IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS (SOS2021S)

Sosionomikoulutus (SOS2021S)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
SOSIONOMIN PERUSOPINNOT (40 OP)
                                                 
Opiskeluvalmiudet sote-alalla (4 op)
                                                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
   
         
                   
Digitaaliset valmiudet 2
     
           
                       
300130000011.51.500000000000.50.5
Kieli- ja viestintätaidot sosiaalialalla (12 op)
                                                 
Asiantuntijaviestintä 2
     
           
                       
Hyvät neuvottelu- ja kokoustaidot sosiaalialalla 2  
         
                 
           
Svenska för sosionomer 3    
         
                   
       
English for Social Services 5
       
             
                   
72302502300112.52.500111.51.50000
Sosiaalialan asiakastyön ja palvelujärjestelmän perusteet (14 op)
                                                 
Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 5
     
           
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusteet 5
     
           
                       
Asiakkaan osallisuuden tukeminen 2
       
             
                   
Lääkehoidon perusteet sosionomeille 2
       
             
                   
140001040000055220000000000
Sosionomin ammattiin orientoiva harjoittelu (10 op)
                                                 
Sosionomin ammattiin orientoiva harjoittelu 10
       
             
                   
100000100000000550000000000
SOSIONOMIN AMMATILLISET OPINNOT (145 OP)
                                                 
Palvelujärjestelmät ja yhteiskunnallinen osaaminen (20 op)
                                                 
Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa 5
       
             
                   
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5  
         
                 
           
Yhteiskuntatieteellinen osaaminen ja muutostyö 5    
         
                   
       
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erilaiset toimintamallit 5  
       
               
               
510500555500002.52.52.52.52.52.52.52.50000
Sosionomi moninaisten elämäntilanteiden tukena (30 op)
                                                 
Perhetyö ja lastensuojelu 5  
         
                 
           
Voimavaralähtöinen päihde- ja mielenterveystyö 5  
         
                 
           
Vammaistyö 5
       
             
                   
Ikääntyneiden hoivatyö ja arjen toimintakyvyn tukeminen 5  
       
               
               
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5      
           
                       
Maahanmuuttososiaalityö ja monikulttuurisuuden kohtaaminen 5    
         
                   
       
5155505510505002.52.52.52.5552.52.5002.52.5
Sosiaalialan menetelmät asiakkaiden ohjaamisessa ja kuntoutuksessa (25 op)
                                                 
Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla 5
     
           
                       
Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus 5  
       
               
               
Liikunta sosiaalisen voimaannuttamisen menetelmänä 5
     
           
                       
Tarinallisuus, draama ja kuvankäyttö luovina ohjausmenetelminä 5  
         
                 
           
Hyvinvointiteknologia ja digitaalisuus sosiaalialalla 5    
         
                   
       
1010501005550055002.52.52.52.52.52.50000
Varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka sosionomin työssä (20 op)
                                                 
Johdatus sosiaalipedagogiikkaan ja lapsuuteen kulttuurisena ilmiönä 5    
         
                   
       
Varhaiskasvatuksen perusteet 5
     
           
                       
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5  
       
               
               
Kasvun ja kehityksen tuki varhaiskasvatuksessa 5    
           
                     
   
5510050505502.52.5002.52.5002.52.52.52.500
Sosionomin yrittäjyys-, johtamis- ja kehittämisosaaminen (15 op)
                                                 
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen 5  
       
               
               
Johtaminen ja yrittäminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                       
Sosiaalialan palvelujen kehittäminen 5    
           
                     
   
0555005005500002.52.500002.52.52.52.5
Sosionomin ammatillinen harjoittelu (15 op)
                                                 
Sosionomin ammatillinen harjoittelu 15  
       
             
           
01500007.57.500000003.83.83.83.8000000
Sosionomin ammattiin syventävä harjoittelu (20 op)
                                                 
Sosionomin ammattiin syventävä harjoittelu 20    
         
                   
00101000000101000000000005555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (10 OP)
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Esimies kehittäjänä
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Organisaatioviestintä 5                                                  
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5                                                  
Kehittämisprojekti työpaikalle 5                                                  
Johtajuus ja hyvinvoiva yhteisö
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5                                                  
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5                                                  
Työhyvinvointi 5                                                  
Syventävät yrittäjyystaidot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Johdon laskenta 5                                                  
Asiakassuuntainen markkinointi 5                                                  
Sopimus- / kauppaoikeus 5                                                  
Sosiaalialan osaamista edistävät opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Palliatiivisen potilaan ja perheen moniammatillinen ohjaus ja kuntoutus sosiaalialan palvelujen järjestämisessä 5                                                  
Green Care sosiaali- ja terveysalalla 5                                                  
Järjestöt ja yhdistykset sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina 5                                                  
Perustason syventävä lääkehoito ja farmakologia 5                                                  
Tapahtumien järjestäminen 5                                                  
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5                                                  
Ohjelmoinnin perusteet 5                                                  
CampusOnlinen tarjontaa omavalintaisesti 5-10 op 5                                                  
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ (15 OP)
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutusohjelma jakaantuu sosionomin perusopintoihin (40 op), sosionomin ammatillisiin opintoihin (145 op), opinnäytetyöhön (15 op) sekä vapaasti valittaviin opintoihin (10 op). Kaikille yhteisiä opintoja ovat perusopinnot, ammatilliset opinnot sekä opinnäytetyö. Opintojen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikaisemmat opinnot, alan työkokemus sekä muutoin hankittu opetussuunnitelman mukainen osaaminen otetaan huomioon yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa, jolloin opiskeluaika voi olla yksilöllisesti lyhyempi.

Sosionomi (AMK) koulutusohjelma antaa monipuoliset valmiudet työskennellä sosiaalialalla erilaisissa asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtävissä. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukaan sosionomi on laillistettu sosiaalihuollon ammatti. Tutkinnon suorittanut hakee Valvirasta tutkinnon laillistamista. Valviran tekemän päätöksen jälkeen henkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä. Lisäksi koulutusohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden oikeuttavat opinnot (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 27 §). Opiskelijan on mahdollista suunnata ammatillista osaamistaan mielenkiintonsa mukaan harjoittelujen suorittamisella sekä opinnäytetyön aiheen valinnalla.

Sosionomit sijoittuvat valmistuttuaan pääosin julkisen tai yksityisen sektorin, mutta myös kolmannen sektorin tarjoamiin tehtäviin. Työpaikat löytyvät usein varhaiskasvatuksen, lapsi-, nuoriso- ja perhetyön, vammais- tai vanhuspalvelujen, päihde- tai mielenterveystyön tai monikulttuuristen palvelujen piiristä. Moni sosionomi toimii myös itsenäisenä yrittäjänä. Sosionomit voivat toimia myös sosiaalialan esimiestehtävissä. Ammattinimikkeitä / tehtäviä, joissa sosionomit toimivat ovat mm. palveluesimies, sosiaaliohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, varhaiskasvatuksen sosionomi, palveluohjaaja, nuoriso-ohjaaja, koulukuraattori, projektisuunnittelija, projektipäällikkö, urasuunnittelija.

Opetus rakentuu lähiopetuksesta paikanpäällä Kajaanissa, verkossa tapahtuvasta reaaliaikaisesta opetuksesta, työelämässä eli työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta (projektit, työn seuranta, haastattelut), verkossa tapahtuvasta omatoimisesta oppimisesta sekä yhteistyöstä ja tehtävistä ryhmissä. Luennot toteutetaan verkon välityksellä joko reaaliaikaisena luennointina tai nauhoitteina. Kajaanissa paikanpäällä tapahtuvan lähiopetuksen määrä on noin kaksi (2) päivää per kuukausi mutta siten, että opintojen aluksi ensimmäisenä opintovuonna on neljän päivän lähiopetuksen intensiivijakso, joka jatkuu syyskuun ajan lähiopetuksena kahtena päivänä viikoittain. Tämän jälkeen lokakuusta alkaen siirrytään rytmiin, jossa Kajaanissa paikanpäällä olevaa lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetus on luonteeltaan toiminnallista opetusta. Yksittäiset muutokset voivat olla mahdollisia lähiopetuksen määrässä mutta näistä informoidaan opiskelijoita hyvissä ajoin.

Opintoihin sisällytetään paljon mahdollisuuksia oppia aidoissa työympäristöissä ja myös opiskelijan omalla paikkakunnalla. Opintojen aikana yhteistyötä tehdään myös ammattikorkeakoulun sisällä ja tällöin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa mm. moniammatillista yhteistyötä simulaatioiden avulla. Liikunta-alan opintoja on osana sosionomin tutkintokoulutusta. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tehdään yhteistyötä Kainuun, Kuusamon ja Raahen alueiden sosiaalialan työnantajien kanssa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla toimien. Opiskelijat pääsevätkin tekemään alueellista pioneerityötä yhdessä KAMKn TKI-toimijoiden kanssa.

Opintojen aikana opiskelijat tekevät kolme harjoittelua, joiden laajuus on yhteensä 45 opintopistettä. Harjoitteluissa tehdään yhteistyötä KAMKn toiminta-alueen sosiaalialan toimijoiden kanssa ja opiskelijoita autetaan harjoittelupaikkojen saamiseksi. Opiskelija voi tehdä harjoittelun omalla paikkakunnallaan. Harjoittelupaikkojen hankinnassa käytetään Jobiili-järjestelmää. Ammatillisiin opintoihin sisältyy 20 opintopisteen varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Mikäli opiskelija haluaa saada sosionomin tutkinnon lisäksi varhaiskasvatuslain (27 §) mukaisen varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, on hänen suoritettettava ammatillinen harjoittelu (15 op) ja syventävän harjoittelun toinen osio (10 op) varhaiskasvatuksen harjoitteluna. Lisäksi hän laatii opinnäytetyön varhaiskasvatuksen alaan liittyen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) koulutuksen opetussuunnitelman rakenne on seuraava: