IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS > MATKAILUN KOULUTUS 2021K

MATKAILUN KOULUTUS 2021K

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Opiskelutaidot 5
     
         
                   
Tietotekniikan perusteet 5
     
           
                       
Matkailun perusteet 5
     
           
                       
Matkailun toimintaympäristöt 5
     
           
                       
2000017.52.5000008.88.81.31.30000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                 
MATKAILUN ASIAKASPALVELU
                                                 
Majoituspalvelut 5
       
             
                   
Matkailun ruokapalvelut 5
       
             
                   
Asiakkaan kohtaaminen 5  
       
               
               
105000105000000552.52.500000000
MATKAILUALA VASTUULLISENA LIIKETOIMINTANA
                                                 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
       
             
                   
Business Communication Skills 5  
       
               
               
55000550000002.52.52.52.500000000
TAPAHTUMIEN JA MATKAILUTUOTTEEN KEHITTÄMINEN
                                                 
Projektitoiminnan perusteet 5
     
           
                       
Tapahtuman järjestäminen 5  
       
               
               
Matkailun tuotekehitys 5  
       
               
               
51000501000002.52.5005500000000
ASIAKASLÄHTÖINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Matkailumarkkinointi 5  
       
               
               
Matkailuyrityksen toiminta 5  
         
                 
           
Matkailun kuljetus-, myynti- ja varauspalvelut 5  
         
                 
           
015000051000000002.52.555000000
KANSAINVÄLINEN PALVELUYMPÄRISTÖ
                                                 
Matkailun strateginen suunnittelu ja kansainvälistäminen 5  
         
                 
           
Tourism English 5
       
             
                   
Svenska inom turismen 5
     
           
                       
1050055050002.52.52.52.5002.52.5000000
TULOKSELLINEN MATKAILULIIKETOIMINTA
                                                 
Kannattava matkailuyritys 5    
           
                     
   
Matkailupalveluiden myyntiprosessit 5    
         
                   
       
001000000550000000002.52.52.52.500
ESIMIESTAIDOT MATKAILUALALLA
                                                 
Matkailuyrityksen vastuullinen johtaminen 5    
           
                     
   
Matkailun lainsäädäntö 5    
         
                   
       
Työhyvinvointi 5    
         
                   
       
001500000105000000000552.52.500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5    
         
                   
       
00500000500000000002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
MATKAILUALAN TYÖPAJAT 15 OP
                                                 
Matkailualan työpajat 5  
       
             
   
Palvelumuotoilun työpaja 5                                                  
Gastronomian työpaja 5                                                  
YRITTÄJYYS JA OMA YRITYS
                                                 
Nuori Yrittäjyys Start Up 10  
       
               
       
Yrittäjyys käytännössä erityisalue 5    
           
                     
   
MATKAILUPALVELUN KONSEPTOINTI
                                                 
Matkailupalvelujen konseptointi 15                                                  
INTERNATIONAL STUDIES ABROAD
                                                 
International studies abroad 15                                                  
SYVENTÄVÄ ESIMIESOSAAMINEN
                                                 
Minä ja työyhteisöni 3                                                  
Organisaatiopsykologia 3                                                  
Organisaatioviestintä 5                                                  
Työyhteisöosaaminen ja HRM 4                                                  
010200000101010000000055555500
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1: teema, palvelutuotanto 12
     
         
                   
Harjoittelu 2: teema, esimiestyöskentely 18    
       
               
120126660066633330000333333
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Matkalla viinien ja oluiden maailmaan 5
       
             
                   
Foreign Language 5  
       
               
               
Muu vapaavalintainen kokonaisuus 5    
         
                 
   
Hygieniapassi 1                                                  
Anniskelupassi 1                                                  
Matkailun turvallisuuspassi 1                                                  
555005502.52.50002.52.52.52.5001.31.31.31.300
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Matkailualan monimuotokoulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Aloituspaikkoja on 20.
Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Monimuotokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat luovuuden, vastuullisen matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen sekä elämyksellisyys matkailupalvelujen tuotekehityksessä. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, ohjelma- ja liikennepalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä.

Koulutuksessa voit valita haluamiasi opintokokonaisuuksia syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla, mm.

