Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Yleistä

Sosionomikoulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävistä harjoitteluista, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista. Harjoittelussa, jossa työtä tehdään alaikäisten lasten kanssa, on opiskelijan itse hankittava rikostaustaote Oikeusrekisterikeskuksesta (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät ammattikorkeakouluopintoja koskeva laki (932/2014) ja asetus (1129/2014). Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi koulutus täyttää Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 3 §:ssä mainittujen säädösten lisäksi sosionomi (AMK) tutkinnon mukaisen kelpoisuuden (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 6 §). Tutkinnon suorittanut hakee Valvirasta tutkinnon laillistamista ja Valviran tekemän päätöksen jälkeen henkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä. Lisäksi koulutusohjelma antaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden oikeuttavat opinnot (varhaiskasvatuslaki 27 §). Opiskelijan on mahdollista suunnata ammatillista osaamistaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi harjoittelujen suorittamisella sekä opinnäytetyön aiheen valinnalla. Sosiaalipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus on osa kaikille yhteisiä ammatillisten opintojen rakennetta.

Tutkinnon suorittanut hakee Valvirasta tutkinnon laillistamista ja Valviran tekemän päätöksen jälkeen henkilö on oikeutettu toimimaan sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävissä
Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 27 §)
Koulutus antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään. Varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä varhaiskasvatuksen ympäristössä suoritetut harjoittelut sekä varhaiskasvatuksen alaan liittyvä opinnäytetyö muodostavat varhaiskasvatuslain edellyttämän 60 opintopisteen kokonaisuuden.

Vuositeemat

Koulutuksen vuositeemat
1. vuosikurssi: sosionomin työhön ja sosiaalialaan perehtyjä
Opiskelija perehtyy sosionomialan ja asiakastyön perusteisiin, ymmärtää työn eettisen merkityksen ja monialaisen toiminnan mahdollisuudet asiakastyön ja ohjauksen lähtökohtana. Opiskelija omaksuu ammattikorkeakouluopinnoissa etenemisen kannalta oleelliset tiedot ja taidot.

2. vuosikurssi: sosionomin tietoperustan ja osaamisen vahvistaminen
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakastyötä ja omaksuu käytännön menetelmiä asiakkaiden osallisuuden ja voimaannuttamisen edistämiseksi ja laajentaa sosionomin työssä tarvittavaa tietoperustaa.

3. vuosikurssi: sosionomin työn asiantuntijuuteen kasvu ja tiedon soveltaja
Opiskelija vahvistaa sosionomin tietoperustaa ja oppii soveltamaan koulutuksessa omaksuttuja tietoja ja taitoja käytäntöön sekä arvioimaan omaan työtään ja toimintaansa.

4. vuosikurssi: sosionomin työn ammatillinen kehittäjä
Opiskelijan ammatillista toimintaa ohjaa sosiaalialan tietoperusta ja hän ymmärtää ammatillisen roolinsa sekä vastuunsa monialaisessa työssä ihmisten erilaisten elämäntilanteiden tukijana ja ohjaajana. Hänelle on rakentunut perusta kehittää ja myös tarvittaessa johtaa sosionomin ja sosiaalialan työtä.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Sosionomi koulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Kompetenssit ovat määritetty ammattikorkeakoulututkintojen yhteisinä kompetensseina. Lisäksi varhaiskasvatuksen sosionomin opintojen ja kelpoisuuteen johtavien opintojen taustalla on huomioitu suositukset varhaiskasvatuksen sosionomin kompetensseista. Kompetenssit ovat kuvattu seuraavassa.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMAAN OPPIMINEN
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa
kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa
työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan

EETTISYYS
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

KESTÄVÄ KEHITYS
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.

- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien
etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja
ongelmien monia näkökulmia.

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää
monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään

ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
- ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
- osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
- osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja
kehittämismenetelmiä.
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman
alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Sosionomin osaamistavoitteet (kompetenssit)

EETTINEN OSAAMINEN
-osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä
-osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti
-osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
-osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle.

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
-osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan palvelutarpeita
-osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheenjäsenten keskinäisiä suhteita
-osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin
tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia
-osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä
-osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä
-osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua
-osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
-osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti.

SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
-osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon
-tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä
-hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan
-tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen
-osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin viejänä
-osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
-kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon
-osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä
-kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista
-tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimintaperiaatteiden mukaan
-osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.

TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
-kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä
-osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita
-osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi
-osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi
-osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
-osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansainvälisissä ympäristöissä
-osaa toimia työyhteisön lähijohtajana
-tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta
-osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia
-osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia
-tuntee talouden ja strategisen johtamisen merkityksen omassa työssään
-tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan perusedellytykset.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kompetenssit (OKM 2021 Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030)

EETTINEN OSAAMINEN
-Osaa edistää lapsen oikeuksien sopimuksen ja lapsen edun mukaista toimintaa vahvistaen lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, turvallisuutta ja kestävää elämäntapaa
-Osaa toimia varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuksen arvoperustan mukaisesti
-Osaa reflektoida ammatillista toimintaansa
-Osaa toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja tunnistaa ammattieettiset vastuunsa

ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
-Osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa
-Hallitsee erilaisia ryhmänohjaustaitoja ja varhaiskasvatuksen menetelmätaitoja
-Ymmärtää oppimisen alueiden sekä leikin merkityksen ja muut lapselle ominaiset tavat toimia (liikunta, taiteellinen toiminta ja ilmaisun monet muodot sekä tutkivan oppimisen) ja osaa tukea lasten toimijuutta ja vertaissuhteita lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteinä
-Osaa tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä ammatillisessa toiminnassaan
-Osaa tunnistaa ja arvioida lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä osaa vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia oikein kohdennetulla tuella
-Osaa hyödyntää perhetyön ja lastensuojelun osaamistaan varhaiskasvatuksessa
-Osaa vahvistaa perheiden osallisuutta tukevaa vertaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä

SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
-Tuntee varhaiskasvatusta ja osaa kehittää työtään sen järjestämistä ohjaavien normien ja lainsäädännön mukaan
-Osaa tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyön tarpeen perheiden tukemiseksi ja osaa ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä
-Osaa toimia sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen asiantuntijana monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä

KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
-Osaa hyödyntää yhteiskunnallista osaamistaan sekä tunnistaa ja tuoda esille lasten ja perheiden hyvinvointia uhkaavat epäkohdat rakentavasti kehittämisen kohteeksi
-Osaa edistää ja tukea lasten ja perheiden kuulluksi tulemista ja osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä yhteiskunnassa
-Tunnistaa yhteiskunnallisen vaikuttamistyön merkityksen varhaiskasvatuksessa ja siihen liittyvän koulutuksen kehittämisessä

TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
-Osaa yhteistyössä muun henkilöstön kanssa dokumentoida, arvioida ja kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, varhaiskasvatustoimintaa ja toimintakulttuuria sekä monialaista yhteistyötä
-Osaa hyödyntää tutkimustietoa ja soveltaa sitä varhaiskasvatustyössä ja varhaiskasvatuksen käytäntöjen kehittämisessä
-Tunnistaa varhaiskasvatuksen ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita

TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
-Osaa soveltaa esimies- ja alaistaitoja sekä tiimityötaitoja varhaiskasvatuksessa
-Osaa toimia osana moniammatillista työyhteisöä
-Osaa toimia varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden toteuttamisessa sekä monialaisessa verkostossa ja osaa johtaa monialaista verkostoyhteistyötä
-Osaa arvioida varhaiskasvatustoiminnan laatua, tuloksia ja vaikutuksia yhdessä muun henkilöstön kanssa
-Osaa vaikuttaa sekä työyhteisönsä työhyvinvointiin ja lasten turvallisuuteen

Sosionomikoulutus (SOS2025S)
Tunnus
(SOS25S)
Sosionomikoulutus (SOS2024S)
Tunnus
(SOS24S)
Sosionomikoulutus (2023S)
Tunnus
(SOS23S)

Sosionomikoulutus (2023S) Kuusamo
Tunnus
(SOS23SKUU)
Sosionomikoulutus (SOS2022S)
Tunnus
(SOS22S)

Ajoitussuunnitelmat:

Sosionomikoulutus (SOS2021S)
Tunnus
(SOS21S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä.
- Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin.
- Hän tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö.
- Tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa

Sisältö

Sosionomi ammattina, sosionomikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen kompetenssimääritykset, ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, tutustuu sosiaaliohjauksen käsitteeseen, tutustuu Green Care –toiminnan perusteisiin.

Aika ja paikka

Aloitusinfo 22.8.2023
Opintojakson lähiopetus (ongelmanratkaisutehtävä ryhmätyönä)
Opintojakson verkkokeskustelut itsenäisesti oppimisympäristössä
Opintojakson tentit ja oppimistehtävien palautus viim. 31.12.2023 mennessä.

Ks. lähiopetuksen tarkempi aikataulu Tuudo-sovelluksesta tai lukkarikoneesta.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista, jossa opintojakson sisältöihin ja aiheeseen liittyvän tehtävän tekeminen joko ryhmässä tai itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentit voi tehdä oman aikataulun mukaisesti 31.12.2023 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää pakollista lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollisia tenttejä, jotka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Lisäksi opiskelija voi korvata valinnaisen tentin kirjoittamalla esseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS23S-ryhmälle: rd2bqj

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotenteissä ja tehtävissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: kurssi sisältää verkossa toteutettavia luentoja / videomateriaalia n. 10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta, ryhmänohjausta 8 h, työelämälähtöinen työ palveluohjaukseen, verkostomaiseen yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen / ohjaamisen liittyen, opettaja määrittää suoritustavan tarkemmin
Kirjallisuus: Malli sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon laatimiseksi sosiaalialan työpaikoille (2017) Malli-sosiaalihuollon-laillistettujen-ammattihenkiloiden-tyonjaon-laatimiseksi-sosiaalialan-tyopaikoille.pdf (talentia.fi). Opettaja määrittää tarkemmin opintojakson kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Vastuuopettaja

Kaisa Kepanen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä.
- Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin.
- Hän tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö.
- Tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.

Sisältö

Sosionomi ammattina, sosionomikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen kompetenssimääritykset, ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, tutustuu sosiaaliohjauksen käsitteeseen, tutustuu Green Care –toiminnan perusteisiin.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa asiakkaan/perheen/yhteisön oman elämänsä asiantuntijana ja aktiivisena osallisena palveluprosessissa.
- Opiskelija tunnistaa asiakkaan voimavarat.
- Opiskelija ymmärtää asiakkaan tarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa ja pystyy tukemaan asiakasta ja hänen läheisiään heitä voimaannuttavasti.
- Opiskelija tunnistaa kulttuurin merkityksen sosiaalipalvelujen asiakkaan ohjaamisessa ja sosiaalisessa voimaannuttamisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Yksilö, perhe ja yhteisö asiakkaana, yksilön, perheen ja yhteisön osallisuus ja osallisuuden tukemisen menetelmät yleisesti, asiakkaan kokemuksilleen antamat merkitykset, asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja elämäntilanteen merkitys hoitoon, terveyden, sairauden ja sosiaalisten ongelmien vaikutukset asiakkaan elämäntilanteeseen, voimavaralähtöisyys, kulttuuritaustan merkitys asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa

Opetusmenetelmät

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: 2 h orientaatioluento lähiopetuksena
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Kirjalliset tuotokset, opettaja määrittää opintojen suorituksen
Kirjallisuus: Määritetään Moodle-kurssissa
Arviointi: opintojakson jokainen osio hyväksytty / hylätty

Sisällön jaksotus

Yksilö, perhe ja yhteisö asiakkaana, yksilön, perheen ja yhteisön osallisuus ja osallisuuden tukemisen menetelmät yleisesti, asiakkaan kokemuksilleen antamat merkitykset, asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja elämäntilanteen merkitys hoitoon, terveyden, sairauden ja sosiaalisten ongelmien vaikutukset asiakkaan elämäntilanteeseen, voimavaralähtöisyys, kulttuuritaustan merkitys asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: 2 h orientaatioluento lähiopetuksena
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Kirjalliset tuotokset, verkkotentti verkkomateriaaliin ja artikkeleihin perustuen, opettaja määrittää opintojen suorituksen
Kirjallisuus: Määritetään DevMoodle-kurssissa
Arviointi: opintojakson jokainen osio hyväksytty / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Salla Janhunen
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Hän hallitsee erilaiset puhetilanteet ja kehittää kirjallisen viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.
- Opiskelija hallitsee lähdeviittauksen perusteet ja pystyy hyödyntämään taitoaan omaa tekstiä luodessaan.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Puhetilanteeseen valmistautuminen, esityksen toteutus ja analysointi; Asiatekstien laadinta ja hyvän asiakirjan ominaisuudet; Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: -
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: 10 h lähiopetusta, esseen laadinta ja puhe-esityksen pitäminen, opettaja määrittää kurssin suorituksen.
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Salla Janhunen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

- Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Hän hallitsee erilaiset puhetilanteet ja kehittää kirjallisen viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.
- Opiskelija hallitsee lähdeviittauksen perusteet ja pystyy hyödyntämään taitoaan omaa tekstiä luodessaan.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Puhetilanteeseen valmistautuminen, esityksen toteutus ja analysointi; Asiatekstien laadinta ja hyvän asiakirjan ominaisuudet; Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: -
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: 10 h lähiopetusta, esseen laadinta ja puhe-esityksen pitäminen, opettaja määrittää kurssin suorituksen.
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jani Vattula
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää työssään apuvälineenä tietokonetta ja
tuntee tavallisimmat työvälineohjelmat.
- Opiskelija osaa käyttää tietotekniikan ja tiedonhallinnan sovelluksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sisältö

Tietotekniikan merkitys ja peruskäsitteet; Windows-ympäristö ja työvälineohjelmat; Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, internetin, kuvankäsittelyn ja julkaisuohjelman käytön perusteet; Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen tiedon haussa

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: Ohjevideomateriaali verkossa
Lähiopetusta: 2 h lähiopetuksena syksyn lähiviikolla, etäopetusta verkossa
Kirjallisuus: Videomateriaalia keskeisten office-ohjelmistojen käyttöön ja hyödyntämiseen opinnoissa
Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Aktiviteettimatkailu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jani Vattula

Tavoitteet

- Opiskelija osaa käyttää työssään apuvälineenä tietokonetta ja
tuntee tavallisimmat työvälineohjelmat.
- Opiskelija osaa käyttää tietotekniikan ja tiedonhallinnan sovelluksia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sisältö

Tietotekniikan merkitys ja peruskäsitteet; Windows-ympäristö ja työvälineohjelmat; Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan, internetin, kuvankäsittelyn ja julkaisuohjelman käytön perusteet; Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen tiedon haussa

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: Ohjevideomateriaali verkossa
Lähiopetusta: 2 h lähiopetuksena syksyn lähiviikolla, etäopetusta verkossa
Kirjallisuus: Videomateriaalia keskeisten office-ohjelmistojen käyttöön ja hyödyntämiseen opinnoissa
Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Veteläinen
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan.
- Hän tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
- Tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.
- Opiskelija ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

sosiaalialan eettinen perusta, toimintaa ohjaavat arvot, työntekijän ihmiskäsitys, asiakasturvallisuuden edistäminen, ammatillisuus, dialogisuus, palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta, sosiaalialan omavalvonta, eettisesti kestävä monialainen yhteistyö 

Aika ja paikka

Opintojakson pakollinen lähiopetus on merkitty lukujärjestykseen, ks. lukkarikone (https://lukkarit.kamk.fi/)

Lisäksi opintojaksoon sisältyy erikseen sovittuina aikoina lukupiiri opiskelijavetoisesti, mikäli opiskelijat haluavat. Opettaja osallistuu lukupiirin aloitukseen.

Oppimateriaalit

Opintojakso rakentuu pakollisen kirjallisuuden ympärille. Lisäksi opintojakson sisällöissä on hyödynnetty muuta kirjallisuutta ja lähteitä.

Pakollinen kirjallisuus:
Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman pakollista kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti, mutta suosittelen lähiopetukseen osallistumista.

Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista, jossa aiheeseen liittyvän tehtävän tekeminen joko ryhmässä tai itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista suorittaa verkkotenttinä opiskelijan oman aikataulun mukaan.

Esseen voi palauttaa oman aikataulun mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa joko tentin tai esseen, jolla osoittaa osaamisen.

Esseen voi laatia yksin tai pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

SOS23S-ryhmien easy enrolment kurssiavain: djyz9z

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän tentin tai esseen arvosanasta.

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus/lukupiiri).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta tentti on hyväksytty. Vaihtoehtoisesti esseestä on saatava arvosanaksi vähintään tyydyttävä (1).

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on noin 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa
Harjoittelua/toimintaa työelämässä: eettistä toimintaa koskeva haastattelu, observointi tms.
Lähiopetusta: 4-6 h dialogisuuden ja kohtaamiseen harjoitteluun
Kurssin tuotos: opettaja määrittää suoritustavan
Kirjallisuus: Opettaja määrittää tarkemmin.
Arki, arvot ja etiikka Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf (e-julkaisu.com)
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Veteläinen
 • Matti Heikkinen
Vastuuopettaja

Matti Heikkinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan eettisen perustan.
- Hän tunnistaa ja ymmärtää omaa työtään ohjaavan arvoperustan sekä ihmiskäsityksen ja näiden merkityksen erilaisten asiakkaiden empaattisessa, voimaannuttavassa ja luottamusta rakentavassa kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
- Tunnistaa ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanteen, asemaa ja oikeuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa.
- Opiskelija ymmärtää huono-osaisuuden sekä erilaiset elämäntilanteet ja osaa toimia ammatillisesti asiakkaan edun sekä palvelutarpeen mukaisesti.

Sisältö

Sosiaalialan eettinen perusta, toimintaa ohjaavat arvot, työntekijän ihmiskäsitys, asiakasturvallisuuden edistäminen, ammatillisuus, dialogisuus, palveluohjaus eettisesti ja sosiaalisesti kestävästä näkökulmasta, sosiaalialan omavalvonta, eettisesti kestävä monialainen yhteistyö

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojakso rakentuu pakollisen kirjallisuuden ympärille. Lisäksi opintojakson sisällöissä on
hyödynnetty muuta kirjallisuutta ja lähteitä.

Pakollinen kirjallisuus:
Hallamaa, J. (2017). Yhdessä toimimisen etiikka. Helsinki: Gaudeamus.

Huom. Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman pakollista kirjallisuutta.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja
verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti.

Avoimen amk:n ja CampusOnlinen opiskelijoille ei ole lähiopetusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. 5 opintopistettä vastaa n. 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojaksoon sisältyvän tentin tai esseen arvosanasta.

Yksittäisen esseen arviointikriteerit, kukin näkökulma arvioidaan asteikolla 0-5. Kustakin näkökulmasta on saatava arvosanaksi vähintään tyydyttävä (1) tai esseetä on täydennettävä.

Esseen asettelu ja rajaus
- aiheen rajaus ja kysymyksen asettelu
- aiheessa pysyminen
- tehtävänantoon vastaaminen
- esseen asiasisältö.

Yleinen akateeminen kirjoittaminen
- tekstin rakenne ja jäsentely
- tekstin muotoilu ja kieliasu
- viittaustekniikan hallinta
- ohjeiden noudattaminen.

Sisällön hallinta ja materiaalin hyödyntäminen
- opetetun sisällön hallinta
- annetun materiaalin ja lisämateriaalin hyödyntäminen.

Kirjoittajan oma ajattelu
- opitun ja luetun hyödyntäminen
- tiedon soveltaminen
- omien näkemysten esittäminen
- väitteiden perusteleminen.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta tentti on hyväksytty. Vaihtoehtoisesti esseestä on saatava arvosanaksi vähintään tyydyttävä (1).

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä englanniksi oman ammattialansa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosiaalialan keskeinen sanasto; suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus; asiakkaan kohtaaminen ja kulttuurienvälinen viestintä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Eurooppalainen viitekehys B2

Lisätiedot

Kurssitehtävät määritellään toteutuskohtaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä englanniksi oman ammattialansa suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä.

Suositeltavat muut opinnot: Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosiaalialan keskeinen sanasto; suullinen ja kirjallinen viestintä ja vuorovaikutus; asiakkaan kohtaaminen ja kulttuurienvälinen viestintä

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: Opettajan osoittama materiaali
Materiaali Moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: Eurooppalainen viitekehys B2

Lisätiedot

Kurssitehtävät määritellään toteutuskohtaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee kokous- ja neuvottelukäytännöt sekä osaa toimia kokouksen ja neuvottelun eri tehtävissä.
- Hän hallitsee muistion ja pöytäkirjan tekemisen.
- Opiskelija hallitsee kokoustoiminnan moniammatillisissa ryhmissä ja näiden ryhmien ohjaamisen asiakkaan asian edistämisessä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Asiakkaan / perheiden tunnetaitoinen kohtaaminen; Ryhmäviestinnän eri muodot; Moniammatillisten ryhmien ohjaaminen; Kokouksen ja neuvottelun tekniikka; Vaikuttaminen, perustelu ja päätöksenteko; Kokouksen asiakirjat

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja:
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: 10 h lähiopetusta / näyttöjä, opettaja määrittää kurssin suorituksen.
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Katja Räisänen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija on selvillä ikäihmisten palvelujärjestelmästä ja siihen littyvästä lainsäädännöstä.
- Opiskelija osaa arvioida ikäihmisen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä ja tunnistaa toimintakyvyn riskitekijöitä
- Opiskelija tuntee kuntoutuksen peruslähtökohdat ikäihmisten palveluissa
- Opiskelija ymmärtää palvelutarpeen arvioinnin sisältöä.
- Opiskelija osaa antaa ikäihmisille neuvontaa ja ohjausta.
- Opiskelija osaa edistää ikäihmisen hyvinvointia ja osallisuutta.
- Opiskelija osaa tunnistaa ikäihmisten voimavaroja sekä vahvistaa niitä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

- Ikäihmisten palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö ja suositukset.
- Ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset.
- Palvelutarpeen arviointi ja erilaiset toimintakyvyn mittarit (esim. RAI).
- Ikäihmisten ohjaamisen menetelmät.
- Hyvän ja aktiivisen vanhuuden tukeminen ja ikäihmisten kohtaaminen.
- Palveluiden eettisyys ja kuoleman kohtaaminen yhdessä asiakkaan kanssa.
- Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö omaisten/läheisten kanssa.
- Esteettömyys ja hyvinvointia tukevat tekijät

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Lähiopetusta: n. 8 h, sisältäen simulaatiot
Opettaja määrittää kurssin suoritustavat.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
 • Jenni Korhonen
Ryhmät
 • SOS21SA
  SOS21SA
 • SOS21SB
  SOS21SB

Tavoitteet

- Opiskelija tietää, miten lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan.
- Ymmärtää varhaiskasvatuksen sosionomin roolin monialaisen yhteistyön sekä verkostotyön toteuttamisessa.
- Hän ymmärtää lapsen tuen tarpeen taustalla olevat moninaiset merkitykset ja osaa suhtautua ammatillisesti perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin.
- Osaa ohjata perheitä sosiaalialan palveluissa sensitiivisesti, tarkoituksenmukaisesti ja verkosto-osaamista hyödyntäen.
- Opiskelija ymmärtää salassapidon ja tähän liittyvän lainsäädännön.
- Tuntee varhaiskasvatuksen erityispedagogiset käytänteet lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Yksilöllisyys, varhainen puuttuminen, kasvun ja kehityksen ongelmien ilmeneminen ja tunnistaminen, erityiskasvatus, kasvun ja kehityksen tuki varhaiskasvatuksessa, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut, monialainen yhteistyö, inkluusio, lapsen vasu, lapsen etu, toiminnan eriyttäminen, oppimisympäristöjen ja toiminnan struktuuri / strukturointi, yhteistyö kodin kanssa, ratkaisukeskeisyys, voimavaralähtöisyys

Aika ja paikka

15.1.-30.4.
Verkkoluennot ja oppimisympäristössä vaadittujen tehtävien tekeminen
Lähiopetus: Kamk, Taito2, Ketunpolku 4, Kajaani.
Oppimistehtävien palautus on ajastettu (tehtävien palautuspäivämäärät löytyvät Repusta kunkin tehtävän kohdalta).
Opintojakson lopuksi suoritettavan tentin palautus viim. 15.4.2024 mennessä.

Ks. lähiopetuksen tarkempi aikataulu Tuudo-sovelluksesta tai lukkarikoneesta.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Opintojakson kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentti) ja verkkokeskusteluun osallistuminen.

Lähiopetus: koulutus pienten lasten seksuaalikasvatuksesta Teamsissa (Pelastakaa lapset ry), yhteistoiminnallista oppimista opintojakson sisällöistä ja vuorovaikutusharjoituksia,

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pienten lasten seksuaalikasvatus-koulutus 22.2.2024 Teamsissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.3.-15.4.2024 välisenä aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.3.-15.4.2024 välisenä aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS21S-ryhmälle: 3ccw4g

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana on opintojakson lopputentin arvosana.

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluun osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
- nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
- osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
- toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta 10 h, varhaiskasvatuksen käytännön toiminnan havainnointi, moniammatillisen työn havainnointi opettajan määrittämänä tehtävänä.
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 16.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen lasten ja perheiden kriisin tukemisessa sekä soveltaminen käytännön työssä:
1. Kriisit ja kriisityö (1 op)
2. Resilienssi - mitä se on? (1 op)
3. Lasten ja perheiden stressi- ja kriisitilanteissa tukeminen (2 op)
4. Myötätuntouupuminen (1 op)

Alatavoitteet: opintojakson päätteeksi opiskelija
• osaa tunnistaa erilaiset kriisit.
• osaa ennakoida kriisejä oman työn näkökulmasta.
• saa konkreettisia työvälineitä ja menetelmiä kriisityöhön.
• ymmärtää resilienssin merkityksen ja osaa tukea sitä.
• osaa tunnistaa lapsen stressiä ja kriisitilanteita ja tukea lasta niistä selviytymisessä.
• ymmärtää myötätuntouupumuksen riskit ja saa keinoja työssä jaksamiseen kriisitilanteissa.

Aika ja paikka

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti vapaasti valittavana ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Esitietovaatimukset

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Maija Leinonen
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Osaa kehittää asiakkaiden osallisuutta, voimaantumista ja elämänhallintaa edistäviä ryhmässä liikkumisen toimintatapoja / toimintatuokioita
- Opiskelija tuntee ryhmässä liikkumisen muotoja ja ryhmän ohjaamisen menetelmiä ja osaa huomioida ryhmäliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa
- Opiskelija osaa toimia verkostomaisesti liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa sosiaalialan asiakkaiden elämän hallintaa ja osallisuutta edistäen.
- Opiskelija tuntee liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja osaa soveltaa tietoa eri kohderyhmien liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

liikunnan eri muodot, sosiaalinen vahvistaminen / voimaannuttaminen, osallisuus, verkostotyö, kolmas sektori, julkinen sektori ja yksityinen sektori, ryhmän ohjaus ja hallinta liikunnan näkökulmasta

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkkoluennot

Sisällön jaksotus

Ks. etenemissuunnitelma

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi.
Taidot:
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa
toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
• toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä
toiminnassaan.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
• nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
• nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
• käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi.
Taidot:
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa
toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
• toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä
toiminnassaan.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
• nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
• nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
• käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti
Kirjallisuus: Opettaja määrittää kirjallisuuden

Arviointi: 0 – 5 (aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen (hyväksytty / hylätty; pienet tuokio-ohjaukset oman ryhmän kanssa hyväksytty / hylätty; yhteistyöprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 0-5)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

- Osaa kehittää asiakkaiden osallisuutta, voimaantumista ja elämänhallintaa edistäviä ryhmässä liikkumisen toimintatapoja / toimintatuokioita
- Opiskelija tuntee ryhmässä liikkumisen muotoja ja ryhmän ohjaamisen menetelmiä ja osaa huomioida ryhmäliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset asiakasryhmät ja heidän tarpeensa
- Opiskelija osaa toimia verkostomaisesti liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoiden kanssa sosiaalialan asiakkaiden elämän hallintaa ja osallisuutta edistäen.
- Opiskelija tuntee liikunnan vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin ja osaa soveltaa tietoa eri kohderyhmien liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

liikunnan eri muodot, sosiaalinen vahvistaminen / voimaannuttaminen, osallisuus, verkostotyö, kolmas sektori, julkinen sektori ja yksityinen sektori, ryhmän ohjaus ja hallinta liikunnan näkökulmasta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä
kokonaisuuksiksi.
Taidot:
• analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
• analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa
toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
• toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
• toimintaympäristössä
• valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä
toiminnassaan.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
• soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
• nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
• arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
• toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
• soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
• toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
• perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:
Tiedot:
• käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
• nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.
Taidot:
• toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
• toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
• käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
• toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
• toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
• toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti
Kirjallisuus: Opettaja määrittää kirjallisuuden

Arviointi: 0 – 5 (aktiivinen osallistuminen lähi- ja etäopetukseen (hyväksytty / hylätty; pienet tuokio-ohjaukset oman ryhmän kanssa hyväksytty / hylätty; yhteistyöprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 0-5)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anna-Leena Eklund
 • Liisa Kemppainen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Tietää, miten lääkehoitoa toteutetaan turvallisesti.
- Osaa luonnollista tietä annettavien lääkkeiden lääkelaskennan perusteet.
- Tuntee oman vastuunsa ja velvollisuutensa lääkehoidossa, oman ammatillisen asemansa ja tehtävänsä (sosionomi) viitekehyksestä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaavat keskeiset säädökset, turvallinen lääkehoito, lääkehoitosuunnitelma, sosionomi lääkehoidon toteuttajana, sosiaalialan ammattilaisen vastuut ja velvollisuudet turvallisessa lääkehoidossa

Oppimateriaalit

Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. 2021. Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. Sanoma Pro Oy. Helsinki. (Soveltuvin osin)

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Otava. Helsinki. (Soveltuvin osin)

Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6

Skhole: Suppea lääkehoito
Oppiportti: Tavanomaiset varotoimet

Opetusmenetelmät

Opetuskeskustelu, ohjatut harjoitukset, verkkotehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TIETOTESTIT
Reppu-kurssilla olevat tietotestit tulee olla suoritettuna ennen harjoitustunteja.

LÄÄKELASKENNAN TENTTI Kajaanissa 8.2.24, Kuusamossa 10.2.24
1. uusinta 22.3.24
2. uusinta 18.4.24 (yleinen uusintatentti klo 18, ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Anna-Leena Eklundille vähintään viikkoa ennen tenttipäivää)


LÄÄKEHOITO, TEORIATENTTI: 22.3.24

Tenttialue: Lääkehoidon käsikirja, osa I, luvut 1-2, Skhole: Suppea lääkehoito, Turvallinen lääkehoito : Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen.

1. uusinta: 18.4.24
2. uusinta: 30.5.24
Uusintatenttiin ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella Anna-Leena Eklundille, vähintään viikkoa ennen tenttipäivää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen AHOT prosessina.
AHOT edellyttää vähintään voimassa olevaa lähihoitajan lääkelupaa (luonnollista reittiä ja s.c. injektiona annettavat lääkkeet) niin, että lupaan liittyy teoria- ja lääkelaskentakokeet. Lisäksi vaaditaan kirjallinen pohdinta lääkehoidon toteuttamisesta sosionomin työssä, asiaa koskevien säädösten ja oman osaamisen näkökulmasta.
Sähköiseen AHOT -hakemukseen tulee liittää kopiot lähihoitajan tutkintotodistuksesta, voimassa olevista lääkeluvista ja pohdinta lääkehoidon toteuttamisesta ja siinä vaadittavasta osaamisesta sosionomin työssä. Pohdinnan tukena / lähteenä voi käyttää esim. julkaisua Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op (54 h)
- lähiopetus 8 h
- itsenäinen opiskelu 46 h, verkkotehtävät, tietotesti, tenttiin ja tunneille valmistautuminen

Sisällön jaksotus

12.1.24 INFO
Opintojakson sisältö ja eteneminen, sosionomin lääkehoito-osaaminen, lääkelaskennan perusteita (2 h)

- Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät ja tietotestit -

HARJOITUSTUNNIT
pienryhmittäin Kajaanissa 8.2.24, Kuusamossa 10.2.24
Lääkkeen anto luonnollista reittiä ja s.c.injektiona, lääkelaskennan tentti (4 h)

- Itsenäinen opiskelu -

22.3.24 TEORIATENTTI, lääkelaskennan 1. uusintatentti

Lisätietoja opiskelijoille

Oma tietokone tulee olla mukana kaikissa opintojakson tenteissä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ohjatut harjoitukset läsnäolo 100%.
Reppu-tehtävät (hyväksytty/täydennettävä)
Lääkelaskennan tentti (hyväksytty/hylätty)
Teoriatentti (hyväksytty/hylätty)

fi
Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 25.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Veteläinen
Ryhmät
 • SOS23SA
  SOS23SA

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
 • Salla Janhunen
 • Kaisa Kepanen
 • Ullamaija Niskanen
 • Matti Heikkinen
 • Maija Leinonen
 • Jenni Korhonen
 • Jaana Härkönen
 • Veera Rinne
Vastuuopettaja

Matti Heikkinen

Ryhmät
 • SOS21SA
  SOS21SA
 • SOS21SB
  SOS21SB

Tavoitteet

Opiskelija syventää ammatillista osaamistaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta yhteistyössä prosessiin osallistuvien kanssa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Edeltävä osaaminen
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen opintojakso (5 op) hyväksytysti suoritettu ennen aiheanalyysin hyväksymistä ja ennen opinnäytetyön toteutusvaihetta.
Aiheanalyysi hyväksytty ennen opinnäytetyösuunnitelman aloittamista.
Opinnäytetyösuunnitelma hyväksytty ennen opinnäytetyön tekemistä ja esittämistä.
Opinnäytetyö esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista

Suositeltavat muut opinnot
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Opintojakson sisältö

Osa 1. Opinnäytetyön aiheanalyysi (1 op): Opinnäytetyön tavoitteet, aiheen valinta ja rajaus. Ohjaus ja vertaisohjaus. Sitoutuminen, vastuu ja velvollisuus. Aiheanalyysi ja tiedonhankintataidot. Toimeksiantosopimus ja tekijänoikeudet.

Osa 2. Opinnäytetyösuunnitelma (7 op): Yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Arviointikäytänteet. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys.

Osa 3. Opinnäytetyön toteutus, esitys ja raportointi (7 op): Opinnäytetyön esitys ja hyödyntäminen. Seminaarit ja eposteri. Julkaiseminen ja markkinointi. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (opinnäytetyöprosessin alkuun ja raportoinnin yhteydessä).

Osa 4. Kypsyysnäyte: Asetus amk-opinnoista 352/2003

Aika ja paikka

Aloitustunnit, itsenäinen työskentely ja työpajat.

Orientaatiotunnit opinnäytetyö (1 x 2 h) elokuu 2023
Aiheet valittu 10.9.2023
Aiheanalyysityöpajat (1 x 4 h) mukana opinnäytetöitä ohjaavat opettajat syyskuu 2023
Valmiin aiheanalyysin palautus syyskuu 2023
Orientaatiotunnit opinnäytetyön suunnitelmaan (1 x 2 h) syyskuu 2023
Opinnäytetyösuunnitelmatyöpajat (3 x 4 h): lokakuu, marraskuu, joulukuu 2023
Opinnäytetyösuunnitelman esitysversion palautus joulukuu 2023, vkoa ennen seminaareja
Opinnäytetyösuunnitelmaseminaarit joulukuu 2023
Opinnäytetyöprosessin etenemisen tsekkausseminaari maaliskuu 2024
Valmiin opinnäytetyösuunnitelman palautus 20.1.2024 ohjaavalle opettajalle
Tieteellinen kirjoittaminen (8 h ja oppimispäiväkirja tai verkkokurssina) loka-joulukuu 2023
Opinnäytetyön esitysversion palauttaminen 30.10.2024
Opinnäytetöiden tiedotteet esille viikolla 44/2024
Opinnäytetöiden esitysseminaarit viikolla 45/2024
Kypsyysnäyte viikolla 46/2024
Valmiin opinnäytetyön palautus 30.11.2024

Oppimateriaalit

Reppu-oppimisympäristö:
Opinnäytetyö - SO00CB67 (sosionomikoulutus)
https://reppu.kamk.fi/course/view.php?id=704
Pyydä opiskelijaryhmäkohtainen kurssiavain opintojakson vastuuopettajalta.
Huom. materiaaliin on mahdollista tutustua vierailija -tunnuksella.

KAMK Intra > opiskelu ja opetus > opinnäytetyö
- opiskelijoiden sähköiset seurantalomakkeet. Huom. opiskelija tekee oman lomakkeensa aiheanalyysivaiheessa.
- seminaariaikataulut sekä tärkeät aikataulut ja päivämäärät ryhmittäin

Lisätietoja opiskelijoille

Huom. vaka-sosionomin kelpoisuuden suorittavat opiskelijat tekevät opinnäytetyön varhaiskasvatukseen liittyen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön arviointikriteerit

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Maija Leinonen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia.
- Opiskelija kykenee vuorovaikutukseen ja osoittaa yhteistoiminnallisia oppimisen taitojaan.
- Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisia sovellusohjelmia ja työvälineitä.

Sisältö

Opiskelu ammattikorkeakoulussa, e-Hops; Yhteisöllisen oppimisen valmiudet

Lisätietoja opiskelijoille

SOS23SA-ryhmän tutoropettaja Veera Rinne.
SOS23SB-ryhmän tutoropettaja Maija Leinonen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia,
Luentoja: Yleisinfot opiskelijapalveluista, opiskelusta, opiskelijajärjestötoiminnasta, opiskeluympäristöstä ja turvallisuudesta, OPO-info, opetussuunnitelman perehdyttäminen
Tutor-ohjausta ryhmille 4 - 5 kertaa vuodessa, henkilökohtainen opiskelijaohjaus. Opintojen päätteksi käydään yksilökohtainen palautekeskustelu jokaisen opiskelijan kanssa. Tämän jälkeen opsikelija saa suoritusmerkinnän opintojakosta.
Kirjallisuus: -
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Veteläinen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida opiskelutaitojaan ja edistää omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia.
- Opiskelija kykenee vuorovaikutukseen ja osoittaa yhteistoiminnallisia oppimisen taitojaan.
- Opiskelija osaa käyttää oman opiskelunsa tukena digitaalisia sovellusohjelmia ja työvälineitä.

Sisältö

Opiskelu ammattikorkeakoulussa, e-Hops; Yhteisöllisen oppimisen valmiudet

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia,
Luentoja: Yleisinfot opiskelijapalveluista, opiskelusta, opiskelijajärjestötoiminnasta, opiskeluympäristöstä ja turvallisuudesta, OPO-info, opetussuunnitelman perehdyttäminen
Tutor-ohjausta ryhmille 4 - 5 kertaa vuodessa, henkilökohtainen opiskelijaohjaus. Opintojen päätteksi käydään yksilökohtainen palautekeskustelu jokaisen opiskelijan kanssa. Tämän jälkeen opsikelija saa suoritusmerkinnän opintojakosta.
Kirjallisuus: -
Arviointi: Hyväksytty / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita.
- Osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet.
- Hän tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi.
- Tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosionomin menetelmäosaaminen, sosiaalialan työmenetelmät asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, palveluohjauksen asiakasnäkökulma ja asiakasprosessi, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö, järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusinfo
Verkkoluennot ja oppimisympäristössä verkkokeskustelu luennoista
Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista sosiaalialan työmenetelmistä ja vuorovaikutusharjoituksia.
Opintojakson tentit ja oppimistehtävien palautus viim. 31.12.2023 mennessä.

Ks. lähiopetuksen tarkempi aikataulu Tuudo-sovelluksesta tai lukkarikoneesta.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista, jossa opintojakson sisältöihin ja aiheeseen liittyvän tehtävän tekeminen joko ryhmässä tai itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentit voi tehdä oman aikataulun mukaisesti 31.12.2023 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää pakollista lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollisia tenttejä, jotka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Lisäksi opiskelija voi korvata valinnaisen tentin kirjoittamalla esseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS23S-ryhmälle: 92jneu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotenteissä ja tehtävissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: verkossa tai videoina n.10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta 4 - 6 h, opettaja määrittää suoritustavan
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Aktiviteettimatkailu

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita.
- Osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet.
- Hän tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi.
- Tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosionomin menetelmäosaaminen, sosiaalialan työmenetelmät asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, palveluohjauksen asiakasnäkökulma ja asiakasprosessi, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö, järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: verkossa tai videoina n.10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta 4 - 6 h, opettaja määrittää suoritustavan
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Vastuuopettaja

Matti Heikkinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita.
- Osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet.
- Hän tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi.
- Tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa.

Sisältö

Sosionomin menetelmäosaaminen, sosiaalialan työmenetelmät asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, palveluohjauksen asiakasnäkökulma ja asiakasprosessi, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö, järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä 31.5.2024 mennessä.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentit) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. 5 opintopistettä vastaa n. 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (pakolliset ja valinnaiset tentit).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotenteissä ja tehtävissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee lastensuojelun ja perhepalvelujen erilaiset työorientaatiot sekä keskeiset yhteistyöverkostot avo-, sijais- ja jälkihuollossa.
- Tuntee lastensuojelutyön ja perhetyön asiakasprosessin sekä lastensuojelun prosessin sekä verkostotyön mahdollisuudet.
- Hän tuntee sosiaalisen kuntoutuksen peruslähtökohdat lastensuojelussa ja perhepalveluissa.
- Ymmärtää kasvuolojen merkityksen suojaavana- ja riskitekijänä.
- Opiskelija tuntee lastensuojelua ja perhetyötä ohjaavan lainsäädännön perusteet.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Lastensuojelun palvelujärjestelmä, lapsi- ja perhetyötä sekä lastensuojelua koskeva lainsäädäntö, osallistava dokumentointi ja määrämuotoinen kirjaaminen, kuntoutus ja sosiaaliohjaus lastensuojelussa ja perhetyössä, verkostotyö, moniammatillinen työ, ennaltaehkäisevä työ

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Luentoja: verkossa tai videoina n.10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: opettaja määrittää suoritustavan
Kirjallisuus: Lastensuojelun käsikirja (THL) Lastensuojelun käsikirja - Lastensuojelun käsikirja - THL. Opettaja määrittää tarkemmin.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Maija Leinonen
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tunnistaa sosiaalipolitiikan lähtökohtia sosiaalialan palvelujärjestelmälle.
- Opiskelija osaa seurata sosiaalihuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaalipalvelurakenteen uudistumista.
- Opiskelija tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Opiskelija hahmottaa tietoturvallisuuden merkityksen palveluprosessissa ja työntekijän vastuullisen toiminnan tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (hyvinvointi ja hyvinvointierot, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne), terveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut, sosiaalipolitiikan lähtökohdat, sosiaali- ja terveyshuollon ohjaus, rahoitus ja valvonta, lainsäädäntö (yleiskuva), ajankohtaiset toimenpideohjelmat), sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, sosiaalihuollon sähköinen asiointi ja uudistuvat palveluketjut, asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely, yleinen sote-palvelujen neuvonta, kohdennettu neuvonta, palveluohjaus-käsite yleisesti, moniammatillinen työ, näyttöön perustuva toiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: Orientaatioluennot (verkossa)
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: tiedonhaun tehtäviä verkossa ja ryhmätyönä, välitehtäviä ja lopputentti monivalintatenttinä verkossa.
Kirjallisuus: verkkomateriaalia hyödyntäen
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

- Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tunnistaa sosiaalipolitiikan lähtökohtia sosiaalialan palvelujärjestelmälle.
- Opiskelija osaa seurata sosiaalihuollon ajankohtaisia toimenpideohjelmia ja sosiaalipalvelurakenteen uudistumista.
- Opiskelija tietää asiakkaalle saatavana olevat tarkoituksenmukaiset julkisen ja yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
- Opiskelija hahmottaa tietoturvallisuuden merkityksen palveluprosessissa ja työntekijän vastuullisen toiminnan tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohdat (hyvinvointi ja hyvinvointierot, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne), terveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut, sosiaalipolitiikan lähtökohdat, sosiaali- ja terveyshuollon ohjaus, rahoitus ja valvonta, lainsäädäntö (yleiskuva), ajankohtaiset toimenpideohjelmat), sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut, sosiaalihuollon sähköinen asiointi ja uudistuvat palveluketjut, asiakas- ja potilastietojen turvallinen käsittely, yleinen sote-palvelujen neuvonta, kohdennettu neuvonta, palveluohjaus-käsite yleisesti, moniammatillinen työ, näyttöön perustuva toiminta

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: Orientaatioluennot (verkossa)
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: tiedonhaun tehtäviä verkossa ja ryhmätyönä, välitehtäviä ja lopputentti monivalintatenttinä verkossa.
Kirjallisuus: verkkomateriaalia hyödyntäen
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS21SA
  SOS21SA
 • SOS21SB
  SOS21SB

Tavoitteet

- Opiskelija omaksuu tietoon perustuvan kehittävän työotteen.
- Hän tunnistaa sosiaali- ja kasvatusalan palvelujen kehittämisen tarpeita sekä tuntee käynnissä olevia paikallisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita.
- Ymmärtää, mitä on palvelumuotoilu ja osaa hyödyntää palvelumuotoilua yhtensä menetelmänä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.
- Opiskelija tuntee sosiaalipalvelujen laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Palvelumuotoilu menetelmänä, prosessina ja asiakkaita osallistavana toimintana, empatia ja asiakaslähtöisyys, palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen ja arviointi, tuotekehitys, asiakkaan palvelukokemuksen ymmärtäminen / asiakasymmärrys: asiakaspalautteen ja asiakastiedon kerääminen ja tiedon käsittely, innovointi.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: tehdään syventävän harjoittelun yhteydessä tai käynnissä olevaan hankkeeseen projektimainen kehittämistyö. Kehittämistyö voi tukea opinnäytetyön tekemistä ja olla siitä erikseen osoitettava osa. Opettaja määrittää tarkemman suorituksen.
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden / kirjallisuus määrittyy tehtävän mukaisesti.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

fi
Ilmoittautumisaika

30.04.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

- Opiskelija omaksuu tietoon perustuvan kehittävän työotteen.
- Hän tunnistaa sosiaali- ja kasvatusalan palvelujen kehittämisen tarpeita sekä tuntee käynnissä olevia paikallisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita.
- Ymmärtää, mitä on palvelumuotoilu ja osaa hyödyntää palvelumuotoilua yhtensä menetelmänä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.
- Opiskelija tuntee sosiaalipalvelujen laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Palvelumuotoilu menetelmänä, prosessina ja asiakkaita osallistavana toimintana, empatia ja asiakaslähtöisyys, palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen ja arviointi, tuotekehitys, asiakkaan palvelukokemuksen ymmärtäminen / asiakasymmärrys: asiakaspalautteen ja asiakastiedon kerääminen ja tiedon käsittely, innovointi.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: tehdään syventävän harjoittelun yhteydessä tai käynnissä olevaan hankkeeseen projektimainen kehittämistyö. Kehittämistyö voi tukea opinnäytetyön tekemistä ja olla siitä erikseen osoitettava osa. Opettaja määrittää tarkemman suorituksen.
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden / kirjallisuus määrittyy tehtävän mukaisesti.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Maija Leinonen
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalista kuntoutusta ohjaavan ja velvoittavan lainsäädännön sekä yhteyden eri sosiaalipalveluihin.
- Tuntee sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistämisen mahdollisuudet ihmisen toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseksi
- Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää sosiaalisen kuntoutuksen palveluja moniammatillisesti sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluissa.
- Osaa dokumentoida kuntouttavan asiakastyön prosessin.
- Perehtyy Green Care menetelmään eri ikäisten ihmisten sosiaalisen kuntoutumisen vahvistajana / mahdollistajana.
- Tuntee sosiaalisen kuntoutuksen työmenetelmiä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Kuntoutus, sosiaalisen kuntoutus ja lainsäädäntö, sosiaalisen kuntoutuksen muodot ja toteuttajatahot, dialogisuus ja voimavaralähtöisyys sosiaalisen kuntoutuksen osana, Green Care (luontolähtöinen, eläinlähtöinen ja puutarhalähtöinen toiminta), sosiaalisen kuntoutuksen menetelmät, kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, digitaaliset palvelut kuntoutuksessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta Green Care-toimintaan perehtyminen n. 10 h (toiminnallinen osuus ja toimintaympäristöön perehtyminen), opettaja määrittää opintojakson suorituksen
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Minna Tuomenharju
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalialaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja asetukset, vastuut ja velvollisuudet.
- Tuntee sosiaaliturvaohjauksen, sen menetelmät ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät.
- Hän osaa ohjata asiakasta lakisääteisen sosiaaliturvan ja sitä täydentävien palvelujen hakemisessa.
- Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan.
- Tuntee julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolit sosiaalipalvelujen järjestämisessä.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalaa ohjaava lainsäädäntö ja säädökset, sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva, toimeentuloturva ja sosiaalivakuutus, palvelujen ohjaus- ja valvontajärjestelmä, sosiaaliturvaohjauksen digitaaliset palvelut ja sovellutukset

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Suosittelen oheislukemistoksi alla olevaa teosta:
Tuori, K. & Kotkas, T. (2016). Sosiaalioikeus (5., uud. p.). Talentum Pro. Saatavilla e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista, jossa aiheeseen liittyvän tehtävän tekeminen joko ryhmässä tai itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija voi suorittaa oppimistehtävät ja tentit itse valitsemaan ajankohtana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson sisältää pakollista lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollisia tenttejä, jotka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana.

Ei muita vaihtoehtoisia suorittamistapoja.

Sisällön jaksotus

ks. lukkarikone/opintojakson lukujärjestys.

Lisätietoja opiskelijoille

SOS22S-ryhmän easy enrolment kurssiavain Reppu-oppimisympäristöön: h79439

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana on keskiarvo opintojaksoon sisältyvien tenttien arvosanoista (kunkin osion lopussa verkko-oppimisympäristössä).

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluihin osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä/tenteissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa ja videomateriaalina
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Luento- ja kirjatentti, opettaja määrittää tarkemmin suoritustavan.
Kirjallisuus: Opettaja määrittää kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Vastuuopettaja

Matti Heikkinen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosiaalialaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja asetukset, vastuut ja velvollisuudet.
- Tuntee sosiaaliturvaohjauksen, sen menetelmät ja sosiaaliturvan kehitysnäkymät.
- Hän osaa ohjata asiakasta lakisääteisen sosiaaliturvan ja sitä täydentävien palvelujen hakemisessa.
- Hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan.
- Tuntee julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin roolit sosiaalipalvelujen järjestämisessä.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalaa ohjaava lainsäädäntö ja säädökset, sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva, toimeentuloturva ja sosiaalivakuutus, palvelujen ohjaus- ja valvontajärjestelmä, sosiaaliturvaohjauksen digitaaliset palvelut ja sovellutukset

Aika ja paikka

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Suosittelen oheislukemistoksi alla olevaa teosta:
Tuori, K. & Kotkas, T. (2016). Sosiaalioikeus (5., uud. p.). Talentum Pro. Saatavilla e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija voi suorittaa oppimistehtävät ja verkkotentit (3 kpl) itse valitsemaan ajankohtana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa ja videomateriaalina

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h verkossa ja videomateriaalina
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Luento- ja kirjatentti, opettaja määrittää tarkemmin suoritustavan.
Kirjallisuus: Opettaja määrittää kirjallisuuden.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Korhonen
 • Maija Leinonen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

Harjoittelun kuvaus: Opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa oman sosiaalialan ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa osana sosionomin tutkintoa varhaiskasvatuslain edellyttämän varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, on tämä harjoittelu suoritettava varhaiskasvatuksen ympäristössä.

Ensimmäisen viikon aikana opiskelija perehdytetään harjoittelupaikan vastaavan henkilön toimesta työyhteisön toimintaan, työtä ja yhteisön toimintaa ohjaaviin ohjeistuksiin sekä säädöksiin. Opiskelija on aktiivinen havainnoija ja hänelle muodostuu ymmärrys sujuvan työn kannalta keskeisistä asioista. Toisesta viikosta alkaen opiskelija on aktiivinen toimija työyhteisössä ja hän osallistuu palvelujen suunnitteluun sekä tuottamiseen ja arviointiin. Säännöllisen ohjauksen ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan koko ajan syvenevään työn hallintaan.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy erityisesti asiakastyöhön, asiakkaan ohjaamiseen, dokumentaatioon sekä kirjaamisen käytänteisiin ja asiakasprosessiin kokonaisuutena. Opiskelija pääsee harjoittelun aikana tutustumaan monipuolisesti työyksikön prosesseihin ja toimintoihin. Opiskelija saa kokemusta moniammatillisesta ja verkostoissa tapahtuvasta työstä. Opiskelijaa ohjataan tutustumaan työyhteisön johtamiseen, toimivan työyhteisön edellytysten luomiseen sekä palvelun taloudellisten toimintaedellytysten muodostumiseen. Opiskelijaa tuetaan omaksumaan kriittistä ja reflektoivaa työskentelyotetta omaa työtään ja ajatteluaan kohtaan. Tavoitteiden ja kompetenssien määrittelyssä opiskelija määrittää harjoittelun taustalla olevien kompetenssien lisäksi 3 - 5 tavoitetta, joiden toteutumista erityisesti seurataan harjoittelun aikana.

Harjoittelun tavoitteet:

Asiakastyö ja palveluohjaus:
- Osaa toimia eettisesti perustellusti erilaisissa asiakas- ja työyhteisötilanteissa ja tuntee palvelua ohjaavan lainsäädännön.
- Osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin
- Osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
- Osaa kohdata ja ohjata asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa ja asiakkaan hyvinvointia ja elämäntilannetta edistävin menetelmin ja työorientaatiolla
- Osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakasryhmiä ja yhteisöjä
- Osaa kohdata kulttuurisensitiivisesti erilaisista taustoista tulevat ja erilaiset elämäntilanteet omaavan asiakkaat

Dokumentaatio, tiedon kerääminen ja hyödyntäminen:
- Tuntee palvelualeen asiakastiedon dokumentaation käytänteet.
- Perehtyy asiakastietojen käytön, säilyttämisen, tietoturvan ja salassapidon säädöksiin ja ohjeistuksiin.

Moniammatillisuus ja verkostomainen yhteistyö
- Osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä
- Tutustuu työssään yhteistyöhön eri palvelusektoreiden kanssa (julkinen, yksityinen ja kolmassektori)

Kriittinen ja osallistava työote:
- Kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon
- Osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Johtaminen ja kehittämistyö:
- Perehtyy palvelualueen talouden, toimintastrategian ja henkilöstöjohtamisen käytänteisiin
- Ymmärtää palvelualueen keskeiset kehittämisen tarpeet ja tavoitteet

Lisäksi varhaiskasvatuksessa opiskelija:
- Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen, toimintakulttuurin ja eri osaamisalueiden suunnittelu, toteutus, dokumentointi ja arviointi.
- Ymmärtää sosionomin ohjaavan roolin ja mahdollisuudet perheiden kanssa toimiessa lapsen edun mukaisesti sekä kasvua ja kehitystä tukien.
- Tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja ohjaamista suuntaavan käyttöteorian perheiden kanssa työskennellessä .
- Osaa suhtautua empaattisesti perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja kohdata erilaisuutta / moninaisuutta eettisesti kestävällä ja ammatillisuutta edistävällä tavalla .
- Tuntee tiedonsiirron ja salassapidon säädökset ja käytänteet.
- Osaa suunnitella ja toteuttaa mielekkään, kasvua ja kehitystä tukevan toimintakokonaisuuden / projektin.

Arviointiasteikko

0 - 5

Esitietovaatimukset

Ennen ammatillista harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna / hyväksyttynä:

Orientoiva harjoittelu 10 op (PO)
Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op (AO)
Eettisyys asiakkaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa 5 op (AO)
Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla 5 op (AO)

Lisätiedot

Harjoittelun kesto: Harjoittelun kesto on kaikkiaan 405 tuntia eli noin 11 viikkoa (riippuen työviikkojen tuntimäärästä)
Arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
 • Ullamaija Niskanen
 • Jenni Korhonen
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Tutustuu itseään kiinnostavaan sosiaalialan tehtävään julkisella, yksityisellä tai järjestösektorilla siten, että opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva työn ja tehtävän sisällöistä.
- Opiskelija harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja ohjaamista käytännön tilanteissa.
- Tutustuu dokumentaation ja kirjaamisen käytänteisiin sosiaalialalla.
- Ymmärtää alan yksilön tietosuojaan ja yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset.
- Tutustuu yksikön toimintaa ja työyhteisöä ohjaaviin ja sääteleviin suunnitelmiin ja ohjeistuksiin ja osaa nimetä työyksikkönsä tavoitteita ja toiminnan periaatteita.
- Hahmottaa omaa ihmiskäsitystään sosiaali- ja kasvatusalan ohjaajana ja löytää suuntaa omalle sosionomin uralle.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa opiskelija:
- Tutustuu ja osallistuu aktiivisesti päivittäin lapsiryhmän ohjaamiseen.
- Tutustuu yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan ja muihin varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin, ohjeistuksiin ja säädöksiin.
- Osallistuu perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön.
- Suunnittelee ja toteuttaa pienimuotoisen pedagogisen projektin lapsiryhmälle.

Sisältö

Alaa ohjaava lainsäädäntö, asiakkaan kohtaaminen, asiakkaan ohjaaminen, dokumentaatio, osallisuus, sosiaalialan / varhaiskasvatuksen menetelmät, tietoturva, eettinen toiminta, palveluohjaus, sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä, moniammatillisuus ja verkostotyö, sähköiset palvelut / digitaaliset oppimisympäristöt ja menetelmät, työyhteisön toimivuus

Ensimmäisen viikon aikana opiskelijalle hahmottuu työpäivän rakenne ja siinä olevat ja tapahtuvat keskeiset asiat ja tapahtumat. Opiskelija perehdytetään työn ja työyhteisön keskeisiin toimintatapoihin, ohjaistuksiin ja säädöksiin. Opiskelija on aktiivinen työhön ja työyhteisöön tutustuja.

Viikkojen 2 - 3 aikana opiskelija on aktiivisesti mukana osaavien ammattilaisten työssä. Hän havainnoi ammattilaisten työtä, sen keskeisiä tapahtumia sekä ammattilaisten ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta ja työssä käytettäviä menetelmiä. Opiskelija voi ottaa vastuuta osaamistasonsa mukaisesti työyhteisön tehtävistä.

Viikkojen 4 - 8 aikana opiskelija osallistuu työyhteisön työhön vastuullisten ammattilaisten ohjauksessa. Hän vahvistaa ymmärrystään työn käytänteistä ja menetelmistä. Hän osallistuu asiakkaiden ohjaamiseen arjessa sekä palveluissa. Hänelle muodostuu ymmärrys asiakastyön eri vaiheista palvelujen ohjeuksessa sekä asiakkaan arjen sujuvuuden tukemisessa. Hän tutustuu ja osallistuu työn / tehtävän kannalta keskeisiin sidosryhmiin ja moniammatillisten verkostojen toimintaan.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Ennen harjoittelua opiskelijalla tulee olla suoritettuna tai hyväksyttynä seuraavat opintojaksot, joiden avulla opiskelija pystyy hahmottaman sosiaali- ja kasvatusalan perustehtävää:
Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 5 op (PO)
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (PO)
Varhaiskasvatuksen perusteet 5 op (AO)
Asiakkaan osallisuuden tukeminen 2 op (PO)

Harjoittelun kesto: 270 h eli noin 7,5 viikkoa (38,15h / vk)
Tuotos: harjoittelusta pidetään harjoittelupäiväkirjaa, joka on opiskelijan omaa toimintaa reflektoiva kirjallinen tai videotuotos.
Arviointi: hyväksytty / täydennettävä / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Teija Ravelin
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee luovan ja taidelähtöisen työskentelyn perusteet ja ymmärtää eri taidemuotojen mahdollisuudet asiakkaan voimaannuttamisessa sekä osallisuuden edistämisessä.
- Ymmärtää oman roolinsa luovien menetelmien ohjaamisessa.
- Opiskelija tunnistaa oman ilmaisunsa tapoja, mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita.
- Osaa kehittää ja hyödyntää omaa luovaa potentiaaliaan taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia taidelähtöisiä työtapoja tai projekteja niin ryhmille kuin yksilöille.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Luovat menetelmät sosionomin työssä ryhmä- ja yksilöprosesseina, luovan toiminnan prosessi, voimaannuttaminen ja osallisuus, omien luovien voimavarojen voimaannuttaminen, toiminnalliset harjoitukset erilaisten luovien menetelmien hyödyntämisessä ryhmien ja yksilöiden ohjaamisessa, tarinalliset menetelmät luovan ryhmätoiminnan menetelmänä: kaunokirjallisuus ja muut tekstit, kirjoittaminen, muistelu, sadutus, itsetuntemusta edistävät menetelmät, päiväkirjat, blogit, draamamenetelmien käyttö luovan ryhmätoiminnan menetelmänä, ilmaisu, rooliharjoitukset, teatteri-ilmaisu, toiminnalliset ja kokemukselliset harjoitukset draamallisia menetelmiä hyödyntäen

Aika ja paikka

Kevät 2024.

Oppimateriaalit

DevMoodle-kurssilla oleva materiaali.
Karjalainen, A-K (toim.) 2019. Luovan toiminnan työtavat. Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle. PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tehdyn (yksilö-) tai ryhmäohjaussuunnitelman mukaisen ohjauksen toteuttaminen harjoittelussa tai työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija voi suorittaa opintojakson seuraavan ryhmän mukana, mikäli opintojakso keskeytyy tai ei voi osallistua siihen oman ryhmän mukana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi hakea opintojakson hyväksilukua Kamkin hyväksilukuohjeistuksen mukaisesti opintojaksoa vastaavien opintojen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op. on 135h opiskelijan kokonaistyöaikaa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee luovan ja taidelähtöisen työskentelyn perusteet ja ymmärtää eri taidemuotojen mahdollisuudet asiakkaan voimaannuttamisessa sekä osallisuuden edistämisessä.
- Ymmärtää oman roolinsa luovien menetelmien ohjaamisessa.
- Opiskelija tunnistaa oman ilmaisunsa tapoja, mahdollisuuksia ja kehittämisen tarpeita.
- Osaa kehittää ja hyödyntää omaa luovaa potentiaaliaan taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Hän osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia taidelähtöisiä työtapoja tai projekteja niin ryhmille kuin yksilöille.

Sisällön jaksotus

1. Luovan ja taidelähtöisen työskentelyn perusteet. 1op. Osasuoritukset: Essee 4.2.24. mennessä, verkkokeskustelu 25.2. 24. mennessä.
2. Luovan toiminnan prosessi yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. 1op. Osasuoritukset: Verkkokeskustelu 3.3. 24. mennessä, tietotesti 17.3.24. mennessä.
3. Taidelähtöisyys sosiaalialalla. 1,5op. Osasuoritukset: Hankeraportti 21.4.24. mennessä, verkkokeskustelu 28.4. 24. mennessä.
4. Ryhmien ohjaaminen. 1,5op. Osasuoritukset: Ryhmäohjaustapahtuman suunnitelma 19.5.24. mennessä, vertaisarviointi 31.5.24. mennessä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisarviointi: osasuoritukset hyväksytty.

Sanallisessa (hyväksytty - hylätty) arvioinnissa hyväksytyn
suorituksen raja on 70 % tehtävistä oikein.
Numeerisessa arvioinnissa 50 %

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta 25 h, opettaja määrittää tarkemmin kurssin suorituksen.
Kirjallisuus: opettaja määrittää tarkemmin.
Arviointi: hyväksytty/hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Eeva Kähkönen
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän (hyte-toiminnan kunnissa ja hyvinvointialueilla).
- Opiskelija perehtyy ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ohjaamiseen perusteisiin.
- Opiskelija perehtyy sosiaalisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksiin rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta.
- Opiskelija tuntee osallisuutta edistäviä älykkäitä palveluratkaisuja sekä hyvinvointiteknologioita.
- Opiskelija oppii tekemään projektityyppistä kehittämistyötä hyvinvoinnin edistämistyössä.

Sisältö

- Väestön terveys ja hyvinvointi, terveyden edistämisen strategiat sekä kunnalliset ja alueelliset hyvinvointisuunnitelmat.
- Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lait, peruskäsitteet sekä eettisyys.
- Ohjaamisen lähtökohdat, prosessi, eri menetelmät ja digitaaliset ratkaisut sekä laatu ja vaikuttavuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen eri ikäisten ja eri asiakasryhmien palveluissa.

Aika ja paikka

01.09.2023 12.30 - 14.00 TA21L146 Aloitustunti
06.10.2023 12.30 - 15.30 TA21L146 Luento
03.11.2023 10.00 - 11.30 TA21L146 Luento

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama materiaali Repussa.

Kirjatentin kirjallisuus:
Saari, J. (toim.) 2019. Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta s. 9-23, s. 219-239, s. 243-334.
Sihto, M. & Karvonen, S. (toim.) 2016; Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus -lähestymistapoja ja ratkaisuja s. 12-70, s. 130-194. tai
Pietilä, A-M. & Terkamo-Moisio, A (toim.) 2019; Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen s. 13-132, s. 194-199

Sekä Saari että Sihto ym. löytyvät ekirjoina, lisäksi KAMKin kirjastossa 4 kpl painettuna kirjana molempia.
Pietilä ym. löytyy netistä linkistä http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3108-5
sekä painettuna kirjana KAMKin kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja luentopäiväkirja, itsenäinen verkko-opiskelu, kirjatentti, essee, projektityöskentely. Oma suoritustapa valittavissa näistä opetusmenetelmistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yhtenä vaihtoehtona suorittaa osasuorituksena 3 op laajuinen kotitentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla on kuusi erilaista suoritustapaa, jotka koostuvat 1-3 opintopisteen osasuorituksista. Osasuorituksia ovat
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusteet 2 op (luento +luentopäiväkirja).
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen perusteet 2 op (verkko-opiskelu ja essee)
Ohjaaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 2 op (itsenäinen verkko-opiskelu)
Kirjapaketti ja kotitentti 3 op (itsenäinen tehtävä)
Projektin toteuttaminen 1-3 op (työelämä- tai hankelähtöinen yksilö-, pari- tai ryhmätyö)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitus 1.9.2023 ja tehtävien, esseiden ja kotitentin viimeinen palautus 30.11.23.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty -hylätty.

Hyväksyttyn suoritukseen vaaditaan opettajan osoittamien tehtävien tekemistä annetussa aikataulussa ja valitsemallaan suoritustavalla. Tehtävien yhteydessä annetaan erikseen tehtävien hyväksytyn suorituksen arviointikriteerit.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia.
Luentoja: 10 verkossa tai lähiopetuksena.
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Valittavana myös työelämälähtöistä projektityötä 1-3 op.
Kirjallisuus: Opettajan osoittama materiaali verkossa.
Arviointi: Hyväksytty - Hylätty.

fi
Ilmoittautumisaika

18.07.2023 - 19.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023

Tavoitteet

Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen lasten ja perheiden tunnetaitojen tukemisessa sekä soveltaminen käytännön työssä:
1) Tunnetaidot / Tunneäly (1op)
2) Tunnesäätelytaidot ja temperamentti (1 op)
3) Vuorovaikutus- ja itsensäilmaisutaidot (1 op)
4) Tunnetaito menetelmät (2 op)

Alatavoitteet: Jakson päätteeksi opiskelija

- saa tietoa ja ymmärrystä tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta.
- osaa tunnistaa lapsen ja aikuisen tunteita ja tarpeita.
- ymmärtää omien ja asiakkaan tunteiden merkityksen asiakastyössä.
- saa konkreettisia menetelmiä lapsen, nuoren ja aikuisen tunnesäätelyn ja tunnetaitojen vahvistamiseen.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Esitietovaatimukset

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Vastuuopettaja

Jenni Korhonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 999. Avoin AMK: 999.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen lasten ja perheiden tunnetaitojen tukemisessa sekä soveltaminen käytännön työssä:
1) Tunnetaidot / Tunneäly (1op)
2) Tunnesäätelytaidot ja temperamentti (1 op)
3) Vuorovaikutus- ja itsensäilmaisutaidot (1 op)
4) Tunnetaito menetelmät (2 op)

Alatavoitteet: Jakson päätteeksi opiskelija

- saa tietoa ja ymmärrystä tunteista ja tunnetaitojen oppimisesta.
- osaa tunnistaa lapsen ja aikuisen tunteita ja tarpeita.
- ymmärtää omien ja asiakkaan tunteiden merkityksen asiakastyössä.
- saa konkreettisia menetelmiä lapsen, nuoren ja aikuisen tunnesäätelyn ja tunnetaitojen vahvistamiseen.

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Edukamu-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja
verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen. 3 opintopistettä vastaa n. 81 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Esitietovaatimukset

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Heikkinen
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

OSA 1 (3 op)
- Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämishankkeiden lähtökohdat, erilaiset tutkimus- ja kehittämisprosessit.
- Opiskelija hallitsee määrällisen ja laadullisen tutkimuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.
- Hän ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyön merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä.
- Osaa tunnistaa ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.
- Opiskelija osaa kehittää organisaation strategiaa tukevaa toimintaa näyttöön perustuen.

OSA 2 (2 op)
- Opiskelija kehittää kirjallisen viestinnän osaamistaan ja ymmärtää kirjallisen viestinnän merkityksen asiantuntijaksi kehittymisessä.
- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä tietokannoista.
- Osaa lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Edeltävä osaaminen:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen opintojakso etenee yhtä aikaa opinnäytetyöopintojakson kanssa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Tutkimus ja kehittämistoiminnan lähtökohdat, laadullinen tutkimusprosessi, määrällinen tutkimusprosessi, tuotteistamisprosessi, kirjallisuuskatsaus, tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Aika ja paikka

Ks. lähiopetuksen tarkempi aikataulu Tuudo-sovelluksesta tai lukkarikoneesta.

Aloitusinfo
Kirjatentti: 1.6.-30.9.2023 (opiskelijan oman aikataulun mukaan)
TKI-osaaminen: 1.6.-31.12.2023 (opiskelijan oman aikataulun mukaan)
Työpaja 1: tutkimussuunnitelma: 1.9.2023-15.10.2023 (sovitun aikataulun mukaan)
Työpaja 2: laadulliset tutkimusmenetelmät: 16.10.2023 - 19.11.2023 (sovitun aikataulun mukaan)
Työpaja 3: määrälliset tutkimusmenetelmät: 20.11.2023 - 17.12.2023 (sovitun aikataulun mukaan)

Opintojakso alkaa kirjatentillä. Tämän jälkeen opintojaksolla tehdään ryhmätehtäviä annetussa aikataulussa.

Oppimateriaalit

Pakollinen tenttikirja: Vilkka, H. (2021). Tutki ja kehitä. 5. päivitetty painos. PS-Kustannus: Jyväskylä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tentti, tehtävien laatiminen työpajoihin sekä vertaisarvioinnin antaminen toisille).

Verkko-oppimisympäristössä on aiheeseen liittyviä videoluentoja.

Lisäksi lähiopetusta, jossa aiheeseen syvennytään tarkemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS22S-ryhmälle: v53rj9

Opintojakson sisältöihin voi tutustua myös vierailija-tunnuksella, ilman kirjautumista opintojaksolle. Kaikki keskustelualueet ja tehtävät eivät ole luettavissa vierailija-tunnuksella.

Vierailija-tunnus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata opintojakson sisältöjä esimerkiksi opinnäytetyötä laatiessaan.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kirjatentin ja työpajan tehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: luentoja verkossa (DevMoodle Kurssi: TUTO I ja II 2020 (kamit.fi))
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Vastuuopettaja

Jenni Korhonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opintojakson päätavoite ja alatavoitteet:

Oppija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistyön merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä.
Osaa tunnistaa ja hyödyntää alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Opiskelija osaa kehittää organisaation strategiaa tukevaa toimintaa näyttöön perustuen.
Opiskelija saa konkreettisia työvälineitä ja toimintatapoja oman työnsä tutkimiseen ja kehittämiseen sekä kehittämistoimintaan.

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Aika ja paikka

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Oppimateriaalit

Reppu-oppimisympäristöstä löytävä itseopiskelumateriaali. Opintojakso on saatavilla

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson pakollisen tentin voi tehdä haluamanaan ajankohtana Reppu-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. 5 opintopistettä vastaa n. 135 opiskelijan työtuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson tehtävien suorittamista ja tehtävien palauttamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettaja tarkistaa suorituksia kerran kuukaudessa (pl. kesä- ja heinäkuu) ja tekee merkinnät opintorekisteriin.

Esitietovaatimukset

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Maarit Leinonen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee vammaispalvelujen erilaiset työorientaatiot ja työmuodot.
- Tuntee sosiaalisen kuntoutuksen ja palveluohjauksen peruslähtökohdat vammaispalveluissa.
- Hän ymmärtää ihmiselämän moninaisuutta ja osaa toimia yhdenvertaisuutta sekä moninaisuutta tukien vammaispalveluissa.
- Ymmärtää lain mukaiset rajoitustoimenpiteet ja tiedostaa ammatillisuuden ja asiakasta kunnioittavan työotteen näiden soveltamisessa.
- Tietää erilaisia vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä (perusteita) sekä tuntee digitaalisten palvelujen mahdollisuudet ja hyödyntämisen vammaispalveluissa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Vammaisuus, vammaispalvelulaki, itsemääräämisoikeus, moninaisuus, esteettömyys ja osallisuus, vammaispolitiikka ja vammaistyön arvot, tavoitteet ja työmuodot, kommunikaatiota tukevat menetelmät, dokumentaatio, inkluusio, sosiaaliohjaus, tuettu päätöksenteko, vammaisjärjestötoiminta, vammaisten lääkehoito

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 9.2.2024-15.5.2024
Opintojakson verkkototeutuksen osuus on Reppu-moodlessa. Pääsy opintojakson Reppuun avautuu 9.2.2024.
Opintojakso sisältää luento/opetuskeskustelua ja verkko-opiskelua, kirjatentit.
Luennot ja opetuskeskustelu /harjoitukset lukujärjestyksen ja etenemissuunnitelman mukaan.
Tentit ovat avoinna ajalla 15.3.2024-15.5.2024 Kunkin tentin suoritusaika on 1 tunti.
Opintojakso päättyy 15.5.2024, jolloin kirjallisuustenttien vastausaika päättyy ja kaikki tehtävät tulee olla palautettuina.

Oppimateriaalit

Tenttikirja: Teittinen, A. (toim.) (2021). Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino.
Tenttikirja: Pekkarinen, E. & Schalin, A. (2021). Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Vammaispalvelujen käsikirja. THL. (löytyy netissä)

Devmoodlessa osoitetut materiaalit (mm. linkkejä nettisivustoille, videoihin)

Opetusmenetelmät

Opintojakson laajuus on 5 op.
Opintojaksolla painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely sekä osallistuminen kontaktiopetukseen.
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (läsnäolovelvoite, hybridimahdollisuus), pakollisesta kirjallisuudesta, itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristössä, verkkokeskustelusta sekä kirjatenteistä (2).
Opintojakson oppimistehtävien ja verkkokeskusteluiden tarkempi ohjeistus löytyy kunkin tehtävän yhteydessä.

Vaihtoehtoinen toteutustapa läsnäoloille tunneilla ja harjoituksiin on koota reflektoiva raportti tuntien teemojen mukaan mukaan lukien harjoituksista annetut korvaustehtävät. Tarkempi ohjeistus Repussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Itsenäisen tehtävän voi tehdä harjoittelun aikana tai mahdollisesti omassa työssään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisuustentit ovat avoinna opintojakson aikana ajalla 15.3.2024-15.5.2024

Tentit ovat pakolliset kaikille opiskelijoille.
Aloita tentti vasta, kun olet lukenut ko.tenttiin osoitetun materiaalin/kirjan.
Huom. mikäli uusit tentin, Moodle arpoo sinulle uudet kysymykset. Vääristä vastauksista vähennetään pisteitä.
Tentti on mahdollista tehdä kaksi (2) kertaa. Kuitenkin hyväksyttyä suoritusta (arvosanaa) voi yrittää korottaa yhden kerran (KAMK:n tutkintosääntö, 27 §). Näin voit yrittää korottaa halutessasi arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan).
Ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissä on pakollinen viive (1 päivä) eli opiskelija ei voi uusia tenttiä heti uudestaan.
Tentissä on aikarajoitettu suoritusaika, joka on 60 minuuttia.
Jos olet oikeutettu pidempään tenttiaikaan ja haluat sitä hyödyntää, ole yhteydessä opettajaan.
Suoritusajan täytyttyä keskeneräinen tentti palautuu automaattisesti.
Sinun on saatava vähintään puolet väittämistä oikein, jotta tentti on hyväksytty.

Jos kahden suorituskerran jälkeen et ole tenttiä saanut hyväksytysti läpi, ole yhteydessä opintojakson opettajaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT ja hyväksiluku KAMK:n ohjeistusten mukaisesti.

Jos et pääse jollekin lähi/kontaktiopetuskerralle (hybridimahdollisuus), hae itsenäisesti ko. kerralla olevien alustusten teemojen mukaisesti näyttöön perustuvaa, luotettavaa tietoa raportiksi JA pohdi/reflektoi oppimistasi (tieto/taito/asenne) sekä harjoituksista annetut korvaustehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työaikaa

Yksittäisen oppimistehtävän voit tehdä opintojakson avoinna ollessa milloin sinulle sopii.
Palvelujärjestelmätehtävä tehdään itsenäisesti pääosin ennen opintojakson toista lähiopetuskertaa (ryhmä SOS23SKuu 21.3.24 tunneille ja ryhmät SOS23SA ja SOS23SB 23.3.24 tunneille). Lopullinen palautus ko. tuntien jälkeen.
Yksittäiseen kirjatenttiin valmistautumiseen kannattaa varata aikaa noin 20 tuntia.
Varsinaisen verkkotentin suorittamiseen kannattaa varata aikaa noin 1 tunti per tentti.

Sisällön jaksotus

SOS23A, SOS23SB
9.2.2023 klo 10.00-11.30 SOS23A, SOS23SB (auditorio)
Opintojakson esittely ja eteneminen.
Vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden käsitteet. Mitä on vammaistyö?
Vammaistyön tavoitteet ja työmuodot.

