IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS
Päivätoteutus ...

Liiketalouden koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Tiedot
  • Opetussuunnitelmat

Yleistä

Liiketalouden opintojen tavoitteena on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset. Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti. .

Koulutuksessa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 vuotta suunnitelman mukaan. Liiketalouden koulutuksesta valmistuttuaan opiskelija kykenee ennakoimaan oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Hän myös tunnistaa omat oppimisen tapansa ja osaa hyödyntää jatkuvassa oppimisessaan yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.

Päivätoteutuksessa voit suuntautua joko markkinointiin tai taloushallintoon. Monimuotototeutuksessa suuntautumiset ovat esihenkilöosaaminen ja taloushallinto.

Suuntautumiset

Markkinointi, markkinoinnin digiosaaja (päivätoteutus)

Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun sekä markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen ja seurannan asiantuntijatehtävissä. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan moninaisissa työyhteisöissä, edistää kestävän kehityksen toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.

Markkinointitradenomi osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti.

Työelämäyhteistyö ja opintoihin sisältyvät käytännön työelämäprojektit antavat vahvan käytännön osaamisen.

Markkinointitradenomi kykenee ennakoimaan oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa. Hän myös tunnistaa omat oppimisen tapansa ja osaa hyödyntää jatkuvassa oppimisessaan yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.


Taloushallinto, taloushallinnon osaaja (sekä päivä- että monimuotototeutus)

Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että valmistunut opiskelija osaa toimia asiantuntijana ja kehittää organisaation taloushallintoa lainsäädännön sekä ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Hän osaa hyödyntää työssään alan älykästä teknologiaa. Hän osaa tunnistaa ja kehittää organisaation prosesseja sekä jalostaa kannattavaa liiketoimintaa ja vaikuttavaa julkista taloutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taloushallinnon tradenomi tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa lainsäädäntöä. Hän osaa viestiä organisaation taloudellisista asioista myös englannin ja ruotsin kielellä.

Opiskelija saa valmiudet toimia monipuolisissa taloushallinnon suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä. Hän voi työskennellä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa, sisäisessä tarkastuksessa, tilintarkastuksessa, verotuksessa ja finanssitehtävissä. Työtehtävissään hän toimii vastuullisesti taloushallinnon asiantuntijana edistäen hyvää hallintoa ja kestää kehitystä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HT-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.


Esihenkilöosaaminen (monimuotototeutus)

Monimuotokoulutuksen toinen suuntautuminen on esihenkilöosaaminen ja työyhteisön kehittäminen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esihenkilö- ja tiimityötaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja. Esihenkilöosaamisen tradenomi osaa viestiä ammatillisesti myös englannin ja ruotsin kielellä. Hän kykenee toimimaan työssään ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.

Esihenkilöosaamisen suuntautumisen valinneella on valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan alansa työyhteisössä, edistää kestävän kehityksen toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena.

Vuositeemat

Vuositeemat
1. vuosikurssi. Liiketoiminnan perehtyjä
• ymmärtää liike-elämän toimintatavat
• hallitsee liike-elämän peruskäsitteet

2. vuosikurssi. Liiketoiminnan osaaja
• tuntee keskeiset suuntautumisen tietosisällöt
• osaa suunnitella yrityksen toimintaa
• osaa keskeiset oman suuntautumisen työmenetelmät
• kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä

3. vuosikurssi. Tiedon soveltaja
• soveltaa oppimaansa käytäntöön
• harjaantuu asiantuntijuuteen suuntautumisensa mukaisesti
• harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

4. vuosikurssi. Liiketoiminnan kehittäjä
• osaa kehittää yrityksen toimintaa
• osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Suomen ammattikorkeakouluissa tutkintojen osaaminen on määritelty koulutuskohtaisina ja yhteisinä kompetensseina

Kompetensseilla tarkoitetaan laajoina osaamiskokonaisuuksina, yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelminä.

Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille ja tutkinnoille yhteisiä osaamisalueita, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Oppimaan oppiminen
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Työelämässä toimiminen
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa. - omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Eettisyys
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin nastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐ arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kestävä kehitys
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmista.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään._
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään

Ennakoiva kehittäminen
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Liiketalouden koulutuskohtaiset osaamistavoitteet

Laaja-alainen liiketoimintaosaamisen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita – myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden syventävä osaamisen:
Tradenomi omaa oman suuntautumisensa mukaisen osaamisalueen syvällisen tuntemuksen (markkinointi tai taloushallinto ja juridiikka).

Liiketalouden menetelmäosaamisen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen tiedonhankinnassa ja sen omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän omaa riittävät taidot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamisessa.

Liiketalouden soveltava osaamisen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.