Yrittäjyysosaaminen
Yrittäminen matkailualalla on yksi varteenotettava vaihtoehto. Yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omia yrittäjyystaitojasi. Opit liiketoimintataitoja, jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen ja käynnistämiseen. Kehität innovaatiotaitojasi aina idean tuotteistamiseen asti ja kokeilet yrittäjyyttä käytännössä.

Esimiesosaaminen
Esimiesosaamisen suuntautumisessa opiskelujesi pääpaino on esimiestyön ja työyhteisön kehittämisessä. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimies-, tiimityö- ja työyhteisön viestintätaitoja.

Matkailupalvelujen konseptointi
Matkailupalveluiden konseptoinnissa vahvistat omaa osaamistasi valitsemastasi erityisalueesta, oli se sitten majoitus-, ruoka- tai ohjelmapalvelut.

Vuositeemat / osaamistavoitteet
1.vuosi
Matkailualan havainnoija
•peruskäsitteiden hallinta
•tietää matkailualan toimijat
•hallitsee matkailualan asiakaspalvelun perustaidot

2.ja 3. vuosi
Matkailupalveluiden toteuttaja ja osaaja
•tuntee keskeiset matkailualan tietosisällöt
•pystyy toimimaan asiakasrajapinnassa ja erilaisissa matkailutoimijoiden verkostoissa
•osaa toimia matkailualan työtehtävissä ja hallitsee keskeiset työmenetelmät
•kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
•osaa suunnitella ja toteuttaa matkailutuotteita

3 ja 4. vuosi
Matkailupalvelujen kehittäjä
•osaa soveltaa uusinta tietoa matkailutuotteiden ja alan kehittämiseen
•kehittää ja arvioida asiakaslähtöistä ja vastuullista matkailuliiketoimintaa

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)
Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia
Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet (kompetenssit)
Palvelukulttuuriosaaminen
-ymmärtää vieraanvaraisuuden (hospitality) alan keskeisenä arvona ja menestystekijänä
-osaa huomioida esteettiset ja eettiset näkökulmat palvelutoiminnassa (tilat ja palvelutuotteet, viestintä)
-tuntee kuluttajakäyttäytymisen periaatteet ja osaa hyödyntää niitä palvelukehityksessä

Palvelujärjestelmäosaaminen
-osaa suunnitella, tuottaa ja kehittää palveluja toimintaympäristön vaatimusten mukaan
-osaa kuvata, ohjata ja arvioida palveluprosesseja (tuotesuunnittelu, toiminnan kannattavuus, työn organisointi, ohjaus ja kehittäminen)
-osaa kehittää palveluja tuotekehityksen ja tuotteistamisen keinoin
tuntee omaan toimialaansa liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa soveltaa niitä työssään

Palvelujohtamisosaaminen
-tuntee ja ymmärtää yrityksen strategiat ja osaa hyödyntää niitä palvelutoiminnan ohjauksen työvälineenä
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman ja yksikön päivittäistä lähijohtamista
-osaa organisoida työyhteisön toimintaa ja hyödyntää yksilöiden, tiimien ja yhteisöjen osaamista

Liiketoimintaosaaminen
-osaa analysoida asiakkuuksia palveluliiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta
-ymmärtää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja omaa liiketaloudellisen ajattelun perusteet
-osaa ennakoida vaihtoehtoisten toimintatapojen vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn
-osaa soveltaa yrittäjyysperiaatteita yrittäjänä ja työntekijänä
-osaa toimia erilaisissa verkostoissa sekä hyödyntää ja kehittää niitä

Matkailupalvelujen palveluympäristöosaaminen
-ymmärtää kansainvälisyyden, globalisaation ja erilaisten kulttuurien merkityksen palvelukulttuurille ja alan kehitykselle
-osaa toimia erilaisissa kansainvälisissä toimintaympäristöissä
-osaa hyödyntää kansallisen kulttuurin ominaispiirteitä matkailun kehittämisessä

Matkailupalveluosaaminen
-osaa suunnitella, toteuttaa ja tuotteistaa terveellisiä, turvallisia ja taloudellisesti kannattavia matkailupalveluja
-osaa kehittää vapaa-ajan tai työsidonnaisen matkailun palveluympäristöä ja -verkostoja
-osaa kehittää alueellisia vahvuuksia ja parantaa alueellista vaikuttavuutta matkailussa
-osaa tuottaa asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia