IN ENGLISH OPINTO-OPAS
OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2015
Päivätoteutus ...

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS PELITEKNOLOGIA 2015

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VIESTINTÄTAIDOT
                                                       
Johdatus tietotekniikan opintoihin 1
     
             
                             
Tekniikan viestintä 3    
           
                       
       
IKT-Svenska 3    
         
                     
           
ICT English I 2
       
                 
                       
ICT English II 2  
         
                   
               
Intercultural and Business Skills in ICT 4    
           
                       
       
3210012023700100200111.51.53.53.50000
TEKEVÄ AMK
                                                       
Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
     
               
                           
Projektitoiminta 3
     
             
                         
Liiketoimintaosaaminen 3
     
             
                             
Kokous- ja neuvottelutaito 2
     
             
                         
100007.52.500000034.52.50000000000000
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT
                                                       
MATEMATIIKKA
                                                       
Algebra 3
     
             
                           
Geometria 3
       
               
                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5  
       
                 
                   
Matematiikkaa peliohjelmoijille 6  
       
                 
                   
FYSIIKKA
                                                       
Fysiikka 1 3
     
             
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                       
Pelien ja simulaatioiden fysiikkaa 5  
         
                   
               
Fysiikan laboraatiot 3  
       
                 
                 
1419006812.56.5000033445.5742.500000000
DIGITAALITEKNIIKKA
                                                       
Digitaalitekniikka 4
     
             
                           
Digitaalitekniikka laboraatiot 2
     
             
                           
6000600000003300000000000000
OHJELMOINTI
                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 3
     
             
                             
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3
     
               
                           
Ohjelmistokehitysprosessi, versionhallinta ja testaus 3
       
               
                         
9000630000003330000000000000
ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
                                                       
Projektiopinnot 1 6
       
                 
                       
Mikrokontrolleritekniikka 1 6    
         
                     
           
Analogiaelektroniikan perusteet 2  
         
                   
                 
C++ ohjelmointi 4
       
               
                         
Käyttöliittymäsuunnittelu ja -ohjelmointi 3
       
                 
                       
132600130260000049002033000000
PELIMOOTTORIT
                                                       
Projektiopinnot 2 6  
       
                   
                   
Pelituotannon perusteet 3
       
               
                         
Johdanto pelimoottoriohjelmointiin 3
       
                 
                       
Mobiilipelien ohjelmointi / Programming Mobile Games 3  
       
                 
                     
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
       
                 
                     
Tietokantojen perusteet ja tietokantaohjelmointi 3
   
 
         
     
                   
714001614000001033770000000000
PELITEKNOLOGIAN ASIANTUNTIJUUS
                                                       
Projektiopinnot 3 - kehitystehtävän toteutus 6  
         
                   
               
Projektiopinnot 4 - projektin asiantuntijuus 5    
         
                     
           
Grafiikkamoottorin ohjelmointi 3  
       
                 
                   
Reaaliaikagrafiikan ohjelmointi 3  
         
                   
               
Peliohjelmointi 3  
         
                   
               
Pelien tekoäly 3  
         
                   
               
0185000315500000001.51.57.57.52.52.5000000
LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN SOVELLUKSET
                                                       
Projektiopinnot 5 6    
           
                       
       
Hyötypelien tekniikat ja sovellukset 3    
         
                     
             
Simulaattoreiden laitteistotekniikka 3    
         
                     
             
Simulaatioefektien tuottaminen 3    
         
                       
           
Verkkopelien ohjelmointi 3    
         
                     
           
Uudet käyttöliittymät ja sovellukset 3    
         
                     
           
002100000156000000000096330000
ASIAKASPROJEKTIN HALLINTA
                                                       
Projektiopinnot 6 6      
             
                           
Johtaminen 3    
         
                       
           
Lakiasiat ja IP 3    
           
                       
         
Signaalinkäsittely 3    
           
                       
       
Windows/Linux ohjelmointi 3    
           
                         
       
Pilvipalvelut 3    
           
                       
       
001560000312060000000003660033
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Teknologiapaja 4
     
             
                           
Tietojenkäsittelyn perusteet 2
     
             
                           
Build up Your English 3
     
             
                           
Bygg upp din svenska 3  
         
                   
               
Liiketoimintaosaaminen 15                                                        
Testaus ja testaussuunnittelu 3                                                        
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen I 10                                                        
Kaupallisen pelisovelluksen kehittäminen II 10                                                        
9300900300004.54.500001.51.500000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
HARJOITTELU
                                                       
Harjoittelu 30      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä lukuvuodessa ja noin 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutukset johtavat tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon, josta käytetään insinöörin (AMK) nimikettä. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opinnot kestävät noin 4 vuotta.

YLEISET TAVOITTEET
Insinöörikoulutuksen yleisenä tavoitteena on:

1) antaa perustiedot kyseessä olevan suuntautumisvaihtoehdon mukaisella alalla käytettävien laitteiden, järjestelmien ja menetelmien toimintaperiaatteista ja rakenteista sekä suunnittelun, toteutuksen ja kunnossa¬pidon menetelmistä.

2) kehittää taitoa soveltaa opintoja siten, että henkilö pystyy lyhyen työkokemuksen jälkeen itsenäisesti, oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti hoitamaan alan tehtäviä.

3) antaa markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden, henkilöstöasiain, kansain-välisen yhteistyön ja ympäristönsuojelun perustiedot.

4) luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle.

Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan käyttö- ja ylläpitosuunnittelu-, johtamis- ja asian-tuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Koulutuksen tulee lisäksi luoda teknillinen kokonaisnäkemys, jonka pohjalta insinööri osaa tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta taloudellisuuden, työvoiman, ympäristönsuojelun, energian taloudellisen käytön sekä yhteiskunnan vaatimukset huomioon ottaen.

Erityistietoja
Kaikissa tekniikan alan koulutuksissa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille järjestetään matematiikassa, fysiikassa ja englannissa aiemman opintomenestyksen perusteella eriytettyä opetusta. Opetuksessa kerrataan opiskelussa välttämättömien matemaattisten työkalujen teoriaa sekä käydään läpi fysiikan ja matematiikan käytännön harjoituksia. Englannin kielessä hankitaan perusta tekniikan alan kirjallisuuden ym. seuraamiseksi.
Puolustusvoimien antama erikoiskoulutus hyväksytään soveltuvin osin vapaasti valittaviin opintoihin.

PELITEKNOLOGIA
Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on 3D-reaaliaikagrafiikan, pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoissa tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia peliprojekteja.