IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2020S
Päivätoteutus ...

TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS 2020S

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ALOITA TERVEYDENHOITAJAN TARINASI
                                                       
OSAAJANA KEHITYMINEN
                                                       
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
     
             
                           
Sairaanhoitajan tietoperusta 1
     
             
                           
Digitaaliset valmiudet 2
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
                                                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
ASIAKASLÄHTÖINEN OSAAMINEN
                                                       
Etiikka hoitotyössä 2
     
             
                           
Asiakkaan osallisuuden tukeminen 2
     
             
                           
Asiantuntijaviestintä 3
     
             
                           
Vårdsvenska 3
     
             
                           
100001000000005500000000000000
KLIININEN OSAAMINEN
                                                       
Anatomia, fysiologia ja tautioppi 5
     
             
                           
Mikrobiologia, tarttuvat taudit ja infektioiden torjunta 3
     
             
                           
Lääkehoito ja farmakologia 2
     
             
                           
100001000000005500000000000000
OTA ASIAKKAAN HOITAMINEN HALTUUN
                                                       
Projektiopinnot 1
       
               
                       
Ergonomia ja turvalliset potilassiirrot 2
       
               
                       
Lääkehoito ja farmakologia 5
       
               
                       
Potilasturvallisuus ja hoitotyön dokumentointi 2
       
               
                       
Harjoittelu asiakastyössä 5
     
           
                       
Sisätauti- ja kirurgisen potilaan hoitotyö 15
       
               
                       
300002.527.50000001.31.313.813.8000000000000
EDISTÄ ASIAKKAIDEN TERVEYTTÄ
                                                       
Terveyden edistämisen osaaminen 12
     
             
                   
Ensiapu ja turvallisuus 3
 
   
 
   
       
   
       
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 10  
       
                 
                   
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu 10  
       
                 
                   
727101626101000.50.53313130.50.5000.50.50000
VAHVISTA HOITOTYÖN OSAAMISTASI
                                                       
Perheen hoitotyö 10  
         
                   
               
Voimavaralähtöinen mielenterveys- ja päihdehoitotyö 5  
         
                   
               
Gerontologinen hoitotyö ja kotihoito 7  
         
                   
               
Tutkimus-, ja kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5  
         
                   
               
English for Nursing and Health Care 3  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
SOVELLA ASIAKASLÄHTÖISTÄ OSAAMISTASI
                                                       
Perheen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                     
           
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
         
                     
           
Ikääntyneen hoitotyön ja kotihoidon harjoittelu 10    
         
                     
           
00300000030000000000001515000000
SYVENNÄ KEHITTÄMISOSAAMISTASI
                                                       
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                       
       
00500000050000000000002.52.50000
TERVEYDENHOITAJATYÖN AMMATTIOPINNOT
                                                       
Kehitä näyttöön perustuvaa terveydenhoitotyötä
                                                       
Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 7    
           
                       
       
Terveydenhoitajatyön kehittäminen ja johtaminen 5      
           
                       
Kehitä asiakaslähtöistä terveydenhoitajatyön osaamistasi
                                                       
Lasta odottavien perheiden ja synnyttäneiden terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Imetysohjaus 3    
           
                       
       
Lasten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Kouluikäisten ja nuorten sekä heidän perheidensä terveydenhoitajatyö 3    
           
                       
       
Työikäisten ja heidän perheidensä terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto 3      
           
                         
   
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 3      
           
                         
   
Edistä ammattitaitoasi harjoittelussa, josta 5op hankkeessa
                                                       
Terveydenhoitotyön harjoittelu I 9      
           
                         
   
Terveydenhoitotyön harjoittelu II 16      
             
                           
Terveydenhoitotyön harjoittelu hankkeessa 5    
         
                   
0017.742.30000017.722.220.200000000008.88.811.111.110.110.1
VAPAASTI VALITTAVAT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Matematiikan orientoivat opinnot 2
     
             
                           
Bygg upp din svenska 3
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
8000800000004400000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15  
       
