IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, MONIMUOTO 2023S

LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2023S

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Asiakassuuntainen markkinointi 5
     
           
                       
Laskentatoimen perusteet 5
     
           
                       
Sopimus- ja kauppaoikeus 5
       
             
                   
Liiketoimintaosaamisen perusteet 5
     
           
                       
Kilpailukykyä markkinoille 5
       
             
                   
Aluetalouden perusteet 3
       
             
                   
280001513000007.57.56.56.50000000000
LIIKETALOUDEN MENETELMÄOSAAMINEN
                                                 
Digitaidot kunnolla vauhtiin 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 5
       
             
                   
800035000001.51.52.52.50000000000
VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN
                                                 
Osaajana kehittyminen 3
 
 
   
Työelämän viestintätaidot 5
     
           
                       
Svenska i arbetslivet 5
     
           
                       
Business English 5  
       
               
               
Professional English 5  
         
                 
           
Integroitu markkinointiviestintä 5  
         
                 
           
11161010.50.55.510.50.50.505.35.30.30.32.82.85.35.30.30.30.30.300
LAAJA-ALAINEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                 
Johdon laskenta 5  
       
               
               
Yritysoikeus 5  
         
                 
           
Yritysverotus 5    
         
                   
       
Henkilöverotus 3    
         
                   
       
Markkinoinnin strateginen kehittäminen 3    
           
                     
   
Palveluiden markkinointi ja myyntiosaaminen 5
       
             
                   
5101100555830002.52.52.52.52.52.5441.51.500
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                 
Tapahtuman järjestämisen perusteet 5
       
             
                   
Uudet teknologiat businessajureina 3  
       
               
               
Palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen 5  
       
               
               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                   
       
58500580500002.52.544002.52.50000
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 47 op)
                                                 
ESIMIEHEN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 47 OP
()
                                                 
ESIMIEHEN OSAAMINEN
                                                 
Organisaatiopsykologia 3  
       
               
               
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Palkkahallinto 3  
       
               
               
Työoikeus 3  
       
               
               
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
                   
       
JOHTAJUUS JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ
                                                 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen HRM 5    
           
                     
   
Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5    
           
                     
   
Työhyvinvointi 5    
           
                     
   
ESIMIES KEHITTÄJÄNÄ
                                                 
Yhteisöviestintä 5  
         
                 
           
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5  
         
                 
           
Kehittämisprojekti työpaikalle 5  
       
               
       
021.525.5000912.510.515000004.54.56.36.35.35.37.57.500
TALOUSHALLINNON SYVENTÄVÄ OSAAMINEN 47 OP
()
                                                 
Käytännön kirjanpito 5  
       
               
               
Arvonlisäverotus 5  
       
               
               
Palkkahallinto 3  
       
               
               
Työoikeus 3  
       
               
               
Tilinpäätös ja analysointi 5  
         
                 
           
Digitaalinen laskentatoimi 5  
         
                 
           
Organisaatiopsykologia 3  
       
               
               
Kehittämistoiminta ja laatutyö 5  
         
                 
           
Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 5    
         
                   
       
Oikeudellinen tietoturva 3    
         
                   
       
Tilintarkastuksen perusteet 5    
           
                     
   
03413000191585000009.59.57.57.5442.52.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 10  
       
               
               
Harjoittelu 2 20      
           
                       
0100200010000200000550000001010
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
         
                 
   
0015000007.57.50000000003.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

MONIMUOTOTOTEUTUKSEN KAKSI SUUNTAUTUMISTA TALOUSHALLINTO- TAI ESIHENKILÖOSAAMINEN

Opintojen tavoitteena on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset. Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti.

Liiketalouden monimuotokoulutuksesta valmistuttuaan opiskelija kykenee ennakoimaan oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Hän myös tunnistaa omat oppimisen tapansa ja osaa hyödyntää jatkuvassa oppimisessaan yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.

TALOUSHALLINTO

Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että valmistunut opiskelija osaa toimia asiantuntijana ja kehittää organisaation taloushallintoa lainsäädännön sekä ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Hän osaa hyödyntää työssään alan älykästä teknologiaa.

Hän osaa tunnistaa ja kehittää organisaation prosesseja sekä jalostaa kannattavaa liiketoimintaa ja vaikuttavaa julkista taloutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taloushallinnon tradenomi tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa lainsäädäntöä. Hän osaa viestiä organisaation taloudellisista asioista myös englannin ja ruotsin kielellä.

Opiskelija saa valmiudet toimia monipuolisissa taloushallinnon suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä. Hän voi työskennellä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa, sisäisessä tarkastuksessa, tilintarkastuksessa, verotuksessa ja finanssitehtävissä. Työtehtävissään hän toimii vastuullisesti taloushallinnon asiantuntijana edistäen hyvää hallintoa ja kestää kehitystä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HT-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.

Taloushallinnon tradenomi kykenee ennakoivasti kehittämään oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen tutkimustietoa ja kehittämismenetelmiä. Hän vahvistaa omaa osaamistaan hyödyntäen älykästä teknologiaa ja yhteisöllisyyttä

ESIHENKILÖOSAAMINEN

Esihenkilöosaamisen ja työyhteisön kehittämisen opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esihenkilö- ja tiimityötaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja. Esihenkilöosaamisen tradenomi osaa viestiä ammatillisesti myös englannin ja ruotsin kielellä. Hän kykenee toimimaan työssään ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.

Esihenkilöosaamisen suuntautumisen valinneella on valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan alansa työyhteisössä, edistää kestävän kehityksen toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena.