IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS > MATKAILUN KOULUTUS 2019
Päivätoteutus ...

MATKAILUN KOULUTUS 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET
                                                 
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Liikunnan perusteet 5
     
           
                       
Tourism English 2
     
           
                       
Intercultural Communication 3
     
           
                       
15000150000007.57.5000000000000
MATKAILUN PERUSTAIDOT JA ASENTEET
                                                 
Opiskelutaidot 5
     
           
                       
Luovuus ja heittäytyminen matkailualalla 4
     
           
                       
Asiakkaan kohtaaminen 3
     
           
                       
Liiketoimintaosaamisen perusteet 3
     
           
                       
15000150000007.57.5000000000000
MATKAILUN ASIAKASPALVELU
                                                 
Majoituspalvelut 5
       
             
                   
Matkailun ruokapalvelut 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
MATKAILUALA VASTUULLISENA LIIKETOIMINTANA
                                                 
Matkailun toimintaympäristöt 5
       
             
                   
Business Communication Skills 5
       
             
                   
100000100000000550000000000
MATKAILUALA TYÖNÄ
                                                 
Töissä matkailualalla 5
       
             
                   
Projektitoiminnan perusteet, Älykkäät ratkaisut 3
       
             
                   
Ilmiöpohjainen projekti 2
       
             
                   
100000100000000550000000000
TAPAHTUMIEN JA MATKAILUTUOTTEEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Tapahtuman järjestäminen 5  
       
               
               
Matkailun tuotekehitys 5  
       
               
               
010000010000000005500000000
ASIAKASLÄHTÖINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Matkailumarkkinointi 5  
         
                 
           
Matkailuyrityksen toiminta 5  
         
                 
           
Matkailun kuljetus-, myynti- ja varauspalvelut 5  
         
                 
           
01500000150000000007.57.5000000
KANSAINVÄLINEN PALVELUYMPÄRISTÖ
                                                 
Matkailun strateginen suunnittelu ja kansainvälistäminen 5    
         
                   
       
Svenska inom turismen 5    
         
                   
       
001000000100000000000550000
TULOKSELLINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Kannattava matkailuyritys 5    
           
                     
   
Matkailupalveluiden myyntiprosessit 5    
           
                     
   
001000000010000000000005500
ESIMIESTAIDOT MATKAILUALALLA
                                                 
Matkailuyrityksen vastuullinen johtaminen 5    
           
                     
   
Matkailun lainsäädäntö 5    
           
                     
   
001000000010000000000005500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5  
       
               
       
02.52.500002.52.5000000001.31.31.31.30000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 35 op)
                                                 
WELLBEING TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF WELLBEING TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5  
       
               
               
Wellbeing Tourism Project I 5  
       
               
               
SMART SOLUTIONS IN WELLBEING TOURISM
                                                 
Food and Accommodation in Wellbeing Tourism 5  
         
                 
           
Wellbeing Sports and Smart Technology 5  
         
                 
           
International Wellbeing Tourism 5  
         
                 
           
EXPERIENTAL CONCEPTS OF WELLBEING TOURISM
                                                 
Nature Based Wellbeing Programme Services 5    
         
                   
       
Wellbeing Tourism Project II 5    
         
                   
       
ADVENTURE TOURISM
()
                                                 
CORNERSTONES OF ADVENTURE TOURISM
                                                 
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5  
       
               
               
Adventure Tourism Project I 5  
       
               
               
EXPERIENTAL CONCEPTS OF ADVENTURE TOURISM
                                                 
Memorable Winter Experiences 5  
         
                 
           
Authentic and Unique Wilderness Services 5  
         
                 
           
International Adventure Tourism 5  
         
                 
           
SMART SOLUTIONS IN ADVENTURE TOURISM
                                                 
Outdoors Adventure Experience 5    
         
                   
       
Adventure Tourism Project II 5    
         
                   
       
YRITTÄJYYS JA OMA YRITYS 5-20 OP
()
                                                 
YRITTÄJYYS KÄYTÄNNÖSSÄ (Nuori Yrittäjyys Start up 10 op + 5 op)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10                                                  
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5                                                  
LIIKETOIMINTAOSAAMISEN PERUSTA
                                                 
Sopimus- ja yritysoikeus 3                                                  
Johtaminen 3                                                  
Johdon laskenta 3                                                  
Yritystoiminnan suunnittelu 3                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                 
050200002030200000001010151510100000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Baarityöskentely 3                                                  
Onko ruoka kulttuuria? 3                                                  
Vastaavan hoitajan pätevyys 5                                                  
Matkailun historia 3                                                  
Viinitieto 3                                                  
Kajaanin kulttuurirastit 3                                                  
Destination Marketing 3                                                  
Foreign Language 5                                                  
Muu vapaavalintainen kokonaisuus 5                                                  
Bygg upp din svenska 3                                                  
Build up Your English 3                                                  
Ensiapu 1 1                                                  
Ensiapu 2 1                                                  
0000000000000000000000000
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1: teema, palvelutuotanto 12  
       
             
           
Harjoittelu 2: teema, esimiestyöskentely 18      
           
                       
0120180066001800003333000099
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailualan koulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Matkailun koulutus tekee tiivistä yhteistyötä liikunnanohjaajakoulutuksen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan
osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat luovuuden, vastuullisen matkailuyrittäjyyden,
kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen sekä elämyksellisyys matkailupalvelujen
tuotekehityksessä. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja
toimijoiden kanssa.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun
soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä
opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä ja erilaisissa älykkäissä ratkaisuissa.

Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselle yksilöllisen oppimispolun 35 laajuisten vaihtoehtoisten aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) tai hyvinvointimatkailu (wellbeing tourism) aloilla. Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu) tai tapahtumamatkailun johtamisosaamista. Tai voit valita yrittäjyysopintoja, joiden avulla pääset suunnittelemaan oman yrityksen perustamista (esim. yrityshautomossamme). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvistat erilaisten projektiopintojen ja harjoitteluiden avulla. Projektiopinnoissa työskentelet osana laajempaa projektitiimiä, joka toteuttaa työelämälähtöisiä oppimisprojekteja. Opinnäytetyössä osoita ammattilaisuutesi polullasi.

• Elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) opinnoissa opit tunnistamaan merkittävimmät luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja sekä tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.
• Hyvinvointimatkailun (wellbeing tourism) opinnoissa keskeisinä teemoina ovat luonto hyvinvoinnin lähteenä ja älykkäät ratkaisut (esim. teknologia, ravitsemus) hyvinvointimatkailussa. Opintojen aikana opit soveltamaan eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Myös ruoalla ja majoituksella on keskeinen rooli hyvinvointimatkailutuotteissa. Teemme näissä opinnoissa alojen välistä tiivistä yhteistyötä matkailun ja liikunnan kesken.

Vuositeemat / osaamistavoitteet
1. vuosi
Matkailualan havainnoija
• peruskäsitteiden hallinta
• tietää matkailualan toimijat
• hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot
2. ja 3. vuosi
Matkailupalveluiden toteuttaja ja osaaja
• tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
• pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
• osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
• kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
• osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita
3. ja 4. vuosi
Matkailupalvelujen kehittäjä
• osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
• kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa

Vuositeemat / osaamistavoitteet
1. vuosi
Matkailualan havainnoija
• peruskäsitteiden hallinta
• tietää matkailualan toimijat
• hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot
2. ja 3. vuosi
Matkailupalveluiden toteuttaja ja osaaja
• tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
• pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
• osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
• kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
• osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita
3. ja 4. vuosi
Matkailupalvelujen kehittäjä
• osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
• kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa