Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Yleistä

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

Koulutuksessa keskitytään teollisuuden tuotantomenetelmiin, koneisiin ja prosesseihin. Koulutus luo pohjan suunnittelu-, käyttö-, laatu- ja materiaalihallintotehtäviin. Koulutus on käytännönläheistä ja siinä perehdytään tuotantoprosessien hallintaan alusta aina tuotteen valmistumiseen saakka.

Opiskelua tukevat alalla käytössä olevat suunnitteluohjelmistot tuotteen suunnittelusta tuotannon virtuaali¬mallinnukseen sekä käytännön toteutus- ja harjoitteluympäristönä automaatio-, tuotanto- ja testaus¬laboratoriot monipuolisine koneineen ja laitteineen.

Kaivannaistekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa tarjotaan opintoja yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnoissa saadaan läpileikkaus kaivosten erilaisiin raaka-aineisiin ja prosesseihin koko kaivoksen elinkaarelta, ja niissä käydään läpi kaivosten lupakäytäntöjä, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, sekä alan työturvallisuutta.

Vuositeemat

1. Vuosi. Oppiminen tekniikan perusosaajaksi
Opiskelija hahmottaa kone- ja tuotantotekniikan olennaisia tekijöitä, joihin tuotannollinen toiminta perustuu sekä hankkii tietoja ja taitoja, joilla näitä perustekijöitä hallitaan.

2. Vuosi. Tietojen syventäminen automaation osaajaksi
Opitaan tuotannon tehostamisen, käytettävyyden ja luotettavuuden tekniikoita taloudellisesti kannat-tavan toiminnan aikaansaamiseksi sekä kehitytään kommunikointi- ja ryhmätyötaidoissa.

3. Vuosi. Erikoistuminen tuotannon taitajaksi
Hankitaan tietyn alueen erikoisosaaminen sekä laajennetaan osaamista tuotannon hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

4. Vuosi. Osaamisen viimeistely insinööriksi
Opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä näkemyksen avartaminen työelämässä.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Konetekninen perusosaaminen
•pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
•tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
•tuntee konetekniset perusmittaukset
•tuntee energiatekniikan ja - käytön perusteet

Suunnitteluosaaminen
•osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3Dmallinnusta suunnittelutyössä
•tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
•ymmärtää standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
•osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
•ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Valmistustekninen osaaminen
•tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
•ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
•tuntee logistiikan perusteet

Koneturvallisuusosaaminen
•tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
•osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Yritystalousosaaminen
•tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
•osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
•osaa hyödyntää matematiikkaa ja fysiikkaa ongelmien ratkaisemisessa
•osaa toimia systemaattisesti ja loogisesti
•tuntee luonnonlakien vaikutukset laitteiden ja rakenteiden toimintaan

Automaatio-osaaminen
•tuntee koneautomaation perusjärjestelmät, komponentit ja laitteet
•osaa suunnitella ja rakentaa automaattisia kokonaisuuksia

Tuotannon osaaminen
•tuntee teollisen tuotannon perustoiminnot
•osaa suunnitella ja ohjata tuotantoa
•tuntee metalliteollisuuden päätuotantomenetelmät, -järjestelmät ja -laitteet

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2025)
Tunnus
(KKT25S)
KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2024S)
Tunnus
(KKT24S)

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2024S)
Tunnus
(KKT24SRAA)
KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2023S)
Tunnus
(KKT23S)
KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2022S)
Tunnus
(KKT22S)

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2022S) Raahe
Tunnus
(KKT22SRAAHE)
KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2021S)
Tunnus
(KKT21S)
KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2020S)
Tunnus
(KKT20S)

KONETEKNIIKAN KOULUTUS (2020S) Raahe
Tunnus
(KKT20SRAA)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää CADin 3D-sovelluksia tuotteiden mallintamisessa.

Sisältö

3D -mallintamisen perusteet
Visualisointi
Piirustuksen tuottaminen
Kokoonpanot
Piirremallinnus
Ohutlevytuotteet
Putkipalkkimallintaminen
Mallinnuksen matematiikka
3D-tulostus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen, tietokoneavusteinen suunnittelu

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää CADin 3D-sovelluksia tuotteiden mallintamisessa.

Sisältö

3D -mallintamisen perusteet
Visualisointi
Piirustuksen tuottaminen
Kokoonpanot
Piirremallinnus
Ohutlevytuotteet
Putkipalkkimallintaminen
Mallinnuksen matematiikka
3D-tulostus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen, tietokoneavusteinen suunnittelu

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää CADin 3D-sovelluksia tuotteiden mallintamisessa.

Sisältö

3D -mallintamisen perusteet
Visualisointi
Piirustuksen tuottaminen
Kokoonpanot
Piirremallinnus
Ohutlevytuotteet
Putkipalkkimallintaminen
Mallinnuksen matematiikka
3D-tulostus

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

Tekninen piirtäminen, tietokoneavusteinen suunnittelu

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT20SRaa
  KKT20SRaa

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu laaja käsitys 3D-suunnitteluohjelmiston käytöstä suunnittelutehtävissä. Hän osaa soveltaa erilaisia mallinnustekniikoita kappaleiden ja kokoonpanojen mallintamisessa.

Sisältö

3D-mallin attribuutit
Työskentelypojat (Templates: part, drawing, assembly)
Osien mallinnustekniikat
Kokoonpanojen mallinnustekniikat

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D -mallinnus

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu laaja käsitys 3D-suunnitteluohjelmiston käytöstä suunnittelutehtävissä. Hän osaa soveltaa erilaisia mallinnustekniikoita kappaleiden ja kokoonpanojen mallintamisessa.

Sisältö

3D-mallin attribuutit
Työskentelypojat (Templates: part, drawing, assembly)
Osien mallinnustekniikat
Kokoonpanojen mallinnustekniikat

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D -mallinnus

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu laaja käsitys 3D-suunnitteluohjelmiston käytöstä suunnittelutehtävissä. Hän osaa soveltaa erilaisia mallinnustekniikoita kappaleiden ja kokoonpanojen mallintamisessa.

Sisältö

3D-mallin attribuutit
Työskentelypojat (Templates: part, drawing, assembly)
Osien mallinnustekniikat
Kokoonpanojen mallinnustekniikat

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D -mallinnus

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu laaja käsitys 3D-suunnitteluohjelmiston käytöstä suunnittelutehtävissä. Hän osaa soveltaa erilaisia mallinnustekniikoita kappaleiden ja kokoonpanojen mallintamisessa.

Sisältö

3D-mallin attribuutit
Työskentelypojat (Templates: part, drawing, assembly)
Osien mallinnustekniikat
Kokoonpanojen mallinnustekniikat

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D -mallinnus

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Vattula
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, PowerPoint-, ja Teams-ohjelmistojen perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Sisältö

Kahden opintopisteen laajuus kattaa Office-ohjelmistojen Perusteet- sekä Edistynyt-tasot.

Perusteet:
- Tekstinkäsittelyn perusteet
- Taulukkolaskennan perusteet
- Diaesitysten perusteet
- Teams ja kokoukseen osallistuminen

Edistynyt:
- Pitkät asiakirjat
- Excelin edistynyt käyttö
- Hyvän esityksen avaimet

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali on saatavilla kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset verkko-opinnot Edukamu-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinta (tehtävien suoritus loppuun) on mahdollista myöhemmillä kurssitoteutuksilla. Ohjaava opettaja ohjaa opiskelijan sopivalle toteutukselle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Office-ohjelmien AHOT on mahdollista työelämäprojektien tai ohjaavan opettajan tehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtäviin on hyvä varata aikaa noin 2-4h per tehtävä. Materiaali on kattavaa ja helppolukuista mutta sitä on runsaasti. Office-ohjelmien aikaisempi osaaminen nopeuttaa opintojakson suorittamista mutta aloittelijan on hyvä varautua käyttämään enemmän aikaa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Sisällön jaksotus

Alkuinfo yhteisesti koko ryhmälle jonka jälkeen itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitaan Office-yhteensopiva tietokone (ei puhelin tai tabletti). Opiskelijoilla on käytössään korkeakoulun Microsoft-lisenssi jolla ohjelmat saa asennettua ja aktivoitua omille laitteille.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Lisätiedot

Opiskelija saa rekisteröitymisohjeet verkkokurssille sähköpostitse.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Vattula
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, PowerPoint-, ja Teams-ohjelmistojen perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Sisältö

Kahden opintopisteen laajuus kattaa Office-ohjelmistojen Perusteet- sekä Edistynyt-tasot.

Perusteet:
- Tekstinkäsittelyn perusteet
- Taulukkolaskennan perusteet
- Diaesitysten perusteet
- Teams ja kokoukseen osallistuminen

Edistynyt:
- Pitkät asiakirjat
- Excelin edistynyt käyttö
- Hyvän esityksen avaimet

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali on saatavilla kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset verkko-opinnot Edukamu-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinta (tehtävien suoritus loppuun) on mahdollista myöhemmillä kurssitoteutuksilla. Ohjaava opettaja ohjaa opiskelijan sopivalle toteutukselle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Office-ohjelmien AHOT on mahdollista työelämäprojektien tai ohjaavan opettajan tehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtäviin on hyvä varata aikaa noin 2-4h per tehtävä. Materiaali on kattavaa ja helppolukuista mutta sitä on runsaasti. Office-ohjelmien aikaisempi osaaminen nopeuttaa opintojakson suorittamista mutta aloittelijan on hyvä varautua käyttämään enemmän aikaa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Sisällön jaksotus

Alkuinfo yhteisesti koko ryhmälle jonka jälkeen itsenäistä opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Tarvitaan Office-yhteensopiva tietokone (ei puhelin tai tabletti). Opiskelijoilla on käytössään korkeakoulun Microsoft-lisenssi jolla ohjelmat saa asennettua ja aktivoitua omille laitteille.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kuusi tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Lisätiedot

Opiskelija saa rekisteröitymisohjeet verkkokurssille sähköpostitse.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 19.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • OPE_Sote OPE_Sote
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • OPE_Sote OPE_Sote
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu lämpötekniikan perusteisiin, energialähteisiin, energiantuotantoon sekä energiansäästöön. Kurssi painottuu bioenergiantuotantoon sekä biotalouden haasteisiin energiantuotannossa prosessien sekä päästöjenhallinnan kannalta.

Sisältö

Opintojakson sisältö

• Energia teollisuudessa ja yhteiskunnassa
• Energian tuottaminen
• Polttoaineet ja palaminen
• Vesihöyry
• Energian-/ lämmönsiirtotekniikat
• Sähkönjakeluverkko
• Energian säästäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija ymmärtää, osaa hakea sekä soveltaa tietoa eri energiatuotantomenetelmistä, energiavaroista, energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää energiantuotannon kokonaisprosessin rakentumisen yksikköprosesseista, osaa selittää automaation merkityksen prosessien hallinnassa ja osaa laskea energian- ja lämmönsiirtotekniikan keskeisimpiä laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tunnistaa energiatuotantomenetelmiä, tietää pääpiirteet energiavaroista sekä energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija tunnistaa keskeisempiä bioenergian tuotantotapoja sekä energiansäästötapoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää ammattikäsitteet, ja tuntee energiatekniikan perustekniikat. Opiskelija hahmottaa bioenergian osuuden Suomen teollisessa toiminnassa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu lämpötekniikan perusteisiin, energialähteisiin, energiantuotantoon sekä energiansäästöön. Kurssi painottuu bioenergiantuotantoon sekä biotalouden haasteisiin energiantuotannossa prosessien sekä päästöjenhallinnan kannalta.

Sisältö

Opintojakson sisältö

• Energia teollisuudessa ja yhteiskunnassa
• Energian tuottaminen
• Polttoaineet ja palaminen
• Vesihöyry
• Energian-/ lämmönsiirtotekniikat
• Sähkönjakeluverkko
• Energian säästäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija ymmärtää, osaa hakea sekä soveltaa tietoa eri energiatuotantomenetelmistä, energiavaroista, energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää energiantuotannon kokonaisprosessin rakentumisen yksikköprosesseista, osaa selittää automaation merkityksen prosessien hallinnassa ja osaa laskea energian- ja lämmönsiirtotekniikan keskeisimpiä laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa tunnistaa energiatuotantomenetelmiä, tietää pääpiirteet energiavaroista sekä energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija tunnistaa keskeisempiä bioenergian tuotantotapoja sekä energiansäästötapoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää ammattikäsitteet, ja tuntee energiatekniikan perustekniikat. Opiskelija hahmottaa bioenergian osuuden Suomen teollisessa toiminnassa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

15.12.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu lämpötekniikan perusteisiin, energialähteisiin, energiantuotantoon sekä energiansäästöön. Kurssi painottuu bioenergiantuotantoon sekä biotalouden haasteisiin energiantuotannossa prosessien sekä päästöjenhallinnan kannalta.

Sisältö

Opintojakson sisältö

• Energiavarat ja energia yhteiskunnassa
• Energian tuottaminen
• Energian-/ lämmönsiirtotekniikat
• Energiansäästö

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan verkossa. Opetusta verkossa on:
- 8.1.2024 klo 17-20.15
- 15.1.2024 klo 17-20.15
- 22.1.2024 klo 17-20.15
- 29.1.2024 klo 17-20.15
- 5.2.2024 klo 17-20.15
- 12.2.2024 klo 17-20.15
- 19.2.2024 klo 17-20.15
- 26.2.2024 klo 17-20.15

Oppimateriaalit

Kurssilla saatava materiaali

Opiskelua tukevaa kurssikirjallisuutta mm.:
Jarmo Perttula - Energiatekniikka
Mikko Hupa et. al. - Poltto ja palaminen

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan KAMKin tutkinto-opiskelijoiden monimuotoryhmän mukana. Opintojakso suoritetaan verkossa (Microsoft Teams).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 3 opintopistettä. 3 opintopistettä vastaa noin 81 tuntia opiskelijan työtä (1 op = 27 h).

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää, osaa hakea sekä soveltaa tietoa eri energiatuotantomenetelmistä, energiavaroista, energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija osaa selvittää energiantuotannon kokonaisprosessin rakentumisen yksikköprosesseista, osaa selittää automaation merkityksen prosessien hallinnassa ja osaa laskea energian- ja lämmönsiirtotekniikan keskeisimpiä laskuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tunnistaa energiatuotantomenetelmiä, tietää pääpiirteet energiavaroista sekä energiansäästöstä sekä ymmärtää energiantuotannon vaikutukset ympäristönäkökulmasta. Opiskelija tunnistaa keskeisempiä bioenergian tuotantotapoja sekä energiansäästötapoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää ammattikäsitteet, ja tuntee energiatekniikan perustekniikat. Opiskelija hahmottaa bioenergian osuuden Suomen teollisessa toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelija osaa lukea oman tekniikan alansa ammattikirjallisuutta sekä kirjoittaa teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää kone- ja tuotantotekniikan globaalin ympäristön vaatimukset ja vaikutukset (ISO standardeihin tutustuminen englanniksi). Opiskelija ymmärtää kone- ja tuotantotekniikan alan keskeisiä käsitteitä ja terminologiaa. Opiskelija kykenee kommunikoimaan englanniksi kansainvälisessä työympäristössä.

Sisältö

Tekniikan kieli työvälineenä
Työnhaku
Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet
Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen (ISO standardit)
Lukemistekniikan kehittäminen
Puhelimessa toimiminen
Suullinen esitys alan yrityksestä, tuotteesta, manuaalista tai palvelusta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi pääasiallisesti selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

JABÄ 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelija osaa lukea oman tekniikan alansa ammattikirjallisuutta sekä kirjoittaa teknisiä dokumentteja. Opiskelija ymmärtää kone- ja tuotantotekniikan globaalin ympäristön vaatimukset ja vaikutukset (ISO standardeihin tutustuminen englanniksi). Opiskelija ymmärtää kone- ja tuotantotekniikan alan keskeisiä käsitteitä ja terminologiaa. Opiskelija kykenee kommunikoimaan englanniksi kansainvälisessä työympäristössä.

Sisältö

Tekniikan kieli työvälineenä
Työnhaku
Tekniikan kielen rakenteelliset erityispiirteet
Oman tekniikan alan sanavaraston laajentaminen (ISO standardit)
Lukemistekniikan kehittäminen
Puhelimessa toimiminen
Suullinen esitys alan yrityksestä, tuotteesta, manuaalista tai palvelusta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi pääasiallisesti selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

Lisätiedot

JABÄ 4.1.2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy elementtimenetelmän perusteisiin ja fem-laskentaan sovellusohjelmien avulla.

Sisältö

Elementtimenetelmän perusteet. Fem-laskennan vaiheet. Harjoitukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat laskentaparametrit.
Opiskelija kykenee itsenäisesti analysoimaan ja simuloimaan rakenteita ja kehittämään systemaattisia menetelmiä ja laskentaohjeita FEM-laskennan suorittamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa soveltaa FEM- laskentamenetelmiä optimaalisten rakenneratkaisujen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee elementtimenetelmän perusteet ja osaa käyttää laskentaohjelmistoja yksinkertaisten rakenteiden analysoimiseksi.
Opiskelija tiedostaa ohelmistojen rajoitukset ja osaa verifioida niillä saatuja tuloksia.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy elementtimenetelmän perusteisiin ja fem-laskentaan sovellusohjelmien avulla.

Sisältö

Elementtimenetelmän perusteet. Fem-laskennan vaiheet. Harjoitukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat laskentaparametrit.
Opiskelija kykenee itsenäisesti analysoimaan ja simuloimaan rakenteita ja kehittämään systemaattisia menetelmiä ja laskentaohjeita FEM-laskennan suorittamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa soveltaa FEM- laskentamenetelmiä optimaalisten rakenneratkaisujen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee elementtimenetelmän perusteet ja osaa käyttää laskentaohjelmistoja yksinkertaisten rakenteiden analysoimiseksi.
Opiskelija tiedostaa ohelmistojen rajoitukset ja osaa verifioida niillä saatuja tuloksia.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi

Lisätiedot

TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu fysiikan perusilmiöihin kokeellisesti. Opiskelija oppii kokeelliseen toimintaan (koejärjestelyn suunnittelu, kokeiden toteutus, mittalaitteiden käyttö ja mittaustulosten käsittely) ja oppia laatimaan kokeellisen toiminnan toteutusta ja tuloksia esitteleviä raportteja.

Sisältö

Johdanto laboratoriotyöskentelyyn, tulosten käsittelyyn ja raportointiin
Noin kymmenen pienryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Lisätiedot

TKI- pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu fysiikan perusilmiöihin kokeellisesti. Opiskelija oppii kokeelliseen toimintaan (koejärjestelyn suunnittelu, kokeiden toteutus, mittalaitteiden käyttö ja mittaustulosten käsittely) ja oppia laatimaan kokeellisen toiminnan toteutusta ja tuloksia esitteleviä raportteja.

Sisältö

Johdanto laboratoriotyöskentelyyn, tulosten käsittelyyn ja raportointiin
Noin kymmenen pienryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Lisätiedot

TKI- pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu fysiikan perusilmiöihin kokeellisesti. Opiskelija oppii kokeelliseen toimintaan (koejärjestelyn suunnittelu, kokeiden toteutus, mittalaitteiden käyttö ja mittaustulosten käsittely) ja oppia laatimaan kokeellisen toiminnan toteutusta ja tuloksia esitteleviä raportteja.

Sisältö

Johdanto laboratoriotyöskentelyyn, tulosten käsittelyyn ja raportointiin
Noin kymmenen pienryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Lisätiedot

TKI- pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu fysiikan perusilmiöihin kokeellisesti. Opiskelija oppii kokeelliseen toimintaan (koejärjestelyn suunnittelu, kokeiden toteutus, mittalaitteiden käyttö ja mittaustulosten käsittely) ja oppia laatimaan kokeellisen toiminnan toteutusta ja tuloksia esitteleviä raportteja.

Sisältö

Johdanto laboratoriotyöskentelyyn, tulosten käsittelyyn ja raportointiin
Noin kymmenen pienryhmissä tehtävää laboraatiotyötä ja niiden kirjallinen raportointi.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt huolellisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitystä ja työn toteutuksen onnistumiseen vaikuttaneita asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan lähes virheettömiä raportteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt asiallisesti. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden tuloksia matemaattisesti oikeaoppisesti ja lähes virheettä. Opiskelija kykenee analysoimaan työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ja kieliasultaan asiallisia raportteja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laboraatiotyöt ohjeiden mukaisesti, mutta tarvitsee opastusta. Opiskelija osaa analysoida laboraatiotöiden keskeiset tuloksia matemaattisesti pääosin virheettä, mutta tarvitsee tässä mahdollisesti tukea. Opiskelija kykenee analysoimaan vain osittain työn merkitykseen tai työn toteutuksen onnistumiseen liittyviä asioita. Opiskelija osaa laatia raportteja, mutta niissä voi olla rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeitä puutteita.

Lisätiedot

TKI- pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Sisältö

• Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
• suoraviivainen liike
• lämpölaajeneminen
• lämpöenergia
• ideaalikaasun tilayhtälö

Arviointiasteikko

0 - 5

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa niiden ratkaisuja vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tehdä päätelmiä aihealueen ongelmista ja tuottaa niihin perustuvia ratkaisuja johdonmukaisilla menetelmillä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa aihealueen suureet ja yksiköt sekä osaa siihen liittyvien ongelmien ratkaisumenetelmiä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamisen fysiikan perusteiden ja mekaniikan osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Johdatus fysiikkaan
Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä
Ympyrä- ja pyörimisliike
Statiikan perusteet
Kimmoisuus
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida mekaniikan ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä mekaniikan ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista yleisimpiä yhtälöitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa mekaniikan suureet ja yksiköt. Opiskelija löytää mekaniikan ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa niiden ratkaisemisen tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusalan muissa opintojaksoissa tarvittavat fysiikan osaamisen fysiikan perusteiden ja mekaniikan osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Johdatus fysiikkaan
Fysiikan suure- ja yksikköjärjestelmä
Liikeoppi, liikevoimaoppi
Työ, teho ja energia
Impulssi ja liikemäärä
Ympyrä- ja pyörimisliike
Statiikan perusteet
Kimmoisuus
Nesteiden ja kaasujen mekaniikka

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida mekaniikan ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä mekaniikan ongelmissa. Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista yleisimpiä yhtälöitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa mekaniikan suureet ja yksiköt. Opiskelija löytää mekaniikan ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa niiden ratkaisemisen tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysiikan osaamisen lämpöopin, värähtely- ja aaltoliikkeen sekä tasavirtapiirien osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Lämpöoppi
Värähdysliike
Aaltoliike
Äänioppi
Valo-oppi
Tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista sujuvasti aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.
Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen (lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeoppi, tasavirtapiirit) suureet ja yksiköt.
Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat yksinkertaiset yhtälöt tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysiikan osaamisen lämpöopin, värähtely- ja aaltoliikkeen sekä tasavirtapiirien osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Lämpöoppi
Värähdysliike
Aaltoliike
Äänioppi
Valo-oppi
Tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista sujuvasti aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.
Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen (lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeoppi, tasavirtapiirit) suureet ja yksiköt.
Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat yksinkertaiset yhtälöt tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija saa koulutusohjelman muissa opintojaksoissa tarvittavan fysiikan osaamisen lämpöopin, värähtely- ja aaltoliikkeen sekä tasavirtapiirien osalta. Opiskelija ymmärtää em. aiheisiin liittyvät fysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännön teknis-tieteellisten ongelmien ratkaisemisessa ja osaa ratkaista matemaattiseen muotoon puettuja fysiikan tehtäviä.

Sisältö

Lämpöoppi
Värähdysliike
Aaltoliike
Äänioppi
Valo-oppi
Tasavirtapiirit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista sujuvasti aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.
Opiskelija osaa jakaa ongelmanratkaisun sopiviin osiin ja ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä ja yhtälöryhmiä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen (lämpö-, sähkö- ja aaltoliikeoppi, tasavirtapiirit) suureet ja yksiköt.
Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista tarvittavat yksinkertaiset yhtälöt tyydyttävästi.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Petteri Laitinen
 • Hannu Tornberg
 • Riikka Korhonen
 • Sami Räsänen
 • Kimmo Kemppainen
 • Arja Sirviö
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen, ja tehdä työelämän peruspelisäännöt tutuiksi opiskelijalle jo opintojensa aikana. Opiskelija tutustuu ohjatusti alansa työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan työelämän todellisessa ympäristössä. Työharjoittelujakso ajoittuu 4. opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Harjoittelukoordinaattori vastaa harjoittelun informoinnista opiskelijoille yhdessä koulutusohjelmavastaavan kanssa.

Sisältö

Kestoltaan viiden kuukauden mittainen yhtäjaksoinen harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 135 op.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

23.02.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
 • Sami Räsänen
 • Riikka Korhonen
 • Kimmo Kemppainen
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KKT20SRaa
  KKT20SRaa

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa hyvät valmiudet valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen, ja tehdä työelämän peruspelisäännöt tutuiksi opiskelijalle jo opintojensa aikana. Opiskelija tutustuu ohjatusti alansa työkokonaisuuksiin, työtapoihin ja laitteisiin sekä ammattiterminologiaan työelämän todellisessa ympäristössä. Työharjoittelujakso ajoittuu 4. opiskeluvuoden syyslukukaudelle. Harjoittelukoordinaattori vastaa harjoittelun informoinnista opiskelijoille yhdessä koulutusohjelmavastaavan kanssa.

Sisältö

Kestoltaan viiden kuukauden mittainen yhtäjaksoinen harjoittelu työelämässä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ennen harjoitteluun lähtemistä on opintoja oltava suoritettuna 135 op.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 14.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Silja Keränen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot ilmastonmuutoksesta ilmiönä, sen vaikutuksista sekä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillintään.

Sisältö

Ilmastonmuutos ilmiönä
Kasvihuonekaasut ja niiden pitoisuudet
Ilmaston lämpeneminen ja sen vaikutukset
Päästövähennystarve ja -tavoitteet
Ratkaisuja ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Oppimateriaalit

Verkko-opintojakson yhteydessä tutustuttavaksi tuleva materiaali.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Verkko-opintojakson yhteydessä olevien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Toisen asteen opinnot luonnontieteistä

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa linkin opintojakson suorittamiseksi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy niin, että hän tunnistaa kulttuurieroja, ymmärtää niitä ja osaa sopeuttaa viestintätyylinsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija soveltaa kulttuurien välistä viestintäkompetenssiaan ja syventää valmiuksiaan toimia kansainvälisen ja monikulttuurisen työelämän englanninkielisissä suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Kulttuurin ja viestinnän käsitteet
Muuttujia, joiden avulla kulttuureita vertaillaan
Kulttuurieroja viestinnässä
Toiseen kulttuuriin sopeutuminen prosessina.
Yrityksen, tuotannon ja tuotteiden esittely
Puhelinkeskustelut
Kirjallista viestintää
Kokous- ja neuvottelutilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa pääteoriat ja periaatteet kulttuurinvälisessä viestinnässä.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa joitakin pääteorioita ja periaatteita kulttuurinvälisessä viestinnässä.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jollain tavalla suullisen esityksen alaansa liittyvästä aiheesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa välttävästi kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti kulttuurinvälisestä viestinnästä.
Opiskelijan ääntäminen ja artikulointi heikkoa.
Opiskelija pystyy apuneuvoja käyttäen pitämään jonkinlaisen suullisen esityksen aiheesta.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2; Lähtötasotesti ja Build up Your English -kurssi tarvittaessa

Lisätiedot

KOOU 12.12.2013

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Tolonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

KAMKstart konetekniikan -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopintoja.

Suorittamalla KAMKstart konetekniikka -opinnot 15 op, saat oikeuden hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun erillishaussa konetekniikan insinööritutkintokoulutukseen.

Sisältö

Tämä KAMKstart opintokokonaisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita saamaan paremman käsityksen konetekniikan insinöörikoulutuksesta sekä antaa valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. KAMKstart opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden oman kiinnostuksen syventämiseen konetekniikan alalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

KAMKstart opinnot on tarkoitettu vain toisen asteen opiskelijoille. Ennen KAMKstart opintoihin ilmoittautumista, keskustelethan suoritettavista opinnoista toisen asteen opinto-ohjaajasi kanssa.

Huomiothan myös, sinun tulee liittää toisen asteen opiskelutodistus ilmoittautumislomakkeelle.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.11.2023 - 03.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka
Partikkeli- ja rikastustekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka
Partikkeli- ja rikastustekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

23.09.2023 - 22.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka
Partikkeli- ja rikastustekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset kaivosalaa säätelevät lait ja asetukset sekä omaksuu työolosuhteisiin, työmenetelmiin ja koneiden turvalliseen käyttöön liittyvät näkökohdat. Lisäksi hän tietää eri töissä vaadittavat luvat ja tarkastukset.

Sisältö

Kaivoslaki, Valtioneuvoston ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia. Työturvallisuuslaki ja -asetus. Terveydenhuoltolaki ja eräitä Valtioneuvoston päätöksiä. Työpaikan työturvallisuusilmoitukset. Luvanvaraiset työt. Fyysinen ja psyykkinen työsuojelu. Työterveydenhuoltojärjestelyt. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet. Perehdyttäminen. Työssä viihtyvyys. Työturvallisuusasiakirjat. Vaarojen arviointi. Työyhteisö ja sen vaikutus. Työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset kaivosalaa säätelevät lait ja asetukset sekä omaksuu työolosuhteisiin, työmenetelmiin ja koneiden turvalliseen käyttöön liittyvät näkökohdat. Lisäksi hän tietää eri töissä vaadittavat luvat ja tarkastukset.

Sisältö

Kaivoslaki, Valtioneuvoston ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia. Työturvallisuuslaki ja -asetus. Terveydenhuoltolaki ja eräitä Valtioneuvoston päätöksiä. Työpaikan työturvallisuusilmoitukset. Luvanvaraiset työt. Fyysinen ja psyykkinen työsuojelu. Työterveydenhuoltojärjestelyt. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet. Perehdyttäminen. Työssä viihtyvyys. Työturvallisuusasiakirjat. Vaarojen arviointi. Työyhteisö ja sen vaikutus. Työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset kaivosalaa säätelevät lait ja asetukset sekä omaksuu työolosuhteisiin, työmenetelmiin ja koneiden turvalliseen käyttöön liittyvät näkökohdat. Lisäksi hän tietää eri töissä vaadittavat luvat ja tarkastukset.

Sisältö

Kaivoslaki, Valtioneuvoston ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia. Työturvallisuuslaki ja -asetus. Terveydenhuoltolaki ja eräitä Valtioneuvoston päätöksiä. Työpaikan työturvallisuusilmoitukset. Luvanvaraiset työt. Fyysinen ja psyykkinen työsuojelu. Työterveydenhuoltojärjestelyt. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet. Perehdyttäminen. Työssä viihtyvyys. Työturvallisuusasiakirjat. Vaarojen arviointi. Työyhteisö ja sen vaikutus. Työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 11.02.2025

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • OPE_Kone OPE_Kone
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset kaivosalaa säätelevät lait ja asetukset sekä omaksuu työolosuhteisiin, työmenetelmiin ja koneiden turvalliseen käyttöön liittyvät näkökohdat. Lisäksi hän tietää eri töissä vaadittavat luvat ja tarkastukset.

Sisältö

Kaivoslaki, Valtioneuvoston ja Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia. Työturvallisuuslaki ja -asetus. Terveydenhuoltolaki ja eräitä Valtioneuvoston päätöksiä. Työpaikan työturvallisuusilmoitukset. Luvanvaraiset työt. Fyysinen ja psyykkinen työsuojelu. Työterveydenhuoltojärjestelyt. Esimiehen vastuut ja velvollisuudet. Perehdyttäminen. Työssä viihtyvyys. Työturvallisuusasiakirjat. Vaarojen arviointi. Työyhteisö ja sen vaikutus. Työturvallisuuden taloudelliset vaikutukset.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Kerrata lukion kemian oppimäärää ja lisätä ympäristökemian tietoutta.

Sisältö

Jaksollinen järjestelmä, mooli ja reaktiot
Konsentraatio ja pH-käsite
Hapot ja emäkset
Hapettuminen ja pelkistyminen
Korroosio
Sähkökemia

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen perussuureet. Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista ne.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %

fi
Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Kerrata lukion kemian oppimäärää ja lisätä ympäristökemian tietoutta.

Sisältö

Jaksollinen järjestelmä, mooli ja reaktiot
Konsentraatio ja pH-käsite
Hapot ja emäkset
Hapettuminen ja pelkistyminen
Korroosio
Sähkökemia

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida aihealueen ongelmia ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä aihealueen ongelmissa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa aihealueen perussuureet. Opiskelija löytää aihealueen ongelmien ratkaisuissa tarvittavat yhtälöt ja osaa ratkaista ne.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavanomaiset koneenrakennuksessa käytetyt koneenelimet ja osaa
valita ne valmistajan antamien ohjeiden ja/tai ATK-ohjelmien avulla.

Sisältö

Liitokset
Laakerit
Kytkimet, jarrut
Voimansiirto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti koneeneilimien valintaa, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti valitessaan ja mitoittaessaan rakenteiden koneenelimiä. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopista johdettuja koneenelinten laskentamenetelmiä perustapauksissa.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi (ainakin kuunneltu)

Lisätiedot

TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavanomaiset koneenrakennuksessa käytetyt koneenelimet ja osaa
valita ne valmistajan antamien ohjeiden ja/tai ATK-ohjelmien avulla.

Sisältö

Liitokset
Laakerit
Kytkimet, jarrut
Voimansiirto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti koneeneilimien valintaa, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti valitessaan ja mitoittaessaan rakenteiden koneenelimiä. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopista johdettuja koneenelinten laskentamenetelmiä perustapauksissa.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi (ainakin kuunneltu)

Lisätiedot

TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tavanomaiset koneenrakennuksessa käytetyt koneenelimet ja osaa
valita ne valmistajan antamien ohjeiden ja/tai ATK-ohjelmien avulla.

Sisältö

Liitokset
Laakerit
Kytkimet, jarrut
Voimansiirto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti koneeneilimien valintaa, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti valitessaan ja mitoittaessaan rakenteiden koneenelimiä. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopista johdettuja koneenelinten laskentamenetelmiä perustapauksissa.

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi (ainakin kuunneltu)

Lisätiedot

TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu koneensuunnittelun käytännön tehtäviin ja oppii soveltamaan niissä teoriatietoa

Sisältö

Käytännönläheisiä tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee itsenäisesti viemään kehitysprojektin ideasta kaupalliseksi tuoteaihioksi.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja toimintaohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä hyvin, auttaa ja ohjaa ryhmän muita jäseniä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tutustuu koneensuunnittelun käytännön tehtäviin ja oppii soveltamaan niissä teoriatietoa. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä tyydyttävästi.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Tuotekehitys

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan TK-opintoina.
TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu koneensuunnittelun käytännön tehtäviin ja oppii soveltamaan niissä teoriatietoa

Sisältö

Käytännönläheisiä tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee itsenäisesti viemään kehitysprojektin ideasta kaupalliseksi tuoteaihioksi.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja toimintaohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä hyvin, auttaa ja ohjaa ryhmän muita jäseniä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tutustuu koneensuunnittelun käytännön tehtäviin ja oppii soveltamaan niissä teoriatietoa. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä tyydyttävästi.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Tuotekehitys

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan TK-opintoina.
TKI-pisteet 3

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen koneensuunnittelun metodeja sekä taloudellisten näkökohtien merkityksen koneensuunnittelussa

Sisältö

Järjestelmällinen koneensuunnittelu
Tuotteen suunnittelu joustavaa ja taloudellista tuotantoa silmällä pitäen
Modulaarisen tuetekonseptin suunnittelu
Luotettavuuden ja turvallisuuden huomioon ottaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaimman mahdollisen ja saatavilla olevan rakenneratkaisun.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja suunnitteluohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa soveltaa koneensuunnittelun menetelmiä optimaalisten rakenneratkaisujen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen koneensuunnittelun menetelmiä ja tiedostaa taloudellisten näkökohtien merkityksen koneensuunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka ja mekanismit kuunneltuna
Koneenelimet kuunneltuna

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan osittain TK-opintoina.
TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen koneensuunnittelun metodeja sekä taloudellisten näkökohtien merkityksen koneensuunnittelussa

Sisältö

Järjestelmällinen koneensuunnittelu
Tuotteen suunnittelu joustavaa ja taloudellista tuotantoa silmällä pitäen
Modulaarisen tuetekonseptin suunnittelu
Luotettavuuden ja turvallisuuden huomioon ottaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaimman mahdollisen ja saatavilla olevan rakenneratkaisun.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja suunnitteluohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija osaa soveltaa koneensuunnittelun menetelmiä optimaalisten rakenneratkaisujen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen koneensuunnittelun menetelmiä ja tiedostaa taloudellisten näkökohtien merkityksen koneensuunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka ja mekanismit kuunneltuna
Koneenelimet kuunneltuna

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan osittain TK-opintoina.
TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää värähtelymittausten perusperiaatteet ja menetelmät, tuntee joitain alan standardeja. Opiskelija saa ymmärryksen työnsuunnittelusta sekä siihen merkittävästi vaikuttavista ilmiöistä. Opiskelija oppii työnsuunnittelun perusperiaatteet.

Sisältö

Pyörivien koneiden ja laitteiden värähtelymittausten käsitteet ja menetelmät, standardit. Työnsuunnittelun käsitteet ja määritelmät.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään koneiden käynninvalvonnan menetelmiä erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää koneiden käynninvalvonnan menetelmien merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa koneiden käynninvalvonnan menetelmien merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito,
Teollisuuden kunnonvalvonta,
Värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää värähtelymittausten perusperiaatteet ja menetelmät, tuntee joitain alan standardeja. Opiskelija saa ymmärryksen työnsuunnittelusta sekä siihen merkittävästi vaikuttavista ilmiöistä. Opiskelija oppii työnsuunnittelun perusperiaatteet.

Sisältö

Pyörivien koneiden ja laitteiden värähtelymittausten käsitteet ja menetelmät, standardit. Työnsuunnittelun käsitteet ja määritelmät.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään koneiden käynninvalvonnan menetelmiä erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää koneiden käynninvalvonnan menetelmien merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa koneiden käynninvalvonnan menetelmien merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito,
Teollisuuden kunnonvalvonta,
Värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 - 6

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda reitin kunnonvalvontamittauksia varten sekä suorittaa yksinkertaisia mittauksia pyörivistä koneista ja laitteista.

Sisältö

Kunnonvalvonnan värähtelymittauksiin liittyvät laboratorioharjoitukset (mm. tasapainotus, linjaus, reittimittauksen suunnittelu, mittausten analysointi)
Opiskelija tietää ja tunnistaa voiteluaineisiin liittyvät kunnonvalvonnan haasteet teollisuudessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito,
Teollisuuden kunnonvalvonta
Koneiden käynninvalvonta menetelmät
Värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda reitin kunnonvalvontamittauksia varten sekä suorittaa yksinkertaisia mittauksia pyörivistä koneista ja laitteista.

Sisältö

Kunnonvalvonnan värähtelymittauksiin liittyvät laboratorioharjoitukset (mm. tasapainotus, linjaus, reittimittauksen suunnittelu, mittausten analysointi)
Opiskelija tietää ja tunnistaa voiteluaineisiin liittyvät kunnonvalvonnan haasteet teollisuudessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito,
Teollisuuden kunnonvalvonta
Koneiden käynninvalvonta menetelmät
Värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käynnissäpidon ja käyttövarmuuden merkityksen tuotantolaitoksen häiriöttömälle toiminnalle sekä oppii nykyaikaisen kunnossapidon eri periaatteet ja niiden soveltamisen käytäntöön.

Sisältö

Kunnossapitotoimintojen suunnittelu ja johtaminen,kunnossapitostrategiat, tietojärjestelmät, elinkaarikustannukset ja niiden hallinta, vastuut ja standardit.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Teollisuuden käynnissäpito

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käynnissäpidon ja käyttövarmuuden merkityksen tuotantolaitoksen häiriöttömälle toiminnalle sekä oppii nykyaikaisen kunnossapidon eri periaatteet ja niiden soveltamisen käytäntöön.

Sisältö

Kunnossapitotoimintojen suunnittelu ja johtaminen,kunnossapitostrategiat, tietojärjestelmät, elinkaarikustannukset ja niiden hallinta, vastuut ja standardit.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Teollisuuden käynnissäpito

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadun ja laatujärjestelmän käsitteet sekä niiden liittymisen
yrityksen toimintoihin. Opiskelija tuntee yrityksen yleiset laadunvalvontatoiminnot
sekä osaa analysoida ja hyödyntää kerättyjä valvontatietoja toimintojen
kehittämisessä.

Sisältö

- Laatukäsitteistö
- Laatujohtaminen
- Laatujärjestelmät
- ISO 9000 ym. laatustandardit
- Laadunhallintatuotannossa (QMS - Quality Management System )
- Tarkastustoiminnan muodot
- Näytteenottomenetelmät
- Tilastolliset menetelmät
- Laatukustannukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään laatutekniikan toimia erilaissa toimintaympäritöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää laatutekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa laatutekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää laadun ja laatujärjestelmän käsitteet sekä niiden liittymisen
yrityksen toimintoihin. Opiskelija tuntee yrityksen yleiset laadunvalvontatoiminnot
sekä osaa analysoida ja hyödyntää kerättyjä valvontatietoja toimintojen
kehittämisessä.

Sisältö

- Laatukäsitteistö
- Laatujohtaminen
- Laatujärjestelmät
- ISO 9000 ym. laatustandardit
- Laadunhallintatuotannossa (QMS - Quality Management System )
- Tarkastustoiminnan muodot
- Näytteenottomenetelmät
- Tilastolliset menetelmät
- Laatukustannukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään laatutekniikan toimia erilaissa toimintaympäritöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää laatutekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa laatutekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
Vastuuopettaja

Arja Sirviö

Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kaivos- ja louhintatekniikan perusteet avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa.

Sisältö

Avo- ja maanalaisen kaivoksen louhinta; poraus ja räjäytys, louheen lastaus, siirto ja murskaus sekä kaivoksen lujitus, vedenpoisto ja tuuletus. Räjäytyslainsäädäntö.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kaivos- ja louhintatekniikan perusteet avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa.

Sisältö

Avo- ja maanalaisen kaivoksen louhinta; poraus ja räjäytys, louheen lastaus, siirto ja murskaus sekä kaivoksen lujitus, vedenpoisto ja tuuletus. Räjäytyslainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kaivos- ja louhintatekniikan perusteet avolouhoksissa ja maanalaisissa kaivoksissa.

Sisältö

Avo- ja maanalaisen kaivoksen louhinta; poraus ja räjäytys, louheen lastaus, siirto ja murskaus sekä kaivoksen lujitus, vedenpoisto ja tuuletus. Räjäytyslainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Kaivostekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakenteen kuormitusten ja syntyvien jännitysten välisen
yhteyden. Lisäksi opiskelija osaa laskea valmiiseen rakenteeseen syntyviä
jännityksiä erilaisissa perustapauksissa ja arvioida tuloksen merkityksen.

Sisältö

Johdanto
Muodonmuutos
Jännityslajit
Eri kuormitustapaukset
Stabiliteetti
Väsymislujuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.
Sekä ymmärtää pääpiirteissä dynaamiseen varmuuteen vaikuttavat seikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka ja mekanismit sekä rakennemateriaalit ainakin kuunneltu

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakenteen kuormitusten ja syntyvien jännitysten välisen
yhteyden. Lisäksi opiskelija osaa laskea valmiiseen rakenteeseen syntyviä
jännityksiä erilaisissa perustapauksissa ja arvioida tuloksen merkityksen.

Sisältö

Johdanto
Muodonmuutos
Jännityslajit
Eri kuormitustapaukset
Stabiliteetti
Väsymislujuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitystilojen analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.
Sekä ymmärtää pääpiirteissä dynaamiseen varmuuteen vaikuttavat seikat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden jännityksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti lujuusopin laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten laskentaan.

Esitietovaatimukset

Mekaniikka ja mekanismit sekä rakennemateriaalit ainakin kuunneltu

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja funktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Eksponenttifunktio ja logaritmi

Arviointiasteikko

0 - 5

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen. Opiskelija hallitsee ammattiaineissa tarvittavan eksponentti- ja logaritmilaskennan.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten algebran perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen. Kurinalaiseen ja määrätietoiseen työskentelyyn oppiminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Sisältö

Lukujoukot ja laskutoimitukset
Lausekkeet ja polynomifunktiot
Yhtälöt ja yhtälöryhmät
Suorakulmainen ja vinokulmainen kolmio
Vektorit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sanallisten tehtävien kuvaamisen matematiikan kielellä ja osaa tulkita saamiensa tuloksien merkitystä ammattiaineissa esiintyviin probleemoihin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista toisen asteen yhtälön ja esittää kuvaajia graafisesti. Opiskelija hallitsee yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaisemisen.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee lausekkeiden tavanomaiset lavennukset ja sievennykset. Opiskelija osaa potenssi- ja juurilausekkeiden muokkaamisen ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten matematiikan perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen.

Sisältö

Geometria
Trigonometriset funktiot ja -yhtälöt
Logaritmit ja exponettifunktiot
Derivaatta ja integraali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaalilaskentaa vaativampiin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitse pinta-ala ja tilavuus laskemisen.
Opiskelija ymmärtää logaritmin ja exponenttifunktioiden perusasiat.
Opiskelija osa ratkaista differentiaalilaskennan keskivaikeita tehtäviä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet. Opiskelija osaa perusasiat differentiaalilaskennasta.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katja Komulainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten matematiikan perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen.

Sisältö

Geometria
Trigonometriset funktiot ja -yhtälöt
Logaritmit ja exponettifunktiot
Derivaatta ja integraali

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka;
Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari
Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaalilaskentaa vaativampiin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitse pinta-ala ja tilavuus laskemisen.
Opiskelija ymmärtää logaritmin ja exponenttifunktioiden perusasiat.
Opiskelija osa ratkaista differentiaalilaskennan keskivaikeita tehtäviä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet. Opiskelija osaa perusasiat differentiaalilaskennasta.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten matematiikan perusteiden osittainen
kertaaminen ja täydentäminen.

Sisältö

Geometria
Trigonometriset funktiot ja -yhtälöt
Logaritmit ja exponettifunktiot
Derivaatta ja integraali

Oppimateriaalit

Insinöörin matematiikka;
Holmlund Eero, Huuskonen Maija, Makkonen Heikki, Surakka Jarkko, Tuomenlehto Ari
Edita

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaalilaskentaa vaativampiin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitse pinta-ala ja tilavuus laskemisen.
Opiskelija ymmärtää logaritmin ja exponenttifunktioiden perusasiat.
Opiskelija osa ratkaista differentiaalilaskennan keskivaikeita tehtäviä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee tasokuvioihin ja kolmiulotteisiin kappaleisiin liittyvät peruslaskutoimitukset.
Opiskelija hallitsee trigonometristen funktioiden perusteet. Opiskelija osaa perusasiat differentiaalilaskennasta.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Mikkola
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Simo Määttä
Ryhmät
 • KRY22S
  KRY22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Virpi Saastamoinen
Ryhmät
 • KRM22S
  KRM22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön talousmatematiikkaan.
Opiskelija tutustuu käytännön todennäköisyyslaskentaan sekä tilastolaskentaan käyttäen esim. excel- ohjelmaa.

Sisältö

Talousmatematiikka
Todennäköisyyslaskuja
Tilastot, sovellukset esim. exceliä käyttäen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan formalismin. Opiskelija osaa käyttää aihealueiden matematiikkaa sujuvasti soveltaviin tehtäviin.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilaistoihin liittyvät peruskäsitteet sujuvasti ja osaa soveltaa niitä.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee talousmatematiikan ja tilastoihin liittyvät peruskäsitteet.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Matematiikka 1
Matematiikka 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa määrittää staattisesti määrätyn kiinteän ja jäykän kappaleen
rasitukset yksinkertaisissa rakenteissa ja mekanismeissa.

Sisältö

Partikkelin statiikka
Jäykän kappaleen tasostatiikka
Yksinkertaisten kannattimien rasitukset
Palkkirakenteet
Nivelmekanismit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasituksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti mekaniikan laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa määrittää staattisesti määrätyn kiinteän ja jäykän kappaleen
rasitukset yksinkertaisissa rakenteissa ja mekanismeissa.

Sisältö

Partikkelin statiikka
Jäykän kappaleen tasostatiikka
Yksinkertaisten kannattimien rasitukset
Palkkirakenteet
Nivelmekanismit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin liittyviä laskentamenetelmiä, osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut laskentatekniikkaan liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan staattisesti määrättyjen rakenteiden rasituksiin liittyviä ongelmia. Laskelmien esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää asianmukaisesti mekaniikan laskentamenetelmiä yksinkertaisten staattisesti määrättyjen rakenteiden rasitusten analysointiin.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä mallintamalleen mekanismille liikeanalyysin ja osaa tulkita analyysin tuloksia.

Sisältö

Voimien määrittäminen
Liikemallin rakentaminen
Kontaktit, jouset ja vaimentimet
Redundanssi
Liikeanalyysin tulosten siirtäminen lujuusanalyysiin

Oppimateriaalit

Opettajan osoittema materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT20SRaa
  KKT20SRaa

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä mallintamalleen mekanismille liikeanalyysin ja osaa tulkita analyysin tuloksia.

Sisältö

Voimien määrittäminen
Liikemallin rakentaminen
Kontaktit, jouset ja vaimentimet
Redundanssi
Liikeanalyysin tulosten siirtäminen lujuusanalyysiin

Oppimateriaalit

Opettajan osoittema materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä mallintamalleen mekanismille liikeanalyysin ja osaa tulkita analyysin tuloksia.

Sisältö

Voimien määrittäminen
Liikemallin rakentaminen
Kontaktit, jouset ja vaimentimet
Redundanssi
Liikeanalyysin tulosten siirtäminen lujuusanalyysiin

Oppimateriaalit

Opettajan osoittema materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä mallintamalleen mekanismille liikeanalyysin ja osaa tulkita analyysin tuloksia.

Sisältö

Voimien määrittäminen
Liikemallin rakentaminen
Kontaktit, jouset ja vaimentimet
Redundanssi
Liikeanalyysin tulosten siirtäminen lujuusanalyysiin

Oppimateriaalit

Opettajan osoittema materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustyön palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa mittaustekniikan perusteet ja tuntee antureiden merkityksen ja pääasiallisen rakenteen sekä osaa valita
ja kytkeä oikean anturin kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Sisältö

Mittaustekniikan perusteet: mm. mittausepävarmuus ja sen määrittäminen sekä kalibrointikäsite
Antureiden perusteet
Kytkevät asema-anturit
Siirtymän ja kiertymän anturit
Nopeuden mittaus
Kiihtyvyyden ja tärinän mittaus
Voiman ja paineen mittaus
Lämpötilan ja virtaaman mittaus
Viivakoodi ja kappaleen tunnistus
Automaation turvatoiminnot
Antureiden liittäminen ohjausjärjestelmään

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään anturitekniikan toimia erilaissa toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija osaa mittaustekniikan perusteet ja tuntee antureiden merkityksen ja pääasiallisen rakenteen sekä osaa valita
ja kytkeä oikean anturin kuhunkin käyttötarkoitukseen.

Sisältö

Mittaustekniikan perusteet: mm. mittausepävarmuus ja sen määrittäminen sekä kalibrointikäsite
Antureiden perusteet
Kytkevät asema-anturit
Siirtymän ja kiertymän anturit
Nopeuden mittaus
Kiihtyvyyden ja tärinän mittaus
Voiman ja paineen mittaus
Lämpötilan ja virtaaman mittaus
Viivakoodi ja kappaleen tunnistus
Automaation turvatoiminnot
Antureiden liittäminen ohjausjärjestelmään

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään anturitekniikan toimia erilaissa toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa anturitekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa ja hallitsee mittaustekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjauslaitteiden merkityksen ja erilaisia automaatiojärjestelmän
toteutusperiaatteita, ohjelmoitavien automaatiolaitteiden rakenteita ja ohjelmoinnin
periaatteet.

Sisältö

Digitaalitekniikan perusteet
Kytkentäfunktio
Ohjelmoitavat logiikat
Logiikkaohjelmointi

Aika ja paikka

Etäopetus, Siemens -automaation virtuaalimaailma

Oppimateriaalit

Materiaali REPPU:ssa
Laitevalmistajien manuaalit ja ohjeet

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosion tentti helmi-maaliskuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( Luennot, laboraatiot, tentti ) : : 50 h
Itsenäinen opiskelu: 84 h

Sisällön jaksotus

PLC – Programmable Logic Controller
PLC rakenne
PLC Tulo- ja lähtöasteet
Lukujärjestelmät
Muuttujatyypit
Analogisignaalin skaalaus
Ohjelmointikielet
Logiikkaohjelmointi
Laboraatioita ja harjoitustöitä aihepiiriin käsittelyyn sopivina ajanjaksoina

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja toimii ryhmän jäsenenä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, ja osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja osaa toteuttaa ohjausjärjestelmän

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja anturitekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjauslaitteiden merkityksen ja erilaisia automaatiojärjestelmän
toteutusperiaatteita, ohjelmoitavien automaatiolaitteiden rakenteita ja ohjelmoinnin
periaatteet.

Sisältö

Digitaalitekniikan perusteet
Kytkentäfunktio
Ohjelmoitavat logiikat
Logiikkaohjelmointi

Aika ja paikka

KAMK

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosion tentti helmi-maaliskuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( Luennot, laboraatiot, tentti ) : : 66 h
Itsenäinen opiskelu: 69 h

Sisällön jaksotus

PLC – Programmable Logic Controller
PLC rakenne
PLC Tulo- ja lähtöasteet
Lukujärjestelmät
Muuttujatyypit
Analogisignaalin skaalaus
Ohjelmointikielet
Logiikkaohjelmointi
Laboraatioita ja harjoitustöitä aihepiiriin käsittelyyn sopivina ajanjaksoina

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja toimii ryhmän jäsenenä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja toimii ryhmän jäsenenä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja anturitekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ohjauslaitteiden merkityksen ja erilaisia automaatiojärjestelmän
toteutusperiaatteita, ohjelmoitavien automaatiolaitteiden rakenteita ja ohjelmoinnin
periaatteet.

Sisältö

Digitaalitekniikan perusteet
Kytkentäfunktio
Ohjelmoitavat logiikat
Logiikkaohjelmointi

Aika ja paikka

KAMK Raahe

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboraatioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teoriaosion tentti helmi-maaliskuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja etäopetus ( Luennot, laboraatiot, tentti ) : : 66 h
Itsenäinen opiskelu: 69 h

Sisällön jaksotus

PLC – Programmable Logic Controller
PLC rakenne
PLC Tulo- ja lähtöasteet
Lukujärjestelmät
Muuttujatyypit
Analogisignaalin skaalaus
Ohjelmointikielet
Logiikkaohjelmointi
Laboraatioita ja harjoitustöitä aihepiiriin käsittelyyn sopivina ajanjaksoina

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja toimii ryhmän jäsenenä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ohjausjärjestelmiin liittyviä käsitteitä ja toimintaperiaatteita sekä osaa yhdistää laitteita automaattisessa tuotannossa käytettäviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja, osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla automaattisessa tuotannossa käytettävien ohjausjärjestelmien perustoiminnot ja käyttää johdonmukaisesti ammattialan käsitteistöä.
Opiskelija osaa soveltaa erilaisia ohjausjärjestelmien toteutusvaihtoehtoja automaattiseen tuotantoon ja osaa perustella valintansa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla erilaisten ohjausjärjestelmien laitteita ja toimii ryhmän jäsenenä muut ryhmän jäsenet huomioiden.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja anturitekniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Hannu Tornberg
 • Riikka Korhonen
 • Sami Räsänen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojensa ja oman osaamisalansa mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän tarpeisiin toimeksiantajan kanssa sovitusta aiheesta, ja se osaltaan tukee opiskelijan kasvamista alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku ja siitä sopiminen
Tarvittavien dokumenttien laatiminen
Hyväksymisvaiheen prosessit
Opinnäytetyön tekeminen
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Hannu Tornberg
 • Riikka Korhonen
 • Sami Räsänen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT20SRaa
  KKT20SRaa

Tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintojensa ja oman osaamisalansa mukaisissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään yleensä työelämän tarpeisiin toimeksiantajan kanssa sovitusta aiheesta, ja se osaltaan tukee opiskelijan kasvamista alansa ammattilaiseksi. Opinnäytteet ovat monipuolisia osoituksia tekijöidensä osaamisesta.

Sisältö

Aiheen haku ja siitä sopiminen
Tarvittavien dokumenttien laatiminen
Hyväksymisvaiheen prosessit
Opinnäytetyön tekeminen
Opinnäytetyön esittely
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 15

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KKT20S
  KKT20S

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kirjoittaa eheän tieteellisen raportin.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riittävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KKT20SRaa
  KKT20SRaa

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle ymmärrys opinnäytetyöprosessin sisältämistä vaiheista sekä valmiudet opinnäytetyöprosessin aloittamiseen ja loppuunsaattamiseen. Opiskelija osaa hakea tietoa ja kirjoittaa eheän tieteellisen raportin.

Sisältö

- Opinnäytetyöhön liittyviä vaatimuksia
- Opinnäytetyöhön liittyvä etiikka
- Opinnäytetyöprosessin vaiheet
- Tiedonhaku ja lähteiden käyttö
- Kirjoittaminen
- Projektinhallinta ja tutkimustoiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävässä arvioitavassa tekstissä yhdistyvät taitavasti lähdeaineiston monipuolinen käyttö ja oma valittu näkökulma. Aihetta käsitellään jäsennellysti ja uusiakin näkökohtia kehitellen. Johtopäätökset ja pohdinnat on perusteltu hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti. Kielenkäyttö on täsmällistä, huoliteltua ja tyylillisesti yhtenäistä. Lähdemerkinnät ja muu esseen muoto ovat viimeisteltyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä tekstissä lähdeaineistoa on käytetty riittävän laajasti ja melko asiantuntevasti. Oma ja lähteistä lainattu erottuvat selvästi toisistaan, ja lähteiden käyttö on luontevaa. Kielenkäyttö on hyvää ja suhteellisen yhtenäistä. Lähdemerkinnät on tehty ja teksti on selkeää, mutta merkinnöissä tai muussa ulkoasussa saattaa olla joitakin puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä tekstissä lähdeaineistoa käytetään melko vähäisesti tai niukasti ja sen käsittelyssä on selkeitä puutteita. Lähdemerkintöjä ei ole tai ne ovat epäselviä. Kokonaisuus on hajanainen tai teorian käsittely on heikkoa. Tekstissä on huomattavia, erilaisia ja ymmärtämistä vaikeuttavia oikeakielisyys- tai rakennepuutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää 3D CAD -sovelluksen pintamallinnustyökaluja kappaleiden ja tuotteiden mallintamisessa.

Sisältö

Pintamallintamisen perusteet
Pintamallinnuspiirteet ja niiden käyttö
Pinta- ja solidimallintaminen eli hybridimallintaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoitustehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

3D-mallinnus

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet ja komponentit sekä osaa soveltaa niitä koneautomaatiolaitteissa ja tuntee huoltoon liittyvät asiat.

Sisältö

Paineilman tuottaminen ja siirtäminen
Paineilman komponentit
Paineilmäjärjestelmien suunnittelu ja ohjaus

Hydrauliikkaenergia
Hydrauliikkakomponentit
Hydrauliikkajärjestelminen suunnittelu ja ohjaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaimman mahdollisen ja saatavilla olevan pneumatiikan/ hydrauliikan menetelmän. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmiä, jotta ne soveltuvat käytettäviksi eri tilanteissa taloudellisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää pneumatiikan/ hydrauliikan taloudellisen merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa pneumatiikan/ hydrauliikan päämenetelmät ja niiden käyttöalat ja käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Opiskelija tiedostaa pneumatiikan/ hydrauliikan menetelmien tuntemisen merkityksen teollisessa toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet ja komponentit sekä osaa soveltaa niitä koneautomaatiolaitteissa ja tuntee huoltoon liittyvät asiat.

Sisältö

Paineilman tuottaminen ja siirtäminen
Paineilman komponentit
Paineilmäjärjestelmien suunnittelu ja ohjaus

Hydrauliikkaenergia
Hydrauliikkakomponentit
Hydrauliikkajärjestelminen suunnittelu ja ohjaus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen parhaimman mahdollisen ja saatavilla olevan pneumatiikan/ hydrauliikan menetelmän. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmiä, jotta ne soveltuvat käytettäviksi eri tilanteissa taloudellisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää pneumatiikan/ hydrauliikan taloudellisen merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa pneumatiikan/ hydrauliikan päämenetelmät ja niiden käyttöalat ja käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Opiskelija tiedostaa pneumatiikan/ hydrauliikan menetelmien tuntemisen merkityksen teollisessa toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin dokumentteineen hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja ryhmän jäsenenä toimien. Opiskelija ymmärtää projekti- ja kehittämistyön merkityksen. Opiskelija ymmärtää arkiajattelun pohjalta tehtävän ja tutkimuksellisen projekti- ja kehittämistyön erot.

Sisältö

Projektin rakenne ja vaiheet
Rahoitus
Ryhmät ja tiimit
Palaverikäytänteet ja tiedottaminen
Yhteisölliset ideointimenetelmät
Alakohtaiset kehittämistyössä käytettävät menetelmät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa projektin dokumentteineen hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja ryhmän jäsenenä toimien. Opiskelija ymmärtää projekti- ja kehittämistyön merkityksen. Opiskelija ymmärtää arkiajattelun pohjalta tehtävän ja tutkimuksellisen projekti- ja kehittämistyön erot.

Sisältö

Projektin rakenne ja vaiheet
Rahoitus
Ryhmät ja tiimit
Palaverikäytänteet ja tiedottaminen
Yhteisölliset ideointimenetelmät
Alakohtaiset kehittämistyössä käytettävät menetelmät

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy mekaanisiin ja kemiallisiin yksikköprosesseihin. Opiskelija tutustuu lämmön- ja aineensiirtotekniikoihin. Näiden tietojen pohjalle opiskelija muodostaa kokonaisuuden teollisuuden tuotantoprosesseista.

Sisältö

Mekaaniset yksikköprosessit
Kemialliset yksikköprosessit
Lämmönsiirtotekniikat
Aineensiirtotekniikat
Teollisuuden kokonaisprosessit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kattavasti yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta itsenäisesti kokonaisprosesseja. Opiskelija osaa laskea laskutehtäviä itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta kokonaisprosesseja. Laskutehtävät onnistuvat ko. aiheisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää joitain yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta avustettuna kokonaisprosesseja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Seppo Leskinen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy mekaanisiin ja kemiallisiin yksikköprosesseihin. Opiskelija tutustuu lämmön- ja aineensiirtotekniikoihin. Näiden tietojen pohjalle opiskelija muodostaa kokonaisuuden teollisuuden tuotantoprosesseista.

Sisältö

Mekaaniset yksikköprosessit
Kemialliset yksikköprosessit
Lämmönsiirtotekniikat
Aineensiirtotekniikat
Teollisuuden kokonaisprosessit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kattavasti yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta itsenäisesti kokonaisprosesseja. Opiskelija osaa laskea laskutehtäviä itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta kokonaisprosesseja. Laskutehtävät onnistuvat ko. aiheisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää joitain yksikköprosessit ja osaa muodostaa niiden pohjalta avustettuna kokonaisprosesseja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää materiaalien toiminnallisen ja taloudellisen merkityksen tuotteiden valmistuksessa, kustannusrakenteessa sekä käytössä.

Opiskelija oppii etsimään ja löytämään tarvittavaa tietoa ja soveltamaan tätä materiaalin tunnistamiseen sekä valintaan käyttökohteen vaatimukset huomioiden.

Sisältö

Metallien yleiset ominaisuudet
Materiaalin valinta
Aineenkoetusmenetelmät
Metallit
Polymeerien yleiset perusteet
Tekniset muovit
Tekniset keraamit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti eri materiaalien ominaisuustietokantoja ja osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut vertailuihin liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan eri rakennemateriaalien elinikäisen käytön kustannuksia. Vertailujen esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa valita asianmukaisesti koneenrakennusosien materiaalit normaaliolosuhteissa.
Opiskelija ymmärtää rakennemateriaalien käyttörajoitukset.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää materiaalien toiminnallisen ja taloudellisen merkityksen tuotteiden valmistuksessa, kustannusrakenteessa sekä käytössä.

Opiskelija oppii etsimään ja löytämään tarvittavaa tietoa ja soveltamaan tätä materiaalin tunnistamiseen sekä valintaan käyttökohteen vaatimukset huomioiden.

Sisältö

Metallien yleiset ominaisuudet
Materiaalin valinta
Aineenkoetusmenetelmät
Metallit
Polymeerien yleiset perusteet
Tekniset muovit
Tekniset keraamit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti eri materiaalien ominaisuustietokantoja ja osaa soveltaa oppimaansa päättelyä vaativien ongelmien ratkaisuun ja on hankkinut vertailuihin liittyvien työkalujen käyttöön liittyvän perusrutiinin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti ratkaistessaan eri rakennemateriaalien elinikäisen käytön kustannuksia. Vertailujen esitystapa on selkeä ja johdonmukainen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa valita asianmukaisesti koneenrakennusosien materiaalit normaaliolosuhteissa.
Opiskelija ymmärtää rakennemateriaalien käyttörajoitukset.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.

Sisältö

Robottitilastoja
Robottien rakenteet
Tarttujat ja työkalut
Robottien käyttö ja ohjelmointi
Sovellusesimerkkejä ja oheislaitteita
Robottijärjestelmien turvallisuus
Harjoitukset robotiikan laboratoriossa

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Laboratorioharjoitusten suorittaminen
Oppimistehtävien palauttaminen
Itsearviointi
Opintojaksopalaute

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan nykyaikaisten robottien käyttömahdollisuuksista kappaletavaratuotannossa ja konepajaympäristössä sekä osaa soveltaa ja ohjelmoida robotteja.

Sisältö

Robottitilastoja
Robottien rakenteet
Tarttujat ja työkalut
Robottien käyttö ja ohjelmointi
Sovellusesimerkkejä ja oheislaitteita
Robottijärjestelmien turvallisuus

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija syventyy erilaisten teollisuusrobottien ohjelmointiin erilaisissa teollisuuden sovelluksissa.

Sisältö

Ohjelmarakenne
Liiketavat ja liikekäskyt
Ohjelman muuttujat ja vakiot
Ehto- ja toistorakenteet
I/O-toiminnot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien avulla arvioidaan kahta alla mainittua osa-aluetta. Hyväksyttävän tason kriteerit ovat seuraavat:

Toimintaympäristöosaaminen
-Opiskelija osaa ohjelmoida teollisuusrobottisovellusta ja perustella ohjelmointimenetelmäänsä.

Reflektio-osaaminen
-Opiskelija osaa realistisesti ja kriittisesti arvioida oman toiminnan lähtökohtia, tavoitteita, tuloksia ja omaa oppimistaan.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
-Oppimistehtävien palautukset
-Itsearviointi
-Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

Robotiikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija syventyy erilaisten teollisuusrobottien ohjelmointiin erilaisissa teollisuuden sovelluksissa.

Sisältö

Ohjelmarakenne
Liiketavat ja liikekäskyt
Ohjelman muuttujat ja vakiot
Ehto- ja toistorakenteet
I/O-toiminnot

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien avulla arvioidaan kahta alla mainittua osa-aluetta. Hyväksyttävän tason kriteerit ovat seuraavat:

Toimintaympäristöosaaminen
-Opiskelija osaa ohjelmoida teollisuusrobottisovellusta ja perustella ohjelmointimenetelmäänsä.

Reflektio-osaaminen
-Opiskelija osaa realistisesti ja kriittisesti arvioida oman toiminnan lähtökohtia, tavoitteita, tuloksia ja omaa oppimistaan.

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan:
-Oppimistehtävien palautukset
-Itsearviointi
-Opintojaksopalaute

Esitietovaatimukset

Robotiikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää teollisuusrobotiikan simulointijärjestelmää robottisolun suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

Sisältö

Teollisuusrobottijärjestelmän simulaatiomallin tekeminen ja ohjelmointi.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Robotiikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sami Räsänen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää teollisuusrobotiikan simulointijärjestelmää robottisolun suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

Sisältö

Teollisuusrobottijärjestelmän simulaatiomallin tekeminen ja ohjelmointi.

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Robotiikka

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

03.06.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda 3D-mallista valmiit ja korkealaatuiset renderöinnit sekä animaatiot.

Sisältö

SolidWorks Composer -ohjelmiston perusteet, räjäytyskuvat, tekniset ohjeet ja animaatiot.

Aika ja paikka

Kesäopinnot 2024 ,Teams

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Monimuotona; Teams- kautta + nauhat

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Esitietovaatimukset

3D-mallintaminen / SolidWorks Perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda 3D-mallista valmiit ja korkealaatuiset renderöinnit sekä animaatiot.

Sisältö

SolidWorks Visualize -ohjelmiston perusteet kuvien ja animaatioiden renderöinnistä.

Aika ja paikka

Kevät 2024 , Teams

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojaksolla.

Opetusmenetelmät

Monimuotona; Teams- kautta + nauhat

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

3D-mallintaminen / SolidWorks Perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoaan oman ammattialansa näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen jokapäiväisiä kommunikaatiotilanteita sekä työelämän tilanteita ja puhelimessa toimimista. Opiskelijat pystyvät etsimään ja käyttämään ruotsinkielistä oman erikoistumisalansa tietoa eri medioista.

Sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.
Kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy harvoin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Lisätiedot

BÄJA 25.2.2022

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoaan oman ammattialansa näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen jokapäiväisiä kommunikaatiotilanteita sekä työelämän tilanteita ja puhelimessa toimimista. Opiskelijat pystyvät etsimään ja käyttämään ruotsinkielistä oman erikoistumisalansa tietoa eri medioista.

Sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.
Kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy harvoin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Lisätiedot

BÄJA 25.2.2022

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija kehittää toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoaan oman ammattialansa näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee ruotsin kielen jokapäiväisiä kommunikaatiotilanteita sekä työelämän tilanteita ja puhelimessa toimimista. Opiskelijat pystyvät etsimään ja käyttämään ruotsinkielistä oman erikoistumisalansa tietoa eri medioista.

Sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan keskeinen sanasto ja kielenkäyttötilanteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kattavan ja luontevan suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta.
Kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy harvoin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen sujuvahkon suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy ajoittain.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tukimateriaalia apuna käyttäen suullisen esityksen alaansa liittyvästä asiasta, kielioppi- ja ääntämisvirheitä esiintyy.

Lisätiedot

BÄJA 25.2.2022

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sähkötekniikan peruslait, analogielektroniikan peruskomponentit ja niiden peruskytkennät sekä perusmittaukset yleismittarilla ja oskilloskoopilla

Sisältö

Sähkötekniikan peruslait
Analogiaelektroniikan peruskomponentit ja peruskytkennät
Yleismittarin käyttö
Oskilloskoopin peruskäyttö
Laboraatiotyöskentelyn perusteet
Lämpösuunnittelun perusteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali oppimisalustalla ( esim. DevMoodle )

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee sähkötekniikan peruslait ja lainalaisuudet, käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään elektroniikan toimia erilaissa toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee sähkötekniikan peruslait ja käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää elektroniikan ja sähkötekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sähkötekniikan peruslait sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa elektroniikan ja sähkötekniikan merkityksen teollisessa toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

29.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

2 - 3

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veera Kilpeläinen
 • Mika Pietarinen
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida ja toteuttaa yleisölle avoimen tapahtuman. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- toimia tapahtuman avustustehtävissä
- ottaa vastuun saamiensa tehtävien toteuttamisesta
-nähdä oman merkityksensä tapahtuman onnistumisessa
- osaa esiintyä roolinsa mukaisesti tapahtumaan liittyvissä tehtävissä

Sisältö

Tapahtuman suunnittelu
Lainsäädännön vaatimukset, tapahtuman turvallisuus ja ympäristövastuut
Tapahtuman valmistelu ja toteutus
Markkinointi ja tiedottaminen
Palautteen kerääminen ja käsittely
Oppimispäiväkirja ja Raportointi

Oppimateriaalit

Reppu- materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei vaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen kehittäminen tekniikan alan työtehtäviin

Sisältö

Viestinnän yleiset perusteet
Tekniikan alan asiakirjoittamisen muotoja
Puhetilanteiden valmistelu, toteutus ja analysointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen oman ammatillisen identiteettinsä luojana ja vahvistajana ja hyödyntää kieltä osana ammatillisuuttaan.
Opiskelija hakeutuu palautetilanteisiin aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivimmalla tavalla ja viestintävälineellä ja laatii asiantuntijuutta osoittavan tavoitteellisen esityksen.
Opiskelija argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija osaa myös kyseenalaistaa yhteisön omaksumia kielellisiä käytänteitä ja pyrkii perustellusti muokkaamaan niitä.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan asiantuntijatyötä eettisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta ja luomaan kannustavan ilmapiirin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä.
Opiskelija arvioi oman toimintansa merkitystä osana viestintäprosessia ja ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautettal
Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija ottaa huomioon esitystilanteissa kohderyhmän ja hyödyntää eri viestintävälineitä.
Opiskelija osaa laatia oman alansa tekstejä tiiviillä, yksiselitteisellä, havainnollisella ja selkokielisellä tavalla ja ottaa huomioon lukijan.
Opiskelija tuntee organisaation tavat tuottaa tekstejä ja noudattaa tapaa.
Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija osaa laatia työelämän tekstin annetulle kohderyhmälle.
Opiskelija pystyy esittelemään oman alansa aiheita ja havainnollistamaan esitystä.
Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja.
Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta.
Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ehjän, ongelmaperustaisen tekstin, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija osaa kuvata kulttuurin vaikutusta viestintätilanteessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teija Mursula
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen kehittäminen tekniikan alan työtehtäviin

Sisältö

Viestinnän yleiset perusteet
Tekniikan alan asiakirjoittamisen muotoja
Puhetilanteiden valmistelu, toteutus ja analysointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen oman ammatillisen identiteettinsä luojana ja vahvistajana ja hyödyntää kieltä osana ammatillisuuttaan.
Opiskelija hakeutuu palautetilanteisiin aktiivisesti ja rakentavasti.
Opiskelija jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivimmalla tavalla ja viestintävälineellä ja laatii asiantuntijuutta osoittavan tavoitteellisen esityksen.
Opiskelija argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija osaa myös kyseenalaistaa yhteisön omaksumia kielellisiä käytänteitä ja pyrkii perustellusti muokkaamaan niitä.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.
Opiskelija kykenee arvioimaan asiantuntijatyötä eettisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta ja luomaan kannustavan ilmapiirin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä.
Opiskelija arvioi oman toimintansa merkitystä osana viestintäprosessia ja ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautettal
Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija ottaa huomioon esitystilanteissa kohderyhmän ja hyödyntää eri viestintävälineitä.
Opiskelija osaa laatia oman alansa tekstejä tiiviillä, yksiselitteisellä, havainnollisella ja selkokielisellä tavalla ja ottaa huomioon lukijan.
Opiskelija tuntee organisaation tavat tuottaa tekstejä ja noudattaa tapaa.
Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija osaa laatia työelämän tekstin annetulle kohderyhmälle.
Opiskelija pystyy esittelemään oman alansa aiheita ja havainnollistamaan esitystä.
Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja.
Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta.
Opiskelija osaa laatia rakenteeltaan ehjän, ongelmaperustaisen tekstin, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija osaa kuvata kulttuurin vaikutusta viestintätilanteessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea sekä laatia koneenrakennuksen työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Lisäksi hän osaa luonnostella ja piirtää yksinkertaisten kappaleiden työpiirustuksia sekä pienehköjen kokonaisuuksien kokoonpanoja. Opiskelija osaa käyttää CAD -ohjelmistoa 2D -suunnittelussa sekä tuntee
tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet.

Sisältö

Standardit ja niiden merkitys
Viivat ja tekstit
Projektiot ja aksonometria
Luonnostelu
Leikkaukset
Mitoitus ja toleranssit
Alakohtaisten erityismerkintöjen, symbolien ja kaavioiden käyttö
2D CAD

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla teknisen piirustuksen menetelmiä ja periaatteita, osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja perustella toimintatapansa suunnittelutilanteessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsearviointi
Oppimistehtävien palautus
Opintojaksopalaute

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea sekä laatia koneenrakennuksen työ- ja kokoonpanopiirustuksia
Lisäksi hän osaa luonnostella ja piirtää yksinkertaisten kappaleiden työpiirustuksia
sekä pienehköjen kokonaisuuksien kokoonpanoja. Opiskelija osaa käyttää CAD-ohjelmistoa 2D-suunnittelussa sekä tuntee tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet.

Sisältö

Standardit ja niiden merkitys
Viivat ja tekstit
Projektiot ja aksonometria
Luonnostelu
Leikkaukset
Mitoitus ja toleranssit
Alakohtaisten erityismerkintöjen, symbolien ja kaavioiden käyttö
2D CAD

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla teknisen piirustuksen menetelmiä ja periaatteita, osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja perustella toimintatapansa suunnittelutilanteessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Lisätiedot

TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa lukea sekä laatia koneenrakennuksen työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Lisäksi hän osaa luonnostella ja piirtää yksinkertaisten kappaleiden työpiirustuksia sekä pienehköjen kokonaisuuksien kokoonpanoja. Opiskelija osaa käyttää CAD -ohjelmistoa 2D -suunnittelussa sekä tuntee
tietokoneavusteisen suunnittelun mahdollisuudet.

Sisältö

Standardit ja niiden merkitys
Viivat ja tekstit
Projektiot ja aksonometria
Luonnostelu
Leikkaukset
Mitoitus ja toleranssit
Alakohtaisten erityismerkintöjen, symbolien ja kaavioiden käyttö
2D CAD

Oppimateriaalit

Tekniikan taulukkokirja
Opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla teknisen piirustuksen menetelmiä ja periaatteita, osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti ja perustella toimintatapansa suunnittelutilanteessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti teknisen piirustuksen menetelmiä suunnittelussa, osaa valita ja arvioida kriittisesti erilaisia teknisen piirtämisen tekniikoita ja toimii ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Itsearviointi
Oppimistehtävien palautus
Opintojaksopalaute

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa kunnossapidon toimintoihin. Opiskelija harjaantuu soveltamaan aikaisemmin oppimaansa teoriatietoa.

Sisältö

Käynnissäpidon opintoihin liittyvistä aiheista opettajan ohjauksessa yrityksille tai oppilaitokselle tehtävät projektityöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä hyvin, auttaa ja ohjaa ryhmän muita jäseniä ja kykenee itsenäisesti kehittämään kunnossapidon toimintatapoja ja menetelmiä.

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa kunnossapidon toimintoihin. Opiskelija harjaantuu soveltamaan aikaisemmin oppimaansa teoriatietoa.

Sisältö

Käynnissäpidon opintoihin liittyvistä aiheista opettajan ohjauksessa yrityksille tai oppilaitokselle tehtävät projektityöt

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Projektiryhmän jäsenenä opiskelija suoriutuu hänelle annetuista tehtävistä hyvin, auttaa ja ohjaa ryhmän muita jäseniä ja kykenee itsenäisesti kehittämään kunnossapidon toimintatapoja ja menetelmiä.

