IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2018S
Päivätoteutus ...

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2018S

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
               
                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
       
               
                       
Osaajana kehittyminen 2
   
         
 
                   
   
Digitaaliset valmiudet 2
     
             
                           
7001340000101.51.522000000000.50.500
VIESTINTÄOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                       
English for Nursing and Health Care 3  
         
                   
               
Vårdsvenska 3
       
               
                       
Intercultural Communication 3    
           
                       
       
Asiantuntijaviestintä 3
   
   
       
       
               
Hoitotyön dokumentointi 2
       
               
                       
6.54.5301.5504.503000.80.82.52.5002.32.3001.51.50000
ASIAKASLÄHTÖINEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Orientoiva harjoittelu 6
     
             
                       
Hoitotyön monitieteinen tietoperusta 3
     
             
                           
Asiakkaan osallisuuden tukeminen 3
     
             
                           
Sosiaali- ja terveysalan muuttuva toimintaympäristö 3
     
             
                           
Harjoittelu oppimisympäristöissä 2                                                        
150001140000004.56.522000000000000
KLIININEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5
     
             
                           
Mikrobiologia, tarttuvat taudit ja infektioiden torjunta 3
     
             
                           
Lääkehoito ja farmakologia 7
     
           
                       
Harjoittelu oppimisympäristöissä 2                                                        
1500011.53.50000005.85.81.81.8000000000000
TERVEYDEN EDISTÄMISEN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rokotusosaaminen 2  
       
                 
                   
Ensiapu ja turvallisuus 3
   
 
         
   
                   
Väestön terveys ja hyvinvointi 1  
       
                 
                   
Ohjaaminen ja sisältöalueet terveyden edistämisessä 9
     
             
                   
Harjoittelu oppimisympäristöissä 2                                                        
69001.54.59000000.80.82.32.34.54.50000000000
SISÄTAUTI-KIRURGINEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 36 op)
                                                       
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyö 14
       
               
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
       
                 
                   
Potilaan tutkiminen 4
       
               
                       
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 9  
       
                 
                   
Harjoittelu oppimisympäristöissä 2                                                        
18180001818000000099990000000000
PERHELÄHTÖINEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 44 op)
                                                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 7  
         
                   
               
Perhehoitotyö 7  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö 7  
         
                   
               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 9    
         
                     
           
Perhehoitotyön harjoittelu 7    
         
                     
           
Kotihoidon harjoittelu 7    
         
                     
           
Harjoittelu oppimisympäristöissä 2                                                        
021230000212300000000010.510.511.511.5000000
TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO OSAAMINEN
                                                       
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5  
         
                   
               
Tieteellinen kirjoittaminen 1    
           
                       
       
Työelämäprojekti 2    
         
                     
           
Hoitotyön kehittämisen johtaminen 3    
           
                       
       
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0                                                        
0560000524000000002.52.511220000
TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN AMMATTIOPINNOT 60 op
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TERVEYDENHOITOTYÖ JA TERVEYDENHOITOTYÖN KEHITTÄMINEN
                                                       
Näyttöön perustuva terveydenhoitotyö 5    
           
                       
       
Terveydenhoitotyön kehittäminen 7      
           
                       
00570000053.53.500000000002.52.51.81.81.81.8
NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TERVEYDENHOITAJATYÖ ELÄMÄNKULUN ERI VAIHEISSA
                                                       
Lasta odottavien perheiden ja synnyttäneiden terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Imetysohjaus 3    
           
                       
       
Lasten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Kouluikäisten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Työikäisten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto 3      
           
                         
   
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
006120000061200000000000336600
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ SYVENTÄVÄ HARJOITTELU
                                                       
Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu 30    
         
                   
001020000001010100000000000555555
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte 15  
       
                 
 
       
03.811.300003.83.87.50000000003.83.803.83.80000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Bygg upp din svenska 3
     
             
                           
Hyötypelit 2
       
               
                       
Matematiikan orientoivat opinnot 2
     
             
                             
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 5                                                        
Kriisityö 2                                                        
Aivoterveyden edistäminen 2                                                        
Kansansairauksien omahoito 3                                                        
Päihdehoitotyö 3                                                        
Ikääntyneiden mielenterveys ja päidehoitotyö 3                                                        
Teknologia avusteinen kotihoito 3                                                        
Multicultural Nursing 3                                                        
Turvallisuus hoitotyössä 2                                                        
Akuuttihoidon erityiskysymyksiä 3                                                        
Seksuaaliterveyden edistäminen 3                                                        
Hyötypelijamit 2                                                        
Green Care perusteet 5                                                        
Palliatiivinen hoitotyö 2                                                        
Build up Your English 3                                                        
7000520000003.51.511000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tavoite
Terveydenhoitajakoulutuksessa suoritat samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden. Sekä sairaanhoitaja että terveydenhoitaja tekevät työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Terveydenhoitajana edistät yksilön, yhteisön ja väestön terveyttä, olet kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija. Sairaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita, osaat tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja ja otat vastuuta omasta toiminnastasi. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut. Terveydenhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 60 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt, ikääntyvien ja vammaisten kotona selviytymistä edistäviä palveluja esittelevä Kätevä-koti, terveys- ja liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tuottava Myötätuuli sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluu edellisten lisäksi vielä 60 opintopistettä syventäviä terveydenhoitotyön opintoja, joista harjoittelua käytännön eri työkentillä, äitiys- ja lasten neuvolassa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikäihmisten parissa on 30 opintopistettä.

Opintojen rakenne
Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op), ammattiopinnoista (135 op), syventävistä opinnoista (60 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Ammattitaitoa tukeva harjoittelu (90 op), joka sisältää työelämäharjoittelun ja opetuksessa tapahtuvan harjoittelun.

Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka on koottu isommiksi opintokokonaisuuksiksi eli moduuleiksi. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen alussa opiskelet yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa tekevä amk- moduulissa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista, kokous- ja neuvottelutaitoja. Kliiniset hoitotaidot- moduulissa perehdyt anatomiaan, fysiologiaan, mikrobiologiaan, lääkehoitoon, kliiniseen farmakologiaan ja ensiapuun. Myöhemmin opiskelujen aikana opiskelet sisätauti-kirurgisen potilaan, perheen, ikäihmisen, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyötä omassa moduulissa. Opintojen loppuvaiheessa syvennät terveydenhoitajan osaamista terveydenhoitotyön moduulissa.