Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Yleistä

Liiketalouden opintojen tavoitteena on laaja-alaisen liiketalouden tutkinnon suorittaminen. Opiskelija kehittää kykyään taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan ja yrittäjyyden yhteiskunnalliset vaikutukset. Hän osaa tunnistaa ja jalostaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti. .

Koulutuksessa suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutus kestää 3,5 vuotta suunnitelman mukaan. Liiketalouden koulutuksesta valmistuttuaan opiskelija kykenee ennakoimaan oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Hän myös tunnistaa omat oppimisen tapansa ja osaa hyödyntää jatkuvassa oppimisessaan yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.

Päivätoteutuksessa voit suuntautua joko markkinointiin tai taloushallintoon. Monimuotototeutuksessa suuntautumiset ovat esihenkilöosaaminen ja taloushallinto.

Suuntautumiset

Markkinointi, markkinoinnin digiosaaja (päivätoteutus)

Markkinoinnin opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun sekä markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen ja seurannan asiantuntijatehtävissä. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan moninaisissa työyhteisöissä, edistää kestävän kehityksen toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.

Markkinointitradenomi osaa tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia kannattavaksi liiketoiminnaksi myös kansainvälisesti ja monikulttuurisesti.

Työelämäyhteistyö ja opintoihin sisältyvät käytännön työelämäprojektit antavat vahvan käytännön osaamisen.

Markkinointitradenomi kykenee ennakoimaan oman alansa tulevaisuuden ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa. Hän myös tunnistaa omat oppimisen tapansa ja osaa hyödyntää jatkuvassa oppimisessaan yhteisöllisyyttä ja digitalisaatiota.


Taloushallinto, taloushallinnon osaaja (sekä päivä- että monimuotototeutus)

Taloushallinnon opintojen tavoitteena on, että valmistunut opiskelija osaa toimia asiantuntijana ja kehittää organisaation taloushallintoa lainsäädännön sekä ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Hän osaa hyödyntää työssään alan älykästä teknologiaa. Hän osaa tunnistaa ja kehittää organisaation prosesseja sekä jalostaa kannattavaa liiketoimintaa ja vaikuttavaa julkista taloutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Taloushallinnon tradenomi tuntee yritysjuridiikan keskeiset alueet sekä osaa hakea ja soveltaa lainsäädäntöä. Hän osaa viestiä organisaation taloudellisista asioista myös englannin ja ruotsin kielellä.

Opiskelija saa valmiudet toimia monipuolisissa taloushallinnon suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä. Hän voi työskennellä kirjanpidossa, henkilöstöhallinnossa, sisäisessä tarkastuksessa, tilintarkastuksessa, verotuksessa ja finanssitehtävissä. Työtehtävissään hän toimii vastuullisesti taloushallinnon asiantuntijana edistäen hyvää hallintoa ja kestää kehitystä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HT-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.


Esihenkilöosaaminen (monimuotototeutus)

Monimuotokoulutuksen toinen suuntautuminen on esihenkilöosaaminen ja työyhteisön kehittäminen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esihenkilö- ja tiimityötaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja. Esihenkilöosaamisen tradenomi osaa viestiä ammatillisesti myös englannin ja ruotsin kielellä. Hän kykenee toimimaan työssään ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.

Esihenkilöosaamisen suuntautumisen valinneella on valmiudet toimia sekä yksityissektorin että julkishallinnon tehtävissä, jotka edellyttävät esimiestyön ymmärrystä ja liiketaloudellista osaamista. Työtehtävissään hän kykenee toimimaan alansa työyhteisössä, edistää kestävän kehityksen toteutumista ja toimii vastuullisena ammattilaisena.

Vuositeemat

Vuositeemat
1. vuosikurssi. Liiketoiminnan perehtyjä
• ymmärtää liike-elämän toimintatavat
• hallitsee liike-elämän peruskäsitteet

2. vuosikurssi. Liiketoiminnan osaaja
• tuntee keskeiset suuntautumisen tietosisällöt
• osaa suunnitella yrityksen toimintaa
• osaa keskeiset oman suuntautumisen työmenetelmät
• kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä

3. vuosikurssi. Tiedon soveltaja
• soveltaa oppimaansa käytäntöön
• harjaantuu asiantuntijuuteen suuntautumisensa mukaisesti
• harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

4. vuosikurssi. Liiketoiminnan kehittäjä
• osaa kehittää yrityksen toimintaa
• osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

Suomen ammattikorkeakouluissa tutkintojen osaaminen on määritelty koulutuskohtaisina ja yhteisinä kompetensseina

Kompetensseilla tarkoitetaan laajoina osaamiskokonaisuuksina, yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelminä.

Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille ja tutkinnoille yhteisiä osaamisalueita, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Oppimaan oppiminen
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Työelämässä toimiminen
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa. - omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Eettisyys
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin nastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐ arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Kestävä kehitys
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toi mii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmista.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään._
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään

Ennakoiva kehittäminen
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan ole massa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

Liiketalouden koulutuskohtaiset osaamistavoitteet

Laaja-alainen liiketoimintaosaamisen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita – myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Liiketalouden syventävä osaamisen:
Tradenomi omaa oman suuntautumisensa mukaisen osaamisalueen syvällisen tuntemuksen (markkinointi tai taloushallinto ja juridiikka).

Liiketalouden menetelmäosaamisen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen tiedonhankinnassa ja sen omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän omaa riittävät taidot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamisessa.

Liiketalouden soveltava osaamisen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2025) TALOUSHALLINTO, MONIMUOTO
Tunnus
(LLM25SH)

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2025) ESIHENKILÖOSAAMINEN, MONIMUOTO
Tunnus
(LLM25SE)
LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2024) TALOUSHALLINTO, MONIMUOTO
Tunnus
(LLM24SH)

LIIKETALOUDEN KOULUTUS 210 OP ( 2024) ESIHENKILÖOSAAMINEN, MONIMUOTO
Tunnus
(LLM24SE)
LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2023S
Tunnus
(LLM23S)
LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2022S
Tunnus
(LLM22S)
LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2021S
Tunnus
(LLM21S)
LIIKETALOUDEN KOULUTUS, monimuoto 2020
Tunnus
(LLM20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Janus Pitkänen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ja ymmärtää työelämän muutostrendejä ja vaatimuksia kansainvälisessä toimintaympäristössä

Sisältö

Kukin ajankohtaisen foorumin aihealueet.

Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti foorumeihin ja muihin järjestettäviin workshopeihin.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti sekä foorumityöskentelyyn että workshoppeihin. Opiskelija jakaa ryhmissä tuotetun tiedon aktiivisesti ja tuottaa reflektoivan blogitekstin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa aluetalouden keskeiset käsitteet ja talousalueiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät sekä kykenee keskustelemaan ajankohtaisista talouteen liittyvistä kysymyksistä. Hän osaa laatia raportteja taloudellisen kehityksen tilasta.

Sisältö

Maapallo toimintaympäristönä ja aluetalouden näkökulmat
Väestötieteelliset tekijät ja niiden vaikutukset talouteen
Eurooppa talousalueena ja EU:n kehitys
Suomen kilpailukyky ja tuotantorakenne
Suomen energiapolitiikka

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa.
Opiskelija kykenee analysoimaan kriittisesti ja analyyttisesti taloudellisen toimintaympäristön muutoksia ja kehityskulkuja, sekä reflektoimaan omaa oppimistaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää aihealueen käsitteitä johdonmukaisesti ja loogisesti.
Opiskelija osaa kuvata, arvioida ja analysoida taloudellisen toimintaympäristön muutoksia ja kehityskulkuja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää taloudelliseen toimintaympäristöön liittyviä peruskäsitteitä ja kuvata niiden sisältöjä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa Suomen arvonlisäverotuksen säännöksiä laskutuksessa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Sisältö

Arvonlisäverovelvollisuus
Myynnin verollisuus ja verokannat
Arvonlisäveron vähennysoikeus
Verotusmenettely
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Oppimateriaalit

Oppikirja A:
Tomperi, Soile. Käytännön kirjanpito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja A:
Tomperi, Soile & Keskinen, Virpi. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Oppikirja B:
Tomperi, Soile. Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja B:
Tomperi, Soile. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia tavanomaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Korkeakoulutasoinen opintojakso: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito).

Kajaanin Ammattikorkeakoulun kurssien suositeltava suoritusjärjestys:
- Laskentatoimen perusteet
- Käytännön kirjanpito
- Arvonlisäverotus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa Suomen arvonlisäverotuksen säännöksiä laskutuksessa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Sisältö

Arvonlisäverovelvollisuus
Myynnin verollisuus ja verokannat
Arvonlisäveron vähennysoikeus
Verotusmenettely
Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä

Oppimateriaalit

Oppikirja A:
Tomperi, Soile. Käytännön kirjanpito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja A:
Tomperi, Soile & Keskinen, Virpi. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Oppikirja B:
Tomperi, Soile. Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja B:
Tomperi, Soile. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia vaativissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia tavanomaisissa käytännön tilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Korkeakoulutasoinen opintojakso: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito).

Kajaanin Ammattikorkeakoulun kurssien suositeltava suoritusjärjestys:
- Laskentatoimen perusteet
- Käytännön kirjanpito
- Arvonlisäverotus

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA21S
  AMA21S

Tavoitteet

Osaamistavoite:
Opiskelija ymmärtää asiakaskokemuksen ja ostokäyttäytymisen periaatteet osana kannattavaa liiketoimintaa.
Opiskelija tuntee sekä kuluttajan että organisaation ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavat tekijät ja osaa analysoida ostopäätöksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Kuluttajan päätöksentekoprosessi ja ostokäyttäytymispolku
Organisaation ostoprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät
Asiakaskokemusprosessin tunnistaminen
Asiakaskokemuksen kehittäminen, mittaaminen ja vaikutusten arviointi
Digiajan asiakaskokemus

Aika ja paikka

Kevätlukukaudella kerran viikolla 2,5-tunnin tapaaminen. Mahdollisesti myös muutama etätapaaminen.

Oppimateriaalit

Luennot ja lisämateriaalit on jaettu Repussa.

Tenttikirja: Korkiakoski, Kari 2019. Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus. Uusi aika. Uudenlainen johtaminen.Alma Talent | Helsinki 2019. E-kirja: KAMK / Finna / Alma Talent Bisneskirjasto.

Esseen kirja: Gerdt, B. & Eskelinen, S.(2018) Digiajan asiakaskokemus. E-kirja: KAMK / Finna / Alma Talent Bisneskirjasto.

Opetusmenetelmät

Teorialuennot, soveltavat tehtävät, tentti, itsenäiset tehtävät ja ryhmätyöt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset vierailijat, webinaarit ja seminaarit.
Vierailut yrityksiin ja mahdollisiin paikallisiin tapahtumiin.
Opintomatka kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. Matka tehdään yhden päivän aikana ja se on ilmainen opiskelijoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti suoritetaan etänä 2. - 3.5. välisenä aikana. Kellonajat on kerrottu Repussa.
Uusintatentti järjestetään KAMKin uusintatenttipäivänä.

Kansainvälisyys

Mahdolliset aiheeseen sopivat webinaarit sekä vierailijaluennot ulkomaisista oppilaitoksista, yrityksistä ja organisaatioista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava opintojakson tavoitteiden osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työskentelyä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hyödyntää, vertailee ja soveltaa keskeisiä asiakaskokemukseen ja ostokäyttäytymiseen kuuluvia käsitteitä ja näkökulmia. Käsitteiden käyttö on monipuolista, asiantuntevaa ja perusteltua.
Opiskelija kykenee tehokkaasti yhdistelemään ja soveltamaan aikaisempaa markkinointiosaamista.
Opiskelija osoittaa tehtävässään kriittistä arviointia ja huomioi asiakaskeskeisen markkinoinnin tulevaisuuden haasteet. Tehtävän tavoitteet saavutetaan oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ja selittää keskeisten asiakaskokemukseen ja ostokäyttäytymiseen kuuluvien käsitteiden ja elementtien pääsisällöt. Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa hyödyntää parhaiten soveltuvia asiakaskeskeisen markkinoinnin prosesseja ja näkökulmia. Opiskelija toimii itsenäisesti ja osaa perustella johdonmukaisesti ratkaisunsa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija nimeää, ymmärtää ja osittain hyödyntää keskeisiä asiakaskokemukseen ja ostokäyttäytymiseen liittyviä sisältöjä ja peruskäsitteitä. Kokonaisuus on vielä kuvaavaa ja selkeän kokonaisuuden muodostamisessa on puutteita.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia markkinointiin liittyviä näkökulmia. Aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen toteutuu osittain.
Opiskelija vaatii vielä ohjausta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan (1-5) suoritusten yhteispistemäärän perusteella seuraavasti:
5 = 90 % = 90 -100 pistettä
4 = 80 % = 80 - 89 pistettä
3 = 70 % = 70 – 79 pistettä
2 = 60 % = 60 – 69 pistettä
1 = vähintään 50 % = 50 - 59 pistettä ja tentti läpi

Myöhästyneistä palautuksista vähennetään automaattisesti 20 % saaduista pisteistä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Outi Lundahl
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Brändääminen on kokemusmarkkinointia, joka pitää sisällään tietynlaisia yrityksen päätöksiä koskien asiakkaan kokemuksia tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä itsestään. Kurssilla perehdytään brändistrategian rakentamiseen sekä teoreettisesta että käytännönläheisestä näkökulmasta. Brändistrategian avulla yritys sitoutuu asiakkaisiin ja sen avulla vahvistetaan bränditietoisuutta kohti brändiuskollisuutta. Opiskelija ymmärtää, miten brändityö toimii yrityksen strategisena työkaluna. Opiskelija oppii identifioimaan, analysoimaan ja ratkaisemaan brändäykseen liittyviä tavoitteita. Hänelle kehittyy kyky vertailla ja hyödyntää bränditeorioita ja teoreettisia viitekehyksiä käytännönläheisesti linkitettyinä tiettyihin brändäyksen tavoitteisiin.

Sisältö

Brändien symboliset ja kulttuuriset merkitykset
Brändi-identiteetti, brändi-imago, brändilupaus, brändipääoma
Brändinrakentamisen prosessit ja mallit
Brändistrategian luominen ja brändijohtaminen
Brändäyksen vaikuttavuuden mittaaminen
Nykyiset trendit, megatrendit ja käytänteet brändityössä

Oppimateriaalit

Petri Uusitalo: Brändi ja business. Mainostajien liitto 2014

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmässä työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahotointi.
Sovitaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla brändistrategian käsitteiden ja elementtien sisältöjä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Hän kykenee arvioimaan laaja-alaisesti tehtyjä strategisia valintoja ja niiden pohjalta saavutettua lopputulosta sekä tulevaisuuden näkymiä erimerkkiyritysten osalta, ja vertailemaan eri vaihtoehtoja käytännön tilanteissa sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys asiaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Brandistrategian käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja kokonaisuuksien jäsentäminen on loogista. Opiskelija osaa myös hyödyntää ja soveltaa keskeisiä pääkäsitteitä ja –elementtejä analysoidessaan tai ratkaistessaan käytännön case-tilanteita ja tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee pääpiirteissään kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja niiden sisällöt. Aihealueen kokonaisuuden hahmottaminen ja käsitteiden käyttö on puutteellista. Opiskelija hyödyntää tehtävänratkaisussa tarvittavia käsitteitä jossain määrin, käsitteiden käyttö sovellustehtävissä onnistuu joiltain osin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätyö 50 %
Yksilötentti 50 %

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • ASL23S
  ASL23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Aika ja paikka

8.1-23.4.2024

Oppimateriaalit

Isaacs, C., Pesso, P., Rasimus, R., Rönkä, I. (2022). Eye for Business. Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suullinen yritysesittely työelämäjakson jälkeen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024
Kaksi uusintakertaa syksyllä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 h lähiopetusta, 70 h itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Communicating with style
Career in business
Business basics
Writing in business/Purchasing process
Describing business trends
News item presentations
Networking
Meetings and negotiations, memo, and minutes
Corporate social responsibility
Company presentation

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Aika ja paikka

8.1-23.4.2024

Oppimateriaalit

Isaacs, C., Pesso, P., Rasimus, R., Rönkä, I. (2022). Eye for Business. Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suullinen yritysesittely työelämäjakson jälkeen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024
Kaksi uusintakertaa syksyllä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 h lähiopetusta, 70 h itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Communicating with style
Career in business
Business basics
Writing in business/Purchasing process
Describing business trends
News item presentations
Networking
Meetings and negotiations, memo, and minutes
Corporate social responsibility
Company presentation

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • ATA23S
  ATA23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • LBE23S
  LBE23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • LBI23S
  LBI23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

15.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • LLT22SH
  LLT22SH
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Aika ja paikka

Lähiopetus kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti

Opetusmenetelmät

Opettajaluennot, vertaisoppiminen, vierailijaluennoitsijat
Suulliset ja kirjalliset itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely
Repputesti ja -tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa käyttöön taloushallinnon järjestelmän ja tuntee ohjelman ominaisuuksia. Hän osaa kirjata Case-yrityksen kirjanpidon tositteita, laatia ALV-laskelmia ja toimittaa ALV-veroilmoituksia OmaVeroon taloushallinnon järjestelmällä. Hän osaa laatia kauden päätöksen ja välitilinpäätöksen.
Tämän lisäksi opiskelija tutustuu digitaaliseen taloushallintoon ja taloushallinnon automatisointiin.

Sisältö

Taloushallinnon järjestelmä
Case-yrityksen liiketapahtumien kirjaaminen ja välitilinpäätös.
ALV-laskelmien laatiminen ja ALV-veroilmoitusten toimittaminen OmaVeroon sekä tulorekisteri-ilmoitukset
Digitaalinen laskentatoimi ja taloushallinnon automatisointi

Oppimateriaalit

Kuvataan toteutussuunnitelmassa

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa ottaa käyttöön taloushallinnon järjestelmän ja tuntee ohjelman ominaisuuksia. Hän osaa kirjata Case-yrityksen kirjanpidon tositteita, laatia ALV-laskelmia ja toimittaa ALV-veroilmoituksia OmaVeroon taloushallinnon järjestelmällä. Hän osaa laatia kauden päätöksen ja välitilinpäätöksen.
Tämän lisäksi opiskelija tutustuu digitaaliseen taloushallintoon ja taloushallinnon automatisointiin.

Sisältö

Taloushallinnon järjestelmä
Case-yrityksen liiketapahtumien kirjaaminen ja välitilinpäätös.
ALV-laskelmien laatiminen ja ALV-veroilmoitusten toimittaminen OmaVeroon sekä tulorekisteri-ilmoitukset
Digitaalinen laskentatoimi ja taloushallinnon automatisointi

Aika ja paikka

Työjärjestyksen mukaan avausluento la 27.1.

Oppimateriaalit

Tomperi S. 2022. Käytännön kirjanpito. Edita.

Leppiniemi, Jarmo & Kaisanlahti Timo. Liikekirjanpito. Alma Talent Fokus. Teos löytyy digitaalisena Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston verkkokirjahyllyltä.

Leppiniemi Jarmo & Leppiniemi Raili & Kaisanlahti Timo. Oikeat ja riittävät kirjaukset. Alma Talent Fokus. Teos löytyy digitaalisena Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston verkkokirjahyllyltä.

Opetusmenetelmät

Luennot
Case-yrityksen kirjanpidon tositteiden kirjaaminen ja tilinpäätös, NetVisor -ohjelmistolla, palautettava tehtävä
Essee

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinnot
Päivätoteutus.
LLT22SH-työjärjestyksen mukaan.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa taloushallinnon järjestelmää tavanomaisissa liiketapahtuma -ja tilinpäätöskirjauksissa.
Opiskelija on tutustunut älykkääseen taloushallintoon sekä automaation, ohjelmistorobotiikan, koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuuksiin taloushallinnossa kirjallisuuskatsauksella.

Sisällön jaksotus

NetVisor -taloushallinnon ohjelma
Case-yrityksen liiketapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätös NetVisor-ohjelmalla
Digitaalinen laskentatoimi ja taloushallinnon automatisointi, kirjallisuusessee

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Outi Lundahl
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen liiketoiminnan erityispiirteet ja haasteet
Opiskelija tunnistaa tuotteiden ja palvelujen markkinamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.
Opiskelija osaa tehdä asiakastarpeita vastaavia kehittämis- ja toteuttamisratkaisuja ja arvioida niiden kannattavuusvaikutuksia
Opiskelija hallitsee tuotteen / palvelun lanseerauksen valitulle kohdemarkkinalle.

Sisältö

Ulkomaan kaupan merkitys Suomen kansantaloudelle
Globaalin toimintaympäristön haasteet yritykselle ja globaalit markkinapaikat
Yrityksen kansainvälistymisen polut ja kansainvälistymisstrategia
Markkinatiedon analysointi ja hyödyntäminen
Kaupallistamisen suunnittelu: kilpailukeinojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen
Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu

Oppimateriaalit

Saatavilla opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Saatavilla opintojakson Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Saatavilla opintojakson Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Saatavilla opintojakson Moodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija hyödyntää, vertailee ja soveltaa keskeisiä liittyviä sisältöjä ja peruskäsitteitä. Käsitteiden käyttö on monipuolista, asiantuntevaa ja perusteltua.
Opiskelija kykenee tehokkaasti yhdistämään aikaisempaa markkinointiosaamistaan.
Opiskelija osoittaa tehtävien laatimisessa, analysoinnissa ja johtopäätöksissä kriittistä arviointia ja huomioi tulevaisuuden haasteet. Opintojaksolle asetetut tavoitteet saavutetaan oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
Opiskelija kuvaa ja selittää keskeiset sisällöt ja peruskäsitteet. Käsitteiden käyttö ja teorian hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa parhaiten soveltuvia manetelmiä.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja osaa perustella tehtävissä tehdyt ratkaisut.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
Opiskelija nimeää, ymmärtää ja osittain hyödyntää keskeisiä sisältöjä ja peruskäsitteitä. Tehtävien taso on vielä kuvaileva ja selkeän kokonaisuuden muodostamisessa ja analysoinnissa on puutteita.
Aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen toteutuu osittain tehtävientekemisessä.
Opiskelija tarvitsee vielä ohjausta tehtävien tekemisessä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLT20SH
  LLT20SH

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelun tarkoituksena on tukea opiskelijan tiedollista, käytännön työelämävalmiuksien ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittymistä. Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla alaan liittyvässä työympäristössä.

Sisältö

Harjoitteluinfot ennen harjoittelua
Harjoittelusopimuksen hyväksyttäminen
750 työtunnin mittainen, yhtäjaksoinen harjoittelu alaan liittyvässä työympäristössä
Harjoittelutehtävä
Harjoittelupäiväkirja
Työnantajapalautteen haku
Harjoittelun arviointi ja raportointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa itsenäisesti etsiä kotimaasta tai ulkomailta ammatillista suuntautumistaan tukevan harjoittelupaikan. Hän osallistuu harjoitteluinfoihin, märittelee tavoitteellisen oppimistehtävän harjoittelulle, täyttää harjoittelusopimuksen lomakkeella sekä hyväksyttää sopimuksen työnantajalla ja harjoittelukoordinaattorilla ennen allekirjoitusta.
Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää harjoittelupaikkansa organisaatiosta, toimintalogiikasta, erilaisista työtehtävistä ja tarjottavista palveluista.
Opiskelija työskentelee harjoittelupaikan erilaissa työtehtävissä käyttäen hyväksi perus-, ammatti- ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa hankittuja tietoja. Hän tunnistaa eri tehtävien merkityksen organisaatiossa. Opiskelija määrittelee harjoittelun oppimistehtävän sopimusvaiheessa sekä suorittaa ja raportoi sen ohjeiden mukaan.
Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään sekä opintojen merkitystä. Opiskelija pitää päiväkirjaa ja laatii ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin arvioiden harjoitteluaan.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut käytännön harjoittelujaksoaan loppuun tai ei ole laatinut vaadittuja raportteja ohjeen mukaan.

Esitietovaatimukset

Suoritettu perusopinnot ja riittävästi ammattiopintoja. Opintoja edellytetään olevan vähintään 90 op.

Lisätiedot

TKI 30 p

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

30 op

TKI-osuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • LLT20SM
  LLT20SM

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelun tarkoituksena on tukea opiskelijan tiedollista, käytännön työelämävalmiuksien ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittymistä. Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla alaan liittyvässä työympäristössä.

Sisältö

Harjoitteluinfot ennen harjoittelua
Harjoittelusopimuksen hyväksyttäminen
750 työtunnin mittainen, yhtäjaksoinen harjoittelu alaan liittyvässä työympäristössä
Harjoittelutehtävä
Harjoittelupäiväkirja
Työnantajapalautteen haku
Harjoittelun arviointi ja raportointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa itsenäisesti etsiä kotimaasta tai ulkomailta ammatillista suuntautumistaan tukevan harjoittelupaikan. Hän osallistuu harjoitteluinfoihin, märittelee tavoitteellisen oppimistehtävän harjoittelulle, täyttää harjoittelusopimuksen lomakkeella sekä hyväksyttää sopimuksen työnantajalla ja harjoittelukoordinaattorilla ennen allekirjoitusta.
Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää harjoittelupaikkansa organisaatiosta, toimintalogiikasta, erilaisista työtehtävistä ja tarjottavista palveluista.
Opiskelija työskentelee harjoittelupaikan erilaissa työtehtävissä käyttäen hyväksi perus-, ammatti- ja vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa hankittuja tietoja. Hän tunnistaa eri tehtävien merkityksen organisaatiossa. Opiskelija määrittelee harjoittelun oppimistehtävän sopimusvaiheessa sekä suorittaa ja raportoi sen ohjeiden mukaan.
Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään sekä opintojen merkitystä. Opiskelija pitää päiväkirjaa ja laatii ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin arvioiden harjoitteluaan.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut käytännön harjoittelujaksoaan loppuun tai ei ole laatinut vaadittuja raportteja ohjeen mukaan.

Esitietovaatimukset

Suoritettu perusopinnot ja riittävästi ammattiopintoja. Opintoja edellytetään olevan vähintään 90 op.

Lisätiedot

TKI 30 p

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Hannele Siipola
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM20S
  LLM20S

Tavoitteet

Perehdyttää opiskelija ohjatusti liiketalouden alan käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelun tarkoituksena on tukea opiskelijan tiedollista kehittymistä, käytännön työelämävalmiuksien kehittymistä ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittymistä.
Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai hops:n mukaan mukautettuna (3kk) ulkomailla alaan liittyvässä työympäristössä.

Sisältö

Harjoitteluinfot ennen harjoittelua
Harjoittelusopimuksen hyväksyttäminen
250 työtunnin mittainen harjoittelu alaan liittyvässä työympäristössä
Harjoittelupäiväkirja
Työnantajapalautteen haku
Harjoittelun arviointi ja raportointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa mahdollisimman itsenäisesti etsiä kotimaasta tai ulkomailta opintojaan ja ammatillista kehittymistään tukevan harjoittelupaikan. Hän osallistuu harjoitteluinfoihin, täyttää harjoittelusopimuksen lomakkeella sekä hyväksyttää sopimuksen työnantajalla ja harjoittelukoordinaattorilla ennen allekirjoitusta.
Opiskelija osaa ottaa itsenäisesti selvää harjoittelupaikkansa organisaatiosta, toimintalogiikasta, erilaisista työtehtävistä ja tarjottavista palveluista.
Opiskelija osaa työskennellä harjoittelupaikan erilaissa työtehtävissä käyttäen hyväksi opinnoissa hankittuja tietoja. Hän tunnistaa eri tehtävien merkityksen organisaatiossa.
Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään sekä opintojen merkitystä sille. Opiskelija pitää päiväkirjaa ja laatii ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut käytännön harjoittelujaksoaan loppuun tai ei ole laatinut vaadittuja raportteja ohjeen mukaan.

Esitietovaatimukset

Suoritettu lukuvuoden aikana vähintään 45 op hops:n mukaisia pakollisia perus- ja ammattiopintoja.

Lisätiedot

TK 10 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

TKI-osuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Hannele Siipola
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM20S
  LLM20S

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Harjoittelun tarkoituksena on tukea opiskelijan tiedollista kehittymistä, käytännön työelämävalmiuksien kehittymistä ja henkilökohtaisten valmiuksien kehittymistä.
Harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla alaan liittyvässä työympäristössä ja tehtävässä.

Sisältö

Harjoitteluinfot ennen harjoittelua
Harjoittelusopimuksen hyväksyttäminen
500 työtunnin mittainen harjoittelu alaan liittyvässä työympäristössä ja tehtävissä
Harjoittelun oppimistehtävä
Harjoittelupäiväkirja
Työnantajan palautteen haku
Harjoittelun arviointi ja raportointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa itsenäisesti etsiä kotimaasta tai ulkomailta ammatillista suuntautumistaan ja kehittymmistään tukevan harjoittelupaikan. Hän osallistuu harjoitteluinfoihin, täyttää harjoittelusopimuksen lomakkeella sekä hyväksyttää sopimuksen työnantajalla ja harjoittelukoordinaattorilla ennen allekirjoitusta.
Opiskelija osaa ottaa itsenäisesti selvää harjoittelupaikkansa organisaatiosta, toimintalogiikasta, erilaisista työtehtävistä ja tarjottavista palveluista.
Opiskelija osaa työskennellä harjoittelupaikan erilaissa työtehtävissä käyttäen hyväksi perus- ja ammattiopinnoissa hankittuja tietoja. Hän tunnistaa eri tehtävien merkityksen organisaatiossa.
Opiskelija määrittelee harjoittelun oppimistehtävän sopimusvaiheessa sekä suorittaa ja raportoi sen ohjeiden mukaan.
Opiskelija osaa reflektoida ammatillista kehittymistään sekä opintojen merkitystä. Opiskelija pitää päiväkirjaa ja laatii ohjeiden mukaisen harjoitteluraportin arvioiden harjoitteluaan.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut käytännön harjoittelujaksoaan loppuun tai ei ole laatinut vaadittuja raportteja ohjeen mukaan.

Esitietovaatimukset

Suoritettu perusopinnot ja riittävästi ammattiopintoja. Opintoja edellytetään olevan suoritettuna vähintään 105 op.

Lisätiedot

TK 20 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • ALM21K2
  ALM21K2
 • ALM21K
  ALM21K

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Itsenäisesti, opiskelijan oman aikataulun mukainen opiskelu.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Moodlesta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.Palautettaviin tehtäviin voidaan pyytää täydennyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä toiminnan pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimavarojen kokonaisuus, tutkielmaessee
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, raportti

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, nettitentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerit, henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 op ja 2 op HRM-suunnitelmat
Työoikeus 2 op nettitentti

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • AMA21S
  AMA21S
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa henkilöverotuksen periaatteet, verotusmenettelyn ja muutoksenhaun.

Sisältö

Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot)
Menojen vähennyskelpoisuus
Ilmoitusvelvollisuus ja muutoksenhaku
Lahja- ja perintöverotuksen perusteet
Varainsiirtovero

Oppimateriaalit

Niskakangas H. & Nuutinen R. 2022. Henkilöverotus. Alma Talent Pro Fokus
Puronen P. 2015. Perintö- ja lahjaverotus. Alma Talent Oy. Teos on saatavilla sähköisenä KamkFinnan kautta Alma Talent kirjahyllystä.
Finlex: (ajantasainen laisäädäntö). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
Tuloverolaki, 30.12.1992/1535, Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378 ja varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931
Vero.fi-sivusto

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Devmoodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa ohjatusti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija ei osaa soveltaa ohjatusti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Piententit Devmoodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa henkilöverotuksen periaatteet, verotusmenettelyn ja muutoksenhaun.

Sisältö

Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot)
Menojen vähennyskelpoisuus
Ilmoitusvelvollisuus ja muutoksenhaku
Lahja- ja perintöverotuksen perusteet
Varainsiirtovero

Oppimateriaalit

Niskakangas H. & Nuutinen R. 2022. Henkilöverotus. Alma Talent Pro Fokus
Puronen P. 2015. Perintö- ja lahjaverotus. Alma Talent Oy. Teos on saatavilla sähköisenä KamkFinnan kautta Alma Talent kirjahyllystä.
Finlex: (ajantasainen laisäädäntö). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
Tuloverolaki, 30.12.1992/1535, Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378 ja varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931
Vero.fi-sivusto

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Devmoodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa ohjatusti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ei tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija ei osaa soveltaa ohjatusti henkilöverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Piententit Devmoodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa henkilöverotuksen periaatteet, verotusmenettelyn ja muutoksenhaun.

Sisältö

Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot
Menojen vähennyskelpoisuus
Verotuksen toimittaminen
Perintö- ja lahjaverotuksen perusteet
Varainsiirtovero

Oppimateriaalit

Niskakangas H. & Nuutinen R. Henkilöverotus, Alma Talent Pro Fokus. Kirja on saatavilla sähköisenä KamkFinnan kautta Alman kirjahyllystä.

Verohallinnon materiaalit: vero.fi

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot.
Avain: henkiloverotus

Sisällön jaksotus

Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot)
Menojen vähennyskelpoisuus
Verotuksen toimittaminen
Perintö- ja lahjaverotuksen perusteet
Varainsiirtovero

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa soveltaa voimassa olevaa tuloverolainsäädäntöä omaan verotukseensa, laskea verotettavan ansio- ja pääomatulon sekä raportoida ne sähköisessä järjestelmässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Piententit

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kiitettävä
Opiskelija osaa soveltaa TVL:n säädöksiä ansio- ja pääomatulojen laskennassa sekä perintö ja lahjaverotustilanteissa.
Hyvä
Opiskelija osaa laskea verotettavat pääoma ja ansiotulot TVL:n säännösten mukaan.
Tyydyttävä
Opiskelija tuntee perusteet TVL:n mukaisessa henkilökohtaisten tulojen verotuksessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.06.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Vastuuopettaja

Eija Pekkonen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija osaa henkilöverotuksen periaatteet, verotusmenettelyn ja muutoksenhaun.

Sisältö

Verovelvollisuus
Suhteellinen ja progressiivinen verotus
Tulojen veronalaisuus (pääomatulot ja ansiotulot)
Menojen vähennyskelpoisuus
Ilmoitusvelvollisuus ja muutoksenhaku
Lahja- ja perintöverotuksen perusteet
Varainsiirtovero

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti kesäopintoina ja syyslukukauden aikana.

Oppimateriaalit

Niskakangas H. & Nuutinen R. 2022. Henkilöverotus. Alma Talent Pro Fokus
Puronen P. 2015. Perintö- ja lahjaverotus. Alma Talent Oy. Teos on saatavilla sähköisenä KamkFinnan kautta Alma Talent kirjahyllystä.
Finlex: (ajantasainen laisäädäntö). https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
Tuloverolaki, 30.12.1992/1535, Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378 ja varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931
Vero.fi-sivusto

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja
verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen. 3 opintopistettä vastaa n. 81 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Piententit Devmoodlessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija ei osaa soveltaa ohjatusti tuloverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti tuloverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tulkita henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa itsenäisesti tuloverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa henkilöverotuksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija soveltaa ohjatusti tuloverotuksen taustalla olevaa lainsäädäntöä erilaisiin tuloverotukseen liittyviin tapauksiin.

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kirjanpitolakia ja -asetusta käytännön tilanteisiin.

Sisältö

Hyvän kirjanpitotavan lähtökohdat: kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus, kirjanpitolautakunnan ohjeet, hyvä kirjanpitotapa

Aika ja paikka

Opiskelijan oman aikataulun mukaan.

Oppimateriaalit

Leppiniemi Jarmo - Leppiniemi Raili: Pieni kirjanpitovelvollinen, kirjanpito ja tilinpäätös. WSOYpro

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi. Kurssiavain hyvakirjanpitotapa
Essee

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustellusti soveltaa kirjanpidon lainsäädäntöä sekä muita kirjanpitoa sääteleviä ohjeita ja lausuntoja toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti kirjanpidon lainsäädäntöä toiminnassaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee kirjanpidon lainsäädännön sekä muut kirjanpitoa säätelevät ohjeet ja lausunnot. Hän osaa käyttää niitä ohjatusti toiminnassaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Kiitettävä
Opiskelija osaa perustellusti soveltaa kirjanpidon lainsäädäntöä sekä muita kirjanpitoa sääteleviä ohjeita ja lausuntoja toiminnassaan.
Hyvä
Opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti kirjanpidon lainsäädäntöä toiminnassaan.
Tyydyttävä
Opiskelija tuntee kirjanpidon lainsäädännön sekä muut kirjanpitoa säätelevät ohjeet ja lausunnot. Hän osaa käyttää niitä ohjatusti toiminnassaan.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet ja käytännön kirjanpito

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri markkinointiviestinnän keinoja ja kanavia, opiskelija ymmärtää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen sekä tavoitteiden, kohderyhmien, kokonaiskannattavuuden ja budjetin vaikutukset.

Opiskelija hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat sekä osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan. Opiskelija osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin.

Sisältö

Markkinointiviestinnän kokonaissuunnittelu
Markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus
Digitaalinen markkinointiviestintä
Digitaaliset mediat ja kanavat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja valintojen perustelu on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa oma-aloitteisesti valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot kanavat ja teoriataustat sekä ohjatusti soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pietarinen
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia taloutta ja erityisesti
kannattavuutta koskevia laskelmia.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille 3 op verran.

Sisältö

Yhteinen osa 3 op:
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä

Liiketalous 2 op:
Lisäyslaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Investointien kannattavuuden arviointi

Matkailu 2 op:
Hinnoittelu ja arvonlisävero
Taloudellisen tilanteen analysointi tilinpäätöstietojen avulla

Aika ja paikka

Työjärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Selander K. & Valli V. Hinnoittelu ja kannattavuus matkailu- ja ravitsemisalalla.
Teos saatavana myös e-kirjana, https://www.selanderoy.fi/digikirja/
käyttäjätunnus että salasana ovat kamkfi
Jomakka R., Koivusalo K., Lappalainen J. & Niskanen M. 2021. Laskentatoimi. Edita.

Oheismateriaalia:
Niskavaara E. 2017.Yritystaloutta esimiehille. Alma Talent
Pellinen J. 2017. Talousjohtaminen. Alma Talent.
Alhola. K. 2016. Toimintolaskenta. Alma Talent.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Palautettava tehtävä, LTS

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osaa tulkita liiketoiminnan suunnittelun ja johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii oma-aloitteisesti pienryhmässä kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä

Sisällön jaksotus

Liiketoiminnan suunnittelu
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Hinnoittelu
(Yrityksen taloudellisen tilanteen analystointi)

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti vaativia kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii ohjatusti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

LTS:n kirjallinen ja suullinen esitys pienryhmässä sekä opponointi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia taloutta ja erityisesti
kannattavuutta koskevia laskelmia.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille 3 op verran.

Sisältö

Yhteinen osa 3 op:
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä

Liiketalous 2 op:
Lisäyslaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Investointien kannattavuuden arviointi

Matkailu 2 op:
Hinnoittelu ja arvonlisävero
Taloudellisen tilanteen analysointi tilinpäätöstietojen avulla

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti vaativia kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii ohjatusti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia taloutta ja erityisesti
kannattavuutta koskevia laskelmia.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille 3 op verran.

Sisältö

Yhteinen osa 3 op:
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä

Liiketalous 2 op:
Lisäyslaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Investointien kannattavuuden arviointi

Matkailu 2 op:
Hinnoittelu ja arvonlisävero
Taloudellisen tilanteen analysointi tilinpäätöstietojen avulla

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti vaativia kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii ohjatusti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia ja hyväksikäyttää yrityksen johdon päätöksentekoa tukevia taloutta ja erityisesti
kannattavuutta koskevia laskelmia.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille 3 op verran.

Sisältö

Yhteinen osa 3 op:
Kannattavuuden hallinta
Talouden suunnittelu
Toimintolaskenta kustannuslaskentamenetelmänä

Liiketalous 2 op:
Lisäyslaskenta kustannuslaskentamenetelmänä
Investointien kannattavuuden arviointi

Matkailu 2 op:
Hinnoittelu ja arvonlisävero
Taloudellisen tilanteen analysointi tilinpäätöstietojen avulla

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti vaativia kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii itsenäisesti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa johdon laskennan taustalla olevaa teoriaa
Opiskelija laatii ohjatusti kannattavuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä laskelmia
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Junior-KLT -tasotesti mittaa osaamisen tasoa ja kykyä taloushallinnon tehtäviin. Taloushallinnon opiskelijoille suunnattu Junior-KLT -tasotesti antaa eväitä ammattilaisuralle ja valmentaa esimerkiksi tulevaisuudessa suoritettavaan KLT-pätevyyteen.

Sisältö

Junior-KLT -tasotesti käsittelee taloushallinnon osaamista laaja-alaisesti kirjanpidosta, verotuksesta, yhtiöoikeudesta, johdon laskentatoimesta ja rahoituksesta.

Aika ja paikka

Junior-KLT -tasotesti on taloushallinnon opiskelijoille suunnattu tasotesti, jonka järjestää Taloushallintoliitto/Tili-instituuttisäätiö valvottuna etätenttinä. Taloushallintoliitto/Tili-instituuttisäätiö ilmoittaa vuosittain järjestettävän tasotestin päivämäärät. Tasotesti järjestetään yleensä huhtikuussa ja joulukuussa. Ilmoittautuminen tasotestiin Taloushallintoliiton/Tili-instituuttisäätiön ilmoittaman erillisen aikataulun mukaan. Junior-KLT -tasotesti suositellaan suoritettavaksi taloushallinnon opintojen loppuvaiheessa (3. vuoden loppupuolella).

Oppimateriaalit

Junior-KLT -tasotestin aihealueet: Kirjanpito (ajankohtaiset kysymykset, tilinpäätös, vero-oikeus, yhtiöoikeus, johdon laskentatoimi ja rahoitus sekä taloushallinnon toimialastandardi (Taloushallintopalvelualan hyvä tapa, toimialastandardi TAL-STA). Suositellaan kerrattavaksi taloushallintoon suuntautuvien opintojaksojen sisällöt kattavasti.

Opetusmenetelmät

Taloushallintoliiton/Tili-instituuttisäätiön järjestämä sähköinen tasotesti (valvottu etätentti). Opiskelija valmistautuu tasotestiin itsenäisesti opiskelemalla ja kertaamalla taloushallinnon opintojen sisältöjä laajasti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Junior-KLT -tasotesti mittaa osaamisen tasoa ja kykyä taloushallinnon tehtäviin. Junior-KLT antaa eväitä ammattilaisuralle ja valmentaa esimerkiksi tulevaisuudessa suoritettavaan KLT-pätevyyteen. Junior-KLT on tasotesti, eikä se anna erillistä sertifiointia tai pätevyyttä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Taloushallintoliitto/Tili-instituuttisäätiö ilmoittaa vuosittain järjestettävän tasotestin päivämäärät. Tasotesti järjestetään yleensä huhtikuussa ja joulukuussa. Ilmoittautuminen tasotestiin Taloushallintoliiton/Tili-instituuttisäätiön ilmoittaman erillisen aikataulun mukaan. Junior-KLT -tasotesti suositellaan suoritettavaksi taloushallinnon opintojen loppuvaiheessa (3. vuoden loppupuolella).

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Junior-KLT -tasotestiin osallistunut opiskelija saa osallistumistodistuksen.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tili-instituuttisäätiö määrittelee Junior-KLT -tasotestin arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet. Osallistuja saa osallistumistodistuksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tili-instituuttisäätiö määrittelee Junior-KLT -tasotestin arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet. Osallistuja saa osallistumistodistuksen.

Esitietovaatimukset

Junior-KLT -tasotesti suositellaan suoritettavaksi taloushallinnon opintojen loppuvaiheessa (3. vuoden loppupuolella).

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

KAMKstart liiketalos -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomi tutkinto-opintoja.

Suorittamalla KAMKstart liiketalous -opinnot 15 op, saat oikeuden hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun erillishaussa liiketalouden tradenomitutkintokoulutukseen.

Sisältö

Tämä KAMKstart opintokokonaisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita saamaan paremman käsityksen liiketalouden tradenomikoulutuksesta sekä antaa heille valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. KAMKstart opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden oman kiinnostuksen syventämiseen liiketalouden monipuolisessa maailmassa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

KAMKstart opinnot on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille. Ennen KAMKstart opintoihin ilmoittautumista, keskustelethan suoritettavista opinnoista toisen asteen opinto-ohjaajasi kanssa.

Huomiothan myös, sinun tulee liittää toisen asteen opiskelutodistus ilmoittautumislomakkeelle.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Mika Pietarinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella turvallisen, vastuullisen ja liiketoiminnallisesti kannattavan tapahtuman.

Sisältö

Tapahtumien sisällöllinen, tekninen ja taloudellinen tuotanto
Tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset
Tapahtumien ekosysteemi
Tapahtumamarkkinointi
Turvallinen ja vastuullinen tapahtuma

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija tietää kansantaloustieteen peruskäsitteiden sisällön ja ymmärtää mikro- ja makrotalouden syy-seuraussuhteet. Opiskelija tunnistaa globaalin, kansainvälisen talouden keskeiset käsitteet ja talousalueiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Hän osaa hankkia taloustieteellistä, ajankohtaista tietoa ja laatia tutkielmaesseen ja esityksen.

Sisältö

Kansantaloustieteen peruskäsitteet
Mikrotalousteoria, makrotalousteoria
Aluetalouksien kehittymisen tekijät
Kansainvälinen talous

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024 eli tammi-toukokuussa
Kerran viikossa 2,5 tunnin lähiopetus kampuksella.
Työharjoittelu viikoilla 12-15.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja kirjallisuusvinkit ovat Repussa.

Opetusmenetelmät

4/5 opintopistettä: Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu.
1/5 opintopiste: Työharjoittelu ja harjoitteluraportin kirjoittaminen ja esittäminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset vierailijat, talouden webinaarit ja seminaarit.
Mahdolliset vierailut lähialueella toimiviin yrityksiin, rahoituslaitoksiin ja/tai julkisen sektorin organisaatioihin.
Työharjoittelu neljän viikon ajan, ja siihen liittyvän raportin kirjoittaminen ja esittäminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Kansainvälisyys

Mahdolliset vierailijaluennot ulkomaisista oppilaitoksista, yrityksistä ja organisaatioista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen suorittaminen on mahdollista opettajan antamien tehtävien ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Tästä on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa. Tehtävänanto ja palautus on Repussa.

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat taloustieteen korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava taloustieteen osaaminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa arvioida erilaisia tietolähteitä.
Opiskelija osaa etsiä tietoa ja perustella tietolähteiden käytön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan.
Opiskelija osaa rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä.
Opiskelija osaa etsiä yksittäiseen tilanteeseen tietoa erilaisista tietolähteistä.
Opiskelija osaa erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla suoritetaan seuraavat tehtävät, jotka merkataan osasuorituksina Peppiin:

1 op Harjoitteluraportin tämän opintojakson tehtävät (Hyväksytty - Täydennettävä - Hylätty)
1 op = 10 p. Läsnäolo ja tuntitehtävät
1 op = 10 p. Talouskurssi-fi (yksilötehtävä)
1 op = 10 p. Oma talous (yksilötehtävä)
1 op = 20 p. Alkutesti tai lopputentti (läpimenoraja 10 pistettä)
Opintojakson palautetut tehtävät voi opiskelija itse merkitä suoritetuiksi, jolloin ne näkyvät Repun oikean reunan valikossa edistymisen seurantapalkissa.


Arvosana määräytyy tehtävistä saadun kokonaispistemäärän perusteella.
5 = 45-50 pistettä
4 = 38-44 pistettä
3 = 32-37 pistettä
2 = 26-31 pistettä
1 = vähintään 25 pistettä ja jokainen osasuoritustehtävä on suoritettu hyväksytysti

Lisätiedot

Sisältää Työelämäjakso 1op. TKI 1op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hannele Siipola
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa projektitoimintaa, kehittämistyökaluja ja laatuajattelua
konkreettiseen kehittämiskohteeseen.

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet. Hän ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä työ- tai muun yhteisön kanssa. Hän osaa soveltaa kehittämisessa alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Kehittämisprojektin toteutus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:
Opiskelija tietää hyvin kehittämisprojektien keskeisestä sisällöstä ja soveltamismahdollisuuksista.
Opiskelija tuntee hyvin projektihallintoa ja –tehtäviä.
Opiskelija ymmärtää hyvin projektitoiminnan laatuvaatimuksia ja riskejä. Tunnistaa hyvin projektitoiminnan edellytykset ja toteuttamaan projektin.
Opiskelija osaa hyvin tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.
Taidot:
Opiskelija tunnistaa hyvin projektitoiminnan edellytykset ja toteuttaa hyvin projektin.
Opiskelija osaa hyvin tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.
Pätevyys:
Opiskelija pystyy hyvin arvioimaan projektiryhmän toimintaa.
Opiskelija tunnistaa projektitoiminnan edellytykset ja toteuttaa projektin hyvin.
Opiskelija osaa hyvin tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedot:
Opiskelija tietää melko hyvin kehittämisprojektien keskeisestä sisällöstä ja soveltamismahdollisuuksista.
Opiskelija tuntee jonkin verran projektihallintoa ja –tehtäviä.
Opiskelija ymmärtää osittain projektitoiminnan laatuvaatimuksia ja riskejä. Tunnistaa osittain projektitoiminnan edellytykset ja toteuttamaan projektin.
Opiskelija osaa jonkin verran tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.
Taidot:
Opiskelija tunnistaa melko hyvin projektitoiminnan edellytykset ja toteuttamaan projektin.
Opiskelija osaa melko hyvin tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.
Pätevyys:
Opiskelija pystyy melko hyvin arvioimaan projektiryhmän toimintaa.
Opiskelija tunnistaa projektitoiminnan edellytykset ja toteuttamaan projektin melko hyvin.
Opiskelija osaa melko hyvin tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedot:
Opiskelija tietää jonkin verran kehittämisprojektien keskeisestä sisällöstä ja soveltamismahdollisuuksista.
Opiskelija tuntee jonkin verran projektihallintoa ja –tehtäviä.
Opiskelija ymmärtää osittain projektitoiminnan laatuvaatimuksia ja riskejä.
Taidot:
Opiskelija tunnistaa osittain projektitoiminnan edellytykset ja toteuttamaan projektin.
Opiskelija osaa jonkin verran tuottaa projektiraportointia itsenäisesti.
Pätevyys:
Opiskelija pystyy jonkin verran arvioimaan projektiryhmän toimintaa.

Esitietovaatimukset

Projektitoiminta, Kehittämistoiminnan perusteet, Laatuajattelu ja laadun kehittäminen

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija tietää organisaatioiden ja toiminnan tutkimisen ja kehittämisen tekniikoita. Opiskelija tietää laatuajattelun kehityksen. Opiskelija hahmottaa laadun merkityksen
organisaation toiminnalle ja menestykselle. Hän osaa kuvata prosesseja, etsiä niistä kehityskohteita ja ymmärtää jatkuvan kehittämisen ja projektoinnin toimintavat. Hän osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä.

Sisältö

Kehittämistoiminnan periaatteet
Kehittämismenetelmät
Laatuajattelu / LEAN
Laatutyökalut

Aika ja paikka

Kontaktikerrat monimuodon kontaktipäivisin lukujärjestyksen mukaisest.
Osasuoritukset on palautettava 31.5.2024 mennessä. Poikkeavista aikatauluista sovittava opettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään Moodlessa. Oppimateriaalit ovat verkkojulkaisuja ja KAMK kirjaston e-kirjoija.

Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavissa oleva opintojakso, avain moodleen on welcome
Keväällä 2024 on neljä kontaktikertaa, jotka nauhoitetaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa opiskelija voi käytännöllisissä osioissa tutkia ja kehittää omaa työyhteisöään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttikirja Sari Torkkola Lean asiantuntijatyön johtamisessa.
Opiskelija voi tehdä tentin 31.5.2024 mennessä ja uusia yhden kerran ko aikana.

Poikkeavista tenttijärjestelyistä sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan korvata campusonlinen vastaavilla opintojaksoilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta n. 10 h, itsenäistä työskentelyä 125 h

Sisällön jaksotus

Moodlessa:
- kehittämistoiminta
- LEAN
- laatuajattelu ja laatyökalut
- prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen
- itsearviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:
Opiskelija tietää hyvin kehittämistoiminnan ja laatuajattelun keskeiset sisällöt ja soveltamismahdollisuudet.
Opiskelija tuntee hyvin kehittämismenetelmiä ja laadun kehittämisen tekniikoita.
Taidot:
Opiskelija osaa hyvin soveltaa kehittämiskäytänteitä.
Pätevyys:
Opiskelija osaa soveltaa kehittämis- ja laatutyökaluja oman organisaation kehittämiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedot:
Opiskelija tietää melko hyvin kehittämistoiminnan keskeiset sisällöt ja soveltamismahdollisuudet.
Opiskelija tuntee melko hyvin kehittämismenetelmät ja laatutekniikat..
Taidot:
Opiskelija osaa melko hyvin soveltaa kehittämismenetelmiä ja laatutekniikoita.
Pätevyys:
Opiskelija osaa hahmottaa kehittämis- ja laatutyökalujen soveltamisen,

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedot:
Opiskelija tietää jonkin verran kehittämistoiminnan keskeistä sisällöä ja soveltamismahdollisuuksista.
Opiskelija tuntee jonkin verran kehittämismenetelmiä ja laatuajattelun tekniikoita.
Taidot:
Opiskelija osaa jonkin verran soveltaa kehittämismenetelmiä.
Pätevyys:
Opiskelija pystyy hahmottamaan kehittämis- ja laatutyökalut.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa:
- kehittämistoiminta 20 pistettä
- LEAN 10 pistettä
- laatuajattelu ja laatyökalut 10 pistettä
- prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen 15 pistettä
- itsearviointi 15 pistettä
- kokoava kirjatentti (Sari Torkkola) 30 p

Opintojakso on hyväksytty arvosanalla 1, kun pisteitä on 50 p.

Lisätiedot

TKI pisteet 5op

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskilpailukeinot ja ymmärtää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen merkityksen osana kannattavaa liiketoimintaa. Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa asiakaslähtöisiä käytännön ratkaisuja sekä oppii arvioimaan ja hyödyntämään markkinointia organisaation kilpailukeinona.

Sisältö

Markkinoinnin kilpailukeinot
Asiakkuuksien hallinta
Palveluprosessit ja toimintaympäristö
Hinnoittelustrategiat
Saatavuuden kehittäminen
Markkinointiviestinnän osat

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu kerran viikossa 2,5-tunnin tapaamisissa joko lähitapaamisissa kampuksella tai etätapaamisissa Teamissä. Suorituspaikka on merkitty Repussa olevaan aikatauluun.

Teams-tapaamisiin opiskelija voi osallistua tietokoneella tai puhelimella. Opiskelijalla on oltava toimiva mikrofoni ja kamera Teams-tapaamisten aikana, jotta hänet voidaan katsoa läsnäolevaksi.

Oppimateriaalit

Reppu: Luentomateriaalit, erikseen ilmoitetut artikkelit, raportit ja muu oheismateriaali.
Kirjallisuus: Bergström, Seija & Leppänen Arja (2015 tai uudempi painos) Yrityksen asiakasmarkkinointi: Markkinoinnin kilpailukeinot.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset vierailut lähialueen yrityksiin ja tapahtumiin.

Työelämäjaksoon linkittyvät seuraavat suoritukset:
- Työkirja (yksilötehtävä, 1 op): Opintojaksolla opiskellut teoriat ja käsitteet havainnollistetaan ja analysoidaan raportissa, jossa hyödynnetään harjoittelupaikan tarjoamia käytäntöjä
- Harjoitteluraportti (1 op): Opintojakson sisältöä käsittelevä tehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Torstaina 14.3. oppitunnilla.
Uusintatentti on KAMKin uusintatenttipäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat opintojakson sisältöihin liittyvät korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava opintojakson sisältöihin liittyvä osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä tarkoittaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritukset
Opintojaksolla suoritetaan seuraavat osasuoritukset:
) 1 op = 20 p. Osallistuminen opetukseen ja erikseen määriteltyjen tehtävien tekeminen
) 1 op = 20 p. Tentti
) 1 op = 20 p. Ryhmätyö
) 1 op = 20 p. Työkirja (yksilötehtävä)
) 1 op = Harjoitteluraportin tämän opintojakson tehtävä (hyväksytty - täydennettävä -hylätty)

Arviointi
Opintojakso arvioidaan (1-5) kokonaispistemäärän (maks. 80 p.) perusteella seuraavasti:
5 = 90 % = 72 -80 p.
4 = 80 % = 64 - 71 p.
3 = 70 % = 56 - 63 p.
2 = 60 % = 48 - 55 p.
1 = min. 50 % = 40 – 47 p.
0 = < 50 % = alle 40 p.

Esitietovaatimukset

Asiakassuuntainen markkinointi

Lisätiedot

Päivätoteutuksessa opintojakso sisältää kevään Työelämäjakson (1 op). TKI 1 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Meriläinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskilpailukeinot ja ymmärtää asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen merkityksen osana kannattavaa liiketoimintaa. Opiskelija osaa kehittää ja soveltaa asiakaslähtöisiä käytännön ratkaisuja sekä oppii arvioimaan ja hyödyntämään markkinointia organisaation kilpailukeinona.

Sisältö

Markkinoinnin kilpailukeinot
Asiakkuuksien hallinta
Palveluprosessit ja toimintaympäristö
Hinnoittelustrategiat
Saatavuuden kehittäminen
Markkinointiviestinnän osat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Esitietovaatimukset

Asiakassuuntainen markkinointi

Lisätiedot

Päivätoteutuksessa opintojakso sisältää kevään Työelämäjakson (1 op). TKI 1 op

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjata monipuolisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija tuntee tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
Opiskelija perehtyy kirjanpitoa säätävään lainsäädäntöön

Sisältö

Kausikirjanpito ja tilinpäätös
Tilinpäätösasiakirjat
Kirjanpidon kokonaisharjoituksia
Kirjanpitolainsäädäntö ja Kilan ohjeet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Tomperi, Soile: Käytännön kirjanpito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja: Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi: Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä. Hän käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja ja arvioi niitä kriittisesti sekä toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija käyttää ohjatusti toiminnassaan kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan ryhmässä.

Esitietovaatimukset

Korkeakoulutasoinen opintojakso: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito).

Kajaanin Ammattikorkeakoulun kurssien suositeltava suoritusjärjestys:
- Laskentatoimen perusteet
- Käytännön kirjanpito
- Arvonlisäverotus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjata monipuolisia liiketapahtumia ja laatia tilinpäätöksen. Opiskelija tuntee tilinpäätösasiakirjojen sisällön.
Opiskelija perehtyy kirjanpitoa säätävään lainsäädäntöön

Sisältö

Kausikirjanpito ja tilinpäätös
Tilinpäätösasiakirjat
Kirjanpidon kokonaisharjoituksia
Kirjanpitolainsäädäntö ja Kilan ohjeet

Oppimateriaalit

Oppikirja: Tomperi, Soile: Käytännön kirjanpito. Edita, uusin painos.
Harjoituskirja: Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi: Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. Edita, uusin painos.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä. Hän käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja ja arvioi niitä kriittisesti sekä toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija käyttää ohjatusti toiminnassaan kirjanpidon tekniikoita ja malleja sekä osallistuu toimintaan ryhmässä.

Esitietovaatimukset

Korkeakoulutasoinen opintojakso: Laskentatoimen perusteet (kahdenkertainen kirjanpito).

Kajaanin Ammattikorkeakoulun kurssien suositeltava suoritusjärjestys:
- Laskentatoimen perusteet
- Käytännön kirjanpito
- Arvonlisäverotus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laskentatoimen merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet. Tämän lisäksi hän osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tuloslaskelman ja taseen perusteella.

Sisältö

Laskentatoimi yrityksen osa-alueena
Kahdenkertainen kirjanpito
Tilinpäätöksen rakenne
Arvonlisäverotuksen perusteet
Johdatus tilinpäätösanalyysiin

Oppimateriaalit

Oppikirja: Jormakka, Raija – Koivusalo, Kaija – Lappalainen, Jaana – Niskanen, Mervi. (7.-8., uudistettu painos, 2022). Laskentatoimi. Edita.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä tunnuslukujen avulla.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja arvioi niitä kriittisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita tilinpäätöksen tunnuslukuja ja laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen talouden seurannassa.
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet, sekä osaa laskea tilinpäätöksen tunnuslukuja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laskentatoimen merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet. Tämän lisäksi hän osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tuloslaskelman ja taseen perusteella.

Sisältö

Laskentatoimi yrityksen osa-alueena
Kahdenkertainen kirjanpito
Tilinpäätöksen rakenne
Arvonlisäverotuksen perusteet
Johdatus tilinpäätösanalyysiin

Oppimateriaalit

Oppikirja: Jormakka, Raija – Koivusalo, Kaija – Lappalainen, Jaana – Niskanen, Mervi. (7.-8., uudistettu painos, 2022). Laskentatoimi. Edita.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, verkko-opinnot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso edellyttää 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä tunnuslukujen avulla.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja arvioi niitä kriittisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita tilinpäätöksen tunnuslukuja ja laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen talouden seurannassa.
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet, sekä osaa laskea tilinpäätöksen tunnuslukuja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Saara Manninen
Vastuuopettaja

Saara Manninen

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija tuntee laskentatoimen merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen perusperiaatteet. Tämän lisäksi hän osaa arvioida yrityksen taloudellista tilannetta tuloslaskelman ja taseen perusteella.

Sisältö

Laskentatoimi yrityksen osa-alueena
Kahdenkertainen kirjanpito
Tilinpäätöksen rakenne
Arvonlisäverotuksen perusteet
Johdatus tilinpäätösanalyysiin

Aika ja paikka

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu. Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaalit

Oppikirja: Jormakka, Raija – Koivusalo, Kaija – Lappalainen, Jaana – Niskanen, Mervi. (7.-8., uudistettu painos, 2022). Laskentatoimi. Edita.
Muu ReppuMoodlessa mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. 5 opintopistettä vastaa n. 135 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä tunnuslukujen avulla.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja arvioi niitä kriittisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita tilinpäätöksen tunnuslukuja ja laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen talouden seurannassa.
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet, sekä osaa laskea tilinpäätöksen tunnuslukuja.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä tunnuslukujen avulla.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita ja arvioi niitä kriittisesti.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet.
Opiskelija osaa tulkita tilinpäätöksen tunnuslukuja ja laatia tilinpäätöksen.
Opiskelija käyttää toiminnassaan itsenäisesti kirjanpidon tekniikoita.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen yrityksen talouden seurannassa.
Opiskelija osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusperiaatteet, sekä osaa laskea tilinpäätöksen tunnuslukuja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu. Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 5 opintopisteen laajuinen. 5 opintopistettä vastaa n. 135 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- indeksit ja rahan arvo
- korkolaskenta
- luotot
- investointimenetelmät
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- indeksit ja rahan arvo
- korkolaskenta
- luotot
- investointimenetelmät
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän osaa arvioida yrityksen liiketoimintapotentiaalin markkinoilla. Hän osaa tehdä tarvittavia kannattavuus- ja rahoituslaskelmia. Hän saa valmiudet oman yrityksen perustamiseen tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaansa.

Sisältö

Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi liiketoiminnan aikaansaamiseksi ja kehittämiseksi.

Aika ja paikka

1.8.-31.12.2023.

Oppimateriaalit

Mika Kamensky, Strateginen johtaminen ja menestyksen timantti. Saatavana e-kirjana Kamkin kirjastosta. Lisäksi sähköisellä alustalla toimiva Yritystulkki sekä Moodlessa oleva aineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäinen pienryhmätyöskentely. Vertaisarviointi. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettava tehtäväkirja, ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOTointi tarkastellaan tapauskohtaisesti ahotoinnin periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työaika on 5 x 27 tuntia, yhteensä 135 tuntia.

Sisällön jaksotus

Sisältökokonaisuus jakautuu
- Liikeidea
- Sidosryhmät ja verkostoituminen
- Markkina-, kilpailija- sekä yritysanalyysit => Yhdistyvät SWOT-analyysiin
- Kestävä kehitys ja liiketoiminta
- Strateginen suunnittelu prosessina
- Strateginen arkkitehtuuri
- Kannattavuus-, investointi ja rahoituslaskelmat

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti liiketoimintasuunnitelman toteutumista hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa analysoida laatimansa liikeidean asiakaslähtöisyyttä, tavoitteellisuutta, kannattavuutta ja kestävää kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla ja perustella yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja. Osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa liiketoimintasuunnitelman tekniikoita ja kestävän kehityksen malleja.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää liiketoimintasuunnitelman peruskäsitteitä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmassa on riittävät tiedot yritystoiminnan aloittamiseen ja kestävään kehitykseen.

Esitietovaatimukset

Perusopinnot

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Hän osaa arvioida yrityksen liiketoimintapotentiaalin markkinoilla. Hän osaa tehdä tarvittavia kannattavuus- ja rahoituslaskelmia. Hän saa valmiudet oman yrityksen perustamiseen tai kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaansa.

Sisältö

Yrityksen strateginen suunnitteluprosessi liiketoiminnan aikaansaamiseksi ja kehittämiseksi.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti liiketoimintasuunnitelman toteutumista hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa analysoida laatimansa liikeidean asiakaslähtöisyyttä, tavoitteellisuutta, kannattavuutta ja kestävää kehitystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvailla ja perustella yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja. Osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa liiketoimintasuunnitelman tekniikoita ja kestävän kehityksen malleja.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää liiketoimintasuunnitelman peruskäsitteitä ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmassa on riittävät tiedot yritystoiminnan aloittamiseen ja kestävään kehitykseen.

Esitietovaatimukset

Perusopinnot

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023
Kajaanin kampuksella
Työelämäjakso kevät 2024

Oppimateriaalit

Oppikirja: Liiketoimintaosaaminen; Menestyvän liiketoiminnan perusta
Tekijät: Viitala R, Jylhä E.
Kustantaja: Edita. Kirja on saatavana Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. ryhmätyöskentely)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Keväällä 2024 suoritettava työelämäjakso 1 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat yrityksen perusteita käsittelevät korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava yritystoiminnan osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia, yhteensä 5 * 27 h = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Syksy 2023 lähiopetus kampuksella 4 op ja kevät 2024 työelämäjakso 1 op.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetus lukujärjestyksen mukaisesti syyslukukauden 2023 aikana

Oppimateriaalit

Oppikirja: Liiketoimintaosaaminen; Menestyvän liiketoiminnan perusta. Tekijät: Viitala R, Jylhä E. Kustantaja: Edita. Kirja on saatavana Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta myös e-kirjana.
Myös muut liiketalouden oppikirjat käyvät, sillä perusasiat on kaikissa kirjoissa samat.

Reppu-verkko-oppimisympäristön aineistot ja testit.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. ryhmätyöskentely)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yrittäjän haastattelu on yksi opintojakson tehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia, yhteensä 5 * 27 h = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Syksylukukauden 2023 aikana

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pietarinen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella liikunta-alan liiketoimintaa, osaa kuvailla asiakasymmärryksen merkityksen liiketoiminnassa ja kertoa alan yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Sisältö

Perehtyminen oman mielenkiinnon mukaisesti yrittäjyyteen / liiketoimintaan / johtamiseen
Asiakasymmärrys
Liiketoiminnan suunnittelu
Liikunta-alan yrittäjyyden mahdollisuudet
Tekoälyn hyödyntäminen ideoinnissa

Aika ja paikka

Kajaani
Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Osoitettu Repussa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Liikunta-alan yrittäjyyteen perehtyminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetustoteutus on opintojakson ensisijainen suoritustapa. Opiskelija voi pyytää mahdollisuutta vaihtoehtoiseen, täysin itsenäiseen suoritustapaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133 h opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Sisällön jaksotus

Osoitetaan Repussa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

fi
Ilmoittautumisaika

04.05.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella liikunta-alan liiketoimintaa, osaa kuvailla asiakasymmärryksen merkityksen liiketoiminnassa ja kertoa alan yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Sisältö

Perehtyminen oman mielenkiinnon mukaisesti yrittäjyyteen / liiketoimintaan / johtamiseen
Asiakasymmärrys
Liiketoiminnan suunnittelu
Liikunta-alan yrittäjyyden mahdollisuudet
Tekoälyn hyödyntäminen ideoinnissa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.

Sisältö

Strateginen markkinointiajattelu ja sen osa-alueet
Markkinoinnin johtamisen tehtäväalueet ja liiketoiminnan kehittäminen
Brändi markkinoinnin strategisena osa-alueena
Innovatiivisuus ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla strategisen markkinoinnin käsitteiden ja elementtien sisältöjä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Hän kykenee arvioimaan laaja-alaisesti tehtyjä strategisia valintoja ja niiden pohjalta saavutettua lopputulosta sekä tulevaisuuden näkymiä erimerkkiyritysten osalta, ja vertailemaan eri vaihtoehtoja käytännön tilanteissa sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys aihealueeseen ja kyky soveltaa tietoa caseratkaisuissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Strategisen markkinoinnin käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja kokonaisuuksien jäsentäminen on loogista. Opiskelija osaa myös hyödyntää ja soveltaa keskeisiä käsitteitä ja –elementtejä analysoidessaan tai ratkaistessaan käytännön case-tilanteita ja tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee pääpiirteissään kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja niiden sisällöt. Aihealueen kokonaisuuden hahmottaminen ja käsitteiden käyttö on puutteellista. Opiskelija hyödyntää tehtävänratkaisussa tarvittavia käsitteitä jossain määrin, käsitteiden käyttö sovellustehtävissä onnistuu joiltain osin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää strategisen markkinointiajattelun periaatteet osana yrityksen liiketoimintastrategian kehittämistä.

Sisältö

Strateginen markkinointiajattelu ja sen osa-alueet
Markkinoinnin johtamisen tehtäväalueet ja liiketoiminnan kehittäminen
Brändi markkinoinnin strategisena osa-alueena
Innovatiivisuus ja asiakaslähtöisten toimintojen ja tuotteiden kehittäminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla strategisen markkinoinnin käsitteiden ja elementtien sisältöjä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Hän kykenee arvioimaan laaja-alaisesti tehtyjä strategisia valintoja ja niiden pohjalta saavutettua lopputulosta sekä tulevaisuuden näkymiä erimerkkiyritysten osalta, ja vertailemaan eri vaihtoehtoja käytännön tilanteissa sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys aihealueeseen ja kyky soveltaa tietoa caseratkaisuissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Strategisen markkinoinnin käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja kokonaisuuksien jäsentäminen on loogista. Opiskelija osaa myös hyödyntää ja soveltaa keskeisiä käsitteitä ja –elementtejä analysoidessaan tai ratkaistessaan käytännön case-tilanteita ja tehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee pääpiirteissään kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja niiden sisällöt. Aihealueen kokonaisuuden hahmottaminen ja käsitteiden käyttö on puutteellista. Opiskelija hyödyntää tehtävänratkaisussa tarvittavia käsitteitä jossain määrin, käsitteiden käyttö sovellustehtävissä onnistuu joiltain osin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mervi Väisänen
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM

Tavoitteet

Opiskelija saa valmiudet yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan tiedon hankintaan markkinointitutkimuksen avulla. Opiskelija ymmärtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella tutkimuskokonaisuuden ja soveltaa sopivaksi katsomaansa tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa selvittämiseksi sekä raportoida tutkimuksen tulokset.

Sisältö

- Markkinointitutkimuksen käsitteet, tarpeet ja tavoitteet
- Eettisyys markkinointitutkimuksessa
- Laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät markkinointitutkimuksessa
- Tutkimussuunnitelman laatiminen valitun tutkimusmenetelmän näkökulmasta
- Tutkimustyökalun suunnittelu kysely, haastattelu ja havainnointitutkimuksissa
- Tutkimuksen tekeminen ja tulosten analysointi
- Johtopäätökset ja tutkimusraportin laatiminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hyödyntää, vertailee ja soveltaa keskeisiä markkinointitutkimukseen liittyviä sisältöjä ja peruskäsitteitä. Käsitteiden käyttö tutkimuskokonaisuudessa on monipuolista, asiantuntevaa ja perusteltua.
Opiskelija kykenee tehokkaasti yhdistämään aikaisempaa markkinointiosaamista markkinointitutkimuksen tekemisessä. Opiskelija osoittaa tutkimusraportissa, analysoinnissa ja johtopäätöksissä kriittistä arviointia ja huomioi tulevaisuuden haasteet. Markkinointitutkimukselle asetetut tavoitteet saavutetaan oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa ja selittää keskeiset markkinointitutkimukseen liittyvät sisällöt ja peruskäsitteet. Käsitteiden käyttö ja teorian hyödyntäminen tutkimussuunnitelmassa on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa parhaiten soveltuvaa tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen tekeminen, analysointi ja johtopäätösten tekeminen muodostaa loogisen tutkimuskokonaisuuden.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja osaa perustella tutkimusraportissa tehdyt ratkaisut.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija nimeää, ymmärtää ja osittain hyödyntää keskeisiä markkinointitutkimukseen liittyviä sisältöjä ja peruskäsitteitä. Tutkimussuunnitelma on vielä kuvaileva ja selkeän tutkimuskokonaisuuden muodostamisessa, analysoinnissa ja raportoinnissa on puutteita.
Opiskelija osaa avustetusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimusmenetelmän. Aiemmin opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen toteutuu osittain tutkimuksen tekemisessä.
Opiskelija tarvitsee vielä ohjausta tutkimusraportin johtopäätösten tekemisessä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri markkinointiviestinnän keinoja ja kanavia, opiskelija ymmärtää integroidun markkinointiviestinnän merkityksen sekä tavoitteiden, kohderyhmien, kokonaiskannattavuuden ja budjetin vaikutukset.

Opiskelija hallitsee digitaalisen markkinointiviestinnän keinot ja kanavat sekä osaa valita ne tilanteen ja tavoitteen mukaan. Opiskelija osaa tuottaa julkaisukelpoista sisältöä eri välineisiin.

Sisältö

Markkinointiviestinnän kokonaissuunnittelu
Markkinointiviestinnän keinot ja kanavat
Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus
Digitaalinen markkinointiviestintä

Aika ja paikka

Kampus lähiopetus
Markkinoinnin simulaatioluokka
Syyslukukausi 2023

Oppimateriaalit

Edita Viesti perille! Tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa. Digikirja
Alma talent Bisneskirjasto: Digimarkkinointi
Alma talent Bisneskirjasto: Sisältöstrategia
Alma talent Bisneskirjasto: Johdata asiakkaasi verkkoon

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Pienryhmätyöskentely
Projektityö - työelämälähtöinen case

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projekti
Visit-KAMK-tapahtuman markkinointiviestintä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Kansainvälisyys

Mahdollinen yhteisprojekti kv-ryhmän kanssa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Kuuluu osana Markkinointiviestinnän moduliin

Asiakassuuntainen markkinointi -opintojakso suoritettu hyväksytysti ennen modulin alkua

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja valintojen perustelu on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa oma-aloitteisesti valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa osittain käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot kanavat ja teoriataustat sekä ohjatusti soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetuksen tuntitehtävät ja tuntiaktiivisuus
Kirjatehtävä
Case-projekti

Hylätty (0)

-

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja valintojen perustelu on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa oma-aloitteisesti valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä. Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen parhaiten sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot, kanavat ja teoriataustat sekä soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa osittain käyttää ja soveltaa markkinointiviestinnän perusteorioita ja -käsitteitä.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot kanavat ja teoriataustat sekä ohjatusti soveltaa niitä eri markkinointiviestinnän osa-alueissa.

Esitietovaatimukset

Markkinoinnin perusteet / Asiakassuuntainen markkinointi kurssi suoritettu hyväksytysti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa visuaalisen viestinnän ja mediasuunnittelun perustiedot ja -taidot. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation viestintämateriaaleja ja mediasisältöjä toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Opiskelija osaa visuaalisen suunnittelut perusteorian ja oppii käyttämään valittuja kuvankäsittely-, videoeditointi ja taitto-ohjelmia.

Sisältö

Digitaalinen mediatila, aineiston suunnittelu ja tuottaminen
Luettavuus ja typografinen suunnittelu
Sommittelu, kuvitus ja visuaaliset ilmaisutekijät
Mielikuvien luominen markkinointiviestinnässä
Painokelpoinen visuaalinen julkaisu
PhotoShop- ja InDesign -ohjelmat

Aika ja paikka

Syyslukukausi
Kampus

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Tuntitehtävät
Ryhmätehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännönläheinen projektityö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson puolessa välin

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 4h/vko
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

1. Teema Sisällöntuotanto ja sisältömarkkinointi
2. Teema Graafinen ohjeistus
3. Teema Kuvankäsittely ja kuvaeditointi - PhotoShop
4. Teema Taittotyökalut - InDesign
5. Teema Video editointi - Premiere Pro

Tuntitentti opintojakson keskellä.

Lisätietoja opiskelijoille

Asiakaslähtöinen markkinointi / Markkinoinnin perusteet tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen opintojakson alkua.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Tuntiharjoitukset ja lopputehtävä ovat sekä teknisesti että visuaalisesti erittäin hyvin toteutettuja ja osoittavat opiskelijan käyttävän eri ohjelmistoja sujuvasti ja pystyvän luoviin oivaltaviin ratkaisuihin. Opiskelija on valmis jatkuvasti kehittämään itseään kaikilla osa-alueilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Tuntiharjoitukset ja lopputehtävä ovat teknisesti hyvin toteutettuja ja osoittavat opiskelijan pystyvän visuaalisesti luoviin ratkaisuihin. Opiskelija hallitsee eri osa-alueet ja ohjelmistot melko itsenäisesti ja osaa soveltaa ja hyödyntää niitä mediasisältöjen luomisessa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Tuntiharjoitukset ja lopputehtävä ovat sekä teknisesti että visuaalisesti tyydyttävän hyvin toteutettuja. Opiskelija hallitsee jotkut osa-alueet paremmin kuin toiset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
Tuntiharjoitukset
Lopputehtävä
Projektityöt

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu lähiopetukseen, eikä palauta vaadittuja tuotteita / tehtäviä

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Tuntiharjoitukset ja lopputehtävä ovat teknisesti hyvin toteutettuja ja osoittavat opiskelijan pystyvän visuaalisesti luoviin ratkaisuihin. Opiskelija hallitsee eri osa-alueet ja ohjelmistot melko itsenäisesti ja osaa soveltaa ja hyödyntää niitä mediasisältöjen luomisessa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yritysviestinnän materiaaleja toimeksiannosta painovalmiiksi tuotteeksi asti. Tuntiharjoitukset ja lopputehtävä ovat sekä teknisesti että visuaalisesti tyydyttävästi toteutettuja. Opiskelija hallitsee jotkut osa-alueet paremmin kuin toiset.

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuula Rajander
Ryhmät
 • VAPVAL2023
  VAPVAL2023

Tavoitteet

Osallistuja ymmärtää mentoroinnin merkityksen ja osaa hyödyntää sitä osaamisen kehittämisen menetelmänä.
Osallistuja hallitsee mentoroinnin eri muodot ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa.
Osallistuja kykenee arvioimaan ja soveltamaan erilaisia mentorointimenetelmiä eri mentorointitilanteissa ja -suhteissa.
Osallistuja osaa analysoida laadukkaan mentorointiprosessin keskeisiä tekijöitä.
Osallistuja osaa suunnitella mentorointiohjelman ja -prosessin.

Sisältö

Mentoroinnin tietoperusta
Mentorointitavat ja -muodot
Mentorointimenetelmät
Mentoriohjelman järjestäminen

Aika ja paikka

Oman aikataulun mukaan moodlessa.

Oppimateriaalit

Materiaalit Reppu-moodlessa. Sähköiseen kirjaan tarvitset KamIT-käyttäjäutunnuksen (sähköinen kirja: Kupias, P. & Salo, M. (2014). Mentorointi 4.0. AlmaTalen.)

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna ReppuMoodlessa. Opintojaksoon kuuluu monivalintatehtäviä sekä kokoava tehtävä, jonka arvioi opintojakson opettaja. Avaimen opintojaksolle saat opintojakson opettajalta pyytämällä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson harjoitustehtävä tehdään työyhteisöön.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT- ja opinnollistamismahdollisuuksista keskusteltava opintojakson opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 tuntia opiskelijan omaa työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun osallistuja ymmärtää ja pystyy selittämään mentoroinnin merkityksen osaamisen kehittämisen menetelmänä ja hallitsee sen tietoperustaa. Hän hallitsee ja pystyy hyödyntämään mentoroinnin eri muotoja ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Opiskelija hallitsee erilaisia mentorointimenetelmiä ja pystyy hyödyntämään niitä työssään ja hän ymmärtää, pystyy selittämään ja osaa suunnitella laadukkaan mentorointiprosessin ja -ohjelman.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun osallistuja ymmärtää ja pystyy selittämään mentoroinnin merkityksen osaamisen kehittämisen menetelmänä ja hallitsee sen tietoperustaa. Hän hallitsee ja pystyy hyödyntämään mentoroinnin eri muotoja ja osaa arvioida niiden hyödynnettävyyttä erilaisissa mentorointitilanteissa ja -suhteissa. Opiskelija hallitsee erilaisia mentorointimenetelmiä ja pystyy hyödyntämään niitä työssään ja hän ymmärtää, pystyy selittämään ja osaa suunnitella laadukkaan mentorointiprosessin ja -ohjelman.

Hylätty (0)

Hyväksytyn kriteerit eivät täyty.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Tuula Rajander
 • Päivi Dahl
 • Aki Kortelainen
 • Saara Manninen
 • Hannele Siipola
 • Päivi Auno
 • Mervi Väisänen
 • Maritta Seppälä
 • Pia Kuittinen
 • Eija Pekkonen
 • Erja Karppinen
 • Sami Malm
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän syventää ammatillista osaamistaan TK-toiminnasta opinnäytetyönä tehtävän tutkimus-, kehittämis- tai muun työelämälähtöisen projektityön avulla. Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavan kirjallisen ja suullisen ilmaisun.

Sisältö

Opinnäytetyön aloitusseminaari
Oman aiheen hyväksyttäminen ja aiheanalyysi
Asiakirjoittaminen (osallistuminen ja tehtävät)
Tiedonhaun koulutus opinnäytetyövaiheessa
Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen, esitys ja opponointi
Opinnäytetyö + opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
Valmiin opinnäytetyön esittäminen
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1-5: Kamk opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti (Kamkin nettisivut - Opinnäytetyö - Lomakkeet ja ohjeet: Arviointikriteerit)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Edeltävien opintojen suorittaminen (120 op)

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Rea Stricker
 • Tuula Rajander
 • Päivi Dahl
 • Mervi Väisänen
 • Elina Jääskeläinen
 • Maarit Vuorinen
 • Pia Kuittinen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän syventää ammatillista osaamistaan TK-toiminnasta opinnäytetyönä tehtävän tutkimus-, kehittämis- tai muun työelämälähtöisen projektityön avulla. Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavan kirjallisen ja suullisen ilmaisun.

Sisältö

Opinnäytetyön aloitusseminaari
Oman aiheen hyväksyttäminen ja aiheanalyysi
Asiakirjoittaminen (osallistuminen ja tehtävät)
Tiedonhaun koulutus opinnäytetyövaiheessa
Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen, esitys ja opponointi
Opinnäytetyö + opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
Valmiin opinnäytetyön esittäminen
Kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

1-5: Kamk opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti (Kamkin nettisivut - Opinnäytetyö - Lomakkeet ja ohjeet: Arviointikriteerit)

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Edeltävien opintojen suorittaminen (120 op)

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu organisaatiospykologian monipuolisiin aiheisiin.

Sisältö

Johdon tehtävät ja vastuu konfliktitilanteissa, työyhteisön ongelmat ja ongelmien käsittely tai työtyytyväisyyden perusteet, kannustaminen ja palkitseminen ja osaamisen kehittäminen.

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa milloin vain. Oppimistehtävä on ohjeistettu Repussa, ja se palautetaan Reppuun.
Palautus arvioidaan kuukauden sisällä palautuksesta. Arviointiaikatauluun voi vaikuttaa opettajien vapaajaksot.

Oppimateriaalit

Oppimistehtävään on annettu lähdeaineistoa Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Orientaatioluento (1,5 h) pidetään syyskuussa (merkitty lukujärjestykseen).
Itsenäisesti suoritettava oppimistehtävä on ohjeistettu Repussa (avain: welcome)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävässä voi havainnollistaa teorioita työelämässä hankittujen tietojen ja taitojen avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Oppimistehtävän voi palauttaa milloin tahansa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat organisaatiopsykologian korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava organisaatiopsykologian osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 tuntia opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomaisessa ja kiitettävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta informatiivisen, monipuolisen ja kattavan esseen.
Oppimistehtävässä on sovellettu kaikkia lähteitä tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi annettujen kysymysten erittelyssä.
Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille.
Tekstissä esiintyy myös perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
Teksti on kauttaaltaan selkeästi jäsenneltyä ja etenee johdonmukaisesti niin, että kaikki tehtävänannon osa-alueet on käsitelty tasapainoisesti.
Lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisesti ja oppimistehtävän ulkoasu on huoliteltu.
Lisäksi esille tulee opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää tehtävänannon haettua asiaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta esseen, jossa aihealueen keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat hyvin esille.
Oppimistehtävässä on hyödynnetty kaikkia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi.
Teksti voi olla luonteeltaan hieman mekaanista, persoonatonta ja referoivaa, joskin hyvin informatiivista. Kriittinen pohdinta voi myös olla vähäistä.
Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.
Kokonaisuudessaan esseessä on kuitenkin johdonmukaisesti ja yhtenäisesti käsitelty kaikkia tehtävänannon osa-alueita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävässä ja välttävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut tehtävänannon pohjalta hajanaisen ja pintapuolisen esseen.
Kaikkia tehtävänannon kysymyksiä ja osa-alueita ei ole tarkasteltu.
Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi myös olla epätasaista, nojautuen vahvasti esim. yhteen lähteeseen muiden jäädessä taustalle.
Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
Tekstin jäsennys ei ole selkeä, jolloin siitä voi olla hankala hahmottaa johdonmukaista kokonaiskertomusta.
Aiheen kannalta olennaisia teorioita ja käsitteitä on kuitenkin onnistuttu tuomaan ymmärrettävästi esille ja niitä on pyritty soveltamaan tehtävänannon mukaisesti.
Lähdeviittauksissa on joitain puutteellisuuksia.
Arvosanalla 1 arvioitu oppimistehtävä sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

Työstettäväksi arvioitu:
Oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut esseen , jossa on selkeitä sisällöllisiä puutteita tehtävänantoon nähden.
Keskeisiä teorioita ja käsitteitä ei ole tarkasteltu ja sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti.
Jokin olennainen osa tehtävänantoa on saattanut jäädä huomioimatta.
Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, esim. jotain tiettyä peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan tekstin tuottamisessa.
Teksti saattaa olla luonteeltaan vahvasti referoivaa, jopa kopioivaa.
Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävässä arvioidaan mm. seuraavien asioiden avulla sitä, kuinka opiskelija on hahmottanut tietyn kokonaisuuden.

Onko esseen tavoitteet määritelty?
Vastaako esseen sisältö tehtävänasettelua ja eteneekö käsittely loogisesti?
Esseen rakenne on looginen. Käytä alaotsikoita jäsentämään tekstiäsi, mutta älä pilko liian pieniin alalukuihin.
Ovatko asiatiedot oikein?
Onko aiheeksi valittua asiaa käsitelty riittävän syvästi monipuolisesti, eri näkökulmista ja hyvin argumentoiden?
Kuinka onnistuneesti lähteet ja oma pohdinta on nivottu yhteen?
Miten lähteitä on käytetty? Ovatko lähteet luotettavia ja monipuolisia?
Onko esseen asiatyylin mukainen, sujuva ja kieliasultaan moitteeton asiallinen, neutraali, viimeistelty, sujuva?
Lähdeviitteet sekä itse tekstissä että lähdeluettelossa ovat moitteettomat (APA6).
Kuinka paljon tekstiä on kopioitu lähteistä?

Hylätty (0)

Työstettäväksi arvioitu:

Oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut esseen, jossa on selkeitä sisällöllisiä puutteita tehtävänantoon nähden.
Keskeisiä teorioita ja käsitteitä ei ole tarkasteltu ja sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti.
Jokin olennainen osa tehtävänantoa on saattanut jäädä huomioimatta.
Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, esim. jotain tiettyä peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan tekstin tuottamisessa.
Teksti saattaa olla luonteeltaan vahvasti referoivaa, jopa kopioivaa.
Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.
Esseessä on yli 20% kopiointia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvolauseet 4–5:
Erinomaisessa ja kiitettävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta informatiivisen, monipuolisen ja kattavan esseen.
Oppimistehtävässä on sovellettu kaikkia lähteitä tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi annettujen kysymysten erittelyssä.
Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille.
Tekstissä esiintyy myös perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
Teksti on kauttaaltaan selkeästi jäsenneltyä ja etenee johdonmukaisesti niin, että kaikki tehtävänannon osa-alueet on käsitelty tasapainoisesti.
Lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisesti ja oppimistehtävän ulkoasu on huoliteltu.
Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää tehtävänannon haettua asiaa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvolause 3:
Hyvässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta esseen, jossa aihealueen keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat hyvin esille.
Oppimistehtävässä on hyödynnetty kaikkia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi.
Teksti voi olla luonteeltaan hieman mekaanista, persoonatonta ja referoivaa, joskin hyvin informatiivista. Kriittinen pohdinta voi myös olla vähäistä.
Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.
Kokonaisuudessaan esseessä on kuitenkin johdonmukaisesti ja yhtenäisesti käsitelty kaikkia tehtävänannon osa-alueita.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävässä ja välttävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut tehtävänannon pohjalta hajanaisen ja pintapuolisen esseen . Kaikkia tehtävänannon kysymyksiä ja osa-alueita ei ole tarkasteltu.
Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi myös olla epätasaista, nojautuen vahvasti esim. yhteen lähteeseen muiden jäädessä taustalle.
Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
Tekstin jäsennys ei ole selkeä, jolloin siitä voi olla hankala hahmottaa johdonmukaista kokonaiskertomusta.
Aiheen kannalta olennaisia teorioita ja käsitteitä on kuitenkin onnistuttu tuomaan ymmärrettävästi esille ja niitä on pyritty soveltamaan tehtävänannon mukaisesti.
Lähdeviittauksissa on joitain puutteellisuuksia.
Arvosanalla 1 arvioitu oppimistehtävä sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuula Rajander
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö

Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi
Viestinnän osa-alueet
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Maineenhallinta
Muutos- ja kriisiviestintä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää organisaatioviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja viestintäprosessin toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Portfoliossa hän osaa kehittää ja analysoida oman organisaationsa viestintää yksilö- ja ryhmäviestinnän näkökulmista.
Opiskelija tunnistaa ja pohtii viestintäkulttuurin vaikutuksia yksilön ja ryhmän ohjaamisessa.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, ja toimii pohjana omalle pohdinnalle

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee hyvin organisaatioviestinnän hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa oman organisaationsa viestintää, työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida viestintää ja tunnistaa kehittämiskohteita.
Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää organisaatioviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä viestinnän näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta.

Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksipuolista.

Lisätiedot

Kirjallisuus:
Juholin, E. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. MIF (Vanhemmat painokset ok).

Åberg, L. Viestinnän johtaminen.

Åberg, L. Esimiehen viestintäopas.

Åberg, L. Viestinnän strategiat.

Aula, P. - Heinonen, J. Maine - menestystekijä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuula Rajander
 • Mervi Väisänen
 • Teija Vainikka
 • Eija Pekkonen
 • Erja Karppinen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • AMA20S
  AMA20S
 • ALK20S
  ALK20S
 • LLT20SH
  LLT20SH
 • LLT20SM
  LLT20SM

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Työelämäjakso 6 op 1.vuoden keväällä (huom. LLM-ryhmillä ei ole tätä)

Osaajana kehittyminen 4x1op
1.vuodet kevät
2.vuoden syksy ja kevät
3.vuoden syksy

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut kehityskeskusteluihin ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Työelämäjakso 6 op 1.vuoden keväällä (huom. LLM-ryhmillä ei ole tätä)

Osaajana kehittyminen 4x1op
1.vuodet kevät
2.vuoden syksy ja kevät
3.vuoden syksy

Aika ja paikka

1.8.2023 - 31.12.2026

Opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella, Teams-tapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on opiskelijan työt 27 tuntia, yhteensä 3 * 27 h = 81 tuntia

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut kehityskeskusteluihin ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikunta-alan työkenttään ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Opiskelija osaa hakea omaa urasuunnittelua tukevan työelämäjaksopaikan. Opiskelija havainnoi työpaikan erilaisia työtehtäviä ja arvioi niissä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita suhteessa omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Opiskelija toimii omaa osaamistaan vastaavissa työtehtävissä liikunta-alalla. Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Sisältö

Työelämäjakso (6 op) 1.vuoden loppupuolella

Osaajana kehittyminen (4 op):
Päiväryhmät:
1. kevät (1 op)
2. syksy ja kevät (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Monimuoto:
1. syksy (1 op)
2. kevät ja syksy (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut tulo-, kehitys- ja päättökeskusteluihin, suorittanyt työelämään tutustumisjakson hyväksytysti ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

Lisätiedot

Työelämään tutustumisjakso: opiskelija etsii/valitsee paikan itse. Paikka hyväksytettävä etukäteen tuutoropettajalla. HUOM! Harjoittelusopimus on laadittava ennen työelämään tutustumisen aloittamista. Työelämään tutustumisjakson edellytyksenä on 25 op:n opintosuoritukset.

Opintojakso sisältää itsenäisesti verkossa suoritettavia (digi) opintoja 3 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Vainikka
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattikorkeakouluympäristössä ja tietää tarjolla olevat ohjaus- ja tukipalvelut. Hän osaa suunnitella omaa opintopolkua ja käyttää suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija osaa asettaa oman oppimisen tavoitteita ja sekä osaa arvioida tavoitteiden toteutumista. Hän oppii tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet oppijana sekä löytämään omaa oppimista tukevia työtapoja. Opiskelija oppii edistämään koko ryhmän yhteishenkeä ja osaamisen jakamista.
Opiskelija osaa käyttää ura- ja rekrypalveluita sekä alumnivierailuita oman työllistymisen ja jatko-opiskelumahdollisuuksien suunnittelussa.

Sisältö

Perehtyminen ammattikorkeakouluopiskeluun
Ryhmäytyminen
Vahvuuksien tunnistaminen
Työelämän osaamisvaatimukset ja oman opintopolun suunnittelu
Opiskelutaidot
Urasuunnittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on palauttanut sovitut harjotustehtävät, osallistunut kehityskeskusteluihin ja ryhmälle järjestettyihin ura- ja rekrytapahtumiin ja alumnitapaamisiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikunta-alan työkenttään ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Opiskelija osaa hakea omaa urasuunnittelua tukevan työelämäjaksopaikan. Opiskelija havainnoi työpaikan erilaisia työtehtäviä ja arvioi niissä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita suhteessa omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Opiskelija toimii omaa osaamistaan vastaavissa työtehtävissä liikunta-alalla. Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Sisältö

Työelämäjakso (6 op) 1.vuoden loppupuolella

Osaajana kehittyminen (4 op):
Päiväryhmät:
1. kevät (1 op)
2. syksy ja kevät (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Monimuoto:
1. syksy (1 op)
2. kevät ja syksy (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut tulo-, kehitys- ja päättökeskusteluihin, suorittanyt työelämään tutustumisjakson hyväksytysti ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

Lisätiedot

Työelämään tutustumisjakso: opiskelija etsii/valitsee paikan itse. Paikka hyväksytettävä etukäteen tuutoropettajalla. HUOM! Harjoittelusopimus on laadittava ennen työelämään tutustumisen aloittamista. Työelämään tutustumisjakson edellytyksenä on 25 op:n opintosuoritukset.

Opintojakso sisältää itsenäisesti verkossa suoritettavia (digi) opintoja 3 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Sisältö

Palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat
Ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset
Vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
Case-tehtävä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea itsenäisesti sekä manuaalisesti että atk-sovelluksen avulla palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti huomioiden verohallinnon määräykset luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää manuaalisen ja atk-sovelluksen avulla laadittavan palkanlaskennan perusperiaatteita. Hän osaa käyttää työaikalakia ja vuosilomalakia määräysten mukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti laskea palkkoja manuaalisesti ja atk-sovelluksen avulla.
Opiskelija osaa soveltaa palkanlaskennassa työaikalain ja vuosilomalain määräyksiä.
Opiskelija tietää verohallinnon määräyksistä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista ja osaa ohjatusti käyttää niitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa laskea palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti sekä osaa noudattaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Sisältö

Palkkausperusteet, palkkahallinnon asiakirjat
Ylityöt, luontoisedut, verottomat kustannusten korvaukset
Vuosilomapalkka, lomakorvaus, lomaraha
Case-tehtävä

Oppimateriaalit

Palkanlaskenta käytännönläheisesti 2022, tekijät K. Mattinen, C. Orlando ja K. Parnila. Kauppakamari.
Muu aineisto kerrotaan Moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laskea itsenäisesti sekä manuaalisesti että atk-sovelluksen avulla palkkoja työaikalain ja vuosilomalain määräysten mukaisesti huomioiden verohallinnon määräykset luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää manuaalisen ja atk-sovelluksen avulla laadittavan palkanlaskennan perusperiaatteita. Hän osaa käyttää työaikalakia ja vuosilomalakia määräysten mukaisesti.
Opiskelija osaa soveltaa verohallinnon päätösten määräyksiä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjatusti laskea palkkoja manuaalisesti ja atk-sovelluksen avulla.
Opiskelija osaa soveltaa palkanlaskennassa työaikalain ja vuosilomalain määräyksiä.
Opiskelija tietää verohallinnon määräyksistä luontoiseduista ja verottomista matkakustannusten korvauksista ja osaa ohjatusti käyttää niitä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palveluliiketoimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja ymmärtää asiakastyytyväisyyden sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta. Opiskelija myös omaksuu palvelun ja asiakaskokemuksen tärkeyden ja vahvistaa osaamistaan palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Opiskelija tuntee palvelumyynnin vaiheet ja myynnin johtamisen kokonaisuuden.

Sisältö

Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelukonseptit ja asiakaskokemus
Palvelujen laatu
Palvelujen markkinointi ja myynti

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 eli syys-joulukuu
Lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia

Oppimateriaalit

- Grönroos, Christian (2010 tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Saatavilla KAMK:n kirjasto
- Ahvenainen & Gylling & Leino (2016) Viiden tähden asiakaskokemus. Saatavana e-kirjana: KAMK kirjasto > Finna > Kauppakamaritieto > Ammattikirjasto > Myynti, markkinointi ja viestintä. (kirjautuminen KAMK-tunnuksilla).
- Paavola & Uusikylä (2013) Rajatonta rohkeutta: tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. Saatavillä Moodlessa "Palautettavat ryhmätehtävät" -osiossa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Kansainvälisyys

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja/tai luennoitsijat ulkomaisista yrityksistä ja/tai oppilaitoksista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat palvelujen markkinointi ja myyntiosaamisen korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava palvelujen markkinointi ja myyntiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana (1-5) perustuu osasuoritusten kokonaispisteisiin (max 100 p.).
- Osallistuminen lähiopetukseen, palautettavien ryhmätehtävien (3 kpl) tekeminen ja esitykset (pisteet 10+20+20, max 50 p.)
- Itsenäinen tehtävä: Myyntineuvotteluun liittyvä tehtävä (max 30 p.)
- Tentti Moodlessa (max 20 p.)

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa 50 % pisteistä, joka antaa arvosanan 1.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palveluliiketoimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja ymmärtää asiakastyytyväisyyden sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta. Opiskelija myös omaksuu palvelun ja asiakaskokemuksen tärkeyden ja vahvistaa osaamistaan palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Opiskelija tuntee palvelumyynnin vaiheet ja myynnin johtamisen kokonaisuuden.

Sisältö

Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelukonseptit ja asiakaskokemus
Palvelujen laatu
Palvelujen markkinointi ja myynti

Aika ja paikka

pe 26.1. lähiopetus
pe 23.2. Teams
la 23.3. lähiopetus
la 27.4. Teams
pe 24.5. lähiopetus

Kellonajat näkyvät lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

- Grönroos, Christian (2010 tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Saatavilla KAMK:n kirjasto
- Ahvenainen & Gylling & Leino (2016) Viiden tähden asiakaskokemus. Saatavana e-kirjana: KAMK kirjasto > Finna > Kauppakamaritieto > Ammattikirjasto > Myynti, markkinointi ja viestintä. (kirjautuminen KAMK-tunnuksilla).
- Paavola & Uusikylä (2013) Rajatonta rohkeutta: tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. Saatavillä Moodlessa "Palautettavat ryhmätehtävät" -osiossa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin ja tapahtumiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on Repussa avoinna 2.5. (klo 8) - 17.5. (klo 20).
Uusintatentti on KAMKin uusintatenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Luennoilla mahdolliset webinaarit ja (yrittäjä)vierailijat ja/tai luennoitsijat ulkomaisista yrityksistä ja/tai oppilaitoksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat palvelujen markkinointi ja myyntiosaamisen korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava palvelujen markkinointi ja myyntiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritukset
Opintojaksolla suoritetaan seuraavat tehtävät:

2 op = 40 p. Ryhmätehtävä: Kehittämistehtävän kirjallinen raportointi ja sen esittäminen
1 op = 30 p. Tentti
1 op = 30 p. Tehtävät (3 kpl. Arviointi: hyväkysytty - täydennettävä - hylätty):
Tehtävä 1: Osallistuminen Big Friday -tapahtumaan Kajaanihallilla ja raportti (max 5 p.): Kuka luennoi ja mistäääääää
Tehtävä 2: Videoluennon "Myyntipsykologia ja myyntihenkisyys" raportointi (max 5 p.)
Tehtävä 3: Myyntineuvotteluun liittyvä tehtävä (max 20 p.)

Arviointi
Opintojakson arviointi (1-5) perustuu suorituksista saatuun kokonaispistemäärään (max 100 ). Arvosana määräytyy kokonaispisteisiin alla olevan taulukon mukaisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa 50 % pisteistä (arvosana 1).

85 - 100 5
77 - 84 4
64 - 76 3
51 - 63 2
46 - 50 1 ja tentti läpi eli vähintään 15 pistettä

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
Ryhmät
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Aika ja paikka

Kevätlukukaudella lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia.

Oppimateriaalit

Luennot ja lisämateriaalit on jaettu Repussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, soveltavat tehtävät, tentti ja ryhmätyöt/itsenäiset tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset vierailijat, webinaarit ja seminaarit.
Vierailut yrityksiin ja mahdollisiin paikallisiin tapahtumiin.
Opintomatka kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. Matka tehdään yhden päivän aikana ja se on ilmainen opiskelijoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja sen ajankohta sovitaan opintojaksolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava opintojakson tavoitteiden osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopistettä tarkoittaa noin 110 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katja-Mari Kärkkäinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA21S
  AMA21S

Tavoitteet

Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksen periaatteita ja kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys ja palveluliiketoiminnan rooli liiketoiminnassa
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa

Aika ja paikka

Kurssi toteutuu ajalla 22.1.-13.5.24. Kajaani.

Oppimateriaalit

-Parantainen, J. 2007. Tuotteistaminen : rakenna palvelusta menestystuote 10 päivässä. Helsinki: Talentum (myös uudempia painoksia olemassa)
- Apunen, A., & Parantainen, J. 2011. Tuotteistaminen 2 : tuotteistajan 10 psykologista vipua. Helsinki: Talentum
-Parantainen, J. 2013. Tuotepäällikön pelastuspakkaus. Helsinki: Talentum
-Tonder, M. 2013. Ideasta kaupalliseksi palveluksi : matkailupalvelujen tuotteistaminen.
Helsinki : Restamark
- Arantola, H. & Simonen, K. 2009. Palvelemisesta palveluliiketoimintaan - asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana. (Saatavissa:https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/palvelemisesta_palveluliiketoimintaan.pdf)

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus on suomeksi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu Vuokattipäivässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus 5 op (yht. 135h, joista noin 45h kontaktiopetusta, itsenäistä työskentelyä 90h)

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa soveltaa tuotekehityksen periaatteita ja kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö:
Tuotekehitys ja palveluliiketoiminnan rooli liiketoiminnassa
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee palvelujen suunnittelun ja tuotteistamisen toteutuksen. Hän kykenee arvioimaan tuotteistettujen palvelujen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja jatkokehitystarpeita sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys aihealueeseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ja kykenee suunnittelmaan toteuttamiskelpoisia palvelutuotteita. Hän tunnistaa palvelujen tuotteistamisen ja edelleen kehittämisen mahdollisuuksia, sekä kykenee huomioimaan palvelujen toteuttamisen liiketoiminnalliset kannattavuusvaatimukset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan palvelujen tuotteistamisen etenemisen ja osaa suunnitella palvelutuotteen sisällön.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee palvelujen suunnittelun ja tuotteistamisen toteutuksen. Hän kykenee arvioimaan tuotteistettujen palvelujen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja jatkokehitystarpeita sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys aihealueeseen.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa ja kykenee suunnittelmaan toteuttamiskelpoisia palvelutuotteita. Hän tunnistaa palvelujen tuotteistamisen ja edelleen kehittämisen mahdollisuuksia, sekä kykenee huomioimaan palvelujen toteuttamisen liiketoiminnalliset kannattavuusvaatimukset.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija kykenee kuvaamaan palvelujen tuotteistamisen etenemisen ja osaa suunnitella palvelutuotteen sisällön.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maarit Vuorinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA21S
  AMA21S

Tavoitteet

Opiskelija kykenee kuvaamaan keskeiset palvelumuotoilun käsitteet, tavoitteet ja merkitykset. Opiskelija ymmärtää palvelumuotoiluajattelun pääperiaatteet bisneksessä ja oppii etsimään ja tulkitsemaan käytäjäkokemusta, asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Hän oppii kehittämään olemassa olevaa palveluprosessia innovatiivisesti tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tavoitteena on luoda uutta arvoa asiakkaalle niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Opiskelija omaksuu palvelumuotoilun eri vaiheet ja osaa luovasti soveltaa tätä prosessiajattelua käytäntöön. Opiskelija oppii keskeisimpiä palvelumuotoilussa hyödynnettäviä tutkimusmenetelmiä sekä tiedonhankinta- että ideointityökaluja. Sen lisäksi hän omaksuu yhteiskehittämisen ja työpajafasilitoinnin taitoja.

Sisältö

Muotoiluajattelun keskeiset periaatteet
Palvelumuotoiluprosessi (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).
Luovat tiedonhankinta- ja ideointityökalut palvelumuotoilussa
Palvelumuotoiluprosessin,sen vaiheiden ja lopputuleman visualisointi
Fasilitointitaidot työpajatyöskentelyssä
Käytännön palvelumuotoilu-case

Aika ja paikka

Luennot 2 kertaa viikossa (90 min/kerta). Kurssin loppupuolella tehdään paljon ryhmä- ja kenttätyötä.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaali löytyy kootusti Repusta.
Kirjallisuusluettelo käydään läpi kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Työkalujen ja -mentelemien harjoitukset tunnilla.
Itsenäiset tehtävät.
Ryhmätehtävät.
Kurssin lopputehtävänä työelämälähtöinen case-study, jossa aito toimeksiantaja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin lopputyö tehdään ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi suoritetaan lähiopetuksena. Ei etäopiskelumahdollisuutta. Luentoja ei nauhoiteta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnot etenevät kronologisesti Repun osioiden mukaisesti.
Kurssin etenemisen seuranta on itseohjautuvaa.

Sisällön jaksotus

Kurssi alkaa 9.1.2024 ja päättyy toukokuun alussa. Päättymisaikaan vaikuttaa toimeksiantajan kanssa tehtävän yhteistyön aikataulu. (Lopputöiden esityspäivä ja viimeinen luento vahvistetaan kurssin aikana.)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvailla palvelumuotoilun prosessin, keskeisten käsitteiden ja elementtien sisältöjä monipuolisesti ja asiantuntevasti. Hän kykenee arvioimaan laaja-alaisesti tehtyjä palvelumuotoiluprosessin strategisia valintoja ja niiden pohjalta saavutettua lopputulosta sekä tulevaisuuden näkymiä erimerkkiyritysten osalta, ja vertailemaan eri vaihtoehtoja käytännön tilanteissa sekä reflektoimaan oppimaansa. Annettujen tehtävien ratkaisuissa näkyy monipuolinen perehtyneisyys asiaan. Hän hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja tehokkaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palvelumuotoilun käsitteiden ja prosessin eri vaiheiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja kokonaisuuksien jäsentäminen on loogista. Opiskelija osaa myös hyödyntää ja soveltaa keskeisiä pääkäsitteitä ja –elementtejä analysoidessaan tai ratkaistessaan käytännön case-tilanteita ja tehtäviä. Hän hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee pääpiirteissään kuvaamaan palvelumuotoilun prosessin ja eri vaiheet, peruskäsitteet ja niiden sisällöt. Aihealueen kokonaisuuden hahmottaminen ja käsitteiden käyttö on puutteellista. Opiskelija hyödyntää tehtävänratkaisussa tarvittavia käsitteitä jossain määrin, käsitteiden käyttö sovellustehtävissä onnistuu joiltain osin. Hän hyödyntää osittain palvelumuotoilun työkaluja.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Sami Malm
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja hallitsee yritystoimintaan liittyvät keskeiset sopimustyypit ja osaa markkinointiin liittyvän normiston.

Sisältö

Oikeusjärjestys
Sopimukset ja sopimusten tekeminen
Velkasuhde ja vakuudet
Kuluttajansuoja ja kilpailusäännökset

Oppimateriaalit

oppimateriaali kerrottu moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

Lisätiedot

Päivätoteutuksessa sisältää Työelämäjakson 1op. TKI 1op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja hallitsee yritystoimintaan liittyvät keskeiset sopimustyypit ja osaa markkinointiin liittyvän normiston.

Sisältö

Oikeusjärjestys
Sopimukset ja sopimusten tekeminen
Velkasuhde ja vakuudet
Kuluttajansuoja ja kilpailusäännökset

Oppimateriaalit

oppimateriaali kerrottu moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija osaa tulkita ammattikäsitteiden välisiä suhteita sekä vertailla ja perustella ratkaisuvalintojaan.
Opiskelija osaa itsenäisesti arvioida ja tehdä johtopäätöksiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja oikeudellista tietoperustaa käyttäen.

Lisätiedot

Päivätoteutuksessa sisältää Työelämäjakson 1op. TKI 1op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • ATA23S
  ATA23S
 • AMA23S
  AMA23S
 • ASL23S
  ASL23S
 • LBE23S
  LBE23S
 • LBI23S
  LBI23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • AMM24K
  AMM24K

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Elina Jääskeläinen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM

Tavoitteet

Opiskelija
- Tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeiset digitaalisten liiketoimintamallien trendit ja muutokset
- Ymmärtää erilaisten digitaalisten alustojen ja palveluiden erityispiirteet ja ansaintalogiikan
- Osaa valita sopivan myyntikanavan ja ymmärtää verkkokaupan mahdollisuudet
- Osaa arvioida monikanavaisuuden myynnin ja saatavuuden mahdollisuuksia osana yrityksen liiketoimintaa
- Osaa suunnitella myynnin kasvua tukevia digitaalisia kanavia sekä soveltaa digitaalisen markkinoinnin keinoja

Sisältö

• Sähköiset myyntikanavat
• Monikanavaisuus myynnissä, viestinnässä ja asiakaspalvelussa
• Verkkokauppastrategia
• Verkkokaupan alustat
• Markkinoinnin automaatio
• Digitaalinen markkinointi

Aika ja paikka

Syksy 2022 Kampus, lähiopetus

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Käytännön projektityöt
Harjoitukset pienryhmissä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- käyttää ja analysoi digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- arvioi uskottavasti erilaisia sähköisen myynnin työkaluja ja kanavia
- laatii monipuolisen, uskottavan ja kattavan verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman
- analysoi ja soveltaa uutta tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

Arviointikriteerit, hyvä (3)

- käyttää ja hyödyntää digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä melko johdonmukaisesti
- arvioi sähköisen myynnin työkaluja ja kanavia melko kattavasti
- laatii melko monipuolisen ja kattavan verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- analysoi ja soveltaa annettua tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

- hyödyntää digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä jokseenkin johdonmukaisesti
- ymmärtää sähköisen myynnin työkalujen ja kanavien käytön
- laatii suppean verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
- soveltaa annettua tietoa ja perustelee eri tietolähteiden käyttöä

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- käyttää ja analysoi digitaaliseen liiketoimintaan liittyviä käsitteitä monipuolisesti ja johdonmukaisesti
- arvioi uskottavasti erilaisia sähköisen myynnin työkaluja ja kanavia
- laatii monipuolisen, uskottavan ja kattavan verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin kehittämissuunnitelman
- analysoi ja soveltaa uutta tietoa ja osaa perustella eri tietolähteiden käytön

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pietarinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hannele Siipola
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katja-Mari Kärkkäinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämyksen ja tarinallistamisen merkityksen tapahtumatuotannossa sekä tarjoilun osana tapahtumakokemusta.
Opiskelija osaa suunnitella vastuullisia tapahtumia huomioiden alueen kulttuuriset erityispiirteet sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet.

Sisältö

Elämys
Tarinallistaminen
Tarjoilut osana tapahtumia
Kulttuuriset erityispiirteet

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Sini Sarén
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tehdä tekoälystä ymmärrettävää.
Tekoälyn perusteet on maksuton verkkokurssi, joka on suunnattu kaikille, jotka haluavat tietää, mitä tekoäly on, mitä tekoälyllä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoäly vaikuttaa elämäämme. Syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja et tarvitse. Kurssin suoritettuasi voit saada 2 opintopistettä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta. 
Kurssin suoritettuasi
- ymmärrät tekoälyn keskeisimmät vaikutukset
- pystyt arvioimaan tekoälyyn liittyvää uutisointia ja keskustelua kriittisesti
- osaat keskustella tekoälystä ja määritellä, mitä se on
- osaat kertoa menetelmistä, jotka mahdollistavat tekoälyn.

Sisältö

Mitä tekoäly on?
Ongelmanratkaisu tekoälyn avulla
Tekoälyn käytännön sovellukset
Koneoppiminen
Neuroverkot
Tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ilmoitetaan oppimisalustalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Helsingin yliopisto arvioi opintojakson.

Esitietovaatimukset

Tekoälyn perusteet on maksuton verkkokurssi, joka on suunnattu kaikille, jotka haluavat tietää, mitä tekoäly on, mitä tekoälyllä voi (ja ei voi) tehdä ja miten tekoäly vaikuttaa elämäämme. Syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja et tarvitse.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia eri organisaatiomuotojen tilinpäätöksen sekä osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.

Sisältö

Eri organisaatiomuotojen vaikutus tilinpäätökseen
Tunnuslukuanalyysi
Kassavirta-analyysi

Aika ja paikka

LLT22SH työjärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Tomperi S. 2022. Käytännön kirjanpito. Oppikirja ja harjoituskirja.Edita.
Tomperi S. 2022. Kehittyvä kirjanpitotaito. Oppikirja ja harjoituskirja. Edita.
Teoksen aikaisemmat painokset myös soveltuvat.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Palautettavat tehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan luennoilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinnot.
Monimuotototetus LLM22S-ryhmän työjärjestyksen mukaan.

Sisällön jaksotus

Tilinpäätöksen sisältö, painotus tuloslaskelma ja tase.
Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero
Pakolliset -ja vapaaehtoiset varaukset
Tunnuslukuanalyysi
Kassavirta-analyysi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja syy-seuraussuhteita.
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija analysoi ohjatusti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä
Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja syy-seuraussuhteita.
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.
Hyvä
Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.
Tyydyttävä
Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija analysoi ohjatusti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet
Käytännön kirjanpito

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Eija Pekkonen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia eri organisaatiomuotojen tilinpäätöksen sekä osaa analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöstietojen avulla.

Sisältö

Eri organisaatiomuotojen vaikutus tilinpäätökseen
Tunnuslukuanalyysi
Kassavirta-analyysi

Aika ja paikka

LLM22S työjärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Tomperi S. 2022. Käytännön kirjanpito. Edita.
Tomperi S. 2022. Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita.
Teoksen aikaisemmat painokset myös soveltuvat.

Korhonen P. 2011. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus.

Opetusmenetelmät

Luennot
Palautettavat tehtävät
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit Devmoodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkko-opinnot.
Monimuotototeutus LLM22-ryhmän työjärjestyksen mukaan.

Sisällön jaksotus

Tilinpäätöksen sisältö, painotus tuloslaskelma ja tase
Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero
Varaukset
Tunnuslukuanalyysi
Kassavirta-analyysi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja syy-seuraussuhteita.
Opiskelija toimii ryhmän ja tiimin kehittäjänä ja hengen luojana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmässä ja tiimeissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija analysoi ohjatusti yrityksen taloudellista tilannetta.
Opiskelija osallistuu toimintaan ryhmässä (luokka).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat tehtävät
Tentti

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä sekä muita hyvän kirjanpitotavan lähteitä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja syy-seuraussuhteita.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tulkita kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevan teorian lainsäädäntöä.
Opiskelija analysoi itsenäisesti yrityksen taloudellista tilannetta.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa kirjanpidon ja tilinpäätösanalyysin taustalla olevaa teoriaa.
Opiskelija analysoi ohjatusti yrityksen taloudellista tilannetta.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet
Käytännön kirjanpito

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteet yhteisöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Hän osaa toimia toiminnantarkastajana pienissä yhteisöissä ja yhdistyksissä.

Sisältö

Suomen tilintarkastajajärjestelmä
Hallinnon ja kirjanpidon tarkastus
Tilinpäätöksen tarkastus
Raportointi ja työpaperit
Toiminnantarkastus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Palautettavat tehtävät, hyväksytyn raja 70 %.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätös

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteet yhteisöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Hän osaa toimia toiminnantarkastajana pienissä yhteisöissä ja yhdistyksissä.

Sisältö

Suomen tilintarkastajajärjestelmä
Hallinnon ja kirjanpidon tarkastus
Tilinpäätöksen tarkastus
Raportointi ja työpaperit
Toiminnantarkastus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Palautettavat tehtävät, hyväksytyn raja 70 %.

Esitietovaatimukset

Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätös

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Katja-Mari Kärkkäinen
 • Teija Vainikka
 • Mika Pietarinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osallistuu tapahtuman tuottamiseen. Opiskelija osaa toimia tapahtuman eri rooleissa vastuullisena ja asiantuntevana sekä arvioida tapahtuman onnistumista.

Sisältö

Tapahtuman käsikirjoittaminen ja tuotantoon osallistuminen.
Matkamessuille osallistuminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja luentomateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on toteutettu lähitoteutuksena. Luennot, itsenäiset harjoitustehtävät ja ryhmätyöskentely. Kurssipohja löytyy Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Määrällinen tutkimus (2 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullinen tutkimus (3 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrällinen tutkimus (2 op) (Arviointi: 0-5)
-Tentti

Laadullinen tutkimus (3 op) (Arviointi: 0-5)
-Laadullinen tutkimustehtävä
-Kyselytutkimuksen laatiminen
-Tutkimusraportti

Kurssin arvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen arvosanojen pohjalta.
Tarkemmat arviointiperusteet eri tehtävien osalta on ilmoitettu Moodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja luentomateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on toteutettu etä- ja lähitoteutuksena. Pääpaino etäopetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Kurssipohja löytyy Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Määrällinen tutkimus (2 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullinen tutkimus (3 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta
-Tuotteistamisprosessi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrällinen tutkimus (2 op) (Arviointi: 0-5)
-Tentti

Laadullinen tutkimus (3 op) (Arviointi: 0-5)
-Opinnäytetyöanalyysi
-Laadullinen tutkimustehtävä
-Kyselytutkimuksen laatiminen

Kurssin arvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen arvosanojen pohjalta.
Tarkemmat arviointiperusteet eri tehtävien osalta on ilmoitettu Moodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • AMA21S
  AMA21S

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja luentomateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on toteutettu lähitoteutuksena. Luennot, itsenäiset harjoitustehtävät ja ryhmätyöskentely. Kurssipohja löytyy Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Määrällinen tutkimus (2 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullinen tutkimus (3 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrällinen tutkimus (2 op) (Arviointi: 0-5)
-Tentti

Laadullinen tutkimus (3 op) (Arviointi: 0-5)
-Laadullinen tutkimustehtävä
-Kyselytutkimuksen laatiminen
-Tutkimusraportti

Kurssin arvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen arvosanojen pohjalta.
Tarkemmat arviointiperusteet eri tehtävien osalta on ilmoitettu Moodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Aika ja paikka

Kajaani syksy 2023

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Tutkimuksellinen ja toiminnallinen opinnäytetyö: AMK-opinnäytetyön analysointi 1,5 op (Anne)
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät: 1 op (Anne)
Laadullisen aineiston analysointi 0,5 op (Anne)
Määrällinen tutkimus (2 op) (Aki)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimuksellinen ja toiminnallinen opinnäytetyö: AMK-opinnäytetyön analyysitehtävä HYV/HYL
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät: tentti (arviointi 0-5)
Laadullinen aineiston analyysi HYV/HYL
Määrällinen tutkimus: tentti (arviointi: 0-5)
Tarkempi arviointi on Moodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

fi
Ilmoittautumisaika

04.05.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
 • Anne Karhu

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S
 • ASL23S
  ASL23S
 • ATA22S
  ATA22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Osasuoritukset:
Puheviestintä 2 op
Kokous- ja neuvottelutaito 1 op
Kirjallinen viestintä 2 op

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.

Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).

Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).

Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).

Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.

Aika ja paikka

Syksy 2023

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. (2016). Areena - yritysviestinnän käsikirja. Edita Publishing
Lohtaja-Ahonen, S. & Kaihovirta-Rapo, M. (2012). Tehoa työelämän viestintään. Talentum.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu organisaation viestinnän kuvaus, joka tehdään johonkin työpaikkaan. Mahdolliset työelämävierailut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei varsinaisia tenttejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan omaa työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitus, tutustuminen ja ryhmäytyminen
Kirjaston tiedonhaun info, lähdeviitteet, esseen kirjoittaminen
Puheviestintä
Kokous- ja neuvottelutaidot
Palautetta esseistä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa ja opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen osana ammatillista osaamista ja jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivalla tavalla.
Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta ja hän osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Opiskelijat tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija pystyy referoimaan lähteitä siten, että kokonaisuus muodostaa uuden, tuoreen ajatuksen ja osaa muokata tieteellisen tekstin toiseen viestintäkontekstiin sopivaan muotoon.
Opiskelija esiintyy vakuuttavasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja hän argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä sekä perustella niiden käyttöä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan ja eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija tuottaa lähes julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija esiintyy luontevasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja kykenee argumentoimaan viestejään.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija pyrkii arvioimaan ja reflektoimaan omaa vuorovaikutusosaamistaan. Hän ottaa vastaan palautetta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä asiallisesti ja muut huomioiden.
Opiskelija tuottaa jossain määrin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja. Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta aineksesta, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija esiintyy tyydyttävästi opintojen esiintymistilanteissa.
Opiskelija hakee oman alan tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit: http://opinto-opas.kamk.fi/index.php/fi/68146/fi/68094/LLT23SH/year/2023

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
Ryhmät
 • LBI22S
  LBI22S
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH
 • LBE22S
  LBE22S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Osasuoritukset:
Puheviestintä 2 op
Kokous- ja neuvottelutaito 1 op
Kirjallinen viestintä 2 op

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.

Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).

Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).

Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).

Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa ja opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen osana ammatillista osaamista ja jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivalla tavalla.
Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta ja hän osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Opiskelijat tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija pystyy referoimaan lähteitä siten, että kokonaisuus muodostaa uuden, tuoreen ajatuksen ja osaa muokata tieteellisen tekstin toiseen viestintäkontekstiin sopivaan muotoon.
Opiskelija esiintyy vakuuttavasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja hän argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä sekä perustella niiden käyttöä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan ja eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija tuottaa lähes julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija esiintyy luontevasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja kykenee argumentoimaan viestejään.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija pyrkii arvioimaan ja reflektoimaan omaa vuorovaikutusosaamistaan. Hän ottaa vastaan palautetta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä asiallisesti ja muut huomioiden.
Opiskelija tuottaa jossain määrin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja. Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta aineksesta, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija esiintyy tyydyttävästi opintojen esiintymistilanteissa.
Opiskelija hakee oman alan tietoa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuula Rajander
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen hyödyntäen yhteisöllisyyttä ja digitaalisuutta. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Osasuoritukset:
Puheviestintä 2 op
Kokous- ja neuvottelutaito 1 op
Kirjallinen viestintä 2 op

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.

Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).

Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).

Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).

Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.

Aika ja paikka

Syksy 2023.

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. (2016). Areena - yritysviestinnän käsikirja. Edita Publishing
Lohtaja-Ahonen, S. & Kaihovirta-Rapo, M. (2012). Tehoa työelämän viestintään. Talentum.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.
Ensimmäisellä lähiopetuskerralla käydään läpi tehtävät sekä annetaan avain moodle-kurssille.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon kuuluu organisaation viestinnän kuvaus, joka tehdään johonkin työpaikkaan. Mahdolliset työelämävierailut.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei varsinaisia tenttejä.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kokonaan itsenäinen suoritus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelijan omaa työtä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aloitus, tutustuminen ja ryhmäytyminen
Kirjaston tiedonhaun info, lähdeviitteet, esseen kirjoittaminen
Puheviestintä
Palautetta esseistä
Puheviestintä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa ja opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen osana ammatillista osaamista ja jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivalla tavalla.
Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta ja hän osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Opiskelijat tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija pystyy referoimaan lähteitä siten, että kokonaisuus muodostaa uuden, tuoreen ajatuksen ja osaa muokata tieteellisen tekstin toiseen viestintäkontekstiin sopivaan muotoon.
Opiskelija esiintyy vakuuttavasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja hän argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä sekä perustella niiden käyttöä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan ja eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija tuottaa lähes julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija esiintyy luontevasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja kykenee argumentoimaan viestejään.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija pyrkii arvioimaan ja reflektoimaan omaa vuorovaikutusosaamistaan. Hän ottaa vastaan palautetta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä asiallisesti ja muut huomioiden.
Opiskelija tuottaa jossain määrin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja. Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta aineksesta, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija esiintyy tyydyttävästi opintojen esiintymistilanteissa.
Opiskelija hakee oman alan tietoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu seuraaviin palautettaviin suorituksiin:
1. Oman viestijäkuvan laatiminen (hyv/hyl)
2. Videotehtävä (organisaation viestintä) (0 - 5)
3. Rooli- ja toimintatyylipohdinta (hyv/hyl)
4. Kokous- ja neuvottelutaidon tentti (0 - 5)
5. Palautettavat liikekirjeet (0 - 5)
6. Palautettava essee (0 - 5)

Hylätty (0)

Arviointiasteikon kriteerit arvosanalle 1 eivät täyty.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa ja opintojakson oppimistavoitteet on saavutettu itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen osana ammatillista osaamista ja jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivalla tavalla.
Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta ja hän osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Opiskelijat tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija pystyy referoimaan lähteitä siten, että kokonaisuus muodostaa uuden, tuoreen ajatuksen ja osaa muokata tieteellisen tekstin toiseen viestintäkontekstiin sopivaan muotoon.
Opiskelija esiintyy vakuuttavasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja hän argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä sekä perustella niiden käyttöä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan ja eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija tuottaa lähes julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija esiintyy luontevasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja kykenee argumentoimaan viestejään.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija pyrkii arvioimaan ja reflektoimaan omaa vuorovaikutusosaamistaan. Hän ottaa vastaan palautetta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä asiallisesti ja muut huomioiden.
Opiskelija tuottaa jossain määrin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja. Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta aineksesta, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija esiintyy tyydyttävästi opintojen esiintymistilanteissa.
Opiskelija hakee oman alan tietoa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Sisältö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot viestinnässä, ryhmäytyminen
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirjeet, kokous- ja neuvotteluasiakirjat, työnhakuasiakirjat).
Hyvän asiatekstin laadinta ja ominaisuudet (esseet, raportit, mallipohjat, kielenhuolto).
Lähdeviitteiden käyttö ja lähdeluettelon laadinta osana omaa kirjoittamista.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käsitteiden käyttö on monipuolista ja asiantuntevaa ja opintojakson osaamistavoitteet on saavutettu itseohjautuvasti. Opiskelija ymmärtää kielen merkityksen osana ammatillista osaamista ja jakaa asiantuntijuuttaan yhteisössä tilanteeseen sopivalla tavalla.
Opiskelija hakee aktiivisesti palautetta ja hän osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa vuorovaikutus- ja viestintäosaamistaan.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.
Opiskelijat tuottaa täysin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija pystyy referoimaan lähteitä siten, että kokonaisuus muodostaa uuden, tuoreen ajatuksen ja osaa muokata tieteellisen tekstin toiseen viestintäkontekstiin sopivaan muotoon.
Opiskelija esiintyy vakuuttavasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja hän argumentoi monipuolisesti, tehokkaasti ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa ja suhtautuu uuteen tietoon uteliaasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä sekä perustella niiden käyttöä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää käytetyn kielimuodon merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa vuorovaikutusosaamistaan ja eritellä heikkouksiaan ja vahvuuksiaan viestijänä. Opiskelija ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija tuottaa lähes julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija hyödyntää oman alansa lähdetekstejä monipuolisesti ja kriittisesti osana omaa tekstiään ja yhdistää lähteiden ajatuksia omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija esiintyy luontevasti opintojen ja työelämän esiintymistilanteissa ja kykenee argumentoimaan viestejään.
Opiskelija hakee itsenäisesti alan uusinta tietoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti vuorovaikutuksen käsitteitä sekä osaa nimetä ja kuvailla niitä. Opiskelija on saavuttanut opintojakson osaamistavoitteet. Opiskelija on tietoinen oman viestintätyylinsä vaikutuksesta viestintäprosessissa.
Opiskelija pyrkii arvioimaan ja reflektoimaan omaa vuorovaikutusosaamistaan. Hän ottaa vastaan palautetta.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä asiallisesti ja muut huomioiden.
Opiskelija tuottaa jossain määrin julkaisukelpoista tekstiä eri asiakirjoihin ja viestintäkanaviin. Opiskelija noudattaa teksteissään asiatyyliä ja keskeisiä kielenhuollon normeja. Opiskelija erottaa oman ajattelun lähteestä lainatusta aineksesta, mutta lähteiden referointi on mekaanista.
Opiskelija esiintyy tyydyttävästi opintojen esiintymistilanteissa.
Opiskelija hakee oman alan tietoa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
 • Eeva Mutanen
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu työelämäviestinnän ja vuorovaikutuksen perusteisiin. Opiskelija arvioi omaa viestintä- ja vuorovaikutusosaamistaan osana ammattitaitoaan ja kehittää sitä edelleen. Opiskelija valmistautuu opintojen ja työelämän erilaisiin vuorovaikutus- ja viestintätilanteisiin sekä oppii tuottamaan niihin liittyviä dokumentteja ja suullisia esityksiä. Opiskelija ilmaisee itseään selkeästi ja tavoitteellisesti niin suullisesti kuin kirjallisesti eri viestintätilanteissa ja kykenee argumentoimaan vaikuttavasti. Opiskelija hankkii ja arvioi kriittisesti alaansa koskevaa tietoa ja soveltaa sitä uusissa tilanteissa.

Sisältö

Viestinnän ja vuorovaikutuksen perusteet.
Tunne- ja vuorovaikutustaidot viestinnässä, ryhmäytyminen
Ryhmäviestintä, kokoukset, neuvottelut.
Opiskeluiden ja työelämän suullisen viestinnän tilanteet (esitykset, puheet).
Työelämän keskeiset asiatekstit (asiakirjastandardi, liikekirj