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Lisätiedot

TKI-pisteet 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy vikaantumiseen, vikojen diagnostiikkaan ja kunnonvalvonnan eri menetelmien valintaan.

Sisältö

Kunnonvalvonnan tekniset menetelmät, vikaantuminen, vikadiagnostiikka, kunnonvalvonnan suunnittelu.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Suositeltavat muut opinnot:
Käyttöomaisuuden suunnittelu ja hallinta, värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy vikaantumiseen, vikojen diagnostiikkaan ja kunnonvalvonnan eri menetelmien valintaan.

Sisältö

Kunnonvalvonnan tekniset menetelmät, vikaantuminen, vikadiagnostiikka, kunnonvalvonnan suunnittelu.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.
Kiitettävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan yli 90 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Hyvä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 70 - 80 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.
Tyydyttävä taso edellyttää, että tentin maksimipisteistä saadaan noin 50 - 60 %.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Suositeltavat muut opinnot:
Käyttöomaisuuden suunnittelu ja hallinta, värähtelymekaniikka

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käynnissäpidon ja käyttövarmuuden merkityksen tuotantolaitoksen häiriöttömälle toiminnalle sekä oppii nykyaikaisen kunnossapidon eri periaatteet ja niiden soveltamisen käytäntöön.

Sisältö

- Johdatus käynnissäpitoon,
- Kunnossapitotoiminnot,
- Kunnossapidon kannattavuus ja tehokkuus,
- Vikaantuminen,
- Käyttövarmuuden merkitys ja käsitteet, mallinnus- ja analyysimenetelmät,
- Käyttövarmuuslaskenta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM23S
  KKM23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käynnissäpidon ja käyttövarmuuden merkityksen tuotantolaitoksen häiriöttömälle toiminnalle sekä oppii nykyaikaisen kunnossapidon eri periaatteet ja niiden soveltamisen käytäntöön.

Sisältö

- Johdatus käynnissäpitoon,
- Kunnossapitotoiminnot,
- Kunnossapidon kannattavuus ja tehokkuus,
- Vikaantuminen,
- Käyttövarmuuden merkitys ja käsitteet, mallinnus- ja analyysimenetelmät,
- Käyttövarmuuslaskenta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee kehittämään teollisuudenkäynnissäpidon toimia erilaissa toimintaympäritöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.
Opiskelija ymmärtää teollisuuden käynnissäpidon merkityksen teollisessa toiminnassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.
Opiskelija tiedostaa teollisuuden käynnispidon merkityksen teollisessa toiminnassa.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 22.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu putkistosuunnittelun perusteisiin, osaa valita ja mitoittaa putkistossa tarvittavia komponentteja sekä ymmärtää putkistojärjestelmiin liittyvät viranomaismenettelyt.

Sisältö

Opintojakson sisältö

• Virtaustekniikan perusteet
• Putkikaaviot ja -piirustukset
• Pumput ja putkiston varusteet
• Putkistojen esivalmistus ja asennus
• Viranomaismääräykset, vaatimukset ja tarkastukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella putkistojärjestelmän tarpeellisine kannakointeineen sekä valita siihen sopivat komponentit ja pumput.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa piirtää putki-isometrejä sekä tehdä virtausteknisiä laskelmia putkikokojen määrittelemiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita putkipiirustuksia ja tuntee putkiston yleisimmät komponetit sekä pumppujen toimintaperiaatteet.
Opiskelija on tietoinen paineastoihin liittyvistä viranomaiskäytänteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Lisätiedot

TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Koponen
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu putkistosuunnittelun perusteisiin, osaa valita ja mitoittaa putkistossa tarvittavia komponentteja sekä ymmärtää putkistojärjestelmiin liittyvät viranomaismenettelyt.

Sisältö

Opintojakson sisältö

• Virtaustekniikan perusteet
• Putkikaaviot ja -piirustukset
• Pumput ja putkiston varusteet
• Putkistojen esivalmistus ja asennus
• Viranomaismääräykset, vaatimukset ja tarkastukset

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella putkistojärjestelmän tarpeellisine kannakointeineen sekä valita siihen sopivat komponentit ja pumput.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa piirtää putki-isometrejä sekä tehdä virtausteknisiä laskelmia putkikokojen määrittelemiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tulkita putkipiirustuksia ja tuntee putkiston yleisimmät komponetit sekä pumppujen toimintaperiaatteet.
Opiskelija on tietoinen paineastoihin liittyvistä viranomaiskäytänteistä.

Esitietovaatimukset

Teollisuuden käynnissäpito

Lisätiedot

TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja tuntee yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osaa laatia yksinkertaisia kannattavuusanalyysejä ja -laskelmia. Opiskelija tuntee perusteet tuotannollisen yritystoiminnan keskeisimmistä toiminnoista.

Sisältö

Yritystoiminnan merkitys, yritystoiminnan peruskäsitteet ja toimintaympäristö, liiketoiminnan suunnittelu, yritystalouden ja laskentatoimen perusteet, kannattavuuslaskenta, tuotannollisen yrityksen perustoiminnot (tuotanto, johtaminen sekä myynti ja markkinointi), yritysoikeuden perusteet ja tuotannollisen yrityksen toiminnan simulaatioharjoitus.

Oppimateriaalit

Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali sekä kurssikirja.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Rimpiläinen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa ja tuntee yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja osaa laatia yksinkertaisia kannattavuusanalyysejä ja -laskelmia. Opiskelija tuntee perusteet tuotannollisen yritystoiminnan keskeisimmistä toiminnoista.

Sisältö

Yritystoiminnan merkitys, yritystoiminnan peruskäsitteet ja toimintaympäristö, liiketoiminnan suunnittelu, yritystalouden ja laskentatoimen perusteet, kannattavuuslaskenta, tuotannollisen yrityksen perustoiminnot (tuotanto, johtaminen sekä myynti ja markkinointi), yritysoikeuden perusteet ja tuotannollisen yrityksen toiminnan simulaatioharjoitus.

Oppimateriaalit

Luennoilla ja Moodlessa jaettava materiaali sekä kurssikirja.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä osaa toimia erilaisissa tehtävissä eri toimintaympäristöissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti sekä osaa toimia yksittäisissä tehtävissä toimeksiannon mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää robotiikassa ja teollisuuden automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikan ja ominaisuudet . Opiskelija osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja sekä diagnostiikkaa.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi mm. TeollisuusEthernet, Profibus, CanOpen, Ethernet Powerlink sekä Profinet. Opintojaksossa tutustutaan myös mikrokonrollereissa käytettäviin väyläratkaisuihin, kuten SPI, I2C, 1-wire. Keskeiset aiheet ovat yleiskatsaus väylärakenteisiin, keskeiset toimintaperiaatteet, väylissä käytettävä tietoliikennetekniikka ja väyläliikenteen monitorointi, analysointi ja testaus.

Aika ja paikka

Etäopetus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali DevMoodle -ympäöristössä
Laitebvalmistajien ohjeet ja manuaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, palautettavat harjoitustyöt ja laboraatiot sekä lopputentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppurentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( sisältää laboraatioita ja lopputentin ) : 30 h
Itsenäinen opiskelu: 50 h

Sisällön jaksotus

Yleistä väylätekniikasta ( mm. väyläranteet )
Tietoliikennetekniikan perusteita
Perinteiset ( ei Ethernet -pohajiset ) verkkoratkaisut
Ethernet -verkkoprotokolla
Ethernet -pohjaiset väylät
Sähkömagneettisten häiriöiden eliminointi
Laboraatiot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten kiitettävä suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen soveltava osaaminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen hallinnan osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää eri väyläratkaisujen merkityksen teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen ymmärryksen osaaminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten kiitettävä suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen soveltava osaaminen.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen hallinnan osaaminen.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää eri väyläratkaisujen merkityksen teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen ymmärryksen osaaminen.

Lisätiedot

Kurssi koostuu luennnoista ja laboratorioharjoituksista. Laboratorioharjoituksissa on läsnäolopakko.
TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää robotiikassa ja teollisuuden automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikan ja ominaisuudet . Opiskelija osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja sekä diagnostiikkaa.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi mm. TeollisuusEthernet, Profibus, CanOpen, Ethernet Powerlink sekä Profinet. Opintojaksossa tutustutaan myös mikrokonrollereissa käytettäviin väyläratkaisuihin, kuten SPI, I2C, 1-wire. Keskeiset aiheet ovat yleiskatsaus väylärakenteisiin, keskeiset toimintaperiaatteet, väylissä käytettävä tietoliikennetekniikka ja väyläliikenteen monitorointi, analysointi ja testaus.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali DevMoodle -ympäöristössä
Laitebvalmistajien ohjeet ja manuaalit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppurentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ( sisältää laboraatioita ja lopputentin ) : 39 h
Itsenäinen opiskelu: 42 h

Sisällön jaksotus

Yleistä väylätekniikasta ( mm. väyläranteet )
Tietoliikennetekniikan perusteita
Perinteiset ( ei Ethernet -pohajiset ) verkkoratkaisut
Ethernet -verkkoprotokolla
Ethernet -pohjaiset väylät
Sähkömagneettisten häiriöiden eliminointi
Laboraatiot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten kiitettävä suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen soveltava osaaminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen hallinnan osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää eri väyläratkaisujen merkityksen teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen ymmärryksen osaaminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten kiitettävä suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen soveltava osaaminen.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen hallinnan osaaminen.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää eri väyläratkaisujen merkityksen teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen ymmärryksen osaaminen.

Lisätiedot

Kurssi koostuu luennnoista ja laboratorioharjoituksista. Laboratorioharjoituksissa on läsnäolopakko.
TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää robotiikassa ja teollisuuden automaatiossa käytettävien kenttäväylien tekniikan ja ominaisuudet . Opiskelija osaa käyttää väylien konfigurointityökaluja sekä diagnostiikkaa.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi mm. TeollisuusEthernet, Profibus, CanOpen, Ethernet Powerlink sekä Profinet. Opintojaksossa tutustutaan myös mikrokonrollereissa käytettäviin väyläratkaisuihin, kuten SPI, I2C, 1-wire. Keskeiset aiheet ovat yleiskatsaus väylärakenteisiin, keskeiset toimintaperiaatteet, väylissä käytettävä tietoliikennetekniikka ja väyläliikenteen monitorointi, analysointi ja testaus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten kiitettävä suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen soveltava osaaminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää eri väyläratkaisuja teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen hallinnan osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää eri väyläratkaisujen merkityksen teollisuuden tietoliikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Laboratorioharjoitusten hyväksytty suoritus sekä harjoitustyöllä osoitettu väyläratkaisujen ymmärryksen osaaminen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätiedot

Kurssi koostuu luennnoista ja laboratorioharjoituksista. Laboratorioharjoituksissa on läsnäolopakko.
TKI-pisteet 1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KRY23S
  KRY23S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

0 op

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen tuotannon ja tuotantoprosessien suunnittelusta sekä käsityksen mitä on tuotanto, tuotannonsuunnittelu, tuotannonmallinnus ja millä työkaluilla tuotantoa voidaan hallita, suunnitella ja mallintaa.

Opiskelija perehtyy tuotannon virtuaalimallinnuksen mahdollisuuksiin tuotannon suunnittelussa, sekä oppii työskentelyn perustekniikat käytännön tilanteita varten taloudellisesti kannattavan tuotannon suunnitteluun ja läpiviemiseen.

Sisältö

- Virtuaalinen tuotannon suunnittelu - Simulointi
- Tuotannon ja valmistuksen näkökulma tuotannon suunnitteluun
- Mallinnuksen käsitteet ja periaatteet
- Prosessien mallintaminen ja vaatimusmäärittelyn tekeminen
- Virtuaalimallin luominen
- Mallinnus ja ohjelmointi
- Virtuaalimallin kinematiikka
- Mallin toiminnan analysointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ville Karppinen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen tuotannon ja tuotantoprosessien suunnittelusta sekä käsityksen mitä on tuotanto, tuotannonsuunnittelu, tuotannonmallinnus ja millä työkaluilla tuotantoa voidaan hallita, suunnitella ja mallintaa.

Opiskelija perehtyy tuotannon virtuaalimallinnuksen mahdollisuuksiin tuotannon suunnittelussa, sekä oppii työskentelyn perustekniikat käytännön tilanteita varten taloudellisesti kannattavan tuotannon suunnitteluun ja läpiviemiseen.

Sisältö

- Virtuaalinen tuotannon suunnittelu - Simulointi
- Tuotannon ja valmistuksen näkökulma tuotannon suunnitteluun
- Mallinnuksen käsitteet ja periaatteet
- Prosessien mallintaminen ja vaatimusmäärittelyn tekeminen
- Virtuaalimallin luominen
- Mallinnus ja ohjelmointi
- Virtuaalimallin kinematiikka
- Mallin toiminnan analysointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen toiminnasta ja tuotantoprosessien suunnittelusta sekä oppii käyttämään nykyaikaisia ohjelmistoja taloudellisesti kannattavan tuotannon suunnitteluun ja sen kehittämiseen.

Kurssin sisältö antaa perusvalmiudet toimia tuotannonsuunnittelun ammattilaisena, joka omistaa valmiudet suunnitella tuotantoratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia kilpailukykyisesti.

Sisältö

Layout- ja menetelmäsuunnittelu
Sisälogistiikka ja materiaalivirtaus
Tehdassimulaatio ja tuotannon läpimenon optimointi
- Tuotannon tilastolliset analyysit
 - Tuotannon pullonkaulojen eliminointi & virtauskapasiteetin tehostaminen
- Tuotannon suorituskykyvyn parantaminen ja energiatehokkuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: Tuotannon virtuaalimallinnus -kurssi suoritettuna.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käsityksen tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen toiminnasta ja tuotantoprosessien suunnittelusta sekä oppii käyttämään nykyaikaisia ohjelmistoja taloudellisesti kannattavan tuotannon suunnitteluun ja sen kehittämiseen.

Kurssin sisältö antaa perusvalmiudet toimia tuotannonsuunnittelun ammattilaisena, joka omistaa valmiudet suunnitella tuotantoratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia kilpailukykyisesti.

Sisältö

Layout- ja menetelmäsuunnittelu
Sisälogistiikka ja materiaalivirtaus
Tehdassimulaatio ja tuotannon läpimenon optimointi
- Tuotannon tilastolliset analyysit
 - Tuotannon pullonkaulojen eliminointi & virtauskapasiteetin tehostaminen
- Tuotannon suorituskykyvyn parantaminen ja energiatehokkuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: Tuotannon virtuaalimallinnus -kurssi suoritettuna.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään tuotannollisen toiminnan ja tuotantotekniikoiden perusteet. Ymmärtää tuotantotoiminnan prosesseina sekä omaksuu prosessien johtamisen pääperiaatteet. Opiskelija ymmärtää yrityksen tuotantoprosessin, sisältäen mm. tilaus-toimitusketjun ja hahmottaa tuotantoprosesseihin liittyvät logistiset ketjut sekä oppii niiden hallintaan liittyviä ohjaus- ja tehostamismahdollisuuksia.

Sisältö

Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen peruskäsitteet
Prosessien mallintaminen ja johtaminen
Tuotannollisen yrityksen tilaus-toimitusketju
Kuormitustoiminnan ja materiaalitoimintojen perusteet
Toimintojen vaikutus tulokseen ja sidosrymäyhteistyö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää osaamistavoitteen mukaisia käsitteitä perustellusti ja jäsentäen. Opiskelija osaa analysoida omaa ja ryhmänsä toimintaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ja kuvailla osaamistavoitteen mukaiset käsitteet tunnistaen mahdollisia vahvuuksia ja kehittämiskohtia sekä tehden ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää osaamistavoitteen mukaisia peruskäsitteitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Honkanen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä.

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Opetusmenetelmät

Toimeksiannon mukainen projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektityöaiheet pyritään saamaan toimeksiantoina

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

80 h

Sisällön jaksotus

Toimekaiannon mukaan

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee kehittämään annettuja perusohjeita soveltaen työmenetelmiä töiden suorittamiseksi.
Opiskelija pystyy määrittämään ja asettamaan oikeat asetusarvot töissä käytettäviin valmistusmenetelmiin.
Opiskelija tunnistaa ja korjaa mahdolliset puutteet työturvallisuudessa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija kykenee soveltamaan annettuja perusohjeita töiden suorituksessa.
Opiskelija pystyy asettamaan oikeat asetusarvot töissä käytettäviin valmistusmenetelmiin.
Opiskelija tunnistaa mahdolliset puutteet työturvallisuudessa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija kykenee suorittamaan yksityiskohtaisesti ohjattuna annettuja töitä.
Opiskelija tiedostaa työturvallisuuden merkityksen teollisessa toiminnassa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petteri Laitinen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä.

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija saa käytännön tuntumaa projektin organisointiin ja johtamiseen, käyttäen projektinhallinnan edistyneitä työkaluja. Opiskelija ymmärtää, mistä projekti koostuu ja mitä asioita projektissa toimimiseen ja sen johtamiseen liittyy. Opiskelija osaa hahmottaa projektimuotoisen toiminnan vaiheet, ymmärtää siihen liittyvän terminologian sekä osaa arvioida projektiin mahdollisesti liittyviä riskejä. Opiskelija suorittaa projektityön, jossa sovelletaan opittua tietoa käytännönläheisessä tutkimus- tai kehitystehtävässä.

Sisältö

Asiakkaan määrittelemä tutkimus- tai kehitystehtävä, jossa sovelletaan nykyaikaisten ohjelmistojen käyttöä toiminnan organisoinnissa ja/tai ongelman ratkaisussa.

Projektin:
- Organisoitumismalleja
- Suunnittelu ja toteutus
- Riskianalyysi
- Dokumentointi / viestintä projektin aikana
- Päättäminen ja jatkotoimenpiteet

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu projektimuotoiseen toimintaan. Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti projektitoiminnan käsitteitä. Hän ymmärtää projektitoimintaan liittyviä toimintatapoja, tekniikoita ja malleja, sekä pysty kartoittamaan niihin liittyviä riskejä. Hän osaa arvioida osaamistaan ja asennettaan ryhmätyöskentelyyn suhteessa muuhun projektiryhmään. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja projektin tavoitteisiin sitoutuen, kuitenkin projektiryhmän täysivaltaisena jäsenenä. Opiskelija on valmis esittelemään projektin saavutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

26.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää asiakkaan tarpeiden tunnistamisen, tuotespesifioinnin ja luovan työn tekniikoiden soveltamisen merkityksen tuotekehityksessä. Opiskelija ymmärtää, mitä tuotekehitysprojektissa johdetaan sekä osaa soveltaa tekniikoita tuotteen kehittämiseen. Opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteen elinkaarikäsitteen merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa sekä perehtyy aiheeseen harjoitusten ja esimerkkien avulla.

Sisältö

- Tuotestrategia ja tuoteohjelman suunnittelu
- Tuotekehitysprojekti
- Asiakkaan tarpeiden tunnistamisen tekniikat
- Tuotespesifiointi
- Luovan työn tekniikoiden soveltaminen tuotekehityksessä
- Luonnosten evaluointi ja analysointi.
- Tuotteen arkkitehtuuri
- Keksinnöt ja niiden suojaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää asiakkaan tarpeiden tunnistamisen, tuotespesifioinnin ja luovan työn tekniikoiden soveltamisen merkityksen tuotekehityksessä. Opiskelija ymmärtää, mitä tuotekehitysprojektissa johdetaan sekä osaa soveltaa tekniikoita tuotteen kehittämiseen. Opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja tuotteen elinkaarikäsitteen merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa sekä perehtyy aiheeseen harjoitusten ja esimerkkien avulla.

Sisältö

- Tuotestrategia ja tuoteohjelman suunnittelu
- Tuotekehitysprojekti
- Asiakkaan tarpeiden tunnistamisen tekniikat
- Tuotespesifiointi
- Luovan työn tekniikoiden soveltaminen tuotekehityksessä
- Luonnosten evaluointi ja analysointi.
- Tuotteen arkkitehtuuri
- Keksinnöt ja niiden suojaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppimistehtävien palautus
Itsearviointi
Opintojaksopalaute
Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

fi
Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKT21S
  KKT21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tuotekehityksen asemaan teollisessa toiminnassa ja tuntee tuotekehitysprojektin eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää systemaattisten tuotekehitystoimenpiteiden, dokumentoinnin sekä valmistus- ja asennusmyönteisen suunnittelun merkityksen tuotekehityksessä.

Sisältö

- Tuotteen arkkitehtuuri
- Detaljisuunnittelu
- Tuotteen muotoilu ja käytettävyys
- Tuotantokustannukset ja niiden vaikutukset
- Tuotteen elinkaarihallinta ja dokumentointi tuotekehityksessä
- Tuotteen testaus ja prototyypit
- Konedirektiivi ja muut keskeiset standardit
- Keksinnöt ja niiden suojaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee itsenäisesti viemään kehitysprojektin ideasta kaupalliseksi tuoteaihioksi.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja toimintaohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet.
Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksen menetelmiä kehitysprosessin eri vaiheissa ja pystyy suunnitteluryhmän jäsenenä suoriutumaan prosessissa tarvittavista työtehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen tuotekehityksen merkityksen teollisessa liiketoiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan osittain TK-opintoina.
TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Kemppainen
Ryhmät
 • KKM21S
  KKM21S

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy tuotekehityksen asemaan teollisessa toiminnassa ja tuntee tuotekehitysprojektin eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää systemaattisten tuotekehitystoimenpiteiden, dokumentoinnin sekä valmistus- ja asennusmyönteisen suunnittelun merkityksen tuotekehityksessä.

Sisältö

- Tuotteen arkkitehtuuri
- Detaljisuunnittelu
- Tuotteen muotoilu ja käytettävyys
- Tuotantokustannukset ja niiden vaikutukset
- Tuotteen elinkaarihallinta ja dokumentointi tuotekehityksessä
- Tuotteen testaus ja prototyypit
- Konedirektiivi ja muut keskeiset standardit
- Keksinnöt ja niiden suojaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti sekä osaa soveltaa ammatillista osaamista tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
Opiskelija kykenee itsenäisesti viemään kehitysprojektin ideasta kaupalliseksi tuoteaihioksi.
Opiskelija kykenee kehittämään systemaattisia menetelmiä ja toimintaohjeita, joilla suunnitteluryhmä voi tuottaa optimaalisia ratkaisuja kustannustehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti sekä tuntee tuotekehitysprosessin vaiheet.
Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksen menetelmiä kehitysprosessin eri vaiheissa ja pystyy suunnitteluryhmän jäsenenä suoriutumaan prosessissa tarvittavista työtehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää järjestelmällisen tuotekehityksen merkityksen teollisessa liiketoiminnassa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen raja on 70% maksimipisteistä.

Lisätiedot

Opinnot suoritetaan osittain TK-opintoina.
TKI-pisteet 2

fi
Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

3 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Arja Sirviö
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua työelämän peruspelisääntöihin jo opintojensa alkuvaiheessa, ennen varsinaista harjoittelua.

Sisältö

Työelämän toimintatavat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kirjallinen loppuraportti harjoittelujaksosta.

Esitietovaatimukset

Vähintään 1. vuoden opinnot.
Voi suorittaa vain kerran opintojen aikana.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22S
  KKT22S

Tavoitteet

Opiskelija tietää johtamisen peruskäsitteitä ja ymmärtää organisaatiossa työskentelevien ihmisten toimintaa. Opiskelija tuntee johtamisen malleja, organisaatiorakennemalleja sekä yksilön ja ryhmän käyttäytymisen perusteita; joiden tunteminen on perustana haluttaessa parantaa työskentelyn tehokkuutta ja tuloksellista toimintaa organisaatiossa. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa suhteessa muihin. Opiskelija osaa hahmottaa teollisen työn johtamisen erityispiirteet johtamisessa.

Sisältö

- Johtajan tehtävät ja roolit
- Johtamista ohjaavat teoriat ja mallit
- Yksilö organisaatiossa ja itsensä johtaminen
- Ryhmät ja tiimit organisaatiossa
- Organisaatiokulttuuri ja sen vaikutus työn johtamiseen
- LEAN ja päivittäisjohtaminen
- Työn johtamisen haasteet teollisuudessa
- Asiantuntija luennot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää osaamistavoitteen mukaisia käsitteitä perustellusti ja jäsentäen. Opiskelija osaa analysoida omaa ja ryhmänsä toimintaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ja kuvailla osaamistavoitteen mukaiset käsitteet tunnistaen mahdollisia vahvuuksia ja kehittämiskohtia sekä tehden ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää osaamistavoitteen mukaisia peruskäsitteitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Tornberg
Ryhmät
 • KKT22SRaahe
  KKT22SRaahe

Tavoitteet

Opiskelija tietää johtamisen peruskäsitteitä ja ymmärtää organisaatiossa työskentelevien ihmisten toimintaa. Opiskelija tuntee johtamisen malleja, organisaatiorakennemalleja sekä yksilön ja ryhmän käyttäytymisen perusteita; joiden tunteminen on perustana haluttaessa parantaa työskentelyn tehokkuutta ja tuloksellista toimintaa organisaatiossa. Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa suhteessa muihin. Opiskelija osaa hahmottaa teollisen työn johtamisen erityispiirteet johtamisessa.

Sisältö

- Johtajan tehtävät ja roolit
- Johtamista ohjaavat teoriat ja mallit
- Yksilö organisaatiossa ja itsensä johtaminen
- Ryhmät ja tiimit organisaatiossa
- Organisaatiokulttuuri ja sen vaikutus työn johtamiseen
- LEAN ja päivittäisjohtaminen
- Työn johtamisen haasteet teollisuudessa
- Asiantuntija luennot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää osaamistavoitteen mukaisia käsitteitä perustellusti ja jäsentäen. Opiskelija osaa analysoida omaa ja ryhmänsä toimintaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää ja kuvailla osaamistavoitteen mukaiset käsitteet tunnistaen mahdollisia vahvuuksia ja kehittämiskohtia sekä tehden ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää osaamistavoitteen mukaisia peruskäsitteitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riikka Korhonen
Ryhmät
 • KKT23S
  KKT23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden tuotannollisessa yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa huomioida ne omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa työsuojeluun liittyvät toimintamallit ja tuntee alan keskeisen lainsäädännön. Opiskelija saa osaamisen turvallisuus- ja tulityötehtävissä tarvittaviin pätevyyksiin.

Sisältö

Työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkitys
Työsuojelu tuotannollisessa yritystoi