IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS
Päivätoteutus ...

Matkailun koulutus, Restonomi (AMK): 210 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Tiedot
  • Opetussuunnitelmat

Yleistä

Matkailualan koulutuksessa päivätoteutuksen opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.


Monimuotototeutuksessa matkailun koulutuksen painopisteenä on matkailupalvelujen kehittämis- ja johtamisosaaminen. Koulutuksessa painotetaan myös yhteistyötä työelämän kanssa. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3 vuotta.

Vuositeemat

1. vuosi. Matkailualan havainnoija
- peruskäsitteiden hallinta
- tietää matkailualan toimijat
- hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot

2. ja 3. vuosi. Matkailupalveluiden toteuttaja ja osaaja
- tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
- pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
- osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
- kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
- osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita

3. ja 4. vuosi. Matkailupalvelujen kehittäjä
- osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
- kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat luovuuden, vastuullisen matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen sekä elämyksellisyys matkailupalvelujen tuotekehityksessä. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opit tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, liikenne-, tapahtuma- ja ohjelmapalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä.

Tapahtumaosaaminen
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan vastuullisia ja kannattavia tapahtumia huomioiden alueen kulttuuriset erityispiirteet sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet.Opit ymmärtämään elämyksen ja tarinallistamisen merkityksen tapahtumatuotannossa sekä tarjoilun merkityksen osana tapahtumakokemusta.

Majoitusliiketoimintaosaaminen
Opit ymmärtämään majoitusalan monimuotoisuuden sekä muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset alaan. Opit kehittämään majoituspalvelutoimintaa asiakaslähtöisesti.

Ruokapalveluosaaminen
Opit ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ruokapalvelujen merkityksen matkailussa sekä arvioimaan laatuun vaikuttavien tekijöiden merkityksen. Samalla opit toteuttamaan ruokapalveluita erilaisissa asiakastilanteissa verkostoja hyödyntäen.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Palvelukulttuuriosaaminen
-ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä
-osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä)
-tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä

Palvelujärjestelmäosaaminen
-osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan
-osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen)
-osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin
tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään

Palvelujohtamisosaaminen
-tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista
-osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista

Liiketoimintaosaaminen
-osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta
-ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet
-osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn
-osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä
-osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä

Matkailupalvelujen palveluympäristöosaaminen
-ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle
-osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä