IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS
Päivätoteutus ...

Terveydenhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK): 240 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Tiedot
  • Opetussuunnitelmat

Yleistä

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto. Sairaanhoitajatutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja terveydenhoitajatutkinnon 240 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 – 4 vuotta. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät ammattikorkeakouluopintoja koskeva laki (932/2014) ja asetus (1129/2014). Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi koulutus täyttää Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 3 §:ssä mainittujen säädösten lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) ja asetuksen (564/94) 2005/36/EY ja 2013/55/EU mukaiset vaatimukset.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hyväksyy sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle heidän suoritettuaan ammattiin johtavan koulutuksen, hakemuksesta oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä oikeuden käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä sairaanhoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä valvontatehtäviensä hoitamiseksi.

Vuositeemat

1. vuosikurssi Hoitotyöhön perehtyjä
Opiskelija perehtyy hoitotyön perusteisiin sekä ymmärtää monitieteellisen tiedon merkityksen ammatillisen osaamisen lähtökohtana.

2. vuosikurssi Kliinisen hoitotyön osaaja
Opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan/ potilaan kokonaishoitoa yhdessä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa hoitotyön arvojen ja periaatteiden ohjaamana. Opiskelija laajentaa hoitotyössä tarvittavaa monitieteistä tietoperustaa.

3. vuosikurssi Hoitotyön / terveydenhoitotyön soveltaja
Opiskelija toimii kehittävän työotteen mukaisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja terveydenhoitotyössä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla.

4. vuosikurssi Hoitotyön /terveydenhoitotyön kehittäjä
Opiskelijan ammatillista päätöksentekoa ohjaa monitieteinen tietoperusta ja hän kykenee kehittämään näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja terveydenhoitotyötä. Opiskelija ymmärtää vastuunsa itsensä ja alan kehittämisessä sekä moniammatillisissa ja – alaisissa yhteisöissä. Opiskelija käyttää paikallisen päätöksenteon vaikuttamiskanavia väestön terveydenedistämisessä.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Ne on määritelty sekä ammattikorkeakoulututkintojen yhteisinä kompetensseina (Arene ry.) että sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintokohtaisina kompetensseina. Kompetenssit, osaamisen tavoitteet ja osaamisen keskeiset sisällöt on kuvattu seuraavissa taulukoissa.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

SH kompetenssit
1. Asiakaslähtöisyys
-Asiakas oman elämänsä asiantuntija
-Asiakas aktiivisena osallisena hoidossaan
-Asiakkaan läheisten osallisuus hoidossa
-Vuorovaikutus ja dialogi asiakkaan hoidossa

2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
-Eettisyys hoitotyössä
-Sairaanhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus
-Sairaanhoitajan ammatti-identiteetti
-Verkosto- ja työparityö

3. Johtaminen ja yrittäjyys
-Johtamistaidot
-Sosiaali- ja terveysalan työyhteisötaidot
-Sairaanhoitajan työ ja urakehitys

4. Kliininen hoitotyö
-Potilaan psykososiaalinen tukeminen
-Toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset
-Hoitotyön toiminnot
-Infektioiden torjunta
-Lääkehoito
-Anatomia ja fysiologia
-Patofysiologia
-Ravitsemushoito

5. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
-Hoitotieteen tuottama tietoperusta ammatilli-sessa päätöksenteossa
-Hoitotyön päätöksentekoprosessi
-Tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
-Näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa

6. Ohjaus- ja opetusosaaminen
-Ohjaus- ja opetusprosessi
-Ohjauksen ja opetuksen kontekstit
-Ohjaus- ja opetusmenetelmät

7. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
-Terveyden edistämisen terveyspoliittinen ohjaus ja arvoperusta
-Väestön terveys ja hyvinvointi
-Sairauksien, tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisy
-Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keskeiset aihepiirit ja menetelmät

8. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
-Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
-Palvelutoiminta
-Palveluasiakkuus
-Terveydenhuolto virtuaaliympäristössä
-Teknologian käyttö potilaan hoidossa

9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
-Turvallisuus ja riskien hallinta
-Potilasturvallisuus
-Laatu ja laadunhallinta
-Tietosuoja ja -turvallisuus


TH- kompetenssit

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
-Preventiivinen ja promotiivinen terveydenhoitajatyö
-Voimavaroja vahvistava terveydenhoitajatyö
-Etsivä terveydenhoitajatyö
-Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö
-Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö
-Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
-Lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö
-Työikäisen ja hänen työyhteisönsä terveydenhoitajatyö
-Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
-Ympäristöterveyden edistäminen
-Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
-Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
-Terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen
-Terveydenhoitajan ammatti-identiteetti ja ammattieettinen toiminta
-Terveydenhoitajatyön johtaminen
-Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö