Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

Tutkinto:
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Liikunnanohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Yleistä

Missionamme on kouluttaa liikunta-alan asiantuntijoita, jotka osaavat tuottaa laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita vastuullisesti yhteiskunnan tarpeisiin.

Korkeakouluopintomme auttavat sinua edistämään ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluja tuottamalla. Löydät keinoja luoda itsellesi mieluista uraa liikunta-alalla yrittäjämäisellä asenteella. Opintojen aikana ohjaamme ja tuemme sinua yhdessä vertaisryhmän kanssa. Opintojen aikana pääset elämään ja hengittämään hyvinvointia Vuokatissa, joka on ainutlaatuinen ja ympärivuotinen huippu-urheilun, aktiiviliikkujan ja matkailijan ympäristö. 

Vuositeemat

1. vsk Kipinä
Hienoa, sinulle on syttynyt kipinä liikunta- ja hyvinvointialalle. Nyt sinulle alkaa muodostua käsitys alasta ja alat kirjoittamaan omaa tarinaasi kohti ammatillista unelmaasi.

2. vsk Liekki
Kipinästä liekkiin. Liekki vaatii happea, jota pääset hengittämään Vuokatin sykkeessä. Nyt pääset jo tosi toimiin liikunnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

3. vsk Tuli
Kolmantena vuonna olet tulessa opinnoissasi liikunta- ja hyvinvointialalla! Voit hyödyntää jo saamiasi työkaluja liikunta- ja hyvinvointialan kehittämistehtävissä ja osaat perustella toimintaasi vastuullisesti.

4. vsk Roihu
Tulesta roihuksi. Nyt sinulla on rohkeutta soveltaa tietoja ja taitoja liikunta- ja hyvinvointialalla verkostoituen alan toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa yrittäjämäisellä asenteella. Olet valmis loistamaan omalla persoonallisella osaamisella jatkaen kohti seuraavaa luvun tarinassasi liikunta- ja hyvinvointialalla.

Yleiset tavoitteet ja ammatillinen osaaminen

Koulutuksemme johtoajatus on hyvinvointi ja vastuullinen liiketoiminta. Tämä johtoajatus näkyy koko koulutuksen punaisena lankana. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä elämänkaaren eri vaiheissa yksilöllisyys huomioiden. Vastuullinen liiketoiminta sisältää yhteiskunnan tarpeista lähtevien laadukkaiden liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottamisen.

Yhteiset osaamistavoitteet (kompetenssit)

OPPIMAAN OPPIMINEN
Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.

TYÖELÄMÄSSÄ TOIMIMINEN
Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä

EETTISYYS
Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

KESTÄVÄ KEHITYS
Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.

KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTUURISUUS
Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

ENNAKOIVA KEHITTÄMINEN
Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.

Koulutuskohtaiset osaamistavoitteet ( kompetenssit)

HYVINVOINTIOSAAMINEN
Opiskelija tuntee ihmisen kasvuun, kehitykseen ja käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä elämänkaaren eri vaiheissa ja osaa huomioida asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä edistävää liikuntaa sekä psyykkistä hyvinvointia edistäviä toimia asiakaslähtöisesti. Opiskelija kykenee toimimaan liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana ja osaa tunnistaa yhteiskunnallisesti tärkeät hyvinvointiin liittyvät sidosryhmät ja asiakaspolut. Opiskelija osaa hyödyntää liikuntaneuvonnan suosituksia valmennuksen prosessissa ja arvioida, analysoida ja tulkita hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin edistämisessä tarvittavat vuorovaikutustaidot ja osaa soveltaa niitä käytännössä. Opiskelija tunnistaa ja arvioi voimavarojaan oman hyvinvoinnin lähtökohtana

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Opiskelija sisäistää yrittäjämäisen asenteen merkityksen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottajana ja toteuttajana. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeista lähtevää liiketoimintapotentiaalia vastuullisten ja laadukkaiden liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tarjoamiseksi. Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan perustoiminnot sekä kannattavan liiketoiminnan perusteet ja omaa valmiudet yritystoimintaan.

PEDAGOGINEN JA DIDAKTINEN OSAAMINEN
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida laajoja liikunnan ohjauskokonaisuuksia ja toimintamalleja huomioiden liikuntakasvatuksen tavoitteet sekä liikunta-aktiivisuuden suositukset. Opiskelija osaa hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja liikunnallisen elämäntavan tukemisessa. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tavoitteellisesti ja monipuolisesti ohjaus- ja opetusmenetelmiä erilaisten kohderyhmien ohjauksessa sekä vaihtelevissa ohjaustilanteissa ja liikuntaympäristöissä turvallisuus huomioiden. Opiskelija hallitsee ammattiosaamisensa kehittymisen kannalta tarvittavat liikuntamuotojen perustiedot ja -taidot ja osaa soveltaa niitä erilaisten kohderyhmien ohjaukseen. Opiskelija osaa käyttää liikuntataitoja fyysisten ominaisuuksien kehittämisen välineenä. Opiskelija muodostaa omiin arvoihinsa ja tietorakenteisiinsa perustuvan ohjaus- ja oppimiskäsityksen liikunnanohjaajana.

VALMENNUSOSAAMINEN
Opiskelija tuntee liikuntaharjoittelun vaikutusmekanismit ja osaa suunnitella ja toteuttaa hyvinvoinnin edistämiseksi ja fyysisten ominaisuuksien kehittämiseksi tavoitteellisia, turvallisia ja testaukseen perustuvia valmennusohjelmia. Opiskelija osaa analysoida omaa valmennusosaamistaan ja sen kehittymistä. Opiskelija osaa hyödyntää valmennusosaamistaan kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen palvelutuotteen kehittämisessä. Opiskelija pystyy tuottamaan henkilökohtaisia valmennusohjelmia holistista lähestymistapaa hyödyntäen.

YHTEISKUNTA- JA JOHTAMISOSAAMINEN
Opiskelija tuntee liikuntakulttuurin- ja palvelujen kehitysnäkymiä ja osaa edistää liikunnan asemaa yhteiskunnassa vastuullisesti. Opiskelija osaa toimia liikunta- ja hyvinvointialojen organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja johtamistehtävissä. Opiskelija tunnistaa johtamisen malleja sekä työhyvinvoinnin edistämisen menetelmiä työskentelyn tehokkuuden, tuloksellisen toiminnan ja työelämän laadun parantamiseksi. Opiskelija ymmärtää tiedolla johtamisen merkityksen päätöksenteossa..

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2025S
Tunnus
(ALK25S)
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2024S
Tunnus
(ALK24S)
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2023S
Tunnus
(ALK23S)
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2022S
Tunnus
(ALK22S)
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2021S
Tunnus
(ALK21S)
LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUS 2020
Tunnus
(ALK20S)
fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Multidisciplinary coaching for inidividual athletes/clients - the big picture.

Sisältö

Identify athlete/client strengths and weaknesses, goal setting, fitness testing (strength, endurance, flexibility, etc), exercise prescription, nutritional councelling and exercise programming for an athlete or client according to your personal interests.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass: The student achieves the self-set goals that have been approved by the supervising teacher.

Failed: The student has not been able to achieve the self-set goals that have been approved by the supervising teacher.

Esitietovaatimukset

Minimum of 4 out of 7 credits in coaching course performed

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K
 • ALK22S
  ALK22S
 • ASL23S
  ASL23S
 • ALM23K
  ALM23K
 • ASL22S
  ASL22S

Tavoitteet

Multidisciplinary coaching for inidividual athletes/clients - the big picture.

Sisältö

Identify athlete/client strengths and weaknesses, goal setting, fitness testing (strength, endurance, flexibility, etc), exercise prescription, nutritional councelling and exercise programming for an athlete or client according to your personal interests.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass: The student achieves the self-set goals that have been approved by the supervising teacher.

Failed: The student has not been able to achieve the self-set goals that have been approved by the supervising teacher.

Esitietovaatimukset

Minimum of 4 out of 7 credits in coaching course performed

fi
Ilmoittautumisaika

17.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kari Partanen
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Alppihiihdon ohjaajakurssi (entinen I- kurssi) keskittyy hiihdonopetuksen
perusteisiin ja alppihiihdon omien taitojen kehittämiseen sekä aloittelijoiden /
lapsien ohjaamiseen. Kurssin käyneellä on valmiudet toimia hiihdonohjaajana hiihtokeskuksissa.

Sisältö

* alppihiihdon opetusohjelma
* omat rinnelasku- ja opetustaidot
* freestylen alkeet
* opetusoppi
* opetus- ja oppimisympäristöt
* opetusharjoitukset (arvioitava)
* lasten hiihtokoulu
* maastohiihto (vapaan välineet) alppilajien taitopohjan kehittäjänä
* taito- ja teoriatestit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Shoryn kriteerien mukaan

Esitietovaatimukset

Kurssilaisilta edellytetään hyvää perushiihtotaitoa kaikissa
olosuhteissa, sekä kiinnostusta opetustyötä kohtaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kari Partanen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Alppihiihdon ohjaajakurssi (entinen I- kurssi) keskittyy hiihdonopetuksen
perusteisiin ja alppihiihdon omien taitojen kehittämiseen sekä aloittelijoiden /
lapsien ohjaamiseen. Kurssin käyneellä on valmiudet toimia hiihdonohjaajana hiihtokeskuksissa.

Sisältö

* alppihiihdon opetusohjelma
* omat rinnelasku- ja opetustaidot
* freestylen alkeet
* opetusoppi
* opetus- ja oppimisympäristöt
* opetusharjoitukset (arvioitava)
* lasten hiihtokoulu
* maastohiihto (vapaan välineet) alppilajien taitopohjan kehittäjänä
* taito- ja teoriatestit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Shoryn kriteerien mukaan

Esitietovaatimukset

Kurssilaisilta edellytetään hyvää perushiihtotaitoa kaikissa
olosuhteissa, sekä kiinnostusta opetustyötä kohtaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kari Partanen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Alppihiihdon ohjaajakurssi (entinen I- kurssi) keskittyy hiihdonopetuksen
perusteisiin ja alppihiihdon omien taitojen kehittämiseen sekä aloittelijoiden /
lapsien ohjaamiseen. Kurssin käyneellä on valmiudet toimia hiihdonohjaajana hiihtokeskuksissa.

Sisältö

* alppihiihdon opetusohjelma
* omat rinnelasku- ja opetustaidot
* freestylen alkeet
* opetusoppi
* opetus- ja oppimisympäristöt
* opetusharjoitukset (arvioitava)
* lasten hiihtokoulu
* maastohiihto (vapaan välineet) alppilajien taitopohjan kehittäjänä
* taito- ja teoriatestit

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Shoryn kriteerien mukaan

Esitietovaatimukset

Kurssilaisilta edellytetään hyvää perushiihtotaitoa kaikissa
olosuhteissa, sekä kiinnostusta opetustyötä kohtaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisruumiin rakenteen ja toiminnan siten, että osaa käyttää tietoperustaa asiakaslähtöisessä liikunnanohjaajan työssä, terveyden edistämisessä ja liikuntakäyttäytymisen vahvistamisessa.

Sisältö

Anatomia:
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne

Fysiologia:
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta
Hermoston ja aistien toiminta
Luurankolihasten toiminta
Ruuansulatusjärjestelmän toiminta
Virtsaneritysjärjestelmän toiminta
Umpieritysjärjestelmän toiminta ja hormonieritys
Immuunijärjestelmän toiminta

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Kurssikirja: Leppäluoto J, Rintamäki H, Vakkuri O, Vierimaa H, Lauri T. (2019) Anatomia ja fysiologia -rakenteesta toimintaan.

Myös aiemmat painokset sopivat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee pääteemojen sisällöt yksityiskohtaisesti sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien toimintojen yhteydet säätelyjärjestelmiin.Opiskelija hallitsee elimistön toimintojen perusmittaukset ja niiden tulosten tulkinnat ja pystyy analysoimaan elimistön tilaa sekä soveltamaan tietojaan asiakaslähtöisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääteemojen sisällöt yksityiskohtineen.Liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkieroelimistön toiminnat ja niiden yhteydet säätelyjärjestelmiin ovat hallinnassa.Opiskelija hallitsee kehon toimintojen perusmittaukset,mutta tulkinnassa ja siten elimistön tilan analysoinnissa on parannettavaa.Perustietoa pystytään kuitenkin hyödyntämään asiakaslähtöisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opskelija hallitsee pääteemojen sisällöt kokonaisvaltaisesti.Erityisesti liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta ovat hallussa. mutta eri elinjärjestelmien yhteistoiminnan hahmottamisessa on kuitenkin puutteita.Opiskelija hallitsee elimistön toimintojen perusmittaukset,mutta tulkinnassa ja elimistön tilan analysoinnissa sekä yksityiskohtien hallinnassa on puutteita,mutta asiakkaiden kanssa toimintaan tiedot ovat riittävät.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmisruumiin rakenteen ja toiminnan siten, että osaa käyttää tietoperustaa asiakaslähtöisessä liikunnanohjaajan työssä, terveyden edistämisessä ja liikuntakäyttäytymisen vahvistamisessa.

Sisältö

Anatomia:
Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne

Fysiologia:
Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta
Hermoston ja aistien toiminta
Luurankolihasten toiminta
Ruuansulatusjärjestelmän toiminta
Virtsaneritysjärjestelmän toiminta
Umpieritysjärjestelmän toiminta ja hormonieritys
Immuunijärjestelmän toiminta

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Kurssikirja: Leppäluoto J, Rintamäki H, Vakkuri O, Vierimaa H, Lauri T. (2019) Anatomia ja fysiologia -rakenteesta toimintaan.

Myös aiemmat painokset sopivat.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee pääteemojen sisällöt yksityiskohtaisesti sekä ymmärtää eri elinjärjestelmien toimintojen yhteydet säätelyjärjestelmiin.Opiskelija hallitsee elimistön toimintojen perusmittaukset ja niiden tulosten tulkinnat ja pystyy analysoimaan elimistön tilaa sekä soveltamaan tietojaan asiakaslähtöisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee pääteemojen sisällöt yksityiskohtineen.Liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkieroelimistön toiminnat ja niiden yhteydet säätelyjärjestelmiin ovat hallinnassa.Opiskelija hallitsee kehon toimintojen perusmittaukset,mutta tulkinnassa ja siten elimistön tilan analysoinnissa on parannettavaa.Perustietoa pystytään kuitenkin hyödyntämään asiakaslähtöisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opskelija hallitsee pääteemojen sisällöt kokonaisvaltaisesti.Erityisesti liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta ovat hallussa. mutta eri elinjärjestelmien yhteistoiminnan hahmottamisessa on kuitenkin puutteita.Opiskelija hallitsee elimistön toimintojen perusmittaukset,mutta tulkinnassa ja elimistön tilan analysoinnissa sekä yksityiskohtien hallinnassa on puutteita,mutta asiakkaiden kanssa toimintaan tiedot ovat riittävät.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää asiakaskeskeisen markkinoinnin peruskäsitteitä ja arvioida organisaation kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä markkinoinnillisesta näkökulmasta. Lisäksi opiskelija saa valmiudet tunnistaa organisaation markkinointitoimintoja ja luoda tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Opintojakso on yhteinen liiketalouden tradenomiopiskelijoille sekä liikunnanohjaaja-,ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet
Markkinointiajattelun kehittyminen
Markkinoinnin toimintaympäristöt
Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
Markkinoinnin kilpailukeinovalikoima
Myynnin ja asiakassuhdeajattelun perusteet

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 eli syys-joulukuu
Lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen. 2016 (tai uudempi 2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Saatavana KAMK:n kirjastossa painettuna sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat markkinoinnin korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava markkinointiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa.
Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa.
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet.
Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet.
Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssitehtävien kokonaispistemäärään (max 50 pistettä), joka kertyy seuraavasti:
Luennot ja harjoitukset tunnilla 25 p. = 2,5 op
Itsenäinen tehtävä Moodlessa 10 p. = 1 op
Tentti 15 p = 1,5 op

Arvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella:
5 = 43-50 pistettä
4 = 36-42 pistettä
3 = 29-35 pistettä
2 = 21-28 pistettä
1 = vähintään 20 pistettä ja tentti läpi

Arviointikriteerit
Kiitettävä 5
Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Hyvä 3 - 4
Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Tyydyttävä 1 - 2
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet. Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää asiakaskeskeisen markkinoinnin peruskäsitteitä ja arvioida organisaation kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä markkinoinnillisesta näkökulmasta. Lisäksi opiskelija saa valmiudet tunnistaa organisaation markkinointitoimintoja ja luoda tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Opintojakso on yhteinen liiketalouden tradenomiopiskelijoille sekä liikunnanohjaaja-,ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet
Markkinointiajattelun kehittyminen
Markkinoinnin toimintaympäristöt
Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
Markkinoinnin kilpailukeinovalikoima
Myynnin ja asiakassuhdeajattelun perusteet

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 eli syys-joulukuu
Lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen. 2016 (tai uudempi 2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Saatavana KAMK:n kirjastossa painettuna sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat markkinoinnin korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava markkinointiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa.
Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa.
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet.
Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet.
Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssitehtävien kokonaispistemäärään (max 50 pistettä), joka kertyy seuraavasti:
Luennot ja harjoitukset tunnilla 25 p. = 2,5 op
Itsenäinen tehtävä Moodlessa 10 p. = 1 op
Tentti 15 p = 1,5 op

Arvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella:
5 = 43-50 pistettä
4 = 36-42 pistettä
3 = 29-35 pistettä
2 = 21-28 pistettä
1 = vähintään 20 pistettä ja tentti läpi

Arviointikriteerit
Kiitettävä 5
Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Hyvä 3 - 4
Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Tyydyttävä 1 - 2
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet. Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää asiakaskeskeisen markkinoinnin peruskäsitteitä ja arvioida organisaation kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä markkinoinnillisesta näkökulmasta. Lisäksi opiskelija saa valmiudet tunnistaa organisaation markkinointitoimintoja ja luoda tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Opintojakso on yhteinen liiketalouden tradenomiopiskelijoille sekä liikunnanohjaaja-,ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet
Markkinointiajattelun kehittyminen
Markkinoinnin toimintaympäristöt
Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
Markkinoinnin kilpailukeinovalikoima
Myynnin ja asiakassuhdeajattelun perusteet

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2024 viikoilla 2- 9
Lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia

Oppimateriaalit

Bergström & Leppänen. 2016 (tai uudempi 2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Saatavana KAMK:n kirjastossa painettuna sekä e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat markkinoinnin korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava markkinointiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa.
Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa.
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa.
Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet.
Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet.
Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kurssitehtävien kokonaispistemäärään (max 50 pistettä), joka kertyy seuraavasti:
Luennot ja harjoitukset tunnilla 25 p. = 2,5 op
Itsenäinen tehtävä Moodlessa 10 p. = 1 op
Tentti 15 p = 1,5 op

Arvosana määräytyy kokonaispistemäärän perusteella:
5 = 43-50 pistettä
4 = 36-42 pistettä
3 = 29-35 pistettä
2 = 21-28 pistettä
1 = vähintään 20 pistettä ja tentti läpi

Arviointikriteerit
Kiitettävä 5
Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä monipuolisesti käytännön tilanteissa. Opiskelija tuntee ja ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, käsitteellistä ja kriittistä pohdintaa sekä laaja-alaista markkinointiympäristön ymmärrystä.

Hyvä 3 - 4
Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin kilpailukeinot ja osaa soveltaa niitä asiakaslähtöisesti yrityksen markkinoinnissa. Opiskelija osoittaa tehtävissä oma-aloitteisuutta, itsenäistä ajattelua ja markkinointiympäristön ymmärrystä.

Tyydyttävä 1 - 2
Opiskelija tunnistaa markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hahmottaa markkinoinnin kilpailukeinojen ydinkohdat ja kykenee selittämään asiakaslähtöisen markkinoinnin perusteet. Opiskelija tarvitsee ohjausta ratkaisujen löytämisessä ja kykenee tarkastelemaan konkreettisella tasolla markkinointiympäristöä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • ASL23S
  ASL23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Jaana Härkönen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritysesittely
Yhteistä ja alakohtaista sisältöä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Aika ja paikka

8.1-23.4.2024

Oppimateriaalit

Isaacs, C., Pesso, P., Rasimus, R., Rönkä, I. (2022). Eye for Business. Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suullinen yritysesittely työelämäjakson jälkeen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024
Kaksi uusintakertaa syksyllä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 h lähiopetusta, 70 h itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Communicating with style
Career in business
Business basics
Writing in business/Purchasing process
Describing business trends
News item presentations
Networking
Meetings and negotiations, memo, and minutes
Corporate social responsibility
Company presentation

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Aika ja paikka

8.1-23.4.2024

Oppimateriaalit

Isaacs, C., Pesso, P., Rasimus, R., Rönkä, I. (2022). Eye for Business. Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suullinen yritysesittely työelämäjakson jälkeen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024
Kaksi uusintakertaa syksyllä 2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 h lähiopetusta, 70 h itsenäistä opiskelua

Sisällön jaksotus

Communicating with style
Career in business
Business basics
Writing in business/Purchasing process
Describing business trends
News item presentations
Networking
Meetings and negotiations, memo, and minutes
Corporate social responsibility
Company presentation

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritysesittely
Yhteistä ja alakohtaista sisältöä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • ATA23S
  ATA23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
Ryhmät
 • LBE23S
  LBE23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Nina Jyrkäs
Ryhmät
 • LBI23S
  LBI23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liike- ja työelämän englannin perusteet suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Liikeviestintä
Yritysesittely

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa selittää toisin sanoin ja korvata sanaston puutteet huomaamattomasti. Opiskelija ymmärtää ja käyttää täsmällisesti liike- ja työelämän sanastoa. Opiskelija osaa viestiä taitavasti vaativissakin vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin. Opiskelija ymmärtää ja käyttää liike- ja työelämän sanastoa melko täsmällisesti. Opiskelija osaa viestiä selkeästi keskeisissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää liike- ja työelämän perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy. Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi yksinkertaisissa, rutiiniluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 - 8

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikuntadatan mahdollisuudet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä datan hyödyntämiseen liittyvät osaamistarpeet erilaisissa liikuntaorganisaatioissa. Opiskelija osaa noudattaa datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä työelämässä. Opiskelija hallitsee erilaisiin liikuntapalvelujen tuottamiseen hyödynnettävät mittauskokonaisuudet sekä osaa kerätä, tallentaa ja yhdistää data-aineistoja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa analysoida keräämäänsä liikuntadataa ja tehdä siitä luotettavia ja päteviä analyysejä. Opiskelija osaa hyödyntää analytiikkaa päätöksenteossa, liikuntapalvelujen suunnittelussa sekä tiedolla johtamisessa. Opiskelija kykenee data-analyysipohjaiseen kehittämistoimintaan ja tiedolla johtamiseen työelämäympäristössä.

Sisältö

• Johdanto ja liikuntadatan mahdollisuudet
• Data-analytiikkaan liittyvät osaamistarpeet eri organisaatioissa  
• Datan keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä lainsäädäntö ja eettiset kysymykset 
• Datan kerääminen/mittaaminen 
• Datan analysointi ja tulkinta (tiedolla johtaminen) 
• Työelämälähtöinen kehittämistehtävä  

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti liikuntadatan hyödyntämismahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa sekä liikuntadataan liittyvät osaamistarpeet erilaisissa liikuntaorganisaatioissa ja kykenee kehittämään itseään tarkoituksenmukaisesti näissä taidoissa. Opiskelija hallitsee datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyvän lainsäädännön ja toimii eettisesti kestävällä tavalla työelämässä. Opiskelija hallitsee syvällisesti liikuntapalvelujen tuottamiseen hyödynnettävät mittauskokonaisuudet sekä osaa kerätä, tallentaa ja yhdistää data-aineistoja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija kykenee päätöksentekoon ja tiedolla johtamiseen kokonaisvaltaisen analyysin perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää liikuntadatan hyödyntämismahdollisuudet tällä hetkellä sekä liikuntadataan liittyvät osaamistarpeet erilaisissa liikuntaorganisaatioissa ja kykenee kehittämään itseään yksittäisissä taidoissa. Opiskelija tuntee datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyvän lainsäädännön ja toimii eettisesti kestävällä tavalla työelämässä. Opiskelija hallitsee joitakin liikuntapalvelujen tuottamiseen hyödynnettävät mittauskokonaisuuksia sekä osaa kerätä, tallentaa ja yhdistää data-aineistoja. Opiskelija kykenee päätöksentekoon ja tiedolla johtamiseen yksittäisten analyysien pohjalta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa yksittäisiä liikuntadataan liittyviä hyödyntämismahdollisuuksia sekä osaamistarpeita erilaisissa liikuntaorganisaatioissa. Opiskelija tuntee datan keräämiseen ja käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sekä toimii eettisesti työelämässä. Opiskelija osaa yksittäisiä liikuntapalvelujen tuottamiseen liittyviä mittauksia ja osaa kerätä ja tallentaa data-aineistoja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija kykenee tekemään yksittäisiä analyysejä ja päätöksiä näiden analyysien perusteella.

Lisätiedot

Opiskelija ja opinto-ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Riitta Sievänen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

EA 1® -kurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavalisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 2®-kurssi syventää jo opittuja tietoja ja taitoja ensiavusta.

Sisältö

Ensiapukurssi EA1
Ensiapukurssi EA2

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Sari Pyykkönen
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

EA 1® -kurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavalisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA 2®-kurssi syventää jo opittuja tietoja ja taitoja ensiavusta.

Sisältö

Ensiapukurssi EA1
Ensiapukurssi EA2

Oppimateriaalit

Korte, H. & Myllyrinne, K. 2017. Ensiapu. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy.
Terveyskirjasto: Ensiapuopas. https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=spr

Mahdollista käyttää myös:
SPR Uudet ensiapu- ja elvytysohjeet: https://rednet.punainenristi.fi/node/36969
SPR Ensiapuohjeet. https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet

Opetusmenetelmät

Ensiavun peruskurssi (1 op)
Aktivoivat luennot (20%)
Ohjatut harjoitukset (80%)

Ensiavun jatkokurssi (1 op):
Aktivoivat luennot (20%)
Ohjatut harjoitukset (80%)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensiavun peruskurssi lähiopetus 16h

Ensiavun jatkokurssi lähiopetus 16h

Sisällön jaksotus

Ensiavun peruskurssi 16h

Ryhmäjako, aloitus ja opettajat:

Ryhmä 1. Opettaja Heikki Kattainen

Ke 17.1 klo 8:00 - 15:45
To 18.1 klo 8:00 - 15:45

Ryhmä 1. muodostuu opiskelijoista, joiden sukunimi aakkosissa A-K


Ryhmä 2. Opettaja Heikki Kattainen

Ti 30.1 klo 8:00 - 15:45
To 1.2 klo 8:00 - 15:45

Ryhmä 2. muodostuu opiskelijoista, joiden sukunimi aakkosissa L-ÖEnsiavun jatkokurssi

Tarkentuu myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

1. Jos opiskelijalla on tuore (alle 1 vuoden suoritettu) ea1- tai ea2 -kurssi.

a. opiskelija esittää viimeistään ensimmäisillä oppitunneilla dokumentin (opintokortti tai ea- todistus) aiemmasta suorituksesta
b. osallistuu PPE-D- oppitunneille

Tekee hyväksiluvun AHOT-lomakkeella.
Vastuuopettajaksi laitetaan Heikki Kattainen.
Liitteeksi dokumentti todistuksesta (valokuva, skannattu todistus tms.)
Lomake löytyy KAMK:n intrasta kohdasta ”Lomakkeet opiskelijoille”.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% läsnäolo harjoitustunneilla. Aktiivinen osallistuminen tunneilla/harjoituksissa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö

Tutkimukset
Pelisovellukset
Sovellettavuus
Pelikehitys

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö

Tutkimukset
Pelisovellukset
Sovellettavuus
Pelikehitys

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö

Tutkimukset
Pelisovellukset
Sovellettavuus
Pelikehitys

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

04.05.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu Exergaming käsitteeseen ja perehtyy liikunnallisiin peleihin. Opiskelija tutustuu myös ilmiöön yleisesti ja kartoittaa alan keskeisiä toimijoita kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelija tunnistaa pelien vaikuttavuuden liikunnalliseen suorituskykyyn ja kykenee käyttämään pelejä liikunnan ja terveyden edistämisessä.

Sisältö

Tutkimukset
Pelisovellukset
Sovellettavuus
Pelikehitys

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • ALM21K2
  ALM21K2
 • ALM21K
  ALM21K

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Itsenäisesti, opiskelijan oman aikataulun mukainen opiskelu.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Moodlesta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.Palautettaviin tehtäviin voidaan pyytää täydennyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä toiminnan pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimavarojen kokonaisuus, tutkielmaessee
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, raportti

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, nettitentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerit, henkilöstövoimavarojen johtaminen 3 op ja 2 op HRM-suunnitelmat
Työoikeus 2 op nettitentti

fi
Ilmoittautumisaika

22.03.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • VAPVAL2024
  VAPVAL2024

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Päivi Auno
Ryhmät
 • AMA21S
  AMA21S
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Kaikki koulutukset (3op): Opiskelija ymmärtää henkilöstövoimavarojen merkityksen ja tuntee määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä.

Liiketalouden koulutus (2op): Opiskelija osaa laatia opintojakson alussa sovittavan HRM suunnitelman.

Liikunnan ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Sisältö

Kaikille yhteinen osio (3op):
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
Perehdyttäminen ja työnopastus
Työn organisointi ja muotoilu
Henkilöstön kehittäminen
Palkitseminen.

Liiketalouden koulutus (2op): Erikseen sovittu HRM suunnitelma (esim. Perehdyttämissuunnitelma).

Liikunnan- ja matkailun koulutukset (2op): Työoikeus.

Aika ja paikka

Ajankohta opiskelijan vapaasti valittavissa, orientaatiotunnit tammikuussa.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Repussa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja KAMK kirjaston e-kirjoista.

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät löytyvät Repusta, avain welcome
Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija reflektoi oppisisältöjä tuntemansa organisaation käytänteisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole aikataulutettua tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan AHOToida henkilöstöhallinnon vaativissa työtehtävissä työskentelyn pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus löytyy Moodlesta.

Kaikille opiskelijoille yhteinen osio 3 op Henkilöstövoimvarojen kokonaisuus
- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
- perehdyttäminen ja työnopastus
- työnorganisointi ja muotoilu
- henkilöstön kehittäminen
- palkitseminen

Eriytyvä osio 2 op liiketalous
- HRM- suunnitelmat, suunnitelman teoria ja suunnitelman laadinta

Eriytyvä osio 2 op: matkailu ja liikunta
- työoikeus, itsenäinen ja itsenäisesti aikataulutettava tentti

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa perustellusti ja eri yhteyksissä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä, selittää prosessien strategisia kytkentöjä kilpailukyvyn kannalta ja eri tekijöiden merkityksiä.
Opiskelija osaa analysoida henkilöstöprosesseja ja esittää vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja selittää perustellusti eri toimijoiden rooleja ja merkitystä henkilöstöprosessien toteuttajina sekä henkilöstöprosessien ja strategian välistä yhteyttä.
Opiskelija osaa jakaa tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata yrityksen tärkeimmät henkilöstöprosessit pääpiirteissään sekä henkilöstöjohtamisen ja strategian kytkennän.
Opiskelija osaa ohjatusti hankkia tietoa henkilöstöasiantuntijan roolissa ja pystyy käyttämään henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä pääosin oikealla tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella 3 op

Tutkielmaesseen arviointikriteerien perusteella liiketalous 2 op
Matkailu ja liikunta - 2 op - tentti, jossa automatiikan arvioimia kysymyksiä

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, miten terveyden edistämisen teoreettinen perusta on rakentunut sekä määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet.
Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen keskeisiä sisältöalueita sekä kykenee analysoimaan millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia.
Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmiä, asiakirjoja sekä indikaattoreita.
Opiskelija osaa kuvata terveysliikunnan perusteita sekä tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.
Opiskelija osaa suorittaa terveyskunnon mittaukset turvallisesti

Sisältö

Hyvinvointi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
Terveyden edistämisen käsitteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät, asiakirjat ja indikaattorit
Terveysliikunnan perusteet: terveyskunto, vaikutukset, suositukset, annostelu
Terveyskunnon mittaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti sekä analysoida liikunnallisen elämäntavan merkitystä.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutusmekanismeja, suosituksia sekä annostuksia.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustella ja arvioida liikunnallisen elämäntavan merkitystä.
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutusmekanismit, suositukset sekä terveysliikuntalajeja.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen.
Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutukset, suositukset sekä annostelun sekä terveysliikuntalajeja.
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää, miten terveyden edistämisen teoreettinen perusta on rakentunut sekä määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet.
Opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen keskeisiä sisältöalueita sekä kykenee analysoimaan millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia.
Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmiä, asiakirjoja sekä indikaattoreita.
Opiskelija osaa kuvata terveysliikunnan perusteita sekä tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.
Opiskelija osaa suorittaa terveyskunnon mittaukset turvallisesti

Sisältö

Hyvinvointi yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
Terveyden edistämisen käsitteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät, asiakirjat ja indikaattorit
Terveysliikunnan perusteet: terveyskunto, vaikutukset, suositukset, annostelu
Terveyskunnon mittaaminen

Oppimateriaalit

Moodlessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa arvioida kriittisesti sekä analysoida liikunnallisen elämäntavan merkitystä.
Opiskelija osaa tulkita ja soveltaa hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutusmekanismeja, suosituksia sekä annostuksia.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa perustella ja arvioida liikunnallisen elämäntavan merkitystä.
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutusmekanismit, suositukset sekä terveysliikuntalajeja.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa liikunnallisen elämäntavan merkityksen.
Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla hyvinvoinnin ja terveyden keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä, terveysliikunnan vaikutukset, suositukset sekä annostelun sekä terveysliikuntalajeja.
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
* suunnitella ja ohjata hyvinvointia edistävää liikuntaa
* selittää luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille
* huomioida luontoperustaisuuden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden osana liikuntapalvelua
* ottaa huomioon fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden palvelun suunnittelussa ja ohjauksessa
* arvioida omaa hyvinvointiaan suhteessa opintojakson sisältöihin

Sisältö

Hyvinvointia edistävät liikuntamuodot
Luonnon hyvinvointivaikutukset
Hyvinvointia tavoittelevan palvelun ohjaaminen
Opintojakson sisältöjen reflektointi suhteessa omaan hyvinvoinnin kokemukseen

Aika ja paikka

Vuokatti, syksy 2023

Oppimateriaalit

Osoitettu Reppu-Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteys: Stressi veks-kurssin ohjaaminen (Sotkamon kansalaisopisto)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laajuus 4 op = noin 107 h opiskelijan työtä: lähiopetus 32 h ja itsenäinen työskentely 75 h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti ja toimii vastuullisesti opintojakson aikana noudattaen liikunta-alan arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija toimii itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä. Opiskelija soveltaa opinnoissa läpikäytyjä tietoja ja taitoja ja osaa perustella toimintaansa teoreettisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa ja kykenee vuorovaikutteiseen palautekeskusteluun. Opiskelija palauttaa vaaditut dokumentit.

Sisällön jaksotus

Osoitettu Reppu-Moodlessa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti ja toimii vastuullisesti opintojakson aikana noudattaen liikunta-alan arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija toimii itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä. Opiskelija soveltaa opinnoissa läpikäytyjä tietoja ja taitoja ja osaa perustella toimintaansa teoreettisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa ja kykenee vuorovaikutteiseen palautekeskusteluun. Opiskelija palauttaa vaaditut dokumentit.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
* suunnitella ja ohjata hyvinvointia edistävää liikuntaa
* selittää luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille
* huomioida luontoperustaisuuden, kokemuksellisuuden ja osallisuuden osana liikuntapalvelua
* ottaa huomioon fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden palvelun suunnittelussa ja ohjauksessa
* arvioida omaa hyvinvointiaan suhteessa opintojakson sisältöihin

Sisältö

Hyvinvointia edistävät liikuntamuodot
Luonnon hyvinvointivaikutukset
Hyvinvointia tavoittelevan palvelun ohjaaminen
Opintojakson sisältöjen reflektointi suhteessa omaan hyvinvoinnin kokemukseen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti ja toimii vastuullisesti opintojakson aikana noudattaen liikunta-alan arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija toimii itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä. Opiskelija soveltaa opinnoissa läpikäytyjä tietoja ja taitoja ja osaa perustella toimintaansa teoreettisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa ja kykenee vuorovaikutteiseen palautekeskusteluun. Opiskelija palauttaa vaaditut dokumentit.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Hannu Laakkonen
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvinvointivalmennuksen perusteet ja osaa huomioida asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Hän osaa perustella liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohtia asiakaslähtöisesti.
Opiskelija osaa käyttää henkisen valmennuksen menetelmiä osana niin urheiluvalmennusta kuin liikunta – ja ravintoneuvonnassa
Hän osaa yhdistää yksilö ja joukkuelajeihin sekä myös hyvinvointineuvontaan henkistä valmennusta osana tavoitteellisia harjoitusohjelmia

Sisältö

Asiakaslähtöinen hyvinvointivalmennus
Motivaatio ja muutosvaihemallit
Liikunta- ja ravitsemusneuvonta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii aloitteellisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteessa.
Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

04.01.2024 - 30.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
 • Kaisa Loikkanen
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvinvointivalmennuksen perusteet ja osaa huomioida asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Hän osaa perustella liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohtia asiakaslähtöisesti.
Opiskelija osaa käyttää henkisen valmennuksen menetelmiä osana niin urheiluvalmennusta kuin liikunta – ja ravintoneuvonnassa
Hän osaa yhdistää yksilö ja joukkuelajeihin sekä myös hyvinvointineuvontaan henkistä valmennusta osana tavoitteellisia harjoitusohjelmia

Sisältö

Asiakaslähtöinen hyvinvointivalmennus
Motivaatio ja muutosvaihemallit
Liikunta- ja ravitsemusneuvonta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii aloitteellisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteessa.
Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Hannu Laakkonen
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALM21K2
  ALM21K2
 • ALM21K
  ALM21K

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyvinvointivalmennuksen perusteet ja osaa huomioida asiakkaan kokonaisvaltaisesti. Hän osaa perustella liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohtia asiakaslähtöisesti.
Opiskelija osaa käyttää henkisen valmennuksen menetelmiä osana niin urheiluvalmennusta kuin liikunta – ja ravintoneuvonnassa
Hän osaa yhdistää yksilö ja joukkuelajeihin sekä myös hyvinvointineuvontaan henkistä valmennusta osana tavoitteellisia harjoitusohjelmia

Sisältö

Asiakaslähtöinen hyvinvointivalmennus
Motivaatio ja muutosvaihemallit
Liikunta- ja ravitsemusneuvonta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa perustella asiantuntevasti sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii aloitteellisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteessa.
Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lähtökohdat että kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen hyvinvointivalmennukseen liittyvät perustekijät.
Opiskelija toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
 • Kaisa Loikkanen
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyyntää liikuntaneuvonnan suosituksia hyvinvointivalmennuksen prosessissa. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisesti tärkeät hyvinvointiin liittyvät sidosryhmät (esim. hyvinvointialueet) ja asiakaspolut. Opiskelija osaa arvioida, analysoida ja tulkita hyvinvointipalvelujen vaikuttavuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Sisältö

Liikuntaneuvonnan suositukset
Hyvinvointivalmennukseen liittyvät työkalut
Asiakasvalmennusprosessi

Aika ja paikka

Tammikuu-huhtikuu 2024

Oppimateriaalit

Materiaali Repussa.

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, itsenäinen opiskelu, valmennusprosessin toteuttaminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijan valitsema asiakas valmennusprosessissa.
Opiskelijan valitsema kunta tms. haastattelutehtävässä.
Vuokatti Sport

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tettiä. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ilmoitetaan opintojakson alkaessa ja ne ovat nähtävillä Repussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on jaettu osasuorituksiin ja niiden laajuudet ovat nähtävillä toteutussuunnitelmassa (katso kohta Sisällön jaksotus) sekä Repussa.

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä (0,5 op)
Arviointi/vaikuttavuus (1 op)
Palveluketjut (0,5 op)
Valmennusprosessi (2 op): osa 1: verkko-osio, osa 2: yksilö-/pienryhmävalmennus.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot:
käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ammattialansa käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Taidot:
analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja
analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja ammattialansa
toimintatapoja hankkimansa tiedon avulla
toimia itsenäisesti, vastuullisesti, aloitteellisesti ja joustavasti kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
valita ja arvioida kriittisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja sekä käyttää niitä toiminnassaan.

Asenteet:
toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa
soveltaa kriittisesti ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedot:
käyttää johdonmukaisesti ammattialansa käsitteitä
nimetä, kuvailla ja perustella ammattialansa perustiedot

Taidot:
valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella
arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja ammattialansa toimintatapoja
toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin oppimis- ja toimintaympäristössä
soveltaa tarkoituksenmukaisesti ammattialansa toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja

Asenteet:
toimia asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti ja työelämää kehittävästi
toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedot:

käyttää asianmukaisesti keskeisiä/yksittäisiä ammattialansa käsitteitä
nimetä ja kuvailla ammattialansa perustiedot

Taidot:
toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa
toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä
käyttää toiminnassaan tarkoituksenmukaisesti ammattialansa tekniikoita ja malleja

Asenteet:
toimia ammatillisesti asiakastilanteissa
toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon
toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Esitietovaatimukset

Opintojaksolla sovelletaan aikaisemmin opinnoissa hankittua tietoa mm. seuraavilta opintojaksoilta: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Valmennus, Kuntosaliharjoittelu sekä Ravitsemus.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhdessä päivä- ja monimuoto-opiskelijoille, joten opetusta voi olla myös viikonloppuisin.

fi
Ilmoittautumisaika

15.09.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sote

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Elina Kiviaho
Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AVOINAMK2023
  AVOINAMK2023
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

KAMKstart liikunnanohjaaja -opinnoissa suoritetaan opinnot, jotka ovat osa Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajatutkinto-opintoja.

Suorittamalla KAMKstart liikunnanohjaaja -opinnot 15 op, saat oikeuden hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun erillishaussa liikunnanohjaajatutkintokoulutukseen.

Sisältö

Tämä KAMKstart opintokokonaisuus auttaa toisen asteen opiskelijoita saamaan paremman käsityksen liikunnanohjaajan ammatista sekä antaa valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. KAMKstart opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden oman kiinnostuksen syventämiseen liikunnan alalla.

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

KAMKstart opinnot on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille. Ennen KAMKstart opintoihin ilmoittautumista, keskustelethan suoritettavista opinnoista toisen asteen opinto-ohjaajasi kanssa.

Huomiothan myös, sinun tulee liittää toisen asteen opiskelutodistus ilmoittautumislomakkeelle.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Mika Pietarinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella turvallisen, vastuullisen ja liiketoiminnallisesti kannattavan tapahtuman.

Sisältö

Tapahtumien sisällöllinen, tekninen ja taloudellinen tuotanto
Tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset
Tapahtumien ekosysteemi
Tapahtumamarkkinointi
Turvallinen ja vastuullinen tapahtuma

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee erilaisissa kuntosaliharjoitteissa työskentelevät lihakset ja kyseisten harjoitteiden suoritustekniikat. Opiskelija osaa ohjata ja valmentaa kuntosaliharjoittelua asiakkailleen heidän lähtötasonsa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Sisältö

- Laitteilla tapahtuva harjoittelu
- Vapailla painoilla harjoittelu
- Käytännön tekniikka- ja ohajusharjoittelu kuntosaliympäristössä
- Harjoitusohjaukset asiakkaille

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Moodlesta.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy erittelemään tarkasti kuntosaliharjoittelun erilaiset muodot sekä harjoitusmetodit. Hän pystyy nimeämään yksityiskohtaisesti harjoitteissa käytettävät lihasryhmät ja lihakset sekä ymmärtää syvällisesti lihasryhmien lihastyötavan, lihasten toimintaroolit ja yhteistoiminnan harjoitteissa. Hän hallitsee erilaisten kuntosaliharjoitteiden tekniikat yksityiskohtaisesti ja pystyy selkeään ja asiantuntevaan ohajustyöhön. Hän pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan kuntosaliharjoittelua asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti ottaen huomioon asiakkaan lähtötason ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy erittelemään kuntosaliharjoittelun erilaiset muodot sekä harjoitusmetodit yleisellä tasolla. Hän pystyy nimeämään harjoitteissa käytettävät lihasryhmät ja lihakset sekä ymmärtää yleisellä tasolla lihasryhmien lihastyötavan, lihasten toimintaroolit ja yhteistoiminnan harjoitteissa. Hän hallitsee erilaisten kuntosaliharjoitteiden tekniikat yleisellä tasolla ja pystyy selkeään ja tarkoituksenmukaiseen ohajustyöhön. Hän pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan kuntosaliharjoittelua asiakaslähtöisesti ottaen yleisellä tasolla huomioon asiakkaan lähtötason ja tavoitteet.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy erittelemään kuntosaliharjoittelun erilaiset muodot yleisellä tasolla. Hän pystyy nimeämään harjoitteissa käytettävät lihasryhmät. Hän hallitsee yleisimpien kuntosaliharjoitteiden tekniikat yleisellä tasolla ja pystyy ohjaamaan asiakasta. Hän pystyy suunnittelemaan ja ohjaamaan kuntosaliharjoittelua asiakkaille yleisellä tasolla huomioon asiakkaan lähtötason.

Esitietovaatimukset

Seuraavat kurssit tulee olla suoritettuina:
Anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot kehon toimintojen muutoksissa siirryttäessä
lepotilasta maksimaaliseen suoritukseen.

Sisältö

Liikunnan vaikutus elimistön toimintoihin
Elintoimintojen muutokset
Harjoittelu ja sen vaikutukset
Fyysisen kunnon mittaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee yksityiskohdittain kuormituksen vaikutukset elimistön peustoimintoihin.Hermo-lihasjärjestelmän toiminnot voimantuotossa yhdistettyinä hapenkuljetusjärjestelmän ja energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintaan ja niiden säätelyyn sekä näiden alueiden perusmittaukset ja niiden tulosten analysointi ovat hallinnassa eikä tulkinnoissa harjoittelun ohjelmointia ajatellen ole puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee yksityiskohdittain kuormituksen vaikutukset elimistön perustoimintoihin.Hermo-lihasjärjestelmän toiminnot voimantuotossa yhdistettyinä hapenkuljetusjärjestelmän ja energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintaan ja niiden säätelyyn sekä näiden alueiden perusmittaukset ja niiden tulosten analysointi ovat hallinnassa,mutta tulkinnoissa harjoittelun ohjelmointia ajatellen voi olla puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisesti kuormituksen vaikutukset elimistön perustoimintoihin,erityiseti liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkieroelimistön toimintoihin.Hän tuntee hermo-lihasjärjestelmän toiminnan voimantuoton säätelyssä, hapenkuljetusjärjestelmän sekä energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintojen periaatteet ja tietää harjoittelun vaikutukset niihin kokonaisvaltaisesti.Näiden alueiden perusmittaukset ovat hallinnassa,mutta tulosten analysoinnissa ja niiden tulkinnoissa harjoittelua ajatellen on puutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot kehon toimintojen muutoksissa siirryttäessä
lepotilasta maksimaaliseen suoritukseen.

Sisältö

Liikunnan vaikutus elimistön toimintoihin
Elintoimintojen muutokset
Harjoittelu ja sen vaikutukset
Fyysisen kunnon mittaaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee yksityiskohdittain kuormituksen vaikutukset elimistön peustoimintoihin.Hermo-lihasjärjestelmän toiminnot voimantuotossa yhdistettyinä hapenkuljetusjärjestelmän ja energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintaan ja niiden säätelyyn sekä näiden alueiden perusmittaukset ja niiden tulosten analysointi ovat hallinnassa eikä tulkinnoissa harjoittelun ohjelmointia ajatellen ole puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee yksityiskohdittain kuormituksen vaikutukset elimistön perustoimintoihin.Hermo-lihasjärjestelmän toiminnot voimantuotossa yhdistettyinä hapenkuljetusjärjestelmän ja energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintaan ja niiden säätelyyn sekä näiden alueiden perusmittaukset ja niiden tulosten analysointi ovat hallinnassa,mutta tulkinnoissa harjoittelun ohjelmointia ajatellen voi olla puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisesti kuormituksen vaikutukset elimistön perustoimintoihin,erityiseti liikuntakoneiston sekä hengitys ja verenkieroelimistön toimintoihin.Hän tuntee hermo-lihasjärjestelmän toiminnan voimantuoton säätelyssä, hapenkuljetusjärjestelmän sekä energiantuotto- ja lämmönsäätelymekanismien toimintojen periaatteet ja tietää harjoittelun vaikutukset niihin kokonaisvaltaisesti.Näiden alueiden perusmittaukset ovat hallinnassa,mutta tulosten analysoinnissa ja niiden tulkinnoissa harjoittelua ajatellen on puutteita.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa lihashuollon kokonaisuuden ja hallitsee lihaksiin kohdistuvat venyttävät harjoitukset, osaa ohjata asiakkaille lihashuollollisia toimenpiteitä sekä muuttaa perusharjoitteita vastaamaan työn kuormitusta ohjatessaan erilaisia liikuntaryhmiä. Opiskelija osaa suorittaa toiminnalliset liikkuvuustestit ja tunnistaa toiminnallisen harjoittelun keskeiset sisällöt.

Sisältö

Lihashuollon menetelmät
Venyttävät harjoitukset
Toiminnalliset liikkuvuustestit
Toiminnallinen harjoittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun eri työtapoja sekä perustella ja analysoida valintojaan.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ja soveltaa sisältöä vastaamaan työn kuormitusta sekä analysoida ja perustella valintojaan.
Opiskelija osaa asiantuntevasti ja monipuolisesti soveltaa toiminnallista harjoittelua osaksi lihashuoltoa
toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa sekä ammattieettisiä periaatteita soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun eri työtapoja sekä osaa perustella valintojaan.
Opiskelija käyttää monipuolisesti lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ja osaa soveltaa sisältöä vastaamaan työn kuormitusta.
Opiskelija osaa soveltaa toiminnallista harjoittelua osaksi lihashuoltoa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä perustelee toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun työtapoja.
Opiskelija käyttää lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ohjatessaan asiakasryhmää, mutta toiminta on kaavamaista.
Opiskelija tunnistaa toiminnallisen harjoittelun keskeiset elementit.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa lihashuollon kokonaisuuden ja hallitsee lihaksiin kohdistuvat venyttävät harjoitukset, osaa ohjata asiakkaille lihashuollollisia toimenpiteitä sekä muuttaa perusharjoitteita vastaamaan työn kuormitusta ohjatessaan erilaisia liikuntaryhmiä. Opiskelija osaa suorittaa toiminnalliset liikkuvuustestit ja tunnistaa toiminnallisen harjoittelun keskeiset sisällöt.

Sisältö

Lihashuollon menetelmät
Venyttävät harjoitukset
Toiminnalliset liikkuvuustestit
Toiminnallinen harjoittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun eri työtapoja sekä perustella ja analysoida valintojaan.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ja soveltaa sisältöä vastaamaan työn kuormitusta sekä analysoida ja perustella valintojaan.
Opiskelija osaa asiantuntevasti ja monipuolisesti soveltaa toiminnallista harjoittelua osaksi lihashuoltoa
toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa sekä ammattieettisiä periaatteita soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun eri työtapoja sekä osaa perustella valintojaan.
Opiskelija käyttää monipuolisesti lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ja osaa soveltaa sisältöä vastaamaan työn kuormitusta.
Opiskelija osaa soveltaa toiminnallista harjoittelua osaksi lihashuoltoa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä perustelee toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa lihashuollon ja lihaskuntoharjoittelun työtapoja.
Opiskelija käyttää lihaksiin kohdistuvia vahvistavia ja venyttäviä harjoitteita ohjatessaan asiakasryhmää, mutta toiminta on kaavamaista.
Opiskelija tunnistaa toiminnallisen harjoittelun keskeiset elementit.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- indeksit ja rahan arvo
- korkolaskenta
- luotot
- investointimenetelmät
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa monimuodossa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää myös digitaalisia apuvälineitä.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Indeksit
Valuutat
Korkolasku sovelluksineen
Koronkorkolasku sovelluksineen
Jaksolliset suoritukset
Luotot
Investointimenetelmät
Talouselämän funktiot (käyttöä, optimointia)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- indeksit ja rahan arvo
- korkolaskenta
- luotot
- investointimenetelmät
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa monimuodossa

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Korkolaskenta sovelluksineen
Luotot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- korkolaskenta
- luotot
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
Ryhmät
 • AMM23K
  AMM23K

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Korkolaskenta sovelluksineen
Luotot

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- korkolaskenta
- luotot
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Vastuuopettaja

Ari Teirilä

Ajoitusryhmät
 • Avoin AMK 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
Ryhmät
 • AVOINAMK2024
  AVOINAMK2024
 • AAMK
  Avoin AMK
Pienryhmät
 • Avoin AMK 1

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yritysmaailmassa tarvittavat matematiikan perustaidot sekä osaa käyttää ja soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

Sisältö

Matematiikan perusasioiden kertaaminen ja matemaattisten valmiuksien luominen
Kate ja arvonlisävero
Korkolaskenta sovelluksineen
Luotot

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti omien aikataulujen mukaan Reppu-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppimisympäristössä tapahtuva itsenäinen opiskelu (esitietokysely, tehtävät) ja
verkkokeskusteluihin osallistuminen.

Opintojakson voi suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 3 opintopisteen laajuinen. 3 opintopistettä vastaa n. 81 opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- korkolaskenta
- luotot
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa määritellä ja selittää kaikki kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet. Osaa johtaa tai todistaa kurssin aikana esitetyt tulokset ja perustella niiden käyttökelpoisuus.

Osaa soveltaa kurssin tietoja myös uusiin, oivaltamista vaativiin tehtäviin, joista ei ole käyty esimerkkejä aikaisemmin kurssin aikana. Laskuissa ei esiinny virheitä.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa esittää ja luetella sekä käyttää keskeisten laskuperiaatteiden taustalla olevia ideoita. Osaa tulkita laskujen tulosten järkevyyttä ja merkitystä.

Osaa vertailla eri laskumenetelmiä ja valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan laskumenetelmän. Laskeminen on pääosin virheetöntä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistaa kurssin keskeiset käsitteet ja laskuperiaatteet.
- prosenttilaskenta sovelluksineen
- korkolaskenta
- luotot
Osaa ratkaista tenttitilanteessa pääosan tunneilla aikaisemmin käytyjen esimerkkitilanteiden mukaisia laskuja laskukaavoja käyttäen. Pienet, ei periaatteelliset virheet, ovat mahdollisia.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023
Kajaanin kampuksella
Työelämäjakso kevät 2024

Oppimateriaalit

Oppikirja: Liiketoimintaosaaminen; Menestyvän liiketoiminnan perusta
Tekijät: Viitala R, Jylhä E.
Kustantaja: Edita. Kirja on saatavana Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. ryhmätyöskentely)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Keväällä 2024 suoritettava työelämäjakso 1 op.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat yrityksen perusteita käsittelevät korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava yritystoiminnan osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia, yhteensä 5 * 27 h = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Syksy 2023 lähiopetus kampuksella 4 op ja kevät 2024 työelämäjakso 1 op.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetus lukujärjestyksen mukaisesti syyslukukauden 2023 aikana

Oppimateriaalit

Oppikirja: Liiketoimintaosaaminen; Menestyvän liiketoiminnan perusta. Tekijät: Viitala R, Jylhä E. Kustantaja: Edita. Kirja on saatavana Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta myös e-kirjana.
Myös muut liiketalouden oppikirjat käyvät, sillä perusasiat on kaikissa kirjoissa samat.

Reppu-verkko-oppimisympäristön aineistot ja testit.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. ryhmätyöskentely)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yrittäjän haastattelu on yksi opintojakson tehtävä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 tuntia, yhteensä 5 * 27 h = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Syksylukukauden 2023 aikana

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023, Kajaani ja Teams-etäyhteydet

Oppimateriaalit

Osoitettu Moodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmä- ja itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehto 1. Lähiopetustoteutus (työjärjestyksen mukaiset tunnit Kajaanissa ja etänä Teamsissä + itsenäinen työskentely)
Vaihtoehto 2. Täysin itsenäinen suoritustapa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133 h opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti, toimii vastuullisesti ja itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä edistäen sen yhteistä tavoitetta. Opiskelija palauttaa vaaditut dokumentit (oppimistehtäväkohtaiset arviointikriteerit osoitettu Moodlessa).

Sisällön jaksotus

Osoitettu Reppu-Moodlessa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pietarinen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen. Hän osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti. Hän ymmärtää liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen ja luomisen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen ja hyvinvointiin. Lisäksi opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Opiskelija osaa keskustella yritystoiminnasta ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön

Kaikissa koulutuksissa on yhteistä sisältöä ja koulutuksittain eriytyvää sisältöä.

Liiketalalouden koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti liiketoimintaan.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti matkailualan yritystoimintaan.

Sisältö

Opintojakson yhteiset:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
Yrittäjämäinen tapa toimia
Toiminta-ajatus ja liikeidea
Yritystoiminnan perusmalli
Sidosryhmät ja verkostoituminen
Yritysmuodot
Markkinoinnin peruskilpailukeinot
Liiketoiminnan kannattavuuden perusteet

Liiketalouden koulutuksessa päivätoteutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja
työelämäjakso. Liiketalouden monimuotototeutuksessa opintojaksoon kuuluu yrityshaastattelu sekä esitys ja sekä raportti opiskelijaa kiinnostavan toimialan esittely TEM:n toimialaraporttien pohjalta.

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännönläheisesti toimialansa yritystoimintaan,

Matkailun koulutuksessa kuuluu käytännönläheistä tutustumista matkailualan yritystoimintaan.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella liikunta-alan liiketoimintaa, osaa kuvailla asiakasymmärryksen merkityksen liiketoiminnassa ja kertoa alan yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Sisältö

Perehtyminen oman mielenkiinnon mukaisesti yrittäjyyteen / liiketoimintaan / johtamiseen
Asiakasymmärrys
Liiketoiminnan suunnittelu
Liikunta-alan yrittäjyyden mahdollisuudet
Tekoälyn hyödyntäminen ideoinnissa

Aika ja paikka

Kajaani
Kevätlukukausi 2024

Oppimateriaalit

Osoitettu Repussa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Liikunta-alan yrittäjyyteen perehtyminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetustoteutus on opintojakson ensisijainen suoritustapa. Opiskelija voi pyytää mahdollisuutta vaihtoehtoiseen, täysin itsenäiseen suoritustapaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133 h opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

Sisällön jaksotus

Osoitetaan Repussa

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

fi
Ilmoittautumisaika

04.05.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

06.05.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella liikunta-alan liiketoimintaa, osaa kuvailla asiakasymmärryksen merkityksen liiketoiminnassa ja kertoa alan yrittäjyyden mahdollisuuksista.

Sisältö

Perehtyminen oman mielenkiinnon mukaisesti yrittäjyyteen / liiketoimintaan / johtamiseen
Asiakasymmärrys
Liiketoiminnan suunnittelu
Liikunta-alan yrittäjyyden mahdollisuudet
Tekoälyn hyödyntäminen ideoinnissa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja laaja-alaisesti yritystalouden käsitteitä sekä yhdistää niitä kokonaisuuksiksi. Opiskelija osaa analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti yritystalouden osaamistaan ja yritystalouden toimintatapoja hankkimansa tiedon perusteella. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti liiketoimintaosaamisen käsitteitä. Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella yritystalouden ja yrittäjyyden toimintatapoja. Hän osaa toimia itsenäisesti tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja soveltaa yritystalouden toimintaan liittyviä tekniikoita ja malleja. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustella toimintansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää yritystalouden peruskäsitteitä asianmukaisesti ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Hän osaa nimetä ja kuvailla yritytalouden perustiedot. Hän osaa toimia tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osallistuu aktiivisesti lähiopetustunneilla. Opiskelija osaa suunnitella liiketoimintaa ja kuvata asiakasymmärrystään. Opiskelija huolehtii vastuullisesti itsenäisten tehtävien suorittamisesta. Opiskelija toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä edistäen ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset oppimiskäsitykset ja menetelmät. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa huomioida turvallisuuden ohjaustilanteissa. Opiskelija tietää liikunnan kasvatukselliset, tiedolliset ja taidolliset tavoitteet sekä liikunnanohjauksen opetustyylit.

Sisältö

Oppimiskäsitykset ja menetelmät
Oppimis- ja ohjausprosessi: ohjaustuokion suunnittelu, toteutus ja arviointi
Liikuntakasvatus
Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opetustyylit
Turvallisuus liikunnanohjauksessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija valitsee asiantuntevasti käytettävän opetusmenetelmän ohjaus- ja opetustuokiolle sekä arvioi niiden toteutusta.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ryhmäohjaus- sekä luokkahuoneopetustuokion tavoitteiden toteutumista.
Opiskelija toimii aloitteellisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija osaa, tulkita ja analysoida laaja-alaisesti ja asiantuntevasti liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä.
Ohjaustilanteessa huomioi yksilön ryhmässä (eriyttäminen)
Valitsee ja käyttää monipuolisesti tarkoituksenmukaisia ohjaus- ja opetustyylejä sekä arvioi ja perustelee niiden toteutusta
Toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija osaa ennakoida tulevaa ja luo uutta (innovatiivisuus).
Hän osaa toimia ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteessa
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella oppimiskäsityksiä ja opetusmenetelmiä sekä yhdistellä ohjaustyylejä.
Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaisia toimintatapoja liikunnan ryhmänohjaus- sekä luokkahuoneopetustuokiolle sekä arvioi niiden toteutusta.
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä Ohjauksessa opiskelija osaa huomioida yksilön ryhmässä (eriyttäminen)
Suunnitelmat ovat loogisia, opiskelija osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia ohjaustyylejä, sekä arvioi niiden toteutusta.
Hän osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oppimiskäsityksiä, opetusmenetelmiä sekä liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaus- ja opetustilanteen sekä luokkahuoneopetustilanteen (suunnitelmissa on epäloogisuutta ja tavoitteiden asettamisessa täydennettävää).
Opiskelija toimii asiallisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Ohjaaminen toistaa hyviä käytänteitä rutiininomaisesti (pysyy tutussa ja turvallisessa).
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Luennot / 80% läsnäolovelvollisuus
Ryhmätentti / 50 % kurssin arvosanasta
Ryhmätietoisku / 25 % kurssin arvosanasta
Ryhmäohjaus / 25 % kurssin arvosanasta

Lisätiedot

Lähiopetus

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa keskeiset oppimiskäsitykset ja menetelmät. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetus- ja ohjaustilanteita. Opiskelija osaa huomioida turvallisuuden ohjaustilanteissa. Opiskelija tietää liikunnan kasvatukselliset, tiedolliset ja taidolliset tavoitteet sekä liikunnanohjauksen opetustyylit.

Sisältö

Oppimiskäsitykset ja menetelmät
Oppimis- ja ohjausprosessi: ohjaustuokion suunnittelu, toteutus ja arviointi
Liikuntakasvatus
Liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opetustyylit
Turvallisuus liikunnanohjauksessa

Oppimateriaalit

Kurssilla käytettävät oppimateriaalit löytyvät moodlesta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija valitsee asiantuntevasti käytettävän opetusmenetelmän ohjaus- ja opetustuokiolle sekä arvioi niiden toteutusta.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ryhmäohjaus- sekä luokkahuoneopetustuokion tavoitteiden toteutumista.
Opiskelija toimii aloitteellisesti, ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija osaa, tulkita ja analysoida laaja-alaisesti ja asiantuntevasti liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä.
Ohjaustilanteessa huomioi yksilön ryhmässä (eriyttäminen)
Valitsee ja käyttää monipuolisesti tarkoituksenmukaisia ohjaus- ja opetustyylejä sekä arvioi ja perustelee niiden toteutusta
Toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija osaa ennakoida tulevaa ja luo uutta (innovatiivisuus).
Hän osaa toimia ammatillisesti ja tavoitteellisesti opetus- ja ohjaustilanteessa
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella oppimiskäsityksiä ja opetusmenetelmiä sekä yhdistellä ohjaustyylejä.
Opiskelija valitsee tarkoituksenmukaisia toimintatapoja liikunnan ryhmänohjaus- sekä luokkahuoneopetustuokiolle sekä arvioi niiden toteutusta.
Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja perustella liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä Ohjauksessa opiskelija osaa huomioida yksilön ryhmässä (eriyttäminen)
Suunnitelmat ovat loogisia, opiskelija osaa valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia ohjaustyylejä, sekä arvioi niiden toteutusta.
Hän osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla oppimiskäsityksiä, opetusmenetelmiä sekä liikuntakasvatukseen liittyviä käsityksiä ja menetelmiä
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjaus- ja opetustilanteen sekä luokkahuoneopetustilanteen (suunnitelmissa on epäloogisuutta ja tavoitteiden asettamisessa täydennettävää).
Opiskelija toimii asiallisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa.
Ohjaaminen toistaa hyviä käytänteitä rutiininomaisesti (pysyy tutussa ja turvallisessa).
Opiskelija ottaa toiminnassaan toiset huomioon.
Opiskelija toimii ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Luennot / 80% läsnäolovelvollisuus
Ryhmätentti / 50 % kurssin arvosanasta
Ryhmätietoisku / 25 % kurssin arvosanasta
Ryhmäohjaus / 25 % kurssin arvosanasta

Lisätiedot

Lähiopetus

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Hän osaa arvioida liikuntakelpoisuutta, laatia yksilölliset liikuntaohjeet eri terveydentiloissa sekä ohjata pitkäaikaissairaiden liikuntaryhmiä.

Sisältö

Liikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Liikuntakelpoisuuden arviointi
Liikunta eri terveydentiloissa
Pitkäaikaissairaiden ryhmäliikunta

Oppimateriaalit

Materiaalit DevMoodlessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, Teams, harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oma asiakas, ohjausten seuraaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

opetus n. 20h, itsenäinen opiskelu n. 60h

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tiedonlähteitä.
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti liikuntakelpoisuuden arvioinnin.
Opiskelija osaa suhteuttaa sisältöä laajoihin kokonaisuuksiin.
Opiskelijaosaa monipuolisesti arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan suhteessa teoriatietoon.
Opiskelija huomioi asiantuntevasti yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti ohjaustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita.
Opiskelija osaa perustella valintojaan teoreettisesti.
Opiskelija osaa soveltaa liikuntakelpoisuuden arviointia tapauskohtaisesti.
Opiskelija huomioi yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen.
Opiskelija tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron.
Opiskelija käyttää keskeisiä tiedonlähteitä.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta sekä liikuntaohjeiden laatimisen perusteet eri terveydentiloissa.
Opiskelija osaa toteuttaa ohjaustilanteen erityishuomioita vaativalle kohderyhmälle.
Opiskelija toimii asianmukaisesti ohjaustilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

3 osasuoritusta:
Oma asiakas, ohjaukset ja luennot (hyv-hyl)
Ryhmätentti (1-5/hyl)
Verkkotentti (1-5/hyl)

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan. Käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tietolähteitä. Osaa suhteuttaa sisältöä laajoihin kokonaisuuksiin. Osaa monipuolisesti arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan suhteessa teoriatietoon, ja tuo esille kannanottoja, tulkintoja sekä tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita. Osaa perustella valintojaan teoreettisesti. Osaa tarkastella sisältöjä useasta näkökulmasta. Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja itsearvioinnissa näkyy jnkv. tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa selittää ja kuvata, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen. Osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta ja laatia liikuntaohjeita eri terveydentiloissa. Tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron ja käyttää keskeisiä tiedonlähteitä. Osaa toteavalla tasolla arvioida osaamistaan/oppimistaan, sisällöllisesti pohdintaa ja perusteluja on havaittavissa.

Esitietovaatimukset

Liikunnan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Hän osaa arvioida liikuntakelpoisuutta, laatia yksilölliset liikuntaohjeet eri terveydentiloissa sekä ohjata pitkäaikaissairaiden liikuntaryhmiä.

Sisältö

Liikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Liikuntakelpoisuuden arviointi
Liikunta eri terveydentiloissa
Pitkäaikaissairaiden ryhmäliikunta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tiedonlähteitä.
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti liikuntakelpoisuuden arvioinnin.
Opiskelija osaa suhteuttaa sisältöä laajoihin kokonaisuuksiin.
Opiskelijaosaa monipuolisesti arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan suhteessa teoriatietoon.
Opiskelija huomioi asiantuntevasti yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti ohjaustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita.
Opiskelija osaa perustella valintojaan teoreettisesti.
Opiskelija osaa soveltaa liikuntakelpoisuuden arviointia tapauskohtaisesti.
Opiskelija huomioi yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen.
Opiskelija tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron.
Opiskelija käyttää keskeisiä tiedonlähteitä.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta sekä liikuntaohjeiden laatimisen perusteet eri terveydentiloissa.
Opiskelija osaa toteuttaa ohjaustilanteen erityishuomioita vaativalle kohderyhmälle.
Opiskelija toimii asianmukaisesti ohjaustilanteissa

Esitietovaatimukset

Liikunnan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

19.08.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anna-Kaisa Korpinen
 • Liisa Paavola
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Hän osaa arvioida liikuntakelpoisuutta, laatia yksilölliset liikuntaohjeet eri terveydentiloissa sekä ohjata pitkäaikaissairaiden liikuntaryhmiä. (Liikunta eri terveydentiloissa 3op)

Ensiapu I ja Ensiapu II (2op)

Sisältö

Liikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Liikuntakelpoisuuden arviointi
Liikunta eri terveydentiloissa
Pitkäaikaissairaiden ryhmäliikunta

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Liikunta eri terveysdentiloissa 3op: Lähiopetus+harjoitukset
EA1 lähiopetus
EA 2 lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oma asiakas
Ohjausharjoitukset asiakasryhmille

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

LÄhiopetus n. 20h
Itsenäinen opetus n. 60h

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tiedonlähteitä.
Opiskelija huomioi asiantuntevasti yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti ohjaustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita.
Opiskelija osaa perustella valintojaan teoreettisesti.
Opiskelija huomioi yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta ja laatia liikuntaohjeita eri terveydentiloissa.
Opiskelija tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron.
Opiskelija käyttää keskeisiä tiedonlähteitä.
Opiskelija osaa toteuttaa ohjaustilanteen erityishuomioita vaativalle kohderyhmälle.
Opiskelija toimii asianmukaisesti ohjaustilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Liikunta eri terveydentiloissa 3op, 3 arvioitavaa osa-aluetta:
oma asiakas, ohjausharjoitukset ja luennot (hyv-kyl)
ryhmätehtävä (1-5/hyl)
ryhmätentti (1-5/hyl)

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan. Käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tietolähteitä. Osaa suhteuttaa sisältöä laajoihin kokonaisuuksiin. Osaa monipuolisesti arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan suhteessa teoriatietoon, ja tuo esille kannanottoja, tulkintoja sekä tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita. Osaa perustella valintojaan teoreettisesti. Osaa tarkastella sisältöjä useasta näkökulmasta. Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja itsearvioinnissa näkyy jnkv. tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa selittää ja kuvata, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen. Osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta ja laatia liikuntaohjeita eri terveydentiloissa. Tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron ja käyttää keskeisiä tiedonlähteitä. Osaa toteavalla tasolla arvioida osaamistaan/oppimistaan, sisällöllisesti pohdintaa ja perusteluja on havaittavissa.

Esitietovaatimukset

Liikunnan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Riitta Sievänen
 • Liisa Paavola
 • Heikki Kattainen
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijana. Hän osaa arvioida liikuntakelpoisuutta, laatia yksilölliset liikuntaohjeet eri terveydentiloissa sekä ohjata pitkäaikaissairaiden liikuntaryhmiä. (Liikunta eri terveydentiloissa 3op)

Ensiapu I ja Ensiapu II (2op)

Sisältö

Liikunnan merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa
Liikuntakelpoisuuden arviointi
Liikunta eri terveydentiloissa
Pitkäaikaissairaiden ryhmäliikunta

Opetusmenetelmät

Liikunta eri terveydentiloissa 3op: itsenäiset tehtävät, lähiopetus/Teams

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Liikunta eri terveydentiloissa 3op (opetus n. 20h + itsenäinen opiskelu n. 60h)
EA 1 = 1op (lähiopetus)
EA 2 =1op (lähiopetus)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tiedonlähteitä.
Opiskelija huomioi asiantuntevasti yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti ohjaustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita.
Opiskelija osaa perustella valintojaan teoreettisesti.
Opiskelija huomioi yksilön erityishuomioita vaativissa ryhmissä.
Opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti ohjaustilanteissa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa selittää, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta ja laatia liikuntaohjeita eri terveydentiloissa.
Opiskelija tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron.
Opiskelija käyttää keskeisiä tiedonlähteitä.
Opiskelija osaa toteuttaa ohjaustilanteen erityishuomioita vaativalle kohderyhmälle.
Opiskelija toimii asianmukaisesti ohjaustilanteissa

Hylätty (0)

• kurssitehtäviä on tekemättä
• liikaa poissaoloja ja niihin määritellyt korvaustehtävät on tekemättä
• ei osoita osaamista tiedon pohdintaan, ei tuo esille perusteluja
• sisältö on niukkaa ja perustuu vain arkipäivän näkemyksiin

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa käyttää laaja-alaisesti tietoperustaa ja osoittaa kriittisyyttä toiminnassaan. Käyttää asiantuntevasti alan käsitteistöä ja systemaattisesti alan tietolähteitä. Osaa suhteuttaa sisältöä laajoihin kokonaisuuksiin. Osaa monipuolisesti arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan suhteessa teoriatietoon, ja tuo esille kannanottoja, tulkintoja sekä tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa toimia asiakaslähtöisesti ja teoriaperustaa soveltaen laatiessaan liikuntaohjeita. Osaa perustella valintojaan teoreettisesti. Osaa tarkastella sisältöjä useasta näkökulmasta. Osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja itsearvioinnissa näkyy jnkv. tiedon soveltamista.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa selittää ja kuvata, miten fyysinen aktiivisuus liittyy terveyteen. Osaa arvioida asiakkaan liikuntakelpoisuutta ja laatia liikuntaohjeita eri terveydentiloissa. Tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron ja käyttää keskeisiä tiedonlähteitä. Osaa toteavalla tasolla arvioida osaamistaan/oppimistaan, sisällöllisesti pohdintaa ja perusteluja on havaittavissa.

Esitietovaatimukset

Liikunnan perusteet

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansallisen liikuntakulttuurin kolmen sektorin (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.
Opiskelija osaa luetella rahoituslähteitä ja laatia hankehakemuksen. Opiskelija osaa kuvata hankkeen toteutusprosessin.

Sisältö

Liikunta yhteiskunnassa 3op
- Liikuntalaki
- Valtion rooli liikunnan edistämisessä
- Kuntien vastuu edellytysten luomisessa liikunnalle
- Liikuntaliiketoiminta

Liikunnan hanketoiminta 2op
- hanketyöskentelyn perusteet
- hankesuunnittelu ja sen arviointi
- hankehakemus
- liikunnan edistämisen rahoituskanavat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätiedot

Liikunnan hanketoiminta 2 op opiskellaan itsenäisesti verkossa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansallisen liikuntakulttuurin kolmen sektorin (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.
Opiskelija osaa luetella rahoituslähteitä ja laatia hankehakemuksen. Opiskelija osaa kuvata hankkeen toteutusprosessin.

Sisältö

Liikunta yhteiskunnassa 3op
- Liikuntalaki
- Valtion rooli liikunnan edistämisessä
- Kuntien vastuu edellytysten luomisessa liikunnalle
- Liikuntaliiketoiminta

Liikunnan hanketoiminta 2op
- hanketyöskentelyn perusteet
- hankesuunnittelu ja sen arviointi
- hankehakemus
- liikunnan edistämisen rahoituskanavat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Lisätiedot

Liikunnan hanketoiminta 2 op opiskellaan itsenäisesti verkossa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansallisen liikuntakulttuurin kolmen sektorin (julkinen, yksityinen ja kansalaistoiminta) työnjaon.
Opiskelija osaa luetella rahoituslähteitä ja laatia hankehakemuksen. Opiskelija osaa kuvata hankkeen toteutusprosessin.

Sisältö

Liikunta yhteiskunnassa 3op
- Liikuntalaki
- Valtion rooli liikunnan edistämisessä
- Kuntien vastuu edellytysten luomisessa liikunnalle
- Liikuntaliiketoiminta

Liikunnan hanketoiminta 2op
- hanketyöskentelyn perusteet
- hankesuunnittelu ja sen arviointi
- hankehakemus
- liikunnan edistämisen rahoituskanavat

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Hylätty (0)

Opintojaksoon kuuluvia tehtäviä ei ole palautettu annettujen aikataulujen puitteissa. Tehtävien sisältö perustuu arkitietoon.

Toteutuksen arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laaja-alaista tietoperustaa käyttäen. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä hanketoiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta ja luetella alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä. Opiskelija osaa kriittisesti analysoida ja perustella vertaisen hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti toimintaansa.

Opiskelija arvioi kriittisesti opintojaksolla oppimaansa, ja analysoi liikunnan yhteiskunnallista merkitystä lähteisiin perustuen.
Opiskelija oivaltaa merkityksensä liikunnan edistämisessä yhteiskunnassa.
Opiskelija ymmärtää, miten liikuntakulttuuri on kansallisesti organisoitunut ja pystyy soveltamaan tietoa.
Opiskelija on kontaktiopetuksessa aktiivinen ja edistää ryhmän toimintaa.

Toteutuksen arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa analysoida liikunnan hanketyön merkitystä. Opiskelija osaa laatia hankehakemuksen. Opiskelija soveltaa liikunnan edistämisen teoreettista perustaa kirjallisissa tuotoksissa. Opiskelija osaa arvioida vertaisen hankesuunnitelmaa ja rahoitushakemusta sekä omaa hanketoimintaansa.

Opiskelija soveltaa opintojaksolla oppimaansa, ja kuvailee liikunnan yhteiskunnallista merkitystä lähteisiin perustuen.
Opiskelija pohtii merkitystään liikunnan edistämisessä yhteiskunnassa.
Opiskelija tunnistaa, miten liikuntakulttuuri on kansallisesti organisoitunut.
Opiskelija on kontaktiopetuksessa satunnaisesti aktiivinen ja toimii ryhmässä.

Toteutuksen arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata liikunnan edistämisen suunnittelua ja arviointia sekä kartoittaa rahoituslähteitä. Opiskelija osaa kuvata hanketyön prosessin. Hän osaa laatia hankesuunnitelman jonkun toisen hankkeen ja/tai mallin pohjalta. Opiskelija tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron. Opiskelija osaa vertais- ja itsearvioinnin perustasolla.

Opiskelija kuvailee opintojaksolla oppimaansa ja liikunnan yhteiskunnallista merkitystä.
Opiskelija muistaa, miten liikuntakulttuuri on kansallisesti organisoitunut.
Opiskelijan osallistuminen kontaktiopetukseen ja ryhmässä toimiminen on puutteellista.

Lisätiedot

Liikunnan hanketoiminta 2 op opiskellaan itsenäisesti verkossa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ihmisen motorista kehitystä ja taitoharjoittelua motorisen oppimisen eri vaiheissa. Opiskelija osaa selittää liikkeen analysoinnin perusmenetelmät.

Sisältö

Motorisen kehityksen vaiheet ja herkkyyskaudet
Motoristen taitojen havainnointi
Taidon oppiminen ja taitoharjoittelu
Urheilijan polku

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä sekä soveltaa niitä.
Opiskelija osaa monipuolisesti ja turvallisesti avustaa liikkeissä sekä turvata suoritusympäristön.
Opiskelija yhdistää liikkeitä monipuolisesti sujuviksi liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä ja ymmärtää niiden merkityksen motorisessa kehityksessä.
Opiskelijan lajitaidot ovat monipuoliset ja puhtaat.
Opiskelija osaa suunnitella yksilöllisiä harjoitteita eri pelitilanteisiin.
Opiskelija kykenee analysoimaan ja soveltamaan oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä.
Opiskelija osaa turvallisesti avustaa liikkeissä.
Opiskelija osaa yhdistellä liikkeitä liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä.
Opiskelijan osaa tehdä teknisesti puhtaat näytöt lajien ydintekniikoista.
Opiskelija osaa suunnitella harjoituksia loogisesti lajin ydin kohtia korostaen.
Opiskelija kykenee suunnittelemaan harjoitteita pelikäsityksen kehittämiseksi.
Opiskelija osaa suunnitella ja muuntaa taktiikkaa pelitilanteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla joitakin perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä.
Opiskelija osaa avustaa joissakin liikkeissä.
Opiskelija osaa yhdistellä muutamia liikkeitä liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää joitakin perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tehdä näytöt lajien ydintekniikoista
Opiskelija osaa suunnitella harjoituksia lajin ydinkohtia korostaen
Opiskelija osaa pelikäsitys käsitteen määritelmän
Opiskelija osaa suunnitella harjoitteita TGFU:n periaatteiden mukaan
Opiskelija tunnistaa, osaa nimetä ja soveltaa lentopallon, koripallon, pesäpallon, jalkapallon ja salibandyn taktiikoiden perusteita
Opiskelija tunnistaa pelaajien roolit eritilanteissa
Englanniksi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ihmisen motorista kehitystä ja taitoharjoittelua motorisen oppimisen eri vaiheissa. Opiskelija osaa selittää liikkeen analysoinnin perusmenetelmät.

Sisältö

Motorisen kehityksen vaiheet ja herkkyyskaudet
Motoristen taitojen havainnointi
Taidon oppiminen ja taitoharjoittelu
Urheilijan polku

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä sekä soveltaa niitä.
Opiskelija osaa monipuolisesti ja turvallisesti avustaa liikkeissä sekä turvata suoritusympäristön.
Opiskelija yhdistää liikkeitä monipuolisesti sujuviksi liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä ja ymmärtää niiden merkityksen motorisessa kehityksessä.
Opiskelijan lajitaidot ovat monipuoliset ja puhtaat.
Opiskelija osaa suunnitella yksilöllisiä harjoitteita eri pelitilanteisiin.
Opiskelija kykenee analysoimaan ja soveltamaan oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä.
Opiskelija osaa turvallisesti avustaa liikkeissä.
Opiskelija osaa yhdistellä liikkeitä liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä.
Opiskelijan osaa tehdä teknisesti puhtaat näytöt lajien ydintekniikoista.
Opiskelija osaa suunnitella harjoituksia loogisesti lajin ydin kohtia korostaen.
Opiskelija kykenee suunnittelemaan harjoitteita pelikäsityksen kehittämiseksi.
Opiskelija osaa suunnitella ja muuntaa taktiikkaa pelitilanteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla joitakin perusvoimistelun ja telinevoimistelun perusliikkeitä.
Opiskelija osaa avustaa joissakin liikkeissä.
Opiskelija osaa yhdistellä muutamia liikkeitä liikesarjoiksi.
Opiskelija käyttää joitakin perus- ja telinevoimistelua motoristen taitojen kehittämisessä.
Opiskelija osaa tehdä näytöt lajien ydintekniikoista
Opiskelija osaa suunnitella harjoituksia lajin ydinkohtia korostaen
Opiskelija osaa pelikäsitys käsitteen määritelmän
Opiskelija osaa suunnitella harjoitteita TGFU:n periaatteiden mukaan
Opiskelija tunnistaa, osaa nimetä ja soveltaa lentopallon, koripallon, pesäpallon, jalkapallon ja salibandyn taktiikoiden perusteita
Opiskelija tunnistaa pelaajien roolit eritilanteissa
Englanniksi

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

1 - 7

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää liikunta-alan osaamista työpaikalla tai muussa sopivassa oppimisympäristössä (esim. harrastus, harjoittelu Urheiluakatemiassa, projektit).

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja/tai yhteisölähtöisiä hyvinvointipalveluja. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Räätälöidään opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti.
Esimerkiksi:
•säännöllisesti toimivan ryhmän/ryhmien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•leirien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•yksilöllinen hyvinvointineuvonta tai omavalmentajana toimiminen (liikunta ja ravitsemus)
•räätälöidyn terveys- ja/tai liikuntatapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
•hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja/tai markkinointi
•tai muu yhteisesti sovittu kehittämisprojekti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamisen ohjeistus löytyy Repusta: Muu vapaavalintainen kokonaisuus, easy enrollment: 6kynvs

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa koko koulutuksen ajan ja myös kesäisin

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

1 - 7

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää liikunta-alan osaamista työpaikalla tai muussa sopivassa oppimisympäristössä (esim. harrastus, harjoittelu Urheiluakatemiassa, projektit).

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja/tai yhteisölähtöisiä hyvinvointipalveluja. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Räätälöidään opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti.
Esimerkiksi:
•säännöllisesti toimivan ryhmän/ryhmien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•leirien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•yksilöllinen hyvinvointineuvonta tai omavalmentajana toimiminen (liikunta ja ravitsemus)
•räätälöidyn terveys- ja/tai liikuntatapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
•hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja/tai markkinointi
•tai muu yhteisesti sovittu kehittämisprojekti

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa koko koulutuksen ajan ja myös kesäisin

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

1 - 7

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija kehittää liikunta-alan osaamista työpaikalla tai muussa sopivassa oppimisympäristössä (esim. harrastus, harjoittelu Urheiluakatemiassa, projektit).

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja/tai yhteisölähtöisiä hyvinvointipalveluja. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Räätälöidään opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti.
Esimerkiksi:
•säännöllisesti toimivan ryhmän/ryhmien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•leirien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•yksilöllinen hyvinvointineuvonta tai omavalmentajana toimiminen (liikunta ja ravitsemus)
•räätälöidyn terveys- ja/tai liikuntatapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
•hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja/tai markkinointi
•tai muu yhteisesti sovittu kehittämisprojekti

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa koko koulutuksen ajan ja myös kesäisin

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 25.12.2024

Opintopistemäärä

1 - 7

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
Ryhmät
 • ASL23S
  ASL23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää liikunta-alan osaamista työpaikalla tai muussa sopivassa oppimisympäristössä (esim. harrastus, harjoittelu Urheiluakatemiassa, projektit).

Opiskelija osaa suunnitella, markkinoida, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja/tai yhteisölähtöisiä hyvinvointipalveluja. Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Sisältö

Räätälöidään opiskelijan osaamistavoitteiden mukaisesti.
Esimerkiksi:
•säännöllisesti toimivan ryhmän/ryhmien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•leirien suunnittelu, toteutus ja arviointi
•yksilöllinen hyvinvointineuvonta tai omavalmentajana toimiminen (liikunta ja ravitsemus)
•räätälöidyn terveys- ja/tai liikuntatapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
•hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen ja/tai markkinointi
•tai muu yhteisesti sovittu kehittämisprojekti

Arviointiasteikko

0 - 5

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa koko koulutuksen ajan ja myös kesäisin

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Jani Vattula
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää Word-, Excel-, PowerPoint-, ja Teams-ohjelmistojen perusteet sekä pystyy käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti opinnoissaan sekä työelämässä.

Sisältö

Yhden opintopisteen laajuus kattaa Office-ohjelmistojen Perusteet-tason.

Perusteet:
- Tekstinkäsittelyn perusteet
- Taulukkolaskennan perusteet
- Diaesitysten perusteet
- Teams ja kokoukseen osallistuminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija palauttaa kaikki kolme tehtävää hyväksytysti. Tehtävän hyväksytty suoritus vaatii myös palautteessa mahdollisesti ilmenevät korjaukset.

Lisätiedot

Opiskelija saa rekisteröitymisohjeet verkkokurssille sähköpostitse.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

05.08.2023 - 08.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
 • Päivi Dahl
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Joonas Rissanen
 • Liisa Paavola
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan. Hän syventää ammatillista osaamistaan tutkimalla ja kehittämällä käytännön työelämässä ilmenevää ongelmaa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Käytännön työelämän ongelman tutkiminen ja kehittäminen
Vaihe 1. Aiheanalyysi, tiedonhankinta ja toimeksiantosopimus (1 op)
Vaihe 2. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys, tiedonhaun tehtävä ja vertaisohjaus (5 op)
Vaihe 3. Opinnäytetyön toteutus, tieteellinen kirjoittaminen, raportointi (sis. tiivistelmä, abstract ja Urkund-tarkistus), esitys, vertaisohjaus ja kypsyysnäyte (9 op)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit löytyvät Intrasta Opinnäytetyö-sivulta: https://edukainuu.sharepoint.com/sites/KAMKOpiskelijapalvelut2/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistoiminta-opintojakson 1.osa (3 op) sekä opinnäytetyön aiheanalyysivaihe tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen opinnäytetyösuunnitelman hyväksymistä. Opinnäytetyösuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen käytännön empiirisen osan aloittamista. Opinnäytetyö tulee olla esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista.

Lisätiedot

Katso esitietovaatimukset

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Päivi Dahl
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
 • Joonas Rissanen
 • Mikko Törmälehto
 • Liisa Paavola
 • Iina Korhonen
 • Eeva Mutanen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan. Hän syventää ammatillista osaamistaan tutkimalla ja kehittämällä käytännön työelämässä ilmenevää ongelmaa. Opiskelija osoittaa hallitsevansa kriittisen, tutkimuksellisen, kehittävän ja eettisen ajattelun asiantuntijuutensa kehittymisen perustana.

Sisältö

Käytännön työelämän ongelman tutkiminen ja kehittäminen
Vaihe 1. Aiheanalyysi, tiedonhankinta ja toimeksiantosopimus (1 op)
Vaihe 2. Opinnäytetyösuunnitelma ja sen esitys, tiedonhaun tehtävä ja vertaisohjaus (5 op)
Vaihe 3. Opinnäytetyön toteutus, tieteellinen kirjoittaminen, raportointi (sis. tiivistelmä, abstract ja Urkund-tarkistus), esitys, vertaisohjaus ja kypsyysnäyte (9 op)

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön Moodle-opintojakso osoitteessa: https://devmoodle.kamit.fi/course/view.php?id=1517
Moodlessa osoitettu muu materiaali: https://www.kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opiskelu-KAMKissa/Opinnaytetyo
Tutkimus- ja kehittämistoiminta-opintojakson materiaalit
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kirjallisuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit löytyvät Intrasta Opinnäytetyö-sivulta: https://edukainuu.sharepoint.com/sites/KAMKOpiskelijapalvelut2/SitePages/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6.aspx

Esitietovaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistoiminta-opintojakson 1.osa (3 op) sekä opinnäytetyön aiheanalyysivaihe tulee olla hyväksytysti suoritettuina ennen opinnäytetyösuunnitelman hyväksymistä. Opinnäytetyösuunnitelma tulee olla hyväksytty ennen käytännön empiirisen osan aloittamista. Opinnäytetyö tulee olla esitetty ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista.

Lisätiedot

Katso esitietovaatimukset

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
 • Liisa Paavola
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää opiskelijan työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Hän osaa kuvata liikunta-alan hallintoa harjoittelupaikkansa näkökulmasta.

Sisältö

Harjoittelun ennakkosuunnittelu
Kahdeksan (8) viikon harjoittelujakso liikunta-alan työympäristössä
Harjoittelun raportointi ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija huolehtii ennakkosuunnittelusta (osallistuu harjoitteluinfoon ja laatii harjoittelusopimuksen ja tavoitteet). Harjoittelujakson aikana opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti ja toimii vastuullisesti noudattaen liikunta-alan arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija sopeutuu harjoittelupaikan toimintakulttuuriin ja osaa perehdyttämisen jälkeen suorittaa työtehtäviä. Opiskelija toimii itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä. Opiskelija soveltaa opinnoissa jo läpikäytyjä tietoja ja taitoja ja osaa perustella toimintaansa teoreettisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Hän osaa kuvata liikunta-alan hallintoa; organisaation perustehtävää, toiminta-ajatusta ja rakennetta. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa, tunnistaa realistisesti osaamisensa tason ja kykenee vuorovaikutteiseen palautekeskusteluun. Opiskelija raportoi harjoittelun etenemisen, on yhteydessä ohjaavaan opettajaan ja palauttaa vaaditut dokumentit.

Hylätty:
Opiskelija ei suorita sovittuja työtehtäviä harjoittelupaikassa, ei toimi vastuullisesti tai ei palauta vaadittuja dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: suoritettuja opintoja 55 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää opiskelijan työelämävalmiuksia. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Hän osaa kuvata liikunta-alan hallintoa harjoittelupaikkansa näkökulmasta.

Sisältö

Harjoittelun ennakkosuunnittelu
Kahdeksan (8) viikon harjoittelujakso liikunta-alan työympäristössä
Harjoittelun raportointi ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija huolehtii ennakkosuunnittelusta (osallistuu harjoitteluinfoon ja laatii harjoittelusopimuksen ja tavoitteet). Harjoittelujakson aikana opiskelija käyttäytyy asianmukaisesti ja toimii vastuullisesti noudattaen liikunta-alan arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita. Opiskelija sopeutuu harjoittelupaikan toimintakulttuuriin ja osaa perehdyttämisen jälkeen suorittaa työtehtäviä. Opiskelija toimii itseohjautuvasti, on motivoitunut ja osoittaa halua kehittää osaamistaan. Hän ottaa muut huomioon toiminnassaan ja osaa työskennellä joustavasti ryhmässä. Opiskelija soveltaa opinnoissa jo läpikäytyjä tietoja ja taitoja ja osaa perustella toimintaansa teoreettisesti. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunnan ohjauskokonaisuuksia. Hän osaa kuvata liikunta-alan hallintoa; organisaation perustehtävää, toiminta-ajatusta ja rakennetta. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa, tunnistaa realistisesti osaamisensa tason ja kykenee vuorovaikutteiseen palautekeskusteluun. Opiskelija raportoi harjoittelun etenemisen, on yhteydessä ohjaavaan opettajaan ja palauttaa vaaditut dokumentit.

Hylätty:
Opiskelija ei suorita sovittuja työtehtäviä harjoittelupaikassa, ei toimi vastuullisesti tai ei palauta vaadittuja dokumentteja.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen: suoritettuja opintoja 55 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tuula Rajander
 • Mervi Väisänen
 • Teija Vainikka
 • Eija Pekkonen
 • Erja Karppinen
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • AMA20S
  AMA20S
 • ALK20S
  ALK20S
 • LLT20SH
  LLT20SH
 • LLT20SM
  LLT20SM

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Työelämäjakso 6 op 1.vuoden keväällä (huom. LLM-ryhmillä ei ole tätä)

Osaajana kehittyminen 4x1op
1.vuodet kevät
2.vuoden syksy ja kevät
3.vuoden syksy

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut kehityskeskusteluihin ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Maritta Seppälä
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Työelämäjakso 6 op 1.vuoden keväällä (huom. LLM-ryhmillä ei ole tätä)

Osaajana kehittyminen 4x1op
1.vuodet kevät
2.vuoden syksy ja kevät
3.vuoden syksy

Aika ja paikka

1.8.2023 - 31.12.2026

Opetusmenetelmät

Lähiopetus kampuksella, Teams-tapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on opiskelijan työt 27 tuntia, yhteensä 3 * 27 h = 81 tuntia

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut kehityskeskusteluihin ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2026

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kirsi Huotari
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikunta-alan työkenttään ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Opiskelija osaa hakea omaa urasuunnittelua tukevan työelämäjaksopaikan. Opiskelija havainnoi työpaikan erilaisia työtehtäviä ja arvioi niissä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita suhteessa omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Opiskelija toimii omaa osaamistaan vastaavissa työtehtävissä liikunta-alalla. Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Sisältö

Työelämäjakso (6 op) 1.vuoden loppupuolella

Osaajana kehittyminen (4 op):
Päiväryhmät:
1. kevät (1 op)
2. syksy ja kevät (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Monimuoto:
1. syksy (1 op)
2. kevät ja syksy (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut tulo-, kehitys- ja päättökeskusteluihin, suorittanyt työelämään tutustumisjakson hyväksytysti ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

Lisätiedot

Työelämään tutustumisjakso: opiskelija etsii/valitsee paikan itse. Paikka hyväksytettävä etukäteen tuutoropettajalla. HUOM! Harjoittelusopimus on laadittava ennen työelämään tutustumisen aloittamista. Työelämään tutustumisjakson edellytyksenä on 25 op:n opintosuoritukset.

Opintojakso sisältää itsenäisesti verkossa suoritettavia (digi) opintoja 3 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Teija Vainikka
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattikorkeakouluympäristössä ja tietää tarjolla olevat ohjaus- ja tukipalvelut. Hän osaa suunnitella omaa opintopolkua ja käyttää suunnittelussa tarvittavia työkaluja. Opiskelija osaa asettaa oman oppimisen tavoitteita ja sekä osaa arvioida tavoitteiden toteutumista. Hän oppii tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet oppijana sekä löytämään omaa oppimista tukevia työtapoja. Opiskelija oppii edistämään koko ryhmän yhteishenkeä ja osaamisen jakamista.
Opiskelija osaa käyttää ura- ja rekrypalveluita sekä alumnivierailuita oman työllistymisen ja jatko-opiskelumahdollisuuksien suunnittelussa.

Sisältö

Perehtyminen ammattikorkeakouluopiskeluun
Ryhmäytyminen
Vahvuuksien tunnistaminen
Työelämän osaamisvaatimukset ja oman opintopolun suunnittelu
Opiskelutaidot
Urasuunnittelu

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on palauttanut sovitut harjotustehtävät, osallistunut kehityskeskusteluihin ja ryhmälle järjestettyihin ura- ja rekrytapahtumiin ja alumnitapaamisiin.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Joonas Rissanen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu liikunta-alan työkenttään ja alalla tarvittavaan osaamiseen. Opiskelija osaa hakea omaa urasuunnittelua tukevan työelämäjaksopaikan. Opiskelija havainnoi työpaikan erilaisia työtehtäviä ja arvioi niissä tarvittavia tietoja, taitoja ja asenteita suhteessa omaan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Opiskelija toimii omaa osaamistaan vastaavissa työtehtävissä liikunta-alalla. Opiskelija osaa seurata ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja osaa viestiä siitä.

Sisältö

Työelämäjakso (6 op) 1.vuoden loppupuolella

Osaajana kehittyminen (4 op):
Päiväryhmät:
1. kevät (1 op)
2. syksy ja kevät (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Monimuoto:
1. syksy (1 op)
2. kevät ja syksy (1+1 op)
3. lukuvuosi (1. op)

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on osallistunut tulo-, kehitys- ja päättökeskusteluihin, suorittanyt työelämään tutustumisjakson hyväksytysti ja koonnut ammatillista kasvua kuvaavan verkkoportfolion.

Lisätiedot

Työelämään tutustumisjakso: opiskelija etsii/valitsee paikan itse. Paikka hyväksytettävä etukäteen tuutoropettajalla. HUOM! Harjoittelusopimus on laadittava ennen työelämään tutustumisen aloittamista. Työelämään tutustumisjakson edellytyksenä on 25 op:n opintosuoritukset.

Opintojakso sisältää itsenäisesti verkossa suoritettavia (digi) opintoja 3 op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palveluliiketoimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja ymmärtää asiakastyytyväisyyden sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta. Opiskelija myös omaksuu palvelun ja asiakaskokemuksen tärkeyden ja vahvistaa osaamistaan palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Opiskelija tuntee palvelumyynnin vaiheet ja myynnin johtamisen kokonaisuuden.

Sisältö

Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelukonseptit ja asiakaskokemus
Palvelujen laatu
Palvelujen markkinointi ja myynti

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023 eli syys-joulukuu
Lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia

Oppimateriaalit

- Grönroos, Christian (2010 tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Saatavilla KAMK:n kirjasto
- Ahvenainen & Gylling & Leino (2016) Viiden tähden asiakaskokemus. Saatavana e-kirjana: KAMK kirjasto > Finna > Kauppakamaritieto > Ammattikirjasto > Myynti, markkinointi ja viestintä. (kirjautuminen KAMK-tunnuksilla).
- Paavola & Uusikylä (2013) Rajatonta rohkeutta: tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. Saatavillä Moodlessa "Palautettavat ryhmätehtävät" -osiossa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta sovitaan yhdessä opintojakson alussa. Uusinta yleisinä uusintapäivinä.

Kansainvälisyys

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja/tai luennoitsijat ulkomaisista yrityksistä ja/tai oppilaitoksista

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat palvelujen markkinointi ja myyntiosaamisen korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava palvelujen markkinointi ja myyntiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana (1-5) perustuu osasuoritusten kokonaispisteisiin (max 100 p.).
- Osallistuminen lähiopetukseen, palautettavien ryhmätehtävien (3 kpl) tekeminen ja esitykset (pisteet 10+20+20, max 50 p.)
- Itsenäinen tehtävä: Myyntineuvotteluun liittyvä tehtävä (max 30 p.)
- Tentti Moodlessa (max 20 p.)

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa 50 % pisteistä, joka antaa arvosanan 1.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää palveluliiketoimintaa, jossa palvelu muodostaa arvonluonnin perustan. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erilaisia palveluihin liittyviä prosesseja sekä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee palvelujen markkinoinnin erityispiirteet ja ymmärtää asiakastyytyväisyyden sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta. Opiskelija myös omaksuu palvelun ja asiakaskokemuksen tärkeyden ja vahvistaa osaamistaan palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä. Opiskelija tuntee palvelumyynnin vaiheet ja myynnin johtamisen kokonaisuuden.

Sisältö

Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelukonseptit ja asiakaskokemus
Palvelujen laatu
Palvelujen markkinointi ja myynti

Aika ja paikka

pe 26.1. lähiopetus
pe 23.2. Teams
la 23.3. lähiopetus
la 27.4. Teams
pe 24.5. lähiopetus

Kellonajat näkyvät lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

- Grönroos, Christian (2010 tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Saatavilla KAMK:n kirjasto
- Ahvenainen & Gylling & Leino (2016) Viiden tähden asiakaskokemus. Saatavana e-kirjana: KAMK kirjasto > Finna > Kauppakamaritieto > Ammattikirjasto > Myynti, markkinointi ja viestintä. (kirjautuminen KAMK-tunnuksilla).
- Paavola & Uusikylä (2013) Rajatonta rohkeutta: tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. Tekes. Saatavillä Moodlessa "Palautettavat ryhmätehtävät" -osiossa.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, yhteistoiminnallinen opiskelu (esim. pari- ja ryhmätyöskentely) ja itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset (yrittäjä)vierailijat ja ohjatuttuina harjoituksina yrityksille tehtävät projektit.
Mahdolliset yritysvierailut lähialueen yrityksiin ja tapahtumiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on Repussa avoinna 2.5. (klo 8) - 17.5. (klo 20).
Uusintatentti on KAMKin uusintatenttipäivinä.

Kansainvälisyys

Luennoilla mahdolliset webinaarit ja (yrittäjä)vierailijat ja/tai luennoitsijat ulkomaisista yrityksistä ja/tai oppilaitoksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat palvelujen markkinointi ja myyntiosaamisen korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava palvelujen markkinointi ja myyntiosaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti aihealueen käsitteitä käytännön työ- ja tehtävätilanteiden ratkaisuissa. Käsitteiden käyttö on perusteltua ja asiantuntevaa.
Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti hyödyntää ja vertailla eri teoriataustoja käytännön tilanteissa, ohjata tehtäväkokonaisuuden toteutusta, toimia itseohjautuvasti sekä reflektoida oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käsitteiden käyttö ja hyödyntäminen on johdonmukaista ja loogista.
Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää teoriataustoja käytännön tilanteissa, perustella tehtäväkokonaisuuden toteutusta ja ratkaisujen valintaa sekä arvioida ratkaisujen onnistuneisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kuvaamaan aihealueen peruskäsitteet ja pääelementtien sisällöt. Kuvaus vielä irrallista ja kokonaisuuden muodostaminen puutteellista.
Opiskelija osaa valita tilanteeseen sopivia keinoja ja kanavia sekä hyödyntää ainakin osittain eri teoriataustoja käytännön tehtävässä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritukset
Opintojaksolla suoritetaan seuraavat tehtävät:

2 op = 40 p. Ryhmätehtävä: Kehittämistehtävän kirjallinen raportointi ja sen esittäminen
1 op = 30 p. Tentti
1 op = 30 p. Tehtävät (3 kpl. Arviointi: hyväkysytty - täydennettävä - hylätty):
Tehtävä 1: Osallistuminen Big Friday -tapahtumaan Kajaanihallilla ja raportti (max 5 p.): Kuka luennoi ja mistäääääää
Tehtävä 2: Videoluennon "Myyntipsykologia ja myyntihenkisyys" raportointi (max 5 p.)
Tehtävä 3: Myyntineuvotteluun liittyvä tehtävä (max 20 p.)

Arviointi
Opintojakson arviointi (1-5) perustuu suorituksista saatuun kokonaispistemäärään (max 100 ). Arvosana määräytyy kokonaispisteisiin alla olevan taulukon mukaisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa 50 % pisteistä (arvosana 1).