               
       
05100000555000000002.52.52.52.52.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tavoite
Terveydenhoitajakoulutuksessa suoritat samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden. Sekä sairaanhoitaja että terveydenhoitaja tekevät työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen. Käytännössä sairaanhoitajan tehtävänä on edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäistä ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä. Koulutus valmentaa osaajia, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Terveydenhoitajana edistät yksilön, yhteisön ja väestön terveyttä, olet kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija. Sairaanhoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän perheen ja yhteisön kanssa. Neuvot ja ohjaat potilaita, osaat tehdä johtopäätöksiä ja ratkaisuja ja otat vastuuta omasta toiminnastasi. Voit toimia myös oman tiimisi vetäjänä. Nykypäivän kansainvälistyvässä maailmassa myös hoitoalan ympäristöt kansainvälistyvät ja osaat toimia eri kulttuureista tulevien potilaiden kanssa.

Koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa terveydenhuoltoon osaavaa ammattihenkilöstöä, joka moniammatillisen yhteistyön osaajana turvaa väestölle yhdenvertaiset ja potilasturvallisuuden takaavat palvelut. Terveydenhoitajan osaaminen perustuu monitieteiseen, alati uudistuvaan ja laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännölliseen osaamiseen sekä sosiaalisiin taitoihin. Valmistuvan terveydenhoitajan (AMK) ammatilliset osaamisalueet on kuvattuTH- kompetensseina (Haarala ym. 2014):

1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
-Preventiivinen ja promotiivinen terveydenhoitajatyö
-Voimavaroja vahvistava terveydenhoitajatyö
-Etsivä terveydenhoitajatyö
-Monikulttuurinen terveydenhoitajatyö
-Toimintamallit ja työmenetelmät terveydenhoitajatyössä

2. Yksilön, perheen ja yhteisön asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö
-Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
-Lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö
-Työikäisen ja hänen työyhteisönsä terveydenhoitajatyö
-Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö

3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
-Ympäristöterveyden edistäminen
-Tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokottaminen

4. Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
-Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
-Terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

5. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen
-Terveydenhoitajan ammatti-identiteetti ja ammattieettinen toiminta
-Terveydenhoitajatyön johtaminen
-Tulevaisuussuuntautunut terveydenhoitajatyö

Koulutuksen sisältö
Koulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 60 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt, ikääntyvien ja vammaisten kotona selviytymistä edistäviä palveluja esittelevä Kätevä-koti, terveys- ja liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tuottava Myötätuuli sekä hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen.

Terveydenhoitaja (AMK) tutkintoon kuuluu edellisten lisäksi vielä 60 opintopistettä syventäviä terveydenhoitotyön opintoja, joista harjoittelua käytännön eri työkentillä, äitiys- ja lasten neuvolassa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikäihmisten parissa on 30 opintopistettä.

Opintojen rakenne
Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opinnot koostuvat perusopinnoista (30 op), ammattiopinnoista (135 op), syventävistä opinnoista (60 op) ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä terveydenhoitajan ammattiopintoihin sisältyvästä kehittämistyöstä (5op) Ammattitaitoa tukevaa harjoittelua on (90 op), joka sisältää työelämäharjoittelun ja opetuksessa tapahtuvan harjoittelun.

Opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka on koottu isommiksi opintokokonaisuuksiksi eli moduuleiksi. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen alussa opiskelet yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa tekevä amk- moduulissa projektitoimintaa, liiketoimintaosaamista, kokous- ja neuvottelutaitoja. Kliiniset hoitotaidot- moduulissa perehdyt anatomiaan, fysiologiaan, mikrobiologiaan, lääkehoitoon, kliiniseen farmakologiaan ja ensiapuun. Myöhemmin opiskelujen aikana opiskelet sisätauti-kirurgisen potilaan, perheen, ikäihmisen, mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyötä omassa moduulissa. Opintojen loppuvaiheessa syvennät terveydenhoitajan osaamista terveydenhoitotyön moduulissa.