SUOMEKSI STUDY GUIDE
CURRICULA > PART-TIME STUDIES > SOSIONOMIKOULUTUS

Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK): 210 ECTS
Bachelor of Healthcare (AMK)

  • Information
  • Curricula

General

Sosionomikoulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävistä harjoitteluista, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Harjoittelussa, jossa työtä tehdään alaikäisten lasten kanssa, on opiskelijan itse hankittava rikostaustaote Oikeusrekisterikeskuksesta (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät ammattikorkeakouluopintoja koskeva laki (932/2014) ja asetus (1129/2014). Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi koulutus täyttää Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 3 §:ssä mainittujen säädösten lisäksi sosionomi (AMK) tutkinnon mukaisen kelpoisuuden (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 6 §). Tutkinnon suorittanut hakee Valvirasta tutkinnon laillistamista ja Valviran tekemän päätöksen jälkeen henkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä. Lisäksi koulutusohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden oikeuttavat opinnot (varhaiskasvatuslaki 27 §). Opiskelijan on mahdollista suunnata ammatillista osaamistaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi harjoittelujen suorittamisella sekä opinnäytetyön aiheen valinnalla. Sosiaalipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus on osa kaikille yhteisiä ammatillisten opintojen rakennetta.

Tutkinnon suorittanut hakee Valvirasta tutkinnon laillistamista ja Valviran tekemän päätöksen jälkeen henkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 27 §)
Koulutus antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä varhaiskasvatuksen ympäristössä suoritetut harjoittelut sekä varhaiskasvatuksen alaan liittyvä opinnäytetyö muodostavat varhaiskasvatuslain edellyttämän 60 opintopisteen kokonaisuuden.

Annual Themes – Study Progress Description

Koulutuksen vuositeemat
1. vuosikurssi: sosionomin työhön ja sosiaalialaan perehtyjä
Opiskelija perehtyy sosionomialan ja asiakastyön perusteisiin, ymmärtää työn eettisen merkityksen ja monialaisen toiminnan mahdollisuudet asiakastyön ja ohjauksen lähtökohtana. Opiskelija omaksuu ammattikorkeakouluopinnoissa etenemisen kannalta oleelliset tiedot ja taidot.

2. vuosikurssi: sosionomin tietoperustan ja osaamisen vahvistaminen
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakastyötä ja omaksuu käytännön menetelmiä asiakkaiden osallisuuden ja voimaannuttamisen edistämiseksi ja laajentaa sosionomin työssä tarvittavaa tietoperustaa.

3. vuosikurssi: sosionomin työn asiantuntijuuteen kasvu ja tiedon soveltaja
Opiskelija vahvistaa sosionomin tietoperustaa ja oppii soveltamaan koulutuksessa omaksuttuja tietoja ja taitoja käytäntöön sekä arvioimaan omaan työtään ja toimintaansa.

4. vuosikurssi: sosionomin työn ammatillinen kehittäjä
Opiskelijan ammatillista toimintaa ohjaa sosiaalialan tietoperusta ja hän ymmärtää ammatillisen roolinsa sekä vastuunsa monialaisessa työssä ihmisten erilaisten elämäntilanteiden tukijana ja ohjaajana. Hänelle on rakentunut perusta kehittää ja myös tarvittaessa johtaa sosionomin ja sosiaalialan työtä.

Generic Working Life Skills or Competences

Sosionomi koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Kompetenssit ovat määritetty ammattikorkeakoulututkintojen yhteisinä kompetensseina. Lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomin opintojen ja kelpoisuuteen johtavien opintojen taustalla on huomioitu suositukset varhaiskasvatuksen sosionomin kompetensseista. Kompetenssit ovat kuvattu seuraavassa.

Generic Competences

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Description of Competences

Sosionomin osaamistavoitteet (kompetenssit)

EETTINEN OSAAMINEN
-osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä
-osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti
-osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
-osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle.

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
-osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan palvelutarpeita
-osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita
-osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin
tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia
-osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä
-osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä
-osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua
-osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
-osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti.

SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
-osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon
-tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä
-hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan
-tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen
-osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin viejänä
-osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
-kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon
-osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä
-kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista
-tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimintaperiaatteiden mukaan
-osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.

TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
-kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä
-osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita
-osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi
-osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi
-osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
-osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansainvälisissä ympäristöissä
-osaa toimia työyhteisön lähijohtajana
-tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta
-osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia
-osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia
-tuntee talouden ja strategisen johtamisen merkityksen omassa työssään
-tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan perusedellytykset.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kompetenssit (OKM 2021 Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030)

EETTINEN OSAAMINEN
-Osaa edistää lapsen oikeuksien sopimuksen ja lapsen edun mukaista toimintaa vahvistaen lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja kestävää elämäntapaa
-Osaa toimia varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen arvoperustan mukaisesti
-Osaa reflektoida ammatillista toimintaansa
-Osaa toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja tunnistaa ammattieettiset vastuunsa

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
-Osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa
-Hallitsee erilaisia ryhmänohjaustaitoja ja varhaiskasvatuksen menetelmätaitoja
-Ymmärtää oppimisen alueiden sekä leikin merkityksen ja muut lapselle ominaiset tavat toimia (liikunta, taiteellinen toiminta ja ilmaisun monet muodot sekä tutkivan oppimisen) ja osaa tukea lasten toimijuutta ja vertaissuhteita lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteinä
-Osaa tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä ammatillisessa toiminnassaan
-Osaa tunnistaa ja arvioida lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä osaa vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella
-Osaa hyödyntää perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
-Osaa vahvistaa perheiden osallisuutta tukevaa vertaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä

SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
-Tuntee varhaiskasvatusta ja osaa kehittää työtään sen järjestämistä ohjaavien normien ja lainsäädännön mukaan
-Osaa tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyön tarpeen perheiden tukemiseksi ja osaa ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä
-Osaa toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä

KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
-Osaa hyödyntää yhteiskunnallista osaamistaan sekä tunnistaa ja tuoda esille lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavat epäkohdat rakentavasti kehittämisen kohteeksi
-Osaa edistää ja tukea lasten ja perheiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä yhteiskunnassa
-Tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamistyön merkityksen varhaiskasvatuksessa ja siihen liittyvän koulutuksen kehittämisessä

TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
-Osaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa dokumentoida, arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, varhaiskasvatustoimintaa ja toimintakulttuuria sekä monialaista yhteistyötä
-Osaa hyödyntää tutkimustietoa ja soveltaa sitä varhaiskasvatustyössä ja varhaiskasvatuksen käytäntöjen kehittämisessä
-Tunnistaa varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita

TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
-Osaa soveltaa esimies- ja alaistaitoja sekä tiimityötaitoja varhaiskasvatuksessa
-Osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä
-Osaa toimia varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden toteuttamisessa sekä monialaisessa verkostossa ja osaa johtaa monialaista verkostoyhteistyötä
-Osaa arvioida varhaiskasvatustoiminnan laatua, tuloksia ja vaikutuksia yhdessä muun henkilöstön kanssa
-Osaa vaikuttaa sekä työyhteisönsä työhyvinvointiin ja lasten turvallisuuteen