IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS
Monimuotototeutus ...

Liiketalouden koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Yleistä

Tradenomikoulutuksessa koulutetaan liiketalouden ammattilaisia esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Englanninkielisessä koulutuksessa painotetaan kansainvälisyyttä ja yhteistyötä yritysten kanssa (ks. Degree Programme in international Business).

Alalla suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutus kestää 3,5 vuotta suunnitelman mukaan. Päivätoteutuksessa voit suuntautua joko markkinointiin tai taloushallintoon. Monimuotototeuksessa suuntautuminen on esimies- ja kehittämisosaaminen.PÄIVÄTOTEUTUKSEN VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 1

Markkinointi, markkinoinnin digiosaaja

Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja hänellä on valmiudet syventää asiantuntijuuttaan. Opiskelija osaa toimia erilaissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun ammattitehtävissä.

PÄIVÄTOTEUTUKSEN VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 2

Taloushallinto, taloushallinnon osaaja

Taloushallinnon ja juridiikan opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen kulloinkin voimassa olevien taloushallintoa ohjaavien säännösten mu-kaisesti. Hän osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.

Opiskelija tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa kulloinkin voimassa olevia säännöksiä. Hän osaa viestiä yrityksen taloudellisista ja juridisista asioista myös englannin kielellä.
Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen että verohallinnon ja rahoituslaitosten tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.

AMMATTIOPINNOT MONIMUOTOTOTEUTUKSESSA

Esimies- ja kehittämisosaaminen

Monimuotokoulutuksen pääaineena on esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen. Sen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esimiestaitoja, tiimityötaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja. Työyhteisöjen tarvitsemia turvallisuusjohtamisen taitoja kartutetaan myös.
Monimuotokoulutus antaa valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista.

Matkailupainotteisuus Kuusamossa 2019 alkavassa koulutuksessa

Kuusamon monimuotokoulutuksessa ammattiopinnoissa erikoistutaan matkailubusineksen osaamiselle. Kuitenkin myös tradenomin liiketalouden osaaminen kehittyy. Vapaasti valinnaisilla opinnoilla ja henkilökohtaisilla valinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan esim. taloushallinnossa, yrittäjyydessä, projekteissa.

Vuositeemat

Vuositeemat päivätoteutus

1.vuosikurssi. Liiketoiminnan havainnoija
- ymmärtää liike-elämän toimintatavat
-hallitsee liike-elämän peruskäsitteet
TEKEVÄ AMK PROJEKTIT 3 op
TRADENOMIN TYÖELÄMÄJAKSO
1 kk 8 op
T
E
K
E
V
Ä

A
M
K
2.vuosikurssi. Liiketoiminnan oppija
- tuntee keskeiset pääaineen tietosisällöt
- osaa suunnitella yrityksen toimintaa
- osaa keskeiset oman pääaineentyömenetelmät
- kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
TOIMEKSIANNOT
TYÖELÄMÄLLE 10 – 60 op
PROJEKTIT 5 op
3.vuosikurssi. Tiedon soveltaja
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
-harjaantuu asiantuntijuuteen pääaineensa mukaisesti
- harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

4.vuosikurssi. Liiketoiminnan kehittäjä
-osaa kehittää yrityksen toimintaa
- osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen
HARJOITTELU 5 kk 30 op
TOIMEKSIANNOTTYÖELÄMÄLLE 10 – 35 op
OPINNÄYTETYÖ 15 op


Vuositeemat monimuotototeutus

1.vuosikurssi. Liiketoiminnan havainnoija
- ymmärtää liike-elämän toimintatavat
-hallitsee liike-elämän peruskäsitteet
TRADENOMIN HARJOITTELU
10 OP
T
E
K
E
V
Ä

A
M
K
2.vuosikurssi. Liiketoiminnan oppija
- tuntee keskeiset pääaineen tietosisällöt
- osaa suunnitella yrityksen toimintaa
- osaa keskeiset oman pääaineen työmenetelmät
- kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä
TOIMEKSIANNOT
TYÖELÄMÄLLE
3.vuosikurssi. Tiedon soveltaja
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- harjaantuu asiantuntijuuteen pääaineensa mukaisesti
- harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

4.vuosikurssi. Liiketoiminnan kehittäjä
- osaa kehittää yrityksen toimintaa
- osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen
HARJOITTELU 20 OP
TOIMEKSIANNOT TYÖELÄMÄLLE
SOVELTAMINEN OMASSA TYÖPAIKASSA
OPINNÄYTETYÖ 15 op

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Ammattikorkeakoulut ovat yhteistyössä työelämän edustajien kanssa määritelleet ne valmiudet eli kompetenssit, joita ammattikorkeakoulusta valmistuneen tulisi omata.

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia, jotka kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Kompetenssit jaetaan koulutusohjelmakohtaisiin (ammatillisiin) ja yhteisiin kompetensseihin. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Ammatilliset kompetenssit esitetään opinto-oppaassa erikseen kunkin koulutusohjelman kohdalla.

OPPIMISEN TAIDOT
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

EETTINEN OSAAMINEN
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

TYÖYHTEISÖOSAAMINEN
- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

INNOVAATIOOSAAMINEN
- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

KANSAINVÄLISTYMISOSAAMINEN
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Laaja-alainen liiketoimintaosaamisen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita – myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden syventävä osaamisen:
Tradenomi omaa oman pääaineensa mukaisen osaamis-alueen syvällisen tuntemuksen (markkinointi tai taloushallinto ja juridiikka).

Liiketalouden menetelmäosaamisen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen tiedonhankinnassa ja sen omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän omaa riittävät taidot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamisessa.

Liiketalouden soveltava osaamisen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän