- Toiminnassaan opiskelija toistuvasti rikkoo harjoittelupaikan arvoja, periaatteita ja lainsäädäntöä.
- Opiskelijan suhtautuminen potilaaseen ja työyhteisöön on epäammatillista ja väheksyvää.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen 
- Vuorovaikutustilanteissa opiskelijan käytös osoittaa välinpitämättömyyttä asiakasta /potilasta kohtaan
- Opiskelija vaarantaa toistuvasti potilasturvallisuuden, läheltä piti –tilanteita on useita.
- Opiskelija kirjaaminen on tehtyjen toimintojen kirjaamista ilman asiakas/potilaslähtöisyyttä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
- Opiskelija ei noudata sovittuja työaikoja ja laiminlyö sovittuja tehtäviä.
- Palautteen vastaanottotaito on puutteellinen ja opiskelijan toiminta ei muutu saadusta palautteesta huolimatta.
- Opiskelijan harjoittelun tavoitteet jäävät irrallisiksi ja ohjauskeskustelussa opiskelija ei pysty yhdistämään tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä keinoja oman osaamisen kehittämisessä.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Opiskelija ei noudata toiminnassaan tarvittavia varotoimia ja laiminlyö käsihygienian.
- Opiskelija toteuttaa hoitotoimintoja rutiininomaista eikä niiden valinta perustu potilaan yksilöllisiin tarpeisiin.
- Opiskelijan hoitotyöntaidot ovat puutteellisia.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen on puutteellista opiskelijan toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Riitta Sievänen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä tunnistaa niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
• On omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin.
• Arvostaa asiakasta/potilasta ja kohtaa hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana elämänkaaren eri vaiheissa

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen
• Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri ikäisten ja eri taustaisten asukkaiden/potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osaa työskennellä potilas- ja asiakasturvallisuuden huomioiden sekä tunnistaa potilas- ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/potilaan hoitoprosessin hoitokertomukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
• Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat.
• Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä kehittää omaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• Osaa huomioida asiakkaan/potilaan yksilölliset hoidontarpeet sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sopivan ja yksilöllisen hoidon.
• Osaa käyttää hoitotyössä tarvittavia hoitotyönmenetelmiä osana asiakkaan/potilaan kokonaishoitoa.
Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
• Osaa soveltaa eri ikä- ja kohderyhmille suunnattuja näyttöön perustuvia hoitosuosituksia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
- Hoitotyön arvot ja periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa ja hän osaa kuvata niiden mukaista toimintaa esimerkein.
- Opiskelijan toiminnassa on nähtävissä hoitotyön lakiperustan mukainen toiminta.
- Asiakaslähtöisyys ohjaa opiskelijan toimintaa hoitotyön prosessin eri vaiheissa.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen 
- Opiskelija on aidosti kiinnostunut potilaastaan ja vuorovaikutus on vastavuoroista.
- Opiskelija osaa työskennellä potilasturvallisesti ja kuvata potilasturvallista toimintaansa esimerkein.
- Dokumentointi asiakas- tai potilaskertomuksiin on kansallisen kirjaamisen mallin mukaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
- Ohjaussuhde oma ohjaajan kanssa on vastavuoroinen ja opiskelija osaa tarkastella asioita suhteessa oma tieto- , taito- ja hoitotyön arvoperusta.
- Opiskelija toimii kollegiaalisesti.
- Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta suhteessa omaan tieto-taitoon ja arvoperustaansa.
- Opiskelijan harjoittelun tavoitteet ohjaavat harjoittelua.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Opiskelija kykenee arvioimaan oman toimintansa aseptisuutta.
- Opiskelija osaa valita ja käyttää hoitotyössä tarvittavia hoitotoimintoja osana potilaan kokonaishoitoa yhteistyössä muiden potilaan hoitoon osallistuvien kanssa.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoitotyönprosessin eri vaiheisiin liittyvässä päätöksenteossa.Hylätty

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
- Opiskelijan toiminta on päämäärätöntä ja opiskelija ei ymmärrä hoitotyön arvojen ja periaatteiden merkitystä
- Toiminnassaan opiskelija toistuvasti rikkoo harjoittelupaikan arvoja, periaatteita ja lainsäädäntöä.
- Opiskelijan suhtautuminen potilaaseen ja työyhteisöön on epäammatillista ja väheksyvää.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen 
- Vuorovaikutustilanteissa opiskelijan käytös osoittaa välinpitämättömyyttä asiakasta /potilasta kohtaan
- Opiskelija vaarantaa toistuvasti potilasturvallisuuden, läheltä piti –tilanteita on useita.
- Opiskelija kirjaaminen on tehtyjen toimintojen kirjaamista ilman asiakas/potilaslähtöisyyttä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
- Opiskelija ei noudata sovittuja työaikoja ja laiminlyö sovittuja tehtäviä.
- Palautteen vastaanottotaito on puutteellinen ja opiskelijan toiminta ei muutu saadusta palautteesta huolimatta.
- Opiskelijan harjoittelun tavoitteet jäävät irrallisiksi ja ohjauskeskustelussa opiskelija ei pysty yhdistämään tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä keinoja oman osaamisen kehittämisessä.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Opiskelija ei noudata toiminnassaan tarvittavia varotoimia ja laiminlyö käsihygienian.
- Opiskelija toteuttaa hoitotoimintoja rutiininomaista eikä niiden valinta perustu potilaan yksilöllisiin tarpeisiin.
- Opiskelijan hoitotyöntaidot ovat puutteellisia.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
- Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen on puutteellista opiskelijan toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Parviainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa kuvailla perhehoitotyön periaatteita sekä menetelmiä ja soveltaa niitä hoitotyön ympäristöissä.
Tietää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan ja käyttää tietoa hoitotyössä.
Osaa ohjata ja tukea perhettä vanhemmuudessa. Osaa kohdata lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta ja voimavaroja tukien.
Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten ja nuorten fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.

Sisältö

Monialaisen sekä kokonaisvaltaisen perhehoitotyön periaatteet ja menetelmät.
Äidin ja perheen hoitotyö raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana.
Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu, fyysinen, psyykkinen kehitys ja sosiaalinen sekä niiden vaikutus hoitotyön tarpeen määrittämiseen, hoitoon ja arviointiin; lasten ja nuorten näyttöön perustuvan hoitotyön erityispiirteet.
Leikki lapsen kehityksen tukena ja auttamismenetelmänä.
Lapsi ja nuori sairaana: vitaalielintoiminnot ja niiden seuranta, kivun ilmeneminen, arviointi ja hoito, lasten ja nuorten neste-ja lääkehoito, yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä, lapsen ja perheen ohjaaminen.
Raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan kuuluva lääketiede (obstetriikka) ja lasten sairauksien lääketiede (pediatria).

Oppimateriaalit

Storvik-Sydänmaa ym ( 2019 ) Lapsen ja perheen hoitotyö tai vanhempi versio
Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Lasten, nuorten ja perheen 5op koostuu äitiyshuollosta, lanu- hoitotyön osuudesta, lääketieteen osuudesta sekä harjoituksista. Viitekehys kokonaisuuteen muodostuu instruktioluennoissa Repussa.

Hoitotyön osuudessa opetusmenetelminä ovat mm opetuskeskustelut, harjoitukset ja simulaatio/osaamisen näyttö. Lääketieteen osuus on verkko-opintototeutus skholessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hyväksytty lasten, nuorten ja perheen hoitotyö -opintokokonaisuuden lääkelaskukokeen suoritus ( n. 1 kk ennen harjoittelun alkamista ) on harjoittelun aloittamisen edeltävyysehto.

Lääkehoito ja farmakologia -opintojakson lääkehoitotentti ja lääkelaskutenttti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelun aloittamista. Myös nämä lääkehoidon opintojen suoritukset tulee olla hyväksytysti suoritettu n 1 kk ennen harjoittelua.

Kliinistä harjoittelua voi suorittaa myös työtä opinnollistaen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lasten, nuorten ja perheen hoitotyön opintojakson lääkelaskut:
1. suoritus 1.2.2024 äho tuntien yhteydessä
1. uusinta 19.2.2024 äho tuntien yhteydessä
2. uusinta ja tarvittavat uusinnat sote oa:n lääkelaskujen uusintatenteissä

*Tentti 20.3.2024 ryhmätenttinä koululla

Tenttialueet:
Raskaus,synnytys ja lapsivuodeaika -osio perustuu kurssikirjaan Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö , josta suoritetaan: luku 1 Naisen terveys (kursoorisesti), luku 2 Naisen hedelmällisyys ss 45-48, luku 5 Nainen äitinä ss 127 - 176. Repussa oleva Raskaus ja synnytys - osion materiaali on myös tenttiin tulevaa.

Lasten ja nuorten ht osuudesta hoitotyön suoritus pohjautuu kurssikirjaan + moodlen/Repun materiaaleihin


SKHOLE- KOE:
Skhole-kokeet ovat avoinna 1.2.-14.4.2024 välisenä aikana. Kunkin kokeen voi uusia tuona aikana neljä kertaa niin, että suoritusten välillä tulee olla 4 tuntia. Läpimenoraja on 70%.

Skhole koealueina ovat seuraavat kaksi kurssia Skholessa:
-lastentaudit ( sisältää 14 luentoa , 3h15min) - DXTY7H
-raskaus ja synnytys ( sisältää 16 luentoa, 4h1min) - G9TFRC

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT mahdollisuus tulee keskustella asiantuntijaopettajan kanssa.

Opintojen opinnollistaminen keskustellaan myös asiantuntijaopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op =27 opiskelijan työtuntia.
Harjoituksissa ja simulaatiossa/osaamisn näytöissä on läsnäolovelvoite. Poissaolo korvataan joko oman ryhmän toisen pienryhmän mukana tai seuraavina lukukausina. Huomio mahdolliset ops muutokset, mikäli läsnäolovelvollisia osuuksia jää oman ryhmän mukana suorittamatta.

Sisällön jaksotus

1.2. KURSSI-INFO ja lääkelaskut
19.2. raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika
22.2. raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika
28.2. raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika
29.2. lasten ja nuorten ht (lanu)
12.3. lanu
13.3. lanu
19.3. lanu
20.3. lanu
27.3. klo 8-15.45 harjoitustunnit, ryhmä C
28.3. klo 8-15.45 harjoitustunnit, ryhmä B
2.4. klo12.30-15.45. harjoitustunnit ryhmä A
4.4. klo12.30-15.45 harjoitustunnit, ryhmä A
5.4. klo 8-15.45 simulaatio/osaamisen näyttö , ryhmä C
10.4. klo 8-15.45 simulaatio/osaamisen näyttö, ryhmä A
12.4. klo 8-15.45 simulaatio/osaamisen näyttö, ryhmä B
17.4. klo 8-9.30 Ryhmätentti

RYHMÄJAOT ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika , Heidi Hölttä ja Sirpa Parviainen
Lasten ja nuorten hoitotyö, Anna-Kaisa Korpinen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja edistää lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä osaa selittää vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja tukea lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä ja tietää lapsiperheen hyvinvointia tukevia menetelmiä.
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa nimetä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lääkelaskut 100% oikein
Verkko-opinnot arvioidaan hyväksytty – hylätty. Hyväksytyn suorituksen taso on 70% oikein
Oppimistehtävä / tentti arvioidaan hyväksytty – hylätty SOLO taksonomiaa käyttäen
Opinnollistamiseen liittyvät näytöt ovat suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, sovitut ennakkotehtävät, ryhmätehtävät ja muut tehtävät.
Arvioinnissa hyödynnetään myös laadullisia arviointimenetelmiä (solo taksonomia).
Skole kokeiden hyväksymisraja on 70% oikeita vastauksia.
Hoitotyön harjoitustunneilla ja simulaatioissa/osaamisen näytössä 100%:nen läsnäolo, joita ei voi korvata kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson kokonaisarvosana edellyttää kaikkien sisältö-osien hyväksyttyä suoritusta.
Kokonaisarvosana on T1-K5.

Hylätty (0)

Tyydyttävä tason arviointikrieerit eivät täyty. Opiskelija ei pysty osoittamaan opintojakson sisällön mukaista osaamista. Osaamisessa on potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja edistää lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä osaa selittää vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja tukea lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä ja tietää lapsiperheen hyvinvointia tukevia menetelmiä.
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa nimetä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Parviainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
Ryhmät
 • SMM22SPy
  SMM22SPy

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa kuvailla perhehoitotyön periaatteita sekä menetelmiä ja soveltaa niitä hoitotyön ympäristöissä.
Tietää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan ja käyttää tietoa hoitotyössä.
Osaa ohjata ja tukea perhettä vanhemmuudessa. Osaa kohdata lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta ja voimavaroja tukien.
Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten ja nuorten fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.

Sisältö

Monialaisen sekä kokonaisvaltaisen perhehoitotyön periaatteet ja menetelmät.
Äidin ja perheen hoitotyö raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana.
Eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvu, fyysinen, psyykkinen kehitys ja sosiaalinen sekä niiden vaikutus hoitotyön tarpeen määrittämiseen, hoitoon ja arviointiin; lasten ja nuorten näyttöön perustuvan hoitotyön erityispiirteet.
Leikki lapsen kehityksen tukena ja auttamismenetelmänä.
Lapsi ja nuori sairaana: vitaalielintoiminnot ja niiden seuranta, kivun ilmeneminen, arviointi ja hoito, lasten ja nuorten neste-ja lääkehoito, yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä, lapsen ja perheen ohjaaminen.
Raskauteen, synnytykseen ja lapsivuodeaikaan kuuluva lääketiede (obstetriikka) ja lasten sairauksien lääketiede (pediatria).

Oppimateriaalit

Storvik-Sydänmaa ym ( 2019 ) Lapsen ja perheen hoitotyö tai vanhempi versio
Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö (soveltuvin osin)

Opetusmenetelmät

Lasten, nuorten ja perheen 5op koostuu äitiyshuollosta, lanu- hoitotyön osuudesta, lääketieteen osuudesta sekä harjoituksista. Viitekehys kokonaisuuteen muodostuu instruktioluennoissa Repussa.

Hoitotyön osuudessa opetusmenetelminä ovat mm opetuskeskustelut, harjoitukset ja simulaatio/osaamisen näyttö. Lääketieteen osuus on verkko-opintototeutus skholessa. .

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hyväksytty lasten, nuorten ja perheen hoitotyö -opintokokonaisuuden lääkelaskukokeen suoritus ( n. 1 kk ennen harjoittelun alkamista ) on harjoittelun aloittamisen edeltävyysehto.

Lääkehoito ja farmakologia -opintojakson lääkehoitotentti ja lääkelaskutenttti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelun aloittamista. Myös nämä lääkehoidon opintojen suoritukset tulee olla hyväksytysti suoritettu n 1 kk ennen harjoittelua.

Kliinistä harjoittelua voi suorittaa myös työtä opinnollistaen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lasten, nuorten ja perheen ht:n opintojakson lääkelaskut:
1. suoritus 9.1.2023 lanupe-tuntien alussa
1. uusinta 31.1.2023 lanupe-tuntien alussa
2. uusinta ja tarvittavat uusinnat sote oa:n lääkelaskujen uusintenteissä.

*Tentti 7.2..2023 ryhmätenttinä Kajaanissa

Tenttialueet:
Raskaus ja synnytys osio perustuu kurssikirjaan Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö , josta suoritetaan: luku 1 Naisen terveys (kursoorisesti), luku 2 Naisen hedelmällisyys ss 45-48, luku 5 Nainen äitinä ss 127 - 176. Repussa oleva Raskaus ja synnytys - osio materiaali on myös tenttiin tulevaa.

Lasten ja nuorten ht osuudesta hoitotyön suoritus pohjautuu kurssikirjaan + moodlen/Repun materiaaleihin: Storvik-Sydänmaa ym ( 2019 ) Lapsen ja perheen hoitotyö tai vanhempi versio

SKHOLE-KOE:
Skhole-kokeet ovat avoinna 2.1.-31.3.2024 välisenä aikana. Kunkin kokeen voi uusia tuona aikana neljä kertaa niin, että suoritusten välillä tulee olla 4 tuntia. Läpimenoraja on 70%.

Skhole koealueina ovat seuraavat kaksi kurssia Skholessa:
-lastentaudit ( sisältää 14 luentoa , 3h15min) - FS7D6R
-raskaus ja synnytys ( sisältää 16 luentoa, 4h1min) - 24HKFP

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT mahdollisuus tulee keskustella asiantuntijaopettajan kanssa.

Opintojen opinnollistaminen keskustellaan myös asiantuntijaopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op =27 opiskelijan työtuntia.
Harjoituksissa ja simulaatiossa/osaamisn näytöissä on läsnäolovelvoite. Poissaolo korvataan joko oman ryhmän toisen pienryhmän mukana tai seuraavina lukukausina. Huomio mahdolliset ops muutokset, mikäli läsnäolovelvollisia osuuksia jää oman ryhmän mukana suorittamatta.

Sisällön jaksotus

9.1.2024 klo 10-11.30 Opintojakso-info ja kurssin aloitus
10.1.2024 klo 12.30-15.30 lanu
16.1.2024 klo 8-9.30 HarjoitteluinfoTEAMS
16.1.2024 klo14.15-16.45 lanu TEAMS
23.1.2024 klo 12.30-15.45 äho TEAMS
31.1.2024 klo 9-16.30 harkkatunnit PYHÄJÄRVI
7.2.2024 klo 9-16.30 simulaatio, ryhmätentti KAJAANI

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
Äitiyshuolto ja synnytys, Sirpa Parviainen
Lasten ja nuorten hoitotyö, Anna-Kaisa Korpinen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja edistää lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä osaa selittää vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja tukea lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä ja tietää lapsiperheen hyvinvointia tukevia menetelmiä.
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa nimetä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Lääkelaskut 100% oikein
Verkko-opinnot arvioidaan hyväksytty – hylätty. Hyväksytyn suorituksen taso on 70% oikein
Oppimistehtävä / tentti arvioidaan hyväksytty – hylätty SOLO taksonomiaa käyttäen
Opinnollistamiseen liittyvät näytöt ovat suoritettu hyväksytysti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, sovitut ennakkotehtävät, ryhmätehtävät ja muut tehtävät.
Arvioinnissa hyödynnetään myös laadullisia arviointimenetelmiä (solo taksonomia).
Skole kokeiden hyväksymisraja on 70% oikeita vastauksia.
Hoitotyön harjoitustunneilla ja simulaatioissa/osaamisen näytössä 100%:nen läsnäolo, joita ei voi korvata kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson kokonaisarvosana edellyttää kaikkien sisältö-osien hyväksyttyä suoritusta.
Kokonaisarvosana on T1-K5.

Hylätty (0)

Tyydyttävä tason arviointikrieerit eivät täyty. Opiskelija ei pysty osoittamaan opintojakson sisällön mukaista osaamista. Osaamisessa on potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja edistää lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä osaa selittää vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja tukea lapsiperheen hyvinvointia.
Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten neste- ja lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa kuvata raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä lapsen, nuoren ja perheen hoitotyössä käytettäviä ammattikäsitteitä ja tietää lapsiperheen hyvinvointia tukevia menetelmiä.
Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa eri-ikäisen lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ohjaamisessa ja hoitamisessa.
Opiskelija osaa kuvata lasten sairauksien lääketieteellistä hoitoa.
Opiskelija osaa toteuttaa turvallisesta lasten ja nuorten lääkehoitoa ja käyttää tarkoituksenmukaisia hoitotyön toimintoja.
Opiskelija osaa nimetä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan sekä vastasyntyneen hoitoon liittyviä erityispiirteitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Leena Eklund
 • Liisa Kemppainen
 • Anna-Leena Luukkonen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija tietää keskeisen lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen sekä ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidon kokonaisprosessissa.
Opiskelija osaa arvioida lääkehoidon kokonaisprosessin kriittisiä kohtia toteuttaakseen lääkärin määräämän turvallisen lääkehoidon.
Opiskelija osaa selittää eri tavoilla annetun lääkkeen vaiheet elimistössä.
Opiskelija hallitsee virheettömän lääkelaskennan.
Opiskelija osaa käyttää keskeistä farmakologista tietoperustaa lääkehoidon suunnittelussa, toteuttamisessa, ohjauksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaava säädösperusta
Lääkehoitosuunnitelma
Sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
Itselääkitys
Lääkehoitoteknologia
Lääkelaskenta
Lääkehoidon toteuttaminen eri antoreittejä käyttäen
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
Lääkkeiden terapeuttiset vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset, yhteisvaikutusmekanismit
Farmakologian perusteet
Tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat

Oppimateriaalit

Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2021. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Otava. Helsinki.

Verkkomateriaali Moodlessa.

Lisämateriaalia opiskelun tueksi:
Skhole: Lääkelaskenta ja Lääkehoito
Oppiportti: Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle, Injektoiden perusteet
Terveyskylä: Lääketalo
Farmakologia: Skhole: Farmakologia- ja Lääkeaineryhmät-verkkokurssit

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, ohjatut harjoitukset, verkkotehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi aktivoidaan ja se on käytössä ammattiopintojen harjoittelujen aikana.

Lääkehoidon teoriatentti ja ns peruslääkelaskut, jotka sisältyvät lääkehoito ja farmakologia opintoihin tulee olla hyväksytty viimeistään kuukausi ennen harjoittelun aloittamista. Harjoittelun aloittamisen edeltävyysehtona on edellisten lisäksi aina harjoitteluun liittyvän ammattiopintojen lääkelaskujen hyväksytty suoritus viimeistään kuukausi ennen harjoittelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

LÄÄKELASKENNAN TENTTI: 5.10.23
1. uusinta: 12.10.23
Lääkelaskennan tentti ja yksi uusinta toteutuu opintojakson oppitunneilla (ei erillistä ilmoittautumista). Uusinnat tämän jälkeen lääkelaskennan yleisissä uusintatenteissä.

TIETOTESTIT
Tietotestit DevMoodlessa tulee olla suoritettuna ennen aiheen harjoitustunteja.

LÄÄKEHOITO, TEORIATENTTI: 5.12.23
Tenttialue: Saano & Taam-Ukkonen: Lääkehoidon käsikirja (2020) osa I luvut 1, 2, 4-6, 8-12.
1. uusinta: 11.1.24
2. uusinta: 23.1.24
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Anna-Leena Eklundille, vähintään viikkoa ennen tenttipäivää.

FARMAKOLOGIA, TENTTI: 14.2.2024 klo 8.00 - 11.00, muodostuu yksilö- ja paritentistä. Farmakologian arvosana muodostuu yksilö- ja paritentin yhteispistemäärän perusteella.
Uusintatentti on yksilötentti.
Tentissä käytetään Safe Exam Browser -selainta.
Farmakologia, tenttialue: Saano & Taam-Ukkonen (2020) osa II: luvut 1-6, luku 8 ja luvut 10-15.
1. uusinta: 14.3.2024
2. uusinta: 7.5.2024
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Liisa Kemppaiselle, vähintään viikkoa ennen tenttipäivää.

Kliinisen farmakologian Moodle-tehtävän palautus viimeistään 11.2.2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääkehoito 5 op (135 h)
- lähiopetus h
- itsenäinen opiskelu h (tenttiin, tietotesteihin ja tunneille) valmistautuminen

Farmakologia 3 op (81 h)
- lähiopetus 20 h
- itsenäinen opiskelu 61 h (Moodle-tehtävä sekä tunneille ja tenttiin valmistautuminen)

Sisällön jaksotus

12.09.2023 14.15-15.45 TA21L146
INFO Opintojakson sisältö ja eteneminen, diagnostinen testi.

18.09.2023 14.15 - 15.45
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L147
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L149
Keskeiset käsitteet, lääkehoitopassi, sähköiset tietokannat, lääkelaskennan perusteita.

19.09.2023 12.30 - 14.00
STH23S, Liisa Kemppainen: TA21L147
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L149
Lääkelaskenta. Luonnollista tietä ja injektiona annettavat lääkkeet.

27.09.2023 10.00 - 11.30
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L157
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L158
Lääkelaskenta. Lääkkeen annostus painon tai ihon pinta-alan mukaan. Lääkkeelliset kaasut.

28.09.2023 10.00 - 11.30
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L157
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L158
Lääkelaskenta. Liuosten pitoisuus suhteellisina pitoisuuksina. Liuosten valmistaminen kiinteästä aineesta.

29.09.2023 10.00 - 11.30
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L147
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L149
Lääkelaskenta. Liuosten laimentaminen.

02.10.2023 14.15 - 15.45
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L149
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L159
Lääkelaskenta. Infuusioliuoksen antonopeus.

04.10.2023 10.00 - 11.30
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L157
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L149
Lääkelaskenta, harjoitustentti.

05.10.2023 14.15 - 15.45
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L157
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L159
Lääkelaskenta, tentti.

12.10.2023 10.00 - 11.30
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L147
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen: TA21L149
Lääkelaskennan tentti, 1.uusinta.


TEORIA

23.10.2023 10.00 - 14.00
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA21L158
SHS23S, Liisa Kemppainen: TA21L159
Teoria. Lääke elimistössä.

01.11.2023 10.00 - 14.00
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA20L160-HT
SHS23S, Liisa Kemppainen: TA20L164-HT
Teoria. Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä.

08.11.2023 10.00 - 14.00
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA20L160-HT
SHS23S, Liisa Kemppainen: TA20L164-HT
Teoria. Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana.

14.11.2023 12.30 - 15.45
STH23S, Anna-Leena Eklund: TA20L160-HT
SHS23S, Liisa Kemppainen: TA20L164-HT
Teoria. Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen.


HARJOITUSTUNNIT

22.11.2023 08.00 - 11.30 TA20L160-HT, TA20L164-HT, TA2_0V171_Lääkeh
SHS23S: Lääkkeen anto luonnollista reittiä.

23.11.2023 08.00 - 11.30 TA20L160-HT, TA20L164-HT, TA2_0V171_Lääkeh
SHT23S: Lääkkeen anto luonnollista reittiä

28.11.2023 TA20L164-HT, TA2_0V171_Lääkeh, TA20L160-HT
klo 08.00-11.30 SHS23S: Lääkkeenanto injektiona
klo 12.30-15.45 SHT23S: Lääkkeenanto injektiona


TENTTI

05.12.2023 klo 8-10.30
SHT23S, Anna-Leena Eklund: TA21L158
SHS23S, Anna-Leena Luukkonen, TA21L146
Tenttiaika 1h 30 min, lisäaika todistuksella 30 min.

KLIININEN FARMAKOLOGIA, kevät 2024

10.1.2024 klo 12.30 - 15.45 Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
17.1.2024 klo 12.30-14.00 Kivun lääkehoito
18.1.2024 klo 14.15 - 15.45 Neurologisten sairauksien lääkehoito
22.1.2024 klo 10.00-11.30 Ruoansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
24.1.2024 klo 12.30-14.00 Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito
30.1.2024 klo 12.30-15.45 Mikrobilääkkeet sekä Mielenterveyteen ja vireyteen vaikuttava lääkehoito
5.2.2024 klo 14.15 - 15.45 Kertaustunti

Kliinisen farmakologian tentti
14.2.2024 klo 8.00 - 11.00. Tentti muodostuu yksilö- ja paritentistä. Uusintatentti on yksilötentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Oma tietokone tulee olla mukana kaikissa opintojakson tenteissä.

Harjoitustunneilla pukeutuminen kuten potilastyössä sairaalassa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti lääkehoidon turvallisuuskäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa arvioida lääkehoidon kokonaisprosessiin liittyviä kriittisiä kohtia. Opiskelija toimii vastuullisesti lääkehoidon kokonaisprosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan. Opiskelija toimii vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata lääkeaineryhmittäin lääkkeiden
vaiheet ja vaikutusmekanismit elimistössä. Opiskelija osaa kuvata verituotteet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa kuvata lääkehoitoon vaikuttavien säädösten keskeisen sisällön. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan. Opiskelija osaa käyttää elektronisia tietokantoja ja analysoida niiden antamaa tietoa. Opiskelija osaa käyttää lääkkeen annossa tarvittavia apuvälineitä potilaslähtöisesti.
Opiskelija käyttää lääkehoidon päätöksentekoprosessissa eettistä tietoperustaa. Opiskelija tunnistaa lääkehoidon eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa kuvata oman vastuunsa potilaan lääkehoidon toteutuksessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset lääkehoitoon vaikuttavat säädökset. Opiskelija osaa selittää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä. Opiskelija osaa kuvata sairaanhoitajan vastuun verensiirron toteuttamisessa. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan.
Opiskelija osaa nimetä keskeiset lääkeaineryhmät. Opiskelija osaa laatia lääkehoidon toteuttamissuunnitelman. Opiskelija osaa antaa lääkkeen luonnollista tietä oikein. Opiskelija osaa toteuttaa verensiirron lääkärin määräyksen mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjatut harjoitukset läsnäolo 100%.

Moodle-tehtävät (hyväksytty/täydennettävä)
Lääkelaskennan tentti (hyväksytty/hylätty)
Lääkehoito-osion teoriatentti (0-5)
Farmakologia-osion teoriatentti (0-5)

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojakson numeraalisesti arvioitavista tenteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 03.11.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

13 % Lähiopetus, 87 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Leena Eklund
 • Liisa Kemppainen
 • Anna-Leena Luukkonen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija tietää keskeisen lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen sekä ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidon kokonaisprosessissa.
Opiskelija osaa arvioida lääkehoidon kokonaisprosessin kriittisiä kohtia toteuttaakseen lääkärin määräämän turvallisen lääkehoidon.
Opiskelija osaa selittää eri tavoilla annetun lääkkeen vaiheet elimistössä.
Opiskelija hallitsee virheettömän lääkelaskennan.
Opiskelija osaa käyttää keskeistä farmakologista tietoperustaa lääkehoidon suunnittelussa, toteuttamisessa, ohjauksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaava säädösperusta
Lääkehoitosuunnitelma
Sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu lääkehoidossa
Itselääkitys
Lääkehoitoteknologia
Lääkelaskenta
Lääkehoidon toteuttaminen eri antoreittejä käyttäen
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkehoidon vaikutusten seuranta, kirjaaminen, lääkehoidon tarkistus ja arviointi
Lääkkeiden terapeuttiset vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset, yhteisvaikutusmekanismit
Farmakologian perusteet
Tavallisimmat lääkeaineryhmät ja niiden käyttöalueet, vaikutusmekanismit ja antotavat

Oppimateriaalit

Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2021. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy. Helsinki.

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Otava. Helsinki.

Verkkomateriaali Repussa.

Lisämateriaalia opiskelun tueksi:
Skhole: Lääkelaskenta ja Lääkehoito
Oppiportti: Turvallisen lääkehoidon ABC hoitohenkilökunnalle, Injektoiden perusteet
Terveyskylä: Lääketalo
Farmakologia: Skhole: Farmakologia- ja Lääkeaineryhmät-verkkokurssit

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, ohjatut harjoitukset, verkkotehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi aktivoidaan ja se on käytössä ammattiopintojen harjoittelujen aikana.

Lääkehoidon teoriatentti ja ns peruslääkelaskut, jotka sisältyvät Lääkehoito ja farmakologia -opintojaksoon, tulee olla hyväksytty viimeistään kuukausi ennen ammattiopintojen harjoittelun aloittamista. Harjoittelun aloittamisen edeltävyysehtona on edellisten lisäksi aina harjoitteluun liittyvien ammattiopintojen lääkelaskujen hyväksytty suoritus viimeistään kuukausi ennen harjoittelun alkamista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

LÄÄKELASKENNAN TENTTI: 20.2.24
1. uusinta: 11.3.24
Lääkelaskennan tentti ja yksi uusinta toteutuu opintojakson oppitunneilla (ei erillistä ilmoittautumista). Uusinnat tämän jälkeen lääkelaskennan yleisissä uusintatenteissä.

TIETOTESTIT
Repussa olevat tietotestit tulee olla suoritettuna ennen harjoitustunteja.

LÄÄKEHOITO, TEORIATENTTI: 10.4.24
Tenttialue: Saano & Taam-Ukkonen: Lääkehoidon käsikirja (2020) osa I luvut 1, 2, 4-6, 8-12.
1. uusinta: 7.5.24
2. uusinta: 30.5.24
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Anna-Leena Eklundille, vähintään viikkoa ennen tenttipäivää.

FARMAKOLOGIA, TENTTI: 22.10.2024
Farmakologian tentti muodostuu yksilö- ja paritentistä. Farmakologian arvosana muodostuu yksilö- ja paritentin yhteispistemäärän perusteella.
Uusintatentti on yksilötentti.
Tentissä käytetään Safe Exam Browser -selainta.
Farmakologia, tenttialue: Saano & Taam-Ukkonen (2020) osa II: luvut 1-6, luku 8 ja luvut 10-15.
1. uusinta: 28.11.2024
2. uusinta: 23.1.2025
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Liisa Kemppaiselle, vähintään viikkoa ennen tenttipäivää.

Kliinisen farmakologian Reppu-tehtävän palautus viimeistään 20.10.2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääkehoito 5 op (135 h)
- lähiopetus 14 h
- itsenäinen opiskelu 121 h (verkkotehtävät, tentteihin, tietotesteihin ja tunneille valmistautuminen)

Farmakologia 3 op (81 h)
- lähiopetus 12 h
- itsenäinen opiskelu 69 h (Moodle-tehtävä sekä tunneille ja tenttiin valmistautuminen)

Sisällön jaksotus

22.1.24 klo 12.30-14 TEAMS: INFO Opintojakson sisältö ja eteneminen

ITSENÄINEN OPISKELU (Reppu-kurssin aikataulun mukaisesti)
Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen, Lääkehoitopassi
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä

Lääkelaskenta:
Luonnollista tietä annettavat lääkkeet
Injektiona annettavat lääkkeet
Lääkkeen annostus painon tai ihon pinta-alan mukaan
Lääkkeelliset kaasut
Liuosten pitoisuus suhteellisina pitoisuuksina
Liuosten valmistaminen kiinteästä aineesta
Liuosten laimentaminen
Infuusioliuosten antonopeus
Harjoitustentit

20.2. klo 8-9.30 Lääkelaskennan tentti
11.3. klo 16-17 Lääkelaskennan tentti, 1.uusinta

ITSENÄINEN OPISKELU (Reppu-kurssin aikataulun mukaisesti)
Lääke elimistössä
Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon toteuttajana
Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen

HARJOITUSTUNNIT
25.3.24 Lääkkeen anto luonnollista reittiä
26.3.24 Lääkkeenanto injektiona

10.4.24 TENTTI
Tenttiaika 1h 30 min, lisäaika todistuksella 30 min.KLIININEN FARMAKOLOGIA, syksy 2024

17.9. klo 8.00 - 11.30 Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito, kivun lääkehoito
7.10. klo 10.00 - 14.00 Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito, mikrobilääkkeet, ruoansulatuselimistön sairauksien lääkehoito

Itsenäinen opiskelu Repun aikataulun mukaisesti:
Mielenterveyteen ja vireyteen vaikuttava lääkehoito
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Nivelreuman, nivelrikon ja osteoporoosin lääkehoito
Hengityselinsairauksien lääkehoito
Ihosairauksien lääkehoito
Kilpirauhassairauksien lääkehoito
Virtsaelinsairauksien lääkehoito
Aistinelinsairauksien lääkehoito

22.10. Farmakologian tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Oma tietokone tulee olla mukana kaikissa opintojakson tenteissä.

Harjoitustunneilla pukeutuminen kuten potilastyössä sairaalassa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti lääkehoidon turvallisuuskäsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa arvioida lääkehoidon kokonaisprosessiin liittyviä kriittisiä kohtia. Opiskelija toimii vastuullisesti lääkehoidon kokonaisprosessin eri vaiheissa. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan. Opiskelija toimii vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata lääkeaineryhmittäin lääkkeiden
vaiheet ja vaikutusmekanismit elimistössä. Opiskelija osaa kuvata verituotteet ja niiden käyttötarkoituksen. Opiskelija osaa kuvata lääkehoitoon vaikuttavien säädösten keskeisen sisällön. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan. Opiskelija osaa käyttää elektronisia tietokantoja ja analysoida niiden antamaa tietoa. Opiskelija osaa käyttää lääkkeen annossa tarvittavia apuvälineitä potilaslähtöisesti.
Opiskelija käyttää lääkehoidon päätöksentekoprosessissa eettistä tietoperustaa. Opiskelija tunnistaa lääkehoidon eettisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa kuvata oman vastuunsa potilaan lääkehoidon toteutuksessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä keskeiset lääkehoitoon vaikuttavat säädökset. Opiskelija osaa selittää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä. Opiskelija osaa kuvata sairaanhoitajan vastuun verensiirron toteuttamisessa. Opiskelija osaa virheettömän lääkelaskennan.
Opiskelija osaa nimetä keskeiset lääkeaineryhmät. Opiskelija osaa laatia lääkehoidon toteuttamissuunnitelman. Opiskelija osaa antaa lääkkeen luonnollista tietä oikein. Opiskelija osaa toteuttaa verensiirron lääkärin määräyksen mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjatut harjoitukset läsnäolo 100%.

Reppu-tehtävät (hyväksytty/täydennettävä)
Lääkelaskennan tentti (hyväksytty/hylätty)
Lääkehoito-osion teoriatentti (0-5)
Farmakologia-osion teoriatentti (0-5)

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojakson numeraalisesti arvioitavista tenteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
Ryhmät
 • SMM21K2
  SMM21K2
 • SMM21K1
  SMM21K1

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, oppimiskeskustelut, itsenäiset- ja pienryhmätehtävät, verkkokeskustelut, harjoitukset, simulaatiot, asiantuntijaluennot, opintokäynnit.

Sisällön jaksotus

Mielenterveyshoitotyö:
13.11.23 4 h Orientaatio. Mielen rakentuminen ja dynamiikka. Maarit
14.11.23 2 h Mentalisaation tukeminen hoitosuhteessa. Teija
14.11.23 2 h Ryhmä- ja yhteisöhoito. Maarit
20.11.23 6 h Dialektinen käyttäytymisterapia näkökulmana hoitosuhteessa. Teija
20.11.23 2 h Digitaaliset palvelut. Maarit
27.11.23 6 h Psyykenlääkehoito + ohjaussimulaatio. Maarit
27.11.23 2 h Turvasuunnitelma+ simulaatio. Tee ennakkoon THL:n Itsemurhien ehkäisy -verkkokurssi. Maarit
4.12.23 4 h Toiminnalliset ja luovat menetelmät (kokemusasiantuntijavierailu? varmistuu myöhemmin). Maarit
4.12.23 4 h Kriisityö. (Opintokäynti Kajaanissa tai SPR:n kriisityö esittely (opettaja sopii, varmistuumyöhemmin)).
11.12.23 4 h Opintojakson yhteenveto keskustelu (+ viimeistellään oppimispäiväkirja arviointiin). Maarit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mielenterveyshoitotyö: Oppimispäiväkirja.
Itsenäiset tehtävät hyväksytysti tehtynä:
- THL:n Itsemurhien ehkäisy verkkokurssi (todistus Reppuun 26.11.23 mennessä)
- Tahdosta riippumaton hoito, leposide-eristys-verkkokeskustelu
- Erilaiset psykoterapiat-verkkokeskustelu
- Työnohjaustehtävä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
Opiskelija osaa toimia dialogista vuorovaikutusta edistäen kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä ja hyödyntää niitä mielenterveyshoitotyössä
Opiskelija soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä
Opiskelija osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä ja hyödyntää niitä mielenterveyshoitotyössä
Opiskelija perustelee ja soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan ja toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä
Opiskelija osaa ohjattuna toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä
Opiskelija toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän jäsenenä ammatillisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Minna Alatalo
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SHS21S
  SHS21S
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan hoitotyön alueella, joka voi olla Akuuttihoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö, Mielenterveyshoitotyö, Palliatiivinen hoitotyö, Palveluohjausosaaminen, Perioperatiivinen hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö tai Vastaanotto-polikliininen hoitotyö sekä Sairaanhoitajan etävastaanotto.

Sisältö

Sisältö ja opetusmenetelmät: Kunkin opintojakson sisällöt, alustavat suunnitelmat opetusmenetelmistä ja arviointikriteerit löytyvät DevMoodlen kurssilta SH-opiskelijat: Vehto-/Suuntaavat ammattiopinnot.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot, oppimiskeskustelut, itsenäiset- ja pienryhmätehtävät, verkkokeskustelut, harjoitukset, simulaatiot, asiantuntijaluennot, opintokäynnit.

Sisällön jaksotus

Mielenterveyshoitotyö:

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Mielenterveyshoitotyö: Oppimispäiväkirja.
Itsenäiset tehtävät hyväksytysti tehtynä:
- THL:n Itsemurhien ehkäisy verkkokurssi (todistus Reppuun xx.24mennessä)
- Tahdosta riippumaton hoito, leposide-eristys-verkkokeskustelu
- Erilaiset psykoterapiat-verkkokeskustelu
- Työnohjaustehtävä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi
Opiskelija osaa toimia dialogista vuorovaikutusta edistäen kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä ja hyödyntää niitä mielenterveyshoitotyössä
Opiskelija soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä
Opiskelija osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä ja hyödyntää niitä mielenterveyshoitotyössä
Opiskelija perustelee ja soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan ja toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyön käsitteitä
Opiskelija osaa ohjattuna toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa kriisissä olevan ja/tai mielenterveys- ja riippuvuusongelmaisen ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa
Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti näyttöön perustuvia auttamismenetelmiä
Opiskelija toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja toimii ryhmän jäsenenä ammatillisesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Mervi Ruotsalainen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tarvittavat matematiikan perustaidot ja osaa käyttää ja soveltaa niitä hoitotyössä.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaus ja matemaattisten valmiuksien luominen lääkehoitoon

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija kykenee osoittamaan hallitsevansa matematiikan perustaidot ja soveltamaan niitä opiskelun ja työelämän vaatimusten mukaisesti lääkematematiikkaan soveltaen. Opiskelijan osaaminen arvioidaan lopputentin sekä palautettavien harjoitusten perusteella.

Esitietovaatimukset

Lähtötasotesti

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija:
Kykenee dialogiin täysi-ikäisen kriisissä olevan, mielenterveysongelmasta ja riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen kanssa.
Osaa tukea häntä tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa.
Opiskelija ymmärtää, mitä lähisuhdeväkivallan käsite tarkoittaa, tunnistaa mahdollisen lähisuhdeväkivallan ja osaa ohjata asiakasta, potilasta tilanteessa
Osaa hyödyntää sähköisiä terveyspalveluja.

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lähtökohtia:
Positiivinen mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen
Transaktioanalyyttinen vuorovaikutusteoria (Abstract in English)
Lainsäädäntö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelut (julkinen, yksityinen, kolmas sektori, sähköiset palvelut)

Kriisissä olevan ihmisen tukeminen:
Kriisityö
Mielenterveysongelmasta ja/tai riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen voimavaralähtöinen hoitotyö (osa materiaalista englanninkielisenä):
Masentuneen ihmisen hoitotyö
Itsetuhoisen ihmisen hoitotyö
Syömishäiriöisen ihmisen hoitotyö
Riippuvuusongelmaisen ihmisen hoitotyö
Psykoottisesti oireilevan ja psykoosisairaan ihmisen hoitotyö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön voimavaralähtöiset auttamismenetelmät (osa materiaalista englanninkielisenä):
Dialogisuus
Motivoiva keskustelu
Hoitosuhdetyöskentely
Mini-interventio
Psykoedukaatio
Omahoitoa tukevat sähköiset menetelmät
Psyykenlääkehoito

Potilasturvallisuusosaaminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä:
Aggressiivisen ihmisen kohtaaminen ja toimintamallit eri tilanteissa
Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ohjausosaaminen tilanteessa

Psykiatria ja päihdelääketiede:
Riippuvuusongelmat
Psyykkiset sairaudet

Aika ja paikka

Kevät 2024. Tarkempi suunnitelma kts. sisällön jaksotus, eteneminen.
Lähiopetus Kajaanin amk. Verkko-opetus Reppu.

Oppimateriaalit

Skholessa opiskellaan itsenäisesti:
Psykiatriset sairaudet https://app.skhole.fi/fi-FI/courses/psykiatriset-sairaudet
Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito -perusteet https://app.skhole.fi/fi-FI/courses/psykiatrinen-laakehoito-perusteet
Tenttialue:
Oppikirja Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, C., Schubert, C., Seuri, T. 2017. Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro.(Oppikirjasta ei tenttiin ss. 65-72 ja ss. 83-101)
Opintojakson Reppu-materiaalit
Skhole-materiaalit (em. kurssit)
Päihdelääketieteen Käypä hoito -suositukset (3)

Opetusmenetelmät

Harjoitustunnit (sis. mt-lakitunnit) ja simulaatio-opetus.
Opiskelu toteutuu sekä verkko- että lähiopetuksena. Opinnot on suunniteltu etenevän tietyssä järjestyksessä, jotta osaaminen kehittyy perusteista soveltavaan tasoon.

Verkkotehtävistä osa toteutuu pakollisina (transaktioanalyysi, tietotesti), osa vapaaehtoisina (verkkokeskustelut) tehtävinä. Huomaathan, että verkko-opintojen avulla oppikirja tulee käydyksi läpi.
Lähiopetustunneilla on läsnäolovelvollisuus P -merkityillä simulaatiotunneilla.
Harjoitustunnit (sis. mt-lakitunnit) ja simulaatio-opetus.
Ohje simulaatio opiskeluun:
Simulaatioissa harjoittelet sairaanhoitajana toimimista simulaatioympäristössä
Simulaatioissa tavoitteena
osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaan/potilaan (mielen)terveyttä uhkaavan tilan
osaat turvata asiakkaan fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden
osaat arvioida hoidon tarpeen
osaat tarvittaessa konsultoida muita terveydenhuollon asiantuntijoita
Valmistaudu simulaatioon opiskelemalla teoria ja kertaamalla ISBAR.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun edeltävyysehtona ovat yleiset edeltävyysehdot sekä ko. ammattiaineen hyväksytysti suoritetut lääkelaskut. Harjoittelu pääsääntöisesti teoriaopetuksen jälkeisenä lukukautena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yhteistoiminnallinen tentti 14.5.24.
1. uusinta 30.5.2024
2. uusinta 08/24 (päivä tarkentuu myöhemmin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaiset suoritustavat ilmoitetaan vielä opintojakson alussa Repussa.

Opiskelija voi valita, tekeekö yhteistoiminnallisen tentin ilmoitettuna tenttiajankohtana vai
yksilötenttinä ennakkoon ilmoitettuna uusinta-aikana.

Voit opiskella itsenäisesti ne opinnot, jotka eivät ole etenemissuunnitelmassa merkittynä P = pakollinen läsnäolo.

Korvaustehtävät mahdollisista p-tuntipoissaoloista ja harjoitustuntipoissaoloista.

Simulaatiokorvaukset seuraavan/toisen ryhmän mukana.

Sisällön jaksotus

2h 9.4.24   klo 12.30-14  Orientaatio, (mt-käsite, psykiatrian näkökulmat) 1.lääkelaskut  

2 h 11.4.24 Klo 12.30-14  Mielenterveyden edistäminen, Palvelujärjestelmä, lait ja strategiat, 2. lääkelaskut 

2 h 11.4.24  Klo 14.15-15.45  Tahdosta riippumaton hoitoprosessi mielenterveyslaissa

2h 16.4.24  Klo 12.30-14  Kriisit ja kriisityö

2h 16.4.24  Klo 14.15-15.45  Simulaatio P

2 h 23.4.24  Klo 10.11.30  Masentuneen ihmisen hoitotyö 

2 h 24.4.24  Klo 8-9.30  Itsetuhoisen ihmisen hoitotyö  

2h 24.4.24  Klo10-11.30  Simulaatio P

VKO 17   28.4.24 mennessä  Itsenäisen TA-tehtävän palautus 

4h 29.4.24  Klo 10-14  Psykoottisen ihmisen hoitotyö. Uhkaavasti käyttäytyvän ihmisen kohtaaminen  

2 h 30.4.24  Klo 10-11.30  Psyykelääkehoito 

8h 7.5.24  Klo 8-15.45  Dialogisuus, hoitosuhdetyöskentely. Mindfulness. Psykoedukaatio. Motivoiva keskustelu, mini-interventio.   Harjoitustunnit.   

4h 14.5.24   klo 8-11.30  Yhteistoiminnallinen tentti (vastaukset kolmen hlön ryhmissä) 

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevän lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa osana asiakkaan/potilaan hoitoprosessin kuvausta.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan/potilaan monialaisessa hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa selittää kriisien kulun ja analysoida sen yhteyttä mielenterveyteen.
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja osaa soveltaa palvelujärjestelmätietoa asiakkaan/potilaan tarpeenmukaisessa hoitoon ohjaamisessa.

Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellistä hoitoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevän lainsäädännön.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisessa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan/potilaan monialaisessa hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa selittää kriisien kulun ja sen yhteyden mielenterveyteen.
Opiskelija osaa kuvata psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellistä hoitoa.'
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivallan ilmenemistä ja osaa ohjata asiakasta/potilasta tarpeenmukaisesti tilanteessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettävät käsitteet.
Opiskelija osaa kertoa keskeisestä mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija osaa kertoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisen prosessin ja tunnistaa näyttöön perustuvaa tiedon osuuden asiakkaan/potilaan hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa kuvata kriisien kulun.
Opiskelija osaa kertoa yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellisestä hoidosta.
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivallan käsitteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei osaa kuvata keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija ei osaa kertoa keskeisestä mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija ei osaa kertoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisen prosessia eikä tunnista näyttöön perustuvan tiedon osuutta asiakkaan/potilaan hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija ei osaa kertoa yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellisestä hoidosta.
Opiskelija ei osaa kertoa lähisuhdeväkivallan ilmenemisestä eikä hoitoon ohjaamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteistoiminnallinen tentti arvioidaan 0-5. Mikäli ei halua osallistua yhteistoiminnalliseen tenttiin, voi ilmoittautua yksilötenttiin uusintapäivänä.
Muut osasuoritukset hyväksytty (H3) - hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin arvosanasta.
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osasuoritukset ovat koossa hyväksyttyinä.

Arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SMM22SPy
  SMM22SPy

Tavoitteet

Opiskelija:
Kykenee dialogiin täysi-ikäisen kriisissä olevan, mielenterveysongelmasta ja riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen kanssa.
Osaa tukea häntä tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa.
Opiskelija ymmärtää, mitä lähisuhdeväkivallan käsite tarkoittaa, tunnistaa mahdollisen lähisuhdeväkivallan ja osaa ohjata asiakasta, potilasta tilanteessa
Osaa hyödyntää sähköisiä terveyspalveluja.

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön lähtökohtia:
Positiivinen mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen
Transaktioanalyyttinen vuorovaikutusteoria (Abstract in English)
Lainsäädäntö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelut (julkinen, yksityinen, kolmas sektori, sähköiset palvelut)

Kriisissä olevan ihmisen tukeminen:
Kriisityö
Mielenterveysongelmasta ja/tai riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen voimavaralähtöinen hoitotyö (osa materiaalista englanninkielisenä):
Masentuneen ihmisen hoitotyö
Itsetuhoisen ihmisen hoitotyö
Syömishäiriöisen ihmisen hoitotyö
Riippuvuusongelmaisen ihmisen hoitotyö
Psykoottisesti oireilevan ja psykoosisairaan ihmisen hoitotyö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön voimavaralähtöiset auttamismenetelmät (osa materiaalista englanninkielisenä):
Dialogisuus
Motivoiva keskustelu
Hoitosuhdetyöskentely
Mini-interventio
Psykoedukaatio
Omahoitoa tukevat sähköiset menetelmät
Psyykenlääkehoito

Potilasturvallisuusosaaminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä:
Aggressiivisen ihmisen kohtaaminen ja toimintamallit eri tilanteissa
Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ohjausosaaminen tilanteessa

Psykiatria ja päihdelääketiede:
Riippuvuusongelmat
Psyykkiset sairaudet

Aika ja paikka

Kevät 2024. Tarkempi suunnitelma kts. sisällön jaksotus, eteneminen.
Lähiopetus Kajaanin amk. Verkko-opetus Reppu.

Oppimateriaalit

Skholessa opiskellaan itsenäisesti:
Psykiatriset sairaudet https://app.skhole.fi/fi-FI/courses/psykiatriset-sairaudet
Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito -perusteet https://app.skhole.fi/fi-FI/courses/psykiatrinen-laakehoito-perusteet
Tenttialue:
Oppikirja Hämäläinen, Kanerva, Kuhanen, C., Schubert, C., Seuri, T. 2017. Mielenterveyshoitotyö. SanomaPro.(Oppikirjasta ei tenttiin ss. 65-72 ja ss. 83-101)
Opintojakson Reppu-materiaalit
Skhole-materiaalit (em. kurssit)
Päihdelääketieteen Käypä hoito -suositukset (3)

Opetusmenetelmät

Harjoitustunnit (sis. mt-lakitunnit) ja simulaatio-opetus.
Opiskelu toteutuu sekä verkko- että lähiopetuksena. Opinnot on suunniteltu etenevän tietyssä järjestyksessä, jotta osaaminen kehittyy perusteista soveltavaan tasoon.

Verkkotehtävistä osa toteutuu pakollisina (transaktioanalyysi, tietotesti), osa vapaaehtoisina (verkkokeskustelut) tehtävinä. Huomaathan, että verkko-opintojen avulla oppikirja tulee käydyksi läpi.
Lähiopetustunneilla on läsnäolovelvollisuus P -merkityillä simulaatiotunneilla.
Harjoitustunnit (sis. mt-lakitunnit) ja simulaatio-opetus.
Ohje simulaatio opiskeluun:
Simulaatioissa harjoittelet sairaanhoitajana toimimista simulaatioympäristössä
Simulaatioissa tavoitteena
osaat tunnistaa ja arvioida asiakkaan/potilaan (mielen)terveyttä uhkaavan tilan
osaat turvata asiakkaan fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden
osaat arvioida hoidon tarpeen
osaat tarvittaessa konsultoida muita terveydenhuollon asiantuntijoita
Valmistaudu simulaatioon opiskelemalla teoria ja kertaamalla ISBAR.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun edeltävyysehtona ovat yleiset edeltävyysehdot sekä ko. ammattiaineen hyväksytysti suoritetut lääkelaskut. Harjoittelu pääsääntöisesti teoriaopetuksen jälkeisenä lukukautena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yhteistoiminnallinen tentti 14.5.24.
1. uusinta 30.5.2024
2. uusinta 08/24 (päivä tarkentuu myöhemmin)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaiset suoritustavat ilmoitetaan vielä opintojakson alussa Repussa.

Opiskelija voi valita, tekeekö yhteistoiminnallisen tentin ilmoitettuna tenttiajankohtana vai
yksilötenttinä ennakkoon ilmoitettuna uusinta-aikana.

Voit opiskella itsenäisesti ne opinnot, jotka eivät ole etenemissuunnitelmassa merkittynä P = pakollinen läsnäolo.

Korvaustehtävät mahdollisista p-tuntipoissaoloista ja harjoitustuntipoissaoloista.

Simulaatiokorvaukset seuraavan/toisen ryhmän mukana.

Sisällön jaksotus

10.1.24 klo 15.45-16.15  Lääkelaskut 1.(Pyhäjärvellä)
7.2.24 klo 8-9  Lääkelaskut 2. (Kajaanissa)

20.2.24   klo 14.15-15.45  Orientaatio, itsenäisen opiskelun ohjaus pedagogisen käsikirjoituksen mukaisesti. Mt-käsite.  TEAMS
27.2.24  Klo 10-11.30  Tahdosta riippumaton hoitoprosessi mielenterveyslaissa  TEAMS
vko 10. Itsenäisen opiskelun viikko; TA-tehtävän palautus 11.3.24 mennessä 
12.3.24   Klo 12.30-14  Masentuneen ihmisen hoitotyö  TEAMS
Riippuvuusongelmista kärsivän ihmisen hoitotyö. Teoria mini-interventio, motivoiva keskustelu.  TEAMS
12.3.24   klo 14.15- 15.45  Psykoottisesti oireilevan ihmisen hoitotyö  TEAMS
20.3.24   Klo 8-9.30  Psyykelääkehoito  TEAMS
vko 13.   Itsenäinen opiskelu/ MiePä 
2.4.24 klo 9-16.30  Koko ryhmälle Pyhäjärvellä  Dialogisuus, hoitosuhdetyöskentely. Psykoedukaatio.  
Kertauspajat/Kriisityö, itsetuhoisuus + Simulaatio 
3.4.24 klo 8-11.30 4h tentti  Repputentti 

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevän lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa osana asiakkaan/potilaan hoitoprosessin kuvausta.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan/potilaan monialaisessa hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa selittää kriisien kulun ja analysoida sen yhteyttä mielenterveyteen.
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja osaa soveltaa palvelujärjestelmätietoa asiakkaan/potilaan tarpeenmukaisessa hoitoon ohjaamisessa.

Opiskelija osaa kuvata monipuolisesti ja kriittisesti psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellistä hoitoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevän lainsäädännön.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisessa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan/potilaan monialaisessa hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa selittää kriisien kulun ja sen yhteyden mielenterveyteen.
Opiskelija osaa kuvata psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellistä hoitoa.'
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivallan ilmenemistä ja osaa ohjata asiakasta/potilasta tarpeenmukaisesti tilanteessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettävät käsitteet.
Opiskelija osaa kertoa keskeisestä mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija osaa kertoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisen prosessin ja tunnistaa näyttöön perustuvaa tiedon osuuden asiakkaan/potilaan hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija osaa kuvata kriisien kulun.
Opiskelija osaa kertoa yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellisestä hoidosta.
Opiskelija osaa kuvata lähisuhdeväkivallan käsitteen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija ei osaa kuvata keskeisiä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija ei osaa kertoa keskeisestä mielenterveyshoitotyötä ja päihdehoitotyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija ei osaa kertoa asiakkaan/potilaan hoitoon ohjaamisen prosessia eikä tunnista näyttöön perustuvan tiedon osuutta asiakkaan/potilaan hoitamisessa ja omahoidon tukemisessa.
Opiskelija ei osaa kertoa yleisimpien psyykkisten sairauksien ja päihdeongelmien lääketieteellisestä hoidosta.
Opiskelija ei osaa kertoa lähisuhdeväkivallan ilmenemisestä eikä hoitoon ohjaamisesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteistoiminnallinen tentti arvioidaan 0-5. Mikäli ei halua osallistua yhteistoiminnalliseen tenttiin, voi ilmoittautua yksilötenttiin uusintapäivänä.
Muut osasuoritukset hyväksytty (H3) - hylätty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin arvosanasta.
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osasuoritukset ovat koossa hyväksyttyinä.

Arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelmasta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Jaana Pätsi
 • Sari Pyykkönen
 • Mervi Tykkyläinen
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Heikki Kattainen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

1. Asiakaslähtöisyys sekä hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus:

Opiskelija osaa tukea asiakasta tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa.

Opiskelija osaa kuvata toimintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä ja toimia lainsäädännön sekä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.


1. Johtaminen, yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä ko. palvelujen laatu ja turvallisuus:

Opiskelija tietää alueen julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdehoitotyön palveluja ja tutustuu valitsemiinsa palveluihin opintokäynneillä.

Opiskelija vierailee AA-ryhmän avoimessa ryhmässä.

Opiskelija tietää yksikön potilasturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen.


2. Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Opiskelija osaa toimia dialogisessa hoitosuhteessa asiakkaan kanssa ja hyödyntää motivoivaa keskustelua.

Opiskelija osaa hyödyntää asiakkaan voimavaroja ja omahoitoa tukevia auttamismenetelmiä.

Opiskelijaa osaa kuvata psyykelääkeryhmät ja tunnistaa psyykelääkkeiden yleisimmät pää- ja sivuvaikutukset.

Opiskelija hallitsee turvalliset lääkkeenantotavat.

Opiskelija ohjaa asiakkaita tarpeenmukaisesti.


3. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko:

Opiskelija kartoittaa yksikön tarpeita näyttöön perustuvaan toimintaan liittyen ja suunnittelee ja toteuttaa siihen perustuen tutkimusklubimaisen tilaisuuden työntekijöille.

Opiskelija osaa dokumentoida kansallisen kirjaamisen mallin mukaisesti.

Opiskelijan mahdolliset muut tavoitteet (esim. edelliseen harjoitteluun liittyen) :

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Mervi Tykkyläinen
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

1. Asiakaslähtöisyys sekä hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus:

Opiskelija osaa tukea asiakasta tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa.

Opiskelija osaa kuvata toimintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä ja toimia lainsäädännön sekä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.


1. Johtaminen, yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä ko. palvelujen laatu ja turvallisuus:

Opiskelija tietää alueen julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdehoitotyön palveluja ja tutustuu valitsemiinsa palveluihin opintokäynneillä.

Opiskelija vierailee AA-ryhmän avoimessa ryhmässä.

Opiskelija tietää yksikön potilasturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen.


2. Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Opiskelija osaa toimia dialogisessa hoitosuhteessa asiakkaan kanssa ja hyödyntää motivoivaa keskustelua.

Opiskelija osaa hyödyntää asiakkaan voimavaroja ja omahoitoa tukevia auttamismenetelmiä.

Opiskelijaa osaa kuvata psyykelääkeryhmät ja tunnistaa psyykelääkkeiden yleisimmät pää- ja sivuvaikutukset.

Opiskelija hallitsee turvalliset lääkkeenantotavat.

Opiskelija ohjaa asiakkaita tarpeenmukaisesti.


3. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko:

Opiskelija kartoittaa yksikön tarpeita näyttöön perustuvaan toimintaan liittyen ja suunnittelee ja toteuttaa siihen perustuen tutkimusklubimaisen tilaisuuden työntekijöille.

Opiskelija osaa dokumentoida kansallisen kirjaamisen mallin mukaisesti.

Opiskelijan mahdolliset muut tavoitteet (esim. edelliseen harjoitteluun liittyen) :

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Raila Arpala
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

1. Asiakaslähtöisyys sekä hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus:

Opiskelija osaa tukea asiakasta tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteistyössä hoitoon osallistuvien kanssa.

Opiskelija osaa kuvata toimintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä ja toimia lainsäädännön sekä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.


1. Johtaminen, yrittäjyys, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö sekä ko. palvelujen laatu ja turvallisuus:

Opiskelija tietää alueen julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdehoitotyön palveluja ja tutustuu valitsemiinsa palveluihin opintokäynneillä.

Opiskelija vierailee AA-ryhmän avoimessa ryhmässä.

Opiskelija tietää yksikön potilasturvallisuuteen liittyvät erityispiirteet ja osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen.


2. Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Opiskelija osaa toimia dialogisessa hoitosuhteessa asiakkaan kanssa ja hyödyntää motivoivaa keskustelua.

Opiskelija osaa hyödyntää asiakkaan voimavaroja ja omahoitoa tukevia auttamismenetelmiä.

Opiskelijaa osaa kuvata psyykelääkeryhmät ja tunnistaa psyykelääkkeiden yleisimmät pää- ja sivuvaikutukset.

Opiskelija hallitsee turvalliset lääkkeenantotavat.

Opiskelija ohjaa asiakkaita tarpeenmukaisesti.


3. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko:

Opiskelija kartoittaa yksikön tarpeita näyttöön perustuvaan toimintaan liittyen ja suunnittelee ja toteuttaa siihen perustuen tutkimusklubimaisen tilaisuuden työntekijöille.

Opiskelija osaa dokumentoida kansallisen kirjaamisen mallin mukaisesti.

Opiskelijan mahdolliset muut tavoitteet (esim. edelliseen harjoitteluun liittyen) :

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

18.12.2023 - 02.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

TKI-osuus

0.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Huusko
 • Mervi Ruotsalainen
 • OPE_Sote OPE_Sote
Ryhmät
 • TESTI_Mervi_2020
  TESTI_Mervi_2020

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
Suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä.
Arvioida asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa.
Arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/ potilaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Tukea asiakasta/ potilasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa.

Sisältö

Ohjaamista tukeva lainsäädäntö
Ohjauksen eettisyys
Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuva tietosisältö
Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuvat pedagogiset menetelmät
Erilaiset ohjausmenetelmät: suullinen ja kirjallinen ohjaus, demonstrointi, puhelin- ja audiovisuaalinen ohjaus, ryhmäohjaus ja yksilöohjaus
Omanhoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
Ohjauksen vaikuttavuus, laatu ja riittävyys

Aika ja paikka

Info 8.12.23 klo 1230-1400 TA21L159
Ohjaaminen terveyden edistämisessä alkaa vkolla 49 (8.12) verkkokurssina ja loppuu vkolla 8 (8.2)

Kevät 2024
Ohjauksen harjoitustunnit /Lähiopetus.
8.2 klo 800-1130 K1 ryhmä, opettajana Sari Pyykkönen
8.2 klo 800-1130 K2 ryhmä, opettajana Eeva Kähkönen

Terveyden edistämisen tapahtumien esittely,lähiopetus
8.2 klo 1230-1545 K1 ryhmä opettajana Sari Pyykkönen
8.2 klo 1230-1545 K2 ryhmä opettajana Eeva Kähkönen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

terveyden edistämisen tapahtuma toteutuu työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op=27 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty–hylätty. Hyväksytty–hylätty-arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 %

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei käytä asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä.
Ei osaa nimetä ja kuvailla ammattialansa perustietoja.
Ei toimi tarkoituksenmukaisesti.
Ei osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
Ei käytä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.
Ei ota toiminnassaan asiakkaita huomioon.
Ei toimi ryhmän jäsenenä eikä ota toiminnassaan muita ryhmän jäseniä huomioon.
Ei toimi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty kun ;

Opiskelija suorittaa verkkokurssin kaikki tehtävät hyväksytysti ja osallistuu harjoitustunteihin (4h)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ja arvioi terveyden edistämisen tapahtuman ja osalllistuu tapahtuman esittely tunneille (2 h)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 22.09.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Sari Pyykkönen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
Suunnitella ja toteuttaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille ja ryhmille asiakkaiden/ potilaiden kanssa ja moniammatillisessa yhteistyössä.
Käyttää asiakas/ potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä.
Arvioida asiakkaan/ potilaan tarpeet, voimavarat sekä oman vastuun ohjauksen suunnittelussa ja omahoidossa.
Arvioida ohjauksen tuloksia yhdessä asiakkaan/ potilaan, läheisten ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa.
Suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/ potilaan omahoitoa tukevaa ohjausta pedagogisesti ja eettisesti perustellen.
Tukea asiakasta/ potilasta ja läheisiä hoitoon sitoutumisessa.

Sisältö

Ohjaamista tukeva lainsäädäntö
Ohjauksen eettisyys
Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuva tietosisältö
Asiakkaan ohjauksen näyttöön perustuvat pedagogiset menetelmät
Erilaiset ohjausmenetelmät: suullinen ja kirjallinen ohjaus, demonstrointi, puhelin- ja audiovisuaalinen ohjaus, ryhmäohjaus ja yksilöohjaus
Omanhoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
Ohjauksen vaikuttavuus, laatu ja riittävyys

Aika ja paikka

Info 24.4.23 klo 800–930 Teams
Ohjaaminen terveyden edistämisessä alkaa vkolla 17 (24.4) verkkokurssina ja loppuu vkolla 21 (23.5)

Kevät 2024

Ohjauksen harjoitustunnit /Lähiopetus
SHT23S 23.05.2024 08.00 - 11.30 TA21L157.
SHS23S 23.05.2024 08.00 - 11.30 TA21L158

SYKSY 2024
Terveyden edistämisen tapahtumien esittely,lähiopetus
SHT23S 13.09.2024 08.00 - 9.30 TA21L157.
SHS23S 13.09.2024 08.00 - 9.30 TA21L159

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama verkkokurssi materiaali

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

terveyden edistämisen tapahtuma toteutuu työelämässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op=27 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso arvioidaan hyväksytty–hylätty. Hyväksytty–hylätty-arvioinnissa hyväksytyn suorituksen raja on 70 %

Hyväksytty
Opiskelija:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimii asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustelee toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa peruskäsitteitä.
Ei osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Ei osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä.
Ei toimi asiakaslähtöisesti eikä tavoitteellisesti
Ei toimi ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty
Opiskelija:
Ei käytä asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä.
Ei osaa nimetä ja kuvailla ammattialansa perustietoja.
Ei toimi tarkoituksenmukaisesti.
Ei osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.
Ei käytä toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.
Ei ota toiminnassaan asiakkaita huomioon.
Ei toimi ryhmän jäsenenä eikä ota toiminnassaan muita ryhmän jäseniä huomioon.
Ei toimi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytty kun ;

Opiskelija suorittaa verkkokurssin kaikki tehtävät hyväksytysti ja osallistuu harjoitustunteihin (4h)

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ja arvioi terveyden edistämisen tapahtuman ja osalllistuu tapahtuman esittely tunneille (2 h)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija-Liisa Punta-Saastamoinen
 • Sirpa Parviainen
 • Gitta Palomäki
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnasta yhteistyössä prosessiin osallistuvien kanssa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Osa 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi (1 op): Opinnäytetyön tavoitteet, aiheen valinta ja rajaus. Ohjaus ja vertaisohjaus. Sitoutuminen, vastuu ja velvollisuus. Aiheanalyysi ja tiedonhankintataidot. Toimeksiantosopimus ja tekijänoikeudet.
Osa 2. Opinnäytetyösuunnitelma (7 op): Yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Arviointikäytänteet. Sisältää 1op. Tieteellinen kirjoittaminen. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys.
Osa 3. Opinnäytetyön toteutus, esitys ja raportointi (7 op): Opinnäytetyön esitys ja hyödyntäminen. Seminaarit ja eposteri. Julkaiseminen ja markkinointi.
Osa 4. Kypsyysnäyte: Asetus amk-opinnoista 352/2003
Lisäksi mahdollisuus osallistua ohjaukseen oparipajoissa (menetelmäohjaus, tiedonhakuohjaus ja tieteellinen kirjoittaminen).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty 1-5/ Hylätty
Arviointikriteerit: http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Etusivu

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyöprosessi voidaan aloittaa, kun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukukauden opinnot on pääosin suoritettu.
Aiheanalyysi hyväksytty ennen opinnäytetyösuunnitelman aloittamista.
Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty ennen opinnäytetyön tekemistä ja esittämistä.
Tutkimustoiminta 5op. suoritettu hyväksytysti ennen opinnäytetyön toteutusvaihetta.
Opinnäytetyö esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Maija-Liisa Punta-Saastamoinen
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Jaana Kemppainen
 • Gitta Palomäki
 • Katja Räisänen
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnasta yhteistyössä prosessiin osallistuvien kanssa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Osa 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi (1 op): Opinnäytetyön tavoitteet, aiheen valinta ja rajaus. Ohjaus ja vertaisohjaus. Sitoutuminen, vastuu ja velvollisuus. Aiheanalyysi ja tiedonhankintataidot. Toimeksiantosopimus ja tekijänoikeudet.
Osa 2. Opinnäytetyösuunnitelma (7 op): Yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Arviointikäytänteet. Sisältää 1op. Tieteellinen kirjoittaminen. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys.
Osa 3. Opinnäytetyön toteutus, esitys ja raportointi (7 op): Opinnäytetyön esitys ja hyödyntäminen. Seminaarit ja eposteri. Julkaiseminen ja markkinointi.
Osa 4. Kypsyysnäyte: Asetus amk-opinnoista 352/2003
Lisäksi mahdollisuus osallistua ohjaukseen oparipajoissa (menetelmäohjaus, tiedonhakuohjaus ja tieteellinen kirjoittaminen).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty 1-5/ Hylätty
Arviointikriteerit: http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Etusivu

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyöprosessi voidaan aloittaa, kun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukukauden opinnot on pääosin suoritettu.
Aiheanalyysi hyväksytty ennen opinnäytetyösuunnitelman aloittamista.
Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty ennen opinnäytetyön tekemistä ja esittämistä.
Tutkimustoiminta 5op. suoritettu hyväksytysti ennen opinnäytetyön toteutusvaihetta.
Opinnäytetyö esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
 • Sirpa Parviainen
 • Riitta Sievänen
 • Gitta Palomäki
 • Teija Ravelin
 • Maarit Leinonen
 • OPE_Sote OPE_Sote
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnasta yhteistyössä prosessiin osallistuvien kanssa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Osa 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi (1 op): Opinnäytetyön tavoitteet, aiheen valinta ja rajaus. Ohjaus ja vertaisohjaus. Sitoutuminen, vastuu ja velvollisuus. Aiheanalyysi ja tiedonhankintataidot. Toimeksiantosopimus ja tekijänoikeudet.
Osa 2. Opinnäytetyösuunnitelma (7 op): Yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Arviointikäytänteet. Sisältää 1op. Tieteellinen kirjoittaminen. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys.
Osa 3. Opinnäytetyön toteutus, esitys ja raportointi (7 op): Opinnäytetyön esitys ja hyödyntäminen. Seminaarit ja eposteri. Julkaiseminen ja markkinointi.
Osa 4. Kypsyysnäyte: Asetus amk-opinnoista 352/2003

Lisäksi mahdollisuus osallistua ohjaukseen oparipajoissa (menetelmäohjaus, tiedonhakuohjaus ja tieteellinen kirjoittaminen).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit: http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Etusivu

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyöprosessi voidaan aloittaa, kun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukukauden opinnot on pääosin suoritettu.
Aiheanalyysi hyväksytty ennen opinnäytetyösuunnitelman aloittamista.
Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty ennen opinnäytetyön tekemistä ja esittämistä.
Tutkimustoiminta 5op. suoritettu hyväksytysti ennen opinnäytetyön toteutusvaihetta.
Opinnäytetyö esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Virpi Neuvonen
 • Sirpa Parviainen
 • Riitta Sievänen
Ryhmät
 • SMM22SPy
  SMM22SPy

Tavoitteet

Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan tutkimus-, kehittämis - ja innovaatiotoiminnasta yhteistyössä prosessiin osallistuvien kanssa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Osa 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi (1 op): Opinnäytetyön tavoitteet, aiheen valinta ja rajaus. Ohjaus ja vertaisohjaus. Sitoutuminen, vastuu ja velvollisuus. Aiheanalyysi ja tiedonhankintataidot. Toimeksiantosopimus ja tekijänoikeudet.
Osa 2. Opinnäytetyösuunnitelma (7 op): Yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Arviointikäytänteet. Sisältää 1op. Tieteellinen kirjoittaminen. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys.
Osa 3. Opinnäytetyön toteutus, esitys ja raportointi (7 op): Opinnäytetyön esitys ja hyödyntäminen. Seminaarit ja eposteri. Julkaiseminen ja markkinointi.
Osa 4. Kypsyysnäyte: Asetus amk-opinnoista 352/2003

Lisäksi mahdollisuus osallistua ohjaukseen oparipajoissa (menetelmäohjaus, tiedonhakuohjaus ja tieteellinen kirjoittaminen).

Aika ja paikka

30.1.2024 orientointi opinnäytetyön tekemiseen
20.2.2024 aiheanalyysin tekemistä työpajoissa (opiskelija, ohjaava opettaja, toimeksiantaja, vertaiset, informaatikko)
27.2.2024 opinnäytetyösuunnitelmaan orientointi
12.3.2024 opinnäytetyösuunnitelman tekoa työpajoissa (opiskelija, ohjaava opettaja, toimeksiantaja, vertaiset, informaatikko)

Valmiiden opinnäytetyösuunnitelmien esitys opinnäytetyöseminaareissa, joihin ilmoittaudutaan viimeistään kahta viikkoa ennen seminaarista vastaavalle opettajalle. Seminaarien aikataulu ja vastuuopettajat keväällä 2024:
28.3.2024, kello 8-16/Teija Ravelin.
18.4.2024.,kello 8-16/Sirpa Parviainen
25.4.2024. kello 8-16/Teija Ravelin
24.5.2024.kello 8-16/Sirpa Parviainen
3.6.2024. kello 8-16/Sirpa Parviainen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit: http://www.kamk.fi/opari/Opinnaytetyopakki/Etusivu

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyöprosessi voidaan aloittaa, kun ensimmäisen, toisen ja kolmannen lukukauden opinnot on pääosin suoritettu.
Aiheanalyysi hyväksytty ennen opinnäytetyösuunnitelman aloittamista.
Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty ennen opinnäytetyön tekemistä ja esittämistä.
Tutkimustoiminta 5op. suoritettu hyväksytysti ennen opinnäytetyön toteutusvaihetta.
Opinnäytetyö esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Kukkonen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija:
- Osaa tunnistaa potilaan palliatiivisen hoidon tai saattohoidon tarpeen.
- Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä, hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa.
- Ymmärtää elämän loppuvaiheen suunnitelman merkityksen potilaan ja hänen läheistensä hoidossa
- Osaa toteuttaa oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa.
- Osaa kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
- Osaa käyttää erilaisia menetelmiä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen.

Sisältö

- Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoitotyö
- Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma
- Sairaanhoitajana toimiminen palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa ja moniammatillinen yhteistyö
- Kokonaisvaltainen oirehoito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
- Lähestyvän kuoleman merkit
- Vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
- Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Osaa nimetä, kuvailla ja käyttää johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiä käsitteitä.
Tietää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa hoitoa ohjaavat lait ja suositukset.
Tietää elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman merkityksen palliatiivisessa hoitotyössä.
Tietää hoidon porrastuksen ja palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmän sekä osaa kuvata, mistä voi saada asiantuntija-apua.
Tunnistaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarpeen.
Tietää palliatiivisen potilaan ja saattohoitopotilaan yleisimpien oireiden oirehoidon.
Tietää psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen menetelmiä ja niiden merkityksen hoitotyössä.
Tietää lähestyvän kuoleman merkit.
Tietää arvostavan kohtaamisen merkityksen hoitotyössä.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja käyttää johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiä käsitteitä.
Ei tiedä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ohjaavia lakeja ja suosituksia.
Ei tunne elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman merkitystä palliatiivisessa hoitotyössä.
Ei osaa kuvata palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmää tai tiedä, mistä voi kysyä asiantuntija-apua.
Ei tunnista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarvetta.
Ei tiedä, mitä ovat palliatiivisen potilaan ja saattohoitopotilaan yleisimmät oireet sekä kuinka niitä hoidetaan.
Ei tiedä, mitä ovat psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen menetelmät palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.
Ei tiedä, mitä ovat lähestyvän kuoleman merkit.
Ei ymmärrä arvostavan kohtaamisen merkitystä hoitotyössä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Kukkonen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija:
- Osaa tunnistaa potilaan palliatiivisen hoidon tai saattohoidon tarpeen.
- Osaa tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä, hoitavan lääkärin sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa.
- Ymmärtää elämän loppuvaiheen suunnitelman merkityksen potilaan ja hänen läheistensä hoidossa
- Osaa toteuttaa oireenmukaista ja inhimillistä palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitoa.
- Osaa kohdata ja hoitaa kuolevaa potilasta ja tukea hänen läheisiään.
- Osaa käyttää erilaisia menetelmiä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisten ja vakaumuksellisten tarpeiden tukemiseen.

Sisältö

- Palliatiivinen hoitotyö ja saattohoitotyö
- Elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma
- Sairaanhoitajana toimiminen palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa ja moniammatillinen yhteistyö
- Kokonaisvaltainen oirehoito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
- Lähestyvän kuoleman merkit
- Vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa
- Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija:
Osaa nimetä, kuvailla ja käyttää johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiä käsitteitä.
Tietää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa hoitoa ohjaavat lait ja suositukset.
Tietää elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman merkityksen palliatiivisessa hoitotyössä.
Tietää hoidon porrastuksen ja palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmän sekä osaa kuvata, mistä voi saada asiantuntija-apua.
Tunnistaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarpeen.
Tietää palliatiivisen potilaan ja saattohoitopotilaan yleisimpien oireiden oirehoidon.
Tietää psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen menetelmiä ja niiden merkityksen hoitotyössä.
Tietää lähestyvän kuoleman merkit.
Tietää arvostavan kohtaamisen merkityksen hoitotyössä.

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa nimetä, kuvailla ja käyttää johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeisiä käsitteitä.
Ei tiedä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa ohjaavia lakeja ja suosituksia.
Ei tunne elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman merkitystä palliatiivisessa hoitotyössä.
Ei osaa kuvata palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmää tai tiedä, mistä voi kysyä asiantuntija-apua.
Ei tunnista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tarvetta.
Ei tiedä, mitä ovat palliatiivisen potilaan ja saattohoitopotilaan yleisimmät oireet sekä kuinka niitä hoidetaan.
Ei tiedä, mitä ovat psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen menetelmät palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.
Ei tiedä, mitä ovat lähestyvän kuoleman merkit.
Ei ymmärrä arvostavan kohtaamisen merkitystä hoitotyössä.

fi
Ilmoittautumisaika

02.01.2024 - 17.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Räisänen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteet
• tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
• tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
• saa valmiuksia saattohoidossa olevan potilaan keskeiseen oirehoitoon
• saa valmiuksia kohdata saattohoidossa oleva potilas ja hänen omaisensa

Sisältö

Sisältö ja tehtävät

Teema 1: Minä hoitajana palliatiivisessa hoitotyössä, verkkotentti - Palliatiivinen hoito ja sen järjestäminen
Teema 2: Eettisyys palliatiivisessa hoidossa, keskustelun aloitus ja kommentointi
Teema 3: Palliatiivisen hoitotyön keskeinen kliininen osaaminen, verkkotentti kivun hoidosta ja kirjallinen yhteenveto valitusta teemasta sekä vertaisarviointi
HUOM! Jos opiskelija ei ole hoitotyönopiskelija ja kivunhoidon syvä ymmärtäminen ei ole tärkeintä tulevassa ammatissasi. Sinulla on mahdollisuus tehdä kaksi eri kirjallista yhteenvetoa valiltuista teemoista sekä vertaisarivointi. Jos valiset tämän vaihtoehdon, ole suoraan yhteydessä opettajaan sähköpostilla katja.raisanen@kamk.fi
Teema 4: Minä perheen kohtaajana ja tukijana: ei erillistä tehtävää
Teema 5: opintojakson kokoava tehtävä Tommi Case

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava opintojakso oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskeltava materiaali löytyy oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Palliatiivinen hoito 5 op on itsenäisesti suoritettava opintojakso verkkoympäristössä. Opiskelija opiskelee itsenäisesti materiaalin ja tekee siihen kuuluvat tehtävät.
Monivalintatentit
Keskustetehtävä
Artikkelitehtävä
Pohdinta tehtävä
Essee lopputehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, joka tarkoittaa 135 t opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Lopputehtävässä on huomioituTommin kokonaisvaltainen hoito, Tommin ja läheisten tarvitsemat palvelut, kotisaattohoito, yhteistyö perheen kanssa, kulttuuriset ja eettiset näkökulmat huomioitu.
Tehtävässä on noudatettu annettuja ohjeita tekstin pituudesta sekä lähteiden käytöstä ja merkinnästä asiakirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.
Tehtävässä käytetään johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon käsitteitä.
Vastauksesta tulee esille, että opiskelija osaa nimetä, kuvata ja perustella palliatiivisen potilaan hoitoon liittyviä seikkoja (esim. hoidonrajaus, hoitolinjaus, hoitotahto)
Palliatiivisen potilastapauksen hoitoon liittyviä näkökulmia on liitetty toisiinsa johdonmukaisella ja järkevällä tavalla.
Teksti on eheä, ristiriidaton ja johdonmukainen kokonaisuus, joka selittää potilastapaukseen liittyviä kysymyksiä.
Käsitteet ja perustelut muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, joka vastaa palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyviin kysymyksiin esitetyssä potilastapauksessa
Vastauksessa tulee esille tieto, selittäminen, ymmärtäminen ja soveltaminen sekä opiskelijan oma pohdinta
Tehtävään on lisätty opiskelijan oma reflektio oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä opintojakson aikana.

Täydennettävä:

Lopputehtävä ei pääsääntöisesti yllä edellä kuvattuihin kriteereihin.

Sanamäärä ei toteudu lopputehtävässä.
Lähteitä ei ole merkitty tekstiin tai lähdeluettelo on puutteellinen / virheellinen.
Tehtävässä ei ole vastattu esitettyihin kysymyksiin potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta huomioiden mm. oirehoito, psykososiaalinen tuki, läheisten huomiointi, sairauden eteneminen saattohoitoon ja kotona kuoleminen.
Tehtävässä on käytetty yksittäisiä palliatiivisen hoidon käsitteitä tai nimetään tai kuvaillaan palliatiiviseen hoitoon liittyviä perustietoja, mutta ei perustella valittujen toimintatapojen käyttöä potilastapauksessa.
Palliatiivisen hoidon käsitteitä käytetään epäjohdonmukaisesti ja ymmärrys käsitteistä ei välity tekstistä.
Tehtävässä kuvaillaan tai nimetään yksittäisiä palliatiiviseen hoitoon liittyviä seikkoja, tekstin ainekset ovat satunnaisia eikä tekstillä ole jäsentynyttä rakennetta.
Tekstin esitystapa on luettelomainen, asiaan liittyviä seikkoja ei ole liitetty kokonaisuudeksi
opiskelijan omaa pohdintaa ei tule esille.
Vastauksesta puuttuu vaadittu reflektio omasta oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä opintojakson aikana.

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä heti opintojakson alussa
Teema 1: Minä hoitajana palliatiivisessa hoitotyössä, verkkotentti - Palliatiivinen hoito ja sen järjestäminen
Teema 2: Eettisyys palliatiivisessa hoidossa, keskustelun aloitus ja kommentointi
Teema 3: Palliatiivisen hoitotyön keskeinen kliininen osaaminen, verkkotentti kivun hoidosta ja kirjallinen yhteenveto valitusta teemasta sekä vertaisarviointi
Teema 4: Minä perheen kohtaajana ja tukijana: oma pohdintatehtävä
Teema 5: opintojakson kokoava tehtävä Tommi Case

Lue tehtävien ohjeet huolellisesti. Suorita tehtävät järjestyksessä. Tee opintojakson kokoava tehtävä viimeisenä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

27.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Katja Räisänen

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteet
• tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
• tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
• saa valmiuksia saattohoidossa olevan potilaan keskeiseen oirehoitoon
• saa valmiuksia kohdata saattohoidossa oleva potilas ja hänen omaisensa

Sisältö

Sisältö ja tehtävät

Teema 1: Minä hoitajana palliatiivisessa hoitotyössä, verkkotentti - Palliatiivinen hoito ja sen järjestäminen
Teema 2: Eettisyys palliatiivisessa hoidossa, keskustelun aloitus ja kommentointi
Teema 3: Palliatiivisen hoitotyön keskeinen kliininen osaaminen, verkkotentti kivun hoidosta ja kirjallinen yhteenveto valitusta teemasta sekä vertaisarviointi
HUOM! Jos opiskelija ei ole hoitotyönopiskelija ja kivunhoidon syvä ymmärtäminen ei ole tärkeintä tulevassa ammatissasi. Sinulla on mahdollisuus tehdä kaksi eri kirjallista yhteenvetoa valiltuista teemoista sekä vertaisarivointi. Jos valiset tämän vaihtoehdon, ole suoraan yhteydessä opettajaan sähköpostilla katja.raisanen@kamk.fi
Teema 4: Minä perheen kohtaajana ja tukijana: ei erillistä tehtävää
Teema 5: opintojakson kokoava tehtävä Tommi Case

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava opintojakso oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskeltava materiaali löytyy oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Palliatiivinen hoito 5 op on itsenäisesti suoritettava opintojakso verkkoympäristössä. Opiskelija opiskelee itsenäisesti materiaalin ja tekee siihen kuuluvat tehtävät.
Monivalintatentit
Keskustetehtävä
Artikkelitehtävä
Pohdinta tehtävä
Essee lopputehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 op, joka tarkoittaa 135 t opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Lopputehtävässä on huomioituTommin kokonaisvaltainen hoito, Tommin ja läheisten tarvitsemat palvelut, kotisaattohoito, yhteistyö perheen kanssa, kulttuuriset ja eettiset näkökulmat huomioitu.
Tehtävässä on noudatettu annettuja ohjeita tekstin pituudesta sekä lähteiden käytöstä ja merkinnästä asiakirjoittamisen ohjeiden mukaisesti.
Tehtävässä käytetään johdonmukaisesti palliatiivisen hoidon käsitteitä.
Vastauksesta tulee esille, että opiskelija osaa nimetä, kuvata ja perustella palliatiivisen potilaan hoitoon liittyviä seikkoja (esim. hoidonrajaus, hoitolinjaus, hoitotahto)
Palliatiivisen potilastapauksen hoitoon liittyviä näkökulmia on liitetty toisiinsa johdonmukaisella ja järkevällä tavalla.
Teksti on eheä, ristiriidaton ja johdonmukainen kokonaisuus, joka selittää potilastapaukseen liittyviä kysymyksiä.
Käsitteet ja perustelut muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, joka vastaa palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyviin kysymyksiin esitetyssä potilastapauksessa
Vastauksessa tulee esille tieto, selittäminen, ymmärtäminen ja soveltaminen sekä opiskelijan oma pohdinta
Tehtävään on lisätty opiskelijan oma reflektio oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä opintojakson aikana.

Täydennettävä:

Lopputehtävä ei pääsääntöisesti yllä edellä kuvattuihin kriteereihin.

Sanamäärä ei toteudu lopputehtävässä.
Lähteitä ei ole merkitty tekstiin tai lähdeluettelo on puutteellinen / virheellinen.
Tehtävässä ei ole vastattu esitettyihin kysymyksiin potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta huomioiden mm. oirehoito, psykososiaalinen tuki, läheisten huomiointi, sairauden eteneminen saattohoitoon ja kotona kuoleminen.
Tehtävässä on käytetty yksittäisiä palliatiivisen hoidon käsitteitä tai nimetään tai kuvaillaan palliatiiviseen hoitoon liittyviä perustietoja, mutta ei perustella valittujen toimintatapojen käyttöä potilastapauksessa.
Palliatiivisen hoidon käsitteitä käytetään epäjohdonmukaisesti ja ymmärrys käsitteistä ei välity tekstistä.
Tehtävässä kuvaillaan tai nimetään yksittäisiä palliatiiviseen hoitoon liittyviä seikkoja, tekstin ainekset ovat satunnaisia eikä tekstillä ole jäsentynyttä rakennetta.
Tekstin esitystapa on luettelomainen, asiaan liittyviä seikkoja ei ole liitetty kokonaisuudeksi
opiskelijan omaa pohdintaa ei tule esille.
Vastauksesta puuttuu vaadittu reflektio omasta oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä opintojakson aikana.

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä heti opintojakson alussa
Teema 1: Minä hoitajana palliatiivisessa hoitotyössä, verkkotentti - Palliatiivinen hoito ja sen järjestäminen
Teema 2: Eettisyys palliatiivisessa hoidossa, keskustelun aloitus ja kommentointi
Teema 3: Palliatiivisen hoitotyön keskeinen kliininen osaaminen, verkkotentti kivun hoidosta ja kirjallinen yhteenveto valitusta teemasta sekä vertaisarviointi
Teema 4: Minä perheen kohtaajana ja tukijana: oma pohdintatehtävä
Teema 5: opintojakson kokoava tehtävä Tommi Case

Lue tehtävien ohjeet huolellisesti. Suorita tehtävät järjestyksessä. Tee opintojakson kokoava tehtävä viimeisenä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Kukkonen
Ryhmät
 • SMM20STEC
  SMM20STEC
 • SH20ST_OKM
  SH20ST_OKM
 • SHS20S
  SHS20S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Kukkonen
Ryhmät
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
• Osaa soveltaa palliatiivista ja saattohoitoa määrittäviä keskeisiä lakeja ja säädöksiä
• Osaa määritellä eettisiä ja juridisia kysymyksiä sekä osaa toimia eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Ymmärtää palliatiivisen ja saattohoidon linjaukset ja hoidon rajaukset sekä ymmärtää ennakoivan hoitosuunnitelman ja hoitotahdon merkityksen potilaan hoidossa
• Tietää palliatiivisen ja saattohoitopotilaan keskeiset palveluketjut ja hoidon tasot
• Osaa arvioida eri potilasryhmien yksilöllisiä palliatiivisen hoidon tarpeita ja soveltaa osaamistaan työssään
• Ymmärtää ammatillisen osaamisen kehittämisen merkityksen palliatiivisessa hoidossa
• Osaa tukea potilaan toimintakykyä ja tietää kuntoutuksen menetelmien merkityksen palliatiivisessa hoidossa

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:
• Palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon keskeiset käsitteet
• Palliatiivista ja saattohoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
• Eettiset ja juridiset näkökulmat
• Eutanasia ilmiönä
• Palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut
• Kotisaattohoito
• Julkisen/yksityisen/3. sektorin ja vapaaehtoisten rooli palliatiivisessa hoidossa
• Hoidon linjaukset, rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma, hoitoneuvottelu, hoitotahto
• Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutuksen menetelmät palliatiivisessa hoidossa
• Erilaiset potilasryhmät palliatiivisessa ja saattohoidossa

Oppimateriaalit

Saarto T., Hänninen J., Antikainen, R. & Vainio, A. (toim.) 2015. Palliatiivinen hoito. Duodecim, Helsinki.

Käypä hoito suositus: Palliatiivinen hoito ja saattohoito.2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018.

Palliatiivinen talo.fi https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. 2019. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14.

Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. 2019. Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2019:68

Opetusmenetelmät

Verkossa tapahtuva opetus, webinaarit, itsenäisen opiskelu, ryhmätehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h
- Webinaarit 12 h
- Oppimispäiväkirja 20 h
- Itsenäinen opiskelu (Ennakkotehtävä, videoluennot / diat, kirjallisuuteen perehtyminen, eutanasia -tehtävä ja keskustelu potilastapauksista) 46 h
- Opintojakson kokoava pienryhmätehtävä 30 h
- Saattohoitopassi 27 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä; hyväksytty suoritus vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintää 70 % asetetuista tavoitteista

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä sekä osallistumista läsnäolovelvollisuutta vaativiin webinaareihin

Arviointikriteerit on kerrottu kunkin tehtävän kohdalla.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä; hyväksytty suoritus vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintää 70 % asetetuista tavoitteista

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä sekä osallistumista läsnäolovelvollisuutta vaativiin webinaareihin

Arviointikriteerit on kerrottu kunkin tehtävän kohdalla.

fi
Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 17.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 11.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Terhi Kukkonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa selittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
• Osaa soveltaa palliatiivista ja saattohoitoa määrittäviä keskeisiä lakeja ja säädöksiä
• Osaa määritellä eettisiä ja juridisia kysymyksiä sekä osaa toimia eettisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti palliatiivisessa ja saattohoidossa
• Ymmärtää palliatiivisen ja saattohoidon linjaukset ja hoidon rajaukset sekä ymmärtää ennakoivan hoitosuunnitelman ja hoitotahdon merkityksen potilaan hoidossa
• Tietää palliatiivisen ja saattohoitopotilaan keskeiset palveluketjut ja hoidon tasot
• Osaa arvioida eri potilasryhmien yksilöllisiä palliatiivisen hoidon tarpeita ja soveltaa osaamistaan työssään
• Ymmärtää ammatillisen osaamisen kehittämisen merkityksen palliatiivisessa hoidossa
• Osaa tukea potilaan toimintakykyä ja tietää kuntoutuksen menetelmien merkityksen palliatiivisessa hoidossa

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:
• Palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon keskeiset käsitteet
• Palliatiivista ja saattohoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
• Eettiset ja juridiset näkökulmat
• Eutanasia ilmiönä
• Palliatiivisen hoidon tasot ja palveluketjut
• Kotisaattohoito
• Julkisen/yksityisen/3. sektorin ja vapaaehtoisten rooli palliatiivisessa hoidossa
• Hoidon linjaukset, rajaukset, ennakoiva hoitosuunnitelma, hoitoneuvottelu, hoitotahto
• Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutuksen menetelmät palliatiivisessa hoidossa
• Erilaiset potilasryhmät palliatiivisessa ja saattohoidossa

Oppimateriaalit

Saarto T., Hänninen J., Antikainen, R. & Vainio, A. (toim.) 2015. Palliatiivinen hoito. Duodecim, Helsinki.

Käypä hoito suositus: Palliatiivinen hoito ja saattohoito.2018. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018.

Palliatiivinen talo.fi https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. 2019. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14.

Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. 2019. Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2019:68

Opetusmenetelmät

Verkossa tapahtuva opetus, webinaarit, itsenäisen opiskelu, ryhmätehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h
- Webinaarit 12 h
- Oppimispäiväkirja 20 h
- Itsenäinen opiskelu (Ennakkotehtävä, videoluennot / diat, kirjallisuuteen perehtyminen, eutanasia -tehtävä ja keskustelu potilastapauksista) 46 h
- Opintojakson kokoava pienryhmätehtävä 30 h
- Saattohoitopassi 27 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä; hyväksytty suoritus vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintää 70 % asetetuista tavoitteista

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä sekä osallistumista läsnäolovelvollisuutta vaativiin webinaareihin

Arviointikriteerit on kerrottu kunkin tehtävän kohdalla.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - täydennettävä; hyväksytty suoritus vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintää 70 % asetetuista tavoitteista

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytysti suoritettuja osatehtäviä sekä osallistumista läsnäolovelvollisuutta vaativiin webinaareihin

Arviointikriteerit on kerrottu kunkin tehtävän kohdalla.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Parviainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Maarit Leinonen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Sisältö

Perheen hoitotyön näyttöön perustuva tietopohja; varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö 2 op
Äidin ja perheen hoitotyö raskauden, synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana ja obstetriikka 1op verkko-opintoina
Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys 1op
Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö ja pediatria 1 op
Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op
Kehitysvammaisuus ja vammaisuus 2 op verkko-opintoina
Naisen hoitotyö ja gynekologia 2 op

Oppimateriaalit

Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö
KäypäHoito suositus raskauden keskeyttämisestä

Storvik-Sydänmaa ym ( 2019 ) Lapsen ja perheen hoitotyö

Moniammatillinen perhetyö; sosiaalityön ja lastensuojelu osuuden kirjallisuus:
Helminen, J. (toim.)(2017). Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Saastamoinen, K. (2016). Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan.
Raunio, K. (2011). Olennainen sosiaalityöstä.

Lasten ja nuorten mielenterveys 1op: oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson devmoodlessa
Kehitysvammaisuus 2 op: oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson devmoodlessa

Opetusmenetelmät

Perheen hoitotyö 10 op koostuu hoitotyön osuudesta, lääketieteen osuudesta ja sosiaalityön osuudesta. Viitekehys perheen hoitotyön kokonaisuuteen muodostuu instruktioluennoissa devMoodlessa.

Hoitotyön osuudessa opetusmenetelminä ovat mm opetuskeskustelut, harjoitukset ja simulaatio. Lääketieteen osuus on verkko-opintototeutus skholessa. Kehitysvammaisuus opinnot suoritetaan verkko-opintoina.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hyväksytty perheen hoitotyö -opintokokonaisuuden lääkelaskukokeen suoritus ( n 1 kk ennen harjoittelun alkamista ) on harjoittelun aloittamisen edeltävyysehto.

Lääkehoito ja farmakologia -opintojakson lääkehoitotentti ja lääkelaskutenttti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelun aloittamista. Myös nämä lääkehoidon opintojen suoritukset tulee olla hyväksytysti suoritettu n 1 kk ennen harjoittelua.

Kliinistä harjoittelua voi suorittaa myös työtä opinnollistaen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Perheen ht:n opintojakson lääkelaskut:
1. suoritus 5.9.2023 Lääkelaskujen tarkistus heti tentin jälkeen.
1. uusinta 13.9.2023
2. uusinta ja tarvittavat uusinnat sote oa:n lääkelaskujen uusintenteissä.

*Tentti äitiyshuolto ja nt hoitotyön sekä lasten ja nuorten hoitotyön osuudesta 13.12. paritenttinä koululla

Tenttialueet:
Äitiyshuolto ja nt ht ( 2 op) osuudesta hoitotyön suoritus pohjautuu kurssikirjasta:
luku 1 Naisen terveys,
luku 2 Naisen hedelmällisyys pois lukien tahaton lapsettomuus,
luku 3 Naisen sairaudet, pois lukien naisten seksuaaliset toimintahäiriöt,
luku 4 ei ole tenttialuetta,
luku 5 Nainen äitinä pois lukien seksuaalisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. devMoodle materiaalit ja raskauden keskeytyksen Käypähoitosuositus ovat tenttimateriaalia.

Lasten ja nuorten ht (3op) osuudesta hoitotyön suoritus pohjautuu kurssikirjaan + moodlen matriaaleihin:
Luku 2 Lapsen psykomotorinen kehitys eri ikäkausina
Luku 6 Leikki lapsen kehityksen tukena
Luku 9 Lapsi ja nuori potilaana, hoitotyön periaatteet ja niiden toteuttaminen
Luku 11 Vitaalitoiminnot ja niiden seuranta;
Luku 12 Lapsen kivun hoito ;
Luku 13 Neste- ja lääkehoito
Luku 14 Lapsen ja perheen ohjaaminen hoitotyössä ;
Luku 16 Lasten taudit: Infektiota sairastavan lapsen hoitotyö,
Luku 18 Kirurgisen lapsen hoitotyö


*Moniammatillinen perhetyö; sosiaalityö ja lasten suojelu 1 op. Suorituksiin sisältyy ennakkotehtävä ja kirjallinen tehtävä. Arviointi hyväksytty – hylätty.

Skhole KOE 1 op:
Skhole-kokeet ovat avoinna 5.9.2023 - 13.12.2023 välisenä aikana. Kunkin kokeen voi uusia tuona aikana neljä kertaa niin, että suoritusten välillä tulee olla 4 tuntia. Läpimenoraja on 70%.
Skhole koealueina ovat seuraavat neljä kurssia Skholessa:
-lastentaudit ( sisältää 14 luentoa , 3h15min) - koekoodi 3N9CG5
-naistentaudit ( sisältää 9 luentoa, 2h31min) - koekoodi 3FVM27
-raskaus ja synnytys ( sisältää 16 luentoa, 4h1min) - koekoodi 5GZ3C2
-lastenpsykiatria ( sisältää 7luentoa, 1h 39 m ) - koekoodi G5AYV7

Kehitysvammaisuus 2 op, oppimispäiväkirja.

Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op, itsenäinen tehtävä (pareittain tai 3 hlön ryhmässä).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT mahdollisuus tulee keskustella aina kunkin osuuden ( äitityshuolto ja nt ht, lasten ja nuorten ht, lasten ja nuorten mt, kehitysvammaisuus, perhetyö ja lastensuojelu) asiantuntijaopettajan kanssa.

Opintojen opinnollistaminen keskustellaan myös asiantuntijaopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op =27 opiskelijan työtuntia.
Harjoituksissa ja simulaatiossa on 100% läsnäolo. Poissaolo korvataan joko oman ryhmän toisen pienryhmän mukana tai seuraavina lukukausina. Huomio mahdolliset ops muutokset, mikäli läsnäolovelvollisia osuuksia jää oman ryhmän mukana suorittamatta.

Sisällön jaksotus

29.8.2023 klo 10-11.30 KURSSI-INFO ja käytännöt
Moodlessa on "Perhehoitotyön lähtökohdat ja keskeiset periaatteet" PP diasarja orientaatioperustaksi perheen hoitotyölle. Tutustu / perehdy tähän materiaaliin opintojen aloituskerran jälkeen ennen seuraavaa opetuskeskustelua.
5.9. klo10-11.30 Pth:n 1. lääkelaskut ja tarkistus, Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö
6.9. klo 10-11.30 Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö
13.9. klo10-11.30 Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö; pth:n lääkelaskut 1. uusinta
19.9. klo12.30-14 Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö
20.9. klo12.30-14 Äitiyshuolto ja naistentautien hoitotyö
20.9. klo14.15-15.45 Lasten ja nuorten hoitotyö
27.9. klo12.30-15.45 Lasten ja nuorten hoitotyö
4.10. klo12.30-14 Lasten ja nuorten hoitotyö DM-HOITAJAN ALUSTUS paikan päällä
10.10. klo14.15-15.45 Lasten ja nuorten hoitotyö
24.10. klo 8-9.30 HARJOITTELUINFO
1.11. klo10-11.30 Lasten ja nuorten hoitotyö ADHD-LIITON edustaja Teamsin kautta
14.11. klo10-11.30 Lasten ja nuorten hoitotyö
21.11. klo10-11.30 harjoitteluinfo
Harjoitustunnit/osaamisen näyttö:
29.11. klo 8-15.45 RYHMÄ1 (lanu/äina)
4.12. klo 8-15.45 RYHMÄ 2 (lanu/äina)

Osaamisen näyttö 5.12: PERUTTU
.
Perheen hoitotyön tentti:
13.12. klo 9.30-11.30 koululla luokissa 146 ja 147

Tentin 2. uusinta 15.2.2024, ilmoittautuminen 8.2. mennessä.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Moniammatillinen sosiaalityö
11.10. klo10-11.30
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 1 op lähiopetuspäivät ja eteneminen niissä:
29.8.23 INFO
5.9.23 2h Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihde/riippuvuus häiriöitä. Palvelujärjestelmää. Lakeja.
6.9.23 2h Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet. Lapsen ja nuoren psyyken kehitys.
24.10.23 2h Auttamismenetelmiä.
Skhole: Lastenpsykiatria
Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op osuudessa hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan läsnäolo tunneilla, korvaustehtävät poissaoloista. Pienryhmätehtävä arvioidaan Hyväksytty (H3)-Täydennettävä-Hylätty.

Kehitysvammaisuus 2 op itsenäinen verkko-opiskelu; 30.8.23 2h Kehitysvammaisuus-verkko-opintojen aloitus. Oppimispäiväkirjan palautus 15.11.2023 mennessä. Arvioidaan Hyväksytty (H3)-Täydennettävä-Hylätty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opettajat:
Äitiyshuolto ja naistentautietn hoitotyö, Sirpa Parviainen
Lasten ja nuorten hoitotyö, Anna-Kaisa Korpinen,
Lasten ja nuorten mielenterveys, kehitysvammaisuus, Maarit Leinonen
Moniammatillinen sosiaalityö, Veera Rinne

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida perhehoitotyön periaatteiden merkitystä lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa.
Opiskelija osaa vertailla ja analysoida raskauden vaikutusta naisen ja perheen elämään sekä osaa soveltaa hoitotyössä tietoa naisen ja miehen raskauden aikaisista kehitystehtävistä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa tavallisimpien gynekologisten sairauksien hoitotyössä naisen elämänkulun eri vaiheissa.
Opiskelija osaa soveltaa sairaalan ulkopuolisen synnytyksen tietoa äkillisen synnytyksen hoidossa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa perhehoitotyön periaatteita ohjatessaan perhettä eri elämäntilanteissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Opiskelija osaa valita turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitotyöntoimintoja yleisempien pediatristen ja gynekologisten sairauksien ja raskauskomplikaatioiden hoidossa ja hoitotyössä.
Opiskelija osaa selittää hoitajan tehtävät ja kuvata synnytyksen hoidon protokollan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä perhehoitotyön periaatteet ja osaa nimetä keskeiset yhteistyötahot ja niiden tehtävät, jotka tuottavat lapsiperheille palveluja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä osaa selittää millaisia sosiaalisia palveluja etuja ja palveluja perheellä on mahdollista saada eri elämän tilanteissa
Opiskelija osaa nimetä eri-ikäisten lasten kasvun ja kehityksen vaiheet, raskauden vaikutuksen naisen ja perheen elämään ja kehitystehtäviin.
Opiskelija osaa kuvata sairaan lapsen ja nuoren, raskaana olevan ja naistentautipotilaan hoitopolut ja nimetä käytettävät hoitoimenpiteet
Opiskelija osaa kuvata sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä avustamisen.
Opiskelija osaa kuvata tavallisimmat pediatriset sairaudet, gynekologiset sairaudet naisen elämänkulun eri vaiheissa ja tavallisemmat raskauskomplikaatiot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, sovitut ennakkotehtävät, ryhmätehtävät ja tehtävät.
Arvioinnissa hyödynnetään myös laadullisia arviointimenetelmiä (solo taksonomia).
Skole kokeiden hyväksymisraja on 70% oikeita vastauksia.
Hoitotyön harjoitustunneilla ja simulaatioissa 100%:nen läsnäolo, joita ei voi korvata kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson kokonaisarvosana edellyttää kaikkien sisältö-osien hyväksyttyä suoritusta.
Kokonaisarvosana on T1-K5.

Hylätty (0)

Tyydyttävä tason arviointikrieerit eivät täyty. Opiskelija ei pysty osoittamaan opintojakson sisällön mukaista osaamista. Osaamisessa on potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida perhehoitotyön periaatteiden merkitystä lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa.
Opiskelija osaa vertailla ja analysoida raskauden vaikutusta naisen ja perheen elämään sekä osaa soveltaa hoitotyössä tietoa naisen ja miehen raskauden aikaisista kehitystehtävistä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa tavallisimpien gynekologisten sairauksien hoitotyössä naisen elämänkulun eri vaiheissa.
Opiskelija osaa soveltaa sairaalan ulkopuolisen synnytyksen tietoa äkillisen synnytyksen hoidossa
Opiskelija osaa käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettäviä keskeisiä käsitteitä monipuolisesti ja monitieteisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä hoitotyössä ja osaa perustella seksuaaliterveyden edistämisen merkitystä hoitotyössä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa perhehoitotyön periaatteita ohjatessaan perhettä eri elämäntilanteissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Opiskelija osaa valita turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitotyöntoimintoja yleisempien pediatristen ja gynekologisten sairauksien ja raskauskomplikaatioiden hoidossa ja hoitotyössä.
Opiskelija osaa selittää hoitajan tehtävät ja kuvata synnytyksen hoidon protokollan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä.
Opiskelija osaa selittää eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettävät keskeiset käsitteet monitieteisesti.
Opiskelija osaa selittää eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja seksuaaliterveyden edistämisen merkitystä hoitotyössä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä perhehoitotyön periaatteet ja osaa nimetä keskeiset yhteistyötahot ja niiden tehtävät, jotka tuottavat lapsiperheille palveluja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä osaa selittää millaisia sosiaalisia palveluja etuja ja palveluja perheellä on mahdollista saada eri elämän tilanteissa
Opiskelija osaa nimetä eri-ikäisten lasten kasvun ja kehityksen vaiheet, raskauden vaikutuksen naisen ja perheen elämään ja kehitystehtäviin.
Opiskelija osaa kuvata sairaan lapsen ja nuoren, raskaana olevan ja naistentautipotilaan hoitopolut ja nimetä käytettävät hoitoimenpiteet
Opiskelija osaa kuvata sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä avustamisen.
Opiskelija osaa kuvata tavallisimmat pediatriset sairaudet, gynekologiset sairaudet naisen elämänkulun eri vaiheissa ja tavallisemmat raskauskomplikaatiot.
Opiskelija osaa kuvata seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettävät keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa kuvata eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja osaa kertoa seksuaaliterveyden edistämisestä hoitotyössä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Parviainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Maarit Leinonen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Sisältö

Perheen hoitotyön näyttöön perustuva tietopohja; varhainen vuorovaikutus, perheen voimavarat, lastensuojeluun liittyvä yhteistyö 2 op
Äidin ja perheen hoitotyö raskauden, synnytyksen aikana ja lapsivuodeaikana ja obstetriikka 1op verkko-opintoina
Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys 1op
Vastasyntyneen, imeväisen, leikki-, koulu- ja murrosikäisen hoitotyö ja pediatria 1 op
Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op
Kehitysvammaisuus ja vammaisuus 2 op verkko-opintoina
Naisen hoitotyö ja gynekologia 2 op

Oppimateriaalit

Botha&Ryttyläinen-Korhonen (2016) Naisen hoitotyö
KäypäHoito suositus raskauden keskeyttämisestä

Storvik-Sydänmaa ym ( 2019 ) Lapsen ja perheen hoitotyö

Moniammatillinen perhetyö; sosiaalityön ja lastensuojelu osuuden kirjallisuus:
Helminen, J. (toim.)(2017). Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Saastamoinen, K. (2016). Lapsen suojelu. Viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä. Käsikirja arjen toimintaan.
Raunio, K. (2011). Olennainen sosiaalityöstä.

Lasten ja nuorten mielenterveys osuuden oppimateriaali ilmoitetaan devmoodlessa.
Kehitysvammaisuus osuuden oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan devmoodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintokokonaisuus , perheenhoitotyö , on 10 op:een laajuinen. Se koostuu osasuorituksista, joissa käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä. Kuvaus osasuoritusten opetusmenetelmistä ja suorittamisesta on kohdassa "Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet".

Opintoja koordinoi Sirpa Parviainen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hyväksytty perheen hoitotyö -opintokokonaisuuden lääkelaskukokeen suoritus ( n 1 kk ennen harjoittelun alkamista ) on harjoittelun aloittamisen edeltävyysehto.

Lääkehoito ja farmakologia -opintojakson lääkehoitotentti ja lääkelaskutenttti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen harjoittelun aloittamista. Myös nämä lääkehoidon opintojen suoritukset tulee olla hyväksytysti suoritettu n 1 kk ennen harjoittelua.

Kliinistä harjoittelua voi suorittaa myös työtä opinnollistaen. Työnopinnollistaminen perheht harjoitteluksi vastuuopettaja Sirpa Parviainen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

*Perheen ht:n opintojakson lääkelaskut:
1. suoritus 1.9.2023 Kuusamon lukiolla Virpi Perttula valvoo tentin.
1. uusinta 15.9.2023 Kuusamossa ennen perheht:n harjoituksia
2. uusinta ja tarvittavat uusinnat sote oa:n lääkelaskujen uusintenteissä

*Äitiyshuolto ja nt hoitotyön sekä lasten ja nuorten hoitotyön osuus suoritetaan 13.10.2023. Suoritus on suullinen tentti kolmen hengen pienryhmissä. Opiskelijat valitsevat itse pienryhmät ja ne ilmoitetaan viikon 38 aikana Sirpa Parviaiselle. Mikäli opiskelija päättyy yksilötenttiin, voi sen suorittaa uusinnoissa. Uusinnoissa tentti on joko moodletentti tai kirjoitettu tentti. 1. uusinta 7.11.2023 ja 2. uusinta 30.11.2023. Uusinnat ovat KAMK yleisinä tenttiaikoina, Kuusamossa tentit alkavat sinne sovittuina aikoina.

Suoritettava materiaali kolmen hengen pienryhmätentissä:
Äitiyshuolto ja nt ht ( 2 op)
luku 1 Naisen terveys,
luku 2 Naisen hedelmällisyys pois lukien tahaton lapsettomuus,
luku 3 Naisen sairaudet, pois lukien naisten seksuaaliset toimintahäiriöt,
luku 4 jää pois,
luku 5 Nainen äitinä pois lukien seksuaalisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. sekä devMoodle -PP diat ja raskauden keskeytyksen Käypähoitosuositus.
JA
Lasten ja nuorten ht (3op)
Luku 2 Lapsen psykomotorinen kehitys eri ikäkausina;
Luku 6 Leikki lapsen kehityksen tukena;
Luku 9 Lapsi ja nuori potilaana, hoitotyön periaatteet ja niiden toteuttaminen;
Luku 11 Vitaalitoiminnot ja niiden seuranta;
Luku 14 Lapsen ja perheen ohjaaminen hoitotyössä ;
Luku 16 Lastentaudit: Kuume, Infektiota sairastavan lapsen hoitotyö,
Diabetestä sairastavan lapsen hoitotyö,


Moniammatillinen perhetyö; sosiaalityö ja lasten suojelu 1 op.
Suorituksiin sisältyy ennakkotehtävä ja kirjallinen tehtävä. Arviointi hyväksytty – hylätty.


Skhole kokeet muodostavat lääketieteen tietoperustan 1 op:
lastentaudit ( sisältää 14 luentoa , 3h15min) koe LastentauditKUU koodi 2SK6NF
naistentaudit ( sisältää 9 luentoa, 2h31min) koe NaistentauditKUU koodi DGRNV2 Huom!! uusi koodi
raskaus ja synnytys ( sisältää 16 luentoa, 4h1min) koe Raskaus ja synnytysKUU koodi DWKZ2N
lastenpsykiatria ( sisältää 7luentoa, 1h 39 m ) koe LastenpsykiatriaKUU koodi W9KFGX
Kaikki Skhole kokeet ovat avoinna 21.8.23 - 30.9.23 välisen ajan.


Kehitysvammaisuus 2 op
Oppimispäiväkirja.
Arviointi Hyväksytty- Täydennettävä- Hylätty


Lasten ja nuorten mielenterveys 1 op
Tehtävä (pareittain (tai 3 hlön ryhmässä)).
Arviointi Hyväksytty- Täydennettävä- Hylätty

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT mahdollisuus tulee keskustella aina kunkin osuuden ( äitityshuolto ja nt ht, lasten ja nuorten ht, lasten ja nuorten mt, kehitysvammaisuus, perhetyö ja lastensuojelu) asiantuntijaopettajan kanssa.

Opintojen opinnollistaminen keskustellaan myös asiantuntijaopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op =27 opiskelijan työtuntia.

Harjoituksissa ja simulaatiossa on 100% läsnäolo. Poissaolo korvataan joko oman ryhmän toisen pienryhmän mukana tai seuraavina lukukausina.
Mikäli läsnäolovelvollisia osuuksia jää oman ryhmän mukana suorittamatta, huomio mahdolliset ops muutokset poissaolojen korvaamisessa.

Sisällön jaksotus

Eteneminen:
Äityshuolto ja naistentautien hoitotyö 2 op sekä lasten ja nuorten hoitotyö 3 op
31.8.23 klo 10-11.30 Orientaatio opintojaksolle, osasuoritukset ja niiden suorittaminen teams
8.9.23 klo 8 -11.30 Äitiyshuollon, nt ht:n sekä lasten ja nuorten ht:n lähtökohdat ja instruktio harjoituksiin teams
14.9.23 klo 10 - 16 ja 15.9.23 klo 8 -16 Harjoitukset Kuusamo lukio KAO:n hoitotyön luokka
12.10.23 klo 8-11.30 Lapsi sairastaa diabetestä - teams opetuskeskustelu KAKS lasten- ja nuorten osasto ja pkl, sh Marja Tolonen ja Päihteitä käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittämishanke Pohjois-Suomessa ( PÄKÄ hanke) teams opetuskeskustelu, hanketyöntekijät Kaisa Haapakorva, Kaisa Mäntykorva ja Eliisa Korhonen
13.10.23 klo12.30 -16 Pienryhmä dialogi - tentti perheen ht/lasten ja nuorten ht sekä äitiyshuolto ja naistentautien ht.
2.11.23 Moniammatillinen perhehoitotyö -simulaatio KAMK:lla

Moniammatillinen perhetyö; sosiaalityö ja lasten suojelu 1op
22.9.23 teams klo 12.30 - 15.45
26.10.23 teams klo 14.15 - 15.45

Lasten ja nuorten mielenterveystyö 1 op
31.8.23 INFO teams
28.9.23 teams 4 h; 1 h kehitysvammaisuus + 3 h Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihde/riippuvuus häiriöitä. Palvelujärjestelmää.
27.10.23 teams 4 h; Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet. Lapsen ja nuoren psyyken kehitys. Auttamismenetelmiä.

Kehitysvammaisuus 2 op verkko-opinnot; ohjeistus infokerralla 31.8.23.

Lisätietoja opiskelijoille

Äitiys ja naistentautien hoitotyö opettaja Sirpa Parviainen
Lasten ja nuorten hoitotyö opettaja Anna-Kaisa Korpinen
Lasten ja nuorten mielenterveystyö sekä kehitysvammaisuus opettaja Maarit Leinonen
Moniammatillinen sosiaalityö opettaja Veera Rinne

devMoodlessa opintojakso nimellä Perheen hoitotyö syksy 2023 avain PERHE23S

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida perhehoitotyön periaatteiden merkitystä lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa.
Opiskelija osaa vertailla ja analysoida raskauden vaikutusta naisen ja perheen elämään sekä osaa soveltaa hoitotyössä tietoa naisen ja miehen raskauden aikaisista kehitystehtävistä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa tavallisimpien gynekologisten sairauksien hoitotyössä naisen elämänkulun eri vaiheissa.
Opiskelija osaa soveltaa sairaalan ulkopuolisen synnytyksen tietoa äkillisen synnytyksen hoidossa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa perhehoitotyön periaatteita ohjatessaan perhettä eri elämäntilanteissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Opiskelija osaa valita turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitotyöntoimintoja yleisempien pediatristen ja gynekologisten sairauksien ja raskauskomplikaatioiden hoidossa ja hoitotyössä.
Opiskelija osaa selittää hoitajan tehtävät ja kuvata synnytyksen hoidon protokollan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä perhehoitotyön periaatteet ja osaa nimetä keskeiset yhteistyötahot ja niiden tehtävät, jotka tuottavat lapsiperheille palveluja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä osaa selittää millaisia sosiaalisia palveluja etuja ja palveluja perheellä on mahdollista saada eri elämän tilanteissa
Opiskelija osaa nimetä eri-ikäisten lasten kasvun ja kehityksen vaiheet, raskauden vaikutuksen naisen ja perheen elämään ja kehitystehtäviin.
Opiskelija osaa kuvata sairaan lapsen ja nuoren, raskaana olevan ja naistentautipotilaan hoitopolut ja nimetä käytettävät hoitoimenpiteet
Opiskelija osaa kuvata sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä avustamisen.
Opiskelija osaa kuvata tavallisimmat pediatriset sairaudet, gynekologiset sairaudet naisen elämänkulun eri vaiheissa ja tavallisemmat raskauskomplikaatiot.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, sovitut ennakkotehtävät, ryhmätehtävät ja tehtävät.

Arvioinnissa hyödynnetään myös laadullisia arviointimenetelmiä (solo taksonomia).

Skole kokeiden hyväksymisraja on 70% oikeita vastauksia.

Hoitotyön harjoitustunneilla ja simulaatioissa 100%:nen läsnäolo, joita ei voi korvata kirjallisilla tehtävillä.

Opintojakson kokonaisarvosana edellyttää kaikkien sisältö-osien hyväksyttyä suoritusta.
Kokonaisarvosana on T1-K5.

Hylätty (0)

Tyydyttävä tason arviointikrieerit eivät täyty. Opiskelija ei pysty osoittamaan opintojakson sisällön mukaista osaamista. Osaamisessa on potilasturvallisuuden vaarantavia puutteita näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa vertailla ja analysoida perhehoitotyön periaatteiden merkitystä lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa.
Opiskelija osaa vertailla ja analysoida raskauden vaikutusta naisen ja perheen elämään sekä osaa soveltaa hoitotyössä tietoa naisen ja miehen raskauden aikaisista kehitystehtävistä.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa tavallisimpien gynekologisten sairauksien hoitotyössä naisen elämänkulun eri vaiheissa.
Opiskelija osaa soveltaa sairaalan ulkopuolisen synnytyksen tietoa äkillisen synnytyksen hoidossa
Opiskelija osaa käyttää seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettäviä keskeisiä käsitteitä monipuolisesti ja monitieteisesti.
Opiskelija osaa toteuttaa eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä hoitotyössä ja osaa perustella seksuaaliterveyden edistämisen merkitystä hoitotyössä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa perhehoitotyön periaatteita ohjatessaan perhettä eri elämäntilanteissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Opiskelija osaa valita turvallisia ja terveyttä edistäviä hoitotyöntoimintoja yleisempien pediatristen ja gynekologisten sairauksien ja raskauskomplikaatioiden hoidossa ja hoitotyössä.
Opiskelija osaa selittää hoitajan tehtävät ja kuvata synnytyksen hoidon protokollan sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä.
Opiskelija osaa selittää eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettävät keskeiset käsitteet monitieteisesti.
Opiskelija osaa selittää eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja seksuaaliterveyden edistämisen merkitystä hoitotyössä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä perhehoitotyön periaatteet ja osaa nimetä keskeiset yhteistyötahot ja niiden tehtävät, jotka tuottavat lapsiperheille palveluja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä osaa selittää millaisia sosiaalisia palveluja etuja ja palveluja perheellä on mahdollista saada eri elämän tilanteissa
Opiskelija osaa nimetä eri-ikäisten lasten kasvun ja kehityksen vaiheet, raskauden vaikutuksen naisen ja perheen elämään ja kehitystehtäviin.
Opiskelija osaa kuvata sairaan lapsen ja nuoren, raskaana olevan ja naistentautipotilaan hoitopolut ja nimetä käytettävät hoitoimenpiteet
Opiskelija osaa kuvata sairaalan ulkopuolisessa synnytyksessä avustamisen.
Opiskelija osaa kuvata tavallisimmat pediatriset sairaudet, gynekologiset sairaudet naisen elämänkulun eri vaiheissa ja tavallisemmat raskauskomplikaatiot.
Opiskelija osaa kuvata seksuaali- ja lisääntymisterveydessä käytettävät keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa kuvata eri-ikäisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja osaa kertoa seksuaaliterveyden edistämisestä hoitotyössä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Sirpa Parviainen
 • Jaana Pätsi
 • Sari Pyykkönen
 • Mervi Tykkyläinen
 • Anna-Leena Luukkonen
 • Elina Kiviaho
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SMM21SRaa2
  SMM21SRaa2
 • SMM21SRaa1
  SMM21SRaa1

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Sisältö

Perheen hoitotyön harjoittelu 5op + 5 op projektissa > sisältää simulaatiot.

Harjoittelusta voi suorittaa 5op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjatun harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Harjoittelu - Sairaan- ja terveydenhoitaja kotisivuilta (Sharepoint)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Sirpa Parviainen
 • Jaana Kemppainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
Ryhmät
 • SMM22K2
  SMM22K2
 • SMM22K1
  SMM22K1

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Sisältö

Perheen hoitotyön harjoittelu 5op + 5 op projektissa > sisältää simulaatiot.

Harjoittelusta voi suorittaa 5op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjatun harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Harjoittelu - Sairaan- ja terveydenhoitaja kotisivuilta (Sharepoint)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Sirpa Parviainen
 • Jaana Kemppainen
 • Anna-Kaisa Korpinen
Ryhmät
 • SMM22KKuu
  SMM22KKuu

Tavoitteet

Opiskelija osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä perheiden erilaisissa elämänvaiheissa. Opiskelija ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan. Opiskelija osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa. Opiskelija osaa arvioida lasten ja nuorten terveysongelmia ja –uhkia ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja nuoren hoitoa hoitotyön prosessin mukaisesti. Opiskelija osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön toimintoja turvallisesti ja tarvelähtöisesti naistentautipotilaan hoidossa.

Sisältö

Perheen hoitotyön harjoittelu 5op + 5 op projektissa > sisältää simulaatiot.

Harjoittelusta voi suorittaa 5op projektimaisena työskentelynä opiskelijan valitsemassa projektissa/projekteissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ohjatun harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Harjoittelu - Sairaan- ja terveydenhoitaja kotisivuilta (Sharepoint)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan.
Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.
Tietää potilassiirtojen ja potilaan liikkumisen avustamisen periaatteet ja osaa toteuttaa potilassiirtoja potilaan voimavarat ja potilasturvallisuuden huomioon ottaen.
Tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa toiminnassaan ja osaa soveltaa turvallisia siirtotapoja hyödyntäen tavallisimpia potilaan siirtymisen apuvälineitä. Tietää ja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä ymmärtää ergonomian merkityksen työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä.
Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet (tavanomaiset varotoimet) ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan infektioiden torjuntaa.

Sisältö

Potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoitoturvallisuus, hoitomenetelmien turvallisuus, lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus
Potilasturvallisuuskulttuuri
Strukturoitu raportointimenetelmä (ISBAR)
Työhyvinvointi ja sen tukeminen
Turvalliset ja ergonomiset potilassiirrot hoitotyössä
Työergonomia
Aseptiikka, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Repusta löytyvät materiaalit, Oppiportin Potilastuvallisuuteen liittyvät verkkokurssit

Opetusmenetelmät

Lähiopetus:
Opetuskeskustelut
Käytännön harjoitukset
Verkko-opiskelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

100% läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen info- ja harjoitustunneille
Verkkokurssien tehtävät suoritettu hyväksytysti ennen harjoitustunteja.
Korvaaminen seuraavan ryhmän mukana

Sisällön jaksotus

29.8.23 klo:10-11.30 Opintojakson aloitus, sisältö ja eteneminen. Johdatus potilasturvallisuuteen.

Potilasturvallisuuden edistäminen
6.9.23 klo: 8-9.30 SH-ryhmä
6.9.23 klo: 10-11.30 TH-ryhmä

Kun potilasturvallisuus vaarantuu
12.9.23 klo: 8-9.30 SH-ryhmä
13.9.23 klo: 8-9.30 TH-ryhmä

18.9.23 klo: 12.30-14 Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot INFO (läsnäolovelvoite), Itsenäinen verkko-opiskelu ennen harjoitustunteja alkaa

20.9.23 klo 8-9.30 SH-ryhmä, opintojakson alkuosion yhteenveto
20.9.23 klo 12.30-14 TH-ryhmä, opintojakson alkuosion yhteenveto

HARJOITUSTUNNIT:
Tavanomaiset varotoimet TA20L164-HT, Anna-Leena
24.10.23 klo: 8-15.30 TH-ryhmä
25.10.23 klo: 8-15.30 SH-ryhmä

Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot TA21L169-HT, Virpi
25.10.23 klo: 8-15.30 TH-ryhmä
26.10.23 klo: 8-15.30 SH-ryhmä

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan hoitotyön suojavaatteisiin ja työkenkiin

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty:
Opiskelija ei osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustietoja.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät ja harjoitustunneille osallistuminen

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Hallitsee potilas- ja asiakasturvallisuuden keskeisen tietoperustan.
Osaa edistää potilasturvallisuutta ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.
Tietää potilassiirtojen ja potilaan liikkumisen avustamisen periaatteet ja osaa toteuttaa potilassiirtoja potilaan voimavarat ja potilasturvallisuuden huomioon ottaen.
Tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa toiminnassaan ja osaa soveltaa turvallisia siirtotapoja hyödyntäen tavallisimpia potilaan siirtymisen apuvälineitä. Tietää ja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä ymmärtää ergonomian merkityksen työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä.
Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet (tavanomaiset varotoimet) ja osaa soveltaa tietojaan toteuttaessaan infektioiden torjuntaa.

Sisältö

Potilasturvallisuuden osa-alueet: laiteturvallisuus, hoitoturvallisuus, hoitomenetelmien turvallisuus, lääketurvallisuus ja lääkitysturvallisuus
Potilasturvallisuuskulttuuri
Strukturoitu raportointimenetelmä (ISBAR)
Työhyvinvointi ja sen tukeminen
Turvalliset ja ergonomiset potilassiirrot hoitotyössä
Työergonomia
Aseptiikka, tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat

Aika ja paikka

Kevät 2024

Oppimateriaalit

Repusta löytyvät materiaalit, Oppiportin Potilastuvallisuuteen liittyvät verkkokurssit

Opetusmenetelmät

Lähiopetus:
Opetuskeskustelut
Käytännön harjoitukset
Verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 24.4.24 klo.8-9.30
1. uusinta 7.5.24
2. uusinta 30.5.24
Uusintatentit yleisenä uusintatenttipäivinä, ilmoittautuminen uusintatenttilomakkeella lehtori Virpi Neuvoselle. Sen jälkeen uusinnat seuraavan ryhmän mukana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Lähiopetus 22 h: infot (4h), ohjatut harjoitukset (16h), tentti (2h)

Itsenäinen opiskelu 113 h: Potilasturvallisuus ja tavanomaiset varotoimet 1 op - verkkokurssi (27 h), Ergonomia ja potilassiirrot 1 op- verkkokurssi (27h), harjoitustunneille valmistautuminen (32h) ja tenttiin valmistautuminen (27h)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

100% läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen info- ja harjoitustunneille
Verkkokurssien tehtävät suoritettu hyväksytysti ennen harjoitustunteja.
Korvaaminen seuraavan ryhmän mukana

Sisällön jaksotus

20.2.24 klo:10-11.30 Opintojakson aloitus, sisältö ja eteneminen. Johdatus potilasturvallisuuteen.

HARJOITUSTUNNIT:
Tavanomaiset varotoimet TA20L164-HT, Anna-Leena
12.3.24 klo: 8-15.30 A
13.3.24 klo: 8-15.30 B

15.3.24 klo: 10-11.30 TEAMS
Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot INFO (läsnäolovelvoite), Itsenäinen verkko-opiskelu ennen harjoitustunteja alkaa

HARJOITUSTUNNIT:
Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot TA21L169-HT, Virpi
8.4.24 klo: 8-15.30 A
9.4.24 klo: 8-15.30 B

24.4.24 Tentti klo:8-9.30

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan hoitotyön suojavaatteisiin ja työkenkiin

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Hylätty:
Opiskelija ei osaa:
Käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustietoja.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut verkkotehtävät ja harjoitustunneille osallistuminen

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Riitta Sievänen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Sisältö

Tältä nettisivulta voit lukea kurssin sisällöistä tarkemmin:
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/osaamisen-kehittaminen/opintokokonaisuus-oppilaitoksille

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.10.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jaana Kemppainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 75. Avoin AMK: 75.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Hallitset ammatillisen vuorovaikutuksen erilaisten asiakkaiden kanssa etähoitotyössä.
Osaat toteuttaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta etäyhteydessä.
Osaat noudattaa tietosuojan ja tietoturvan vaatimuksia erilaisissa etähoitotyön ympäristöissä.
Osaat käyttää erilaisia etätyöskentelyssä käytettäviä välineitä ja sovelluksia sekä tunnistat erilaiset vuorovaikutuskanavat asiakkaan etähoidossa.
Tunnistat kansalaisen/potilaan osaamisvaatimuksia ja valmiuksia etäyhteyksien käyttöön
Tunnistat ammattilaisen osaamisvaatimukset etätyönvälineiden käytössä.
Perehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arvioinnin käsitteisiin ja osaat arvioida asiakkaan palveluprosessia.
Osaat arvioida ja kehittää omaa sairaanhoitajan etävastaanottotoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Sisältö

Asiakaslähtöisyys etävastaanotolla
Eettisyys etävastaanottotyössä
Tietoturva-tietosuoja
Etätyön välineet ja monikanavaisuus
Hoitotyö etäympäristössä
Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen vaikuttavuuden arviointi
Itsearviointi sairaanhoitajan etävastaanottotyössä tarvittavasta osaamisesta

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
 • Anna-Leena Luukkonen
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa soveltaa keskeisintä lääketieteellistä tietoa sisätaudeista ja syöpäsairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.
Osaa arvioida järjestelmällisesti potilaan hoidon tarpeen ja osaa toimia tilanteen edellyttämällä tavalla myös akuuteissa hätätilanteissa.
Osaa keskeiset sisätauti- ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät hoitotoimenpiteet ja hoitotyön menetelmät.
Osaa perustellen ja hoitoon sitoutumista tukien ohjata sisätauti- ja syöpäpotilaita sekä heidän omaisiaan.
Osaa haavanhoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan potilaan kroonisen haavan hoidossa.

Sisältö

Tavallisimmat sisätaudit ja syöpäsairaudet
Infektiosairaudet
Diabetesta sairastavan hoitotyö
Sydän- ja verisuonisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Hengityselinsairauksia sairastavan hoitotyö
Munuaissairauksia sairastavan hoitotyö
Reumasairauksia sairastavan hoitotyö
Neurologista sairautta sairastavan hoitotyö
Sisätautipotilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät
Hoitoelvytys

Oppimateriaalit

Huovinen, A ym. uudistettu painos 2023, Kliininen hoitotyö.
Moodlessa oleva materiaali
Skhole: Sisätaudit

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Verkko-opiskelu
Opetuskeskustelut
Harjoitustunnit
Simulaatiot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut suoritetaan sisätautien hoidon yksiköissä. Harjoittelupaikat suunnitellaan opettajien (Virpi Neuvonen ja Tiina Poranen) toimesta ja varataan pääsääntöisesti Jobilista. Edellytyksenä harjoitteluiden aloittamiselle on, että sisätautien hoitotyön lääkelaskut, peruslaskut ja lääkehoidon teoriatentti on suoritettu hyväksytysti kuukautta ennen harjoittelun alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskut 27.10, 1 uusinta 16.11, 2 uusinta yleisenä lääkelaskennan tenttiaikana (katso erillinen ohje). Aikaa yhden tentin tekemiseen (4 laskua) on 30 min.
Opiskelija, jolla on todistus lisäajan tarpeesta saa tehdä tenttiä 40 min.

LÄÄKETIEDE ja LÄÄKETIETEELLISET TEHTÄVÄT (1 op)
Opiskelu tapahtuu Skhole tunnuksillasi.
Tunnuksiin liittyvissä asioissa ota tarvittaessa yhteyttä Tiina Poraseen.
Opiskeltava kurssi: "Sisätaudit"

Kurssin opiskelun jälkeen suoritetaan lääketieteelliset tehtävät Moodlessa. Tehtävät ovat auki 27.10- 27.11.23
Katso tarkemmat suoritusohjeet Moodlesta.

Sisätautien lääketieteellisistä tehtävistä vastaava opettaja: Virpi Neuvonen

HUOM!
Edellisten ryhmien opiskelijat joilla puuttuu hyväksytty suoritus lääketieteellisistä tehtävistä:
Tehtävät ovat auki ryhmäsi (21K, 21S ja 22K) alkuperäisellä kurssilla Devmoodlessa 1.11 klo: 8 - 30.11 klo: 8.
Kun olet suorittanut tehtävät, laita sähköpostia Kirsi Lokkilalle, joka merkitsee suorituksen Pakkiin.
Jos ryhmäsi on 21K ryhmää edeltävä, laita sähköpostia Kirsi Lokkilalle.

Jos ryhmäsi on 22S
Tehtävät ovat auki ryhmäsi alkuperäisellä kurssilla Devmoodlessa 27.10 klo.18 -27.11.23 klo.23.
Kun olet suorittanut tehtävät, laita sähköpostia Virpi Neuvoselle, joka merkitsee suorituksen Pakkiin.

HOITOTYÖN TENTTI 8.12.23 klo. 9-10.30
Tentti tehdään omalla kannettavalla tietokoneella
1. uusintatentti 23.1.24
2. uusintatentti 15.2.24
Uusintatentteihin ilmoittautuminen opettaja: Virpi Neuvonen, sähköisellä lomakkeella
Ilmoitettujen aikojen jälkeen uusintatentit seuraavan ryhmän mukana uusintatenttipäivinä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus
Itsenäinen opiskelu: Lääketiede (Skhole), oppitunneille valmistautuminen, oppimisen työkirja, hoitotyön tenttiin valmistautuminen

Sisällön jaksotus

27.10.23 klo. 10-11.30 Orientoituminen opintojaksoon, sisätautien hoitotyön lääkelaskut

10.11
klo. 8-9 lääkelaskujen kertaus
klo. 9-15.45 Sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyö

16.11
klo. 8-9 lääkelaskujen 1 uusintatentti
klo. 9-15.45 Diabetesta sairastavan hoitotyö, reumasairauksien ja kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitotyö, alaraajojen tukkiva valtimotauti; haavanhoito

24.11 klo. 9-15.45 Neurologisten sairauksien hoitotyö, keuhkosairauksien hoitotyö

1.12 klo. 9-15.45
Hoitoelvytys, munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö, verisairauksien hoitotyö

8.12 klo. 9-10.30 Sisätautien hoitotyön tentti, työkirjojen palautus (kts. tarkemmat ohjeet moodlesta)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan suojavaatteisiin ja työkenkiin

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
Käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti sisätautien hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
Analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja sisätautien hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla.
Toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Valita ja arvioida kriittisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.
Toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella sisätautien hoitotyön perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja sisätautien hoitotyön toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
Käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Nimetä ja kuvailla sisätautien hoitotyön perustiedot.
Toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Osaa arvioida omaa osaamistaan.
Toimia asianmukaisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja.
Ottaa toiminnassaan asiakkaan huomioon.
Toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon.
Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Ei osaa nimetä ja kuvailla sisätautien hoitotyön perustiedot.
Ei toimi tarkoituksenmukaisesti.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan.
Ei toimi asianmukaisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Ei osaa käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja.
Ei ota asiakasta huomioon toiminnassaan.
Ei toimi ryhmän jäsenenä ja eikä ota toiminnassaan huomioon muita ryhmän jäseniä.
Ei toimi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu:
- Hoitotyön tentti (hyl-K5)
- 100% osallistuminen tunneille
- Oppimisen työkirja (hyv/hyl)
- Lääketieteelliset tehtävät (hyv/hyl)
- Lääkelaskut (hyv/hyl)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
 • Anna-Leena Luukkonen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa soveltaa keskeisintä lääketieteellistä tietoa sisätaudeista ja syöpäsairauksista toteuttaessaan hoitotyötä.
Osaa arvioida järjestelmällisesti potilaan hoidon tarpeen ja osaa toimia tilanteen edellyttämällä tavalla myös akuuteissa hätätilanteissa.
Osaa keskeiset sisätauti- ja syöpäpotilaan hoidossa käytettävät hoitotoimenpiteet ja hoitotyön menetelmät.
Osaa perustellen ja hoitoon sitoutumista tukien ohjata sisätauti- ja syöpäpotilaita sekä heidän omaisiaan.
Osaa haavanhoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan potilaan kroonisen haavan hoidossa.

Sisältö

Tavallisimmat sisätaudit ja syöpäsairaudet
Infektiosairaudet
Diabetesta sairastavan hoitotyö
Sydän- ja verisuonisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Hengityselinsairauksia sairastavan hoitotyö
Munuaissairauksia sairastavan hoitotyö
Reumasairauksia sairastavan hoitotyö
Neurologista sairautta sairastavan hoitotyö
Sisätautipotilaan hoidossa käytettävät toimenpiteet ja menetelmät
Hoitoelvytys

Oppimateriaalit

Huovinen, A ym. uudistettu painos 2023, Kliininen hoitotyö.
Repussa oleva materiaali
Skhole: Sisätaudit

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Verkko-opiskelu
Opetuskeskustelut
Harjoitustunnit
Simulaatiot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut suoritetaan sisätautien hoidon yksiköissä. Harjoittelupaikat suunnitellaan opettajien (Virpi Neuvonen ja Tiina Poranen) toimesta ja varataan pääsääntöisesti Jobilista. Edellytyksenä harjoitteluiden aloittamiselle on, että sisätautien hoitotyön lääkelaskut, peruslaskut ja lääkehoidon teoriatentti on suoritettu hyväksytysti kuukautta ennen harjoittelun alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkelaskut 10.4, 1 uusinta 3.5, 2 uusinta yleisenä lääkelaskennan tenttiaikana (katso erillinen ohje). Aikaa yhden tentin tekemiseen (4 laskua) on 30 min.
Opiskelija, jolla on todistus lisäajan tarpeesta saa tehdä tenttiä 40 min.

LÄÄKETIEDE ja LÄÄKETIETEELLISET TEHTÄVÄT (1 op)
Opiskelu tapahtuu Skhole tunnuksillasi.
Tunnuksiin liittyvissä asioissa ota tarvittaessa yhteyttä Tiina Poraseen.
Opiskeltava kurssi: "Sisätaudit"

Kurssin opiskelun jälkeen suoritetaan lääketieteelliset tehtävät Moodlessa. Tehtävät ovat auki 11.4-11.5.24
Katso tarkemmat suoritusohjeet Repusta.

Sisätautien lääketieteellisistä tehtävistä vastaava opettaja: Virpi Neuvonen

HUOM!
Edellisten ryhmien opiskelijat joilla puuttuu hyväksytty suoritus lääketieteellisistä tehtävistä:
laita sähköpostia lehtori Virpi Neuvoselle, joka antaa ohjeet missä alustalla tehtävät suoritetaan.

Jos ryhmäsi on SMM23K:
Tehtävät ovat auki ryhmäsi alkuperäisellä kurssilla Repussa 11.4 - 11.5.24
Kun olet suorittanut tehtävät, laita sähköpostia lehtori Virpi Neuvoselle, joka merkitsee suorituksen Pakkiin.

HOITOTYÖN TENTTI 22.5.24 klo.8-9.30
Tentti tehdään omalla kannettavalla tietokoneella
1. uusintatentti 5.9.24
2. uusintatentti 3.10.24
Uusintatentteihin ilmoittautuminen lehtori: Virpi Neuvonen, sähköisellä lomakkeella

Ilmoitettujen aikojen jälkeen mikäli opiskelija on käyttänyt kaikki tenttikerrat, hän neuvottelee opettajan kanssa, missä laajuudessa hän osallistuu vastaavan opintojakson opetukseen ja mitkä osiot hän suorittaa uudelleen. Pääsääntö on, että opiskelija suorittaa opintojakson uudelleen sitten kun se seuraavan kerran järjestetään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135 h

Lähiopetus 34 h
Itsenäinen opiskelu 101 h: Lääketiede (Skhole) (27h) oppitunneille valmistautuminen, oppimisen työkirja (47h), hoitotyön tenttiin valmistautuminen (27h)

Sisällön jaksotus

10.4. klo. 10-11.30 Orientoituminen opintojaksoon, sisätautien hoitotyön lääkelaskut

19.4
klo. 8-9 lääkelaskujen kertaus
klo. 9-15.45 Sydän- ja verisuonisairauksien hoitotyö

3.5
klo. 8-9 lääkelaskujen 1 uusintatentti
klo. 9-15.45 Diabetesta sairastavan hoitotyö, reumasairauksien ja kilpirauhasen toimintahäiriöiden hoitotyö, alaraajojen tukkiva valtimotauti; haavanhoito

8.5 klo. 9-15.45 Neurologisten sairauksien hoitotyö, keuhkosairauksien hoitotyö

17.5 klo. 9-15.45
Hoitoelvytys, munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotyö, verisairauksien hoitotyö

22.5 klo. 8-9.30 Sisätautien hoitotyön tentti, työkirjojen palautus (kts. tarkemmat ohjeet moodlesta)

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustunneille pukeudutaan suojavaatteisiin ja työkenkiin

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
Käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti sisätautien hoitotyön käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
Analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja sisätautien hoitotyön toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla.
Toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Valita ja arvioida kriittisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.
Toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi.
Toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa:
Käyttää johdonmukaisesti sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Nimetä, kuvailla ja perustella sisätautien hoitotyön perustiedot.
Valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella.
Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja sisätautien hoitotyön toimintatapoja.
Toimia itsenäisesti ja vastuullisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Soveltaa tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
Toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa:
Käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Nimetä ja kuvailla sisätautien hoitotyön perustiedot.
Toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Osaa arvioida omaa osaamistaan.
Toimia asianmukaisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja.
Ottaa toiminnassaan asiakkaan huomioon.
Toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon.
Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opiskelija:
Ei osaa käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä sisätautien hoitotyön käsitteitä.
Ei osaa nimetä ja kuvailla sisätautien hoitotyön perustiedot.
Ei toimi tarkoituksenmukaisesti.
Ei osaa arvioida omaa osaamistaan.
Ei toimi asianmukaisesti sisätautien hoitotyön ympäristössä.
Ei osaa käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti sisätautien hoitotyön tekniikoita ja malleja.
Ei ota asiakasta huomioon toiminnassaan.
Ei toimi ryhmän jäsenenä ja eikä ota toiminnassaan huomioon muita ryhmän jäseniä.
Ei toimi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
Ei osaa perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu:
- Hoitotyön tentti (hyl-K5)
- 100% osallistuminen tunneille
- Oppimisen työkirja (hyv/hyl)
- Lääketieteelliset tehtävät (hyv/hyl)
- Lääkelaskut (hyv/hyl)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiina Poranen
 • Virpi Neuvonen
 • Anna-Leena Eklund
Ryhmät
 • SMM23K2
  SMM23K2
 • SMM23K1
  SMM23K1

Tavoitteet

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
• Osaa arvostaa asiakasta/ potilasta ja kohdata hänet oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana huomioiden myös läheiset.

Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen
• Osaa viestiä sisätautipotilaiden sekä heidän läheistensä kanssa ammatillisesti.
• Osaa työskennellä moniammatillisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.
• Osaa toimia potilasturvallisuutta edistäen ja ehkäistä vaaratapahtumia potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
• Osaa kirjata tarkoituksenmukaisesti asiakkaan/ potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa potilastietojärjestelmään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen
• Osaa kuvata eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä sisätautipotilaan hoito- ja palveluketjussa.
• Osaa reflektoida oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita.

Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sisätautipotilaan hoitoa ja perustella toimintaa näyttöön perustuvalla tiedolla.
• Osaa ohjata sisätautipotilasta ottaen huomioon hoidon tarpeet, voimavarat ja potilaan vastuun omahoidossa.

Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko
• Osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja yhtenäisiä käytäntöjä sisätautipotilaan hoitotyön päätöksenteossa.

Sisältö

Harjoittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Eettisyys, ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys:

Hyväksytty
• Hoitotyön arvot ja periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa ja hän osaa perustella niiden mukaista toimintaansa
• Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa
• opiskelija toimii tavoitteiden mukaisesti ja itsearviointi on monipuolista ja tavoitteisiin pohjautuvaa

Hylätty
• Opiskelija toimii hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden vastaisesti
• opiskelija kohtaa asiakkaat välinpitämättömästi
• opiskelijan salassapitovelvollisuus ei toteudu
• opiskelija ei noudata työelämänpelisääntöjä
• lähtötason kuvaus ja tavoitteet puuttuvat
• Itsearviointi on epärealistista tai se puuttuu kokonaan, opiskelija ei pysty vastaanottamaan ja hyödyntämään vastaanottamaansa palautetta


Kommunikointi ja moniammatillisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä informaatio teknologia ja kirjaaminen:

Hyväksytty
• Opiskelija viestii asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa ammatillisesti.
• Opiskelija toimii aloitteellisesti ja joustavasti moniammatillisissa työryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
• Opiskelija toimii potilasturvallisuutta edistäen potilaanhoitoprosessin eri vaiheissa.
• Opiskelija kirjaa potilastietojärjestelmään yksikön ohjeistusten mukaisesti.

Hylätty
• Opiskelijan viestintä asiakkaan/potilaan tai hänen läheistensä kanssa on epäammatillista tai viestintä työyhteisössä on puutteellista.
• Opiskelija ei hakeudu ryhmätyöskentelyyn /tilanteisiin ja yhdessä työskentely ei onnistu.
• Opiskelija vaarantaa toiminnallaan toistuvasti potilasturvallisuuden.
• Opiskelijan kirjaaminen potilastietojärjestelmään on virheellistä ja opiskelija ei noudata kirjaamisessa yksikön ohjeistusta.


Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johtaminen ja työntekijyys osaaminen, laadun varmistus sekä yrittäjyys ja kehittäminen:

Hyväksytty
• Opiskelija kertoo esimerkkejä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävistä sisätautipotilaan hoito- ja palveluketjussa.
• Opiskelija tunnistaa oman työn kehittämiskohteita ja muutoksen tarpeita realistisesti.

Hylätty
• Opiskelijan tiedot kirurgisen potilaan hoito- ja palveluketjusta ovat täysin puutteelliset.
• Opiskelija oman työn kehittämiskohteiden ja muutoksen tarpeiden tunnistaminen on epärealistista.


Kliininen hoitotyö, ohjaus- ja opetusosaaminen sekä omahoidon tukeminen, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen:

Hyväksytty
• Opiskelija osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti.
• Opiskelija tarkkailee ja arvioi elintoimintoja ja reagoi mahdollisiin muutoksiin.
• Opiskelija tunnistaa sisätautipotilaan komplikaatioriskejä.
• Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa annettujen valtuuksien mukaisesti ja ymmärtää oman vastuunsa niiden toteutuksessa.
• Opiskelija huomioi sisätautipotilaan hoidon tarpeen, voimavarat ja potilaan vastuut toteuttaessaan potilasohjausta.

Hylätty
• Opiskelija ei pysty ohjattunakaan toteuttamaan hoitotyötä tai ohjausta.
• Opiskelija ei osaa arvioida ja tarkkailla keskeisiä vitaalielintoimintoja eikä tunnista elintoimintoja vaarantavia muutoksia.
• Opiskelija ei tunnista asiakkaan mahdollisia komplikaatioriskejä.
• Opiskelija vaarantaa tietoisesti tai toistuvasti potilaan turvallisen lääkehoidon.


Näyttöön perustuva toiminta, tutkimustiedon hyödyntäminen ja päätöksenteko:

Hyväksytty
• Opiskelija käyttää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyön päätöksenteossa.

Hylätty
• Näyttöön perustuva tieto jää hyödyntämättä täysin sekä hoitotyössä että itsearvioinnissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 24.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • SHS23S
  SHS23S
 • SHT23S
  SHT23S

Tavoitteet

Opiskelija:
Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat
sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta.
Ymmärtää oman roolinsa asiakkaanpalvelukokemuksen luomisessa.
Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa.
Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat
Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut ja asiointi
Terveysteknologia
Tietosuoja ja -turva
Sosiaalinen media hoitotyössä
Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten roolit ja vastuut asiakkaiden hoidossa palveluketjun eri vaiheissa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopputentissä 50% oikein=1

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
Ryhmät
 • SMM24K1
  SMM24K1
 • SMM24K2
  SMM24K2

Tavoitteet

Opiskelija:
Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat
sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Osaa työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä ja osaa toteuttaa palveluohjausta.
Ymmärtää oman roolinsa asiakkaanpalvelukokemuksen luomisessa.
Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana asiakkaan / potilaan kokonaishoitoa.
Ymmärtää oman ja toisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vastuut sekä hallitun ja joustavan työnjaon merkityksen asiakkaan/ potilaan kokonaishoidon toteuttamisessa.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat
Lainsäädäntö ja muu ohjaus palveluiden tuottamisessa
Erilaiset terveys- ja sosiaalipalveluiden tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
Asiakkaan palvelutarpeen arviointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut ja asiointi
Terveysteknologia
Tietosuoja ja -turva
Sosiaalinen media hoitotyössä
Terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten roolit ja vastuut asiakkaiden hoidossa palveluketjun eri vaiheissa

Aika ja paikka

Orientaatio opintojaksolle 21.2.2024 klo 12.30-14.00 Teams-yhteydellä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä-opintojakso 5 op suoritetaan verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Kurssilla tarvittava oppimateriaali löytyy sähköisessä muodossa Reppu-ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Kokonaisuuteen kuuluu palautettavia tehtäviä sekä yksi pienryhmätehtävä verkossa. Kurssi-info 21.2.2024 klo 12.30-14 TEAMS:ssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti 8.5.2024 tentti avoinna ajalla klo 6.00 - 23.59, tenttiaika 60min.
Lopputentin uusinta 15.5.2024, tentti avoinna klo 6.00 - 23.59, tenttiaika 60min.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 5 op (135h)

Orientaatiota Teamsin välityksellä 2 tuntia

Verkkoluennot, -keskustelut, -tehtävät ja -tentti 133 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso avautuu 21.2.2024 klo12.30 ja viimeinen tehtävien palautuspäivä on 5.5.2024.
Tenttiajankohdat 8.5. ja 15.5.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Enroll-koodi Reppuun: afih9v

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lopputentissä 50% oikein=1

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista niistä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Opintojakson arvosana määräytyy Repussa olevan sähköisen kokoavan tentin perusteella.

Hyväksytyn suorituksen pisteraja on 27 p (=50% oikein).
Arvosanat määräytyvät seuraavien pisterajojen perusteella:
27,00 - 32,40 > 1
32,41 - 37,81 > 2
37,82 - 43,22 > 3
43,23 – 48,63 > 4
48,64 – 54,00 > 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Parviainen
 • Heidi Hölttä
Ryhmät
 • SHT22S
  SHT22S
 • SHS22S
  SHS22S

Tavoitteet

Opiskelija:
Osaa kuvata tutkimus- ja kehittämishankkeiden lähtökohdat, erilaiset tutkimus- ja kehittämisprosessit.
Ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyön merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Kehittää kirjallisen viestinnän osaamistaan ja ymmärtää kirjallisen viestinnän merkityksen asiantuntijaksi kehittymisessä.
Osaa kehittää organisaation strategiaa tukevaa toimintaa näyttöön perustuen.
Osaa tunnistaa ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista.
Osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Sisältö

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
Laadullinen tutkimusprosessi
Määrällinen tutkimusprosessi
Tuotteistamisprosessi
Palvelumuotoilu
Kirjallisuuskatsaus
Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta
Terveystieteiden yleisimpien tietokantojen käyttö
Tieteellisten julkaisujen lukeminen ja kriittinen arviointi

Aika ja paikka

Opintojakso aloitetaan Kajaanin kampuksella 8.1.2024.

Oppimateriaalit

Kurssikirjana on:
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (uusin mahdollinen painos) Tutki ja kirjoita.

Lisäksi kurssimateriaalia on:
DewMoodle kurssi Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Kurssille ei vaadita kurssiavainta.