85 - 100 5
77 - 84 4
64 - 76 3
51 - 63 2
46 - 50 1 ja tentti läpi eli vähintään 15 pistettä

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
Ryhmät
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja osaa tuottaa niihin ratkaisuja. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluita käyttäjälähtöisesti liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Palveluiden kehittämisen prosessi
Palveluiden kehittämisen menetelmät ja työkalut
Palveluiden tuotteistaminen
Kehittämistyön toteuttaminen

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedot:
Opiskelija käyttää keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.
Taidot:
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja alan toimintatapoja. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa palveluihin liittyviä kehittämistarpeita ja osaa tuottaa niihin ratkaisuja. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluita käyttäjälähtöisesti liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Palveluiden kehittämisen prosessi
Palveluiden kehittämisen menetelmät ja työkalut
Palveluiden tuotteistaminen
Kehittämistyön toteuttaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedot:
Opiskelija käyttää keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.
Taidot:
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan ja alan toimintatapoja. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti erilaisissa tehtävissä ja soveltaa tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.
Asenteet:
Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailualan koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Tero Korhonen
 • Pia Kuittinen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tuotekehityksen ja palvelumuotoilun perusteet.
Opiskelija tuntee palveluiden kehittämisen sekä asiakassuhdeajattelun merkityksen osana kannattavan liiketoiminnan toteutusta.
Opiskelija osaa kehittää organisaation palveluja liiketoiminnalliset periaatteet huomioiden.

Sisältö

Tuotekehitys
Palvelut ja palvelujen tuottaminen
Palvelujen tuotteistaminen
Palveluinnovaatiot ja palveluliiketoiminnan kehittäminen
Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuus palveluiden tuottamisessa

Aika ja paikka

Kevätlukukaudella lähiopetus kerran viikossa 2,5 tuntia.

Oppimateriaalit

Luennot ja lisämateriaalit on jaettu Repussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, soveltavat tehtävät, tentti ja ryhmätyöt/itsenäiset tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla mahdolliset vierailijat, webinaarit ja seminaarit.
Vierailut yrityksiin ja mahdollisiin paikallisiin tapahtumiin.
Opintomatka kuuluu opintojakson pakollisiin suorituksiin. Matka tehdään yhden päivän aikana ja se on ilmainen opiskelijoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja sen ajankohta sovitaan opintojaksolla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti KAMKin pääperiaatteiden mukaisesti:
- Aiemmat korkeakoulusuoritukset voidaan hyväksilukea tapauskohtaisesti.
- Työelämässä aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan (AHOT) tapauskohtaisesti.
- Opinnollistaminen eli nykyisessä työssä hankittava ja osoitettava opintojakson tavoitteiden osaaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 opintopistettä tarkoittaa noin 110 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää keskeisiä palvelumuotoilun ja tuotekehityksen käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kuvailla palveluiden kehittämisen prosessin ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia palvelumuotoilun työkaluja hankkimansa tiedon ja ohjeistuksen perusteella ja toteuttaa kehittämistyötä asianmukaisesti. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ja osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja.

Opiskelija osaa toimia ammatillisesti asiakastilanteissa ja ryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Opiskelija osaa toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kari Partanen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • AMA22S
  AMA22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Jaana Bäckman
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Kaisa Enticknap-Seppänen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM22S
  LLM22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa sekä kansainvälisissä että monikulttuurisissa työtehtävissä.

Opintojakso on yhteinen liikunnanohjaaja-, liiketalouden tradenomi- ja restonomiopiskelijoille.

Sisältö

Oman alan keskeiset käsitteet ja viestintätilanteet
Asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
Monikulttuurinen työelämä

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suullisesti ja kirjallisesti soveltaa ja muokata kieltä työelämän tarpeisiin käyttäen alansa sanastoa, ajankohtaisia sisältöjä käsitteleviä aiheita sekä monipuolisia lauserakenteita.
Opiskelija hallitsee alan perusterminologian.
Opiskelija osaa keskustella ja kirjoittaa alaan liittyvistä teemoista oikeaa terminologiaa käyttäen.
Opiskelija ääntää ja artikuloi selvästi ja sujuvasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa peruslauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti.
Opiskelija tunnistaa ja kykenee käyttämään alan perusterminologiaa.
Opiskelija ääntää ja artikuloi jokseenkin selvästi, vaikka virheitä esiintyykin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy tuottamaan arjessa ja työelämän perustilanteissa yksinkertaisia lauserakenteita suullisesti ja kirjallisesti, vaikkakin ääntämis- ja kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelija tunnistaa alan perusterminologiaan liittyviä termejä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja mahdollisen tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työelämälähtöisen liikunta-alan intervention, esimerkiksi liikunta- tai urheilutapahtuman.
Opiskelija hallitsee projektioppimisen prosessin sekä siihen kuuluvat asiakirjat.
Opiskelija osaa viestiä projektista asiantuntevasti.
Opiskelija osaa toimia yhteistyökykyisesti ryhmässä tai poikkialaisessa tiimissä.

Sisältö

Liikunta-alan intervention/toimintajakson/projektin/tapahtuman tuottaminen

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa työelämää kehittävästi.
Opiskelija osaa soveltaa projektitoiminnan ja tapahtumatuotannon prosesseja omassa projektissaan. Hän osaa arvioida ja reflektoida osaamistaan.
Opiskelija osaa viestiä selkeästi ja asiallisesti omasta projektistaan.
Opiskelija osaa toimia joustavasti projektitiimissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Kaikki projektiin kuuluvat tehtävät on palautettu ohjaavalle opettajalle hyväksytysti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
 • Liisa Paavola
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työelämälähtöisen liikunta-alan intervention, esimerkiksi liikunta- tai urheilutapahtuman.
Opiskelija hallitsee projektioppimisen prosessin sekä siihen kuuluvat asiakirjat.
Opiskelija osaa viestiä projektista asiantuntevasti.
Opiskelija osaa toimia yhteistyökykyisesti ryhmässä tai poikkialaisessa tiimissä.

Sisältö

Liikunta-alan intervention/toimintajakson/projektin/tapahtuman tuottaminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.
Opiskelija osaa soveltaa projektitoiminnan ja tapahtumatuotannon prosesseja omassa projektissaan. Hän osaa arvioida ja reflektoida osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Arviointiasteikko

Hylätty/Hyväksytty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa työskennellä tavoitteellisesti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti sekä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa työelämää kehittävästi.
Opiskelija osaa soveltaa projektitoiminnan ja tapahtumatuotannon prosesseja omassa projektissaan. Hän osaa arvioida ja reflektoida osaamistaan.
Opiskelija osaa viestiä selkeästi ja asiallisesti omasta projektistaan.
Opiskelija osaa toimia joustavasti projektitiimissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Kaikki projektiin kuuluvat tehtävät on palautettu ohjaavalle opettajalle hyväksytysti.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
 • Helka Leimu-Pelkonen
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa (vaihtoehtoisten ammattiopintojen sisältöjä) liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotteiden kehittämisessä sekä osoittaa innovatiivista ja kehittävää työotetta omassa projektissaan.
Opiskelija osaa toimia ryhmässä.

Sisältö

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden projektin toteutus poikkialaisessa tiimissä.
Liikunnan ja hyvinvoinnin palvelutuotteiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa liikunta- ja hyvinvointialan projektin.
Opiskelija osaa soveltaa sekä kehittää uutta.
Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja projektin tavoitetta kehittäen.
Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa (vaihtoehtoisten ammattiopintojen sisältöjä) liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotteiden kehittämisessä sekä osoittaa innovatiivista ja kehittävää työotetta omassa projektissaan.
Opiskelija osaa toimia ryhmässä.

Sisältö

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden projektin toteutus poikkialaisessa tiimissä.
Liikunnan ja hyvinvoinnin palvelutuotteiden kehittäminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa tuottaa liikunta- ja hyvinvointialan projektin.
Opiskelija osaa soveltaa sekä kehittää uutta.
Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja projektin tavoitetta kehittäen.
Opiskelija osaa toimia projektiryhmän jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 21.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

* Opiskelija osaa edistää yksilön psyykkistä hyvinvointia ja ymmärtää, millaiset tekijät liittyvät käsitteeseen psyykkinen hyvinvointi.
* Opiskelija osaa selittää, mistä psyykkisen valmennuksen perusta rakentuu sekä psyykkisen valmennuksen keskeiset käsitteet.
* Opiskelija osaa käyttää tietojaan ja taitojaan edistääkseen psyykkistä valmennusta turvallisesti, eettisesti ja tehokkaasti.
* Opiskelija ymmärtää psyykkisen taitoharjoittelun osa-taidot ja sen, kuinka nämä osataidot liittyvät toisiinsa.
* Opiskelija ymmärtää, kuinka psykologista joustavuutta kehittämällä voidaan tukea niin yleistä hyvinvointia ja elämänlaatua kuin huippusuorituskykyä.

Sisältö

Tavoitteenasetteluprosessi
Motivaatio
Psykologinen joustavuus
Kilpailujännitys ja sen kanssa toimiminen
Valmentajan/ohjaajan vuorovaikutus

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teija Vainikka
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ravinnon tehtävät ja merkitykset ihmiselle sekä terveyttä edistävän ruokavalion pääperiaatteet. Hän osaa selittää, miten ravitsemuksella voidaan vaikuttaa valmennettavan asiakkaan kehittymiseen, suoriutumiseen, palautumiseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tietolähteitä liikunnanohjaajan keskeisten asiakasryhmien ravinto-ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa käyttää ravitsemukseen liittyviä käsitteitä perustellusti.

Sisältö

Ravitsemusosaaminen liikunnanohjaajan työssä
Terveyttä edistävä ruokavaliokokonaisuus ja keskeiset ravitsemus- ja ruokasuositukset terveysliikkujille
Urheiluravitsemuksen kulmakivet
Energian ja ravintoaineiden tarpeen arviointi, tehtävät elimistössä ja lähteet ruokavaliossa
Ravitsemuksen painotukset urheiluun/terveysliikuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa
Ravitsemuksen erityiskysymykset: painonhallinta, erityisruokavaliot, lisäravinteet
Urheilijan terve ruokasuhde ja syömisen häiriintyminen
Ravitsemusvalmennuksen periaatteet urheilijalla ja kestävän elämäntapamuutoksen ohjauksessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti ravitsemukseen liittyviä käsitteitä sekä kuvata ja perustella terveyttä edistävän ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta hyödyntäen opintojaksolla opiskeltuja asioita monipuolisesti ja kriittisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa sekä ammattieettisiä periaatteita soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ravitsemukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä kuvata ja perustella terveyttä edistävä ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta hyödyntäen opintojaksolla opiskeltuja asioita monipuolisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ravitsemukseen liittyviä käsitteitä ja kuvata pääpiirteissään terveyttä edistävän ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta, mutta toiminta on epävarmaa ja osittain epätarkoituksenmukaista.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teija Vainikka
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ravinnon tehtävät ja merkitykset ihmiselle sekä terveyttä edistävän ruokavalion pääperiaatteet. Hän osaa selittää, miten ravitsemuksella voidaan vaikuttaa valmennettavan asiakkaan kehittymiseen, suoriutumiseen, palautumiseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tietolähteitä liikunnanohjaajan keskeisten asiakasryhmien ravinto-ohjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa käyttää ravitsemukseen liittyviä käsitteitä perustellusti.

Sisältö

Ravitsemusosaaminen liikunnanohjaajan työssä
Terveyttä edistävä ruokavaliokokonaisuus ja keskeiset ravitsemus- ja ruokasuositukset terveysliikkujille
Urheiluravitsemuksen kulmakivet
Energian ja ravintoaineiden tarpeen arviointi, tehtävät elimistössä ja lähteet ruokavaliossa
Ravitsemuksen painotukset urheiluun/terveysliikuntaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa
Ravitsemuksen erityiskysymykset: painonhallinta, erityisruokavaliot, lisäravinteet
Urheilijan terve ruokasuhde ja syömisen häiriintyminen
Ravitsemusvalmennuksen periaatteet urheilijalla ja kestävän elämäntapamuutoksen ohjauksessa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti ravitsemukseen liittyviä käsitteitä sekä kuvata ja perustella terveyttä edistävän ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet asiantuntevasti ja laaja-alaisesti.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta hyödyntäen opintojaksolla opiskeltuja asioita monipuolisesti ja kriittisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa sekä ammattieettisiä periaatteita soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ravitsemukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä kuvata ja perustella terveyttä edistävä ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta hyödyntäen opintojaksolla opiskeltuja asioita monipuolisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ravitsemukseen liittyviä käsitteitä ja kuvata pääpiirteissään terveyttä edistävän ravitsemuksen periaatteet sekä fyysisestä aktiivisuudesta johtuvat tarpeet.
Opiskelija osaa arvioida asiakkaan ruokavaliota ja antaa ravinto-ohjausta, mutta toiminta on epävarmaa ja osittain epätarkoituksenmukaista.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää elämyksellisiä ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija osaa perustella toimintaansa teorian kautta.
Opiskelija tuntee ryhmäliikuntaympäristöihin liittyviä liiketoiminnan periaatteita sekä ryhmäliikunnan erilaisia ilmiöitä.

Sisältö

Ryhmäliikunnan eri muodot (mm. askellus, lihaskunto, sisäpyöräily, vesitreeni)
Musiikin käyttö liikunnassa
Ryhmäliikunta osana liiketoimintaa

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää asiantuntevasti elämyksellisiä ja monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti ja taitavasti ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija perustelee toimintaansa teoriaan pohjautuen. Opiskelija osaa kiitettävästi kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida kriittisesti ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kehittää monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvin ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija perustelee toimintaansa. Opiskelija osaa hyvin kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia hyvin erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kehittää tyydyttävästi monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tyydyttävästi ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija ei osaa perustella toimintaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää elämyksellisiä ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija osaa perustella toimintaansa teorian kautta.
Opiskelija tuntee ryhmäliikuntaympäristöihin liittyviä liiketoiminnan periaatteita sekä ryhmäliikunnan erilaisia ilmiöitä.

Sisältö

Ryhmäliikunnan eri muodot (mm. askellus, lihaskunto, sisäpyöräily, vesitreeni)
Musiikin käyttö liikunnassa
Ryhmäliikunta osana liiketoimintaa

Aika ja paikka

Etenemissuunnitelma nähtävillä Repussa

Oppimateriaalit

Yoke, M. M. & Armbuster, C. K. 2020. Methods of group exercise instruction. 4th edition. Human Kinetics.

American council on exercise. 2023. The exercise professional´s guide to group fitness instruction.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja opetukseen valmistautuminen
Itsenäiset tehtävät
Ohjausnäyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ohjausnäyttö suoritetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla ei ole kv-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso sisältää:
* lähiopetusta 30h
* itsenäistä työskentelyä 78h

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat:
* pienryhmäohjaaminen
* ryhmäliikunnan ohjaaminen musiikkiin
* ryhmäliikuntaa verkossa/online

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kehittää asiantuntevasti elämyksellisiä ja monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kriittisesti ja taitavasti ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija perustelee toimintaansa teoriaan pohjautuen. Opiskelija osaa kiitettävästi kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida kriittisesti ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kehittää monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvin ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija perustelee toimintaansa. Opiskelija osaa hyvin kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia hyvin erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kehittää tyydyttävästi monipuolisia ryhmäliikuntatuotteita.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tyydyttävästi ryhmäliikuntatunteja. Opiskelija ei osaa perustella toimintaansa. Opiskelija osaa tyydyttävästi kuvailla liiketoiminnan periaatteita ryhmäliikuntaympäristöissä ja analysoida ryhmäliikunnan ilmiöitä.
Opiskelija osaa toimia ohjattuna asianmukaisesti erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointikriteerit löytyvät opintojen tiedoista.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Ryhmät
 • ALK21S
  ALK21S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa kuvata erityistukea tarvitsevien liikunnan ja sen kehittämisen keskeiset elementit
- tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille sekä osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta
- tunnistaa eri ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä osaa soveltaa ohjatessaan erityistukea tarvitsevia erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Mitä soveltava liikunta on
- Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen mm. kehitysvammaisuus ja aistivammaisuus
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Ohjaaminen, eriyttäminen, ennakkoluulojen poistaminen
- Paralympiakomitean Valttiohjelma

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja analysoida laaja-alaisesti ja asiantuntevasti soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija osaa ennakoida tulevaa ja tuo esille laajaa kehittämisotetta erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan (innovatiivisuus)
Osaa analysoida esteettömyyden ja saavutettavuuden elementtejä ratkaisukeskeisesti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville erilaisissa toimintaympäristöissä. Tunnistaa ohjaustilanteissa ja ohjauksessaan erilaisia keinoja inkluusion kirjosta ja osaa perustella valintoja.
Osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä (eriyttäminen)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja yhdistellä soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Tunnistaa perustellusti liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta laajalti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville perustellusti
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta perustasolla.
Osaa toteuttaa ohjaus- ja opetustilanteen erityishuomiota vaativalle kohderyhmälle.
Toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa, toistaa hyviä käytänteitä rutiininomaisesti (pysyy tutussa ja turvallisessa).

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM21K2
  ALM21K2
 • ALM21K
  ALM21K

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa kuvata erityistukea tarvitsevien liikunnan ja sen kehittämisen keskeiset elementit
- tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille sekä osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta
- tunnistaa eri ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä osaa soveltaa ohjatessaan erityistukea tarvitsevia erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Mitä soveltava liikunta on
- Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen mm. kehitysvammaisuus ja aistivammaisuus
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Ohjaaminen, eriyttäminen, ennakkoluulojen poistaminen
- Paralympiakomitean Valttiohjelma

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja analysoida laaja-alaisesti ja asiantuntevasti soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija osaa ennakoida tulevaa ja tuo esille laajaa kehittämisotetta erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan (innovatiivisuus)
Osaa analysoida esteettömyyden ja saavutettavuuden elementtejä ratkaisukeskeisesti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville erilaisissa toimintaympäristöissä. Tunnistaa ohjaustilanteissa ja ohjauksessaan erilaisia keinoja inkluusion kirjosta ja osaa perustella valintoja.
Osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä (eriyttäminen)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja yhdistellä soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Tunnistaa perustellusti liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta laajalti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville perustellusti
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta perustasolla.
Osaa toteuttaa ohjaus- ja opetustilanteen erityishuomiota vaativalle kohderyhmälle.
Toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa, toistaa hyviä käytänteitä rutiininomaisesti (pysyy tutussa ja turvallisessa).

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Liisa Paavola
Ryhmät
 • ALM22K
  ALM22K
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa kuvata erityistukea tarvitsevien liikunnan ja sen kehittämisen keskeiset elementit
- tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille sekä osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta
- tunnistaa eri ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä osaa soveltaa ohjatessaan erityistukea tarvitsevia erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Mitä soveltava liikunta on
- Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen mm. kehitysvammaisuus ja aistivammaisuus
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Ohjaaminen, eriyttäminen, ennakkoluulojen poistaminen
- Paralympiakomitean Valttiohjelma

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tulkita ja analysoida laaja-alaisesti ja asiantuntevasti soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija osaa ennakoida tulevaa ja tuo esille laajaa kehittämisotetta erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan (innovatiivisuus)
Osaa analysoida esteettömyyden ja saavutettavuuden elementtejä ratkaisukeskeisesti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville erilaisissa toimintaympäristöissä. Tunnistaa ohjaustilanteissa ja ohjauksessaan erilaisia keinoja inkluusion kirjosta ja osaa perustella valintoja.
Osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä (eriyttäminen)

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä, kuvailla ja yhdistellä soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Tunnistaa perustellusti liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta laajalti
Osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville perustellusti
Osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa sekä huomioida yksilön ryhmässä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä ja kuvailla soveltavan liikunnan keskeisiä elementtejä
Opiskelija tunnistaa liikunnan merkityksen erityistä tukea tarvitseville ryhmille
Osaa arvioida liikunnan saavutettavuutta perustasolla.
Osaa toteuttaa ohjaus- ja opetustilanteen erityishuomiota vaativalle kohderyhmälle.
Toimii asianmukaisesti oppimis- ja ohjaustilanteissa, toistaa hyviä käytänteitä rutiininomaisesti (pysyy tutussa ja turvallisessa).

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
 • Erja Karppinen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • ATA23S
  ATA23S
 • AMA23S
  AMA23S
 • ASL23S
  ASL23S
 • LBE23S
  LBE23S
 • LBI23S
  LBI23S

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liikunta-alan sanaston pystyäkseen kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kieltä vaativissa vuorovaikutuksellisissa tilanteissa.

Sisältö

Liikunta-alan ja liikunnan ohjaajan työtehtäviin liittyvää terminologiaa ja sanastoa
Kirjallinen ja suullinen kommunikaatio

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kommunikoida ongelmitta suullisissa ja kirjallisissa ruotsinkieltä vaativissa tilanteissa jopa ilman apuvälineitä (esim. puhelinkeskustelut, esiintyminen ja esitysten teko), pystyy ohjaamaan ja konsultoimaan asiakkaita alaan liittyvän tilanteen vaatimalla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lähes ongelmitta ja viestin hyvin kuljettavana kommunikoida suullisissa ja kirjallisissa ruotsinkieltä vaativissa tilanteissa apuvälineistä tarkistaen (esim. puhelinkeskustelut, suullinen ja kirjallinen raportointi, esitysten teko), pystyy valmistautuessaan ohjaamaan ja konsultoimaan asiakkaita alaan liittyvän tilanteen vaatimalla tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kommunikoira yksinkertaisissa ruotsin kieltä vaativissa suullisissa ja kirjallisissa rutiininomaisissa tilanteissa apuvälineitä käyttäen (esim. sähköpostin kirjoittaminen, CV, lomakkeiden täyttäminen ja perusteellisesti valmistautuessaan tukien muistiinpanoihin lyhyen esityksen teko tai oman työpaikan esittely), pystyy valmistautuessaan antamaan suullisia tai kirjallisia lyhyitä ohjeita asiakkaalle.

Lisätiedot

Aiempi osaaminen ruotsi B1

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Marjaana Seppi
Ryhmät
 • AMM24K
  AMM24K

Tavoitteet

Opiskelija kehittää valmiuttaan käyttää ruotsin kieltä oman alansa työtehtävissä. Opiskelija osaa toimia kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Työelämän viestintä ja asiakaspalvelu
Koulutus ja opinnot
Työnhaku
Yritys- ja tuote-esittelyt
Oman alan keskeiset käsitteet ja sanasto

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa itsenäisesti eri medioista ja tuottaa kielellisesti ja sisällöllisesti monipuolisia, virheettömiä esityksiä.
Opiskelija hallitsee oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista spontaanisti.
Kykenee edustamaan työpaikkaansa erinomaisesti.
Opiskelijan suullinen kielitaito on sujuvaa ja johdonmukaista, ääntämis- tai kielioppivirheitä ei esiinny mainittavasti.
Opiskelijan viesti välittyy monipuolisin rakentein ja sanastoin ongelmitta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee etsimään tietoa ohjeiden ja apuvälineiden kanssa eri medioista, ja käyttää ammattikieltä hyvin niiden esittämisessä.
Opiskelija osaa oman alansa keskeisen sanaston sekä pystyy keskustelemaan ajankohtaisista asioista valmistautumalla aiheeseen etukäteen.
Opiskelija kykenee hyvin edustamaan työpaikkaansa, mutta voi tarvita tukea ja valmistautumista.
Opiskelijan suullinen kielitaito on johdonmukaista, mutta ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy.
Opiskelijan viesti välittyy hyvin perusrakentein ja perussanastolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee kattavien ohjeiden ja apuvälineiden kanssa etsimään tietoa eri medioista, asioiden esittäminen voi olla sisällöltään yksinkertaista ja peruskieltä.
Opiskelija ymmärtää oman alansa keskeisen sanaston mutta niistä keskusteleminen on hankalaa.
Opiskelijan suullinen kielitaito on katkonaista ja sanoja hakevaa, ääntämis- tai kielioppivirheitä esiintyy usein.
Opiskelijan yksinkertaiset viestit välittyvät, rakenteissa ja sanastossa on virheitä.

Arvosana 1 edellyttää, että opintojakson kaikki arvioitavat tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja tenttisuorituksen pistemäärä on vähintään 50%.

Esitietovaatimukset

Eurooppalainen viitekehys B1

Lisätiedot

Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojaksolla erikseen ja niistä annetaan erilliset arvosanat.

Opintojakson suoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Iina Korhonen
Ryhmät
 • ALM24K
  ALM24K

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee liikunta-alan sanaston pystyäkseen kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kieltä vaativissa vuorovaikutuksellisissa tilanteissa.

Sisältö

Liikunta-alan ja liikunnan ohjaajan työtehtäviin liittyvää terminologiaa ja sanastoa
Kirjallinen ja suullinen kommunikaatio

Oppimateriaalit

Opetusmoniste ja muu opettajan osoittama materiaali

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kommunikoida ongelmitta suullisissa ja kirjallisissa ruotsinkieltä vaativissa tilanteissa jopa ilman apuvälineitä (esim. puhelinkeskustelut, esiintyminen ja esitysten teko), pystyy ohjaamaan ja konsultoimaan asiakkaita alaan liittyvän tilanteen vaatimalla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lähes ongelmitta ja viestin hyvin kuljettavana kommunikoida suullisissa ja kirjallisissa ruotsinkieltä vaativissa tilanteissa apuvälineistä tarkistaen (esim. puhelinkeskustelut, suullinen ja kirjallinen raportointi, esitysten teko), pystyy valmistautuessaan ohjaamaan ja konsultoimaan asiakkaita alaan liittyvän tilanteen vaatimalla tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kommunikoira yksinkertaisissa ruotsin kieltä vaativissa suullisissa ja kirjallisissa rutiininomaisissa tilanteissa apuvälineitä käyttäen (esim. sähköpostin kirjoittaminen, CV, lomakkeiden täyttäminen ja perusteellisesti valmistautuessaan tukien muistiinpanoihin lyhyen esityksen teko tai oman työpaikan esittely), pystyy valmistautuessaan antamaan suullisia tai kirjallisia lyhyitä ohjeita asiakkaalle.

Lisätiedot

Aiempi osaaminen ruotsi B1

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALK20S
  ALK20S

Tavoitteet

Tavoitteena on työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen syventäminen. Opiskelija soveltaa osaamistaan ja osoittaa kehittävää työotetta.

Sisältö

Harjoittelun ennakkosuunnittelu
12 viikon harjoittelujakso liikunta-alan työympäristössä
Kehittämistehtävän toteutus harjoittelun aikana
Turvallisuus ja varautuminen harjoittelupaikalla-tarkastelu
Harjoittelun raportointi ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: suoritettuja opintoja noin 120 op (sis. Orientoiva harjoittelu)

Lisätiedot

TKI-opintoina suoritetaan 18op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

18 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Loikkanen
 • Tiina Virtanen
 • Liisa Paavola
 • Anne Karhu
Ryhmät
 • ALM21K
  ALM21K

Tavoitteet

Tavoitteena on työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen syventäminen. Opiskelija soveltaa osaamistaan ja osoittaa kehittävää työotetta.

Sisältö

Harjoittelun ennakkosuunnittelu
12 viikon harjoittelujakso liikunta-alan työympäristössä
Kehittämistehtävän toteutus harjoittelun aikana
Turvallisuus ja varautuminen harjoittelupaikalla-tarkastelu
Harjoittelun raportointi ja arviointi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto: suoritettuja opintoja noin 120 op (sis. Orientoiva harjoittelu)

Lisätiedot

TKI-opintoina suoritetaan 18op.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija käyttää eri liikuntalajeja motoristen taitojen kehittämisessä. Opiskelija osaa yleisimpien liikuntamuotojen perustiedot ja taidot ja osaa toteuttaa taitoharjoittelua sekä lajitaitoja kehittäviä harjoitteita asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa avustaa liikkeissä sekä varmistaa turvallisen suoritusympäristön. Opiskelija osaa käsiteltävien pallopelien taktiikoiden perusteet.

Sisältö

Taito- ja lajiharjoittelu
Keskeisimmät liikuntalajit, säännöt, taktiikka ja välineet

Turvallinen suoritusympäristö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Motorinen oppiminen

Lisätiedot

Ainoastaan lähiopetuksena

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
Ryhmät
 • ALK23S
  ALK23S

Tavoitteet

Opiskelija käyttää eri liikuntalajeja motoristen taitojen kehittämisessä. Opiskelija osaa yleisimpien liikuntamuotojen perustiedot ja taidot ja osaa toteuttaa taitoharjoittelua sekä lajitaitoja kehittäviä harjoitteita asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa avustaa liikkeissä sekä varmistaa turvallisen suoritusympäristön. Opiskelija osaa käsiteltävien pallopelien taktiikoiden perusteet.

Sisältö

Taito- ja lajiharjoittelu
Keskeisimmät liikuntalajit, säännöt, taktiikka ja välineet

Turvallinen suoritusympäristö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Motorinen oppiminen

Lisätiedot

Ainoastaan lähiopetuksena

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiina Virtanen
 • Mikko Törmälehto
 • Peter Stricker
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija käyttää eri liikuntalajeja motoristen taitojen kehittämisessä. Opiskelija osaa yleisimpien liikuntamuotojen perustiedot ja taidot ja osaa toteuttaa taitoharjoittelua sekä lajitaitoja kehittäviä harjoitteita asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa avustaa liikkeissä sekä varmistaa turvallisen suoritusympäristön. Opiskelija osaa käsiteltävien pallopelien taktiikoiden perusteet.

Sisältö

Taito- ja lajiharjoittelu
Keskeisimmät liikuntalajit, säännöt, taktiikka ja välineet
Lajit suunnitellaan/valitaan ryhmän kanssa jakson alussa
Turvallinen suoritusympäristö

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Esitietovaatimukset

Motorinen oppiminen

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Mika Pietarinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • AMA23S
  AMA23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
Ryhmät
 • ALK22S
  ALK22S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Helka Leimu-Pelkonen
Ryhmät
 • ALM23K
  ALM23K

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
Ryhmät
 • LLT23SM
  LLT23SM
 • LLT23SH
  LLT23SH

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Hannele Siipola
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLM23S
  LLM23S

Tavoitteet

Opiskelija oppii projektimaisen työtavan ja projektin hallinnan. Opiskelija tuntee tapahtumatyypit. Hän hahmottaa tapahtumien merkityksen alueelle. Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman järjestämiseen liittyviä toimintoja huomioiden monimuotoisten toimintaympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Hän saa valmiudet toimia eri rooleissa tapahtuman toteuttamisessa.

Sisältö

Projektin käsite ja hallinta
Tapahtumanjärjestämisen tietoperusta
Tapahtumatyypit
Tapahtuman operationaalinen ja strateginen ulottuvuus

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, vastuullisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia kiitettävästi edistäen ryhmän toimintaa jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa analysoida tapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa laajasti perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja järjestää käytännössä tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia hyvin ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa hyvin perustella tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja järjestää käytännössä mukaisen tapahtuman alusta loppuun saakka noudattaen onnistuneen tapahtuman järjestämisen periaatteita. Opiskelija osaa toimia tyydyttävästi ryhmän jäsenenä ja ottaa toiminnassaan muut tapahtumatiimin jäsenet huomioon. Opiskelija osaa tyydyttävästi arvioida yleisötapahtumien merkityksen matkailun vetovoimatekijänä. Lisäksi hän osaa pintapuolisesti kuvailla tapahtumien taloudellisen merkityksen yhteiskunnalle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Katja-Mari Kärkkäinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää elämyksen ja tarinallistamisen merkityksen tapahtumatuotannossa sekä tarjoilun osana tapahtumakokemusta.
Opiskelija osaa suunnitella vastuullisia tapahtumia huomioiden alueen kulttuuriset erityispiirteet sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet.

Sisältö

Elämys
Tarinallistaminen
Tarjoilut osana tapahtumia
Kulttuuriset erityispiirteet

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Määttä
 • Katja-Mari Kärkkäinen
 • Teija Vainikka
 • Mika Pietarinen
 • Annamaija Juntunen
Ryhmät
 • LLT22SM
  LLT22SM
 • AMA22S
  AMA22S
 • LLT22SH
  LLT22SH

Tavoitteet

Opiskelija osallistuu tapahtuman tuottamiseen. Opiskelija osaa toimia tapahtuman eri rooleissa vastuullisena ja asiantuntevana sekä arvioida tapahtuman onnistumista.

Sisältö

Tapahtuman käsikirjoittaminen ja tuotantoon osallistuminen.
Matkamessuille osallistuminen.

Arviointiasteikko

0 - 5

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • LLT21SM
  LLT21SM
 • LLT21SH
  LLT21SH

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja luentomateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on toteutettu lähitoteutuksena. Luennot, itsenäiset harjoitustehtävät ja ryhmätyöskentely. Kurssipohja löytyy Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Määrällinen tutkimus (2 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullinen tutkimus (3 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä laadunhallinnan käsitteitä.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti valmiita tutkimuksia.
Opiskelija osaa analysoida, vertailla, yhdistellä ja valita tietoa sekä esittää vaihtoehtoisia toimintatapoja tutkimus-, kehittämis- ja laadunhallintaprosesseissa.
Opiskelija osaa analysoida, reflektoida ja arvioida kriittisesti omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti, vastuullisesti ja aloitteellisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä edistäen ja kehittäen ryhmän toimintaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija soveltaa kriittisesti eettisiä periaatteita toiminnassaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija käyttää johdonmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan eri prosessit ja perustella niihin liittyvät ratkaisut.
Opiskelija osaa analysoida valmiin tutkimuksen.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä laadunhallintaan hankkimansa tiedon perusteella.
Opiskelija osaa arvioida ja reflektoida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Opiskelija osaa perustella toimintansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija käyttää asianmukaisesti keskeisiä tutkimus- ja kehittämistoiminnan käsitteitä.
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleisprosessin.
Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon valmiista tutkimuksesta.
Opiskelija osaa suunnitella tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessiin liittyvän/liittyvien menetelmien toteutuksen, joskin toiminta voi olla vielä epävarmaa.
Opiskelija osaa ohjattuna käyttää asianmukaisesti tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä laatutyökaluja.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta toiminnastaan sekä ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Määrällinen tutkimus (2 op) (Arviointi: 0-5)
-Tentti

Laadullinen tutkimus (3 op) (Arviointi: 0-5)
-Laadullinen tutkimustehtävä
-Kyselytutkimuksen laatiminen
-Tutkimusraportti

Kurssin arvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan määrällisen ja laadullisen tutkimuksen arvosanojen pohjalta.
Tarkemmat arviointiperusteet eri tehtävien osalta on ilmoitettu Moodlessa.

fi
Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Business

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Matkailun koulutus
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus
Opettaja
 • Ari Teirilä
 • Aki Kortelainen
Ryhmät
 • LLM21S
  LLM21S

Tavoitteet

Opiskelijalla on asiantuntijaksi oppimisen perusvalmiudet erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tekemiseksi ja hän ymmärtää niiden merkityksen ammatillisen osaamisen kehittymisessä. Osaa soveltaa tutkimusmentelmiä yrityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämistyön avulla tuotettua tietoa kriittisesti.

Sisältö

- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat,
- Laadullinen tutkimusprosessi,
- Määrällinen tutkimusprosessi,
- Tutkimusaineiston analyysi ja tulkinta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus on ilmoitettu Moodlessa. Kirjallisuus koostuu verkossa olevista materiaaleista ja luentomateriaalista.

Opetusmenetelmät

Opetus on toteutettu etä- ja lähitoteutuksena. Pääpaino etäopetuksessa ja itsenäisessä opiskelussa. Kurssipohja löytyy Moodlesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op itsenäistä työtä eli 135 tuntia opiskelutyötä.

Sisällön jaksotus

Määrällinen tutkimus (2 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullinen tutkimus (3 op)
-Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat
-Aineiston analyysi ja tulkinta
-Tuotteistamisprosessi

Arviointiasteikko

0 - 5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija käyttää asiantuntevasti ja monipuolisesti tutkimus- ja kehittämistoiminn