23.3.2024klo 8.00–9.30 SOS23SB
klo 10.00–11.30 SOS23SA
Vammaistyön toimintaa ohjaava lainsäädäntö (yleislaki ja erityislaki). Arvot.
Harjoitukset.
- Yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus, moninaisuus, osallisuus ja inkluusio
-Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi
-Asiakassuunnitelma, palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma

18.4.2024
klo 12.30-14.00 SOS23SB
klo 14.15-15.45 SOS23SA
Monialainen yhteistyö ja päätöksenteko. Harjoitukset.
-Tuettu päätöksenteko
-Itsemääräämisoikeus ja voiko sitä rajoittaa?
-Monialainen yhteistyö vammaispalveluissa

SOS23SKUU Ryhmän eteneminen
9.2.2023 klo 8.00-9.30 TEAMS
Opintojakson esittely ja eteneminen.
Vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden käsitteet. Mitä on vammaistyö?
Vammaistyön tavoitteet ja työmuodot.

21.3.2024 klo 12.30-15.45 TEAMS
Vammaistyön toimintaa ohjaava lainsäädäntö (yleislaki ja erityislaki). Arvot.
Harjoitukset.
- Yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus, moninaisuus, osallisuus ja inkluusio
-Vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi
-Asiakassuunnitelma, palvelusuunnitelma, erityishuolto-ohjelma

19.4.2024 klo 10.00-11.30 TEAMS
Monialainen yhteistyö ja päätöksenteko. Harjoitukset.
-Tuettu päätöksenteko
-Itsemääräämisoikeus ja voiko sitä rajoittaa?
-Monialainen yhteistyö vammaispalveluissa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5: kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) ja hylätty (0).
Hyväksytty suoritus edellyttää luennoille/opetuskeskusteluihin/harjoituksiin osallistumista, kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.
Kirjatenttien (2 tenttiä) väittämistä on saatava yli 50 % oikein, jotta tentti on hyväksytty.
Opintojakson arvosana muodostuu kirjatenttien sekä itsenäisen palvelujärjestelmätehtävän arvosanojen keskiarvosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvailla ja nimetä vammaistyöhön liittyviä ja käytettäviä käsitteitä ja perustietoja. Opiskelija ei osaa kuvailla ja kertoa keskeisestä vammaistyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija ei osaa kertoa tietoa asiakkaan palveluihin ohjaamisessa ja ei tunnista näyttöön perustuvan tiedon osuutta asiakkaan palveluissa, niiden järjestämisessä ja osallisuuden tukemisessa. Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta hyvin epävarmaa. Toimii asiakastilanteissa epäammatillisesti ja ryhmän jäsenet huomioon ottamisessa on vaikeuksia.
Opiskelija toimii epäammattieettisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä vammaistyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen vammais- ja kehitysvammatyötä määrittelevän lainsäädännön ja soveltaa tätä tietoa osana asiakkaan palveluprosessia.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan palveluihin ohjaamisessa ja soveltaa monipuolisesti ja kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan palveluissa, niiden järjestämisessä sekä osallisuuden tukemisessa.
Opiskelija osaa sekä tuntee digitaalisten palvelujen mahdollisuudet ja hyödyntämisen vammaispalveluissa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä vammaistyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata keskeisen vammais- ja kehitysvammatyötä määrittelevän lainsäädännön.
Opiskelija osaa soveltaa tietoa asiakkaan palveluihin ohjaamisessa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakkaan palveluissa, niiden järjestämisessä ja osallisuuden tukemisessa.
Opiskelija ymmärtää hyvin digitaalisten palvelujen mahdollisuudet ja hyödyntämisen vammaispalveluissa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä vammaistyössä käytettäviä käsitteitä.
Opiskelija osaa kertoa keskeisestä vammais- ja kehitysvammatyötä määrittelevästä lainsäädännöstä.
Opiskelija osaa kertoa tietoa asiakkaan palveluihin ohjaamisessa ja tunnistaa näyttöön perustuvan tiedon osuuden asiakkaan palveluissa, niiden järjestämisessä ja omahoidon sekä osallisuuden tukemisessa.
Opiskelija tietää digitaalisten palvelujen mahdollisuuksia vammaispalveluissa.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: verkossa tai videoina n. 10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: opettaja määrittää suoritustavan
Kirjallisuus: Opettaja määrittää tarkemmin. Vammaispalvelujen käsikirja (THL / verkkomateriaali)
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

06.05.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää, mitä on varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja toimintakulttuuri sekä tuntee näiden kehittämisen käytännössä
- osaa tunnistaa lapsen tuen tarpeita
- osaa suunnitella lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa.
- osaa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
- osaa vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

- Varhaiskasvatuksen pedagogiikka
- Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin hyvinvointia tukevat tekijät
- Pedagogisen ja yhteisöllisen toiminnan suunnittelu, arviointi, kehittäminen ja dokumentointi
- Lapsen ja perheiden tuen tarpeiden ja hyvinvointia tukevien toimien tunnistaminen ja toiminnan suunnittelu ja arviointi
- Lapsen vuorovaikutuksen, ja osallisuuden tukeminen sekä vahvistaminen
- Syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy
- Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
- Leikin havainnointi
- Lapsiryhmien ohjaaminen

Aika ja paikka

Verkko-opinnot avoinna 1.6.-31.12.2023.
Lähiopetus 7.10. ja 4.11.2023 Kajaanin ammattikorkeakoululla.

Opetusmenetelmät

Suomeksi
-Verkko-opintoja, sisältäen itsenäisiä tehtäviä, videoluentoja sekä kirjallista materiaalia.
-Lähiopetusta kahtena päivänä, sisältäen lasten tapahtuman järjestämisen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osassa itsenäisistä tehtävistä on valinnainen suoritustapa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuun on 5 op eli 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suoritus koostuu itsenäisistä tehtävistä ja ryhmätyöstä.
Kurssin arviointi on asteikolla 1-5.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin osa tehtävistä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä ja ryhmätyö asteikolla 1-5.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 h
Lähiopetusta: 10 oppituntia
Varhaiskasvatuksen havainnointia, projektityö(ryhmätyö), itsenäistä opiskelua verkossa.
Osassa tehtävissä on vaihtoehtoiset suoritustavat.
Kurssin arviointi: 0-5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Korhonen
Ryhmät
 • SOS23SB
  SOS23SB
 • SOS23SA
  SOS23SA

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet, tavoitteet ja sisällöt.
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.
- Ymmärtää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän ja osuuden suomalaisen hyvinvointia edistävän järjestelmän osana
- Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen arjen erilaiset tehtäväalueet ja toimijoiden roolit tässä, ja tietää, mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät varhaiskasvatuksessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatussuunnitelma, oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelmassa, lapsen osallisuuden edistäminen, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusinfo 16.9.2023.
Verkkoluennot ja oppimisympäristössä vaadittujen tehtävien tekeminen
Pakollinen lähiopetus: Kamk, Taito2, Ketunpolku 4, Kajaani.
Oppimistehtävien palautus on ajastettu (tehtävien palautuspäivämäärät löytyvät Repusta kunkin tehtävän kohdalta).
Opintojakson lopuksi suoritettavan tentin palautus viim. 15.12.2023 mennessä.

Ks. lähiopetuksen tarkempi aikataulu Tuudo-sovelluksesta tai lukkarikoneesta.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentti) ja verkkokeskusteluun osallistuminen.

Pakollinen lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista opintojakson sisällöistä ja vuorovaikutusharjoituksia, työelämän edustajien vierailuja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustaja lähipäivillä 24.11. luennoimassa työstä varhaiskasvatuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.-15.12.2023 välisenä aikana. Nopeammin opinnoissa eteneville mahdollisuus suorittaa tentti aiemmin (lisätiedot vastuuopettajalta).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää pakollista lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.-15.12.2023 välisenä aikana. Nopeammin opinnoissa eteneville mahdollisuus suorittaa tentti aiemmin (lisätiedot vastuuopettajalta).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS23S-ryhmälle: 9nvcpp

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Opintojakson kokonaisarvosana on opintojakson lopputentin arvosana.

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluun osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
- nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
- osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
- toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h (verkossa)
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: kirjallinen tehtävä, tentti tai projektityö, opettaja määrittää suoritustavan.
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Korhonen
Ryhmät
 • SOS23SKuu
  SOS23SKuu

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet, tavoitteet ja sisällöt.
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.
- Ymmärtää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän ja osuuden suomalaisen hyvinvointia edistävän järjestelmän osana
- Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen arjen erilaiset tehtäväalueet ja toimijoiden roolit tässä, ja tietää, mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät varhaiskasvatuksessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatussuunnitelma, oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelmassa, lapsen osallisuuden edistäminen, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät

Aika ja paikka

Opintojakson aloitusinfo 16.9.2023.
Verkkoluennot ja oppimisympäristössä vaadittujen tehtävien tekeminen
Lähiopetus: Kuusamon lukio, Oulangantie 1, 93600 Kuusamo (16.9. ja 28.10.)
Etäopetus: Teams (24.-25.11.)
Oppimistehtävien palautus on ajastettu (tehtävien palautuspäivämäärät löytyvät Repusta kunkin tehtävän kohdalta).
Opintojakson lopuksi suoritettavan tentin palautus viim. 15.12.2023 mennessä.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät, tentti) ja verkkokeskusteluun osallistuminen.

Lähiopetus: yhteistoiminnallista oppimista opintojakson sisällöistä ja vuorovaikutusharjoituksia, työelämän edustajien vierailuja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän edustaja lähipäivillä 24.11. luennoimassa työstä varhaiskasvatuksessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.-15.12.2023 välisenä aikana. Nopeammin opinnoissa eteneville mahdollisuus suorittaa tentti aiemmin (lisätiedot vastuuopettajalta).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso sisältää pakollista lähiopetusta, jossa opiskelijat käsittelevät opintojakson sisältöjä.

Opintojaksoon sisältyy pakollinen tentti, jonka opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana 1.-15.12.2023 välisenä aikana. Nopeammin opinnoissa eteneville mahdollisuus suorittaa tentti aiemmin (lisätiedot vastuuopettajalta).

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson oppimismateriaali on Reppu-oppimisympäristössä. Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksillasi ja syötä kurssiavain Repun etusivulla.

Easy Enrollment kurssiavain SOS23S-ryhmälle: 9nvcpp

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Opintojakson kokonaisarvosana on opintojakson lopputentin arvosana.

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään hyväksytysti (esim. verkkokeskusteluun osallistuminen, tehtävien palauttaminen).

Lisäksi kokonaisarvioinnissa huomioidaan opiskelijan menestys oppimistehtävissä sekä aktiivinen osallistuminen opintojaksolla (verkkokeskustelu/lähiopetus).

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
- nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
- osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
- toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: n. 10 h (verkossa)
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: kirjallinen tehtävä, tentti tai projektityö, opettaja määrittää suoritustavan.
Kirjallisuus: opettaja määrittää kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Korhonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

5 opintopisteet toteutuksessa:
- Opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet, tavoitteet ja sisällöt.
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.
- Ymmärtää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän ja osuuden suomalaisen hyvinvointia edistävän järjestelmän osana
- Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen arjen erilaiset tehtäväalueet ja toimijoiden roolit tässä, ja tietää, mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät varhaiskasvatuksessa.

2 opintopisteen toteutuksessa (KAMKstart):
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.

Sisältö

5 opintopisteet toteutuksessa:
Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatussuunnitelma, oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelmassa, lapsen osallisuuden edistäminen, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät.

2 opintopisteen toteutuksessa (KAMKstart):
Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatuksen historia, lapsen kehitystaustateoriat sekä keskeinen lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Non-stop

Oppimateriaalit

Oppimisympäristöstä löytävä itseopiskelumateriaali. Opintojakso on saatavilla KAMK:n Reppu-oppimisympäristössä: https//reppu.kamk.fi. Pakollinen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

1. Kirjaudu oppimisympäristöön vierailijana, kun haluat vain selata materiaalia tai opiskella omatoimisesti, etkä tarvitse opintopisteitä tai todistusta.

Suora linkki: https://reppu.kamk.fi/course/view.php?id=686

2. Mikäli haluat kirjautua opintojakson opiskelijaksi.

Kirjaudu Reppu-oppimisympäristöön HAKA-tunnuksella tai luo itsellesi käyttäjätunnus tämän sivun avulla: https://reppu.kamk.fi/login/signup.php?

Syötä kurssiavain oikealla ylhäällä olevaan Easy Enrollment -kohtaan ja klikkaamalla kurssille -painiketta. Kurssiavain: fxawfe

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opettaja tarkistaa suorituksia kerran kuukaudessa (pl. kesä- ja heinäkuu) ja tekee merkinnät opintorekisteriin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Tentin voi tehdä kerran ja uusia kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 2 opintopistettä, mikä vastaa n. 54 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson sisältö: 1. Varhaiskasvatuksen historia ja lapsen oppimisen ja kehityksen taustateoriat, 2. Varhaiskasvatuksen keskeinen lainsäädäntö

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelen opintojakson opiskelua tietokoneen avulla. Osa tehtävistä ei välttämättä avaudu tai toimi normaalisti matkapuhelimen tai tabletin avulla tarkasteltuna (esim. osa teksteistä ei näy kunnolla). Jos käytät älypuhelinta tai tablettia, suosittelen lataamaan erillisen Moodle-sovelluksen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5: kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) ja hylätty (0).
Opintojakson arvosana muodostuu lainsäädäntötehtävän ja tentin arvosanojen keskiarvosta.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
- nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
- osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
- toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Korhonen
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

5 opintopisteet toteutuksessa:
- Opiskelija tuntee varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet, tavoitteet ja sisällöt.
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.
- Ymmärtää varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisen tehtävän ja osuuden suomalaisen hyvinvointia edistävän järjestelmän osana
- Opiskelija ymmärtää varhaiskasvatuksen arjen erilaiset tehtäväalueet ja toimijoiden roolit tässä, ja tietää, mikä on varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät varhaiskasvatuksessa.

2 opintopisteen toteutuksessa (KAMKstart):
- Tuntee suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittymisen sekä palvelua ohjaavaan keskeisen lainsäädännön.
- Hän perehtyy lapsen oppimista ja kehitystä kuvaaviin taustateorioihin.

Sisältö

5 opintopisteet toteutuksessa:
Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatussuunnitelma, oppimisen alueet varhaiskasvatussuunnitelmassa, lapsen osallisuuden edistäminen, laaja-alainen osaaminen, toimintakulttuuri, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät.

2 opintopisteen toteutuksessa (KAMKstart):
Kasvu, kehitys, oppiminen, varhaiskasvatuksen historia, lapsen kehitystaustateoriat sekä keskeinen lainsäädäntö.

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa verkossa oman aikataulun mukaisesti vuoden 2024 aikana.

Oppimateriaalit

Itseopiskelumateriaali Reppu-oppimisympäristössä.

Pakollinen ja valinnainen kirjallisuus kuvattu tarkemmin oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opettaja tarkistaa suorituksia kerran kuukaudessa (pl. kesä- ja heinäkuu) ja tekee merkinnät opintorekisteriin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentin ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Tentin voi tehdä kerran ja uusia kerran.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 5 opintopistettä. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu opintojakson sisällöistä laadituista luennoista ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista verkossa. Opintojakson sisältö: 1. Varhaiskasvatuksen historia ja lapsen oppimisen ja kehityksen taustateoriat, 2. Varhaiskasvatuksen keskeinen lainsäädäntö, 3. Varhaiskasvatuksen perusteet ja 4. Varhaiskasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä ja sosionomin työnkuva

Lisätietoja opiskelijoille

Suosittelen opintojakson opiskelua tietokoneen avulla. Osa tehtävistä ei välttämättä avaudu tai toimi normaalisti matkapuhelimen tai tabletin avulla tarkasteltuna (esim. osa teksteistä ei näy kunnolla). Jos käytät älypuhelinta tai tablettia, suosittelen lataamaan erillisen Moodle-sovelluksen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5: kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) ja hylätty (0).
Opintojakson arvosana muodostuu lainsäädäntötehtävän, sosionomin työnkuva-esseen ja tentin arvosanojen keskiarvosta.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista.

Hylätty (0)

Opiskelijan on saatava verkkotentissä yli puolet kysymyksistä ja pisteistä oikein, jotta yksittäinen tentti/oppimistehtävä on hyväksytty.

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson keskeisiä osaamistavoitteita ja tyydyttävän arvosanan (1-2) perusvaatimuksia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
- analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
- analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatatapoja hankkimansa tiedon avulla
- toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja
toimintaympäristössä
- valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
- soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suhteessa osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
- nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
- osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
- toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
- soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
- toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
- perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin:

Tiedot:
- käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
- nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot.

Taidot:
- toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
- toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
- käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja.

Asenteet:
- toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
- toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
- toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • SOS22SB
  SOS22SB
 • SOS22SA
  SOS22SA

Tavoitteet

Opiskelija kykenee dialogiin aikuisen kriisissä olevan, mielenterveysongelmaisen ja riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen kanssa ja osaa tukea häntä tarpeenmukaisesti, voimavaralähtöisesti ja osallisuutta vahvistaen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohtia:
• mielenterveys- ja riippuvuusongelmat
• Positiivinen mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen
• Lainsäädäntö
• Mielenterveys- ja päihdetyön palvelut
• Kriisissä olevan asiakkaan kohtaaminen, tunnistaminen ja kuntoutus
• Mielenterveysongelmasta ja/tai riippuvuusongelmasta kärsivän ihmisen kohtaaminen, tunnistaminen ja voimavaralähtöinen ohjaaminen
• Aggressiivisen ihmisen kohtaaminen ja toimintamallit eri tilanteissa
• sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveystyön työmenetelmät

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Lähiopetusta: 14 oppituntia
Simulaatiota 10 oppituntia

Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Vastuuopettaja

Jenni Korhonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Tämä opintojakso auttaa sinua päivittämään vuorovaikutukseen liittyvän osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Sosiaalialan osaamista kartoittavassa selvityksessä tuli esille, että moni sosiaalialalla työskentelevä koki vuorovaikutukseen liittyvän osaamisensa olevan erittäin korkealla tasolla. Tästä huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi, moni on kuitenkin kiinnostunut kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen perustehtävä rakentuu vuorovaikutteiselle ja sisältää niin kasvatus-, opetus-, auttamis- ja ohjaustyötä. Voidaan ajatella, että vuorovaikutusosaaminen on osa sosiaalityön ydintä, koska työn kohdeilmiöt paikantuvat juuri ihmisten välisiin suhteisiin ja yhteisöihin.

Opintojakson päätavoite:

vuorovaikutustaitojen kehittyminen erityisesti verkkovuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen näkökulmista.
Opintojakson sisältö jakautuu seuraavasti (huom. yksi opintopiste on n. 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä):
vuorovaikutustaidot (1 op)
verkkovuorovaikutus (1 op)
kirjatentti (1 op)

Aika ja paikka

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Oppimateriaalit

Reppu -ppimisympäristöstä löytävä itseopiskelumateriaali.

Opetusmenetelmät

Nonstop-toteutukseen perustava opintojakso, jonka opiskelun voi aloittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen. 3 opintopistettä vastaa n. 81 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien opintojakson tehtävien suorittamista ja tehtävien palauttamista.

Esitietovaatimukset

Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.

Lisätiedot

Tämä opintojakso on kehitetty osana JOKSA - Jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialalla -hanketta (S22379). Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta.

fi
Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Veera Rinne
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

• Opiskelija tuntee suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksen historiaa
• Opiskelija ymmärtää epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita sekä sosiaalisten ongelmien moninaisuutta.
• Opiskelija osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita ja niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
• Opiskelija ymmärtää hyvinvointivaltiossa ilmeneviä suojaavia- ja riskitekijöitä
• Opiskelija tuntee ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen keinoja ja tietää miten ehkäistään syrjäytymistä.
• Opiskelija osaa tehdä rakenteellista sosiaalityötä
• Opiskelija tuntee heikossa asemassa olevien ihmisten osallistamisen ja voimaannuttamisen keinoja sekä osallistumisen mahdollisuuksien edistämistä


Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

• Hyvinvointipolitiikan peruskäsitteet
• Hyvinvointivaltion mallit ja kehityssuunnat
• kansalaisten hyvinvoinnin riskit ja sosiaaliset ongelmat sekä epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta tuottavat rakenteet
• hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja haasteita ja niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon
• valtiollisten, kunnallisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rooli hyvinvoinnin tukemisessa ja sosiaalisessa muutostyössä
• rakenteellinen sosiaalityö
• heikossa asemassa olevien ihmisten osallistamisen ja voimaannuttamisen keinoja
• osallistumisen mahdollisuuksien edistämistä

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentotallenteita ja itsenäisiä tehtäviä verkossa.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Ryhmät
 • SOS24SB
  SOS24SB
 • SOS24SA
  SOS24SA
 • SOS24SC
  SOS24SC

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
- Ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä.
- Opiskelija tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin.
- Hän tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö.
- Tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa

Sisältö

Sosionomi ammattina, sosionomikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen kompetenssimääritykset, ohjaaminen ammattina, asiakaslähtöisyys, sosionomin työn moniammatillisuus ja verkostot, tutustuu sosiaaliohjauksen käsitteeseen, tutustuu Green Care –toiminnan perusteisiin.

Oppimateriaalit

Pakollinen kirjallisuus:

- Raatikainen, E. & Rahikka, A. & Saarnio, T. (2020). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro. (ks. saatavuus KAMK:n kirjaston sivuilta)
- STM. (2017). Sosiaalihuoltolain soveltamisopas.
- Pyykönen, A-M. (2021). Sähköinen asiointi sosiaalityössä. Teoksessa Pehkonen, A., Pyykönen, A.-M. & Okulov, S. (2021). Sosiaalisesti kestävä Kainuu. Kuopio: University of Eastern Finland, s. 142-164.
- Talentia (2017). Malli sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon laatimiseksi sosiaalialan työpaikoille. Ks. Talentian Internet-sivut.

Valinnainen kirjallisuus:
- Saari, J., Eskelinen, N. & Björklund, L. (2020). Raskas perintö. Helsinki: Gaudeamus.
- Saari, J. (2020). Samassa veneessä: hyvinvointivaltio eriarvoistuneessa yhteiskunnassa. Helsinki: Docendo
- Frankl, V. E. (2010). Ihmisyyden rajalla. Man's search for meaning. Helsinki: Otava. (ks. saatavuus KAMK:n kirjaston sivuilta )

Opintojakson kirjallisuuden löydät Repusta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
- verkkoluentoja ja tehtäviä
- kirjallisuuteen ja materiaaleihin itsenäistä perehtymistä
- lähiopetusta 4 - 8 tuntia
- verkkotenttejä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentit voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan opintojakson aikana (verkkotentit).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 135 tuntia
Luentoja: kurssi sisältää verkossa toteutettavia luentoja / videomateriaalia n. 10 h
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: lähiopetusta, ryhmänohjausta 8 h, työelämälähtöinen työ palveluohjaukseen, verkostomaiseen yhteistyöhön, asiakkaan kohtaamiseen / ohjaamisen liittyen, opettaja määrittää suoritustavan tarkemmin
Kirjallisuus: Malli sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon laatimiseksi sosiaalialan työpaikoille (2017) Malli-sosiaalihuollon-laillistettujen-ammattihenkiloiden-tyonjaon-laatimiseksi-sosiaalialan-tyopaikoille.pdf (talentia.fi). Opettaja määrittää tarkemmin opintojakson kirjallisuuden.
Arviointi: 0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2025 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisa Kepanen
Ryhmät
 • SOS24SB
  SOS24SB
 • SOS24SA
  SOS24SA
 • SOS24SC
  SOS24SC

Tavoitteet

- Opiskelija tunnistaa asiakkaan/perheen/yhteisön oman elämänsä asiantuntijana ja aktiivisena osallisena palveluprosessissa.
- Opiskelija tunnistaa asiakkaan voimavarat.
- Opiskelija ymmärtää asiakkaan tarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa ja pystyy tukemaan asiakasta ja hänen läheisiään heitä voimaannuttavasti.
- Opiskelija tunnistaa kulttuurin merkityksen sosiaalipalvelujen asiakkaan ohjaamisessa ja sosiaalisessa voimaannuttamisessa.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Yksilö, perhe ja yhteisö asiakkaana, yksilön, perheen ja yhteisön osallisuus ja osallisuuden tukemisen menetelmät yleisesti, asiakkaan kokemuksilleen antamat merkitykset, asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja elämäntilanteen merkitys hoitoon, terveyden, sairauden ja sosiaalisten ongelmien vaikutukset asiakkaan elämäntilanteeseen, voimavaralähtöisyys, kulttuuritaustan merkitys asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: 2 h orientaatioluento lähiopetuksena
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: Kirjalliset tuotokset, verkkotentti verkkomateriaaliin ja artikkeleihin perustuen, opettaja määrittää opintojen suorituksen
Kirjallisuus: Määritetään DevMoodle-kurssissa
Arviointi: opintojakson jokainen osio hyväksytty / hylätty

fi
Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
Ryhmät
 • SOS24SB
  SOS24SB
 • SOS24SA
  SOS24SA
 • SOS24SC
  SOS24SC

Tavoitteet

- Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- Hän hallitsee erilaiset puhetilanteet ja kehittää kirjallisen viestinnän taitojaan osana ammattitaitoaan.
- Opiskelija hallitsee lähdeviittauksen perusteet ja pystyy hyödyntämään taitoaan omaa tekstiä luodessaan.

Suositeltavat muut opinnot:
Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Sisältö

Puhetilanteeseen valmistautuminen, esityksen toteutus ja analysointi; Asiatekstien laadinta ja hyvän asiakirjan ominaisuudet; Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija viestii monipuolisesti sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija selviää hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa vuorovaikutustilanteista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija viestii pääosin ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti oman alansa rutiininomaisissa työtehtävissä.

Lisätiedot

Laajuus: Kurssin laajuus on 54 tuntia
Luentoja: -
Lähiopetusta / harjoittelua / simulaatioita / projekti: 10 h lähiopetusta, esseen laadinta ja puhe-esityksen pitäminen, opettaja määrittää kurssin suorituksen.
Kirjallisuus:
Arviointi: 0 - 5

fi