IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS > MATKAILUN KOULUTUS 2018K

MATKAILUN KOULUTUS 2018K

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1K 1S 2K 2S 3K 3S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                         
Opiskelutaidot 5
   
         
                   
Tietotekniikan perusteet 5
   
         
                   
Luovuus ja heittäytyminen matkailualalla 5
   
         
                   
Projektitoiminnan perusteet 5
   
         
                   
2000200000010100000000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
MATKAILUN ASIAKASPALVELU
                                         
Matkailun perusteet 5
   
         
                   
Majoituspalvelut 5
     
           
               
Matkailun ruokapalvelut 5
     
           
               
MATKAILUALA VASTUULLISENA LIIKETOIMINTANA
                                         
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
           
               
Matkailun toimintaympäristöt 5  
     
             
           
Tourism English 5
     
           
               
Business Communication Skills 5  
     
             
           
TAPAHTUMIEN JA MATKAILUTUOTTEEN KEHITTÄMINEN
                                         
Tapahtuman järjestäminen 5  
     
             
           
Matkailun tuotekehitys 5  
     
             
           
ASIAKASLÄHTÖINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                         
Matkailumarkkinointi 5  
     
             
           
Matkailuyrityksen toiminta 5  
       
               
       
Matkailun kuljetus-, myynti- ja varauspalvelut 5  
       
               
       
KANSAINVÄLINEN PALVELUYMPÄRISTÖ
                                         
Matkailun strateginen suunnittelu ja kansainvälistäminen 5  
       
               
       
Svenska inom turismen 5
   
         
                   
TULOKSELLINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                         
Kannattava matkailuyritys 5  
       
               
       
Matkailupalveluiden myyntiprosessit 5    
       
                 
   
ESIMIESTAIDOT MATKAILUALALLA
                                         
Matkailuyrityksen vastuullinen johtaminen 5    
         
                   
Matkailun lainsäädäntö 5    
       
                 
   
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                         
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5  
     
           
       
305015102027.522.510555101013.813.811.311.3552.52.5
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 35 op)
                                         
MATKAILUALAN TYÖPAJAT
                                         
Hyvinvointipalvelut 5                                          
Palvelumuotoilu 5                                          
Tarinallistaminen 5                                          
WELLBEING TOURISM
                                         
Framework for Sustainable Wellbeing Tourism 5  
       
               
       
Food and Accommodation in Wellbeing Tourism 5  
       
               
       
Wellbeing Sports and Smart Technology 5    
       
                 
   
Nature Based Wellbeing Programme Services 5                                          
YRITTÄJYYS JA OMA YRITYS
                                         
Nuori Yrittäjyys Start Up 10  
     
             
   
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5  
       
               
       
Oma yritystoiminta /Yrityspeli 5    
         
                   
MATKAILUPALVELUN KONSEPTOINTI
()
                                         
Matkailupalvelujen konseptointi 20  
     
           
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD 20 OP
()
                                         
International studies abroad 20  
     
           
033.341.700033.323.318.300000016.716.711.711.79.29.2
HARJOITTELU
                                         
Harjoittelu 1: teema, palvelutuotanto 12
   
       
               
Harjoittelu 2: teema, esimiestyöskentely 18  
     
           
12612660666333300333333
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Opinnäytetyö 15  
     
           
05100005550000002.52.52.52.52.52.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                         
Framework for Sustainable Adventure Tourism 5                                          
Liikunnan perusteet 5                                          
Matkalla viinien ja oluiden maailmaan 5  
       
               
       
Bygg upp din svenska 3
   
         
                   
Build up your English 3
     
           
               
Foreign Language 5                                          
Muu vapaavalintainen kokonaisuus 5                                          
Hygieniapassi 1                                          
Anniskelupassi 1                                          
Matkailun turvallisuuspassi 1                                          
6503305001.51.51.51.5002.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailualan monimuotokoulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3 vuotta. Aloituspaikkoja on 20.
Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat luovuuden, vastuullisen matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen sekä elämyksellisyys matkailupalvelujen tuotekehityksessä. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä ja erilaisissa älykkäissä ratkaisuissa.

Koulutuksessa voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla, mm.

Yrittäjyysosaaminen
Yrittäminen matkailualalla on yksi varteenotettava vaihtoehto. Yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omia yrittäjyystaitojasi. Opit liiketoimintataitoja, jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen ja käynnistämiseen. Kehität innovaatiotaitojasi aina idean tuotteistamiseen asti ja kokeilet yrittäjyyttä käytännössä.

Hyvinvointimatkailu
Hyvinvointimatkailussa opit tunnistamaan ja ymmärtämään hyvinvointipalvelujen merkityksen osana matkailun kenttää. Osaat soveltaa eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tuottamaan niistä matkailuun soveltuvia palvelupaketteja.

Matkailupalvelut
Matkailupalveluissa vahvistat omaa osaamistasi valitsemastasi erityisalueesta, oli se sitten majoitus-, ruoka- tai ohjelmapalvelut.

Vuositeemat / osaamistavoitteet
1.vuosi
Matkailualan havainnoija
•peruskäsitteiden hallinta
•tietää matkailualan toimijat
•hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot

2.ja 3. vuosi
Matkailupalveluiden toteuttaja ja osaaja
•tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
•pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
•osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
•kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
•osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita

3 ja 4. vuosi
Matkailupalvelujen kehittäjä
•osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
•kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa